Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

GURU : MOHD SANI BIN ABD HAMID


SEKOLAH : SMK DATO’ ABDUL RAHMAN YAAKUB, BOTA
SUBJEK : MATEMATIK
TINGKATAN : 5
TAHUN : 2018

MINGGU TOPIK OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

1.1Nombor dalam Asas Dua, Aras 1


Asas Lapan dan Asas Lima a. Menyatakan sifar, satu, dua, tiga,... sebagai nombor dalam asas:
Nombor dalam asas dua i. dua; ii. lapan; dan iii. lima.
dinyatakan dengan a. Menyatakan nilai sesuatu digit bagi suatu nombor dalam asas:
menggunakan hanya dua i. dua; ii. lapan; dan iii. lima.
digit iaitu 0 dan 1. c. Mencerakinkan sesuatu nombor dalam asas:
Nombor dalam asas lapan i. dua; ii. lapan; dan iii. lima
1. ASAS dinyatakan dengan mengikut nilai tempat digit-digitnya.
NOMBOR menggunakan hanya lapan d. Menukar nombor dalam asas:
digit iaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan i. dua; ii. lapan; dan iii. lima
7. kepada nombor dalam asas sepuluh dan sebaliknya.
Nombor dalam asas lima Aras 2
dinyatakan dengan a. Menukar nombor dalam sesuatu asas kepada asas yang lain.
menggunakan hanya lima digit Aras 3
iaitu 0, 1, 2, 3 dan 4. a. Membuat pengiraan melibatkan operasi
i. tambah ii. Tolak bagi dua nombor dalam asas dua.

2.1 Graf bagi Beberapa Aras 1


Fungsi a. Melukis graf bagi fungsi:
Lanjutan kepada konsep graf i. linear ii. kuadratik iii. kubik
fungsi yang telah dipelajari b. Mencari daripada graf,
i. nilai y, apabila diberikan nilai x; ii. nilai x, apabila diberikan nilai y.
c. Mengenal pasti bentuk graf suatu fungsi yang diberi dan sebaliknya.
Aras 2
2. GRAF
a. Melakarkan graf linear, kuadratik, kubik atau salingan daripada fungsi
FUNGSI II
yang diberi

2.2 Penyelesaian Persamaan Aras 2


dengan Kaedah Graf a. Menyelesaikan suatu persamaan yang diberi dengan menjalankan
Penyelesaian persamaan langkah-langkah berikut:
f(x) =g(x) dengan kaedah i. menentukan dua graf yang perlu dilukis;
graf ialah penyelesaian ii. melukis kedua-dua graf itu; dan
yang di peroleh dengan iii. menentukan penyelesaian daripada daripada titik persilangan
mencari titik persilangan dua graf itu.
bagi graf y=f(x) dan y=g(x). b. Mengitlakkan bahawa titik persilangan dua graf sebagai penyelesaian
bagi persamaan
Aras 3
a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan penyelesaian persamaan
dengan kaedah graf.

2.3 Rantau Ketaksamaan Aras 1


dalam Dua Pembolehubah a. Menentukan sama ada suatu titik yang diberi memuaskan:
Bahagian satah di sebelah y = ax + b atau y > ax + b atau y < ax + b.
graf y = f(x) ialah rantau bagi b. Menentukan kedudukan suatu titik pada graf yang memuaskan:
semua titik yang memuaskan i. persamaan y = ax + b atau ii. ketaksamaan y > ax + b atau
ketaksamaan y>f(x), y < ax + b.
manakala bahagian satah di Aras 2
sebelah yang lain ialah rantau a. Menentukan sama ada suatu rantau pada sebelah graf y = ax + b
bagi semua titik yang memuaskan y > ax + b atau y < ax + b.
memuaskan ketaksamaan b. Melorekkan rantau bagi ketaksamaan:
y < f(x). i. y > ax + b atau y < ax+ b ; ii. y > ax + b atau y < ax + b .
Aras 3
a. Mengenal pasti rantau yang dicakupi oleh dua atau tiga ketaksamaan
linear serentak.

