Anda di halaman 1dari 42

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

01
Satuan Sekolah : SMP NEGERI 2 DUKUHSETI
Matapelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosal
Kelas!Semester : "III! I
Mater Pokok :
Su# Tema : Pengaruh Keunggulan $okas Terha%ap
Kolonalsme &arat % In%onesa
Su# su# Tema : Da'a tark( Mot)as %an am#s &angsa &arat
*lokas +aktu : 2 ,P
A. Kompetensi Inti (KI)
-. Mengharga %an mengha'at ajaran agama 'ang % anutn'a.
2. Mengharga %an mengha'at perlaku jujur( %spln tanggung ja/a#(
pe%ul 0tolerans( gotong ro'ong 1( santun( per2a'a %r( %alam
#ernteraks se2ara e3ekt3 %engan lngkungan sosal %an alam %alam
jangkauan pergaulan %an ke#era%aann'a.
4. Memaham pengetahuan 0 3aktual( konseptual %an prose%ural 1
#er%asarkan rasa ngn tahun'a tentang lmu pengetahuan teknolog(
sen( #u%a'a terkat 3enomena %an keja%an tampak mata.
5. Men2o#a( mengolah %an men'aj %alam ranah kongkret
0 menggunakan( mengura( merangka( memo%6kas %an mem#uat 1
%an ranah a#strak 0 menuls( mem#a2a( menghtung( menggam#ar %an
mengarang 1 sesua %engan 'ang % pelajar % sekolah %an sum#er lan
'ang sama %alam su%ut pan%ang ! teor.
B. Kompetensi Dasar
-.4 Mengharga karuna Tuhan 7ME 'ang telah men2ptakan manusa %an
lngkungann'a
a. Ss/a mampu men'e#utkan %a'a tark In%onesa #ag &angsa &arat
#. Ss/a mampu menjelaskan alasan #angsa &arat sangat
mem#utuhkan rempah8 rempah 'ang %haslkan #angsa.
2. Ss/a mengetahu man3aat %an kegunaan rempah % keh%upan sehar8
har.
C. T!an Pem"e#a!aran
Tujuan pem#elajaran 'ang ngn % 2apa pa%a pem#elajaran n a%alah :
a. Men'e#utkan %a'a tark n%onesa #ag &angsa &arat
#. Men'e#utkan 3aktor pen%orong ke%atangan #angsa 9 #angsa &arat ke
In%onesa
2. Menjelaskan man3aat %an kegunaan rempah8rempah #ag #angsa &arat
D. Materi Pem"e#a!aran (rin$ian %ari Materi Po&o&)
a. Da'a tark In%onesa : Ken%ahan alam( keterse%aan #er#aga jens
rempah8 rempah
#. :aktor 4G 0 Gol%( Gospel( Glor' 1
2. ,ens %an man3aat rempah8 rempah 0 Hasl sum#er %a'a alam
In%onesa1
E. Meto%e Pem"e#a!aran
Pen%ekatan : S2ent62
Mo%el : ;ooperat3 $earnng
'. Lan(&a) * #an(&a) Pem"e#a!aran
Pertemuan I
Kegatan Dskrps *lokas
/aktu
Pen%ahuluan
Kegatan Int
Penutup
-. Guru mengu2apkan salam %an
memnta salah satu ss/a memmpn
%oa serta men'apkan kelas
2. Guru memerksa ke#ershan kelas %an
menan'akan ke ss/a tentang
keha%ran ss/a
4. guru men'ampakan tema
pem#elajaran : Da'a tark( Mot)as %an
am#s &angsa &arat %an tujuan
pem#elajaran.
-. Mengamat
a. Peserta %%k mengamat gam#ar
tentang jens8jens rempah.
#. Peserta %%k #er%skus tentang hasl
#um 0 Rempah8 rampah 1
2. Menan'a
a. Dalam %skus kelompok peserta
%%k merumuskan pertan'aan %ar hal8
hal 'ang ngn % ketahu %ar hasl
pengamatan 0 Msal : *pa man3aat
serta kegunaan %ar #er#aga jens
rempah8rampah
4. Mengumpulkan Data
a. Untuk menja/a# pertan'aan
terse#ut peserta %%k % mnta
mengumpulkan n3ormas %ar &uku
ss/a( men2ar % Internet( #uku
pen%ampng %ll
5. Menganalss Data
Dar mengumpulkan n3ormas peserta
%%k % harapkan #sa menja/a#
pertan'aan %an mem#uat smpulan
%ar hasl ja/a#an pertan'aan.
<. Mengkomunkaskan
Peserta %%k men'ampakan
kesmpulan se2ara lsan atau tertuls
-. Peserta
-= ment

G. Penlaan
Penlaan aspek pengetahuan
-. Sebutkan 3 daya tarik Indonesia sehingga bangsa-bangsa barat
datang ke Indonesia!
2. Sebutkan faktor-faktor pendorong bagi bangsa barat datang ke
indonesia!
4. Sebutkan dan jelaskan 3 misi bangsa-bangsa eropa yang
melaksanakan penjelahan samudera sampai ke Indonesia!
5. Sebutkan jenis-jenis rempah-rempah dari Indonesia yang dibutuhkan
bangsa barat!
LEMBAR OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL
Berilah tanda cek ( v ) pada kolo nilai !e!"ai !ikap !pirit"al #an$ ditapilkan oleh
pe!erta didik den$an kriteria !e%a$ai %erik"t &
' ( !elal") apa%ila elak"kan !e!"ai pern#ataan
* ( !erin$) apa%ila !erin$ elak"kan !e!"ai pern#ataan dan kadan$+kadan$ tidak
elak"kan
, ( kadan$+kadan$) apa%ila kadan$+kadan$ elak"kan dan !erin$ tidak elak"kan
- ( tidak pernah) apa%ila tidak pernah elak"kan

.aa Pe!erta didik & A./I
Kela! & VIII ( /ELAPA. )
Tan$$al pen$aatan & ,0 1U.I ,2-'
S"% Topik & Pengaruh Keunggulan $okas terha%ap Kolonalsme
&arat % In%onesa
S"% !"%Topik & Da'a tark( mot)as %an am#s &angsa &arat
Beri tanda centan$ (3) !e!"ai den$an ha!il pen$aatan terhadap !i!4a
.ilai akhir en$$"nakan !kala - !apai ')
Perhit"n$an nilai akhir en$$"nakan r""! &
.ilai ( -5 6-227 (827
,2

