Anda di halaman 1dari 17

SULIT 02/2(PP)

02/2
Bahasa
Melayu
Kertas 2
Peraturan
Pemarkahan
Oktober
2012

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 2


2012

BAHASA MELAYU

Kertas 2

PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 15 halaman bercetak

02/2(PP) © HAK CIPTA TERPELIHARA @ JPNS 2012 SULIT


SULIT 02/2(PP)

Markah penuh Kertas 2 : 100 markah


Bahagian A(i) : 20 markah
Bahagian A(ii) : 10 markah
Bahagian B : 20 markah
Bahagian C : 40 markah
Bahagian D : 10 markah

Bahagian A(i): 20 markah

1 Perkara yang perlu diberikan perhatian semasa membaca jawapan calon.


(a) Bahasa dinilai secara tanggapan (impression).
(b) Pemeriksa dikehendaki menandakan kesalahan bahasa sebagaimana penandaan
karangan.
(c) Kemudian, peringkatkan markah calon berdasarkan kriteria di bawah:

Markah Bahasa (10 markah)

Markah/Peringkat Deskripsi

- Bahasa baik dan lancar.


- Berupaya menggunakan ayat sendiri.
Cemerlang  pemilihan kata yang tepat.
 ayat yang gramatis.
 penanda wacana yang sesuai.
09 -10
- Ejaan dan tanda baca yang betul.
- Bahasa baik dan lancar.
- Masih berupaya menggunakan ayat sendiri.
Baik  pemilihan kata yang terhad.
 ayat yang masih gramatis.
 penanda wacana masih sesuai.
06 - 08 - Ejaan dan tanda baca yang minimum.

- Bahasa kurang lancar.


- Terdapat kesalahan yang ketara dalam ayat ejaan dan tanda
Memuaskan baca.
03-05 ATAU
Menyalin ayat daripada petikan asal secara terpilih.
Penguasaan - Keseluruhan jawapan menggambarkan penguasaan bahasa
Minimum yang lemah.
- Menyalin secara terus daripada petikan.

02/2(PP) © HAK CIPTA TERPELIHARA @ JPNS 2012 SULIT


2
SULIT 02/2(PP)

Markah Isi (10 markah)

Markah Bilangan Isi

9 – 10 5

7–8 4

5–6 3

3–4 2

1–2 1

PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU KERTAS 2


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 2 ( 2012 )

Cadangan Cara penandaan Meringkas karangan dan pemberian markah.

1. Pemeriksa diminta meletakkan ( ) apabila terjumpa isi.


2. Baca setakat 80 patah perkataan atau sehingga ayat itu berakhir.
3. Buat satu garisan panjang selepas 80 patah perkataan atau sehingga ayat itu berakhir.
4. Kalau pelajar menulis dalam bentuk perenggan, periksa seperti biasa.
5. Kalau pelajar menulis dalam bentuk catatan(poin), berikan markah penuh untuk isi tetapi
markah maksimum untuk bahasa ialah 8 markah.(*dengan syarat ayat lengkap dan
gramatis)
6. Kalau semua isi disalin secara terpilih daripada petikan tanpa membuat apa-apa
perubahan, markah isi seperti biasa tetapi markah maksimum untuk bahasa ialah 5
markah.
7. Kalau pelajar menyalin isi secara terpilih dan dibuat dalam bentuk catatan(poin), markah
untuk isi adalah seperti biasa tetapi markah maksimum untuk bahasa ialah 4 markah.
8. Kalau pelajar menyalin terus daripada petikan, markah isi hendaklah ditolak 50% dan
markah maksimum untuk bahasa ialah 2 markah sahaja.(Buat catatan: Menyalin
petikan)
9. Buat penandaan seperti karangan tetapi tiada pemotongan markah untuk kesalahan ejaan.

Maksud menyalin terus daripada petikan.

1. Pelajar menyalin keseluruhan daripada mana-mana perenggan ATAU


2. Pelajar menyalin keseluruhan petikan yang diberikan.

02/2(PP) © HAK CIPTA TERPELIHARA @ JPNS 2012 SULIT


3
SULIT 02/2(PP)

Cara Menulis markah:

a) I - 10 b) I - 9*
B - 10 B - 8
20 17

* mungkin ada isi yang kurang lengkap

c) I - 10 d) I - 8 tolak 50% - 4
B - 5* B - 2
15 06
*menyalin isi secara terpilih *menyalin petikan

Bahagian A (i) : Soalan Ringkasan

Markah Bilangan Isi


9 – 10 5
7–8 4
5–6 3
3–4 2
1–2 1

02/2(PP) © HAK CIPTA TERPELIHARA @ JPNS 2012 SULIT


4
SULIT 02/2(PP)

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 2 - 2012

Cadangan Isi-isi Ringkasan

Bahagian A (i)

Punca-punca masalah obesiti dalam kalangan masyarakat di Malaysia.

1. Obesiti di Malaysia semestinya dikaitkan dengan pemakanan yang tidak sihat.


2. Program pendidikan di negara ini juga kurang mempengaruhi sikap pengguna yang
sepatutnya prihatin terhadap makanan berkhasiat.
3. Peningkatan terhadap pengambilan makanan ringan.
4. Mereka yang mengalami masalah obesiti di Malaysia mampu menghabiskan hampir dua
kali ganda makanan ringan berbanding dengan purata orang Asia
5. rata- rata cara hidup rakyat Malaysia tidak cergas kerana semua perkara dilakukan secara
sambalewa.
6. Anak-anak muda pada masa ini lebih gemar menghabiskan waktu untuk memuaskan
nafsu makan mereka.
7. Segelintir masyarakat di negara ini selalu mengabaikan waktu makan.
8. Makan pada waktu yang tidak sesuai.
9. Rakyat Malaysia, amat sukar untuk menjaga kesihatan kerana kecenderungan peniaga
membuka restoran.
10. Makanan yang dijual oleh restoren-restoren ini terdiri daripada makanan yang tidak
berkhasiat.

02/2(PP) © HAK CIPTA TERPELIHARA @ JPNS 2012 SULIT


5
SULIT 02/2(PP)

Bahagian A (ii) : Soalan Pemahaman

Soalan 1 : Maksud kata / rangkai kata (2 markah)

DESKRIPSI MARKAH

- Maksud tepat mengikut konteks dan ayat gramatis. 2 markah

- Maksud tepat mengikut konteks tetapi ayat tidak lengkap. 1 markah

- Maksud kurang tepat mengikut konteks/isi tersurat sahaja.

- Hanya memberikan sebahagian daripada maksud rangkai kata.

- Maksud tidak tepat mengikut konteks. 0 markah

Soalan 2 : Soalan Pemahaman (4 markah)

DESKRIPSI MARKAH

- Isi dinyatakan dengan cukup serta lengkap dan ayat gramatis. 4 markah

- Isi cukup serta lengkap mengikut tugasan tetapi ayat kurang 3 markah
gramatis.
- Isi tidak cukup dan kurang lengkap mengikut tugasan tetapi 2 markah
ayat gramatis.
- Isi tidak cukup dan kurang lengkap mengikut tugasan serta 1 markah
ayat kurang gramatis.
- Isi tidak mengikut tugasan tetapi ayat gramatis. 0 markah
- Isi tidak mengikut tugasan dan ayat tidak gramatis.

Soalan 3 : Soalan Pemahaman Kemahiran Berfikir ( 4 markah)


DESKRIPSI MARKAH

- Isi revelan mengikut tugasan dan ayat gramatis. 4 markah

- Isi revelan mengikut tugasan tetapi ayat kurang gramatis. 3 markah

- Isi kurang revelan mengikut tugasan tetapi ayat gramatis. 2 markah

- Isi kurang revelan mengikut tugasan serta ayat kurang gramatis. 1 markah

- Isi tidak tepat tetapi ayat gramatis. 0 markah


- Isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis.
02/2(PP) © HAK CIPTA TERPELIHARA @ JPNS 2012 SULIT
6
SULIT 02/2(PP)

Bahagian A (ii) : Soalan Pemahaman

Soalan 1 (2 markah)

Maksud rangkai kata kekangan sejagat.