Aras 1 d. Menyatakan koordinat-koordinat imej bagi suatu titik di bawah


a. Menentukan imej suatu gabungan dua penjelmaan.
objek bagi Aras 2
gabungan dua penjelmaan a. Menentukan sama ada penjelmaan AB setara dengan penjelmaan BA
isometri. apabila penjelmaan A digabungkan dengan penjelmaan B.
b. Menentukan imej suatu b. Menghuraikan gabungan dua penjelmaan bagi objek dan imej yang
objek bagi diberi.
3.
gabungan penjelmaan yang c. Menghuraikan satu penjelmaan tunggal yang setara dengan gabungan
PENJELMAAN
melibatkan: dua penjelmaan isometri.
III
i. dua pembesaran; Aras 3
ii. satu pembesaran dengan a. Menyelesaikan masalah yang MELIBATKAN PENJELMAAN
satu
daripada penjelmaan isometri.
c. Melukis imej suatu objek
bagi
gabungan dua penjelmaan.
4.1 Matriks Aras 1
Matriks ialah nombor-nombor a. Membentuk matriks daripada maklumat yang diberi.
yang disusun dalam baris dan b. Menentukan :
lajur untuk membentuk satu i. bilangan baris; ii. bilangan lajur; dan iii. Peringkat ,sesuatu matriks.
tatasusunan segiempat tepat. c. Mengenal pasti unsur tertentu dalam
Matriks yang mempunyai m suatu matriks.
baris dan n lajur dikenali
sebagai matriks peringkat
4. MATRIKS
m x n.

4.2 Matriks Sama Aras 1


Dua matriks yang sama a. Menyatakan ciri-ciri matriks yang sama.
mempunyai peringkat yang b. Menentukan sama ada dua matriks adalah sama.
sama dan setiap unsur c. Menentukan nilai unsur yang tidak
sepadannya sama. diketahui dalam dua matriks yang sama.

4.3 Operasi ke atas Matriks Aras 1


4.3.1 Penambahan dan a. Mengenal pasti dua matriks yang boleh ditambah atau ditolak.
Penolakan Matriks b. Menambah atau menolak dua matriks.
Penambahan (atau Aras 2
penolakan) dua matriks yang a. Menambah dan/atau menolak beberapa matriks.
sama peringkat sebagai b. Menentukan nilai unsur yang tidak diketahui dalam persamaan matriks
pembentukan satu matriks yang melibatkan operasi tambah dan tolak.
yang unsur-unsurnya
merupakan hasil tambah
(atau hasil tolak) unsur-unsur
sepadan dalam dua
matriks berkenaan.

4.3.2 Pendaraban Matriks Aras 1


dengan Nombor a. Mendarab suatu matriks dengan suatu nombor.
Pendaraban suatu b. Mengungkapkan suatu matriks yang diberikan dalam bentuk
matriks dengan suatu pendaraban suatu matriks lain dengan satu nombor.
nombor sebagai c. Membuat pengiraan yang melibatkan pendaraban matriks dengan
pendaraban setiap nombor serta penambahan dan penolakan matriks.
unsur matriks dengan Aras 2
nombor berkenaan a. Menentukan nilai unsur yang tidak diketahui dalam persamaan matriks
yang melibatkan pendaraban matriks dengan nombor.
4.3.3 Pendaraban Dua a. Menentukan sama ada dua matriks boleh didarab dan menyatakan
Matriks peringkat matriks yang terhasil bagi kes yang boleh didarab.
Hasil darab suatu matriks b. Mencari hasil darab dua matriks.
m x n dengan suatu matriks Aras 2
n x p ialah suatu matriks a. Menentukan nilai unsur yang tidak diketahui dalam suatu persamaan
m x p yang unsurnya di baris i yang melibatkan hasil darab matriks peringkat 2 x 2.
dan lajur j merupakan hasil
tambah semua hasil darab
antara unsurunsur sepadan di
baris i bagi matriks pertama
dan lajur j bagi matriks kedua.