/en$an Predikat &
PRE/IKAT .ILAI KRETERIA
Aat Baik ( AB ) 92 AB : -22 Terdapat identita! In!tr"en K/)Topik;S"% topic den$an
len$kap
Terdapat indicator #an$ dir""!kan den$an %enar
Terdapat epat %ent"k in!tr"ent penilaian !ikap
Sel"r"h in!tr"ent penilaian di%"at !e!"ai kreteria
pen$e%an$ann#a
Baik ( B ) 82 B : 92 Ada * a!pek !e!"ai den$an kreteria) - a!pek k"ran$ !e!"ai
No. Aspek Pengamatan
Skor
1 2 3 4
-
Berdoa !e%el" dan !e!"dah elak!anakan
pe%ela<aran
v
,
Me%eri !ala pada !aat a4al dan akhir
pe%ela<aran !e!"ai a$aa #an$ dian"t
v
*
Ber!#"k"r ata! nikat dan kar"nia T"han =an$
Maha E!a
v
'
Men$"capkan !#"k"r ata! nikat dan kar"nia
T"han =an$ Maha E!a
v
0
Men<a$a lin$k"n$an hid"p di!ekitar r"ah tepat
tin$$al) !ekolah dan a!#arakat
v
Jumlah Skor 16
Skor Maksimum 20
>"k"p ( > ) ?2 > : 82 Ada , a!pek !e!"ai den$an kreteria) , a!pek k"ran$ !e!"ai
K"ran$ ( K ) : ?2 Ada - a!pek !e!"ai den$an kreteria) * a!pek k"ran$ !e!"ai
.ilai ( B
.ilai ( B
Kriterian#a adalah Ada * a!pek !e!"ai den$an kreteria) - a!pek k"ran$ !e!"ai
,@ I.STRUME. PE.ILAIA. SIKAP SOSIAL
LEMBAR OBSERVASI SIKAP 1U1UR
Berilah tanda cek ( v ) pada kolo nilai !e!"ai !ikap !pirit"al #an$ ditapilkan oleh
pe!erta didik den$an kriteria !e%a$ai %erik"t &
' ( !elal") apa%ila elak"kan !e!"ai pern#ataan
* ( !erin$) apa%ila !erin$ elak"kan !e!"ai pern#ataan dan kadan$+kadan$ tidak
Melak"kan
, ( kadan$+kadan$) apa%ila kadan$+kadan$ elak"kan dan !erin$ tidak elak"kan
- ( tidak pernah) apa%ila tidak pernah elak"kan
.aa Pe!erta didik & Andi
Kela! & VIII A
Tan$$al pen$aatan & ,0 1"ni ,2-'
S"% Topik & Pen$ar"h Ke"n$$"lan Loka!i terhadap Koloniali!e Barat di
Indone!ia
S"% S"% Topik & Da'a tark( mot)as %an am#s &angsa &arat
Beri tanda centan$ (3) !e!"ai den$an ha!il pen$aatan terhadap !i!4a
.ilai akhir en$$"nakan !kala - !apai '
Perhit"n$an nilai akhir en$$"nakan r""! &
No. Aspek Pengamatan
Skor
1 2 3 4
- Tidak encontek dala en$er<akan "<ianA"lan$an@ 3
, Men$"n$kapkan pera!aan apa adan#a 3
* Men$ak"i ke!alahan ata" kek"ran$an #an$ diiliki 3
' Me%"at laporan %erda!arkan data ata" inBora!i apa
adan#a@
3
Jumlah skor 16
Skor Maksimum 16
.ilai ( -5 C -22 ( -22
-5
Kriterian#a adalah A/sangat baik
!M"A# $"S!#%AS& P!N&A&AN S&'AP (AN))*N) JA+A"
Berilah tanda cek ( v ) pada kolo nilai !e!"ai !ikap !pirit"al #an$ ditapilkan oleh
pe!erta didik den$an kriteria !e%a$ai %erik"t &
' ( !elal") apa%ila elak"kan !e!"ai pern#ataan
*( !erin$) apa%ila !erin$ elak"kan !e!"ai pern#ataan dan kadan$+kadan$ tidak
Melak"kan
,( kadan$+kadan$) apa%ila kadan$+kadan$ elak"kan dan !erin$ tidak elak"kan
-( tidak pernah) apa%ila tidak pernah elak"kan
.aa Pe!erta didik & Andi
Kela! & VIII A
Tan$$al pen$aatan & ,' 1"ni ,2-'
S"% Topik & Pen$ar"h Ke"n$$"lan Loka!i terhadap Koloniali!e Barat di
Indone!ia
S"% S"% Topik & Da'a tark( mot)as %an am#s &angsa &arat
Beri tanda centan$ (3) !e!"ai den$an ha!il pen$aatan terhadap !i!4a
.ilai akhir en$$"nakan !kala - !apai '
Perhit"n$an nilai akhir en$$"nakan r""!
.ilai ( -* 6 -22 ( 8-)*
-5
Kriterian#a adalah "aik / "
No. Aspek Pengamatan
Skor
1 2 3 4
- Melak!anakan t"$a! individ"Akelopok den$an %aik 3
, Meneria re!iko dari tindakan #an$ dilak"kan 3
* Tidak en#alahkan oran$ lain tanpa %"kti #an$ ak"rat 3
' Menepati <an<i 3
Jumlah Skor 13
Skor Maksimum 16
LEMBAR PENILAIAN DIRI
a. LEMBAR PENILAIAN DIRI SIKAP SPIRITUAL
PETUNJUK
1. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan teliti
2. Berilah tanda cek () e!ai dengan kondii dan keadaan kalian ehari"hari
Nama Peerta #idik $ %N#&
Kela $ '&&& ( #E(%P%N )
S"% Topik & Pengaruh Keunggulan $okas terha%ap Kolonalsme &arat %
In%onesa
S"% !"%Topik & Da'a tark( mot)as %an am#s &angsa &arat
No Pernyataan TP K# )* )(
1 )aya emakin yakin dengan ke+eradaan T!han etelah
mempela,ari ilm! pengetah!an
-
2 )aya +erdoa e+el!m dan e!dah melak!kan e!at!
kegiatan
-
. )aya meng!capkan raa y!k!r ata egala kar!nia T!han -
/ )aya mem+eri alam e+el!m dan e!dah meng!ngkapkan
pendapat di depan !m!m
-
0 )aya meng!ngkapkan keag!ngan T!han apa+ila melihat
ke+earanNya
-
J!mlah )kor
Nilai akhir 1 -9 6-227 ( 907
,2


a. PEDOMAN PENILAIAN DIRI SIKAP JUJUR
Nama Peerta #idik $ %ndi
Kela $ '&&& %
S"% Topik & Pen$ar"h Ke"n$$"lan Loka!i terhadap Koloniali!e Barat di
Indone!ia
S"% S"% Topik & Da'a tark( mot)as %an am#s &angsa &arat
Tanggal $ 2/ J!ni 221/
PETUNJUK
1. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan teliti
2. Berilah tanda cek () e!ai dengan kondii dan keadaan kalian ehari"hari
No Pernyataan TP K# )* )(
1 )aya menyontek pada aat menger,akan Ulangan
2 )aya menyalin karya orang lain tanpa menye+!tkan
!m+ernya pada aat menger,akan t!ga

. )aya melaporkan kepada yang +er3enang ,ika


menem!kan +arang

/ )aya +erani mengak!i kealahan yang aya lak!kan


0 )aya menger,akan oal !,ian tanpa melihat ,a3a+an
teman yang lain

Keterangan $
)( 1 elal!4 apa+ila elal! melak!kan e!ai pernyataan
)* 1 ering4 apa+ila ering melak!kan e!ai pernyataan dan kadang kadang tidak melak!kan
K# 1 kadang"kadang4 apa+ila kadang"kadang melak!kan dan ering tidak melak!kan
TP 1 tidak pernah4 apa+ila tidak pernah melak!kan
*@PEN&(%&%N %NT%* PE)E*T% #&#&K
LEMBAR PENILAIAN ANTAR PESERTA DIDIK
SIKAP DISIPLIN
Pet!n,!k $
(em+aran ini diii oleh peerta didik !nt!k menilai ikap oial peerta didik lain dalam kediiplinan.
Berilah tanda cek (-) pada kolom kor e!ai ikap diiplin yang ditampilkan oleh peerta didik4
dengan kriteria e+agai +erik!t $
5a 1 apa+ila peerta didik men!n,!kkan per+!atan e!ai apek pengamatan
Tidak 1 apa+ila peerta didik tidak men!n,!kkan per+!atan e!ai apek pengamatan.
Nama penilai $ Tidak diii
Nama peerta didik yang dinilai $ %ndi
Kela $ '&&& %
6ata pela,aran $ &P)
No )ikap yang diamati
6elak!kan
5a Tidak
1 6a!k kela tepat 3akt!
2 6eng!mp!lkan t!ga tepat 3akt!
. 6emakai eragam e!ai tata terti+
/ 6enger,akan t!ga yang di+erikan
0 Terti+ dalam mengik!ti pem+ela,aran
7 6engik!ti praktik!m e!ai dengan langkah yang ditetapkan
8 6em+a3a +!k! t!li e!ai mata pela,aran
9 6em+a3a +!k! tek mata pela,aran
J!mlah
Perhit!ngan kor akhir mengg!nakan r!m! $

