Anda di halaman 1dari 6

BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

BAHAGIAN A : PETA I-THINK

1-PETA BUIH : KEPENTINGAN TASIK TONLE SAP


Iklim panas lembab sepanjang
tahun
Mengairi sawah
padi

Mendapan lumpur pada


musim kemarau

Tanah yang
subur

Menampung limpahan air banjir


sungai Mekong

Kepentingan Tasik
Tonle Sap

Bekalan sumber
protein

Terusan/ sistem
pengairan

Mengawal
banjir
Punca bekalan
air

2-PETA POKOK: CARA-CARA KEDATANGAN PENGARUH HINDU DAN BUDDHA

1
BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

CD ai b r a -w c a r a k e d a ta n g a n
po el e n h g a r u h H in d u d a n
Bg o u l do dn hg aa nk e A s ia T e n g g a ra
K s y a tria
a ta u te n te ra
BAHAGIAN B : SOALAN DAN CADANGAN JAWAPAN KBAT
1. Sektor pertanian dan asas tani mampu menjana bukan sahaja pendapatan petani-petani
luar bandar malahan juga ekonomi negara. Sebagai petani moden, bagaimanakah anda
boleh membantu meningkatkan hasil pertanian negara?

Aplikasi teknologi dalam aktiviti pertanian


Pembangunan R & D
Meningkatkan ilmu dalam bidang pertanian
Mengusahakan tanah pertanian secara berkelompok/usahasama
Penggunaan bioteknologi dalam bidang pertanian
Pemasaran produk pertanian yang lebh berdaya saing
Pelaburan modal yang besar dalam bidang pertanian
Penjenamaan terhadap produk pertanian
Mengusahakan tanah-tanah terbiar

2. Tumpuan kerajaan kepada sektor pertanian bukanlah bersifat satu langkah ke belakang.
Usaha ini dilihat sebagai salah satu usaha kerajaan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat
Malaysia. Pada pandangan anda, apakah langkah-langkah yang wajar diambil untuk
menjadikan Malaysia sebagai pusat pertanian antarabangsa.

Penguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran


Rakyat Malaysia perlu bersikap kreatif dan inovatif
Kerajaan harus menggalakkan kemasukan pelaburan asing dalam sektor pertanian
Kerajaan harus menaik taraf kemudahan infrastruktur
Tenaga mahir dalam sektor petanian perlu ditambah
Memberi bantuan modal kepada golongan petani
Pasaran baru di peringkat antarabangsa

2
BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

Pembangunan R&D
Tidak bergantung kepada import makanan

3. Kedudukan Malaysia bersempadankan laluan-laluan perkapalan global yang penting dan


sibuk seperti Selat Melaka dan laut China Selatan meletakkannya sebagai pusat
persinggahan utama di rantau ini bagi kapal-kapal dagangan.

menyediakan kemudahan pelabuhan


pengurusan pelabuhan yang cekap
menyediakan jalinan pengangkutan/ perhubungan
sistem cukai yang berpatutan
kawalan kawasan perairan
memajukan industria perkapalan
menubuhkan akademi pelaut/ maritim
menyediakan tenaga kerja mahir
menggunakan teknologi moden
menambahkan bilangan pelabuhan bertaraf antarabangsa
4. Malaysia adalah sebuah negara yang strategik. Pada pandangan anda,apakah kejayaan
yang diperoleh negara setelah berjaya memanfaatkan kedudukan strategik tersebut.

Kemajuan ekonomi
Kegiatan maritim berkembang
Pemodenan pertanian
Perindustrian berkembang
Perkembangan teknologi
Pelaksanaan k-ekonomi
Tumpuan pelancong asing
Hubungan antarabangsa berkembang
Pusat kewangan pesisir pantai
Kemajuan sistem pengangkutan
Kemajuan sistem komunikasi

5. Apakah penilaian yang boleh anda buat berdasarkan pemahaman anda terhadap hubungan
saling bergantung antara kerajaan agraria dan maritim.