4.4 Matriks Identiti Aras 1


Matriks identiti I, apabila a. Menentukan sama ada matriks yang diberi adalah matriks identiti
didarabkan dengan melalui pendaraban dengan matriks yang lain.
sebarang matriks A akan b. Membuat pengiraan yang melibatkan matriks identiti peringkat 2 x 2
menghasilkan matriks A . dan 3 X 3
IA=AI=A

4.5 Matriks Songsang Aras 1


Matriks songsang bagi a. Menentukan sama ada suatu matriks 2 x 2 adalah matriks songsang
matriks A ialah matriks B, bagi suatu matriks 2 x 2 yang lain.
jika AB = I dan BA = I. Aras 2
a. Mencari matriks songsang bagi suatu matriks 2 x 2 melalui:
i. kaedah penyelesaian persamaan serentak; ii. rumus.

4.6 Penyelesaian Persamaan Aras 1


Linear Serentak dengan a. Menulis persamaan linear serentak
Kaedah Matriks Aras 2
a. Menentukan matriks dengan kaedah pendaraban songsang
b. Menyelesaikan persamaan linear serentak dengan kaedah matriks.
Aras 3
a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan matriks.

5.1 Ubahan Langsung Aras 1


Pembolehubah y a. Menyatakan perubahan yang berlaku kepada suatu kuantiti apabila
5. UBAHAN
dikatakan berubah kuantiti yang lain berubah dalam situasi harian yang melibatkan ubahan
secara langsung dengan langsung.
pembolehubah x b. Menentukan sama ada suatu kuantiti berubah secara langsung
jika nilai x / y terhadap kuantiti yang lain daripada maklumat yang diberi.
adalah Aras 2
pemalar. a. Menulis suatu ubahan langsung dalam bentuk persamaan yang
y berubah secara melibatkan dua pembolehubah dengan mencari pemalar terlebih dahulu.
langsung dengan x b. Mencari nilai x atau y apabila y berubah secara langsung dengan x
ditulis sebagai y8x dan dan maklumat yang mencukupi diberi.
dinyatakan sebagai Aras 3
y = kx, k ialah pemalar. a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung bagi kes
INDEKS

5.2 Ubahan Songsang Aras 1


Pembolehubah y dikatakan a. Menyatakan perubahan yang berlaku kepada suatu kuantiti
berubah secara songsang apabila kuantiti yang lain berubah dalam situasi harian yang
dengan pembolehubah x jika melibatkan ubahan songsang.
hasildarab xy ialah pemalar b. Menentukan sama ada suatu kuantiti berubah secara songsang
terhadap kuantiti yang lain daripada maklumat yang diberi.
Aras 2
a. Menulis suatu ubahan songsang dalam bentuk persamaan yang
melibatkan dua pembolehubah dengan mencari
pemalar terlebih dahulu.
b. Mencari nilai x atau y apabila y berubah secara songsang dengan x dan
maklumat yang mencukupi diberi
Aras 3
a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan songsang

5.3 Ubahan Tercantum Aras 2


Ubahan tercantum merujuk a. Menulis suatu ubahan tecantum dengan menggunakan simbol ∝
kepada perkaitan antara bagi kes-kes berikut:
tiga atau lebih i. dua ubahan langsung;
pembolehubah sehingga ii. dua ubahan songsang; dan
satu pembolehubah akan iii. satu ubahan langsung dan satu
berubah secara langsung ubahan songsang.
dan/atau secara songsang b. Menulis suatu ubahan tercantum dalam bentuk persamaan dengan
dengan pembolehubah lain. mencari pemalar terlebih dahulu.
c. Mencari nilai pembolehubah tertentu dalam ubahan tercantum apabila
maklumat yang mencukupi diberi.
Aras 3
a. Menyelesaikan masalah ubahan tercantum.
6.1 Kuantiti yang diwakili Aras 1
oleh a. Menyatakan kuantiti yang diwakili oleh kecerunan graf.
Kecerunan Graf b. Melukis graf jarak-masa apabila diberi:
Kecerunan graf sebagai i. jadual nilai jarak-masa; ii. hubungan antara jarak dengan masa.
kadar perubahan kuantiti Aras 2
pada paksi mencancang a. Mencari kecerunan dan mentafsirkannya berdasarkan graf
terhadap perubahan kuantiti jarak-masa.
pada paksi mengufuk. b. Mencari laju pada tempoh masa tertentu daripada graf jarak-masa.
Aras 3
a. Melukis graf bagi hubungan antara dua pembolehubah yang mewakili
ukuran tertentu dan menyatakan makna kecerunannya.
6.
KECERUNAN
DAN LUAS DI 6.2 Kuantiti yang Diwakili Aras 1
BAWAH GRAF oleh a. Menyatakan kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf.
Luas di Bawah Graf b. Mencari luas di bawah graf garis lurus.
Kuantiti yang diwakili oleh Aras 2
luas di bawah graf ialah hasil a. Mencari jarak dengan menentukan luas di bawah graf laju-masa,
darab kuantiti yang diwakili apabila graf itu:
oleh paksi mencancang i. selari dengan paksi masa (laju seragam);
dengan kuantiti yang diwakili ii. jenis v = kt;
oleh paksi mengufuk. iii. jenis v = kt + h ; dan
iv. gabungan i, ii, dan iii.
Aras 3
a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan kecerunan dan luas di bawah
graf.