kekangan sejagat

masalah sedunia
halangan antarabangsa
cabaran seluruh dunia
aral
gangguan
rintangan

Soalan 2 [ 4 markah ]

Cara-cara mengatasi masalah obesiti ialah


- Peniaga perlu memasarkan makanan berkhasiat kepada masyarakat.
- Pekilang pula perlu bijak bertindak sebagai agen perubahan dalam mempromosikan
gaya hidup sihat.
[Pilih mana-mana 2 isi yang di atas
Terima isi lain yang sesuai]
Soalan 3

Pada pendapat saya, kesan sekiranya seseorang pelajar itu menghadapi masalah obesiti?
- Menjadi murung
- Disisihkan rakan-rakan
- Malu
- Rendah diri
- Kurang aktif
- Masalah kesihatan / penyakit (asma,jantung)
[ Pilih mana-mana 2 isi yang di atas
Terima isi lain yang sesuai]

Nota Tambahan
 Jika pelajar mengambil isi daripada petikan tanpa diolah – 0 markah.
 Jika pelajar mengambil idea daripada petikan dan buat olahan untuk disesuaikan
mengikut kehendak soalan – berikan markah penuh [4 markah]

02/2(PP) © HAK CIPTA TERPELIHARA @ JPNS 2012 SULIT


7
SULIT 02/2(PP)

Bahagian B
Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan
a) Isi : sekurang-kurangnya tiga isi.
Bahasa baik (mematuhi kriteria cemerlang). Beri markah cemerlang.
b) Baca dan periksa keseluruhan jawapan pelajar seperti biasa.
c) Jika pelajar menggunakan hanya satu isi daripada soalan :
maksimum : peringkat baik ( 11-15 )
* tetapi jika bahasa pelajar baik, markah boleh dinaikkan sehingga peringkat
cemerlang bawah. ( 16-17 )
d) Jika pelajar tidak menggunakan isi yang terdapat dalam soalan tetapi menggunakan isi
luaran sepenuhnya : maksimum : peringkat baik ( 11-15 )
e) Jika pelajar menggunakan satu isi dalaman dan satu atau lebih isi luaran, bahasa
baik dan gramatis, periksa seperti biasa. Boleh beri markah cemerlang.
*Peringatan :

*Jangan terpengaruh dengan karangan yang panjang. Jumlah perkataan tidak diambil
kira.

Langkah-langkah memeriksa

1 Pemeriksa hendaklah membaca karangan itu terlebih dahulu untuk mendapatkan kesan
(impresson) daripadanya. Perkara yang perlu diberi perhatikan semasa membuat
pertimbangan ialah menjawab tugasan, bahasa, kerelevanan idea dan pengolahan.
Kemudian, nilaikan dan tetapkan peringkat karangan berkenaan berdasarkan kriteria
penskoran yang disediakan.

2 Baca karangan itu sekali lagi dengan teliti untuk pertimbangan yang muktamad. Sambil
membaca, tandakan kesalahan-kesalahan bahasa, tanda baca, ejaan dan isi/fakta
seperti berikut:

_________ kesalahan bahasa, perkataan dan frasa

/ kesalahan ejaan

// kesalahan ejaan berulang

Kesalahan tanda baca

( ) kesalahan isi/fakta

02/2(PP) © HAK CIPTA TERPELIHARA @ JPNS 2012 SULIT


8
SULIT 02/2(PP)

Isi cadangan:

Keperluan asas manusia

1. Tempat tinggal yang selamat –


2. Mudah mendapatkan makanan dan pakaian –
3. Menyediakan kemudahan rawatan dan perubatan –
4. Menyediakan kemudahan pendidikan untuk kanak-kanak -

Bahagian B : Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan (20 markah)

