Anda di halaman 1dari 19

5.

0
PENGATURCARAAN
DEFINISI ARAS &
GENERASI
Aras Rendah (Generasi 1 & 2)

Aras Tinggi (Generasi 3,4 & 5)


PENDEKATAN
Berstruktur
PENTERJEMAH Berorientasikan Objek
Penghimpun Pemalar &
Pentaksir Pembolehubah
Pengkompil ELEMEN ASAS Jenis data
Pengendali

Struktur kawalan
FASA
PEMBANGUNAN
BAHASA PENGATURCARAAN
5 Fasa
TERKINI
5.1 Konsep Asas Pengaturcaraan
5.1.1 Mendefinisikan Atur Cara dan Bahasa Pengaturcaraan
5.1.1.1 Menyatakan maksud atur cara

arahan-arahan tersusun
yang mengarahkan
komputer melakukan
tugasan tertentu
5.1 Konsep Asas Pengaturcaraan
5.1.1 Mendefinisikan Atur Cara dan Bahasa Pengaturcaraan
5.1.1.2 Menyatakan maksud bahasa pengaturcaraan

Bahasa buatan yang digunakan


untuk menulis arahan yang boleh
diterjemahkan ke dalam bahasa
mesin dan kemudian
dilaksanakan oleh komputer
5.1 Konsep Asas Pengaturcaraan
5.1.2 Generasi dan Aras Bahasa Pengaturcaraan

Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa Aras Bahasa


Mesin Penghimpun Aras Tinggi Sangat Tinggi Biasa
5.1 Konsep Asas Pengaturcaraan
5.1.2 Generasi dan Aras Bahasa Pengaturcaraan
5.1.2.1 Mengenal pasti generasi bahasa pengaturcaraan aras rendah
beserta contoh

Bahasa Mesin
Ditulis menggunakan Bahasa
digit binari (1 dan 0) Penghimpun
bersama kombinasi
Ditulis menggunakan kod-
nombor dan huruf.
kod arahan simbolik dan
Merupakan set-set
bermakna.
arahan dan data
Penghimpun adalah
program yang menukar
bahasa penghimpun
kepada bahasa mesin
5.1 Konsep Asas Pengaturcaraan
5.1.2 Generasi dan Aras Bahasa Pengaturcaraan
5.1.2.1 Mengenal pasti generasi bahasa pengaturcaraan aras tinggi beserta contoh

Bahasa Aras Tinggi


Bahasa Aras
(Bahasa prosedur) Sangat Tinggi Bahasa Biasa
Seakan-akan bahasa
inggeris biasa. (Bahasa Visual)
Sangat terhad kepada
Lebih dekat seperti aplikasi tertentu sahaja mengandungi
bahasa manusia. visual (gambar)
& menggunakan sintaks
contoh : atau grafik
(bentuk bahasa) yang
pascal, fortran, basic, tidak digunakan dalam antaramuka.
cobol, c and c++ Benarkan pengguna
bahasa pengaturcaraan
berinteraksi dengan
yang lain.
komputer (mesin atm)
contoh :
contoh :
sql, nomad anf focus
prolog and mercury)
5.1.3 Pendekatan Bahasa Pengaturcaraan
5.1.3 Pendekatan Bahasa Pengaturcaraan
5.1.3.1 Mendefinisikan pendekatan berstruktur dalam pengaturcaraan

Biasa menggunakan model atas bawah


Membahagikan stuktur program kepada sub
seksyen(syeksen kecil-kecil) daripada atas ke
bawah
Dilukis dalam bentuk segiempat tepat
5.1.3 Pendekatan Bahasa Pengaturcaraan
5.1.3.2 Mendefinisikan pendekatan berorientasikan objek dalam pengaturcaraan

Satu jenis unik atau istimewa dalam pemprograman yang


menggabungkan data dengan fungsi bagi menghasilkan objek
Objek adalah item yang mengandungi data dan prosedur
yang bertindak ke atas data.
kelebihan utamanya adalah kebolehan menggunakan semula
objek yang telah sedia wujud.
contoh bahasa berorientasikan objek adalah c++
5.1.3 Pendekatan Bahasa Pengaturcaraan
5.1.3.3 Membezakan antara pendekatan berstruktur dan pendekatan berorientasikan
objek dalam pengaturcaraan

