Anda di halaman 1dari 44

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4

MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAK


TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
Pada akhir unit ini murid dapat: 1.1 Berbual tentang sesuatu Aras 1 ( i ) Tatabahasa
MINGGU perkara berkaitan Berbual tentang sesuatu perkara yang - Kata nama
1 1. berbual tentang sesuatu kehidupan seharian dengan dialami atau yang dilihat atau yang - Kata hubung
perkara yang dialami, menggunakan kata-kata dibaca. - Kata Tanya
dilihat atau dibaca. ungkapan , ayat, sebutan, - Kata pembenar
TEMA: 2. membaca lancar bahan intonasi dan nada yang Aras 2 ( i ) - Kata naïf
UNIT 1 sastera dan bukan sesuai. Menggunakan kata panggilan dan kata - Kata panggilan
Keluargaku sastera dengan intonasi ganti nama diri yang sesuai mengikut - Ayat penyata
Sayang yang betul. situasi dalam perbualan. - Ayat tunggal
3. menggunakan kata - Ayat perintah
panggilan dan kata ganti - Ayat majmuk
TAJUK: nama diri yang.sesuai 5.2 Membaca kuat teks prosa Aras 1 ( i )
Keluarga mengikut situasi dalam dan puisi dengan sebutan Membaca lancer bahan sastera dan Pengisian Kurikulum
Bahagia perbualan. dan intonasi yang betul dan bukan sastera dengan intonasi yang i. Ilmu
4. menulis perkataan dan memahami perkara yang betul - Pendidikan Moral
pelbagai jenis ayat dibaca.
PENULISAN: berdasarkan topik yang ii. NIlai Murni
Dialog diberikan. 8.1 Membina dan menulis Aras 1 ( i ) a. Bersemangat kekitaan
5. menyatakan teguran dan perkataan ayat tunggal dan Menulis perkataan dan pelbagai jenis - bekerjasama dan tolong-
menerima teguran secara ayat majmuk. ayat berdasarkan topik yang menolong
terbuka dalam perbualan. diberikan. - hormat-menghormati

iii. KBT
Kemahiran Berfikir
- menjana idea
- mengkategori
b. Kecedasan pelbagai
muzik/ interpersonal
c. Kontekstual
-mengaitkan pengalaman
sedia ada
-hidup bekeluarga
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAK
TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
Pada akhir unut ini murid dapat: 5.1 Membaca kuat perkataan Aras 1 ( i ) Tatabahasa
MINGGU dan ayat dengan sebutan Membaca perkataan ,frasa dan ayat - Kata nama
2 1. membaca perkataan ,frasa dan intonasi yang betul dan yang mengandung ayat tunggal dan - Kata hubung
dan ayat yang mengandungi memahami perkara yang ayat majmuk dengan sebutan dan - Kata Tanya
TEMA: ayat tunggal dan ayat dibaca. intonasi yang betul. - Kata pembenar
UNIT 1 majmuk dengan intonasi - Kata naïf
Keluargaku yang betul Aras 1 ( ii ) - Kata panggilan
Sayang 2. menerangkan makna Menerangkan makna perkataan, frasa - Ayat penyata
perkataan, simpulan dan ayat. - Ayat tunggal
bahasa, frasa dan ayat. - Ayat perintah
TAJUK: 3. membaca pelbagai jenis ayat Aras 2 ( i ) - Ayat majmuk
Hargai dengan intonasi yang betul. Membaca dan memahami pelbagai
Pengorbanan 4. membaca lancar bahan jenis ayat dengan memberikan Pengisian Kurikulum
Ibu Bapa sastera dan bukan sastera penekanan pada intonasi berdasarkan i. Ilmu
dengan intonasi yang betul. tanda baca. - Pendidikan Moral
5. menceritakan isi bahan yang
dibaca serta menyatakan ii. NIlai Murni
PENULISAN: gambaran umum tentang 5.2 Membaca kuat teks prosa Aras 1 ( i ) b. Bersemangat kekitaan
Keperihalan sesuatu teks yang dibaca dan puisi dengan sebutan Membaca lancar bahan sastera dan - bekerjasama dan tolong-
6. menulis perkataan dan dan intonasi yang betul dan bukan sastera dengan intonasi yang menolong
pelbagai jenis ayat memahami perkara yang betul - hormat-menghormati
berdasarkan topik yang dibaca.
diberikan. Aras 1 ( i ) iii. KBT
7. menyatakan format pelbagai Menceritakan isi bahan yang dibaca. Kemahiran Berfikir
genre. - menjana idea
8. mengenal pasti kata, frasa, - mengkategori
peribahasa, dan ayat yang 6.2 Mengenal pasti pelbagai Aras 1 ( i ) b. Kecedasan pelbagai
digunakan dalam sesuatu genre penulisan Mengecam dan mengenal pasti format muzik/ interpersonal
genre dengan merujuki pelbagai genre. c. Kontekstual
kamus. -mengaitkan pengalaman
Aras 2 ( i ) sedia ada
Mengenal pasti kata,, frasa, -hidup bekeluarga
peribahasa dan ayat yang biasa
digunakan dalam sesuatu genre.
6.4 Membaca pantas secara Aras 1 ( i )
luncuran untuk Menyatakan gambaran umum tentang
mendapatkan maklumat sesuatu teks yang dibaca.
yang menyeluruh.

MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAK


TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
Pada akhir unut ini murid dapat: 8.1 Membina dan menulis Aras 1 ( i ) Tatabahasa
MINGGU perkataan ayat tunggal dan Menulis perkataan dan pelbagai jenis - Kata nama
3 1. menulis perkataan dan ayat majmuk ayat berdasarkan topik yang - Kata hubung
pelbagai jenis ayat diberikan. - Kata Tanya
berdasarkan topik yang - Kata pembenar
TEMA: diberikan. Aras 2 ( i ) - Kata naïf
UNIT 1 2. membina ayat majmuk Membina ayat majmuk daripada dua - Kata panggilan
Keluargaku daripada dua atau lebih atau lebih ayat tunggal yang - Ayat penyata
Sayang ayat tunggal yang diberikan. - Ayat tunggal
diberikan. - Ayat perintah
3. membina ayat majmuk Aras 3 ( i ) - Ayat majmuk
TAJUK: dengan kata hubung. Membina ayat majmuk dengan kata
Membantu 4. menulis perkataan dengan hubung. Pengisian Kurikulum
Amalan tulisan berangkai yang i. Ilmu
Terpuji kemas dan cantik. 8.2 Membina dan menulis ayat Aras 1 ( i ) - Pendidikan Moral
2. 5. berbual tentang sesuatu tunggal dan ayat majmuk Membina ayat tunggal dan ayat
perkara yang dialami, dalam sesuatu penulisan majmuk berdasarkan tajuk. ii. NIlai Murni
PENULISAN: dilihat atau dibaca. teks tentang sesuatu tajuk. c. Bersemangat kekitaan
Biografi Aras 2 ( i ) - bekerjasama dan tolong-
Membina perenggan dengan ayat menolong
tunggal dan ayat majmuk. - hormat-menghormati