%@ $bser,asi
-@ I.STRUME. PE.ILAIA. SIKAP SPIRITUAL@
LEMBAR OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL
Berilah tanda cek ( v ) pada kolo nilai !e!"ai !ikap !pirit"al #an$ ditapilkan oleh
pe!erta didik den$an kriteria !e%a$ai %erik"t &
' ( !elal") apa%ila elak"kan !e!"ai pern#ataan
* ( !erin$) apa%ila !erin$ elak"kan !e!"ai pern#ataan dan kadan$+kadan$ tidak
elak"kan
, ( kadan$+kadan$) apa%ila kadan$+kadan$ elak"kan dan !erin$ tidak elak"kan
- ( tidak pernah) apa%ila tidak pernah elak"kan
.aa Pe!erta didik & Andi
Kela! & VIII A
Tan$$al pen$aatan & ,' 1"ni ,2-'
Materi Pokok & Pen$ar"h ke"n$$"lan letak loka!i indone!ia terhadap
%an$!a %arat
S"% Topik & /a#a tarik otiva!i dan a%i!i %an$!a %arat
Beri tanda centan$ (3) !e!"ai den$an ha!il pen$aatan terhadap !i!4a
.ilai akhir en$$"nakan !kala - !apai ')
Perhit"n$an nilai akhir en$$"nakan r""! &
/en$an Predikat &
PRE/IKAT .ILAI KRETERIA
Aat Baik ( AB ) 92 AB : -22 Terdapat identita! In!tr"en K/)Topik;S"% topic den$an
len$kap
Terdapat indicator #an$ dir""!kan den$an %enar
Terdapat epat %ent"k in!tr"ent penilaian !ikap
Sel"r"h in!tr"ent penilaian di%"at !e!"ai kreteria
pen$e%an$ann#a
Baik ( B ) 82 B : 92 Ada * a!pek !e!"ai den$an kreteria) - a!pek k"ran$ !e!"ai
>"k"p ( > ) ?2 > : 82 Ada , a!pek !e!"ai den$an kreteria) , a!pek k"ran$ !e!"ai
K"ran$ ( K ) : ?2 Ada - a!pek !e!"ai den$an kreteria) * a!pek k"ran$ !e!"ai
.ilai ( @@@@@@@@@@@
.ilai ( @@@@@@@@@@@
Kriterian#a adalah ...........
No. Aspek Pengamatan
Skor
1 2 3 4
-
Berdoa !e%el" dan !e!"dah elak!anakan
pe%ela<aran
v
,
Me%eri !ala pada !aat a4al dan akhir
pe%ela<aran !e!"ai a$aa #an$ dian"t
v
*
Ber!#"k"r ata! nikat dan kar"nia T"han =an$
Maha E!a
v
'
Men$"capkan !#"k"r ata! nikat dan kar"nia
T"han =an$ Maha E!a
v
0
Men<a$a lin$k"n$an hid"p di!ekitar r"ah tepat
tin$$al) !ekolah dan a!#arakat
v
Jumlah Skor 4
Skor Maksimum -
,@ I.STRUME. PE.ILAIA. SIKAP SOSIAL
LEMBAR OBSERVASI SIKAP 1U1UR
Berilah tanda cek ( v ) pada kolo nilai !e!"ai !ikap !pirit"al #an$ ditapilkan oleh
pe!erta didik den$an kriteria !e%a$ai %erik"t &
' ( !elal") apa%ila elak"kan !e!"ai pern#ataan
* ( !erin$) apa%ila !erin$ elak"kan !e!"ai pern#ataan dan kadan$+kadan$ tidak
Melak"kan
, ( kadan$+kadan$) apa%ila kadan$+kadan$ elak"kan dan !erin$ tidak elak"kan
- ( tidak pernah) apa%ila tidak pernah elak"kan
.aa Pe!erta didik & Andi
Kela! & VIII A
Tan$$al pen$aatan & ,0 1"ni ,2-'
S"% Topik & Pen$ar"h Ke"n$$"lan Loka!i terhadap Koloniali!e Barat di
Indone!ia
S"% S"% Topik & Da'a tark( mot)as %an am#s &angsa &arat
Beri tanda centan$ (3) !e!"ai den$an ha!il pen$aatan terhadap !i!4a
.ilai akhir en$$"nakan !kala - !apai '
No. Aspek Pengamatan
Skor
1 2 3 4
- Tidak encontek dala en$er<akan "<ianA"lan$an@ 3
, Men$"n$kapkan pera!aan apa adan#a 3
* Men$ak"i ke!alahan ata" kek"ran$an #an$ diiliki 3
' Me%"at laporan %erda!arkan data ata" inBora!i apa
adan#a@
3
Jumlah skor 16
Skor Maksimum 16
Perhit"n$an nilai akhir en$$"nakan r""! &
.ilai ( -5 C -22 ( -22
-5
Kriterian#a adalah A/sangat baik
!M"A# $"S!#%AS& P!N&A&AN S&'AP (AN))*N) JA+A"
Berilah tanda cek ( v ) pada kolo nilai !e!"ai !ikap !pirit"al #an$ ditapilkan oleh
pe!erta didik den$an kriteria !e%a$ai %erik"t &
' ( !elal") apa%ila elak"kan !e!"ai pern#ataan
*( !erin$) apa%ila !erin$ elak"kan !e!"ai pern#ataan dan kadan$+kadan$ tidak
Melak"kan
,( kadan$+kadan$) apa%ila kadan$+kadan$ elak"kan dan !erin$ tidak elak"kan
-( tidak pernah) apa%ila tidak pernah elak"kan
.aa Pe!erta didik & Andi
Kela! & VIII A
Tan$$al pen$aatan & ,' 1"ni ,2-'
S"% Topik & Pen$ar"h Ke"n$$"lan Loka!i terhadap Koloniali!e Barat di
Indone!ia
S"% S"% Topik & Da'a tark( mot)as %an am#s &angsa &arat
Beri tanda centan$ (3) !e!"ai den$an ha!il pen$aatan terhadap !i!4a
.ilai akhir en$$"nakan !kala - !apai '
Perhit"n$an nilai akhir en$$"nakan r""!
No. Aspek Pengamatan
Skor
1 2 3 4
- Melak!anakan t"$a! individ"Akelopok den$an %aik 3
, Meneria re!iko dari tindakan #an$ dilak"kan 3
* Tidak en#alahkan oran$ lain tanpa %"kti #an$ ak"rat 3
' Menepati <an<i 3
Jumlah Skor 13
Skor Maksimum 16
( 8-)*

Kriterian#a adalah "aik / "
LEMBAR PENILAIAN DIRI
b. LEMBAR PENILAIAN DIRI SIKAP SPIRITUAL
PETUNJUK
.. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan teliti
/. Berilah tanda cek () e!ai dengan kondii dan keadaan kalian ehari"hari
Nama Peerta #idik $ %ndi:::::::.
Kela $ '&& %:::::::.
S"% Topik & Pen$ar"h Ke"n$$"lan Loka!i terhadap Koloniali!e Barat di
Indone!ia
S"% S"% Topik & Da'a tark( mot)as %an am#s &angsa &arat
Tanggal $ 2/ J!ni 221/:::::::.
No Pernyataan TP K# )* )(
1 )aya emakin yakin dengan ke+eradaan T!han etelah
mempela,ari ilm! pengetah!an
-
2 )aya +erdoa e+el!m dan e!dah melak!kan e!at!
kegiatan
-
. )aya meng!capkan raa y!k!r ata egala kar!nia T!han -
/ )aya mem+eri alam e+el!m dan e!dah meng!ngkapkan
pendapat di depan !m!m
-
0 )aya meng!ngkapkan keag!ngan T!han apa+ila melihat
ke+earanNya
-
J!mlah )kor
22
2. PEDOMAN PENILAIAN DIRI SIKAP JUJUR
Nama Peerta #idik $ %ndi
Kela $ '&&& %
S"% Topik & Pen$ar"h Ke"n$$"lan Loka!i terhadap Koloniali!e Barat di
Indone!ia
S"% S"% Topik & Da'a tark( mot)as %an am#s &angsa &arat
Tanggal $ 2/ J!ni 221/
PETUNJUK
.. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan teliti
/. Berilah tanda cek () e!ai dengan kondii dan keadaan kalian ehari"hari
No Pernyataan TP K# )* )(
1 )aya menyontek pada aat menger,akan Ulangan
2 )aya menyalin karya orang lain tanpa menye+!tkan
!m+ernya pada aat menger,akan t!ga

. )aya melaporkan kepada yang +er3enang ,ika


menem!kan +arang

/ )aya +erani mengak!i kealahan yang aya lak!kan


0 )aya menger,akan oal !,ian tanpa melihat ,a3a+an
teman yang lain

Keterangan $
)( 1 elal!4 apa+ila elal! melak!kan e!ai pernyataan
)* 1 ering4 apa+ila ering melak!kan e!ai pernyataan dan kadang kadang tidak melak!kan
K# 1 kadang"kadang4 apa+ila kadang"kadang melak!kan dan ering tidak melak!kan
TP 1 tidak pernah4 apa+ila tidak pernah melak!kan
*@PEN&(%&%N %NT%* PE)E*T% #&#&K
LEMBAR PENILAIAN ANTAR PESERTA DIDIK
SIKAP DISIPLIN
Pet!n,!k $
(em+aran ini diii oleh peerta didik !nt!k menilai ikap oial peerta didik lain dalam
kediiplinan. Berilah tanda cek (-) pada kolom kor e!ai ikap diiplin yang ditampilkan oleh
peerta didik4 dengan kriteria e+agai +erik!t $
5a 1 apa+ila peerta didik men!n,!kkan per+!atan e!ai apek pengamatan
Tidak 1 apa+ila peerta didik tidak men!n,!kkan per+!atan e!ai apek pengamatan.
Nama penilai $ Tidak diii
Nama peerta didik yang dinilai $ %ndi
Kela $ '&&& %
6ata pela,aran $ &P)
No )ikap yang diamati
6elak!kan
5a Tidak
1 6a!k kela tepat 3akt!
2 6eng!mp!lkan t!ga tepat 3akt!
. 6emakai eragam e!ai tata terti+
/ 6enger,akan t!ga yang di+erikan
0 Terti+ dalam mengik!ti pem+ela,aran
7 6engik!ti praktik!m e!ai dengan langkah yang ditetapkan
8 6em+a3a +!k! t!li e!ai mata pela,aran
9 6em+a3a +!k! tek mata pela,aran
J!mlah
Perhit!ngan kor akhir mengg!nakan r!m! $
!M"A# P!N&A&AN J*#NA
.ontoh kasus /
J*#NA
Nama Sis0a & Andi
.oor Si!4a & -
Tan$$al & ,' 1"ni ,2-'
A!pek #an$ diaati & Ke<"<"ran dan tan$$"n$ <a4a% pe!erta didik
Ke<adian & Pe!erta didik ene"kan "an$ di kela!
D"r" & Kelopok III
Pe!erta didik #an$ %ernaa !i A telah ene"kan "an$ di kela! pada 4akt" i!tirahat@
/ia era!a %"kan peilik "an$ ter!e%"t@ Ke"dian !i A elapor kepada $"r"n#a %ah4a dia
ene"kan "an$ di kela!@ D"r" en$""kan !iapa #an$ kehilan$an "an$@ Tern#ata #an$
kehila n$an "an$ adalah !i B Akhirn#a "an$ dike%alikan kepada !i B oleh $"r"@
D"r" en$apre!ia!i !ikap !i A dan en#ip"lkan %ah4a!i A ep"n#ai !ikap <"<"r
dan %ertan$$"n$ <a4a% karena dia a" elapor ene"kan "an$ dan en$e%alikan
kepada peilikn#a@ Si A anak #an$ <"<"r dan %ertan$$"n$ <a4a%@ Si A endapat nilai po!itiB
di %idan$ ke<"<"ran dan tan$$"n$ <a4a%@
#*"#&' P!N&A&AN S&'AP
.o .aa Si!4a
Sikap
Spirit"al
Sikap So!ial Total
.ilai
Rata+
rata
.ilai
.ilai
Konver!i
(-+')
Predikat
Men$ha#ati
Kar"nia
T"han
1"<"r Tan$$"n
$ 1a4a%
-
Andi
' ' ' -,
'
A San$at
%aik
,
*
'
0
5
?
KET& SIKAP PESERTA /I/IK& 1"lah nilai #an$ diperoleh di%a$i *
d@
Perhit!ngan kor akhir mengg!nakan r!m! $
)e!ai Permendik+!d No 91% Tah!n 221. peerta didik memperoleh nilai adalah $
Sangat Baik $ apa+ila memperoleh kor $ 3,33 < skor !,""
Baik $ apa+ila memperoleh kor $ #,33 < skor 3,33
$%k%& $ apa+ila memperoleh kor $',33 < skor #,33
K%rang $ apa+ila memperoleh kor $ skor ',33
Ni#ai a&)ir + , - 100
,.00
Kriteria + San(at "ai&
Pati) ,5 1"ni ,2-'+25+,5
Men$etah"i)
Kepala SMP. , /"k"h!eti D"r" Mapel
(M"l#ono) M@ Pd) (Eari! Ma!h"Bron)
-. ,ens!teknk penlaan
2. &entuk nstrumen %an nstrumen
4. Pe%oman penskoran
$ampran
Per1agangan rempah en$ac" pada perda$an$an antara perada%an+perada%an %er!e<arah di A!ia)
ABrika Ti"r dan Eropa@ Repah+repah !eperti ka#" ani!) ka#" ani! cina) kap"la$a) <ahe) dan
k"n#it !ecara l"a! dikenal) dan !an$at dicari dala perda$an$an di /"nia Ti"r Faan dah"l"@
G-H

