Anda di halaman 1dari 15

Name: ....

Class: ...
SEKOLAH KEBANGSAAN PAYA RUMPUT
KM 12.8, 7!"# MELAKA
MONTHLY TEST 2
U$%AN SELARAS 2
2#1#
MATHEMAT%CS&MATEMAT%K
YEAR 2&TAHUN 2
PAPER 1&KERTAS 1
1 HOUR&1 $AM
'O NOT OPEN TH%S PAPER UNT%L YOU HA(E BEEN TOL'
$ANGAN BUKA KERTAS SOALAN %N% SEBELUM '%BER%TAHU.
1. This paper consists of 40 questions.
Soalan ini mengandungi 40 soalan.
2. Answer all the questions.
Jawab semua soalan.
3. hoose and circle the best answer
!ilih dan bulat"an #awapan betul

Matematik Kertas 1 Tahun 2
Mathematics Paper One Year 2
Answer all the questions. Circle the correct answers.
Jawab semua soalan. Bulatkan jawapan yang betul.
1.
Count and choose the correct number below.
Kira dan pilih nombor yang betul di bawah
A 230
B 231
C 321
D 322
2. What number comes before 106?
Apakah nombor sebelum 106
A 10!
B 10"
C 106
D 10#
3. Which of the following is not correct?
$ang manakah antara berikut adalah tidak benar
A 120 % one hundred and twenty & seratus dua puluh
B 313 % three hundred and thirteen & tiga ratus tiga belas
C 10! % one hundred and 'orty & seratus empat puluh
D 300 % three hundred & tiga ratus
SK Paya Rumput Melaka Page 2
Matematik Kertas 1 Tahun 2
Mathematics Paper One Year 2
4. 512 has 5 hundreds , 1 ten and _____ ones.
"12 mempunyai " ratus ( 1 puluh dan ))))) sa.
A 1
B 2
C 3
D "
".
What is the missing number
Apakah nombor yang tertinggal di atas
A 123
B 12!
C 12"
D 12#
6. 4 hundreds 2 ten 4 ones is
! ratus 2 puluh ! sa ialah
A !2!
B !3!
C 2!2
D 22!
#.
SK Paya Rumput Melaka Page 3
122 126 12*
Dua ratus
lapan
Matematik Kertas 1 Tahun 2
Mathematics Paper One Year 2
Choose the correct answer according to the diagram aboe.
+ilih ,awapan betul berdasarkan gambara,ah di atas.
A 20*
B 21*
C 2*0
D 2**
*. !"our hundred and eighteen# in numeral is
- .mpat ratus lapan belas/ dalam angka ialah
A !0*
B !00
C !1*
D !*0
0.

$ow man% cu&s are there aboe?
Berapakah bilangan 1awan di atas
A !!
B !#
C "0
D "#
10.
'he second animal from the left is
SK Paya Rumput Melaka Page 4

Matematik Kertas 1 Tahun 2
Mathematics Paper One Year 2
2aiwan yang kedua dari sebelah kiri ialah
A cow & lembu
B rabbit & arnab
C mon(e% & monyet
D tiger & harimau
11.
Which one of the following is e)ual to the number aboe?
$ang manakah antara berikut bersamaan dengan nombor di atas
A seen & tu,uh
B seenteen & tu,uh belas
C seenteenth & tu,uh belas
D seent% & tu,uh puluh
12. "ind the sum of *, 4 and +?
Cari hasil tambah # dan *
A 1*
B 10
C 20
D 21
13. 605 , 601 , 603 , 610
3he 'ollowing numbers in as1ending order is
4ombor5nombor berikut dalam susunan menaik ialah
A 601 ( 603 ( 610 ( 60" .
B 601 ( 60" ( 603 ( 610 .
SK Paya Rumput Melaka Page 5
Matematik Kertas 1 Tahun 2
Mathematics Paper One Year 2
C 601 ( 603 ( 60" ( 610 .
D 601 . 610 ( 603 ( 60" .
1!. 6 "007 in word is
6 "007 dalam perkataan ialah
A "ie hundred and ninet%
8ima ratus sembilan puluh
, "ie hundred and nine
8ima ratus 9embilan
C "ie hundred and nineteen
8ima ratus 9embilan belas
D "our hundred and ninet%
.mpat ratus 9embilan puluh
1". Count ba1k 'rom "26 to "23 is
Kira menurun daripada "26 kepada "23 ialah
A "26 ( "23 ( "2! ( "2" .
B "23 ( "2! ( "2" ( "26 .
C "26 ( "2" ( "2! ( "23 .
D "26 ( "2! ( "2" ( "23 .
16. Which number sentence below is correct?
$ang manakah ayat nombor di bawah yang betul
A 100 5 "0 : ""
B 120 5 100 : 10
C 130 5 30 : 100
D "00 % 100 : 300
1#. 200 is larger than
SK Paya Rumput Melaka Page 6
Matematik Kertas 1 Tahun 2
Mathematics Paper One Year 2
200 adalah lebih besar daripada
A 100
B 101
C 100
D 201
1*.