8.3 Menulis perkataan dan ayat Aras 1 ( i ) iii. KBT


dengan mengunakan tulisan 8.4 Menulis perkataan dengan tulisan Kemahiran Berfikir
berangkai yang kemas. berangkai yang kemas dan cantik. - menjana idea
- mengkategori
b. Kecedasan pelbagai
muzik/ interpersonal
c. Kontekstual
-mengaitkan pengalaman
sedia ada
-hidup bekeluarga
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAK
TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
Pada akhir unut ini murid dapat: 1.2 Bertanya dan menjawab Aras 1 ( i ) Tatabahasa
MINGGU tentang sesuatu perkara Mendengar dan mengecam intonasi - Kata nama
4 1, mendengar dan mengecam secara bertatasusila. soalan tanpa kata tanya. - Kata nama khas
intonasi dalam soalan tanpa - Kata ganti nama
kata tanya. Aras 1 ( ii ) - Kata hubung
TEMA: 2. mengemukakan soalan Mengemukakan soalan dengan kata - Ayat tunggal
UNIT 2 dengan kata tanya dan tanpa tanya dan tanpa kata tanya untuk - Ayat majmuk
Keluargaku kata tanya untuk mendapatkan maklumat. - Kata penegas
Berwawasan mendapatkan maklumat. - Polisemi
3. mengembangkan idea 3.2 Menghuraikan maklumat Aras 1 ( i )
tentang sesuatu perkara dengan menggunakan Mengembangkan idea tentang sesuatu Pengisian Kurikulum
dengan menggunakan diksi alasan yang meyakinkan. perkara dengan memberi alas an yang i. Ilmu
TAJUK: sesuai.
Pendidikan dan ayat dengan gaya dan - Pendidikan Moral
untuk Masa wacana yang sesuai.
4. menyampaikan idea tentang Aras 2 ( i ) ii. NIlai Murni
Depan Membentangkan fakta tentang sesuatu
sesuatu perkara dengan a. Kasih saying
bahasa yang bertatasusila. topic dengan ulasan yang wajar. b. Bekerjasama
PENULISAN: 5. memilih diksi yang sesuai
untuk menyampaikan sesuatu 3.3 Menyampaikan maklumat Aras 1 ( i ) iii. KBT
Dialog kepada pihak lain dalam Mempersembahkan idea tentang
cerita. Kemahiran Berfikir
aktiviti yang terancang. sesuatu persoalan dengan diksi, ayat - menjana idea
dan gaya yang sesuai. - mengkategori
b. Kecedasan pelbagai
Aras 3 ( i ) muzik/ interpersonal
Membentangkan pendapat tentang c. Kontekstual
sesuatu persoalan dengan bahasa yang -hidup bekeluarga
bertatasusila.
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAK
TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
Pada akhir unut ini murid dapat: 2.1 Bercerita dengan Aras 1 ( i ) Tatabahasa
MINGGU menggunakan kata, frasa, Memilih diksi yang sesuai untuk - Kata nama
5 1. membaca lancar bahan ayat serta sebutan dan menyampaikan sesuatu cerita. - Kata nama khas
sastera dan bukan sastera intonasi yang baik , jelas - Kata ganti nama
dengan sebutan dan intonasi dan teratur. Aras 1 ( ii ) - Kata hubung
TEMA: yang betul. Menyampaikan rentetan peristiwa - Ayat tunggal
UNIT 2 2. menceritakan isi bahan yang yang berlaku dimluar lingkungan - Ayat majmuk
Keluargaku dibaca dengan perkataan persekolahan. - Kata penegas
Berwawasan sendiri. - Polisemi
3. menjawab soalan Membaca kuat perkataan dan Aras 3 ( i )
pemahaman berdasarkan teks ayat dengan sebutan dan Membaca petikan dengan sebutan dan Pengisian Kurikulum
TAJUK: yang dibaca, intonasi yang betul dan intonasi yang betul dan menarik. i. Ilmu
Cerita Datuk 4.. memilih diksi yang sesuai memahami perkara yang - Pendidikan Moral
untuk menyampaikan sesuatu dibaca. Aras 3 ( ii )
cerita. Menjelaskan makna perkataan ii. NIlai Murni
PENULISAN: 5. menyatakan perkara yang mengikut konteks. a. Kasih saying
Cereka menarik dalam sesuatu b. Bekerjasama
karya. Membaca kuat teks prosa dan Aras 2 ( i )
puisi dengan sebutan dan Membaca lancar bahan sastera dan iii. KBT
intonasi yang betul dan bukan sastera dengan sebutan dan Kemahiran Berfikir
lancer serta memahami intonasi yang betul. - menjana idea
perkara yang dibaca. - mengkategori
Aras 2 ( ii) b. Kecedasan pelbagai
Menyatakan isi penting berdasarkan muzik/ interpersonal
bahan yang dibaca. c. Kontekstual
11.1 Menyatakan pandangan Aras 1 ( i ) -hidup bekeluarga
tentang perkara yang Meneliti perkara yang menarik dalam
menarik dalam sesuatu bahan yang ditonton atau dibaca.
karya.
Aras 2 ( i )
Menyatakan pendapat tentang perkara
yang mmenarik.
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAK
TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
Pada akhir unut ini murid dapat: 5.1 Membaca kuat perkataan Aras 3 ( i ) Tatabahasa
MINGGU dan ayat dengan sebutan Membaca petikan dengan sebutan dan - Kata nama
6 1. menulis perkataan dan dan intonasi yang betul dan intonasi yang betul dan menarik. - Kata nama khas
pelbagai jenis ayat memahami perkara yang - Kata ganti nama
berdasarkan topik yang dibaca. - Kata hubung
TEMA: diberikan. - Ayat tunggal
UNIT 2 2. menulis karangan prosa - Ayat majmuk
Keluargaku 3. menulis ayat dengan tulisan - Kata penegas
Berwawasan berangkai yang menarik. - Polisemi
4. membaca lancar bahan a. Membina dan Aras 1 ( i )
sastera dan bukan sastera menulis Menulis perkataan dan pelbagai jenis Pengisian Kurikulum
dengan sebutan dan intonasi perkataan ayat ayat berdasarkan topik yang i. Ilmu
TAJUK: tunggal dan diberikan.
Tahniah, yang betul. - Pendidikan Moral
5. membina dan menulis ayat majmuk
Abang
perkataan ayat tunggal dan ii. NIlai Murni
ayat majmuk b. Membina dan Aras 3 ( i ) a. Kasih saying
PENULISAN: menulis ayat Menulis karangan prosa. b. Bekerjasama
Keperihalan tunggal dan
ayat majmuk iii. KBT
dalam sesuatu Kemahiran Berfikir
penulisan teks - menjana idea
tentang - mengkategori
sesuatu tajuk. b. Kecedasan pelbagai
muzik/ interpersonal
c. Menulis Aras 2 ( i ) c. Kontekstual
perkataan dan Membina perenggan dengan ayat -hidup bekeluarga
ayat dengan tunggal dan ayat majmuk.
mengunakan
tulisan
berangkai
yang kemas.
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAK
TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
Pada akhir unut ini murid dapat: 1.3 Bertanya dan menjawab Aras 2 ( i ) Tatabahasa
MINGGU tentang sesuatu perkara Mengemukakan soalan bertumpu dan - Kata tanya
7 1. mengemukakan soalan secara bertatasusila. bercapah serta menjawabnya secara - Kata kerja
bertumpu dan bercapah serta logik dan tepat. - Kata adjektif
menjawabnya secara logik - Ayat tanya
TEMA: dan tepat. Aras 3 ( i ) - Perkataan berlawanan makna
UNIT 3 2. mengembangkan idea Bersoal jawab untuk membuat
Sekolahku tentang sesuatu perkara rumusan dan keputusan. Pengisian Kurikulum
Berjasa dengan alas an yang sesuai. i. Ilmu
3. bersoal jawab untuk 2.2 Melaporkan sesuatu perkara Aras 1 ( i ) - Pendidikan Moral
membuat rumusan dan dengan menggunakan Menyampaikan sesuatu berita secara
TAJUK: keputusan dengan tepat dan bahasa yang sesuai dan ringkas dengan bahasa yang betul. ii. NIlai Murni
Pemimpin jelas. tepat. - Kerjasama
Kecil di 4. membentangkan fakta - Kerajinan
Sekolahku tentang topik dengan ulasan 3.2 Menghuraikan maklumat Aras 1 ( i ) - Patriotisme
yang wajar. dengan menggunakan alasan Mengembangkan idea tentang sesuatu - Semangat bermasyarakat
5. menyampaikan pengumuman yang meyakinkan. perkara dengan memberikan alas an
PENULISAN: dengan bahasa yang betul.. yang sesuai. iii. KBT
Pengumuman 6. menulis perenggan dengan a. Pembelajaran kontekstual
ayat tunggal dan ayat Aras 2 ( i ) - membuat keputusan
majmuk.. Membentangkan fakta tentang sesuatu b. Kecedasan pelbagai
topik dengan ulasan yang wajar. - kemahiran interpersonal
. - membuat kategori
8.2 Membina dan menulis yt Aras 2 ( i )
tunggal dan ayat majmuk Membina perenggan dengan ayat
dalam sesuatu penulisan tunggal dan ayat majmuk.
teks tentang sesuatu tajuk.
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAK
TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
Pada akhir unut ini murid dapat: 1.4 Menyatakan permintaan Aras 1 ( i ) Tatabahasa
MINGGU secara berterus terang dan Mengajukan hasrat dengan ungkapan - Kata tanya
8 1. membaca teks dengan meyakinkan dengan yang sesuai. - Kata kerja
sebutan dan intonasi yang menggunakan intonasi dan - Kata adjektif
betul dan menarik. paralinguistik yang sesuai - Ayat tanya
TEMA: 2. menyatakan makna untuk menguatkan - Perkataan berlawanan makna
UNIT 3 perkataan mengikut konteks permintaan.
Sekolahku ayat. Pengisian Kurikulum
Berjasa 3. membentangkan fakta 2.2 Melaporkan sesuatu perkara Aras 3 ( i ) i. Ilmu
tentang topik dengan ulasan dengan menggunakan Mengemukakan cadangan untuk - Pendidikan Moral
yang wajar bahasa yang sesuai dan menyelesaikan masalah berdasarkan
TAJUK: 4. membaca lancar teks dengan tepat. sesuatu perkara dengan ayat yang ii. NIlai Murni
Perhimpunan sebutan dan intonasi yang jelas. - Kerjasama
Mingguan betul. 3.2 Menghuraikan maklumat Aras 2 ( i ) - Kerajinan
5. mengajukan hasrat dengan dengan menggunakan alas Membentangkan fakta tentang sesuatu - Patriotisme
ungkapan yang sesuai. an yang meyakinkan. topik dengan ulasan yang wajar. - Semangat bermasyarakat
6.. memberikan cadangan untuk
PENULISAN: menyelesaikan masalah Aras 3 ( i ) iii. KBT
Ucapan tentang perkara yang .Menjelaskan pendapat tentang a. Pembelajaran kontekstual
dibincang. sesuatu topik dengan mengemukakan - membuat keputusan
7. menjelaskan pendapat bukti yang wajar. b. Kecedasan pelbagai
tentang sesuatu topik dengan - kemahiran interpersonal
bukti yang wajar.. 5.1 Membaca kuat perkataan Aras 3 ( i ) - membuat kategori
dan ayat dengan sebutan Membaca petikan dengan sebutan
dan intonasi yang betul dan intonasi yang betul dan menarik.
serta memahami perkara
yang dibaca. Aras 3 ( ii )
Menjelaskan makna perkataan
mengikut konteks.
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAK
TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
Pada akhir unut ini murid dapat: Mengemukakan idea dan Aras 1 ( i ) Tatabahasa
MINGGU pendapat tentang sesuatu Mengamati topik perbincangan untuk - Kata tanya
9 1. membina ayat topik dan ayat perkara secara terperinci , memberikan pandangan yang relevan - Kata kerja
huraian berdasarkan isi yang tepat dan tersusun. - Kata adjektif
dikenal pasti. Aras 2 ( i ) - Ayat tanya
TEMA 2. menulis karangan prosa. Mengemukakan pendapat bagi - Perkataan berlawanan makna
UNIT 3 3. menyatakan topik menjelaskan idea tentang isu
Sekolahku perbincangan dengan perbincangan. Pengisian Kurikulum
Berjasa mengemukakan pendapat Mengemukakan komen yang Aras 2 ( i ) i. Ilmu
yang sesuai. sesuai berdasarkan Mengelaskan pernyataan dan - Pendidikan Moral
4. mengelaskan pernyataan dan pemerhatian, pengalaman memberikan kritikan yang membina.
TAJUK: memberikan kritikan yang dan maklumat yang ii. NIlai Murni
Nasihat Guru membina. disampaikan oleh pihak - Kerjasama
5. menyatakan perkara yang lain. - Kerajinan
menarik dalam sesuatu 8.1 Membina dan menulis Aras 1 ( i ) - Patriotisme
bahan. perkataan , ayat tunggal, Menulis perkataan dan pelbagai jenis - Semangat bermasyarakat
PENULISAN: 6. menulis perenggan dengan dan ayat majmuk. ayat berdasarkan topik yang
Keperihalan ayat tunggal dan ayat diberikan. iii. KBT
majmuk. 8.2 Membina dan menulis ayat Aras 2 ( i ) a. Pembelajaran kontekstual
tunggal, dan ayat majmuk Membina perenggan dengan ayat - membuat keputusan
dalam sesuatu penulisan tunggal dan ayat majmuk. b. Kecedasan pelbagai
tentang sesuatu tajuk. - kemahiran interpersonal
Aras 3 ( i ) - membuat kategori
Menulis karangan prosa.
8 8.4 Membina dan menulis ayat Aras 1 ( i )
topik berdaszrkan sesuatu .Mengenal pasti isi yang sesuai
perkara. dengan tajuk.

Aras 1 ( ii )
Membina ayat topik dan ayat huraian
berdasarkan isi yang dikenal pasti
tentang sesuatu tajuk.

11.1 Menyatakan pandangan Aras 1 ( i )


tentang perkara yang Meneliti perkara yang menarik dalam
menarik dalam sesuatu bahan yang ditonton atau dibaca.
karya.

MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAK


TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
Pada akhir unut ini murid dapat: 1.3 Memberikan dan Aras 1 ( i ) Tatabahasa
MINGGU memahami arahan serta Mendengar serta memahami arahan - Kata akar
10 1. menyatakan dan melakukan pesanan tentang sesuatu pesanan. - Kata tunggal
sesuatu arahan dengan betul perkara. - Kata bantu
2. menggunakan ayat yang Aras 1 ( ii ) - Kata adjektif
TEMA: sesuai untuk mendapatkan Menyampaikan arahan serta pesanan - Kata sendi nama
UNIT 4 barangan atau perkhidmatan. dengan intonasi yang betul dan - Kata berimbuhan
Minggu 3. menyatakan sesuatu bersopan. -Bandingan semacam
Kokurikulum keperluan dengan jelas. - Frasa nama
4. membaca perkataan, frasa Aras 2 ( i ) - Frasa adjektif
dan ayat dengan sebutan dan Menyampaikan arahan serta pesanan - Ayat tunggal
TAJUK: intonasi yang betul. dengan intonasi yang betul dan - Ayat majmuk
Hari Kantin 5. menyatakan makna bersopan. - Ayat penyata
perkataan dengan - Ayat perintah
menggunakan kamus serta 1.6 Menyatakan sesuatu Aras 1 ( i )
memberikan maksud frasa kemahuan semasa Mengenal pasti keperluan dan Pengisian Kurikulum
dalam ayat yang diberikan menjalankan transaksi menyatakan dengan jelas. i. Ilmu
PENULISAN: dalam urusan harian untuk - Kemahiran Hidup
Dialog mendapatkan barangan dan Aras 1 ( ii ) - Ekonomi
perkhidmatan. Menggunakan ayat yang sesuai untuk - Kajian Tempatan
mendapatkan barangan dan
perkhidmatan. ii. NIlai Murni
- Kerajinan
Aras 2 ( i ) - Kebersihan fizikal dan
Menggunakan kata dan istilah yang mental
betul semasa berurusan. iii. KBT
5.1 Membaca kuat perkataan Aras 1 ( i ) a. Pembelajaran kontekstual
dan ayat dengan sebutan Membaca perkataan, frasa dan ayat - membuat keputusan
dan intonasi yang betul dan yang mengandungi ayat tunggal dan b. Kecedasan pelbagai
memahami perkara yang ayat majmuk dengan sebutan dan - logik matematik
dibaca. intonasi yang betul. - kinestatik
- verbal linguistic
Aras 1 ( ii ) c. Kemahiran berfikir
Menerangkan makna perkataan, frasa - menyatakan sebab
dan ayat. - mengitlak
- membuat perkaitan dan
perhubungan mengesan
kecondongan pendapat

MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAK


TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
Pada akhir unut ini murid dapat: 6.1 Merujuk pelbagai sumber Aras 1 ( i ) Tatabahasa
MINGGU untuk mendapatkan Merujuk perkataan dari kamus untuk - Kata akar
11 1. menyatakan makna maklumat bagi tajuk yang mencari makna, meneliti ejaan yang - Kata tunggal
perkataan dengan sedang dikaji termasuk tepat mengikut susunan perkataan. - Kata bantu
menggunakan kamus serta maklumat daripada internet. - Kata adjektif
TEMA: memberikan maksud frasa Aras 2 ( i ) - Kata sendi nama
UNIT 4 dalam ayat yang diberikan. Meneliti halaman kandungan sinopsis - Kata berimbuhan
Minggu 2. membaca halaman sinopsis dan prakata untuk mendapatkan -Bandingan semacam
Kokurikulum dan prakata untuk maklumat. - Frasa nama
- Frasa adjektif
mendapatkan maklumat 7.1 Membaca dan menerangkan Aras 1 ( i ) - Ayat tunggal
penting. maksud kandungan teks .Membuat dan menyatakan andaian - Ayat majmuk
TAJUK: 3. menyatakan maklumat yang yang tersurat dan tersirat. tentang sesuatu perkara yang tersirat - Ayat penyata
Gerai tersirat daripada jadual. berdasarkan maklumat yang tersurat. - Ayat perintah
Makanan yang
Tercantik ? Pengisian Kurikulum
i. Ilmu
- Kemahiran Hidup
- Ekonomi
PENULISAN: - Kajian Tempatan
Laporan
ii. NIlai Murni
- Kerajinan
- Kebersihan fizikal dan
mental

iii. KBT
a. Pembelajaran kontekstual
- membuat keputusan
b. Kecedasan pelbagai
- logik matematik
- kinestatik
- verbal linguistic
c. Kemahiran berfikir
- menyatakan sebab
- mengitlak
- membuat perkaitan dan
perhubungan mengesan
kecondongan pendapat

MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAK


TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
Pada akhir unit ini murid dapat: 2.3 Bertanya dan menjawab Aras 2 ( i ) Tatabahasa
MINGGU tentang sesuatu perkara Menyampaikan maklumat penting - Kata akar
12 secara bertatasusila. tentang sesuatu perkara. - Kata tunggal
1. menulis ayat dengan tulisan 3.1 Menyampaikan maklumat Aras 1 ( i ) - Kata bantu
berangkai yang kemas dan tentang sesuatu perkara Mengumpul dan menyusun isi - Kata adjektif
TEMA: cantik. atau tajuk dengan penting daripada sesuatu topik yang - Kata sendi nama
UNIT 4 2. menyatakan isi yang sesuai menggunakan kata, istilah, dibincangkan. - Kata berimbuhan
Minggu bagi tajuk yang diberikan. frasa, struktur ayat yang -Bandingan semacam
Kokurikulum 3. membina ayat topik dan betul dan laras bahasa yang Aras 1 ( ii ) - Frasa nama
ayat huraian daripada isi sesuai. Mengemukakan isi penting dengan - Frasa adjektif
karangan. jelas. - Ayat tunggal
TAJUK: 4. mengemukakan hujah dan 6.1 Merujuk pelbagai sumber Aras 3 ( i ) - Ayat majmuk
Pertunjukan alas an dengan cara yang untuk mendapatkan Meneliti glosari dan bibliografi untuk - Ayat penyata
Seni cara yang betul. maklumat yang sedang mendapatkan maklumat. - Ayat perintah
Mempertahan- 5. menyatakan maklumat yang dikaji termasuk maklumat
kan Diri tersirat daripada jadual. daripada internet. Pengisian Kurikulum
6. menyenaraikan maklumat 7.1 Membaca dan menerangkan Aras 1 ( i ) i. Ilmu
daripada glosari yang maksud kandungan teks Membuat dan menyatakan andaian - Kemahiran Hidup
diberikan. yang tersurat dan tersirat. tentang sesuatu perkara yang tersirat - Ekonomi
PENULISAN: berdasarkan maklumat yang tersurat. - Kajian Tempatan
Fakta/ 8.2 Membina dan menulis ayat Aras 2 ( i )
Rencana tunggal dan ayat majmuk Membina perenggan dengan ayat ii. NIlai Murni
dalam sesuatu penulisan teks tunggal dan ayat majmuk - Kerajinan
tentang sesuatu tajuk. - Kebersihan fizikal dan
8.3 Menulis perkataan dan ayat Aras 2 ( i ) mental
dengan tulisan berangkai Menulis ayat dengan tulisan berangkai iii. KBT
yang kemas. yang kemas dan cantik. a. Pembelajaran kontekstual
- membuat keputusan
8.4 Membina dan menulis ayat Aras 1 ( i ) b. Kecedasan pelbagai
topik dan ayat huraian Mengenal pasti isi yang sesuai dengan - logik matematik
berdasarkan sesuatu tajuk. - kinestatik
perkara. - verbal linguistik
Aras 1 ( ii ) c. Kemahiran berfikir
Membina ayat topik dan ayat huraian - menyatakan sebab
berdasarkan isi yang di kkenal pasti. - mengitlak
- membuat perkaitan dan
Aras 2 ( i ) perhubungan mengesan
Mengemukakan hujah dan alas an kecondongan pendapat
yang sesuai dalam perenggan.

MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAK


TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
Pada akhir unut ini murid dapat: 1.3 Memberikan dan Aras 2 ( i ) Tatabahasa
MINGGU . memahami arahan serta Menyatakan panduan tunjuk arah - Kata arah
13 1. menyatakan panduan tunjuk pesanan tentang sesuatu kepada orang llain. - Ayat perintah
arah perkara. - Ayat penyata
2. membina ayat tunggal dan Aras 3 ( i ) - Huruf besar dan tanda baca
TEMA: ayat tunggal dan ayat Menyalurkan arahan serta pesanan - Ayat Tanya
UNIT 5 majmuk berdasarkan tajuk. yang diterima kepada orang lain - Ayat seruan
Sentiasa 3. menyatakan arahan serta dengan jelas dan tepat. - Kata hubung
Berhemat pesanan yang diterima 4.4 Menyatakan pilihan untuk Aras 1 ( i ) - Antonim
Kita Selamat kepada orang lain. menerima atau menolak Mengemukakan alas an yang sesuai - Penanda wacana
4. membaca perkataan, frasa pandangan dalam untuk menerima atau menolak sesuatu
dan ayat majmuk dengan perundingan bagi mencapai pendapat... Pengisian Kurikulum
sebutan dan intonasi yang kata sepakat. i. Ilmu
TAJUK:
betul serta menyatakan fakta - Kajian Tempatan
Awas, Banjir
dalam teks. 5.1 Membaca kuat perkataan Aras 1 ( i ) - Geografi
5. mengemukakan hujah dan dan ayat dengan sebutan Membaca perkataan, frasa dan ayat
alas an yang sesuai dalam dan intonasi yang betul dan yang mengandungi ayat tunggal dan ii. NIlai Murni
perenggan memahami perkara yang ayat majmuk dengan sebutan dan - Hemah tinggi
PENULISAN:
dibaca. intonasi yang betul. - Bekerjasama
Berita
- Semangat bermasyarakat
6.3 membaca dan mengenal Aras 1 ( i )
pasti isi utama dan isi Membaca dan menyatakan fakta yang iii. KBT
sampingan daripada teks. terdapat dalam teks. a. Kemahiran berfikir
- mentafsir
8.1 membina dan menulis Aras 1 ( i ) -mengenal pasti idea
perkataan, ayat tunggal dan Menulis perkataan dan pelbagi jenis utama dan idea
ayat majmuk. ayat berdasarkan topik yang sampingan
diberikan. - menjana idea
b. Kecedasan pelbagai
- naturalis
- interpersonal
- kajian masa depan -
membuat ramalan
c. Pembelajaran kontekstual
- mengaitkan isu
keselamatan dengan
pengalaman seida ada.

MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAK


TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
Pada akhir unut ini murid dapat: 1.1 Berbual tentang sesuatu Aras 1 ( i ) Tatabahasa
MINGGU perkara berkaitan kehidupan Berbual tentang sesuatu perkara yang - Kata arah
14 1. membaca perkataan, frasa seharian dengan dialami atau dilihat atau yang dibaca. - Ayat perintah
dan ayat majmuk dengan mengunakan kata, ungkapan, - Ayat penyata
sebutan dan intonasi yang ayat, sebutan,intonasi dan - Huruf besar dan tanda baca
TEMA: betul serta menyatakan fakta nada yang sesuai. - Ayat Tanya
UNIT 5 dalam teks. 1.2 Bertanya dan menjawab Aras 3 ( i ) - Ayat seruan
Sentiasa 2. membaca dan mengecam isi tentang sesuatu perkara Bersoal jawab untuk membuat - Kata hubung
Berhemat penting dan isi sampingan. secara bertatasusila. rumusan dan keputusan. - Antonim
Kita Selamat 3. berbual tentang sesuatu - Penanda wacana
5.2 Membaca kuat teks prosa Aras 3 ( i )
perkara yang dialami, dilihat dan puisi dengan sebutan .Membaca lancer teks pelbagai laras
atau yang dibaca Pengisian Kurikulum
dan intonasi yang betul dan bahasa dengan sebutan dan intonasi
4. menulis perkataan dengan lancer serta memahami yang betul serta gaya yang sesuai. i. Ilmu
TAJUK:
tulisan berangkai yang - Kajian Tempatan
Tragedi perkara yang dibaca.
kemas dan cantik - Geografi
6.3 Membaca dan mengenal Aras 1 ( i )
5. menyatakan mesej daripada
pasti isi utama dan isi Membaca dan menyatakan fakta yang
bahan yang dibaca. ii. NIlai Murni
sampingan daripada teks. terdapat dalam teks.
6. mengemukakan hujah dan - Hemah tinggi
PENULISAN:
alas an yang sesuai dalam - Bekerjasama
Fakta/ Aras 2 ( i )
perenggan - Semangat bermasyarakat
Rencana Membaca dan mengecam isi penting
7. membaca lancar teks
dan isi sampingan daripada pelbagai
pelbagai laras bahasa dengan iii. KBT
bahan bacaan
intonasi yang betul dan gaya a. Kemahiran berfikir
yang sesuai - mentafsir
Aras 3 ( i )
8. mengumpul maklumat -mengenal pasti idea
Mengenal pasti dan menyatakan
daripada bahan yang dibaca utama dan idea
mesej penulis berdasarkan teks yang
untuk membuat ramalan. sampingan
dibaca.
9. bersoal jawab untuk - menjana idea
6.5 Membuat ramalan tentang Aras 1 ( i )
membuat keputusan dan b. Kecedasan pelbagai
sesuatu cerita ata Mengumpulkan maklumat daripada
rumusan. - naturalis
berdasarkan maklumat yang bahan yang dibaca untuk membuat
- interpersonal
diberi dalam bahan ilmu. ramalan.
- kajian masa depan -
8.3 Menulis perkataan dan ayat Aras 2 ( i )
membuat ramalan
dengan menggunakan Menulis ayat dengan tulisan berangkai
c. Pembelajaran kontekstual
tulisan berangkai yang yang kemas dan cantik
- mengaitkan isu
kemas.
keselamatan dengan
8.4 Membina dan menulis ayat Aras 1 ( i ) pengalaman seida ada.
topik dan ayat huraian Mengemukakan hujah dan alas an
berdasarkan sesuatu yang sesuai dalam perenggan.
perkara.

MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAK


TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
Pada akhir unut ini murid dapat: 1.1 berbual tentang sesuatu Aras 1 ( i ) Tatabahasa
MINGGU perkara berkaitan kehidupan Berbual tentang sesuatu perkara yang - Kata arah
15 1. mengecam maklumat serta harian dengan menggunakan dialami atau yang dilihat atau yang - Ayat perintah
menyatakan pandangan kata, ungkapan, ayat, dibaca. - Ayat penyata
tentang mesej dan nilai yang sebutan, intonasi dan nada - Huruf besar dan tanda baca
TEMA: terdapat dalam teks. yang sesuai. - Ayat Tanya
UNIT 5 2. menyatakan mesej daripada 1.5 memberikan penjelasan Aras 1 ( ii ) - Ayat seruan
Sentiasa bahan yang dibaca. tentang sesuatu perkara Mengesan mesej yang terdapat dalam - Kata hubung
Berhemat 3. menyatakan sebab atau yang tersurat dan tersirat. bahan. - Antonim
Kita Selamat alasan yang sesuai untuk menyatakan pilihan untuk Aras 2 ( i ) - Penanda wacana
menerima atau menolak menerima atau menolak Menyatakan sebab dan akibat untuk
sesuatu pendapat. pandangan dalam menerima atau menolak sesuatu Pengisian Kurikulum
4. membina ayat tunggal dan perundingan bagi mencapai pendapat. i. Ilmu
TAJUK:
ayat majmuk berdasarkan kata sepakat. - Kajian Tempatan
Utamakan
tajuk 6.3 membaca dan mengenal Aras 3 ( i ) - Mengenal pasti dan - Geografi
Keselamatan
5. membina perenggan yang pasti isi utama dan isi menyatakan mesej penulis
kohesif dengan ayat topik sampingan daripada teks. berdasarkan teks yang dibaca. ii. NIlai Murni
dan ayat huraian. 6.6 membuat ramalan tentang Aras 1 ( i ) - Hemah tinggi
6. membetulkan kesilapan sesuatu cerita atau Mengumpulkan maklumat daripada - Bekerjasama
PENULISAN:
ejaan, perkataan dan tanda berdasarkan maklumat yang bahan yang dibaca untuk membuat - Semangat bermasyarakat
Karangan
baca dalam teks. diberikan dalam bahan ramalan,
bergambar
7. berbual tentang sesuatu ilmu. iii. KBT
perkara yang dialami, dilihat a. Kemahiran berfikir
8.2 membina ayat tunggal dan Aras 1 ( i )
atau yang dibaca - mentafsir
ayat majmuk berdasarkan Membina ayat tunggal dan ayat
8. mengumpul maklumat -mengenal pasti idea
dalam sesuatu penulisan majmuk berdasarkan tajuk.
daripada bahan yang dibaca utama dan idea
teks tentang sesuatu tajuk.
untuk membuat ramalan. sampingan
8.3 membina dan menulis ayat Aras 3 ( i )
- menjana idea
topik berdasarkan sesuatu Membina perenggan yang kohesif
b. Kecedasan pelbagai
perkara. dengan ayat topik dan ayat huraian.
- naturalis
10.2 Mengedit dan memurnikan Aras 1 ( i ) - interpersonal
hasil penulisan Mengenal pasti dan membetulkan - kajian masa depan -
kesilapan ejaan, perkataan dan tanda membuat ramalan
baca dalam teks.. c. Pembelajaran kontekstual
11.2 mengulas karya bukan Aras 1 ( i ) - mengaitkan isu
sastera dari aspek Mengecam maklumat yang terdapat keselamatan dengan
penggunaan perkataan, dalam teks. pengalaman seida ada.
idea, ayat, wacana, nilai
dan pengajaran. Aras 1 ( ii )
Menyatakan pandangan tentang mesej
dan nilai yang terdapat dalam teks.
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAK
TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
Pada akhir unut ini murid dapat: 1.5 Memberikan penjelasan Aras 1 ( i ) Tatabahasa
MINGGU . tentang sesuatu perkara Menyatakan fakta yang terdapat - Kata bantu
16 1. menyatakan fakta dan mesej yang tersurat dan tersirat. dalam bahan - Kata penguat
yang terdapat dalam bahan. - Kata sapaan
2. menyatakan andaian tentang Aras 1 ( ii ) - Kata seru
TEMA: sesuatu perkara yang tersirat Mengecam mesej yang terdapat dalam
UNIT 5 atau tersurat yang terdapat bahan Pengisian Kurikulum
Hargai dalam sesuatu bahan. i. Ilmu
Warisan Kita 3. mengenal pasti isi daripada Aras 1 ( iii ) - Sejarah
pelbagai sumber berdasarkan Menerangkan fakta dan mesej yang - Kebudayaan
tajuk. terdapat dalam bahan. - Kajian Tempatan
TAJUK: 4. menyusun isi tentang sesuatu 7.1 Membaca dan Aras 1 ( i )
Melawat topik mengikut perenggan menerangkan maksud Membuat dan menyatakan andaian ii. NIlai Murni
ke Muzium bagi menghasilkan karangan kandungan teks yang tentang sesuatu perkara yang tersirat - Hemah tinggi
Negara yang lengkap. tersurat dan tersirat. berdasarkan maklumat yang tersurat.. - Kerajinan
- Kesyukuran
Aras 3 ( i )
Kesimpulan tentang maksud tersurat iii. KBT
dan tersirat berdasarkan bahan grafik a. Kemahiran berfikir
PENULISAN: dan bukan grafik. - merumus
Dialog - mengesan kecondongan
10.1 Menghasilkan penulisan Aras 1 ( i ) pendapat
pelbagai genre (prosa dan Mengenal pasti isi daripada pelbagai - mengkategori
puisi) termasuk e-mel yang sumber berdasarkan tajuk. - menyusun atur
mudah, menarik dan b. Kajian Masa Depan
bermakna. Aras 1 ( ii ) - kajian masa lampau
Menyusun isi mengikut perenggan c. Kecerdasan Pelbagai
bagi menghasilkan karangan yang - visual ruang
lengkap.
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAK
TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
Pada akhir unut ini murid dapat: 3.1 Menyampaikan maklumat Aras 1 ( i ) Tatabahasa
MINGGU tentang sesuatu perkara atau Mengumpulkan dan menyusun isi - Kata bantu
17 1. membaca lancar sesuatu tajuk dengan menggunakan penting daripada sesuatu topik yang - Kata penguat
bahan dengan sebutan dan kata, istilah, frasa, struktur dibincangkan. - Kata sapaan
intonasi yang betul. ayat yang betul dan laras - Kata seru
TEMA: 2. menerangkan makna bahasa yang sesuai. Aras 1 ( ii )
UNIT 5 perkataan, frasa dan ayat Mengemukakan isi penting dengan Pengisian Kurikulum
Hargai 3. mengenal psti isi daripada jelas i. Ilmu
Warisan Kita pelbagai sumber berdasarkan - Sejarah
tajuk. 5.1 Membaca perkataan dan Aras 1 ( i ) - Kebudayaan
3. mengenal pasti kata, frasa, ayat dengan sebutan dan Membaca perkataan, frasa dan ayat - Kajian Tempatan
TAJUK: peribahasa, dan ayat dalam intonasi yang betul dan yang mengandungi ayat tunggal dan
Tun Syed pelbagai genre. memahami perkara yang ayat majmuk dengan sebutan dan ii. NIlai Murni
Nasir 4. menjelaskan ciri penulisan dibaca. intonasi yang betul. - Hemah tinggi
yang baik berdasarkan - Kerajinan
sesuatu genre Aras 1 ( ii ) - Kesyukuran
5. menulis perkataan dengan Menerangkan makna perkataan, frasa
PENULISAN: tulisan berangkai yang dan ayat. iii. KBT
Fakta/ kemas dan cantik. a. Kemahiran berfikir
Keperihalan 6. memilih dan mengenal pasti Aras 3 ( i ) - merumus
penanda wacana yang Membaca petikan dengan sebutan - mengesan kecondongan
terdapat dalam teks dan intonasi yang betul dan menarik. pendapat
7. mencatat nota dalam bentuk - mengkategori
grafik. 5.2 Membaca kuat teks prosa Aras 1 ( ii ) - menyusun atur
dan puisi dengan sebutan Menceritakan isi bahan yang dibaca b. Kajian Masa Depan
dan intonasi yang betul dan - kajian masa lampau
lancar serta memahami Aras 3 ( i ) c. Kecerdasan Pelbagai
perkara yang dibaca. Membaca lancar teks pelbagai laras - visual ruang
bahasa dengan sebutan dan intonasi
yang betul serta gaya yang sesuai.
.
6.2 Mengenal pasti pelbagai Aras 1 ( i )
genre. Mengecam dan mengenal pasti format
pelbagai genre.

Aras 2 ( i )
Mengenal pasti kata, frasa,
peribahasa, dan ayat yang biasa
digunakan dalam sesuatu genre.

Aras 3 ( i )
Menjelaskan cirri penulisan yang baik
berdasarkan sesuatu genre

8.3 Menulis perkataan dan ayat Aras 1 ( i )


dengan tulisan berangkai Menulis perkataan dengan tulisan
yang kemas. berangkai yang kemas dan cantik.

8.5 Mengenal pasti dan Aras 1 ( i )


menggunakan penanda Memilih dan mengenal pasti penanda
wacana yang sesuai dalam wacana yang terdapat dalam teks yang
satu perenggan atau antara dibaca.
perenggan dalam sebuah
karangan.

9.2 Mengenal pasti maklumat Aras 2 ( i )


dan mencatat nota daripada Mencatat nota dalam bentuk grafik
bahan yang didengar dan
dibaca.
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAK
TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
Pada akhir unut ini murid dapat: 5.1 Membaca perkataan dan Aras 1 ( i ) Tatabahasa
MINGGU . ayat dengan sebutan dan Membaca perkataan, frasa dan ayat - Kata bantu
18 1. menghubungkaitkan idea intonasi yang betul dan yang mengandungi ayat tunggal dan - Kata penguat
antara perenggan dengan memahami perkara yang ayat majmuk dengan sebutan dan - Kata sapaan
penanda wacana. dibaca. intonasi yang betul. - Kata seru
TEMA: 2. menyusun dan membetulkan
UNIT 5 kesilapan struktur ayat dalam Aras 1 ( ii ). Pengisian Kurikulum
Hargai teks. Menerangkan makna perkataan, frasa i. Ilmu
Warisan Kita 3. menerangkan makna dan ayat. - Sejarah
perkataan, frasa dan ayat. - Kebudayaan
4. membaca lancar sesuatu 8.5 Mengenal pasti dan Aras 1 ( i ) - Kajian Tempatan
TAJUK: bahan dengan sebutan dan menggunakan penanda Memilih dan mengenal pasti penanda
Rendang intonasi yang betul. wacana yang sesuai dalam wacana yang terdapat dalam teks yang ii. NIlai Murni
Daging 5. memilih dan mengenal pasti satu perenggan atau antara dibaca. - Hemah tinggi
penanda wacana yang perenggan dalam sebuah - Kerajinan
terdapat dalam teks karangan. Aras 3 ( i ) - Kesyukuran
6. menulis karangan fakta Menghubungkaitkan idea antara
PENULISAN: dengan ayat yang gramatis. perenggan dengan penanda wacana. iii. KBT
Biografi Menghasilkan penulisan Aras 1 ( ii ). a. Kemahiran berfikir
pelbagai genre (prosa dan Menyusun isi mengikut perenggan - merumus
puisi) termasuk e-mel yang bagi menghasilkan karangan yang - mengesan kecondongan
mudah, menarik dan lengkap. pendapat
bermakna. - mengkategori
- menyusun atur
Mengedit dan memurnikan hasil Aras 2 ( i ) b. Kajian Masa Depan
penulisan. Mengenal pasti dan membetulkan - kajian masa lampau
struktur ayat. c. Kecerdasan Pelbagai
- visual ruang
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAK
TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
Pada akhir unut ini murid dapat: 1.2 Bertanya dan menjawab Aras 1 ( ii ) Tatabahasa
MINGGU tentang sesuatu perkara Mengemukakan soalan dengan kata - Kata seru
19 1. mengemukakan soalan secara bertatasusila. tanya dan tanpa kata Tanya untuk - Tanda baca
dengan kata tanya dan tanpa mendapatkan maklumat. - Penanda wacana
kata Tanya untuk - Imbuhan
TEMA: mendapatkan maklumat. 1.4 Menyatakan permintaan Aras 1 ( i ) - Frasa
UNIT 5 2. memilih serta menggunakan secara berterus terang dan Memilih serta menggunakan kata dan
Pengalaman kata dan ayat yang sesuai meyakinkan dengan ayat yang sesuai untuk menyatakan Pengisian Kurikulum
Indah untuk menyatakan menggunakan intonasi dan sesuatu permintaan. i. Ilmu
permintaan. paralinguistik yang sesuai - Kajian Tempatan
3. menggunakan mimik muka untuk menguatkan Aras 1 ( ii ) - Geografi
TAJUK: yang sesuai semasa permintaan, Menggunakan mimik muka yang - Ekonomi
Pengalaman mengemukakan permintaan. sesuai semasa mengemukakan
di Gunung 4. mengajukan hasrat dengan permintaan. ii. NIlai Murni
Mahchincang ungkapan yang sesuai. - Bersyukur
5. menyatakan sebab dan akibat Aras 1 ( iii )
untuk menyokong sesuatu Memohon pertimbangan untuk iii. KBT
permintaan. memenuhi sesuatu permintaan. a. Kemahiran berfikir
PENULISAN: - mengkategori
Keperihalan Aras 2 ( i ) b. Kajian Masa Depan
Mengajukan hasrat dengan ungkapan - Pembelajaran
yang sesuai. Konstruktivisme