Repah+repah ter!e%"t ene"kan <alan ereka ke Ti"r Ten$ah !e%el" a4al era Kri!ten) di
ana !"%er+!"%er !e%enarn#a dari repah+repah ter!e%"t diraha!iakan oleh para peda$an$)
#an$ en$kait+kaitkann#a den$an cerita+cerita #an$ Banta!ti!@
G-H
/"nia ="nani+Roa4i en$ik"ti perda$an$an ini den$an %erda$an$ di !epan<an$ 1al"r /"pa dan
<al"r Roa4i+Eind"!tan@
G,H
/i ten$ah ileni" pertaa) r"te pela#aran ke Eind"!tan (!ekaran$
India) dan Sri Lanka (Roa4i + Tapro%ane) dikendalikan oleh Eind"!tan dan Ethiopia #an$ en<adi
kek"atan perda$an$an ariti La"t Merah@ Kekai!aran Ak!" (!ekitar a%ad ke+0 SM+ a%ad ke+--
M) telah erinti! r"te La"t Merah !e%el" a%ad ke+- Ma!ehi@ Pada perten$ahan a%ad ke+?
%an$kitn#a I!la %eri%a! pada dit"t"pn#a r"te darat kaBilah #an$ elal"i Me!ir dan Kanal para
Iira"n) dan ei!ahkan ko"nita! perda$an$an Eropa dari Ak!" dan Eind"!tan@
Peda$an$+peda$an$ Ara% akhirn#a en$a%il alih pen$irian repah+repah elal"i peda$an$
Levant dan peda$an$ Vene!ia "nt"k Eropa) !apai %an$kitn#a T"rki Ut!ani #an$ eoton$ r"te
la$i tah"n -'0*@ 1al"r darat pada a4aln#a e%ant" perda$an$an repah+repah) tapi r"te
perda$an$an ariti en#e%a%kan pert"%"han #an$ l"ar %ia!a dala aktivita! koer!ial@
G-H
Selaa
periode A%ad Perten$ahan Tin$$i dan A%ad Perten$ahan Akhir para peda$an$ M"!li endoina!i
r"te perda$an$an repah+repah ariti di !el"r"h Sa"dera Eindia) endapat ke"nt"n$an %e!ar
dari daerah !"%er repah+repah di Ti"r 1a"h (A!ia Ten$$ara) dan en$irikan repah+repah
dari epori" perda$an$an di Eind"!tan ke arah %arat ke Tel"k Per!ia dan La"t Merah) di ana r"te
darat en"<" ke Eropa@
Perda$an$an repah+repah ke"dian di"%ah oleh Jaan Pen<ela<ahan Eropa)
G*H
di kala
perda$an$an repah+repah) ter"taa lada hita) en<adi !e%"ah ke$iatan #an$ !an$at pentin$ %a$i
para peda$an$ Eropa@
G'H
R"te pela#aran dari Eropa ke Sa"dera Eindia elal"i Tan<"n$ Earapan
#an$ e"tari ABrika dipelopori oleh pen<ela<ah dan navi$ator Port"$i! Va!co da Daa pada tah"n
-'98) !ehin$$a terciptalah r"te ariti %ar" "nt"k perda$an$an repah+repah@
G0H
Perdagangan rempah-rempah ini kala itu mendorong ekonomi dunia dari akhir
Abad Pertengahan sampai ke zaman modern
[4]
, dan akhirnya mengantarkan era
dominasi bangsa Eropa di Dunia Timur.
[5]
Kanal-kanal seperti Teluk Benggala,
digunakan sebagai jembatan untuk pertukaran budaya dan komersial di antara
beragam budaya kala negara-negara kala itu berjuang untuk menguasai
perdagangan di sepanjang banyak rute rempah-rempah. Dominasi Eropa
berkembang dengan lambat. Rute perdagangan Portugis umumnya dilarang dan
dibatasi oleh penggunaan rute kuno, pelabuhan, dan negara-negara yang sulit
untuk didominasi. Kerajaan Belanda kemudian mampu melewati banyak masalah
ini dengan merintis rute laut langsung dari Tanjung Harapan ke Selat Sunda di
Nusantara (sekarang Indonesia).
RPP 2
Sekolah : SMPN
Matapelajaran : IPS
Kelas!Semester : "III!I
Topk!su# topk : Pengaruh keunggulan lokas terha%ap kolonalsme #arat %
In%onesa
Su# su# topk : Mela/an keserakahan penjajah
*lokas +aktu : 5= ment
*. Kompetens Int 0KI1
Mengharga %an mengha'at ajaran agama 'ang %anutn'a
Memaham %an menerapkan pengetahuan 03aktual( konseptual( %an
prose%ural1 #er%asarkan rasa ngn tahun'a tentang lmu pengetahuan(
teknolog( sen( #u%a'a terkat 3enomena %an keja%an tampak mata
&. Kompetens Dasar %an In%kator
-. 0KD pa%a KI8-1
KD-.2 Mengha'at ajaran agama %alam #er6kr
%an #erperlaku se#aga pen%u%uk In%onesa %engan
mempertm#angkan kelem#agaan sosal( #u%a'a( ekonom %an
poltk %alam mas'arakat
In%kator: ss/a %apat menjelaskan 2ara men2nta keunggulan lokas
In%onesa
;atatan:
KD-1 dan KD-2 dari KI-1 dan KI-2 tidak harus dikembangkan dalam indikator
karena keduanya dicapai melalui proses pembelajaran yang tidak langsung.
Indikator dikembangkan hanya untuk KD-3 dan KD-4 yang dicapai melalui
proses pembelajaran langsung.
&. Tujuan Pem#elajaran
Men'e#utkan 3aktor pen%orong ke%atangan #angsa8#angsa #arat ke
In%onesa.
;. Mater Pem#elajaran 0rn2an %ar Mater Pokok1
D. Meto%e Pem#elajaran 0Rn2an %ar Kegatan Pem#elajaran1
Kooperat3 learnng
E. Mo%el pem#elajaran
%s2o)er' learnng
:. $angkah8langkah Kegatan Pem#elajaran
-. Pertemuan Kesatu:
a. Pen%ahuluan!Kegatan */al 0-= ment1
aperseps : salam( presens( guru menan'akan pelajaran 'ang lalu
mot)as : guru mem#erkan semangat #elajar
#. Kegatan Int 02< ment1
$*NGK*H PEM&E$*,*R*N
KEGI*T*N &E$*,*R
K>MPETENSI 7*NG DIKEM&*NGK*N
Men(amati
Mem#a2a( men%engar( men'mak( melhat #ahan ajar %engan su# tema
Da'a Tark In%onesa &ag &angsa &arat
Melath kesungguhan( keteltan( men2ar n3ormas
Menan/a
Mengajukan pertan'aan tentang n3ormas mengena perla/anan terha%ap
keserakahan penjajah % In%onesa
0%mula %ar pertan'aan 3aktual sampa ke pertan'aan 'ang #ers3at
hpotetk1
Mengem#angkan kreat)tas( rasa ngn tahu( kemampuan merumuskan
pertan'aan untuk mem#entuk pkran krts 'ang perlu untuk h%up 2er%as
%an #elajar sepanjang ha'at perla/anan 'ang %lakukan pahla/an8pahla/an
nasonal %alam mengusr pejajahan sepert Sultan Hasanu%n %ar Makasar
%alam mela/an ">;.
Men(mp#&an in0ormasi1 e&sperimen
2 melakukan ekspermen
8 mem#a2a sum#er lan selan #uku teks
8 mengamat o#jek! keja%an!
8 akt)tas
8 /a/an2ara %engan nara sum#er
Mengem#angkan skap telt( jujur(sopan( mengharga pen%apat orang lan(
kemampuan #erkomunkas( menerapkan kemampuan mengumpulkan
n3ormas melalu #er#aga 2ara 'ang %pelajar( mengem#angkan ke#asaan
#elajar %an #elajar sepanjang ha'at terutama skap men2nta tanah ar.
Men(asosiasi&an 1men(o#a) in0ormasi
8 mengolah n3ormas 'ang su%ah %kumpulkan #ak ter#atas %ar hasl
kegatan mengumpulkan!ekspermen mau pun hasl %ar kegatan mengamat
%an kegatan mengumpulkan n3ormas. &agamana 2ara #angsa In%onesa
%alam mengusr penjajah 'ang % %apat %ar lngkungan sektar %apat
%tan'akan kepa%a tokoh mas'arakat % lngkungan ss/a.
8 Pengolahan n3ormas 'ang %kumpulkan %ar 'ang #ers3at menam#ah
keluasan %an ke%alaman sampa kepa%a pengolahan n3ormas 'ang #ers3at
men2ar solus %ar #er#aga sum#er 'ang
Mengem#angkan skap jujur( telt( %spln( taat aturan( kerja keras(
kemampuan menerapkan prose%ur %an kemampuan #erpkr n%ukt3 serta
%e%ukt3 %alam men'mpulkan .
memlk pen%apat 'ang #er#e%a sampa kepa%a 'ang #ertentangan
Men(&omni&asi&an
Men'ampakan hasl pengamatan( kesmpulan #er%asarkan hasl analss
se2ara lsan( tertuls( atau me%a lann'a
Mengem#angkan skap jujur( telt( tolerans( kemampuan #erpkr sstemats(
mengungkapkan pen%apat %engan sngkat %an jelas( %an mengem#angkan
kemampuan #er#ahasa 'ang #ak %an #enar %engan melakukan %skus
kelompok.