Guna rekabentuk atas bawah. Gunakan objek-objek


Kesemua program dipecahkan Gabungkan data manakala
kepada bahagian-bahagian fungsinya adalah untuk
kecil & dikenali sebagai modul. merekacipta objek.
Selalu digunakan untuk Setiap objek mempunyai
mengurus dan meletakkan hubungan antara satu sama lain.
kod-kod program dimana Contoh : smalltalk,java,
bekerja sebagai hieraki kepada visual basic, c++
modul.
Kawalan adalah berdasarkan
kepada hieraki.
Contoh : ada, pascal, fotran
5.1.4 Penterjemah
5.1.4.1 Menerangkan kaedah penterjemahan dalam pengaturcaraan menggunakan
penghimpun, pentafsir dan pengkompil

Merupakan bahasa
pengaturcaraan aras rendah
Program komputer dikenali
sebagai penghimpun
(assembler) menukar
aturcara kepada bahasa
mesin
contoh : macro 80 assembler
& microsoft masm
5.1.4 Penterjemah
5.1.4.1 Menerangkan kaedah penterjemahan dalam pengaturcaraan menggunakan
penghimpun, pentafsir dan pengkompil

Mentafsir kod sumber dan


data dan kemudiannya
menukarnya kepada kod
mesin sehingga mendapat
keputusan
dibaca secara baris demi
baris
contoh: basic / logo /
smalltalk
5.1.4 Penterjemah
5.1.4.1 Menerangkan kaedah penterjemahan dalam pengaturcaraan menggunakan
penghimpun, pentafsir dan pengkompil

Menukar kod sumber kepada


kod mesin binari (1 dan 0)
sehingga keputusan
diperoleh.
Jika sebarang ralat ditemui,
ralat itu disimpan dalam file
program
Contoh : pascal / cobol /
c++
5.1.5 Elemen Asas Dalam Pengaturcaraan
5.1.5.1 Membezakan antara pemalar dengan pembolehubah
5.1.5 Elemen Asas Dalam Pengaturcaraan
5.1.5.2 Membezakan antara jenis data: Boolean, integer, double, string dan date

INTEGER MENGANDUNGI SEBARANG NILAI DIM AGE AS INTEGER


NOMBOR YANG TIDAK ADA AGE = 17
PECAHAN.
DOUBLE SEBARANG NILAI NOMBOR YANG DIM MARKS AS DOUBLE
TIADA ATAU BOLEH ADA NOMBOR MARKS = 60.5
PECAHAN
STRING MENGANDUNGI KAREKTOR ATAU DIM ADDRESS AS STRING
PERKATAAN ADDRESS = KUALA LUMPUR

BOOLEAN MENGANDUNGI SAMADA NILAI CONST INPUT_STATUS = TRUE


YANG DIISTIHARKAN SEBAGAI OR
TRUE ATAU FALSE. DIM INPUT_STATUS AS BOOLEN
INPUT STATUS = FALSE
5.1.5 Elemen Asas Dalam Pengaturcaraan
5.1.5.3 Membezakan antara pengendalian matematik dengan logik (Boolean)

Pengendali matematik Pengendali logik laksanakan


melaksanakan operasi logik seperti
perbandingan elemen ke menyemak keadaan
elemen antara 2 bahagian antara 2 nilai boolean
5.1.5 Elemen Asas Dalam Pengaturcaraan
5.1.5.4 Membezakan antara struktur kawalan jujukan dengan struktur kawalan pilihan

Struktur Kawalan Struktur Kawalan


Jujukan Pilihan
Kenyataan dijalankan Kenyataan dijalankan
baris demi baris mengikut mengikut keadaan
urutan
Digunakan apabila Digunakan apabila mahu
arahan berdasarkan membuat keputusan dalam
urutan demi urutan perjalanan sesuatu program
Tidak menggunakan Menggunakan simbol
simbol pilihan pilihan