Anda di halaman 1dari 3

MTs AS SHOFA WONOSOBO

UJIAN TENGAH SEMESTER II TAHUN AJARAN


2016/2017
Alamat : Ds. Tembelang, Rt/Rw : 03/04 Kel. Rojoimo Kec. Wonosobo
Kab. Wonosob
Mapel : Shorof Waktu :
Kelas : IX Hari/Tanggal :
Pilihlah jawaban yang benar dengan memilih a, b, c, d, dan e !
1 Bina dibagi menjadi dua yaitu ?
a Bina salim dan bina mudhoaf d. Bina mutal dan bina
ghoiru salim
b Bina salim da bina ghairu salim e. Bina salim dan bina
mahmuz
c Bina mudhoaf dan bina mahmuz
2 Sighot yang menunjukan arti pekerjaan dalam waktu lampau adalah?
a Sighot fiil mudhore d. Sighot isim alat
b Sighot isim masdar e. Sighot isim
c Sighot fiil madhi
3 Jama mudakar salim adalah kalimat isim yang ketika rofa di tandai
dengan dan . Ketika nashob dan jer di tandai dengan ?
a Dan d. Dan
b Dan e. Dan
c Dan
4 Bina ghoiru salim dibagi menjadi 3 yaitu ?
a Bina mudhoaf, mitsal, mahmuz d. Bina mudhoaf, mahmuz,
mutal
b Bina ajwaf, lafif, naqis e. Bina ajwaf, naqis, majmu
c Bina mudhoaf, majmu , mutal
5 Ada berapa macam sighot kalimat secara keseluruhan ?
a 3 c. 11 e. 13
b 7 d. 10
6 Apa yang dimaksud dengan sighot isim zaman ?
a Kalimay yang menunjukan arti tempat d. Kalimay yang menunjukan
arti perintah
b Kalimay yang menunjukan arti alat e. Kalimay yang menunjukan
arti waktu
c Kalimay yang menunjukan arti mencegah
7 Dari pilihan dibawah ini yang termasuk isim faiil adalah ?
a c. e.
b d.
8 Isim fail adalah kalimat yang menunjukan arti ?
a Perintah c. Larangan e. waktu pekerjaan
b Objek d. Sabjek
9 ketika rofa di tandai dengan ?
a Dhomah c. dan e. dan
b dan d. dan
10 menunjukan arti banyak bagi ?
a Perempuan c. Laki-laki e. laki-laki dan perempuan
b Dua laki-laki d. Satu laki-laki
11 kalimat disamping sighotnya adalah ?
a c. e.
b d.
12 Di bawah ini yang bukan termasuk bina mutal adalah ?
a Bina mitsal c. Bina mahmuz e. Bina majmu
b Bina ajwaf d. Bina naqis
13 Ada berapa bab fiil tsulasi mujarod ( ? (
a 6 b. 5 c. 4 d. 2 e. 7

14 Huruf awal adalah ?


a , , c. , , , e. , ,
b , , , d. , , ,
15 lafadz di samping mempunyai dhomir?
a c. e.
b d.
16 Kalimat yang mengandung makna ( ) adalah ?
a c. e.
b d.
17 Dibawah ini yang bukan adalah ?
a b. c. d. e.

18 jika di ubah menjadi adalah ?
a b. c. d. e.
19 Wazan pada adalah ?
a b. c. d. e.

20 Mauzun dibawah ini yang mengikuti wazan adalah ?
a b. c. d. e.
semua salah
21 ( ) adalah sighotnya adalah ?
a b. c. d. e.
22 Bentuk dari lafadz ( ) adalah ?
a b. c. d.
e.
23 Yang termasuk khuruf ilkhaq ( ) adalah ?
a b. c. d. e.
24 mempunyai wazan ?
a 7 b. 6 c. 5 d. 4 e. 3
25 di bagi menjadi ?
a 2 b. 3 c. 4 d. 5 e. 6
26 Bentuk kalimat bahasa arab yang dilihat dari khurufnya dalam ilmu tashrif
adalah ?
a Bina b. Wazan c. Mauzun d. Sighot e. semua benar
27 jika dilihat dari khurufnya termasuk bina ?
a Bina mahmuz c. Bina mudhoaf e. Bina salim
b Bina mutal d. Bina ajwaf
28 Dibawah ini yang termasuk bina mudhoaf adalah ?
a b. c. d. e.
29 Dibawah ini yang termasuk bina mahmuz adalah ?
a. b. c. d. e.
30 Bina pada lafadz ( ) adalah ?
a Bina mitsal c. Bina naqis e. Bina salim
b Bina mutal d. Bina ajwaf
31 Pengertian dari bina ajwaf adalah ?
a Ketika ( ain ) fiilnya berupa ilat
b Ketika ( ain ) fiilnya berupa hamzah ( )
c Ketika ( fa), ( ain ) , dan ( lam ) fiilnya shokhih
d Ketika ( lam ) fiilnya berupa ilat
e Semua benar
32 Dibawah ini yang termasuk kedalam bina naqis adalah ?
a b. c. d. e.
33 Apabila terdapat dua khuruf ilat maka termasuk bina ?
a Bina mitsal c. Bina lafif e. Bina salim
b Bina mutal d. Bina ajwaf

34 lafadz dan termasuk bina ?


a Bina mitsal dan Bina ajwaf
b Bina lafif dan Bina ajwaf
c Bina mitsal dan bina naqis
d Bina mutal dan bina naqis
e Bina ajwaf dan bina naqis
35 Ilmu yang mempelajari perubahan dalam kalimat bahasa arab di tinjau
dari perubahan khuruf dan maknanya adalah ?
a Nahwu b. Ilal c. Balaghoh d. Manti e. shorof

Isilah dengan jelas dan benar soal dibawah ini !

1 Sebutkan macam-macam sighot dan fungsinya ditinjau dari maknanya ?


2 Tulislah dhomir
a Makhal rofa
b Makhal nashob
c Makhal jar
3 Tulislah tasrif fiil mudhore secara lughowi dengan lengkap ?

Anda mungkin juga menyukai