Anda di halaman 1dari 4

1. Diagram 1 shows an an investigation.The shadow is formed on the screen.

Rajah 2 menunjukkan suatu penyiasatan. Bayang-bayang itu terbentuk pada skrin.
screen
torchlight pen skrin
lampu suluh penDiagram 1
Rajah 1

How can the size of the shadow be inlarge?
Bagaimanakah saiz bayang-bayang itu boleh dibesarkan?

A. Use a smaller bulb
Gunakan mentol yang lebih kecil

B. Increase the size of the screen
Besarkan saiz skrin

C. Move the pen nearer to the torchlight
Gerakkan pen itu lebih dekat dengan lampu suluh

D. Move the pen nearer to the screen
Gerakkan pen itu lebih dekat dengan skrin.


2. Which circuit has the dimmest bulbs?
Litar yang manakah mempunyai mentol paling malap?


A.
B.C.D.


3. Which of the following does not apply the principle of light reflection.?
Antara berikut yang manakah tidak menggunakan prinsip pantulan cahaya?

A. A dentist checking his patients teeth usingdental mirror
Doktor gigi memeriksa gigi pesakitnya menggunakan cermin gigi

B. A model looking at her dress using a mirror
Seorang model memerhatikan pakaiannya menggunakan sebuah cermin

C. A soldier observing the surrounding area with periscope
seorang askar memerhatikan kawasan sekeliling dengan periskop

D. A student talking with his friend through a mobile phone
seorang murid bercakap dengan kawannya melalui telefon bimbit
4. Which of the following cannot produce electricity?
Antara berikut yang manakah tidak boleh menghasilkan tenaga elektrik?

I. Candle
lilin
II. Solar cells
Sel suria

III. Accumulator
Akumulator

IV. Bulb
mentol


A. I and II
I dan II

B. II and III
II dan III

C. III and IV
III dan IV

D. I and IV
I dan IV