Anda di halaman 1dari 5

HBEF 3103

ISI KANDUNGAN

ISI KANDUNGAN
Panduan Kursus
TOPIK 1:

TOPIK 2:

DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN


1.1
Konsep Teknologi

1
1

1.2

Konsep Pengajaran

1.3
1.3.1
1.3.2

Konsep Teknologi Pengajaran


Definisi Teknologi Pengajaran dalam Konteks Tempatan
Tren Terkini dalam Konsep Teknologi Pengajaran

6
8
9

1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3

Domain Teknologi Pengajaran 1977


Fungsi Pengembangan Pengajaran
Fungsi Sumber Pembelajaran
Fungsi Pengurusan Pengajaran

10
11
12
12

1.5
1.5.1
1.5.2

Domain Teknologi Pengajaran 1994


Definisi dan Tafsiran Teknologi Pengajaran 1994
Domain Teknologi Pengajaran 1994

13
14
15

1.6

Peranan Teknologi Pengajaran

16

Rumusan
Glosari
Ujian 1
Ujian 2

18
18
19
19

REKA BENTUK PENGAJARAN


2.1
Konsep Reka Bentuk Pengajaran

20
21

2.2

Kegunaan Reka Bentuk Pengajaran

23

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7

Model ASSURE
Analisis Pelajar
Nyatakan Objektif
Pilih Kaedah, Media dan Bahan
Gunakan Media dan Bahan
Libatkan Pelajar
Nilai dan Semak
Menilai Kaedah dan Media

23
23
24
24
26
26
26
27

Rumusan
Glosari
Ujian 1
Ujian 2

OUM

iv

28
28
28
28

ISI KANDUNGAN

TOPIK 3:

TOPIK 4:

HBEF3103

MEDIA PENGAJARAN
3.1
Konsep Media dan Media Pengajaran
3.1.1
Media Pengajaran

29
30
32

3.2
3.2.1
3.2.2

Fungsi Media Pengajaran (MP)


Kelebihan MP
Fungsi MP dalam Pengajaran

33
33
34

3.3

Pengkelasan Media Pengajaran

36

3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

Pemilihan Media Pengajaran (MP)


Faktor Objektif
Faktor Pelajar
Faktor Kaedah
Faktor Praktikal

39
41
43
45
45

3.5

Penyediaan Media Pengajaran

46

Rumusan
Glosari
Ujian 1
Ujian 2

47
48
48
48

REKA BENTUK VISUAL


4.1
Konsep dan Fungsi Visual

49
51

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

Elemen Reka Bentuk Visual


Ruang
Garisan
Permukaan
Bentuk Dua Dimensi
Bentuk Tiga Dimensi

52
52
53
54
54
55

4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6

Prinsip Reka Bentuk Visual


Simplisiti
Dominan
Pola
Seimbang
Variasi
Harmoni

56
56
56
57
58
59
60

4.4
4.4.1

Warna
Pemilihan Warna

61
63

4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5

Huruf
Stail Huruf
Bilangan Stail Huruf
Huruf Besar dan Huruf Kecil
Warna Huruf
Saiz Huruf

65
65
66
66
67
67

OUM

HBEF 3103

ISI KANDUNGAN

4.5.6
4.5.7

TOPIK 5:

TOPIK 6:

OUM

Jarak antara Huruf


Jarak antara Baris

67
68

Rumusan
Glosari
Ujian 1
Ujian 2

68
68
68
68

PENGAJARAN YANG BERKESAN


5.1
Guru yang Berkesan
5.1.1
Ciri-ciri Guru yang Berkesan

69
70
71

5.2

Prinsip Pengajaran dan Pembelajaran

72

5.3

Kurikulum Sekolah

72

5.4
5.4.1
5.4.2

Pelaksanaan Kurikulum
Sukatan Pelajaran
Perancangan Pengajaran

73
73
74

5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3

Persediaan Mengajar
Komponen Persediaan Mengajar-Persediaan
Komponen Persediaan Mengajar-Penyampaian
Komponen Persediaan Mengajar-Penutup

76
76
80
84

Rumusan
Glosari
Ujian 1
Ujian 2

86
86
86
86

OBJEKTIF, STRATEGI DAN KAEDAH PENGAJARAN


6.1
Kepentingan Objektif Pengajaran
6.1.1
Mengapakah Objektif itu Penting?

87
89
89

6.2
6.2.1

89
90

6.2.2

Komponen Objektif Pengajaran


Apakah Elemen yang Perlu Ada dalam Satu
Objektif Pengajaran yang Lengkap?
Bagaimana Menulis Objektif?