Bidang pertanian tidak harus diketepikan


Hasil pertanian mesti dikomersialkan
Bidang pertanian mesti dimajukan
Hasil pertanian menjadi bahan dagangan utama
Ciri-ciri perniagaan ditekan dalam sektor pertanian
Tumpuan utama kepada sektor perdagangan, perniagaan dan perindustrian
Kerajaan perlu memanfaatkan kelebihan bentuk muka bumi negara untuk memajukan
pertanian

3
BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

Kemudahan infrastruktur perlu ditingkatkan


Tumpuan terhadap sektor pertanian dan perdagangan

6. Pertanian adalah perniagaan merupakan visi yang sangat popular. Ia bertujuan untuk
mentransformasikan Malaysia dan bukannya satu langkah ke belakang. Beri komen anda
terhadap pernyataan tersebut.

Pertanian merupakan satu sumber pendapatan yang tinggi


Bilangan pengguna semakin meningkat
Penggunaan teknologi tinggi dalam pertanian
Mendapat pasaran yang luas dan kekal
Sebagai sumber pendapatan eksport negara
Sebagai hasil komoditi utama negara
Keadaan bentuk muka bumi dan iklim yang sesuai

7. Pada pendapat anda,,mengapakah generasi muda kurang melibatkan diri dalam bidang
pertanian?
Kurang ilmu dan kemahiran
Pendapatan tidak tetap sebab hasil mengikut pasaran
Suasana kerja yang tidak selesa
Kekurangan modal
Persepsi masyarakat yang rendah terhadap bidang pertanian
Tidak bersesuaian dengan ijazah yang dimiliki

8. Gambar di atas menunjukkan tinggalan perahu layar abad kelima dan zaman selepasnya
yang dipamerkan di Muzium Pekan, Pahang. Apakah pandangan anda berdasarkan
gambar di atas?

Masyarakat yang terlibat dalam perdagangan dan pelayaran


Menunjukkan semangat meneroka
Masyarakat yang dapat menghasilkan binaan yang hebat
Masyarakat yang bekerjasama

4
BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

Masyarakat yang bersatu padu


Masyarakat yang gigih berusaha
Masyarakat yang berilmu
Masyarakat yang kreatif dan inovatif
Masyarakat yang berani
Pemimpin yang berwawasa
Pemimpin yang berwibawa
Berlaku hubungan perdagangan dengan Negara luar
Berlaku hubungan diplomatic dengan Negara luar
Wujud pengkhususan pekerjaan
Peluang pekerjaan spt nelayan, pedagang, pelaut, tukang kayu dan lain-lain

9. Pengaruh luar telah membentuk kepelbagaian unsur budaya di negara kita dari dahulu
hingga sekarang. Pada pandangan anda, bagaimanakah generasi hari ini dapat
mempertahankan warisan bangsa dalam aspek kesenian dan kebudayaan.
Memelihara bangunan bersejarah
Memulihara bangunan bersejarah
Menjaga bangunan antik
Mempromosi tempat-tempat bersejarah pada pelancong
Mempromosi kebudayaan bangsa
Menyertai pertandingan kebudayaan di peringkat luar Negara
Memperagakan pakaian tradisional kepada pelancong luar
Menaik taraf muzium negara
Mengadakan program citra warna
Menubuhkan kelab warisan di sekolah
Mewujudkan sudut / galeri / bilik warisan di sekolah

10. Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara hasil
daripada sifat keterbukaan terhadap pengaruh luar.

Pertukaran teknologi
Peningkatan ilmu
Kelahiran negara demokrasi
Kepelbagaian senibina
Kepelbagaaian budaya
Memperkayakan bahasa
Memperkayakan kesusasteraan
Kepelbagaian makanan

5
BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

Kecemerlangan dalam sukan


Mengendalikan pelbagai bentuk perniagaan ke peringkat antarabangsa