Anda di halaman 1dari 2

ُِ َ‫ار ْكتَُ يَا ذَا ْال َجال‬

ُِ ‫ل َواْ ِإل ْك َر‬


.‫ام‬ َّ ‫) اَللَّه َُّم أ َ ْنتَُ ال‬x3( ‫للا‬
َّ ‫ َو ِم ْنكَُ ال‬،‫سالَم‬
َ َ‫ تَب‬،‫سالَم‬ َُ ُ‫أ َ ْست َ ْغ ِفر‬

Astaghfirullah (3x). Allahumma antas salaam wa minkas salaam tabaarokta yaa dzal
jalaali wal ikrom.

“Aku minta ampun kepada Allah,” (3x). Lantas membaca: “Ya Allah, Engkau pemberi
keselamatan, dan dariMu keselamatan, Maha Suci Engkau, wahai Tuhan Yang Pemilik
Keagungan dan Kemuliaan.”[1]

[2]

َ‫ل‬
ُ ‫ َو‬، َ‫طيْت‬ ُ ‫ اَللَّه َُّم‬،‫ش ْيءُ قَ ِديْر‬
َ ‫لَ َمانِ َُع ِل َما أ َ ْع‬ َ ‫ل‬ َ ‫ لَهُ ْالم ْلكُ َولَهُ ْال َح ْمدُ َوه َُو‬،‫لَ ش َِريْكَُ لَه‬
ُِ ‫علَى ك‬ ُ ُ‫لَّ للاُ َوحْ َده‬
ُ ‫لَ ِإلَـ ُهَ ِإ‬
ُ
.ُ‫لَ يَ ْنفَعُ ذَا ْال َج ُِد ِم ْنكَُ ْال َجد‬
ُ ‫ َو‬، َ‫ي ِل َما َمنَعْت‬ َُ ‫م ْع ِط‬

Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala
kulli syai-in qodiir. Allahumma laa maani’a lima a’thoita wa laa mu’thiya limaa
mana’ta wa laa yanfau dzal jaddi minkal jaddu.

“Tiada Rabb yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu
bagiNya. BagiNya puji dan bagi-Nya kerajaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya
Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi
apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya
(selain iman dan amal shalihnya yang menyelamatkan dari siksaan). Hanya dari-Mu
kekayaan dan kemuliaan.” [2]

[3]

ُ ،ِ‫لَّ بِاهلل‬
َ‫ل‬ ُ ِ‫لَ ق َّوُة َ إ‬
ُ ‫ل َو‬ َُ ‫لَ َح ْو‬
ُ .ُ‫ش ْيءُ قَ ِديْر‬ َ ‫ل‬ُِ ‫علَى ك‬َ ‫ لَهُ ْالم ْلكُ َولَهُ ْال َح ْمدُ َوه َُو‬،‫لَ ش َِريْكَُ لَه‬ ُ ُ‫لَّ للاُ َوحْ َده‬
ُ ِ‫لَ إِلَـ ُهَ إ‬
ُ
‫صيْنَُ لَهُ ال ِديْنَُ َولَ ُْو‬ ِ ‫ل للاُ م ْخ ِل‬ َّ ُ ‫لَ ِإلَـ ُهَ ِإ‬
ُ ،‫سن‬ ْ َّ ْ
َ ‫ لَهُ النِ ْع َمةُ َولَهُ الفَضْلُ َولَهُ الثنَاءُ ال َح‬،‫ل ِإيَّاه‬َّ ُ ‫لَ نَ ْعبدُ ِإ‬
ُ ‫ َو‬،‫ل للا‬ َّ ُ ‫ِإلَـ ُهَ ِإ‬
ْ
َُ‫ َك ِرُهَ ال َكافِر ْون‬.

Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala
kulli syai-in qodiir. Laa hawla wa laa quwwata illa billah. Laa ilaha illallah wa laa
na’budu illa iyyah. Lahun ni’mah wa lahul fadhl wa lahuts tsanaaul hasan. Laa ilaha
illallah mukhlishiina lahud diin wa law karihal kaafiruun.

“Tiada Rabb (yang berhak disembah) kecuali Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu
bagiNya. BagiNya kerajaan dan pujaan. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada
daya dan kekuatan kecuali (dengan pertolongan) Allah. Tiada Rabb (yang hak disembah)
kecuali Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepadaNya. Bagi-Nya nikmat, anugerah
dan pujaan yang baik. Tiada Rabb (yang hak disembah) kecuali Allah, dengan
memurnikan ibadah kepadaNya, sekalipun orang-orang kafir sama benci.”[3]

[4]

َ ‫ لَهُ ْالم ْلكُ َولَهُ ْال َح ْمدُ َوه َُو‬،‫لَ ش َِريْكَُ لَه‬
ُ‫علَى ك ِل‬ ُ ُ‫لَّ للاُ َوحْ َده‬
ُ ‫لَ ِإلَـ ُهَ ِإ‬ َُِّ ِ ُ‫للا َو ْال َح ْمد‬
ُ )× 33( ُ‫لِل َوللاُ أ َ ْكبَر‬ ُِ َُ‫س ْب َحان‬
.ُ‫ش ْيءُ قَ ِديْر‬
َ

Subhanallah wal hamdulillah wallahu akbar (33 x). Laa ilaha illallah wahda, laa
syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai-in qodiir.
“Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, dan Allah Maha Besar (33 x). Tidak ada Rabb
(yang berhak disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya. BagiNya
kerajaan. BagiNya pujaan. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.”[4]

[5]

Membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Naas setiap selesai shalat (fardhu).[5]

[6]

Membaca ayat Kursi setiap selesai shalat (fardhu).[6]

[7]

‫× بعد صالة‬10 .ُ‫ش ْيءُ قَ ِديْر‬ ُِ ‫علَى ك‬


َ ‫ل‬ ُْ ِ‫ لَهُ ْالم ْلكُ َولَهُ ْال َح ْمدُ يحْ ي‬،‫لَ ش َِريْكَُ لَه‬
َ ‫ي َوي ِميْتُ َوه َُو‬ ُ ُ‫لَّ للاُ َوحْ َده‬
ُ ‫لَ ِإلَـ ُهَ ِإ‬
ُ
‫المغرب والصبح‬

Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa
yumiit wa huwa ‘ala kulli syai-in qodiir .

“Tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya,
bagiNya kerajaan, bagi-Nya segala puja. Dia-lah yang menghidupkan (orang yang sudah
mati atau memberi roh janin yang akan dilahirkan) dan yang mematikan. Dia-lah Yang
Mahakuasa atas segala sesuatu.” (Dibaca 10 x setiap sesudah shalat Maghrib dan
Subuh)[7]

[8]

ً‫ال‬
ُ َّ‫الً متَقَب‬
ُ ‫ع َم‬ َ ‫ َو ِر ْزقًا‬،‫ي أ َ ْسأَلكَُ ِع ْل ًما نَافِعًا‬
َ ‫ َو‬،‫ط ِيبًا‬ ُْ ِ‫اَللَّه َُّم ِإن‬.

Allahumma inni as-aluka ‘ilman naafi’a, wa rizqon thoyyiba, wa ‘amalan


mutaqobbala.

“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadaMu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal
dan amal yang diterima.” (Dibaca setelah salam shalat Shubuh).[8]