Kriteria Penskoran

Markah/Peringkat Deskripsi
- Ayat yang gramatis.
Cemerlang - Kata dan kosa kata luas dan tepat.
Kesalahan penggunaan kata yang minimum.
(16 – 20) - Ejaan dan tanda baca yang betul.
18 – 20 (Atas) - Idea yang relevan berdasarkan tugasan.
16 – 17 (Bawah) - Huraian idea luaran seperti pendapat, ulasan, cadangan dan kesimpulan sesuai
dan berkembang.
- Pengolahan menarik dan berkesan
* peribahasa/ungkapan hanya digalakkan.
- Ayat masih gramatis
Baik - Kata masih luas dan kosa kata tepat
- Kesalahan penggunaan kata yang minimum.
(11 – 15) - Kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum.
13 – 15 (Atas) - Idea yang relevan berdasarkan tugasan
11-12 (Bawah) Huraian idea luaran seperti pendapat, ulasan, cadangan dan
kesimpulan sesuai dan berkembang.
- Pengolahan masih menarik
- Ayat kurang gramatis
Memuaskan - Kata dan kosa kata terhad
Kesalahan penggunaan kata yang minimum.
(06 – 10) - Kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara.
08 – 10 (Atas) - Idea yang relevan berdasarkan tugasan
06 – 07 (Bawah) Huraian idea luaran seperti pendapat, ulasan, cadangan dan
kesimpulan yang terhad.
- Pengolahan tidak menarik.

Penguasaan - Keseluruhan jawapan pelajar menggambarkan penguasaan bahasa yang tidak

02/2(PP) © HAK CIPTA TERPELIHARA @ JPNS 2012 SULIT


9
SULIT 02/2(PP)

Minimum cekap.
01 – 05 - Idea kabur/tidak berkaitan dengan tugasan.

Bahagian C : Karangan Respons Terbuka (40 markah)

PERINGKAT MARKAH
Cemerlang 33 - 40
Kepujian 25 - 32
Baik 17 - 24
Memuaskan 09 - 16
Penguasaan Minimum 01 - 08

Kriteria Menilai Kemahiran Menulis

KRITERIA DESKRIPSI

BAHASA - Kegramatisan : Kata (Morfologi)


: Ayat (Sintaksis)

- Ejaan dan tanda baca betul.


- Kosa kata luas dan tepat.

IDEA - Isi-isi sesuai


- Huraian isi jelas
- Contoh yang sesuai.

PENGOLAHAN - Pengolahan menarik dan berkesan.


- Pemerengganan sesuai.
- Format menepati tugasan.
- Unsur keindahan bahasa (pantun dan peribahasa)
- Frasa menarik.

02/2(PP) © HAK CIPTA TERPELIHARA @ JPNS 2012 SULIT


10
SULIT 02/2(PP)

Kriteria Penskoran

PERINGKAT MARKAH DESKRIPSI

- Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat.


- Penggunaan penanda wacana yang sesuai.
- Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis.
33 - 40
- Ejaan dan tanda baca yang betul.
Atas - Penggunaan kosa kata luas dan tepat.
- Idea yang relevan dengan huraian yang jelas beserta
Cemerlang (37 - 40) dengan contoh-contoh yang sesuai.
Bawah - Pengolahan menarik dan berkesan dengan
pemerengganan yang sesuai dan format menepati
(33 - 36) kehendak tugasan.
- Penggunaan ungkapan yang mudah seperti
peribahasa, pantun, cogan kata dan frasa yang
menarik.

- Penggunaan pelbagai jenis kata yang tepat


- Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis
tetapi terdapat kesalahan yang minimum
25 - 32
- Penggunaan penanda wacana yang sesuai
Atas - Ejaan dan tanda baca yang betul
- Penggunaan kosa kata luas
Kepujian (29 - 32) - Idea yang relevan dengan huraian yang jelas beserta
Bawah dengan contoh
- Pengolahan menarik dengan pemerengganan yang
(25 - 28) sesuai dan format menepati kehendak tugasan
- Penggunaan ungkapan yang mudah seperti
peribahasa, pantun, cogan kata dan frasa yang
menarik.

17 - 24
- Penggunaan pelbagai jenis kata yang sesuai
Atas - Penggunaan ayat majmuk gabungan yang gramatis
Baik tetapi terdapat kesalahan yang minimum
(21 - 24)
- Penggunaan penanda wacana yang masih sesuai
Bawah - Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang
minimum
02/2(PP) © HAK CIPTA TERPELIHARA @ JPNS 2012 SULIT
11
SULIT 02/2(PP)

(17 - 20) - Penggunaan kosa kata umum tetapi terdapat


kesalahan yang minimum
- Idea masih relevan dengan huraian yang masih jelas
- Pengolahan masih menarik dengan pemerengganan
dan format yang masih sesuai mengikut tugasan.

