Anda di halaman 1dari 9

PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SAINS

PENGENALAN
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah sebahagian daripada komponen di dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).
Pelaksanaannya telah bermula sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011. PBD
sebelum ini dikenali sebagai PS (Pentaksiran Sekolah) di mana ia dilaksanakan secara formatif dan sumatif dengan pelbagai
pendekatan dan kaedah bagi mengenal pasti perkembangan pembelajaran murid secara keseluruhan.

A MAKLUMAT AM
Templat Pelaporan PBD ini mengandungi 5 halaman (sheet) :
1. PANDUAN
2. REKOD PRESTASI MURID
3. LAPORAN MURID (INDIVIDU)
4. DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
5. GRAF PELAPORAN

B PENGGUNAAN TEMPLAT
Guru hendaklah melengkapkan maklumat asas pada templat ini di halaman REKOD PRESTASI MURID.
Maklumat yang perlu dilengkapkan adalah:
1. Nama dan Alamat Sekolah
2. Nama Guru dan Nama Kelas
3. Senarai Nama Murid, Nombor Kad Pengenalan dan Jantina
4. Nama Pentadbir
5. Jawatan Pentadbir (Guru Besar/ Pengetua)

C TAHAP PENGUASAAN
Tahap Penguasaan murid bagi setiap komponen di dalam templat ini direkodkan untuk tujuan pelaporan perkembangan
pembelajaran murid bagi sesuatu tempoh tertentu (Pertengahan / Akhir Tahun). Guru hanya perlu merekodkan Tahap
Penguasaan ini di halaman REKOD PRESTASI MURID sahaja dan seterusnya pelaporan individu murid akan dijana secara
automatik di halaman LAPORAN MURID (INDIVIDU) untuk cetakan. Tahap Penguasaan (TP) bagi tujuan analisis kelas
dijana secara automatik di halaman GRAF PELAPORAN.

D PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN


1 Pentaksiran perlu dilakukan sepanjang masa dan tahap penguasaan murid dipantau secara berterusan. Tahap penguasaan
ini boleh dicatat di dalam buku rekod, atau lain-lain tempat catatan; tetapi untuk tujuan pelaporan kepada ibu bapa, ia
boleh direkod di dalam templat yang dibekalkan ini dan dilaporkan dua kali setahun iaitu pada pertengahan tahun dan
akhir tahun.
2 Templat pelaporan ini terdiri daripada tujuh lajur yang dibina berdasarkan konstruk pengetahuan, kemahiran dan nilai.

3 Guru hendaklah memilih option di sebelah kanan bahagian atas halaman Rekod Prestasi Murid untuk membuat pelaporan
di dalam templat ini.
4 Pelaporan bagi konstruk pengetahuan, kemahiran dan nilai akan dilakukan pada pertengahan tahun dan akhir tahun.
5 Tahap Penguasaan diberikan berdasarkan setiap rubrik mengikut konstruk pengetahuan, kemahiran dan nilai tersebut
seperti di halaman Data Pernyataan Tahap Penguasaan.
6 Guru perlu menyelesaikan PdP setiap tema sebelum memberi tahap penguasaan (TP) bagi tema tersebut.
7 Guru hendaklah merujuk kepada standard prestasi (SPi) yang terdapat dalam DSKP untuk memberi TP bagi setiap tema
kerana tafsiran SPi dapat membantu guru menentukan pencapaian murid.
SEKOLAH : SK SERI INDAH

ALAMAT : PUTRAJAYA

: WP PUTRAJAYA

TARIKH PELAPORAN : 2/11/2018


Sila tentukan peringkat pentaksiran
MATA PELAJARAN NAMA GURU MATA PELAJARAN: EN KAMARUL AZLAN AHMAD Pentaksiran Pertengahan Tahun
SAINS KELAS: 3 CERDAS Pentaksiran Akhir tahun

