Anda di halaman 1dari 3

1.

2.
3.
a)
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
b)
1)
2)
3)
4)

5)
6)
4.
1)
2)
3)
a)
b)

4)

5.

a.
b.
c.
d.
e.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.

1.

2.

3.