- Penggunaan pelbagai jenis kata yang terhad


09 - 16 - Penggunaan ayat yang mudah tetapi terdapat
kesalahan yang minimum
Atas
- Penggunaan penanda wacana yang kurang tepat
Memuaskan (13 - 16) - Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara
- Idea masih relevan/idea bercampur aduk dan huraian
Bawah kurang jelas
- Pengolahan kurang menarik dengan pemerengganan
(09 - 12)
yang kurang sesuai dan format yang kurang tepat /
format bercampur aduk.

01 - 08
Atas
Penguasaan (05 - 08)
- Keseluruhan jawapan calon menggambarkan
Minimum penguasaan bahasa yang tidak cekap
Bawah
- Tidak menjawab soalan tugasan(terpesong)
(01 - 04)

02/2(PP) © HAK CIPTA TERPELIHARA @ JPNS 2012 SULIT


12
SULIT 02/2(PP)

Langkah-langkah memeriksa

1 Pemeriksa hendaklah membaca karangan itu sekali lalu terlebih dahulu untuk
mendapatkan kesan (impression) daripadanya. Perkara yang perlu diperhatikan semasa
membuat pertimbangan ialah menjawab tugasan, bahasa, kerelevenan idea dan
pengolahan. Kemudian, nilaikan dan tetapkan mengikut karangan berkenaan berdasarkan
kriteria penskoran yang disediakan.

2 Baca karangan itu sekali lagi dengan teliti untuk pertimbangan yang muktamad. Sambil
membaca itu, tandakan kesalahan-kesalahan bahasa, tanda baca, ejaan dan isi seperti
yang berikut :

_______ kesalahan bahasa, perkataan dan frasa

/ kesalahan ejaan

// kesalahan ejaan yang berulang

kesalahan tanda baca

( ) kesalahan isi

3 Pemotongan markah untuk ejaan yang salah.


(a) ½ markah dipotong bagi setiap ejaan yang salah.
(b) Pemotongan keseluruhan tidak lebih daripada 2 markah.
(c) Kesalahan ejaan yang berulang tidak diambil kira.
(d) Ejaan hendaklah mengikut sistem ejaan Rumi Baru bahasa Melayu.
Tulisan jawi juga hendaklah diperiksa seperti biasa.

02/2(PP) © HAK CIPTA TERPELIHARA @ JPNS 2012 SULIT


13
SULIT 02/2(PP)

SET 1 - BAHAGIAN C

Soalan 1
i. Format : Tiada
ii. Diharapkan : Calon dapat menceritakan pengalamannya menceriakan kelas.
iii. Kemungkinan : a. Calon menceritakan tentang penyertaannya dalam pertandingan
keceriaan kelas tersebut - diterima
b. menceritakan aktiviti gotong-royong menceriakan kelas – diterima.
c. menceritakan aktiviti gotong-royong membersihkan kawasan
sekolah diterima.
Soalan 2
i. Format : Tiada
ii. Diharapkan : Calon menyatakan cara-cara untuk menghormati ibu bapa mereka -
diterima
iii. Kemungkinan: a. Calon menceritakan sambutan hari jadi/ hari ibu / hari bapa – diterima
b. Calon menceritakan bagaimana ibu bapa mengasihi anak-anak- diterima
peringkat baik.

Soalan 3
i. Format : Laporan Kejohanan Merentas Desa
Jika format tidak lengkap – impression turun 1-3 markah
Jika format tidak tepat ( cerita/surat/pengalaman) – maksimum peringkat
kepujian
ii. Diharapkan : Calon dapat menulis laporan tentang Kejohanan Merentas Desa.
iii. Kemungkinan : Calon menceritakan aktiviti bersukan seperti berlari

Soalan 4
i. Format : Tiada
ii. Diharapkan : Calon dapat memberi pendapat tentang kepentingan sungai.
 Sumber rezeki
 Sumber air untuk keperluan harian
 Tempat rekreasi
 Pengairan pertanian
 Sistem perhubungan
iii. Kemungkinan : - Calon menyatakan keadaan sungai pada masa kini.
- maksimum peringkat kepujian

Soalan 5
Sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain
i. Format : Tiada
ii. Diharapkan : Calon menulis cerita berdasarkan peribahasa yang diberi.
iii. Kemungkinan : Calon menulis huraian peribahasa - diterima

02/2(PP) © HAK CIPTA TERPELIHARA @ JPNS 2012 SULIT


14
SULIT 02/2(PP)

Bahagian D : Pemahaman Novel (10 markah)

Pembahagian Markah

PERINCIAN MARKAH

Isi 6 markah

Bahasa 4 markah

Kriteria Markah Bahasa (10 markah)

Markah/Peringkat Deskripsi

Cemerlang - Bahasa baik dan lancar.


04 - Ayat gramatis.
- Ejaan dan tanda baca yang betul.

Baik - Bahasa masih baik dan masih lancar.


02-03 - Penggunaan ayat yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang
Minimum.
- Kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum.

Memuaskan - Bahasa tidak cekap.


03-05 - Ayat tidak gramatis.
- Kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara.

Markah Isi
1. Maksimum : 3 isi
2. Satu isi lengkap : 2 markah
Pemarkahan Untuk Isi

1. Pelajar menghuraikan contoh yang tepat/sesuai dengan tugasan


(a) Contoh berserta huraian yang tepat dan lengkap = 2 markah
(b) Contoh berserta huraian yang tidak lengkap = 1 markah
(c) Contoh berserta huraian yang tidak tepat = 0 markah
(d) Jika lebih daripada satu contoh berserta huraian
tepat dengan tugasan yang diberikan = 2 markah

02/2(PP) © HAK CIPTA TERPELIHARA @ JPNS 2012 SULIT


15
SULIT 02/2(PP)

2. Kalau murid menjawab dalam bentuk catatan(poin), markah isi adalah seperti biasa tetapi
markah maksimum untuk bahasa ialah 2 markah.

Cara Penandaan

1. Tandakan () untuk contoh berserta huraian yang betul bagi setiap tugasan. Markah
maksimum ialah 6 markah.

2. Kurungkan jawapan murid dengan tanda ( ) jika calon memberi contoh berserta
huraian yang tidak tepat.

Pemarkahan untuk isi :


1. Jika salah fakta, tiada markah.
2. Jawapan berdasarkan novel yang telah ditetapkan.
3. Jawapan hendaklah dalam ayat yang gramatis.
4. Markah maksimum bagi pernyataan dan huraian atau contoh 6 markah.
5. Markah maksimum bagi bahasa 4 markah.
6. Markah bahasa diberi secara tanggapan(impression)
7. Markah maksimum 10 markah.

Cara menulis markah :

(a) I - 6
B - 4
10

b) I - 4
B - 2 * jawapan dalam bentuk poin ATAU bahasa kurang gramatis.
6

(c) I - 0 * tidak menjawab tugasan soalan


B - 2
2

02/2(PP) © HAK CIPTA TERPELIHARA @ JPNS 2012 SULIT


16
SULIT 02/2(PP)

JAWAPAN CADANGAN – PAT TINGKATAN 2 2011

Nilai Wira Persona Avatari

Bertanggungjawab Anas berasa bertanggungjawab mengambil alih peranan


sebagai orang lelaki di rumah selepas ayahnya hilang semasa
menjalankan ekspedisi misteri di Laut Andaman.

Keberanian Anas membahayakan dirinya dalam usaha untuk memastikan


kejayaan Pasukan Zamrud II dalam pertandingan Avatari.

Kasih sayang Anas sangat menyayangi adiknya, Aina.

Terima mana-mana isi yang lain yang sesuai dan relevan.

- PEMARKAHAN TAMAT -

02/2(PP) © HAK CIPTA TERPELIHARA @ JPNS 2012 SULIT


17