TAHAP PENGUASAAN
PENGETAHUAN,KEMAHIRAN DAN NILAI
TAHAP PENGUASAAN
NO. MY KID / TP1: Mengingat kembali pengetahuan tentang gigi, kelas makanan TAHAP
BIL. NAMA MURID NO. KAD JANTINA TEKNOLOGI
dan pencernaan manusia, tabiat pemakanan haiwan dan SIKAP PENGUASAAN
INKUIRI
PENGENALAN SAINS SAINSpembiakanSAINStumbuhan. BUMI DAN DAN SAINTIFIK KESELURUHAN
DALAM TP2: Memahami pengetahuan tentang gigi, kelas makanan dan
HAYAT FIZIKALpencernaan BAHAN ANGKASA
manusia, tabiat KEHIDUPAN
pemakanan haiwan dan DAN NILAI
SAINS pembiakan tumbuhan serta dapat menjelaskanLESTARI
kefahaman MURNI
tersebut.
TP3: Mengaplikasikan pengetahuan tentang gigi, kelas makanan dan
1 AHMAD BIN SULAIMAN 123356-78-9413 L 5 5 5 pencernaan manusia, tabiat pemakanan haiwan dan
6 5 5
pembiakan tumbuhan dalam melaksanakan tugasan mudah.
5 5
2 SITI ROKIAH BINTI ALI 133456-78-9412 P TP4: Menganalisis pengetahuan tentang gigi, kelas makanan dan
pencernaan manusia, tabiat pemakanan haiwan dan
3 MOHD RAMLI BIN SHUKRI 120001-78-9413 L pembiakan tumbuhan dalam konteks penyelesaian masalah.
4 NORAINI BINTI KASIM 123876-78-9416 P TP5: Menilai pengetahuan tentang gigi, kelas makanan dan
pencernaan manusia, tabiat pemakanan haiwan dan
5 ALIAS BIN OMAR 126100-08-9417 L pembiakan tumbuhan dalam konteks penyelesaian masalah dan
membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.
6 ABDUL HAKIM BIN KAMARUZAMAN 149990-00-9413 L TP6: Merekacipta menggunakan pengetahuan tentang gigi, kelas
7 x makanan dan pencernaan manusia, tabiat pemakanan
haiwan dan pembiakan tumbuhann dalam konteks
8 x penyelesaian masalah dan membuat keputusan atau dalam
melaksanakan satu tugasan dalam situasi baru secara kreatif
9 x dan inovatif.
10 x
11 x
12 x
13 x
14 x
15 x
16 x
17 x
18 x
19 x
20 x
21 x
22 x
23 x
24 x
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
TAHAP PENGUASAAN
NO. MY KID / TP1: Mengingat kembali pengetahuan tentang gigi, kelas makanan TAHAP
BIL. NAMA MURID NO. KAD JANTINA TEKNOLOGI
dan pencernaan manusia, tabiat pemakanan haiwan dan SIKAP PENGUASAAN
INKUIRI
PENGENALAN SAINS SAINSpembiakanSAINStumbuhan. BUMI DAN DAN SAINTIFIK KESELURUHAN
DALAM TP2: Memahami pengetahuan tentang gigi, kelas makanan dan
HAYAT FIZIKALpencernaan BAHAN ANGKASA
manusia, tabiat KEHIDUPAN
pemakanan haiwan dan DAN NILAI
SAINS pembiakan tumbuhan serta dapat menjelaskanLESTARI
kefahaman MURNI
tersebut.
TP3: Mengaplikasikan pengetahuan tentang gigi, kelas makanan dan
pencernaan manusia, tabiat pemakanan haiwan dan
59 pembiakan tumbuhan dalam melaksanakan tugasan mudah.
60 TP4: Menganalisis pengetahuan tentang gigi, kelas makanan dan
pencernaan manusia, tabiat pemakanan haiwan dan
pembiakan tumbuhan dalam konteks penyelesaian masalah.
………………………………………………… TP5: Menilai pengetahuan tentang gigi, kelas makanan dan
pencernaan manusia, tabiat pemakanan haiwan dan
EN. SAMSUL BAHARI BIN AHMAD pembiakan tumbuhan dalam konteks penyelesaian masalah dan
membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.
GURU BESAR TP6: Merekacipta menggunakan pengetahuan tentang gigi, kelas
SK SERI INDAH makanan dan pencernaan manusia, tabiat pemakanan
haiwan dan pembiakan tumbuhann dalam konteks
penyelesaian masalah dan membuat keputusan atau dalam
melaksanakan satu tugasan dalam situasi baru secara kreatif
dan inovatif.
E11: TAHAP PENGUASAAN
TP1: Mengingat kembali kemahiran saintifik dan peraturan bilik
sains.
TP2: Memahami kemahiran saintifik dan peraturan bilik sains serta
dapat menjelaskan kefahaman tersebut.
TP3: Mengaplikasikan kemahiran saintifik dan peraturan bilik sains
untuk melaksanakan tugasan mudah.
TP4: Menganalisis kemahiran saintifik dan peraturan bilik sains
dalam konteks penyelesaian masalah.
TP5: Menilai kemahiran saintifik dan peraturan bilik sains dalam
konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan
untuk melaksanakan satu tugasan.
TP6: Merekacipta menggunakan pengetahuan kemahiran saintifik
dan peraturan bilik sains dalam konteks penyelesaian
masalah dan membuat keputusan atau dalam
melaksanakan satu tugasan dalam situasi baru secara
kreatif dan inovatif.