Aras 3 ( i )
Menyatakan sebab dan akibat untuk
menyokong sesuatu permintaan.
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAK
TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
Pada akhir unut ini murid dapat: 5.1 Membaca perkataan dan Aras 3 ( i ) Tatabahasa
MINGGU ayat dengan sebutan dan Membaca petikan dengan sebutan dan - Kata seru
20 1. membaca teks dengan intonasi yang betul dan intonasi yang brtul dan menarik. - Tanda baca
sebutan dan intonasi yang memahami perkara yang - Penanda wacana
brtul dan menarik dibaca. Aras 3 ( ii ) - Imbuhan
TEMA: 2 menyatakan makna Menjelaskan makna perkataan - Frasa
UNIT 5 perkataan mengikut konteks. mengikut konteks.
Pengalaman 3. menjawab soalan Pengisian Kurikulum
Indah pemahaman berdasarkan teks 5.2 Membaca kuat teks prosa Aras 3 ( ii ) i. Ilmu
dengan betul. dan puisi dengan sebutan Menjawab soalan pemahaman - Kajian Tempatan
4. menyatakan perbezaan dan intonasi yang betul dan berdasarkan teks yang dibaca. - Geografi
TAJUK: format karangan pelbagai lancar serta memahami - Ekonomi
Pengalaman di genre. perkara yang dibaca.
Sandakan 5. membetulkan kesalahan frasa ii. NIlai Murni
dan struktur ayat. 6.2 Mengenal pasti pelbagai Aras 1 ( i ) - Bersyukur
6. menulis ringkasan genre penulisan. Mengecam dan mengenal pasti format
berdasarkan teks. pelbagai genre. iii. KBT
PENULISAN: a. Kemahiran berfikir
Catatan harian - mengkategori
10.2 Mengedit dan memurnikan Aras 2 ( i ) b. Kajian Masa Depan
hasil penulisan. Mengenal pasti dan membetulkan - Pembelajaran
struktur ayat. Konstruktivisme

10.3 Membuat ringkasan Aras 3 ( i )


daripada bahan yang Menulis ringkasan berdasarkan teks.
didengar atau dibaca.
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAK
TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
Pada akhir unut ini murid dapat: 1.4 Menyatakan permintaan Aras 1 ( ii ) Tatabahasa
MINGGU secara berterus terang dan Menggunakan mimik muka yang - Kata seru
21 1. membaca teks dengan meyakinkan dengan sesuai semasa mengemukakan - Tanda baca
sebutan dan intonasi yang menggunakan intonasi dan permintaan. - Penanda wacana
brtul dan menarik. paralinguistik yang sesuai - Imbuhan
TEMA: 2. menulis ayat yang sesuai untuk menguatkan Aras 2 ( i ) - Frasa
UNIT 5 bagi menghasilkan permintaan, Mengajukan hasrat dengan ungkapan
Pengalaman perenggan pengenalan, isi yang sesuai. Pengisian Kurikulum
Indah dan penutup. i. Ilmu
3. menulis pebagai jenis Aras 3 ( i ) - Kajian Tempatan
perenggan pendahuluan dan Menyatakan sebab dan akibat untuk - Geografi
TAJUK: penutup yang bersesuaian menyokong sesuatu permintaan. - Ekonomi
Perjalanan dengan tajuk.
dengan Kereta 4. menulis karangan berformat. 5.1 Membaca perkataan dan Aras 3 ( i ) ii. NIlai Murni
Api 5. menyatakan sebab dan akibat ayat dengan sebutan dan Membaca petikan dengan sebutan dan - Bersyukur
untuk menyokong sesuatu intonasi yang betul dan intonasi yang brtul dan menarik.
permintaan memahami perkara yang iii. KBT
6. mengajukan hasrat dengan dibaca. a. Kemahiran berfikir
PENULISAN: ungkapan yang sesuai. - mengkategori
Fakta 8.6 Membina wacana yang Aras 1 ( i ) b. Kajian Masa Depan
sempurna bagi keseluruhan Mengenal pasti isi yang sesuai sebagai - Pembelajaran
karangan. kerangka penulisan. Konstruktivisme

Aras 1 ( ii )
Mengenal pasti ayat yang sesuai bagi
menghasilkan perenggan pengenalan,
isi dan penutup.

Aras 2 ( i )
Membuat pebagai jenis perenggan
pendahuluan dan penutup yang
bersesuaian dengan tajuk.

Aras 3 ( i )
Menulis sebuah karangan yang
lengkap bersesuaian dengan format..
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAK
TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM
MINGGU Pada akhir pengajaran 1.4 Menyatakan permintaan secara Aras 3 Sistem Bahasa
22 dan pembelajaran ini berterus-terang dan menyakinkan i) Menyatakan sebab dan akibat i)Tatabahasa
murid-murid dapat: dengan menggunakan intonasi dan untuk menyokong sesuatu Imbuhan apitan peR-
paralinguistik yang sesuai untuk permintaan. …-an
TEMA: 1. Bercerita dengan menguatkan permintaan. kata bilangan
RAKYAT menggunakan bahasa ii)Sebutan dan intonasi
CERGAS yang sesuai dan tepat. Intonasi ulasan selari
NEGARA 2.1 Bercerita dengan menggunakan Aras 2
MAJU 2.Menyampaikan kata,frasa,ayat sebutan,intonasi yang ii) Menyatakan ramalan kesudahan iii) Kosa kata
maklumat dengan baik,jelas dan teratur. sesuatu peristiwa dengan bahasa mendahului,
ungkapan yang sesuai. yang betul. menghambat
kencang,bencana
TAJUK: 3.Menyampaikan 2.2 Melakukan sesuatu perkara dengan
Pertandingan maklumat penting menggunakan bahasa yang sesuai dan Aras 2 iv)Pengisian
Perahu Layar tentang bahan yang tepat. i) Menyampaikan maklumat penting Kurikulum
diberikan. tentang sesuatu perkara. i)Ilmu :Geografi
K.Tempatan
Penulisan: 4.Menyatakan sebab
Pengumuman dan akibat untuk 3.1 Menyampaikan maklumat tentang Aras 3 Nilai murni:
menyokong sesuatu sesuatu perkara atau tajuk dengan (i) Menentukan fakta yang sesuai Bekerjasama
permintaan. menggunakan kata, tentang sesuatu topik yang Semangat kesukanan
Istilah,frasa,struktur ayat yang betul dibincangkan.
5.Menentukan fakta dan laras bahasa yang sesuai. (ii) Membentangkan maklumat yang v.KBT: Kontekstual
yang sesuai tentang diperoleh dengan ayat yang tepat Kajian Masa Depan
topik. . Kemahiran berfikir
-mengkategori
4.1 Mengemukakan idea dan pendapat Aras 2
tentang sesuatu perkara secara (i) Mengemukakan pendapat bagi
terperinci,jelas dan tersusun. menjelaskan idea tentang isu
perbincangan.
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAK
TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM

Pada akhir pengajaran 4.2 Mengemukan komen yang sesuai Aras 1 SISTEM BAHASA
MINGGU :23 dan pembelajaran ini berdasarkan pemerhatian,pengalaman, i) Memberikan komen yang i)Tatabahasa
murid-murid dapat : dan maklumat yang disampaikan oleh membina tentang sesuatu perkara. Sinonim,
TEMA: pihak lain. kata bilangan
RAKYAT 1.Menyatakan fakta Aras 1 penanda wacana
CERGAS yang relevan dengan 6.5 Membaca pantas secara imbasan i) Menyatakan fakta yang relevan
NEGARA perkara yang terdapat untuk mendapatkan maklumat khusus dengan perkara yang dikehendaki iii)Kosa kata
MAJU teks. . dalam teks. kadet,acuh tak
acuh,
TAJUK: 2.Menyatakan komen Aras 2 mempromosikan
Majulah Sukan tentang sesuatu isu i) Mengimbas fakta yang relevan
untuk Negara dengan jelas. daripada pelbagai bahan iii PENGISIAN
KURIKULUM
3.Memilih dan engenal 7.2 Membaca dan mengenal pasti Aras 1 I)Ilmu:Geografi,KT
Penulisan : pasti penanda wacana perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya i) Mengecam diksi,istilah dan ayat
Biografi yang terdapat dalam bahasa daripada teks sastera dan bukan yang memberi kesan dengan
sesuatu teks. sastera yang dapat membawa menyatakan sebab. Iv KBT
kesan tertentu kepada pembaca -Kemahiran berfikir
4.Mengimbas fakta . mengkategori
daripada pelbagai bahan 8.5 Mengenalpasti dan menggunakan Aras 1 membuat keputusan
untuk mengukuhkan penanda wacana yang sesuai dalam i) Memilih dan mengenal pasti Kajian Masa Depan
maklumat. satu perenggan dalam sesebuah penanda wacana yang terdapat
karangan. dalam teks V Nilai:
5.Mengecam dan Semangat kesukanan
menyatakan maklumat Kajian masa depan
yang terdapat dalam
teks. 6.5 Membaca pantas secara imbasan Aras 3
untuk mendapatkan maklumat khusus. i) Mengumpul maklumat secara
imbasan
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAK
TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM
Aras 3 SISTEM BAHASA
MINGGU 24 Pada akhir pengajaran 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan i) Menghubungkaitkan idea antara i)Tatabahasa
dan pembelajaran ini penanda wacana yang sesuai dalam perenggan dengan penanda wacana Penanda wacana,ayat
TEMA: murid-murid dapat: satu perenggan atau antara perenggan aktif/ayat asif,k.sendi
RAKYAT dalam sesebuah karangan. nama Intonasi dan
CERGAS 1.Mengumpulkan sebutan Intonasi
NEGARA maklumat untuk Aras 2 dialog
MAJU membuat keputusan. i) Mencatatkan idea utama dan idea
10.3 Membuat ringkasan daripada sokongan yang terdapat dalam ii)Kosa kata
2.Menghubungkaitkan bahan yang didengar dan dibaca. petikan yang didengar dan dibaca mewarisi,dicungkil,in
TAJUK : idea antara perenggan dalam bentuk linear. sentif,atlet,memperun
Sukan dan penanda wacana. tukkan
Mengharumkan Aras 2
Nama Negara 3.Mencatat idea utama 11.2 Mengulas karya bukan sastera ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang iii)PENGISIAN
dan idea sokongan yang dari aspek Penggunaan perkataan, idea, terdapat dalam teks. KURIKULUM
Penulisan : terdapat dalam sesuatu ayat, wacana dan nilai, dan pengajaran. iv)Ilmu
Dialog petikan. :PJK,Geografi

4.Menulis ringkasan Aras 3 ii)Nilai:Patriotisme,


berdasarkan sesuatu 10.3 Membuat ringkasan daripada i) Menulis ringkasan berdasarkan Semangat Kesukanan
teks. bahan yang teks yang didengar atau dibaca.
didengar dan dibaca. vKBT: Kemahiran
Berfikir
-mengkategorikan
Kajian Masa Depan
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAK
TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM

MINGGU 25 Pada akhir pengajaran 1.5 Memberikan penjelasan tentang Aras 2 Sistem Bahasa
dan pembelajaran ini sesuatu perkara yang tersurat dan i) Menerangkan maklumat yang
TEMA: murid-murid dapat: tersirat tersurat dan tersirat tentang sesuatu i)Tatabahasa
HASIL TANI peristiwa. Sinonim
MENINGKAT 1.Menerangkan Intonasi dan sebutan
KAN maklumat yang Aras 3 Lakonan
EKONOMI tersurat dan tersirat i) Mengusul periksa andaian untuk
tentang sesuatu menjelaskan perkara yang tersurat ii)Kosa kata
TAJUK : peristiwa. dan tersirat. mengandar,mengend
Peristiwa di ong,mengusung,menj
Ladang 2.Mencatat idea yang 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan Aras 2 injing
Kelapa Sawit terdapat pada bahan menggunakan tulisan berangkai yang i) Menulis ayat dengan tulisan
bacaan. kemas. berangkai yang kemas dan cantik. Pengisian
Penulisan Kurikulum
Keperihalan 3.Mengusul periksa 4.4 Menyatakan pilihan untuk i)Ilmu:Ekonomi,
sesuatu andaian untuk menerima atau menolak pandangan Aras 3 Geografi
menjelaskan sesuatu dan pendapat dalam perundingan bagi i) Meneliti tawaran untuk membuat ii)Nilai:Patriotisme,
perkara. mencapai kata sepakat. pilihan. Baik hati

4.Mengenal pasti 10.1Menghasilkan penulisan pelbagai Aras 3 iii)KBT:


tawaran untuk membuat genre termasuk e-mel yang mudah, i) Menulis ringkasan berdasarkan Kem.Berfikir-
pilihan. menarik dan bermakna. tajuk yang diberikan. membuat analogi
Kajian Masa Depan-
2.2Melaporkan sesuatu perkara dengan Aras 3 BCB
menggunakan bahasa yang sesuai dan i) Mengemukakan cadangan untuk
tepat. menyelesaikan masalah.