7.1 Kebarangkalian Suatu Aras 1


Peristiwa a. Menentukan kebarangkalian sesuatu peristiwa bagi ruang sampel yang
Bagi ruang sampel S yang semua kesudahannya sama boleh jadi.
terdiri daripada kesudahan Aras 2
yang sama boleh jadi, a. Menentukan jangkaan bilangan kesudahan bagi sesuatu peristiwa
kebarangkalian p bagi suatu apabila kebarangkalian peristiwa itu dan bilangan cubaan diketahui
7.
peristiwa Aras 3
KEBARANGKA
a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian.
LIAN II

7.2 Kebarangkalian Peristiwa Aras 1


Pelengkap a. Menyatakan peristiwa pelengkap bagi sesuatu peristiwa dalam:
Peristiwa pelengkap bagi i. perkataan; ii. tatatanda set.
peristiwa A dalam satu ruang
sampel, S terdiri daripada Aras 2
semua kesudahan S yang a. Mencari kebarangkalian peristiwa pelengkap.
bukan kesudahan A.
p(A’ ) = 1 – p(A)

7.3 Kebarangkalian Peristiwa Aras 1


Bergabung a. Menyenaraikan kesudahan peristiwa:
Peristiwa bergabung i. A atau B sebagai unsur set A B (KESATUAN)
sebagai peristiwa yang ii. A dan B sebagai unsur set A B (TINDANAN)
dihasilkan daripada Aras 2
kesatuan atau persilangan a. Mencari kebarangkalian secara menyenaraikan kesudahan peristiwa
dua peristiwa atau lebih. bergabung: i. A atau B; ii. A dan B.
b. Mencari kebarangkalian peristiwa bergabung yang melibatkan:
i. hasil tambah kebarangkalian; ii. hasil darab kebarangkalian.
Aras 3
a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian peristiwa
bergabung.

8.1 Bearing a. Melukis dan melabelkan arah kompas utama:


Arah kompas sebagai nama i. utara, selatan, timur, barat;
untuk arah-arah tertentu. ii. timur laut, tenggara, barat daya, barat laut.
Bearing suatu titik A dari b. Menyatakan sebarang arah kompas dari 000o hingga 360o.
suatu titik B sebagai sudut di c. Melukis arah yang menunjukkan bearing suatu titik dari titik lain apabila
antara arah utara pada B bearing tersebut diberi.
8. BEARING dengan garis lurus dari B ke d. Menyatakan bearing titik A dari titik B apabila bearing titik B dari titik A
A, diukur ikut arah jam. diberi.
Bearing ditulis dalam bentuk Aras 2
tiga digit dari a. Menyatakan bearing suatu titik A dari suatu titik B apabila maklumat
000o hingga 360o. yang berkaitan diberi.
Aras 3
a. Menyelesaikan masalah melibatkan bearing.

9.1 Longitud SAMB...


Bulatan agung sebagai Longitud suatu meridian ditentukan oleh sudut di antara satah meridian itu
9. BUMI bulatan pada permukaan dengan satah Meridian
SEBAGAI bumi dengan pusatnya di Greenwich serta kedudukan meridian itu ke timur atau ke
SFERA pusat bumi. barat Meridian Greenwich.
Setengah bulatan agung Aras 1
yang menyambungkan a. Melakar bulatan agung melalui Kutub Utara dan Kutub Selatan.
Kutub Utara dengan Kutub b. Menyatakan longitud bagi sesuatu titik yang diberi.
Selatan dikenali sebagai c. Melakar dan melabel longitud sesuatu meridian dengan menandakan
meridian. sudut yang berkenaan.
d. Mencari beza di antara dua longitud.