F11: TAHAP PENGUASAAN


TP1: Mengingat kembali pengetahuan tentang gigi, kelas makanan
dan pencernaan manusia, tabiat pemakanan haiwan dan
pembiakan tumbuhan.
TP2: Memahami pengetahuan tentang gigi, kelas makanan dan
pencernaan manusia, tabiat pemakanan haiwan dan
pembiakan tumbuhan serta dapat menjelaskan kefahaman
tersebut.
TP3: Mengaplikasikan pengetahuan tentang gigi, kelas makanan dan
pencernaan manusia, tabiat pemakanan haiwan dan
pembiakan tumbuhan dalam melaksanakan tugasan mudah.
TP4: Menganalisis pengetahuan tentang gigi, kelas makanan dan
pencernaan manusia, tabiat pemakanan haiwan dan
pembiakan tumbuhan dalam konteks penyelesaian masalah.
TP5: Menilai pengetahuan tentang gigi, kelas makanan dan
pencernaan manusia, tabiat pemakanan haiwan dan
pembiakan tumbuhan dalam konteks penyelesaian masalah dan
membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.
TP6: Merekacipta menggunakan pengetahuan tentang gigi, kelas
makanan dan pencernaan manusia, tabiat pemakanan
haiwan dan pembiakan tumbuhann dalam konteks
penyelesaian masalah dan membuat keputusan atau dalam
melaksanakan satu tugasan dalam situasi baru secara kreatif
dan inovatif.

G11: TAHAP PENGUASAAN


TP1: Mengingat kembali pengetahuan tentang pengukuran luas dan
isipadu serta objek atau bahan yang lebih tumpat atau kurang
tumpat daripada air.
TP2: Memahami pengetahuan tentang pengukuran luas dan isipadu serta
objek atau bahan yang lebih tumpat atau kurang tumpat daripada
air serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.
TP3: Mengaplikasikan pengetahuan tentang pengukuran luas dan
isipadu serta objek atau bahan yang lebih tumpat atau kurang
tumpat daripada air dalam melaksanakan tugasan mudah.
TP4: Menganalisis pengetahuan tentang pengukuran luas dan isipadu
serta objek atau bahan yang lebih tumpat atau kurang tumpat
daripada air dalam konteks penyelesaian masalah.
TP5: Menilai pengetahuan tentang pengukuran luas dan isipadu serta
objek atau bahan yang lebih tumpat atau kurang tumpat daripada
air dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan
untuk melaksanakan satu tugasan.
TP6: Merekacipta menggunakan pengetahuan tentang pengukuran luas
dan isipadu serta objek atau bahan yang lebih tumpat atau kurang
tumpat daripada air dalam konteks penyelesaian masalah dan
membuat keputusan atau dalam melaksanakan satu tugasan dalam
situasi baru secara kreatif dan inovatif.

H11: TAHAP PENGUASAAN


TP1: Mengingat kembali pengetahuan tentang asid dan alkali.
TP2: Memahami pengetahuan tentang asid dan alkali dan dapat
menjelaskan kefahaman tersebut.
TP3: Mengaplikasikan pengetahuan tentang asid dan alkali dalam
melaksanakan tugasan mudah.
TP4: Menganalisis pengetahuan tentang asid dan alkali dalam konteks
penyelesaian masalah.
TP5:Menilai pengetahuan tentang asid dan alkali dalam konteks
penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan
satu tugasan.
TP6: Merekacipta menggunakan pengetahuan tentang asid dan alkali
dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan atau
dalam melaksanakan satu tugasan dalam situasi baru secara kreatif
dan inovatif.