2. Penutup 0< ment1
guru mem#erkan kesmpulan %an penegasan
G. Me%a %an sum#er #elajar
$;D %an &uku ss/a
H. Penlaan
Penlaan aspek pengetahuan
-. ,elaskan perla/anan terha%ap penjajah % makasar?
2. Se2ara umum perjuangan rak'at In%onesa mela/an penjajahan %
#er#aga %aerah mengalam kegagalan( jelaskan apa se#a#n'a?
4. Se#utkan 3a2tor83aktor 'ang men%orong #erkem#angn'a makasar ja%
pela#uhan #esar?
5. Se#utkan s perjanjan #onga'a?
$EM&*R >&SER"*SI SIK*P SPIRITU*$
&erlah tan%a 2ek 0 ) 1 pa%a kolom nla sesua skap sprtual 'ang
%tamplkan oleh
peserta %%k %engan krtera se#aga #erkut :
5 @ selalu( apa#la melakukan sesua pern'ataan
4 @ serng( apa#la serng melakukan sesua pern'ataan %an ka%ang8
ka%ang t%ak
melakukan
2 @ ka%ang8ka%ang( apa#la ka%ang8ka%ang melakukan %an serng t%ak
melakukan
- @ t%ak pernah( apa#la t%ak pernah melakukan

Nama Peserta %%k :
Kelas : "III 0 DE$*P*N 1
Tanggal pengamatan :
Su# Topk : Pengaruh Keunggulan $okas terha%ap
Kolonalsme &arat % In%onesa
Su# su#Topk : Da'a tark( mot)as %an am#s &angsa
&arat
No. Aspe& Pen(amatan
S&or
1 3 4 ,
-
&er%oa se#elum %an sesu%ah
melaksanakan pem#elajaran
2
Mem#er salam pa%a saat a/al %an
akhr pem#elajaran sesua agama
'ang %anut
4
&ers'ukur atas nkmat %an karuna
Tuhan 7ang Maha Esa
5
Mengu2apkan s'ukur atas nkmat
%an karuna Tuhan 7ang Maha Esa
<
Menjaga lngkungan h%up %sektar
rumah tempat tnggal( sekolah %an
mas'arakat
)
Jm#a) S&or
S&or Ma&simm
&er tan%a 2entang 0A1 sesua %engan hasl pengamatan terha%ap ss/a
Nla akhr menggunakan skala - sampa 5(
Perhtungan nla akhr menggunakan rumus :

Dengan Pre%kat :
PREDIK*T
*mat &ak
0 *& 1
&ak 0 & 1
;ukup 0 ; 1
Kurang 0 K 1
2. INSTRUMEN PENI$*I*N SIK*P S>SI*$
$EM&*R >&SER"*SI SIK*P ,U,UR
&erlah tan%a 2ek 0 ) 1 pa%a kolom nla sesua skap sprtual 'ang
%tamplkan oleh
peserta %%k %engan krtera se#aga #erkut :
5 @ selalu( apa#la melakukan sesua pern'ataan
4 @ serng( apa#la serng melakukan sesua pern'ataan %an ka%ang8
ka%ang t%ak
Melakukan
2 @ ka%ang8ka%ang( apa#la ka%ang8ka%ang melakukan %an serng t%ak
melakukan
- @ t%ak pernah( apa#la t%ak pernah melakukan
Nama Peserta %%k :
Kelas : "III
Tanggal pengamatan :
No Nama
Peserta %%k
Kemampuan
presentas
0-851
Kemampuan
#ertan'a
0-851
Kemampuan
menja/a#
0-851
,umla
h
nla
-.
RPP 4
Sekolah : SMPN 2 Sukolilo
Matapelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial.
Kelas/Semester: VIII/ I
Topik/sub topik: Pengaruh Keunggulan Lokasi Terhadap
Kolonialisme Barat di Indonesia.
Sub sub tema : Kerja Paksa
Alokasi Waktu : 2 JP.
A.Kompetensi Inti (KI)
Memahami pengetahuan(konseptual,faktual dan konseptual
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan,tekhnologi,seni budaya terkait fenomena dan
kejadian tampak mata(KI3)
B.Kompetensi Dasar dan Indikator
Mendeskripsikan perubahan masyarakat Indonesia pada masa
penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan serta perubahan
dalam aspek geografs ekonomi,budaya,pendidikan dan politik.
Indikator:
4. 1.Menjelaskan arti kerja paksa di Indonesia.
2.Dapat menjelaskan latar belakang terjadinya kerja paksa di
Indonesia.
3.Dapat menjelaskan tujuan kerja paksa di Indonesia.
4.Dapat menyebutkan dan menjelaskan dampak kerja paksa.
Tujuan Pembelajaran
1.Dapat menjelaskan arti kerja paksa di Indonesia.
2.Memahami latar belakang terjadinya kerja paksa di Indonesia.
3.Dapat menjelaskan tujuan kerja paksa di Indonesia.
4.Dapat menyebutkan dan menjelaskan dampak kerja paksa.
D. Materi Pembelajaran (rincian dari Materi Pokok)

E. Metode Pembelajaran (Rincian dari Kegiatan Pembelajaran)
F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran
1. Media
2. Alat/Bahan
3. Sumber Belajar
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
1. Pertemuan Kesatu:
a@ Pendah"l"anAKe$iatan A4al (-2 enit)
aper!ep!i & !ala) pre!en!i) $"r" enan#akan pela<aran #an$ lal"
otiva!i & $"r" e%erikan !ean$at %ela<ar
%@ Ke$iatan Inti (,0 enit)
LANGKAH PEMBELAJARAN
KEGIATAN BELAJAR
KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN
Mengamati
Membaca, mendengar, menyimak, melihat bahan ajar dengan
sub tema tanam paksa di Indonesia
Melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi
Menanya
Mengajukan pertanyaan tentang informasi mengenai tanam
paksa di indonesia.
(dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang
bersifat hipotetik)
Mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan
merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang
perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat
perlawanan yang dilakukan pahlawan-pahlawan nasional dalam
melawan sistem tanam paksa dalam masa pemerintahan VOC.
Mengumpulkan informasi/ eksperimen
2 melakukan eksperimen
+ membaca sumber lain selain buku teks
+ mengamati objek/ kejadian/
+ aktivitas
+ wawancara dengan nara sumber
Mengembangkan sikap teliti, jujur,sopan, menghargai pendapat
orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan
kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara
yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar
sepanjang hayat terutama sikap mencintai tanah air.
Mengasosiasikan /mengolah informasi
+ mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas
dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen mau pun hasil
dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan
informasi. Bagaimana cara bangsa Indonesia dalam melawan
sistem tanam paksa oleh penjajah yang di dapat dari lingkungan
sekitar dapat ditanyakan kepada tokoh masyarakat di
lingkungan siswa.
+ Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat
menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan
informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber
yang mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan,
kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan
berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan, memiliki
pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan
Mengkomunikasikan
Menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan
hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya
Mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan
berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat
dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang
baik dan benar dengan melakukan diskusi kelompok.

c@ Pen"t"p (0 enit)
$"r" e%erikan ke!ip"lan dan pene$a!an
H. Penilaian
Penilaian aspek pengetahuan
1. Jelaskan mengapa kedatangan bangsa barat ke Indonesia
menjadi ancaman kerajaan-kerajaan di berbagai daerah di
Indonesia!
2. Jelaskan rute perjalanan kedatangan bangsa portugis di
Maluku!
3. Salah satu hasil kerja paksa jaman belanda adalah jalur
anyer sampai penarukan. Sebutkan berapa panjang jalur
anyer-penarukan tersebut dan apa manfaatnya bagi
bangsa Indonesia!
4. Kebijakan pemerintahan inggris yaitu Rafes adalah
system sewa (landrent system). Sebutkan ketentuan-
ketentuan dalam system sewa tanah tersebut!
LEMBAR OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL
Berilah tanda cek ( v ) pada kolo nilai !e!"ai !ikap !pirit"al #an$
ditapilkan oleh
pe!erta didik den$an kriteria !e%a$ai %erik"t &
' ( !elal") apa%ila elak"kan !e!"ai pern#ataan
* ( !erin$) apa%ila !erin$ elak"kan !e!"ai pern#ataan dan kadan$+kadan$ tidak
elak"kan
, ( kadan$+kadan$) apa%ila kadan$+kadan$ elak"kan dan !erin$ tidak
elak"kan
- ( tidak pernah) apa%ila tidak pernah elak"kan