9.3 Menyusun maklumat daripada Aras 1


nota atau catatan hasil daripada bahan i) Menulis maklumat mengikut
yang didengar atau dibaca secara prosedur yang betul.
kohesif.
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAK
TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM
MINGGU 26 Pada akhir pengajaran 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi Aras 2 SISTEM BAHASA
dan pembelajaran ini utama dan isi sampingan daripada teks. i) Membaca dan mengecam isi i)Tatabahasa
TEMA: murid-murid dapat: penting dan isi sampingan daripada Sinonim,imbuhan
HASIL TANI pelbagai bahan bacaan. awalan,imbuhan
MENINGKAT 1.Mengenalpasti kata, apitan
KAN frasa,peribahasa dan 6.4 Membaca pantas secara luncuran Aras 2
EKONOMI ayat yang biasa untuk mendapatkan maklumat secara i) Menyatakan maklumat secara ii)Kosa kata
digunakan dalam menyeluruh. tentang sesuatu teks yang dibaca. isirung,menggerakka
TAJUK : sesuatu genre. n,diproses,reput,unik,
Kelapa Manfaat,pelaksanaan
Sawit 2.Menyatakan alasan 9.2 Mengenal pasti maklumat dan Aras 2
untuk menerima dan mencatat nota daripada bahan yang i) Mencatat nota dalam bentuk PENGISIAN
menolak sesuatu didengar dan dibaca. grafik. KURIKULUM
Penulisan: alasan. i)Ilmu:
Fakta Geografi,Ekonomi
3.Menyatakan ii)Nilai:
pengajaran daripada Patriotisme,Kebersih
cerita. 6.2 Mengenal pasti pelbagai genre Aras 2 an
penulisan. i) Mengenal pasti kata, frasa,
4.Menyatakan peribahasa, iii)KBT
pandangan secara dan ayat yang digunakan dalam Kecerdasan
keseluruhan tentang sesuatu genre. Pelbagai-
bahan yang dibaca. interpersonal
Kajian Masa Depan
5.Menulis pelbagai ayat
yang diperdengarkan.

6.Menulis karangan
berdasarkan tajuk.
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAK
TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM
MINGGU 27 Pada akhir pengajaran 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat Aras 3 SISTEM BAHASA
dan pembelajaran ini dengan sebutan dan intonasi yang betul i) Membaca petikan dengan sebutan i)Tatabahasa
TEMA: murid-murid dapat: dan memahami perkara yang dibaca. yang betul dan intonasi yang Tanda Bacaan,
HASIL TANI menarik. peribahasa,kata sendi
MENINGKAT 1.Berbincang dengan "di",imbuhan
KAN sopan untuk Aras 1 "di",membina
EKONOMI Mendapatkan 9.1 Mengimlak (mengambil rencana) i) Menulis maklumat mengikut ayat,kata ganda
persetujuan semasa teks yang diperdengarkan. prosedur
berurusan. ii)Kosa kata
TAJUK : Aras 2 tiram,kembung,pelep
Hasil Pertanian 2.Menulis ayat dengan i) Menulis pelbagai ayat yang ah,tengkujuh,runtuh,
tulisan berangkai yang diperdengarkan. tandan
kemas dan cantik.
10.3 Membuat ringkasan daripada Aras 1 PENGISIAN
3.Mengemukakan bahan yang i) Menulis ringkasan berdasarkan KURIKULUM
Penulisan : cadangan untuk didengar dan dibaca. teks yang didengar dan dibaca. i)Ilmu:
Dialog menyelesaikan sesuatu Geografi,Ekonomi
masalah. i)Ilmu:
Geografi,Ekonomi
4.Menulis maklumat 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan Aras 3
mengikut prosedur yang semasa menjalankan transaksi dalam i) Berunding dengan sopan untuk ii)Nilai:
betul. urusan harian untuk mendapatkan mendapatkan persetujuan semasa Patriotisme,Kebersih
barangan dan perkhidmatan. berurusan. an

9.1Mengimlak teks yang Aras 3 iii)KBT: Kecerdasan


diperdengarkan. i) Mengambil imlak teks yang pelbagai –
diperdengar interpersonal
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAK
TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM
MINGGU 28 Pada akhir pengajaran 2.1Bercerita dengan menggunakan Aras 3
dan pembelajaran ini kata,frasa,ayat serta sebutan dan i) Mempersembahkan cerita dengan SISTEM BAHASA
TEMA: murid-murid intonasi yang baik, jelas, dan sebutan, intonasi, dan penghayatan
YANG BAIK teratur. yang sesuai. i)Tatabahasa
JADIKAN 1.Membaca lancar Kata nafi,simpulan
TELADAN bahan sastera dan bukan ii) Menghuraikan sesuatu perkara bahasa,penanda
sastera dengan sebutan, yang didengar dengan bahasa yang wacana
intonasi yang betul, dan betul. ii)Intonasi dan
TAJUK : gaya pnyampaian yang sebutan
Monyet menarik. Intonasi bercerita
yang Pintar 3.3 Menyampaikan maklumat kepada Aras 2 iii)Kosa kata
2.Mempersembahkan pihak dalam aktiviti yang terancang. i) Mengemukakan idea tentang ganas,sampuk,herdik,
Penulisan : cerita &menghuraikan sesuatu tema dengan wacana yang berapi-api,baham
Dialog sesuatu yang didengar sesuai.
dengan intonasi yang PENGISIAN
betul dan penghayatan KURIKULUM
yang sesuai. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi Aras 1 i)Ilmu:
dengan sebutan dan intonasi yang betul i) Membaca lancar bahan sastera dan Kesusasteraan
3.Mengemukakan idea dan lancar serta memahami perkara bukan sastera dengan sebutan dan
tentang sesuatu tema yang dibaca. intonasi yang betul. ii)Nilai: Baik
dengan wacana yang hati,keberanian
sesuai.
iii)KBT: Kem.
4.Menyatakan watak 11.3 Mengulas karya bukan sastera Aras 1 Berfikir-
dan perwatakan dalam yang mudah secara umum dari aspek i) Mengecam watak yang terdapat mencirikan,membuat
karya. tema dan persoalan, watak dan dalam teks. analogi
perwatakan,nilai dan pengajaran dan ii) Mengenal pasti perwatakan yang
5.Menyusun peristiwa gaya bahasa. terdapat dalam teks.
yang terdapat dalam
teks.
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAK
TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM
Pada akhir pengajaran
MINGGU 29 dan pembelajaran ini 5.2 Membaca kuat perkataan dan ayat Aras 2 SISTEM BAHASA
murid-murid dapat : dengan sebutan dan intonasi yang betul i) Membaca lancar bahan sastera i)Tatabahasa
TEMA: dan memahami perkara yang dibaca. dengan gaya dan penyampaian Antonim,Sinonim,Ka
YANG BAIK 1.Mengenal pasti kata, ta kerja aktif /kata
JADIKAN frasa,peribahasa, dan 7.1Membaca dan menerangkan kerja pasif
TELADAN ayat yang biasa maksud kandungan teks yang tersurat Aras 2 ii)Intonasi dan
digunakan dalam dan tersirat. i) Menjelaskan maksud tersurat dan sebutan
penulisan. tersirat berdasarkan bahan iii)Kosa kata
TAJUK : insaf,menyembelih,h
Pak Senik 2.Membuat kesimpulan Aras 3 arum,kazat.lembut
Insaf atau menjelaskan i) Membuat kesimpulan tentang
maksud yang maksud tersurat dan tersirat PENGISIAN
Penulisan : tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan KURIKULUM
Cereka berdasarkan bahan bukan grafik. i)Ilmu:
grafik dan bukan grafik. Kesusasteraan
ii)Nilai: Baik
3.Menjelaskan makna hati,keberanian
mengikut konteks. Aras 2
6.2 Mengenal pasti pelbai genre i) Mengenal pasti frasa, kata iii)KBT: Kem.
4.Menyatakan dan penulisan. ,peribaha dan ayat yang biasa Berfikir-
mengulas perkara digunakan dalam sesuatu genre mencirikan,membuat
menarik dalam karya penulisan. analogi
kecerdasan Pelbagai-
11.3 Mengulas karya bukan sastera Aras 2 verbal linguistic
dari aspek penggunaan perkataan,idea, i) Menyusun peristiwa yang terdapat
ayat, wacana, dan nilai pengajaran. Dalam teks.
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAK
TEMA /TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM
MINGGU 30 11.1Menyatakan pandangan tentang Aras 3 SISTEM BAHASA
perkara yang menarik dalam sesebuah i)Mengulas perkara yang menarik
TEMA: karya. dalam karya. i)Tatabahasa
YANG BAIK Sinonim,kata pemeri
JADIKAN 11.2 Mengulas karya bukan sastera Aras 2 ii)Intonasi dan
TELADAN dari aspek penggunaan perkataan, idea, ii)Menjelaskan mesej dan nilai yang sebutan
Pada akhir pengajaran ayat, wacana dan nilai pengajaran. terdapat dalam teks. Intonasi ayat
dan pembalajaran ini
TAJUK : murid-murid 11.3 Mengulas karya bukan sastera Aras 3 iii)Kosa kata
Apai Saloi dapat: yang mudah secara umum dari aspek i)Mengemukakan pendapat tentang diajak,ternampak
tema dan persoalan watak dan msj dan nilai yang terdapat dalam prosa
1.Menyatakan persoalan perwatakan. teks.
Penulisan: dan menghubungkaitkan Aras 3 PENGISIAN
Cerita tema dengan persoalan ii)Menghubungkaitkan tema dengan KURIKULUM
dalam teks. persoalan yang terdapat dalam teks. i)Ilmu:
iii)Mengulas tema dan persoalan Kesusasteraan
2.Mengulas tema dan yang erdapat dalam teks. ii)Nilai: Baik hati
persoalan yang terdapat iii)KBT: Kem.
dalam teks. 8.2 Membina dan menulis ayat Aras 3 Berfikir
tunggal dan ayat majmuk dalam i)Menulis karangan prosa. Kecerdasan Pelbagai
3.Menjelaskan pendapat sesuatu penulisan teks tentang
tentang mesej dan nilai sesuatu tajuk.
yang terdapat dalam
teks. 11.1Menyatakan pandangan tentang Aras 2
perkara yang menarik dalam sesebuah i)Menyatakan pendapat tentang
4.Menulis karangan karya. perkara yang menarik.
prosa. Aras 1
5.1Membaca kuat perkataan dan ayat i)Membaca perkataan, frasa, ayat
dengan sebutan dan intonasi yang yang mengandungi ayat tunggal dan
betul. ayat majmuk dengan sebutan yang
betul.
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAK
TEMA /TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM
Pada akhir pengajaran 4.3 Mengemukakan hujah untuk Aras 2 Tatabahasa – Maksud
MINGGU 31 dan pembelajaran ini, menyokong atau menentang sesuatu i. Memberikan pendapat dengan frasa, kata penguat,
murid-murid dapat : pendirian dengan memberikan alasan alasan tentang sesuatu topik. makna perkataan,
yang sesuai secara sopan dalam aktiviti kata bilangan, kata
TEMA: 1. Memberikan sebab yang terancang Aras 3
LESTARI dan akibat untuk i. Menyokong sesuatu tajuk dengan Kosa Kata -
ALAM menolak atau mengemukakan sesuatu pencemaran,
menerima pendapat perbincangan. anugerah, kitar
dengan jelas. semula, gelodak,
TAJUK: 2. Menyampaikan Aras 2 PENGISIAN
Alam Ceria Kita maklumat penting 4.4 Menyatakan pilihan untuk i. Menyatakan sebab dan akibat KURILKULUM
Selesa tentang bahan yang menerima atau menolak pandangan untuk menerima atau menolak Pendidikan Jasmani
diberikan . dan pendapat dalam perundingan bagi sesuatu pendapat. dan Kesihatan,
3. Menulis karangan mencapai kata sepakat. Kajian Tempatan,
berdasarkan tajuk Aras 3 Geografi, Pendidikan
yang berkesan. i. Mengemukakan alas an untuk Alam Sekitar
Penulisan : 4. Memberikan komen menerima atau menolak sesuatu
Keperihalan yang membina pendapat. Nilai Murni –
tentang suatu Bekerjasama,
perkara. kewarganegaraan,
11.2 Mengulas karya bukan sastera Aras 1 mencintai Negara
dari aspek penggunaan perkataan, idea, ii. Menyatakan pandangan tentang sendiri,
ayat, wacana dan nilai pengajaran. mesej dan nilai yang terdapat dalam
teks. KBT:Mengkategori,
membuat inferens,
membuat
keputusan,
mengenalpasti sebab
dan akibat, menjana
idea.
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAK
TEMA /TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM
Pada akhir pengajaran Tatabahasa –
MINGGU 32 dan pembelajaran ini, 5.2 Membaca kuat teks prosa dan Aras 2 Maksud frasa, kata
murid-murid dapat : puyisi dengan sebutan dan intonasi yan i. Membaca lancar bahan sastera penguat, makna
TEMA: betul dan lancar serta memahami dengan gaya dan penyampaian yang perkataan,
LESTARI Memberikan pendapat perkara yang dibaca. menarik. kata bilangan, kata
ALAM tentang tajuk ajektif, kata majmuk,
dengan alasan yang 4.1 Mengemukakan idea dan pendapat Aras 2
jelas. tentang sesuatu perkara secara i. Mengemukakan pendapat bagi Kosa Kata -
Membaca lancar terperinci, tepat dan tersusun. menjelaskan idea tentang isu pencemaran,
TAJUK: pelbagai teks perbincangan. anugerah, kitar
Bumi Tercemar dengan sebutan, semula, gelodak,
intonasi dan gaya 10.2 Menghasilkan penulisan pelbagai Aras 3 fauna, karbon
penyampaian yang genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel i. Menulis karangan berdasarkan dioksida,
Penulisan : menarik. yang mudah, menarik dan bermakna. tajuk yang diberikan. Pengisian
Syarahan Mengemukakan Kurikulum –
pendapat bagi Pendidikan Jasmani
menjelaskan idea 7.2 Membaca dan mengenal pasti Aras 3 dan Kesihatan,
tentang teks yang perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya i. Mengklasifikasikan Kajian tempatan, ,
diberikan. bahasa daripada teks sastera dan bukan pelbagai jenis ayat yang
Mengenal pasti ayat sastera yang dapat memabawa kesan memberikan kesan Nilai Murni –
yang memberikan tertentu kepada pembaca. dengan mengemukakan Bekerjasama,
kesan dengan alasan kewarganegaraan,
memberikan alasan. mencintai
Negara sendiri, ,
KBT –
Mengkategori,
membuat inferens,
keputusan, sebab dan
akibat, menjana idea.
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAK
TEMA /TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM
MINGGU 33 Pada akhir pengajaran Tatabahasa –
dan pembelajaran ini, 10.2 Menghasilkan penulisan pelbagai Aras 3 Maksud frasa, kata
TEMA: murid-murid dapat : genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel i. Menulis karangan berdasarkan penguat, makna
LESTARI yang mudah, menarik dan bermakna. tajuk yang diberikan. perkataan,
ALAM 1. Menyatakan kata ajektif,
pendapat tentang Kosa Kata -
mesej dan nilai 8.6 Membina wacana yang sempurna Aras 2 pencemaran,
yang terdapat bagi keseluruhan karangan i. Membuat pelbagai jenis perenggan anugerah, kitar
TAJUK: dalam teks. pendahuluan dan perenggan penutup semula, gelodak,
Pencemaran 2. Membina pelbagai yang bersesuaian dengan tajuk.
perenggan yang Pengisian
sesuai dengan tajuk Kurikulum –
Penulisan : yang diberikan. Pendidikan Jasmani
Fakta, 3. Membentangkan dan Kesihatan,
Surat Rasmi pendapat bagi Kajian Tempatan,
menjelaskan 11.2 Mengulas karya bukan sastera Aras 3 Nilai Murni –
persoalan dengan dari aspek penggunaan perkataan, idea, i. Mengemukakan pendapat tentang Bekerjasama,
bahasa yang ayat, wacana dan nilai pengajaran mesej dan nilai yang terdapat dalam kewarganegaraan,
bertatasusila. teks. mencintai Negara
4. Menyatakan mesej sendiri
dan nilai yang 11.1 Menyatakan pandangan tentang Aras 2
terdapat dalam perkara yang menarik dalam sesebuah i. Menyatakan pendapat tentang Kemahiran
bahan. karya. perkara yang menarik. Bernilai Tambah –
5. Menulis karangan Mengkategori,
berdasarkan tajuk membuat inferens
yang berkesan
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAK
TEMA /TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM

MINGGU 34 Pada akhir pengajaran 3.1 Menyampaikan maklumat tentang Aras 1. Tatabahasa – Kata
dan pembelajaran ini, sesuatu perkara atau tajuk dengan i. Mengumpulkan dan menyusun isi ganda, imbuhan
TEMA: murid-murid dapat : menggunakan kata, istilah, frasa, penting daripada sesuatau topik yang akhirani
KEAJAIBAN struktur ayat yang betul dan laras dibincangkan.
ALAM 1. Menyampaikan dan bahasa yang sesuai. Kosa Kata -
menyusun isi dipanggang,, jus,
penting daripada Aras 3 ulam, merawat,
TAJUK: sesuatu topik yang 8.6 Membina wacana yang sempurna i. Menulis karangan yang lengkap produksi, warkah,
Sirih dan Pegaga dibincangkan. bagi keseluruhan karangan. bersesuai dengan format
2. Menyatakan isi Pengisian
daripada pelbagai Aras 1 Kurikulum – Sains,
Penulisan : sumber. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang iii. Memberikan respon yang sesuai Perubatan,
Karangan Fakta 3. Menyatakan diksi sesuatu perkara secara bertatasusila. terhadap soalan yang dikemukakan Astronomi
dan ayat yang
menarik daripada Nilai Murni –
teks dengan berdedikasi,
menyatakan sebab kerajinan, kerjasama
4. Membina ayat topik
dan ayat huraian Aras 2 Kemahiran
bagi menghasilkan 6.5 Membaca pantas secara imbasan i. Mengimbas fakta yang releven Bernilai Tambah –
perenggan yang untuk maklumat khusus daripada pelbagai bahan untuk menyelesaikan
kohesif. mengukuhkan maklumat. masalah,
5. Menyenaraikan membezakan
ayat informatif fakta dengan
dalam teks. pendapat
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAK
TEMA /TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM

MINGGU 35 Pada akhir pengajaran 6.5 Membaca pantas secara imbasan Aras 1 Tatabahasa –
dan pembelajaran ini, untuk maklumat khusus. i. Menyatakan fakta yang releven Kata ganda,
TEMA: murid-murid dapat : dengan perkara yang dikehendaki imbuhan akhiran,
KEAJAIBAN Mengumpulkan dalam teks. ayat tunggal, maksud
ALAM pendapat yang perkataan
sesuai terhadap 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi Aras 3
TAJUK: sesuatu persoalan. dengan sebutan dan intonasi yang ii. Menjawab soalan pemahaman Kosa Kata -
Gamat dan Menyatakan diksi dan betul. berdasarkan teks yang dibaca. dipanggang,, jus,
Rumpai Laut ayat yang menarik ulam, merawat,
daripada teks selera,
dengan menyatakan
Penulisan : sebab Pengisian
Surat tidak rasmi Menyenaraikan ayat 1.5 Memberikan penjelasan tentang Aras 3 Kurikulum – Sains,
informatif dalam sesuatu perkara yang tersurat dan i. Mengusul periksa andaian untuk Perubatan,
teks. tersirat. menjelaskan perkara yang tersirat Astronomi
Mengimbas fakta yang dan tersurat.
sesuai daripada Nilai Murni –
pelbagai bahan berdedikasi,
untuk kerajinan, kerjasama
mengukuhkan
maklumat. Kemahiran
Menulis karangan Bernilai Tambah –
dengan ayat yang menyelesaikan
gramatis. masalah,
. membezakan
fakta dengan
pendapat,
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAK
TEMA /TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM
Pada akhir pengajaran SISTEM BAHASA
MINGGU 36 dan pembelajaran ini, 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai Aras 2 Tatabahasa – Kata
murid-murid dapat : genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel i. i. Mengecam ayat informatif bilangan, Apitan,
TEMA: yang mudah, menarik dan bermakna. dalam dalam teks. Penjodoh bilangan
KEAJAIBAN Menyusun isi penting
ALAM daripada sesuatu ii. Membina ayat topik dan ayat Kosa Kata -
topik. huraian untuk menghasilkan dipanggang,, jus,
Menyusun isi penting perenggan yang kohesif dengan ayat ulam, merawat,
TAJUK: sesuatu topik. informatif. selera,
Komet Menyusun isi mengikut samudera,
perenggan bagi 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai Aras 3 endapan, hadam,
menghasilkan genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel i. Menulis karangan berdasarkan komet,
karangan yang mudah, menarik dan bermakna. tajuk yang diberikan.
Penulisan : Menyenaraikan ayat Pengisian
Karangan Fakta informatif dalam Kurikulum – Sains,
Laporan teks 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai Aras 1 Perubatan,
Mengumpulkan genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel i. Mengenal pasti isi daripada Astronomi
maklumat secara yang mudah, menarik dan bermakna. pelbagai sumber berdasarkan tajuk.
imbasan untuk Nilai Murni –
membuat ii. Menyusun isi mengikut perenggan berdedikasi,
keputusan. bagi menghasilkan karangan yang kerajinan, kerjasama
lengkap.
Kemahiran
Bernilai Tambah –
menyelesaikan
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi Aras 2 masalah,
dengan sebutan dan intonasi yang betul ii. Menyatakan isi penting membezakan
dan lancar serta memahami perkara berdasarkan bahan yang dibaca. fakta dengan
yang dibaca. pendapat
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAK
TEMA /TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM
Aras 2 Tatabahasa – kata
MINGGU 37 Pada akhir pengajaran 2.2 Melaporkan sesuatu perkara i.Menyampaikan maklumat penting dasar, kata
dan pembelajaran ini, dengan menggunakan bahasa yang tentang sesuatu perkara. berimbuhan, makna
murid-murid dapat : sesuai dan tepat. perkataan, bandingan
TEMA: semacam, kata
ERA SAINS 1. Menyatakan adjektif, ayat tunggal,
DAN pendapat sendiri 4.3 Mengemukakan hujah untuk Aras 2 ayat majmuk,
TEKNOLOGI dalam sesuatu menyokong atau menentang sesuatu i. Memberikan pendapat dengan alas
perbincangan. pendirian dengan memberikan alasan an tentang sesuatu topik. Kosa Kata –
2. membina ayat topik yang sesuai secara sopan dalam aktiviti memprogramkan,
TAJUK: dan ayat huraian yang terancang. mengaktifkan,
Pertandingan berdasarkan isi komponen, litar,
Robotik yang diberikan. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang Aras 2 berfungsi, robotik,
3. Membuat ramalan sesuatu perkara atau tajuk dengan i.Menyusun isi penting
berdasarkan tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, Pengisian Kurikulum
Penulisan : yang diberi. stuktur ayat yang betul dan laras ii. Menyampaikan isi penting sesuatu – Ilmu – Sains, Kem
Laporan 4. Menulis karangan bahasa yang sesuai. topik secara tersusun dengan bahasa Hidup, Kajian
berdasarkan tajuk yang mudah. Tempatan.
yang diberikan
Nilai – Kerajinan,
11.1 Menyatakan pandangan tentang Aras 2 rasional, berdikari
perkara yang menarik dalam sesebuah i. Menyampaikan pendapat tentang
karya. perkara yang menarik. KBT: Teknologi
Maklumat dan Kom,
Kajian masa Depan,
Kem Belajar Cara
8.4 Membina dan membina ayat topik Aras 1 Belajar
dan ayat huraian berdasarkan sesuatu ii. Mengenal pasti isi yang seuai
perkara. dengan tajuk
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAK
TEMA /TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM
Aras 2 Tatabahasa – kata
MINGGU 38 Pada akhir pengajaran 6.6 Membuat ramalan tentang sesuatu i. Membuat ramalan berdasarkan idea dasar, makna
dan pembelajaran ini, cerita atau berdasarkan maklumat yang yang berkaitan dengan cerita dan isu perkataan, bandingan
TEMA: murid-murid dapat : diberikan dalam bahan ilmu. yang diberikan. semacam, kata
ERA SAINS adjektif, ayat tunggal,
DAN 1. Menyusun Aras 1 ayat majmuk, ayat
TEKNOLOGI maklumat penting i. Mengumpulkan maklumat daripada Tanya, ayat penyata,,
untuk membuat bahan yang dibaca untuk membuat ayat perintah
laporan. ramalan.
TAJUK: 2. Mengulas perkara Kosa Kata –
Basikal Bestari yang baik dalam ii. Menentukan kesesuaian maklumat memprogramkan,
cerita. yang terdapat dalam teks untuk mengaktifkan,
3. Menjelaskan membuat ramlan. komponen, litar,
Penulisan : maksud tersurat dan berfungsi, robotik,
Autobiografi tersirat berdasarkan 9.2 Mengenalpasti maklumat dan Aras 1 kategori, sumo,
bahan yang dibaca. mencatat nota daripada bahan yang ii. Memilih dan menulis idea yang kreatif, saiz, kriteria
4. Menulis maklumat didengar dan dibaca. terdapat dalam petikan yang dibaca
daripada petikan atau didengar. Pengisian Kurikulum
dalam bentuk – Ilmu – Sains, Kem
grafik. Hidup, Kajian
5. Mengemukakan Tempatan.
pendapat tentang 11.1 Menyatakan pandangan tentang Aras 3
mesej dan nilai perkara yang menarik dalam sesebuah i. Mengulas perkara yang menarik Nilai – Kerajinan,
daripada bahan karya. dalam karya. rasional, berdikari
yang diberikan.
6. Menulis karangan Kem. Bernilai
berdasrkan tajuk Tambah – Kem.
yang diberikan. Teknologi Maklumat
dan Kom, Kajian
masa Depan
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAK
TEMA /TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM
Pada akhir pengajaran Tatabahasa – kata
MINGGU 39 dan pembelajaran ini, 9.2 Mengenal pasti maklumat dan Aras 3 adjektif, ayat tunggal,
murid-murid dapat : mencatat nota daripada bahan yang i. Mendengar dan menyenaraikan ayat majmuk, ayat
TEMA: didengar atau dibaca. idea utama dan idea sokongan yang Tanya, ayat penyata,,
ERA SAINS 1. Menyampaikan terdapat dalam petikan. ayat perintah
DAN maklumat penting Sistem Ejaan – Ejaan
TEKNOLOGI tentang sesuatu 7.1 Membaca dan menerangkan Aras 1 kata dasar dan kata
perkara. maksud kandungan teks yang tersurat i. Membuat dan menyatakan andaian terbitan.
2. Membaca untuk dan tersirat. tentang sesuatu perkara yang tersirat
TAJUK: mengumpulkan berdasarkan maklumat yang tersurat. Kosa Kata –
Hasil Ciptaan maklumat bagi memprogramkan,
Sains dan membuat ramalan. mengaktifkan,
Teknologi 3. Mengemukakan 9.3. Menyusun maklumat daripada Aras 2 komponen, litar,
cadangan bagi nota atau catatan hasil daripada bahan i. Menyusun maklumat yang penting berfungsi, robotik,
menyelesaikan didengar atau dibaca secara kohesif. yang terdapat dalam bahan grafik.. kategori, sumo,
Penulisan : masalah kreatif, saiz, kriteria
berdasarkan sesuatu
Autobiografi perkara denganayat Pengisian Kurikulum
yang jelas. – Ilmu – Sains, Kem
4. Menyatakan 11.2 Mengulas karya bukan sastera Aras 3 Hidup, Kajian
andaian perkara dari aspek penggunaan perkataan, idea, i. engemukakan pendapat tentang Tempatan.
yang tersirat ayat, wacana dan nilai dan pengajaran. mesej dan nilai yang terdapat dalam
berdasarkan teks. Nilai – Kerajinan,
maklumat tersurat. rasional, berdikari
5. Menulis karangan
berdasarkan tajuk KBT: – Kem.
yang diberikan. Teknologi Maklumat
6. Membaca untuk dan Kom, Kajian
mengumpulkan masa Depan, Kem
maklumat bagi Belajar Cara Belajar
membuat ramalan.
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAK
TEMA /TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM
Pada akhir pengajaran Aras 2 Tatabahasa –
MINGGU 40 dan pembelajaran ini, 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi i. Membaca lancar bahan sastera Antonim, Sinonim,
murid-murid dapat : dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan gaya dan penyampaian yang Kata sendi nama,
TEMA: dan lancar serta memahami perkara menarik. Penanda wacana,
WAWASAN 1. Memberi respons yang dibaca. Ayat Tanya,
KITA tentang sesuatu isu Sebutan dan
yang dibincangkan 11.1 Menyatakan pandangan tentang Aras 2 intonasi.Intonasi ayat
dengan perkara yang menarik dalam sesebuah i. Menyampaikan pendapat tentang Tanya,.
TAJUK: mengemukakan karya. perkara yang menarik.
Membaca Untuk alasan yang sesuai. Kosa Kata - berleter,
Menguasai 2. Membaca lancar keliru, ustaz,
Dunia bahan sastera 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai Aras 3 samudeara, terokai,
dengan gaya berdasarkan pemerhatian, pengalaman i. Mengemukakan teguran yang pelosok, jelajahi,
penyampaian yang dan maklumat yang disampaikan oleh positif berdasarkan maklumat yang minda, simulasi,
Penulisan : menarik dan pihak lain. diperoleh situasi.
menjawab soalan
Karangan Fakta pemahaman Pengisian Kurikulum
berdasarkan teks Ilmu – Kajian
yang dibaca. Tempatan.
3. Memilih ayat 4.1 Mengemukakan idea dan pendapat
memberikan kesan tentang sesuatu perkara secara Aras 3 Nilai – Rasional,
dalam teks dengan terperinci, tepat dan tersusun. Memberikan respons tentang sesuatu Kesyukuran,
menyatakan alasan isu yang dibincangkan dengan Semangat kerjasama.
yang sesuai. mengemukakan alas an yang sesuai.
4. Menulis karangan Kewarganegaraan –
prosa. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara Aras 3 Menginginkan
5. Menyatakan pilihan dengan menggunakan bahasa yang i. Mengemukakan cadangan untuk Negara yang maju.
untuk menerima sesuai dan tepat. menyelesaikan masalah berdasarkan
atau menolak sesuatu perkara dengan ayat yang KBT: – Interpersonal
sesuatu pendapat jelas. verbal linguistik.
yang munasabah.
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAK
TEMA /TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM
Fokus Utama SISTEM BAHASA
MINGGU 41 Pada akhir pengajaran 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi Aras 3 Tatabahasa – Kata
dan pembelajaran ini, utama dan isi sampingan daripada teks. i. Mengenal pasti dan menyatakan sendi nama, enanda
TEMA: murid-murid dapat : mesej penulis berdasarkan teks yang wacana, Ayat Tanya,
WAWASAN dibaca. Ayat perintah, Ayat
KITA 1. Membaca lancar 7.2 Membaca dan mengenal pasti pasif, Ayat aktif
bahan sastera perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya Aras 2
dengan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan i. Memilih ayat yang memberikan Kosa Kata - berleter,
TAJUK: penyampaian yang sastera yang dapat memabawa kesan kesan dalam teks prosa dan puisi keliru, ustaz,
Perpustakaan menarik dan tertentu kepada pembaca. dengan menyatakan kesan. samudeara, terokai,
Awam Desa menjawab soalan pelosok, jelajahi,
pemahaman 8.6 Membina wacana yang sempurna Aras 3 minda, simulasi,
berdasarkan teks bagi keseluruhan karangan. i. Menulis karangan yang lengkap situasi.
Penulisan : yang dibaca. bersesuai dengan format
2. Menyatakan mesej Pengisian Kurikulum
Surat Rasmi dan gambaran Ilmu – Kajian
umum pelbagai teks Tempatan.
yang dibaca. 7.2 Membaca dan mengenal pasti Aras 3
3. Mengulas perkara perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya i. Mengklasfikasikan pelbagai jenis Nilai – Rasional,
yang menarik bahasa daripada teks sastera dan bukan ayat yang memberikan kesan dengan Kesyukuran,
dalam karya. sastera yang dapat memabawa kesan mengemukakan alas an. Semangat kerjasama.
4. Mengemukakan tertentu kepada pembaca.
cadangan untuk Fokus Sampingan Kewarganegaraan –
menyelesaikan Menginginkan
masalah. Negara yang maju.
5. Mengemukakan
teguran yang positif Kem. Bernilai
beradasrkan Tambah –
maklumat yang menyatakan sebab
diperoleh. dan akibat
Interpersonal , verbal
linguistik.
MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA/ IMPAK
TEMA /TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN
KURIKULUM
Pada akhir pengajaran Aras 3 SISTEM BAHASA
MINGGU 42 dan pembelajaran ini, 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi ii. Menjawab soalan pemahaman Tatabahasa –
murid-murid dapat : dengan sebutan dan intonasi yang betul berdasarkan teks yang dibaca. perintah, Ayat pasif,
TEMA: 1. Mencatat idea dan lancar serta memahami perkara Ayat aktif
WAWASAN utama dan idea yang dibaca. Aras 2 Sebutan dan
KITA sokongan yang i. Mencatat idea utama dan idea intonasi.Intonasi ayat
terdapat dalam 10.3 Membuat ringkasan daripada sokongan yang terdapat dalam Tanya, Intonasi ayat
petikan yang bahan yang didengar dan dibaca. petikan yang didengar dan dibaca perintah.
didengar dan dibaca dalam bentuk linear.
TAJUK: dalam bentuk Kosa Kata - berleter,
Membaca linear. Aras 3 keliru, ustaz,
Santapan Minda 2. Mencatat idea i. Menulis ringkasan berdasarkan pelosok, jelajahi,
utama dan idea teks yang didengar atau dibaca. minda, simulasi,
sokongan yang situasi.
Penulisan : terdapat dalam
petikan. Pengisian Kurikulum
Laporan 3. Menulis ringkasan 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan Aras 2 Ilmu – Kajian
berdasarkan teks menggunakan tulisan berangkai dan i. Menulis ayat dengan tulisan Tempatan.
yang didengar atau kemas. berangkai yang kemas dan cantik.
dibaca. Nilai – Rasional,
4. Menulis perkataan Kesyukuran,
dan pelbagai jenis Semangat kerjasama.
ayat berdasarkan Kewarganegaraan –
topik yang Menginginkan
diberikan dengan Negara yang maju.
tulisan berangkai KBT: – menyatakan
dengan kemas dan sebab dan akibat
cantik. Interpersonal , verbal
5. Mengklasfikasikan linguistik.
pelbagai jenis ayat
yang memberikan
kesan dengan
memberikan alasan.