I11: TAHAP PENGUASAAN


TP1: Mengingat kembali pengetahuan tentang ahli dalam sistem
suria.
TP2: Memahami pengetahuan tentang urutan planet dan
peredaran planet serta dapat menjelaskan kefahaman
tersebut.
TP3: Mengaplikasikan pengetahuan tentang sistem suria dalam
melaksanakan tugasan mudah.
TP4: Menganalisis pengetahuan tentang sistem suria dalam
konteks penyelesaian masalah.
TP5: Menilai pengetahuan tentang sistem suria dalam konteks
penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk
melaksanakan satu tugasan.
TP6: Merekacipta menggunakan pengetahuan tentang sistem suria
dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat
keputusan atau dalam melaksanakan satu tugasan dalam
situasi baru secara kreatif dan inovatif.

J11: TAHAP PENGUASAAN


TP1: Mengingat kembali pengetahuan tentang takal.
TP2: Memahami pengetahuan tentang takal berfungsi serta dapat
menjelaskan kefahaman tersebut.
TP3: Mengaplikasikan pengetahuan tentang takal dalam melaksanakan
tugasan mudah.
TP4: Menganalisis pengetahuan tentang takal dalam konteks penyelesaian
masalah.
TP5: Menilai pengetahuan tentang takal dalam konteks penyelesaian
masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.
TP6: Merekacipta menggunakan pengetahuan tentang takal dalam konteks
penyelesaian masalah dan membuat keputusan atau dalam
melaksanakan satu tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan
inovatif.
K11: TAHAP PENGUASAAN
TP1: Minat
TP2: Minat dan bersifat ingin tahu.
TP3: Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam merekod data.
TP4: Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam merekod data,
berani mencuba dan bersistematik.
TP5: Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam merekod data,
berani mencuba, bersistematik, bekerjasama, rajin dan tabah dalam
menjalankan tugasan.
TP6: Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam merekod data,
berani mencuba, bersistematik,bekerjasama, rajin dan tabah dalam
menjalankan tugas, bertanggungjawab ke atas diri, rakan, alam
sekitar dan berhemah tinggi.

Y9: TP keseluruhan
Hanya dilaporkan untuk Pentaksiran Akhir Tahun sahaja.

TP1: Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran asas sains serta


menunjukkan minat.
TP2: Memahami pengetahuan dan kemahiran sains serta dapat
menjelaskan kefahaman tersebut di samping menunjukkan sifat ingin
tahu.
TP3: Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sains untuk
melaksanakan tugasan mudah dengan jujur serta merekod data
dengan tepat.
TP4: Menganalisis pengetahuan dan kemahiran sains dalam konteks
penyelesaian masalah secara bersistematik serta berani mencuba.
TP5: Menilai pengetahuan dan kemahiran sains dalam konteks
penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan
satu tugasan secara bekerjasama, rajin dan tabah.
TP6: Merekacipta menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains dalam
konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan atau dalam
melaksanakan satu tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan
inovatif serta bertanggungjawab ke atas diri, rakan, alam sekitar dan
berhemah tinggi.
SK SERI INDAH
PUTRAJAYA LOGO
WP PUTRAJAYA SEKOLAH
2 November, 2018 NOTA : JANGAN PADAM

SAINS ###
###
Nama Murid AHMAD BIN SULAIMAN ###
No. MY KID 123356-78-9413 ###
Jantina L ###
Kelas 3 CERDAS ###
Nama Guru EN KAMARUL AZLAN AHMAD ###
Tarikh Pelaporan 2 November, 2018 ###
###

###
Tahap Penguasaan Keseluruhan 5 PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN
###

Berikut adalah pernyataan bagi Menilai pengetahuan dan kemahiran sains dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu
Tahap Penguasaan keseluruhan tugasan secara bekerjasama, rajin dan tabah.
###
###
TAHAP
MATA PELAJARAN TEMA TAFSIRAN
PENGUASAAN
###

Menilai kemahiran saintifik dan peraturan bilik sains dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan
INKUIRI DALAM SAINS 5
untuk melaksanakan satu tugasan.
###

Menilai pengetahuan tentang gigi, kelas makanan dan pencernaan manusia, tabiat pemakanan haiwan dan
SAINS HAYAT 5 pembiakan tumbuhan dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu
tugasan.
###

Menilai pengetahuan tentang pengukuran luas dan isipadu serta objek atau bahan yang lebih tumpat atau kurang
SAINS FIZIKAL 5 tumpat daripada air dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu
tugasan.
###

