Anda di halaman 1dari 8

KATA GANTI NAMA

11 Nah, ambil wang _______! kata emak


Nama:___________ sambil menghulurkan wang kepada
saya.
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling A itu B ini
sesuai. C sini D situ

1 Ibu, duit _______ hilang, kata Umair 12 Ayah pergi ke Ipoh. Dia ada urusan di
kepada ibunya. _______.
A kita B kami A itu B sini
C saya D mereka C sana D mana

2 Darus dan Intan bersahabat karib. 13 Cuaca di _______ sungguh sejuk, kata
_______ tinggal sekampung. Sabri sambil menahan kesejukan.
A Dia B Kita A mana B sini
C Kami D Mereka C situ D ini

3. Jika _______ ada masalah sila jumpa 14 Jangan berkelakuan _______, tidak elok,
saya,kata Cikgu Sarah kepada saya. nasihat ibu kepada Zarina.
A mereka B kamu A begitu B begini
C kami D dia C itu D ini

4 Beng Huat murid tahun enam. _______ 15 Kalau tidak ada _______ masalah projek
berazam untuk mencapai 8A dalam UPSR. itu akan siap sebulan lagi.
A Dia B Kami A apa-apa B bila-bila
C Awak D Saya C mana-mana D siapa-siapa

5 Bangunan baru itu telah dirasmikan oleh 16 Duduklah di _______ yang kausuka.
_______. A mana B siapa
A dia B kami C siapa-siapa D mana-mana
C kamu D beliau
17 Entah _______ yang disimpannya di
6 Sebagai murid, _______ hendaklah dalam peti besi itu.
belajar bersungguh-sungguh, kata cikgu. A bila-bila B apa-apa
A dia B kita C siapa-siapa D mana-mana
C kamu D mereka
18 _______ pun tidak dibenarkan masuk ke
7 Mari kita ikut _______ ke perpustakaan, dalam dewan peperiksaan.
kata Siti kepada Nurul. A Bila-bila B Apa-apa
A mereka B awak C Mana-mana D Siapa-siapa
C saya D kami
19 Jemputlah ke rumah saya _______ encik
8 Boleh _______ tumpang bertanya? kata ada masa lapang.
Suri dan Muna kepada pemuda itu. A bila B siapa
A kamu B awak C bila-bila D siapa-siapa
C kami D saya
20 _______lah ucapan daripada Guru
9 Ampun _______ tuanku, sembah Hang Besar, kata juruacara majlis.
Tuah kepada raja. A Ini B Begini
A beta B patik C Begitu D Demikian
C hamba D baginda
21 Ibu, duit Adik Farah hilang semasa
________ bermain seorang diri di taman
permainan, kata Umi kepada ibunya.
A beliau B kami
C kita D dia
10 Jika ________ ada masa lapang,
jemputlah ke rumah saya, kata Ani 22 Ali, suruh _______ datang ke sekolah
kepada kawan-kawannya. petang ini untuk latihan sukan, kata
A dia B awak Cikgu Maimun kepada saya.
C beliau D kalian A kami B kamu
C beliau D mereka C Siapa D Mengapa

23 Encik Wan Omar bakal pemimpin di 32 Pak Haji Daud bertindak _______ supaya
kampung kita. Oleh itu, kita perlu anaknya tidak mengulangi kesalahan
memberikan sokongan sepenuhnya itu lagi.
kepada _______. A begitu B begini
A ia B dia C situ D sini
C beliau D mereka
33 Saya berharap agar permohonan ini
24 Sebagai tentera, _______ berikrar akan mendapat pertimbangan daripada pihak
memperjuangkan tanah air sehingga _______, kata Chandran kepada
titisan darah yang terakhir, kata askar- majikannya, Puan Mei Ling.
askar itu kepada pegawai mereka. A encik B puan
A kita B kami C tuan D cik
C beliau D mereka
34 Setelah seminggu balik dari Pulau Langkawi,
25 Kalau engkau tidak ada kerja marilah ikut _______ masih lagi terbayang-bayang akan
_______ ke perpustakaan, kata Siti suasana damai di sana, kata Lokman.
dan Yusni kepada Nurul. A dia B kami
A mereka B engkau C saya D kalian
C kalian D kami
35 Ahmad, tolong ambilkan saya kamus yang
26 Ibu, ini kawan-kawan lama saya. Bolehkah terletak di atas meja _______, kata
_______ menumpang tidur di rumah kita? Laily kepada Ahmad.
kata Rosmaini kepada ibunya. A sana B situ
A mereka B engkau C ini D itu
C kalian D dia
36 Dulu Disman pengurus bank di bandar itu.
27 Kalau ________izinkan sekarang juga Kini _______ dinaikkan pangkat sebagai
patik akan melaksanakan tugas itu, pengurus besar di Kuala Lumpur.
sembah ahli nujum kepada sultan. A mereka B beliau
A tuan B tuanku C kamu D dia
C baginda D tuan hamba
37 Jikalau begitulah titah _______, eloklah
28 Saya harap _______ dapat kita pergi siasat segera, kata Hulubalang
mempersembahkan permainan yang bermutu kepada Panglima Ali.
nanti, kata jurulatih bola sepak itu kepada A tuan hamba B baginda
pemain-pemainnya. C patik D beta
A mereka B kalian
C kami D kita 38 Perjuangan _______ masih belum
berakhir selagi wisel penamat belum
dibunyikan oleh pengadil, kata ketua
pasukan itu kepada rakan-rakannya.
A kita B kami
C kalian D mereka
29 Setelah sultan itu mangkat, maka takhta
kerajaan negeri itu pun diserahkan 39 Saya dan murid-murid Tahun Enam Bestari
kepada putera _______. merancang untuk mengadakan
A baginda B tuanku pertandingan bercerita. _______ telah
C beta D nya menjemput beberapa orang guru sebagai
pengadil.
30 _______lah caranya membuat masakan A Beliau B Kami
gulai tempoyak cili api, kata Puan C Saya D Kita
Balkhis kepada pelajarnya.
A Demikian B Begitu 40 _______ akan menentang pasukan
C Begini D Apa lawan dengan bersungguh-sungguh, ikrar
para pemain itu kepada jurulatih mereka.
31 _______kah gadis yang berbaju kurung hijau A Dia B Kita
yang berjalan dengan awak semalam? tanya C Kami D Mereka
Maniam kepada Razif.
A Apa B Mana
41 Cikgu Rahman sudah sebelas tahun bertugas 48 Sudah lama _______ bersabar. Jika tuan
di sekolah _______. _______ tidak dapat menyelesaikan masalah
akan bersara pada tahun hadapan. ini, _______ akan melancarkan mogok,
A kita ... Ia B kami ... Dia kata jurucakap pekerja syarikat itu kepada
C saya ... Dia D kami ... Beliau majikannya.
A saya ... saya B kami ... kami
42 _______, izinkan _______ ke taman C mereka ... saya D beliau ... mereka
memetik bunga, kata dayang kepada
permaisuri. 49 Cis, _______ tidak sangka yang _______
A Baginda ... hamba bersikap gunting dalam lipatan! jerit
B Tuanku ... hamba Pak Malau kepada Dang Wangi.
C Tuanku ... patik A hamba ... tuan hamba
D Patik ... beta B baginda ... patik
C hamba ... kamu
43 Saya harap _______ akan datang D patik ... hamba
beramai-ramai untuk meraikan tetamu
kehormat _______, pesan Ketua Kampung 50 Amboi, comelnya adik _______!
Berchat kepada anak-anak _______ namanya? kata Atiqah kepada
buahnya. Aliah.
A awak ... kita B kalian ... kita A mereka ... Manakah
C kamu ... kamu D mereka ... kami B awak... Siapakah
C kami ... Siapakah
44 Tipah, tolong hantarkan baju yang telah siap D kamu ... Apakah
ini kepada Mak Cik Hendon.
_______ jangan lupa ambil upahnya, 51 Kami nampak pekerja-pekerja sibuk
kata ibu kepada kakak. menjalankan tugas _______ sebaik-baik
A Dia B Saya sahaja _______ tiba di kilang itu.
C Kamu D Mereka A mereka .. kami B beliau ... kita
C Kita .. kami D dia ... dia

52 _______ yang sedang kamu menungkan


itu, Merry? _______ harap kamu
dapat berikan perhatian kepada
penceramah, kata Shanty kepada Marry.
A Mengapakah ... Kami
45 Jika _______ masih lagi berdegil, _______ B Siapakah .... Saya
akan mengambil tindakan yang C Bilakah ... Awak
lebih tegas terhadap awak, kata D Apakah ... Aku
pengurus itu kepada salah seorang
daripada pekerjanya. 53 Saya dan keluarga tidak pernah
A mereka ... kami berkunjung ke Taman Negara. Saya
B mereka ...saya berharap _______ dapat ke _______
C kalian ... kami suatu hari nanti.
D awak ... saya A mereka ... situ
B kami ... sana
46 Jika timbul apa-apa masalah, hendaklah C saya ... situ
sama-sama ________ selesaikan. D kami ... sini
Dengan cara itu barulah _______ dapat
hidup dalam keadaan harmoni. 54 Raja, maafkan _______ kerana
A kita ... mereka mengambil buku cerita ini tanpa
B mereka ... kita memberitahu ______ terlebih dahulu,
C kalian ... kami ujar Naim.
D kita ... kita A patik .... tuanku
B kami ... kamu
47 _______ perlu menghantar borang C saya ... awak
peraduan itu ke alamat yang ditetapkan D kamu ... saya
selewat-lewatnya sebelum bulan Jun ini,
kata juruhebah televisyen itu. 55 Sudahkah _______ menyiapkan tugasan
A Anda B Kamu yang _______ beri semalam? kata
C Kalian D Mereka Encik Kumar kepada keraninya.
A awak ... mereka
B mereka ... saya D Saya ... kita
C kalian ... kami
D kamu ... saya 60 Benar, _______ tidak nampak orang
yang mengambil pen _______, kata
56 Jika _______ ingin keterangan lanjut murid baru itu kepada saya.
tentang pertandingan itu, sila hubungi A kamu ... dia
pihak _______ di kaunter pertanyaan, B awak ... saya
kata pengacara pertandingan itu melalui C kami ... awak
pembesar suara. D saya ... awak
A awak ... mereka
B kalian ... kami
C anda ... kami
D kamu ... nya

57 Segala titah perintah _______ akan


_______ laksanakan, kata Hang Tuah
kepada baginda sultan.
A baginda ... tuan hamba
B tuanku ... patik
C patik ... saya
D kamu ... aku

58 Ketua kelas _______ telah dimasukkan


ke wad. _______ kemalangan pada
petang semalam, ujar Hanum kepada
rakan-rakan sekelasnya.
A kita ... Dia
B kami ... Dia
C kita ... Beliau
D kalian ... Beliau

59 _______ bagi pihak rakan-rakan di sini


ingin mengucapkan terima kasih
kepada semua guru yang telah mengajar
dan mendidik _______, ucap Bala.
A Kalian ... mereka
B Kami ... kalian
C Saya ... kami

Kata Ganti Nama