.aa Pe!erta didik &
Kela! & VIII ( /ELAPA. )
Tan$$al pen$aatan &
S"% Topik & Pengaruh Keunggulan $okas
terha%ap Kolonalsme &arat %
In%onesa
S"% !"%Topik & Da'a tark( mot)as %an am#s
&angsa &arat
Beri tanda centan$ (3) !e!"ai den$an ha!il pen$aatan terhadap !i!4a
.ilai akhir en$$"nakan !kala - !apai ')
Perhit"n$an nilai akhir en$$"nakan r""! &
.ilai (

/en$an Predikat &
PRE/IKAT .ILAI KRETERIA
Aat Baik ( AB ) 92 AB : -22 Terdapat identita! In!tr"en K/)Topik;S"% topic den$an
len$kap
Terdapat indicator #an$ dir""!kan den$an %enar
Terdapat epat %ent"k in!tr"ent penilaian !ikap
Sel"r"h in!tr"ent penilaian di%"at !e!"ai kreteria
pen$e%an$ann#a
Baik ( B ) 82 B : 92 Ada * a!pek !e!"ai den$an kreteria) - a!pek k"ran$ !e!"ai
>"k"p ( > ) ?2 > : 82 Ada , a!pek !e!"ai den$an kreteria) , a!pek k"ran$ !e!"ai
K"ran$ ( K ) : ?2 Ada - a!pek !e!"ai den$an kreteria) * a!pek k"ran$ !e!"ai
.ilai ( B
.ilai ( B
No. Aspek Pengamatan
Skor
1 2 3 4
-
Berdoa !e%el" dan !e!"dah elak!anakan
pe%ela<aran
v
,
Me%eri !ala pada !aat a4al dan akhir
pe%ela<aran !e!"ai a$aa #an$ dian"t
v
*
Ber!#"k"r ata! nikat dan kar"nia T"han =an$
Maha E!a
'
Men$"capkan !#"k"r ata! nikat dan kar"nia
T"han =an$ Maha E!a
0
Men<a$a lin$k"n$an hid"p di!ekitar r"ah tepat
tin$$al) !ekolah dan a!#arakat
Jumlah Skor
Skor Maksimum
Kriterian#a adalah Ada * a!pek !e!"ai den$an kreteria) - a!pek k"ran$ !e!"ai
,@ I.STRUME. PE.ILAIA. SIKAP SOSIAL
LEMBAR OBSERVASI SIKAP 1U1UR
Berilah tanda cek ( v ) pada kolo nilai !e!"ai !ikap !pirit"al #an$
ditapilkan oleh
pe!erta didik den$an kriteria !e%a$ai %erik"t &
' ( !elal") apa%ila elak"kan !e!"ai pern#ataan
* ( !erin$) apa%ila !erin$ elak"kan !e!"ai pern#ataan dan kadan$+kadan$ tidak
Melak"kan
, ( kadan$+kadan$) apa%ila kadan$+kadan$ elak"kan dan !erin$ tidak
elak"kan
- ( tidak pernah) apa%ila tidak pernah elak"kan
.aa Pe!erta didik & Andi
Kela! & VIII A
Tan$$al pen$aatan & ,0 1"ni ,2-'
S"% Topik & Pen$ar"h Ke"n$$"lan Loka!i terhadap
Koloniali!e Barat di Indone!ia
S"% S"% Topik & Da'a tark( mot)as %an am#s
&angsa &arat
Beri tanda centan$ (3) !e!"ai den$an ha!il pen$aatan terhadap !i!4a
.ilai akhir en$$"nakan !kala - !apai '
Perhit"n$an nilai akhir en$$"nakan r""! &
.ilai ( -5 C -22 ( -22
-5
No. Aspek Pengamatan
Skor
1 2 3 4
- Tidak encontek dala en$er<akan "<ianA"lan$an@ 3
, Men$"n$kapkan pera!aan apa adan#a 3
* Men$ak"i ke!alahan ata" kek"ran$an #an$ diiliki 3
' Me%"at laporan %erda!arkan data ata" inBora!i apa
adan#a@
3
Jumlah skor 16
Skor Maksimum 16
Kriterian#a adalah A/sangat baik
!M"A# $"S!#%AS& P!N&A&AN S&'AP
(AN))*N) JA+A"
Berilah tanda cek ( v ) pada kolo nilai !e!"ai !ikap !pirit"al #an$ ditapilkan
oleh
pe!erta didik den$an kriteria !e%a$ai %erik"t &
' ( !elal") apa%ila elak"kan !e!"ai pern#ataan
*( !erin$) apa%ila !erin$ elak"kan !e!"ai pern#ataan dan kadan$+kadan$ tidak
Melak"kan
,( kadan$+kadan$) apa%ila kadan$+kadan$ elak"kan dan !erin$ tidak elak"kan
-( tidak pernah) apa%ila tidak pernah elak"kan
.aa Pe!erta didik &
Kela! & VIII
Tan$$al pen$aatan &
S"% Topik & Pen$ar"h Ke"n$$"lan Loka!i terhadap
Koloniali!e Barat di Indone!ia
S"% S"% Topik & Da'a tark( mot)as %an am#s
&angsa &arat
Beri tanda centan$ (3) !e!"ai den$an ha!il pen$aatan terhadap !i!4a
.ilai akhir en$$"nakan !kala - !apai '
Perhit"n$an nilai akhir en$$"nakan r""!

Kriterian#a adalah
No. Aspek Pengamatan
Skor
1 2 3 4
- Melak!anakan t"$a! individ"Akelopok den$an %aik 3
, Meneria re!iko dari tindakan #an$ dilak"kan 3
* Tidak en#alahkan oran$ lain tanpa %"kti #an$ ak"rat
' Menepati <an<i 3
Jumlah Skor
Skor Maksimum
LEMBAR PENILAIAN DIRI
(. LEMBAR PENILAIAN DIRI SIKAP SPIRITUAL
PETUNJUK
;. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan teliti
12. Berilah tanda cek () e!ai dengan kondii dan keadaan kalian
ehari"hari
Nama Peerta #idik $
Kela $ '&&& ( #E(%P%N )
S"% Topik & Pengaruh Keunggulan $okas terha%ap
Kolonalsme &arat % In%onesa
S"% !"%Topik & Da'a tark( mot)as %an am#s &angsa &arat
No Pernyataan TP
1 )aya emakin yakin dengan ke+eradaan T!han etelah
mempela,ari ilm! pengetah!an
2 )aya +erdoa e+el!m dan e!dah melak!kan e!at!
kegiatan
. )aya meng!capkan raa y!k!r ata egala kar!nia T!han
/ )aya mem+eri alam e+el!m dan e!dah meng!ngkapkan
pendapat di depan !m!m
0 )aya meng!ngkapkan keag!ngan T!han apa+ila melihat
ke+earanNya
J!mlah )kor


j. PEDOMAN PENILAIAN DIRI SIKAP JUJUR
Nama Peerta #idik $
Kela $ '&&&
S"% Topik & Pen$ar"h Ke"n$$"lan Loka!i terhadap
Koloniali!e Barat di Indone!ia
S"% S"% Topik & Da'a tark( mot)as %an am#s
&angsa &arat
Tanggal $
PETUNJUK
;. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan teliti
12. Berilah tanda cek () e!ai dengan kondii dan keadaan
kalian ehari"hari
No Pernyataan TP
1 )aya menyontek pada aat menger,akan Ulangan
2 )aya menyalin karya orang lain tanpa menye+!tkan
!m+ernya pada aat menger,akan t!ga
. )aya melaporkan kepada yang +er3enang ,ika
menem!kan +arang
/ )aya +erani mengak!i kealahan yang aya lak!kan
0 )aya menger,akan oal !,ian tanpa melihat ,a3a+an
teman yang lain
Keterangan $
)( 1 elal!4 apa+ila elal! melak!kan e!ai pernyataan
)* 1 ering4 apa+ila ering melak!kan e!ai pernyataan dan kadang
kadang tidak melak!kan
K# 1 kadang"kadang4 apa+ila kadang"kadang melak!kan dan ering tidak
melak!kan
TP 1 tidak pernah4 apa+ila tidak pernah melak!kan
*@PEN&(%&%N %NT%* PE)E*T% #&#&K
LEMBAR PENILAIAN ANTAR PESERTA DIDIK
SIKAP DISIPLIN
Pet!n,!k $
(em+aran ini diii oleh peerta didik !nt!k menilai ikap oial peerta didik
lain dalam kediiplinan. Berilah tanda cek (-) pada kolom kor e!ai ikap
diiplin yang ditampilkan oleh peerta didik4 dengan kriteria e+agai +erik!t $
5a 1 apa+ila peerta didik men!n,!kkan per+!atan e!ai apek
pengamatan
Tidak 1 apa+ila peerta didik tidak men!n,!kkan per+!atan e!ai apek
pengamatan.
Nama penilai $ Tidak diii
Nama peerta didik yang dinilai $
Kela $ '&&& %
6ata pela,aran $ &P)
No )ikap yang diamati
1 6a!k kela tepat 3akt!
2 6eng!mp!lkan t!ga tepat 3akt!
. 6emakai eragam e!ai tata terti+
/ 6enger,akan t!ga yang di+erikan
0 Terti+ dalam mengik!ti pem+ela,aran
7 6engik!ti praktik!m e!ai dengan langkah yang ditetapkan
8 6em+a3a +!k! t!li e!ai mata pela,aran
9 6em+a3a +!k! tek mata pela,aran
J!mlah
Perhit!ngan kor akhir mengg!nakan r!m! $