Merekacipta menggunakan pengetahuan tentang asid dan alkali dalam konteks penyelesaian masalah dan
SAINS SAINS BAHAN 6
membuat keputusan atau dalam melaksanakan satu tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan inovatif.
###

Menilai pengetahuan tentang sistem suria dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk
BUMI DAN ANGKASA 5
melaksanakan satu tugasan.
###

TEKNOLOGI DAN Menilai pengetahuan tentang takal dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk
5
KEHIDUPAN LESTARI melaksanakan satu tugasan.
###

SIKAP SAINTIFIK DAN Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam merekod data, berani mencuba, bersistematik, bekerjasama, rajin
5
NILAI MURNI dan tabah dalam menjalankan tugasan.
###
###
###
ULASAN GURU : ###

###
###
###
###
###
###
###
………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ###
EN KAMARUL AZLAN AHMAD EN. SAMSUL BAHARI BIN AHMAD ###
GURU MATA PELAJARAN GURU BESAR ###
SK SERI INDAH SK SERI INDAH ###
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

TAHAP
INKUIRI DALAM SAINS
PENGUASAAN
1 Mengingat kembali kemahiran saintifik dan peraturan bilik sains.
2 Memahami kemahiran saintifik dan peraturan bilik sains serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.
3 Mengaplikasikan kemahiran saintifik dan peraturan bilik sains untuk melaksanakan tugasan mudah.
4 Menganalisis kemahiran saintifik dan peraturan bilik sains dalam konteks penyelesaian masalah.
Menilai kemahiran saintifik dan peraturan bilik sains dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk
5
melaksanakan satu tugasan.

Merekacipta menggunakan pengetahuan kemahiran saintifik dan peraturan bilik sains dalam konteks penyelesaian masalah
6
dan membuat keputusan atau dalam melaksanakan satu tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan inovatif.

TAHAP
SAINS HAYAT
PENGUASAAN
Mengingat kembali pengetahuan tentang gigi, kelas makanan dan pencernaan manusia, tabiat pemakanan haiwan dan
1
pembiakan tumbuhan.
Memahami pengetahuan tentang gigi, kelas makanan dan pencernaan manusia, tabiat pemakanan haiwan dan pembiakan
2
tumbuhan serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.
Mengaplikasikan pengetahuan tentang gigi, kelas makanan dan pencernaan manusia, tabiat pemakanan haiwan dan pembiakan
3
tumbuhan dalam melaksanakan tugasan mudah.
Menganalisis pengetahuan tentang gigi, kelas makanan dan pencernaan manusia, tabiat pemakanan haiwan dan pembiakan
4
tumbuhan dalam konteks penyelesaian masalah.

Menilai pengetahuan tentang gigi, kelas makanan dan pencernaan manusia, tabiat pemakanan haiwan dan pembiakan tumbuhan
5
dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

Merekacipta menggunakan pengetahuan tentang gigi, kelas makanan dan pencernaan manusia, tabiat pemakanan haiwan dan
6 pembiakan tumbuhan dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan atau dalam melaksanakan satu tugasan
dalam situasi baru secara kreatif dan inovatif.

TAHAP
SAINS FIZIKAL
PENGUASAAN
Mengingat kembali pengetahuan tentang pengukuran luas dan isipadu serta objek atau bahan yang lebih tumpat atau kurang
1
tumpat daripada air.
Memahami pengetahuan tentang pengukuran luas dan isipadu serta objek atau bahan yang lebih tumpat atau kurang tumpat
2
daripada air serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.
Mengaplikasikan pengetahuan tentang pengukuran luas dan isipadu serta objek atau bahan yang lebih tumpat atau kurang
3
tumpat daripada air dalam melaksanakan tugasan mudah.
Menganalisis pengetahuan tentang pengukuran luas dan isipadu serta objek atau bahan yang lebih tumpat atau kurang tumpat
4
daripada air dalam konteks penyelesaian masalah.

Menilai pengetahuan tentang pengukuran luas dan isipadu serta objek atau bahan yang lebih tumpat atau kurang tumpat daripada
5
air dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

Merekacipta menggunakan pengetahuan tentang pengukuran luas dan isipadu serta objek atau bahan yang lebih tumpat atau
6 kurang tumpat daripada air dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan atau dalam melaksanakan satu
tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan inovatif.