"ind the total and choose the correct
answer below.
Cari hasil tambah dan pilih ,awapan yang betul di bawah.
A *0
B 00
C 100
D 110
10. ;hi1h o' the 'ollowing numbers is the smallest.
$ang manakah berikut adalah nombor yang paling ke1il
A 200
B 100
C 200
D 210
20. "00 5 200 :
A 200
SK Paya Rumput Melaka Page 7
Matematik Kertas 1 Tahun 2
Mathematics Paper One Year 2
B 300
C 3"0
D !00
21

What is the missing in the bo-?
Apakah hari yang sepatutnya berada di dalam kotak
A 3hursday
Khamis
B <onday
=snin
C 9aturday
9abtu
D >riday
?umaat
22. Count on in tens. What is the number after 550?
Kira dalam kiraan menaik sepuluh sepuluh. Apakah nombor
selepas ""0
A "!0
B "60
C "00
D 600
23.
P Q R S
SK Paya Rumput Melaka Page 8
.unda%
Ahad
'uesda%
9elasa
Wednesda%
@abu
Matematik Kertas 1 Tahun 2
Mathematics Paper One Year 2
Which star is the second from the left?
$ang mana satukah bintang kedua daripada kiri
A +
B A
C @
D 9
2!. What is the sixth month of the %ear?
Apakah bulan yang keenam dalam setiap tahun
A /ul% 0 /ulai
, /une 0 /un
C 1ugust 0 2gos
3 /anuar% 0 /anuari
2". 473 means
473 bermaksud
A # hundreds( 3 tens and ! ones.
# ratus ( 3 puluh dan ! sa.
B # hundreds( ! tens and 3 ones.
# ratus( ! puluh dan 3 sa.
C ! hundreds( # tens and 3 ones.
! ratus( # puluh dan 3 sa.
D 3 hundreds( ! tens and # ones.
2 ratus( ! puluh dan # sa.
SK Paya Rumput Melaka Page 9
Matematik Kertas 1 Tahun 2
Mathematics Paper One Year 2
26. 220 B : 330
What is the missing number aboe?
Apakah nombor yang tertinngal di atas
A 100
B 110
C 120
D 130
2#. Which is the largest number?
$ang manakah nombor paling besar
A 320
B 100
C 310
D 333
2*. "!0 B 60 :
Choose the correct answer for addition aboe.
+ilih ,awapan yang betul bagi penambahan di atas.

A "00
B 600
C 610
D 620
20 'he da% after Wednesda% is ____________
9elepas hari @abu ialah hari))))))))))
A 'uesda% & 9elasa
B Wednesda% & @abu
SK Paya Rumput Melaka Page 10
Matematik Kertas 1 Tahun 2
Mathematics Paper One Year 2
C 'hursda% & Khamis
D .unda% & Ahad
30. * B # B " :
Choose the correct answer below.
+ilih ,awapan yang betul di bawah
A 12
B 1"
C 20
D 2"
31. 4a( 5at distributes 260 eggs to grocer% 1 and 655 eggs to
grocer% ,. $ow man% eggs are distributed to both groceries?
+ak <at mengedarkan 230 bi,i telur kepada Kedai @un1it A dan
3"" kepada Kedai @un1it B. Berapakah ,umlah telur yang
diedarkan kepada kedua buah kedai run1it tersebut
A. !""
B. !*"
C. """
D. "*"
32. .'a(e awa% 104 marbles from 646 marbles. $ow man% marbles are
left?
Keluarkan 10! bi,i guli daripada 3!6 bi,i guli. Berapakah bi,i guli yang
tinggal
A. 2!2
B. 2!!
C. 2!6
SK Paya Rumput Melaka Page 11
Matematik Kertas 1 Tahun 2
Mathematics Paper One Year 2
D. 300
33. 'here are *0 bo%s and 25 girls in the grou&. $ow man% children
are there altogether ?
'erda&at *0 orang buda( lela(i dan 52 orang buda( &erem&uan
dalam satu (um&ulan. ,era&a(ah 7umlah mere(a semua ?
A *"
B 00
C 0"
D 100
3!. 5 20 : 6"
What is the missing number aboe?
4ombor apakah yang tertinggal di atas
A 100
B 0"
C 00
D *"
3". .ia collects 56 bottles to rec%cle. $e adds 15 more bottles to
rec%cle. $ow man% bottles does he collect now?
9iCa mengumpul "6 buah botol untuk dikitar semula. Dia menambah 1"
buah botol lagi untuk kitar semula. Berapakah buah botol yang dikumpul
olehnya sekarang
A 60
B #0
SK Paya Rumput Melaka Page 12
Matematik Kertas 1 Tahun 2
Mathematics Paper One Year 2
C #1
D *1
36 B "0 : 100
;hat is the missing number
Apakah nombor yang tertinggal
A !0
B "0
C 60
D #0

3#.
Choose the correct number sentence for addition aboe.
+ilih ayat nombor yang betul bagi penambahan di atas.
A 300 B 2"# : ""#
B 306 B 26# : "#3
C 306 B 2"# : "63
D 30" B 260 : "6"
3*. "* more than 23 is
"* lebih daripada 23 ialah

SK Paya Rumput Melaka Page 13
Matematik Kertas 1 Tahun 2
Mathematics Paper One Year 2
A *0
B *1
C *2
D 0#
30. 600 5 "0 :
A "00
B ""0
C 600
D 6"0
!0. 'here are *8 students in a hall and 1+ students in a class.
$ow man% students are there altogether?
3erdapat #0 orang pela,ar di dalam sebuah dewan dan 1*
orang pela,ar dalam sebuah kelas. Berapakah orang pela,ar
yang ada kesemuanya
A *6
B *#
C 06
D 0#
4re&ared b%9 Chec(ed b%9 1&&roed b%9
Disediakan olehD Disemak oleh Disahkan oleh
SK Paya Rumput Melaka Page 14
Matematik Kertas 1 Tahun 2
Mathematics Paper One Year 2
EEEEEEEEE EEEEEEE EEEEEEE.
F<arshiGawati @asipH F<dm 4oraini AliH
5athematics 'eacher $ead of 5athematics
Iuru <atematik 4anel
9K +aya @umput Ketua +anitia <atematik
<elaka 9K +aya @umput <elaka
SK Paya Rumput Melaka Page 15