k@ $bser,asi
*@ I.STRUME. PE.ILAIA. SIKAP SPIRITUAL@
LEMBAR OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL
Berilah tanda cek ( v ) pada kolo nilai !e!"ai !ikap !pirit"al #an$ ditapilkan oleh
pe!erta didik den$an kriteria !e%a$ai %erik"t &
' ( !elal") apa%ila elak"kan !e!"ai pern#ataan
* ( !erin$) apa%ila !erin$ elak"kan !e!"ai pern#ataan dan kadan$+kadan$ tidak
elak"kan
, ( kadan$+kadan$) apa%ila kadan$+kadan$ elak"kan dan !erin$ tidak elak"kan
- ( tidak pernah) apa%ila tidak pernah elak"kan
.aa Pe!erta didik & Andi
Kela! & VIII A
Tan$$al pen$aatan & ,' 1"ni ,2-'
Materi Pokok & Pen$ar"h ke"n$$"lan letak loka!i indone!ia terhadap
%an$!a %arat
S"% Topik & /a#a tarik otiva!i dan a%i!i %an$!a %arat
Beri tanda centan$ (3) !e!"ai den$an ha!il pen$aatan terhadap !i!4a
.ilai akhir en$$"nakan !kala - !apai ')
Perhit"n$an nilai akhir en$$"nakan r""! &
/en$an Predikat &
PRE/IKAT .ILAI KRETERIA
Aat Baik ( AB ) 92 AB : -22 Terdapat identita! In!tr"en K/)Topik;S"% topic den$an
len$kap
Terdapat indicator #an$ dir""!kan den$an %enar
Terdapat epat %ent"k in!tr"ent penilaian !ikap
Sel"r"h in!tr"ent penilaian di%"at !e!"ai kreteria
pen$e%an$ann#a
Baik ( B ) 82 B : 92 Ada * a!pek !e!"ai den$an kreteria) - a!pek k"ran$ !e!"ai
>"k"p ( > ) ?2 > : 82 Ada , a!pek !e!"ai den$an kreteria) , a!pek k"ran$ !e!"ai
K"ran$ ( K ) : ?2 Ada - a!pek !e!"ai den$an kreteria) * a!pek k"ran$ !e!"ai
.ilai ( @@@@@@@@@@@
.ilai ( @@@@@@@@@@@
Kriterian#a adalah ...........
No. Aspek Pengamatan
Skor
1 2 3 4
-
Berdoa !e%el" dan !e!"dah elak!anakan
pe%ela<aran
v
,
Me%eri !ala pada !aat a4al dan akhir
pe%ela<aran !e!"ai a$aa #an$ dian"t
v
*
Ber!#"k"r ata! nikat dan kar"nia T"han =an$
Maha E!a
v
'
Men$"capkan !#"k"r ata! nikat dan kar"nia
T"han =an$ Maha E!a
v
0
Men<a$a lin$k"n$an hid"p di!ekitar r"ah tepat
tin$$al) !ekolah dan a!#arakat
v
Jumlah Skor 4
Skor Maksimum -
,@ I.STRUME. PE.ILAIA. SIKAP SOSIAL
LEMBAR OBSERVASI SIKAP 1U1UR
Berilah tanda cek ( v ) pada kolo nilai !e!"ai !ikap !pirit"al #an$ ditapilkan oleh
pe!erta didik den$an kriteria !e%a$ai %erik"t &
' ( !elal") apa%ila elak"kan !e!"ai pern#ataan
* ( !erin$) apa%ila !erin$ elak"kan !e!"ai pern#ataan dan kadan$+kadan$ tidak
Melak"kan
, ( kadan$+kadan$) apa%ila kadan$+kadan$ elak"kan dan !erin$ tidak elak"kan
- ( tidak pernah) apa%ila tidak pernah elak"kan
.aa Pe!erta didik &
Kela! & VIII
Tan$$al pen$aatan &
S"% Topik & Pen$ar"h Ke"n$$"lan Loka!i terhadap Koloniali!e Barat di
Indone!ia
S"% S"% Topik & Da'a tark( mot)as %an am#s &angsa &arat
Beri tanda centan$ (3) !e!"ai den$an ha!il pen$aatan terhadap !i!4a
.ilai akhir en$$"nakan !kala - !apai '
Perhit"n$an nilai akhir en$$"nakan r""! &
.ilai ( -5 C -22 ( -22
-5
Kriterian#a adalah A/sangat baik
!M"A# $"S!#%AS& P!N&A&AN S&'AP (AN))*N) JA+A"
Berilah tanda cek ( v ) pada kolo nilai !e!"ai !ikap !pirit"al #an$ ditapilkan oleh
pe!erta didik den$an kriteria !e%a$ai %erik"t &
' ( !elal") apa%ila elak"kan !e!"ai pern#ataan
*( !erin$) apa%ila !erin$ elak"kan !e!"ai pern#ataan dan kadan$+kadan$ tidak
Melak"kan
,( kadan$+kadan$) apa%ila kadan$+kadan$ elak"kan dan !erin$ tidak elak"kan
-( tidak pernah) apa%ila tidak pernah elak"kan
No. Aspek Pengamatan
Skor
1 2 3 4
- Tidak encontek dala en$er<akan "<ianA"lan$an@ 3
, Men$"n$kapkan pera!aan apa adan#a 3
* Men$ak"i ke!alahan ata" kek"ran$an #an$ diiliki 3
' Me%"at laporan %erda!arkan data ata" inBora!i apa
adan#a@
3
Jumlah skor 16
Skor Maksimum 16
.aa Pe!erta didik &
Kela! & VIII A
Tan$$al pen$aatan &
S"% Topik & Pen$ar"h Ke"n$$"lan Loka!i terhadap Koloniali!e Barat di
Indone!ia
S"% S"% Topik & Da'a tark( mot)as %an am#s &angsa &arat
Beri tanda centan$ (3) !e!"ai den$an ha!il pen$aatan terhadap !i!4a
.ilai akhir en$$"nakan !kala - !apai '
Perhit"n$an nilai akhir en$$"nakan r""!

