Anda di halaman 1dari 2

PAKET

SMK NEGERI 1 PENILAIAN AKHIR SEMESTER 1


JOMBANG TAHUN PELAJARAN 2018 / 2019 A
Mata Pelajaran : Kimia Hari/Tanggal : Desember 2018
Tingkat/Komp. Keahlian : X / Multimedia Waktu : 60 menit

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar !


1. Di antara materi berikut : minyak tanah, es krim alcohol, 10. Unsur 35𝐵𝑟 dalam system periodik unsur masuk
bedak tabor, krom, dan belerang. Mana yang termasuk golongan ….
senyawa? A. IA D. VIA
A. Minyak tanah, eskrim B. IIA E. VIIA
B. Eskrim, alkohol C. IIIA
C. Minyak tanah, alcohol 11. Dasar pengelompokan unsure segolongan adalah ….
D. Eskrim, bedak tabor A. Kenaikan nomor massa
E. Krom, belerang B. Kenaikan nomor atom
2. Pernyataan di bawah ini merupakan proses kimia yang C. Kenaikan electron valensi
sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah …. D. Kemiripan sifat
A. Pemakaian masker wajah E. Kemiripan bentuk
B. Minum obat mag 12. Unsur yang memenuhi konfigurasi electron 2, 8, 8, 1
C. Pembuatan es krim supaya stabilakan melakukan ….
D. Pemuaian besi A. Pelepasan 1 elektron
E. Pelarutan garam B. Penarikan 1 elektron
3. Soda kue dibentuk dari unsure natrium, hidrogen, C. Penggabungan elektron
karbon, dan oksigen. Hal tersebut dalam ilmu kimia D. Pembentukan ion
dapat dipelajari pada lingkup …. E. Perubahan jumlah elektron
A. Susunan materi D. Energi materi 13. Jumlah elektron yang terdapat pada ion 𝑂2− dengan
B. Bentuk materi E. Massa materi nomor atom 8 adalah ….
C. Sifat materi A. 7 D. 10
4. Perubahan dan reaksi kimia pada materi dapat diamati B. 8 E. 11
dari hal-hal berikut ini, kecuali …. C. 9
A. Pembentukan gas D. Perubahan suhu 14. Unsur Mg stabil jika membentuk ion dengan muatan
B. Perubahan wujud E. Perubahan warna +2. Konfigurasi elektron Mg akan sama dengan unsur
C. Pembentukan endapan gas mulia ….
5. Inti atom merupakan bagian dari atom yang tersusun A. He D. Kr
atas …. B. Ne E. Xe
A. Proton + electron D. Proton + positron C. Ar
B. Proton + netron E. Elektron + positron 15. Pasangan atom yang merupakan isotop adalah ….
C. Electron + netron A. 147𝑁, 146𝐶 D. 126𝐶 , 35
17𝐶𝑙
6. Jika diketahui 11
23𝑋 maka dalam atom X terdapat ….
+1 1 1
B. 1𝐻 , 1𝑃 E. 168𝑂, 188𝑂
A. Jumlah electron sama dengan11 C. 168𝑂, 126𝐶
B. Jumlahnetronsama dengan 11 16. Jika unsure golongan IIA bertemu dengan golongan
C. Jumlah proton sama dengan 11 VIA akan membentuk ikatan ….
D. Jumlah netron sama dengan 10 A. Logam D. Ion
E. Jumlah electron sama dengan 12 B. Kovalen E. Von der wall
7. Suatu atom akan bermuatan positif jika terjadi …. C. Kovalen polar
A. Penarikan proton D. Pelepasan elektron 17. Unsur11X bergabung dengan unsure 7Y akan
B. Penarikan electron E. Pelepasan netron membentuk senyawa dengan rumus ….
C. Pelepasan proton A. XY D. XY2
8. Unsur dengan nomor atom 13 dan nomor massa 27, B. X2Y E. XY3
maka dalam atom terdapat …. C. X3Y
A. 13 proton, 13 elektron, 13 netron 18. Di antara senyawa berikut yang mempunyai ikatan
B. 13 proton, 14 elektron, 13 netron kovalen rangkap dua di bawah ini adalah ….
C. 13 proton, 13 elektron, 14 netron A. SO D. H2
D. 14 proton, 14 elektron, 13 netron B. H2O E. Cl2
E. 14 proton, 14 elektron, 14 netron C. NH3
9. Unsur yang mempunyai nomor massa 24 dan nomor 19. Senyawa yang mempunyai ikatan ion adalah ….
atom 12, serta muatan +2, maka unsure tersebut A. NaCl, K2O, H2O D. NaCl, Hcl, CaO
mempunyai proton sama dengan …. B. MgBr2, CaO, Na2O E. MgBr2, NH3, Na2O
A. 24 D. 10 C. HCl, H2O, NH3