TAHAP
SAINS BAHAN
PENGUASAAN
1 Mengingat kembali pengetahuan tentang asid dan alkali.
2 Memahami pengetahuan tentang asid dan alkali dan dapat menjelaskan kefahaman tersebut.
3 Mengaplikasikan pengetahuan tentang asid dan alkali dalam melaksanakan tugasan mudah.
4 Menganalisis pengetahuan tentang asid dan alkali dalam konteks penyelesaian masalah.
Menilai pengetahuan tentang asid dan alkali dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk
5
melaksanakan satu tugasan.
Merekacipta menggunakan pengetahuan tentang asid dan alkali dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat
6
keputusan atau dalam melaksanakan satu tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan inovatif.

TAHAP
BUMI DAN ANGKASA
PENGUASAAN
1 Mengingat kembali pengetahuan tentang ahli dalam sistem suria.
2 Memahami pengetahuan tentang urutan planet dan peredaran planet serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.
3 Mengaplikasikan pengetahuan tentang sistem suria dalam melaksanakan tugasan mudah.
4 Menganalisis pengetahuan tentang sistem suria dalam konteks penyelesaian masalah.
Menilai pengetahuan tentang sistem suria dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk
5
melaksanakan satu tugasan.
Merekacipta menggunakan pengetahuan tentang sistem suria dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat
6
keputusan atau dalam melaksanakan satu tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan inovatif.

TAHAP
TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI
PENGUASAAN
1 Mengingat kembali pengetahuan tentang takal.
2 Memahami pengetahuan tentang takal berfungsi serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.
3 Mengaplikasikan pengetahuan tentang takal dalam melaksanakan tugasan mudah.
4 Menganalisis pengetahuan tentang takal dalam konteks penyelesaian masalah.
Menilai pengetahuan tentang takal dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu
5
tugasan.
Merekacipta menggunakan pengetahuan tentang takal dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan atau
6
dalam melaksanakan satu tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan inovatif.

TAHAP
SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI
PENGUASAAN
1 Minat.
2 Minat dan bersifat ingin tahu.
3 Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam merekod data.
4 Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam merekod data, berani mencuba dan bersistematik.
Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam merekod data, berani mencuba, bersistematik, bekerjasama, rajin dan tabah dalam
5
menjalankan tugasan.
Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam merekod data, berani mencuba, bersistematik,bekerjasama, rajin dan tabah dalam
6
menjalankan tugas, bertanggungjawab ke atas diri, rakan, alam sekitar dan berhemah tinggi.

TAHAP
KESELURUHAN
PENGUASAAN
1 Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran asas sains serta menunjukkan minat.
Memahami pengetahuan dan kemahiran sains serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut di samping menunjukkan sifat ingin
2
tahu.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sains untuk melaksanakan tugasan mudah dengan jujur serta merekod data
3
dengan tepat.
Menganalisis pengetahuan dan kemahiran sains dalam konteks penyelesaian masalah secara bersistematik serta berani
4
mencuba.
Menilai pengetahuan dan kemahiran sains dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk
5
melaksanakan satu tugasan secara bekerjasama, rajin dan tabah.
Merekacipta menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat
6 keputusan atau dalam melaksanakan satu tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan inovatif serta bertanggungjawab ke atas
diri, rakan, alam sekitar dan berhemah tinggi.
SAINS
Sekolah: SK SERI INDAH Guru Mata Pelajaran: EN KAMARUL AZLAN AHMAD
Kelas 3 CERDAS

INKUIRI DALAM SAINS SAINS HAYAT


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 1 0 BIL. MURID 0 0 0 0 1 0

5 5

1 1

0 0
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP 5 TP
0 6
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP 5 TP0 6

JUMLAH 1 MURID JUMLAH 1 MURID

SAINS FIZIKAL SAINS BAHAN


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 1 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 1

5 5

1 1

0 0
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP0 5 TP 6

JUMLAH 1 MURID JUMLAH 1 MURID

BUMI DAN ANGKASA TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 1 0 BIL. MURID 0 0 0 0 1 0

5 5

1 1

0 0
01 02 3
0 4
0 5 6
0 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP 5 TP0 6

JUMLAH 1 MURID JUMLAH 1 MURID

SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 1 0 BIL. MURID 0 0 0 0 1 0

5 5

1 1

0 0
TP0 1 TP0 2 TP
0 3 TP0 4 TP 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP 5 TP0 6

JUMLAH 1 MURID JUMLAH 1 MURID