LEMBAR PENILAIAN DIRI
). LEMBAR PENILAIAN DIRI SIKAP SPIRITUAL
PETUNJUK
11. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan teliti
12. Berilah tanda cek () e!ai dengan kondii dan keadaan kalian ehari"hari
Nama Peerta #idik $
Kela $ '&& &
S"% Topik & Pen$ar"h Ke"n$$"lan Loka!i terhadap Koloniali!e Barat di
Indone!ia
S"% S"% Topik & Da'a tark( mot)as %an am#s &angsa &arat
Tanggal $
No Pernyataan
No. Aspek Pengamatan
Skor
1 2 3 4
- Melak!anakan t"$a! individ"Akelopok den$an %aik 3
, Meneria re!iko dari tindakan #an$ dilak"kan 3
* Tidak en#alahkan oran$ lain tanpa %"kti #an$ ak"rat
' Menepati <an<i 3
Jumlah Skor 13
Skor Maksimum 16
1 )aya emakin yakin dengan ke+eradaan T!han etelah
mempela,ari ilm! pengetah!an
2 )aya +erdoa e+el!m dan e!dah melak!kan e!at!
kegiatan
. )aya meng!capkan raa y!k!r ata egala kar!nia T!han
/ )aya mem+eri alam e+el!m dan e!dah meng!ngkapkan
pendapat di depan !m!m
0 )aya meng!ngkapkan keag!ngan T!han apa+ila melihat
ke+earanNya
J!mlah )kor
l. PEDOMAN PENILAIAN DIRI SIKAP JUJUR
Nama Peerta #idik $
Kela $ '&&& %
S"% Topik & Pen$ar"h Ke"n$$"lan Loka!i terhadap Koloniali!e Barat di
Indone!ia
S"% S"% Topik & Da'a tark( mot)as %an am#s &angsa &arat
Tanggal $
PETUNJUK
11. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan teliti
12. Berilah tanda cek () e!ai dengan kondii dan keadaan kalian ehari"hari
No Pernyataan
1 )aya menyontek pada aat menger,akan Ulangan
2 )aya menyalin karya orang lain tanpa menye+!tkan
!m+ernya pada aat menger,akan t!ga
. )aya melaporkan kepada yang +er3enang ,ika
menem!kan +arang
/ )aya +erani mengak!i kealahan yang aya lak!kan
No Pernyataan
0 )aya menger,akan oal !,ian tanpa melihat ,a3a+an
teman yang lain
Keterangan $
)( 1 elal!4 apa+ila elal! melak!kan e!ai pernyataan
)* 1 ering4 apa+ila ering melak!kan e!ai pernyataan dan kadang kadang tidak melak!kan
K# 1 kadang"kadang4 apa+ila kadang"kadang melak!kan dan ering tidak melak!kan
TP 1 tidak pernah4 apa+ila tidak pernah melak!kan
*@PEN&(%&%N %NT%* PE)E*T% #&#&K
LEMBAR PENILAIAN ANTAR PESERTA DIDIK
SIKAP DISIPLIN
Pet!n,!k $
(em+aran ini diii oleh peerta didik !nt!k menilai ikap oial peerta didik lain dalam
kediiplinan. Berilah tanda cek (-) pada kolom kor e!ai ikap diiplin yang ditampilkan oleh
peerta didik4 dengan kriteria e+agai +erik!t $
5a 1 apa+ila peerta didik men!n,!kkan per+!atan e!ai apek pengamatan
Tidak 1 apa+ila peerta didik tidak men!n,!kkan per+!atan e!ai apek pengamatan.
Nama penilai $ Tidak diii
Nama peerta didik yang dinilai $
Kela $ '&&& %
6ata pela,aran $ &P)
No )ikap yang diamati
1 6a!k kela tepat 3akt!
2 6eng!mp!lkan t!ga tepat 3akt!
. 6emakai eragam e!ai tata terti+
/ 6enger,akan t!ga yang di+erikan
0 Terti+ dalam mengik!ti pem+ela,aran
7 6engik!ti praktik!m e!ai dengan langkah yang ditetapkan
8 6em+a3a +!k! t!li e!ai mata pela,aran
9 6em+a3a +!k! tek mata pela,aran
J!mlah
Perhit!ngan kor akhir mengg!nakan r!m! $
!M"A# P!N&A&AN J*#NA
.ontoh kasus /
J*#NA
Nama Sis0a &
.oor Si!4a & -
Tan$$al &
A!pek #an$ diaati & Ke<"<"ran dan tan$$"n$ <a4a% pe!erta didik
Ke<adian & Pe!erta didik ene"kan "an$ di kela!
D"r" & Kelopok III
Pe!erta didik #an$ %ernaa !i A telah ene"kan "an$ di kela! pada 4akt" i!tirahat@
/ia era!a %"kan peilik "an$ ter!e%"t@ Ke"dian !i A elapor kepada $"r"n#a %ah4a dia
ene"kan "an$ di kela!@ D"r" en$""kan !iapa #an$ kehilan$an "an$@ Tern#ata #an$
kehila n$an "an$ adalah !i B Akhirn#a "an$ dike%alikan kepada !i B oleh $"r"@
D"r" en$apre!ia!i !ikap !i A dan en#ip"lkan %ah4a!i A ep"n#ai !ikap <"<"r
dan %ertan$$"n$ <a4a% karena dia a" elapor ene"kan "an$ dan en$e%alikan
kepada peilikn#a@ Si A anak #an$ <"<"r dan %ertan$$"n$ <a4a%@ Si A endapat nilai po!itiB
di %idan$ ke<"<"ran dan tan$$"n$ <a4a%@
#*"#&' P!N&A&AN S&'AP
.o .aa Si!4a
Sikap
Spirit"al
Sikap So!ial Total
.ilai
Rata+
rata
.ilai
Konver!i
Men$ha#ati
Kar"nia
T"han
1"<"r Tan$$"n
$ 1a4a%
-
,
*
'
0
5
?
KET& SIKAP PESERTA /I/IK& 1"lah nilai #an$ diperoleh di%a$i *
@
Perhit!ngan kor akhir mengg!nakan r!m! $
)e!ai Permendik+!d No 91% Tah!n 221. peerta didik memperoleh nilai
adalah $
Sangat Baik $ apa+ila memperoleh kor $ 3,33 < skor !,""
Baik $ apa+ila memperoleh kor $ #,33 < skor 3,33
$%k%& $ apa+ila memperoleh kor $',33 < skor #,33
K%rang $ apa+ila memperoleh kor $ skor ',33
Ni#ai a&)ir + , - 100
,.00
Kriteria + San(at "ai&
2. Penlaan *spek Ketramplan
R"ri& Peni#aian &etrampi#an
( Presentasi )
Keterangan
-1 Nla terentang antara -85
- @ Kurang
2 @ ;ukup
4 @ &ak
5 @ *mat &ak
21 Nla @ jumlah nla % #ag 4
R"ri& Peni#aian Ketrampi#an
( Dis&si )
N
o
Nama Men(&om
ni&asi&a
n
( 1 * , )
Men%en(
ar&an
( 1 * , )
Bera(m
entasi
( 1 * , )
Ber&ontri
Keterangan
-1 Nla terentang antara -85
- @ Kurang
2 @ ;ukup
4 @ &ak
5 @ *mat &ak
2
Pati) ,5 1"ni ,2-'+25+,5
No Nama Peserta
%%k
Kemampuan
presentas
0-851
Kemampuan
#ertan'a
0-851
Kemampuan
menja/a#
0-851
,umla
h nla
-.
Men$etah"i)
Kepala SMP. , /"k"h!eti D"r"
Mapel
(M"l#ono) M@ Pd) (Eari!
Ma!h"Bron)
1. Jenis/teknik penilaian
2. Bentuk instrumen dan instrumen
3. Pedoman penskoran
Lampiran
Ker<a RO/I Faan Pen<a<ahan@
Ker<a Rodi eiliki arti ker<a tanpa "pah) tanpa i!tirahat dei e%an$"n
!e%"ah %enten$ dan <alan ra#a) tanpa e%antah apa #an$ telah diperintahkan
oleh tentara Belanda) dan en"r"ti apa #an$ diperintahkann#a@ Setelah le%ih
k"ran$ ,22 tah"n %erk"a!a) akhirn#a VO> (Kopeni) en$alai ke"nd"ran
dan ke%an$kr"tan@ Eal ini di!e%a%kan %an#ak %ia#a peran$ #an$ dikel"arkan
"nt"k en$ata!i perla4anan pend"d"k) ter<adin#a kor"p!i di antara pe$a4ai+
pe$a4ain#a) dan ti%"ln#a per!ain$an den$an kon$!i+kon$!i da$an$ #an$
lain@ IaktorBaktor it"lah) akhirn#a pada tan$$al *- /e!e%er -?99) !ecara
re!i VO> di%"%arkan@ Kek"a!aan VO> ke"dian dia%il alih oleh
peerintah Eindia Belanda@ Eal ini !ecara tidak lan$!"n$ een$ar"hi koloni
Belanda di Indone!ia@ Per"%ahan politik #an$ ter<adi di Belanda) er"pakan
pen$ar"h revol"!i #an$ dikendalikan oleh Pranci!@ /ala revol"!i ter!e%"t)
kek"a!aan ra<a Kille V r"nt"h)
dan %erdirilah Rep"%lik BataaB@ Tidak laa ke"dian Rep"%lik BataaB <"$a
di%"%arkan dan Belanda di<adikan kera<aan di %a4ah pen$ar"h Pranci!) !e%a$ai
ra<an#a adalah Lo"i! .apoleon@ Pada tan$$al - 1an"ari -828 Lo"i! .apoleon
ke"dian en$iri Eeran Kille /aendel! !e%a$ai $"%ern"r <enderal
den$an t"$a! "taa epertahankan p"la"1a4a dari ancaan In$$ri!@ 1"$a
di%eri t"$a! en$at"r peerintahan di Indone!ia@ Pada tan$$al -0 1an"ari -828
/aendel! eneria kek"a!aan dari D"%ern"r 1enderal Kei!e@ /aendel!
di%e%ani t"$a! epertahankan P"la" 1a4a dari !eran$an In$$ri!) karena
In$$i! telah en$"a!ai daerah kek"a!aan VO> di S"atra) A%on) dan Banda@
Se%a$ai $"%ern"r <enderal) lan$kah+lan$kah #an$ ditep"h /aendel!) antara
lain& Menin$katkan <"lah tentara den$an <alan en$a%il dari %er%a$ai !"k"
%an$!a di Indone!ia@ Me%an$"n pa%rik !en<ata di Searan$ dan S"ra%a#a@
Me%an$"n pan$kalan arada di An#er dan U<"n$ K"lon@ Me%an$"n <alan
ra#a dari An#er hin$$a Panar"kan) !epan<an$ L -@-22 k@ Me%an$"n
%enten$+%enten$ pertahanan@ /ala ran$ka e4"<"dkan lan$kah+lan$kah
ter!e%"t /aendel! enerapkan !i!te ker<a pak!a (rodi)@ Selain enerapkan
ker<a pak!a /aendel! elak"kan %er%a$ai "!aha "nt"k en$"p"lkan dana
dala en$hadapi In$$ri!@ Lan$kah ter!e%"t antara lain& Men$adakan
pen#erahan ha!il %"i (contin$enten)@ Meak!a rak#at+rak#at en<"al ha!il
%"in#a kepada peerintah Belanda den$an har$a "rah (verplichte
leverantie)@ Melak!anakan (Prean$er Stel!el)) #ait" ke4a<i%an #an$ di%e%ankan
kepada rak#at Prian$an "nt"k enana kopi@ Men<"al tanah+tanah ne$ara
kepada pihak !4a!ta a!in$ !eperti kepada Ean Ti Ko !eoran$ pen$"!aha >ina@
Ke%i<akan #an$ dia%il /aendel!
!an$at %erkaitan den$an t"$a! "taan#a #ait" "nt"k epertahankan P"la"
1a4a dari !eran$an pa!"kan In$$ri!@Berik"t ini ke%i<akan+ ke%i<akan #an$
di%erlak"kan /aendel! terhadap kehid"pan rak#at@ Se"a pe$a4ai peerintah
eneria $a<i tetap dan ereka
dilaran$ elak"kan ke$iatan perda$an$an@ Melaran$ pen#e4aan de!a) kec"ali
"nt"k eprod"k!i $"la) $ara) dan !aran$ %"r"n$@ Menerapkan !i!te ker<a
pak!a (rodi) dan e%an$"n ketentaraan den$an elatih oran$oran$ pri%"i@
Me%an$"n pela%"han+ pela%"han dan e%"at kapal peran$ %er"k"ran kecil@

Anda mungkin juga menyukai