91

6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3

Domain Objektif Pengajaran


Domain Kognitif
Domain Psikomotor
Domain Afektif

91
92
94
97

6.4

Strategi dan Kaedah Pengajaran

100

6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.3

Kaedah Pengajaran
Kuliah
Perbincangan
Demonstrasi

101
101
102
103

ISI KANDUNGAN

TOPIK 7:

TOPIK 8:

HBEF3103

6.5.4
6.5.5
6.5.6
6.5.7

Sumbangsaran
Main Peranan
Lawatan Luar
Inkuiri

105
105
105
106

6.6
6.6.1
6.6.2
6.6.3
6.6.4
6.6.5
6.6.6

Penyoalan
Pengetahuan
Pemahaman
Aplikasi
Analisis
Sintesis
Penilaian

107
107
107
107
108
108
108

6.7

Pemilihan Kaedah Mengajar

109

Rumusan
Glosari
Ujian 1
Ujian 2

109
110
110
110

PENGURUSAN BILIK DARJAH


7.1
Apakah Pengurusan Bilik Darjah?
7.1.1
Pengajaran dan Pengurusan

111
112
114

7.2
7.2.1

Pembentukan dan Pengurusan Persekitaran Pembelajaran


Apakah Perkara Utama untuk Mendapatkan Susunan Bilik
Darjah yang Baik?

114
114

7.3
7.3.1
7.3.2

Pembentukan Peraturan
Merancang Peraturan
Ganjaran dan Hukuman

116
116
117

7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3

Pengurusan Tingkah Laku Pelajar


Memantau Perlakuan Pelajar
Ketekalan
Pengurusan Segera Kepada Tingkah Laku Negatif

118
118
119
120

Rumusan
Glosari
Ujian 1
Ujian 2

121
121
121
121

KEMAHIRAN BERFIKIR
8.1
Konsep dan Definisi Pemikiran

122
123

8.2

Konsep Kemahiran Berfikir

126

8.3

Kepentingan Kemahiran Berfikir

128

OUM

HBEF 3103

TOPIK 9:

ISI KANDUNGAN

8.4
8.4.1
8.4.2

Penggalak dan Halangan Kepada Kemahiran Berfikir


Penggalak kepada Kemahiran Berfikir
Halangan kepada Kemahiran Berfikir

130
130
131

8.5
8.5.1
8.5.2

Jenis-jenis Kemahiran Berfikir


Kemahiran Berfikir Kritis
Kemahiran Berfikir Kreatif

132
133
138

Rumusan
Glosari
Ujian 1
Ujian 2

142
142
142
142

KEMAHIRAN MENYELESAIKAN MASALAH DAN MEMBUAT


KEPUTUSAN
9.1
Definisi Penyelesaian Masalah
9.1.1
Bentuk Masalah

143
144
145

9.2

Langkah Penyelesaian Masalah

146

9.3

Definisi Membuat Keputusan

150

9.4

Langkah Membuat Keputusan

151

Rumusan
Glosari
Ujian 1
Ujian 2

156
156
156
156

TOPIK 10: ALAT BERFIKIR


10.1
Peta Minda

157
158

10.2

Pengurusan Grafik

161

10.3

CoRT I

163

10.4
10.4.1

Soalan dan Penyoalan


Jenis-jenis Soalan

167
167

Rumusan
Glosari
Ujian 1
Ujian 2
Jawapan Latihan
Rujukan

OUM

172
172
172
172
173
184