Anda di halaman 1dari 3

RPH KELAS BERCANTUM TAHAP 2 (TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI)

Tahun 4 5
Masa 9.40 10.40 9.40 10.40
Bilangan Murid 4 6
Tema Dunia Komputer Sistem Rangkaian Dan Internet
Standard Kandungan 4.0 Memahami ukuran data 3.0 Mengenal Internet
Standard Pembelajaran 4.3 Menukar ukuran data Kilobait 3.7 Menghasilkan laman blog
(KB) ke Bait. persatuan atau kelab secara
4.4 Menukar ukuran data Megabait berkumpulan.
(MB) ke Kilobait (KB).
4.5 Menukar ukuran data Gigabait
(GB) ke Megabait (MB).
Objektif Pada akhir pembelajaran murid Pada akhir pembelajaran murid
dapat: dapat:

Tahun 4 1. Murid cemerlang dapat


1. Murid cemerlang dapat mendaftar ( sign up )dan daftar
menjawab 9 soalan ukuran data masuk ( sign in) laman blog
Kilobait (KB) ke Bait, Megabait persatuan atau kelab dengan
(MB) keKilobait (KB) dan Gigabait panduan yang diberikan oleh
(GB) ke Megabait (MB). guru.

2. Murid Sederhana dapat 2. Murid Sederhana dapat


menjawab 6 soalan ukuran data mendaftar ( sign up ) dan
Kilobait (KB) ke Bait, Megabait daftar masuk ( sign in) laman
(MB) keKilobait (KB) dan Gigabait blog persatuan atau kelab
(GB) ke Megabait (MB). dengan panduan yang
diberikan oleh guru dan
3. Murid lemah dapat menjawab 3 bantuan rakan.
soalan bagi ukuran data Kilobait
(KB) ke Bait, Megabait (MB) 3. Murid lemah dapat mendaftar
keKilobait (KB) dan Gigabait (GB) ( sign up ) dan daftar masuk (
keMegabait (MB). sign in) laman blog persatuan
atau kelab dengan panduan
yang diberikan oleh guru dan
bimbingan guru.

Nilai Disiplin dan bertanggungjawab Disiplin dan bertanggungjawab


EMK Kreativiti dan Inovasi Kreativiti dan inovasi
Bahan Bantu Mengajar 1. Komputer 1. Komputer
2. Aplikasi hamparan elektronik 2. Panduan bagi membina laman
3. Lembaran kerja blog persatuan atau kelab.
LANGKAH PdP
Langkah/ Aktiviti PDPC Catatan
Masa Tahun 4 Tahun 5
Set Induksi 1. Murid diberikan lembaran 1. Murid menonton contoh ABM:
yang mengandungi jadual laman blog yang 1. Contoh blog
operasi 1024. ditunjukkan oleh guru. 2. Komputer
3. Projektor
2. Jadual ini telah 4. Jadual operasi 1024
diterangkan cara
penggunaan pada sesi
PDPC yang lepas. KAEDAH
1. Kelas
3. Murid melengkapkan jadual
tersebut.

Langkah 1 1. Murid secara berpasangan 1. Murid diberi ABM


diberikan lembaran kerja penerangan tentang 1. Lembaran kerja
bagi ukuran data Kilobait langkah-langkah 2. Komputer
(KB) ke Bait, Megabait (MB) mendaftar laman blog 3. Panduan mendaftar
ke Kilobait (KB) dan persatuan atau kelab laman blog
Gigabait (GB) ke Megabait masing-masing. persatuan atau
(MB) yang disertakan kelab
dengan penyelesaian 2. Murid mendaftar laman
contoh. blog persatuan atau
kelab masing-masing KAEDAH
2. Murid berbincangan mengikut panduan yang 1. Berpasangan
dengan pasangan untuk disediakan oleh guru 2. kumpulan
menyelesaian soalan secara berkumpulan dua
daripada lembaran orang
tersebut berpandukan TEKNIK
contoh yang diberikan 1. Tunjukcara

Langkah 2 1. Murid diminta untuk 1. Kumpulan yang telah


bertukar lembaran kerja siap mendaftar laman ABM
yang mengandungi soalan blog persatuan atau 1. Lembaran kerja
soalan dengan kumpulan kelab masing-masing 2. Komputer
lain. mengikut panduan yang 3. Perisian aplikasi
disediakan oleh guru hamparan elektronik
2. Murid secara berpasangan akan diminta untuk 4. Panduan mendaftar
menyemak jawapan mambantu kumpulan laman blog
kumpulan lain dengan lain yang belum siap persatuan atau
bantuan perisian aplikasi mendaftar. kelab
hamparan elektronik.
2. Kumpulan yang yang
tidak berjaya mendaftar
laman blog persatuan
atau kelab masing-
masing akan dibantu
oleh rakan daripada
kumpulan lain.

3. Kumpulan yang
menghadapi masalah
dan tidak dapat dibantu
oleh kumpulan lain akan
dibimbing oleh guru.
(Kumpulan lemah)

Langkah 3 1. Murid diberikan soalan 1. Kumpulan diminta untuk ABM:


Kbat berkenaan mendaftar masuk ( sign 1. Panduan mendaftar
penukaran secara terbalik in) ke dalam laman blog laman blog
a. Bait kekilobait (KB) persatuan atau kelab persatuan atau
b. Kilobait (KB) ke masing-masing kelab
Megabait (MB) mengikut panduan yang 2. Komputer
c. Megabait (MB) ke disertakan. 3. Lembaran Kerja
Gigabait.
2. Kumpulan yang yang
2. Murid berbincang untuk tidak berjaya mendaftar
menyelesaian masalah masuk ( sign in) laman
tersebut. blog persatuan atau
kelab masing-masing
3. Guru membimbing murid akan dibantu oleh rakan
untuk menyelesaiakan daripada kumpulan lain.
soalan KBAT tersebut.
3. Kumpulan yang
menghadapi masalah
dan tidak dapat dibantu
oleh kumpulan lain akan
dibimbing oleh guru.
(Kumpulan lemah)

Penutup 1. Murid secara individu 1. Murid secara ABM:


diberikan soalan penilaian berkumpulan membuat 1. Soalan penilaian
yang mengandungi 9 pembentangan 2. Komputer
soalan untuk dijawab. dihadapan kelas hasil 3. Projektor
2. Penilaian adalah kumpulan.
berdasarkan kepada 2. Guru menilai hasil
objektif yang ditetapkan. pembentangan dan
pemerhatian semasa
langkah pertama
berdasarkan kepada
objektif.