B. 14 E. 8 20. Diketahui 6A, 8B, 12C, 18D. Pasangan unsure tersebut
C. 12 yang dapat membentuk ikatan kovalen adalah ….
A. 6A dan8B D. 8B dan12C
B. 6A dan12C E. 12C dan18D A. 112 L D. 0,224 L
C. 8B dan18D B. 11,2 L E. 0,022 L
21. Ikatan logam terjadi karena adanya gaya tarik C. 2,24 L
antara …. 32. Persamaan reaksi dari reaksi antara gas hydrogen dan
A. Atom dan atom gas oksigen yang menghasilkan air adalah ….
B. Ion logam dan ion logam A. H2 + O2  H2O D. H2O  H2 + O2
C. Ion logam dan elektron B. H2(g) + O2(g)  H2O(l) E. H2O  H + O2
D. Elektron dan elektron C. H(g) + O(g)  H2O(l)
E. Molekul logam dan molekul logam 33. Jika 3 gram atom X terdapat partikel sebanyak 3,01 x
22. Unsur X mempunyai konfigurasi elektron 2, 8, 18, 6 1022 atom, massa atom relative unsur X ialah ….
untuk X terletak pada golongan …. A. 9,03 D. 60
A. IIA D. VA B. 15 E. 120
B. IIIA E. VIA C. 30
C. IVA 34. Jika diketahui persamaan
23. Ahli kimia yang mengatakan bahwa dalam reaksi kimia a C4H8 + b O2 c CO2 + d H2O
tidak terjadi perubahan massa adalah …. Harga koefisien a, b, c, d berturut-turut adalah ….
A. Avogadro D. Lavoissier A. 1, 6, 4, 4 D. 6, 6, 4, 4
B. Louis Gay Lussac E. Dalton B. 1, 3, 2, 2 E. 2, 2, 3, 1
C. Proust C. 6, 4, 4, 1
24. Nama kimia yang benar untuk senyawa Mg3N2 ialah …. 35. Jika N = 14, H = 1, S = 3 maka massa molekul relative
A. Magnesium nitride D. Trimagnesiumdinitrida dari (NH2)2 S adalah ….
B. Trimagnesium nitride E. Magnesium (III) nitrida A. 6,8 D. 50
C. Magnesium dinitrida B. 68 E. 65
25. Pada senyawa L13N atom L1 membuat muatan sama C. 680
dengan …. 36. Senyawa yang termasuk senyawa hidrokarbon tidak
A. 1 D. 4 jenuh di bawah ini adalah ….
B. 2 E. 5 A. CH2 D. C8H18
C. 3 B. C2H6 E. C10H22
26. Jika sepotong besi (Fe) dibiarkan di udara terbuka akan C. C4H10
terjadi karat besi. Massa karat besi …. 37. Senyawa alkena di bawah ini yang mempunyai rumus
A. Sama dengan massa besi mula-mula molekul 43 adalah ….
B. Lebih kecil dari massa besi mula-mula A. C3H6 D. C4H10
C. Lebih besar dari massa besi mula-mula B. C2H8 E. C3H5
D. Setengah dari massa besi mula-mula C. C4H8
E. Dua kali massa besi mula-mula 38. Senyawa – senyawa berikut ini termasuk hidrokarbon,
27. Data yang diperoleh pada percobaan reaksi antara Cu kecuali ….
dan S sehingga membentuk CuS sebagai berikut. A. Bensin D. Metana
Percobaan Massa Massa Massa B. Propane E. Air
(g) C (g) S CuS (g) C. Etena
1 4 2 6 39. Pada pembakaran senyawa hidrokarbon yang
2 6 3 9 dihasilkan adalah senyawa ….
3 8 4 12 A. Karbondioksida + oksigen
4 10 5 15 B. Karbondioksida + air
Berdasarkan data tersebut, perbandingan massa Cu C. Karbonat + air
dan S sehingga membentuk senyawa CuS ialah …. D. Karbid + air
A. 1:1 D. 2:3 E. Karbonmonoksida + air
B. 1:2 E. 3:1 40. Nama dari senyawa alkena dengan rumus
C. 2:1 HC = CH – CH2 – CH3 adalah ….
28. Jika 64 gram gas SO2 direaksikan dengan gas O2 A. Butena D. Metil 1 – propena
menghasilkan 160 gram gas SO3 massa gas O2 yang B. 1 – butena E. Normal butena
direaksikan ialah …. C. Dibutena
A. 48 gram D. 90 gram
B. 96 gram E. 84 gram
C. 144 gram
29. Jumlah partikel dari 2 mol H2 adalah …. (L=6,02 1023)
A. 3,01 1023molekul H2 D. 12,04 1023molekul H2 Catatan : L =6,04 1023
23
B. 3,01 10 atom H2 E. 12,04 1023 atom H2 Vm=22,4 l
23
C. 6,02 10 molekul H2
30. Untuk menghasilkan 16 molekul NH3 jumlah molekul N2
dan H2 yang diperlukan adalah ….
A. 8 dan 24 molekul D. 4 dan 12 molekul
B. 24 dan 8 molekul E. 4 dan 3 molekul
C. 12 dan 4 molekul
31. Volume dari 0,5 mol SO2 dalam keadaan standar (STP)
adalah ….