9.2 Latitud SAMB...


Bulatan agung yang satahnya Latitud sebagai sudut pada pusat bumi yang dicangkum
berserenjang dengan paksi oleh lengkok suatu meridian bermula dari Khatulistiwa ke
kutub dikenali sebagai selarian latitud.
Khatulistiwa. Sudut itu juga menunjukkan kedudukan selarian latitud ke
Bulatan pada permukaan utara atau ke selatan Khatulistiwa.
bumi yang satahnya selari Aras 1
dengan satah Khatulistiwa a. Melakar bulatan yang selari dengan Khatulistiwa.
dikenali sebagai selarian b. Menyatakan latitud bagi sesuatu titik yang diberi.
latitud. c. Melakar dan melabel sesuatu selarian latitud dengan menandakan
sudut yang berkenaan.
d. Mencari beza di antara dua latitud.

9.3 Kedudukan Tempat Aras 1


Kedudukan tempat pada a. Menyatakan latitud dan longitud sesuatu tempat yang diberi.
permukaan bumi ditentukan b. Menanda kedudukan sesuatu tempat.
oleh latitud dan longitudnya. c. Melakar dan melabel latitud dan longitud sesuatu titik yang diberi.

9.4 Jarak pada Permukaan a. Mencari panjang lengkok bulatan agung dalan batu nautika apabila
Bumi diberi sudut tercangkum di pusat bumi dan sebaliknya
Jarak di antara dua titik pada b. Mencari jarak di antara dua titik, diukur bumi. sepanjang sesuatu
permukaan bumi sebagai meridian, apabila latitud kedua-dua titik diberi.
panjang lengkok bulatan yang c. Mencari latitud bagi satu daripada dua titik apabila jarak di sepanjang
menghubungkan dua titik itu meridian dan latitud titik yang satu lagi diberi
di sepanjang permukaan d. Mencari jarak di antara dua titik pada Khatulistiwa apabila longitud
bumi. keduadua titik itu diberi.
Jarak terpendek di antara dua e. Mencari longitud bagi satu daripada dua titik pada:
titik pada permukaan bumi i. Khatulistiwa
adalah di sepanjang bulatan ii. selarian latitud yang sama apabila jarak di antaranya dan longitud titik
agung. yang satu lagi diberi.
f. Menyatakan hubungan antara jejari bumi dengan jejari selarian latitud.
g. Menyatakan hubungan antara panjang lengkok Khatulistiwa dengan
panjang lengkok yang sepadan pada selarian latitud.
h. Mencari jarakdi antara dua titik pada selarian latitud yang sama.
i. Mencari jarak terpendek di antara dua titik pada permukaan bumi.
Aras 3
a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan:
i. jarak di antara dua titik; ii. perjalanan pada permukaan bumi.

10.1 Unjuran Ortogon Aras 1


Unjuran ortogon suatu a. Mengenal pasti unjuran ortogon.
objek kepada suatu satah b. Melukis unjuran ortogon apabila diberi objek dan satah.
sebagai imej yang terbentuk c. Membanding dan membeza antara objek dan unjuran ortogon objek itu
pada satah itu oleh normal dari segi panjang sisi dan saiz sudut.
normal kepada satah itu
daripada objek tersebut.
10. PELAN
DAN Aras 1
DONGAKAN 10.2 Pelan dan Dongakan a. Melukis pelan bagi suatu pepejal.
Pelan sesuatu objek b. Melukis i. dongakan depan; ii. dongakan sisi
sebagai unjuran ortogonnya bagi suatu pepejal.
pada satah mengufuk. Aras 2
Dongakan sesuatu objek a. Melukis i. pelan; ii. dongakan depan; dan iii. dongakan sisi
sebagai unjuran ortogonnya bagi sesuatu pepejal mengikut skala tertentu.
pada satah mencancang Aras 3
a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pelan dan dongakan.
SMK DATO’ ABDUL RAHMAN YAAKUB

BOTA KANAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

MATEMATIK TINGKATAN 5