Anda di halaman 1dari 4

ISI KANDUNGAN

BAB

PERKARA

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN LAPORAN

ii

PENGAKUAN PELAJAR

iii

ABSTRAK

iv

ABSTRACT

IS KANDUNGAN

vi

SENARAI RAJAH

SENARAI JADUAL

BAB 1

BAB 2

HALAMAN

xii

PENDAHULUAN
1.1

Pengenalan

1.2

Penyataan Masalah

1.3

Objektif Kajian

1.4

Kepentingan Kajian

1.5

Skop Kajian

KAJIAN LITERATUR
2.1

Pengenalan

2.2

Enapcemar Olahan Air Mentah

2.3

Sekam Padi

14

2.4

Tanah

17

2.5

Tanah Liat

17

2.6

2.7

BAB 3

Proses Pengilangan Bata Daripada Tanah Liat

18

2.6.1

Peringkat Penyediaan

18

2.6.2

Peringkat Pembentukan

19

2.6.3

Peringkat Pengeringan

19

2.6.4

Peringkat Pembakaran

20

Jenis-Jenis Bata

23

2.7.1

Bata Tanah Liat

23

2.7.2

Bata Pasir-Kapur

26

2.7.3

Bata konkrit

27

KAJIAN METODOLOGI
3.1

Pengenalan

28

3.2

Penyediaan Sampel

30

3.3

Proses Pembentukan Bata Secara Manual.

31

3.4

33.3.1 Peringkat penyediaan bahan mentah

31

.3.3.2 Peringkat pembentukan


3.3.3 Peringkat pengeringan

32

3.3.4 Peringkat pembakaran

35

Ujian ke atas bata

36

3.4.1

Ujian Dimensi

36

3.4.2

Ujian resapan air

37

3.4.2.1
3.4.3

Ujian resapan awal

Ujian Mampatan

35

38
41

BAB 4

KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN


4.1

BAB 5

BAB 6

4.2

Pengenalan
Nisbah Campuran Bahan

43

4.3

Analisis berat bata

4.4

Ujian Dimensi

50

4.5

Ujian resapan air

56

4.6

Ujian mampatan

58

44
46

PERBINCANGAN
5.1

Pengenalan

60

5.2

Perbincangan

61

KESIMPULAN DAN CADANGAN


6.1

Pengenalan

66

6.2

Kesimpulan

67

6.3

Cadangan

69

RUJUKAN