Anda di halaman 1dari 1

LEMBAR SOAL

ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Nama Siswa : ............................... Hari / Tanggal : ...................................


Nomer Ujian : ............................... Alokasi Waktu : 90 menit
Kelas/Jurusan : X / TKJ & Multimedia Mata Pelajaran : Dasar-dasar Desain Grafis
Semester : Ganjil Guru Mata Pelajaran : Rahmad Hidayatullah

Jawablah soal-soal berikut dengan baik dan benar pada lembar jawaban yang telah disediakan.

1. Jelaskan mengenai garis dalam unsur-unsur desain grafis!


2. Jelaskan mengenai warna dalam unsur-unsur desain grafis!
3. Jelaskan pengertian desain grafis!
4. Sebutkan software pengolah desain grafis minimal 5 !
5. Buatlah sebuah poster dengan tema “Jauhi narkoba” !
$$$*# Selamat Mengerjakan #*$$$

LEMBAR JAWABAN

...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Soal Ulangan Tengah Semester Ganjil / Simdig MM/ Kls X/ SMKN 1 RJS/ I/ 2017