Anda di halaman 1dari 2

1. Kej 1:1-31. Permulaan 29. Kej 18:16-33.

Doa syafaat Abraham untuk sodom


2. Kej 2:1-7. Sambungan dari permulaan 30. Kej 19:1-29. Sodom dan gomora dimusnahkan
3. Kej 2:8-25. Manusia dan taman Eden 31. Kej 19:30-38. Lot dan kedua anaknya perempuan
4. Kej 3:1-24. Kejatuhan Manusia 32. Kej 20:1-18. Abraham dan Abimelek
5. Kej 4:1-16. Kain dan habel 33. Kej 21:1-7. Kelahiran ishak
6. Kej 4:17-26. Keturunan Kain, Set dan Enos 34. Kej 21:8-21. Hagar dan ismael di usir
7. Kej 5:1-32. Dari Adam Ke Nuh 35. Kej 21:22-34. Perjanjian di Bersyeba
8. Kej 6:1-8. Kejahatan manusia 36. Kej 22:1-19. Abraham diuji
9. Kej 6:8-22. Riwayat Nuh 37. Kej 22:20-24. Keturunan Nahor
10. Kej 7:1-24. Air bah 38. Kej 23:1-20 kematian Sara
11. Kej 8:1-22. Air bah surut 39. Kej 24:1-67. Ribka dipinang bagi Ishakl
12. Kej 9:1-17. Perjanjian Allah dengan Nuh 40. Kej 25:1-6. Keturunan Abraham dari ketura
13. Kej 9:18-29. Anak-anak Nuh 41. Kej 25:7-11 abraham meningal dan dikuburkan
14. Kej 10:1. Daftar Bangsa-bangsa 42. Kej 25:12-18 keturunan ismael
15. Kej 10:2-5. Keturunan Yafet 43. Kej 25 19-34 esau dan yakub
16. Kej 10:6-32. Keturunan Ham 44. Kej 26:1-35 Ishak dan Abimelek
17. Kej 11:1-9. Menara Babel 45. Kej 27:1-40. Yakub diberkati Ishak
18. Kej 11:10-26. Dari Sem Ke Abram 46. Kej 27:41-46 yakub lari ke mesapotamia
19. Kej 11:27-32 keturunan Terah 47. Kej 28:1-9 sambungan dari Yakub ke mesapotamia
20. Kej 12:1-9. Abram dipanggil Allahk 48. Kej 28:10-22. Mimpi Yakub di betel
21. Kej 12:10-20. Abram di Mesir 49. Kej 29:1-14. Yakub di rumah Laban
22. Kej 13:1-18. Abram dan Lot berpisah 50. Kej 29:15-30. Yakub menikah lea dan rahel
23. Kej 14:1-16. Abram Menyelamatkan Lot 51. Kej 29:31-35. Anak-anak Yakub
24. Kej 14:17-24. Pertemuan Abram dengan melkisedek 52. Kej 30:1-24 sambungan anak yakub
25. Kej 15:1-21. Perjanjian Allah dengan Abram 53. Kej 30:25-43. Ternak yakub bertambah
26. Kej 16:1-16. Hagar dan Ismael 54. Kej 31:1-21. Yakub lari dari Laban
27. Kej 17:1-27. Perjanjian sunat 55. Kej 31:22-42. Laban mengejar Yakub
28. Kej 18:1-15. Tiga pengunjung 56. Kej 31:43-55. Perjanjian yakub dan laban
57. Kej 32:1-21. Yakub bersiap bertemu dengan esau
58. Kej 32:22-32. Pergumulan Yakub dengan Allah
59. Kej 33:1-20. Yakub bertemu dengan esau