Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Pendidikan Moral

Tahun/Kelas 5 Bijak / Pintar

Tarikh (Hari) 12 Julai 2019 ( Jumaat)

Bilangan Murid 7 orang (P: 7)

Masa (Minit) 11.10 – 12.10 pagi (60 minit)

Tema Saya dan Masyarakat

Nilai Keberanian

Tajuk Keberanian Ditegakkan, Nama Baik Dipertahankan

Standard
9.0 Berani mempertahankan nama baik setempat
Kandungan
9.3 Menceritakan perasaan apabila mempertahankan nama baik masyarakat
Standard
setempat.
Pembelajaran
9.4 Mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik masyarakat setempat
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Penaakulan 1) Menyenaraikan 3 cara mempertahankan nama baik setempat


Objektif Moral dengan betul.
Pembelajaran Emosi 2)Memberikan sekurang-kurangnya 2 perasaan apabila
(OP) Moral mempertahankan nama baik masyarakat setempat dengan jelas.
Perlakuan 3) Menunjukkan sikap berani mempertahankan nama baik masyarakat
Moral melalui simulasi dalam kumpulan.
Pengetahuan Murid pernah berani menghadapi cabaran yang terdapat di sekolah dalam kehidupan
Sedia Ada harian.
Pendekatan Pemupukan Nilai

Kaedah / Teknik Bermain, perbincangan, pembentangan, sumbangsaran

Elemen 1) Kreativiti dan Inovasi: Menjana idea, menghubung kait


Merentas 2) TMK: Belajar melalui TMK (audio)
Kurikulum 3) Kreativiti dan inovasi : menjana idea dan menghubung kait
(EMK) 3) Keusahawanan: Fleksibiliti – bersedia mendengar dan didengar
Kemahiran
Berfikir Aras Analisis
Tinggi (KBAT)
Penerapan Nilai
Berusaha, bekerjasama, rasional, berkeyakinan dan tanggungjawab
Lain
Bahan Bantu Keratan gambar, sampul surat, teka silang kata, Komputer riba, LCD projektor, kad
Belajar (BBB) emoji, kad situasi, lembaran kerja, pembesar suara, patung beracun

TP 1 : Menyenaraikan cara mempertahankan nama baik setempat dengan betul.


TP 2 : Menceritakan perasaan apabila mempertahankan nama baik masyarakat
setempat.
Penilaian PdPc
TP 3 : Menunjukkan sikap berani mempertahankan nama baik masyarakat.
Aktiviti Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc):

LANGKAH CATATAN
PdPc / MASA KANDUNGAN AKTIVITI PdPc (Kaedah / Teknik,
BBB, dll)
Set Induksi Membuat puzzle 1. Guru mengedarkan keratan gambar BBM:

(± 5 minit) kepada setiap kumpulan. Keratan gambar


2. Murid dikehendaki mencantumkan
EMK:
keratan gambar dan menganalisis
Menghubung kait
situasi yang terdapat di dalam gambar
Kaedah: Kumpulan
tersebut.
Strategi:
3. Murid akan meneka nilai yang akan
. Berpusatkan murid
dipelajari pada hari tersebut.
Pendekatan:Komunik
atif
Contoh soalan
1. Apakah yang dapat kamu pelajari
daripada gambar itu?
Langkah 1 Aktiviti silang kata. 1. Murid mengimbas kembali isi pelajaran BBM:

(± 10 minit) pada kelas yang lepas dengan Teka Silang Kata


bantuan guru. Strategi PdP:
2. Murid dalam kumpulan diberikan Koperatif
sebuah kertas A4 yang mengandungi EMK:
teka silang kata. Nilai Murni
3. Murid diminta untuk menyelesaikan KB:
teka silang kata tersebut dengan Mengenalpasti
meramalkan perasaan apabila Nilai:
bersikap berani mempertahankan Kerjasama
nama baik masyarakat.
4. Murid bersama guru menyemak
jawapan dan memberikan maklum
balas.
Langkah 2 Gambar dan kad emoji 1. Guru akan menunjukkan gambar Bahan bantu
(± 15 minit) yang mempunyai situasi yang mengajar :
menunjukkan sikap keberanian Komputer riba, LCD
dan bukan keberanian kepada projektor, kad emoji
setiap murid.
2. Setiap murid akan diedarkan dua
Kemahiran berfikir:
jenis emoji iaitu emoji gembira dan
Menghubungkait
emoji sedih.
3. Setelah guru menunjukkan kad
bergambar murid dikehendaki Nilai :
menunjukkan emoji yang sesuai Keyakinan
dengan situasi yang ditunjukkan.
4. Bagi situasi yang menunjukkan
Strategi :
sikap berani, murid-murid perlu
Berpusatkan murid
mengangkat emoji “gembira” dan
menyebut “Hooray” manakala bagi
gambar sebaliknya murid-murid
dikehendaki mengangkat emoji
“sedih” dan menyebut “Boo”.
5. Guru akan perhatikan jawapan
murid dan memberi maklum
balasnya.
Langkah 3 Membuat simulasi Bahan Bantu
1. Guru akan mengedarkan sekeping
(± 15 minit) Mengajar:
kad situasi kepada setiap kumpulan.
2. Murid harus membincangkan situasi Kad situasi

yang diberi dalam kumpulan dan Nilai:


melakonkannya di hadapan kelas. Bekerjasama,
3. Guru akan memberi maklum balas rasional
terhadap lakonan murid-murid. Kemahiran Berfikir:

Menjana idea, kreatif


dan inovatif
Kaedah:
Kumpulan
Strategi:
Berpusatkan murid
Langkah 4 Pengukuhan 1. Guru memberi penerangan yang BBM: lembaran
(± 10 minit) Pengedaran lembaran kerja serta jelas tentang sikap keberanian kerja, komputer riba,

melaksanakan permainan patung terhadap masyarakat setempat.. pembesar suara,

beracun. 2. Guru akan mengedarkan lembaran patung beracun


kerja tentang sikap keberanian
terhadap masyarakat setempat. Nilai: Kerjasama
3. Permainan patung beracun
dijalankan bagi menjawab soalan
KB: Menjana Idea
berkaitan sikap keberanian terhadap
masyarakat setempat..
4. Sebelum memulakan aktiviti guru Teknik & Kaedah:
menerangkan peraturan permainan. Penyelesaian
Masalah
Peraturan permainan : BBM :
1. Guru memasang lagu dan murid Lembaran kerja,
dikehendaki menghantar patung pembesar suara,
tersebut kepada rakan sebelah. kotak beracun
2. Sekiranya guru berhentikan lagu,
murid yang memegang patung
tersebut dikehendaki menjawab
soalan dalam lembaran kerja.

Penutup Rumusan:- Soalan: 1. Murid diminta merumus Nilai: Berkeyakinan

(± 5 minit) Apa yang harus anda lakukan pembelajaran dengan menjawab


untuk menunjukkan anda sayang soalan yang diberi. Strategi
ahli keluarga anda? 2. Murid dan guru bersoal jawab :Berpusatkan guru
dengan mengenai tajuk
pembelajaran pada hari ini. Teknik:
3. Guru merumuskan pengajaran Perbincangan
dan pembelajaran pada hari tersebut
Kecerdasan
Pelbagai: Kemahiran
verbal-linguistik

Kemahiran Berfikir:
Menghubungkait
Refleksi kendiri:

Ulasan pensyarah/guru pembimbing: