Anda di halaman 1dari 5

SMG

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA


MADRASAH ALIYAH (MA)
PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS)
TAHUN AJARAN 2018/2019

Mata Pelajaran : BAHASA JAWA Hari, Tanggal : Selasa, 04 Des 2018


Kelas / Wajib : X / UMUM Waktu : 10.00 sd 11.30 WIB

PETUNJUK UMUM
a. Awali dengan membaca basmalah dan akhiri dengan hamdalah.
b. Tulislah nama, kelas/peminatan/program studi dan nomor tes anda secara lengkap dilembar jawab.
c. Periksa dan bacalah dengan cermat soal-soal sebelum anda menjawabnya.
d. Gunakan waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya.
e. Dahulukan soal-soal yang anda anggap mudah.
f. Tidak diperbolehkan memakai alat elektronik.
g. Kerjakan sendiri serta berdoalah agar diberi kemudahan dan pertolongan Allah SWT.

A. SOAL PILIHAN GANDA


Pilihl salah satu jawaban yang benar diantara a, b, c, d, atau e yang sesuai dengan pertanyaan pada
tiap nomor dengan dengan cara menghitamkan bulatan ( ) pada kolom lembar jawab yang telah
disediakan !

Tembang kanggo pitakonan nomer 1-6


Mingkar mingkuring angkara
Akarana karenan mardi siwi
Sinawung resmining kidung
Sinuba sinukarta
Mrih kretarta pakartining ngelmu luhung
Kang tumrap ing tanah Jawa
Agama ageming aji

1. Tembang kasebut kalebu jinising tembang macapat….


a. Kinanthi d. Pangkur
b. Sinom e.Pocung
c. Gambuh
2. Gatra kapisan “ mingkar mingkure angkara “ tegese….
a. Owah-owahane ati d. Hawa nepsu kudu diungkuri
b. Jinise angkara e. Golek ilmu kudu temenanan
c. Njaga ati lan paningal
3. Tembung “Siwi “ ing tembang kasebut tegese….
a. Anak d. Adhi
b. Ibu e. Eyang
c. Bapak
4. Tembung “ luhung “ ing tembang kasebut tegese…..
a. Pinter d. Prigel
b. Linuwih e. Trampil
c. Males
5. Piwulang saka tembang kasebut yaiku…..
a. Kudu ngurmati wong tuwa d. Tresna asih mring sapadha-padha
b. Aja rumangsa bisa e. Golek ilmu kudu temenanan
c. Agama iku dadi tuntunane wong urip

PAS BAHASA JAWA / X / SMT I TA. 2018/2019 1


6. Tembang kasebut cacahe gatra ana…..
a. 6 d. 9
b. 7 e. 10
c. 8
7. Tembang pangkur duweni… pada.
a. 10 d. 13
b. 11 e. 14
c. 12
8. Wedhatama asale saka tembung….
a. Wedha lan luma d. Werdi lan utami
b. Wedda lan Tamapi e. Wedha lan tama
c. Werdha lan tama
9. Sri Mangkunegara IV ngripta tembang kang ana ing….
a. Serat Mahabharata d. Serat Wulangan
b. Serat Riyanta e. Tripitaka
c. Serat Wedhatama
10. Cerkak kuwi nyritakake crita kang sipate….
a. Ringkes d. Visual
b. Sambung e. aktual
c. Dawa
11. Crita cekak ana gegayutane karo lelakone….
a. Kewan d. Alam
b. Tanduran e. Ghaib
c. Manungsa
12. Unsur kang kaandhut ing sajroning crita diarani unsur…..
a. Intrinsik d. Moral
b. Ekstrinsik e. Ekonomi
c. Sosial
13. Jroning unsur intrinsic pangripta ngandharake anggone ngetrepake awake diarani….
a. Paraga d. Latar
b. Punjering crita e. Setting
c. Alur
14. Nilai jroning cerkak kang ana gegayutane karo sipat-sipat manungsa diarani nilai….
a. Budaya d. Politis
b. Moral e. Ekonomi
c. Religi
15. Nilai pendhidhikan iku ana gegayutane karo owah-owahaning…..
a. Subasita ing bebrayan d. Alam saisine
b. Tuntunan agama e. Tindak tanduk ala lan becik
c. Pakulinan masyarakat
16. Ing ngisor iki pakaryan kang kudu ditindakake nalika arep gawe synopsis cerkak yaiku…
a. Nulis cengkorongan d. Nembang kang becik
b. Nggambar cerita e. maca crita luwih dhisik
c. Ngarang tema
17. Ing ngisor iki unsur-unsur jroning pawarta yaiku….
a. Intrinsik lan ekstrinsik d. Maju lan mundur
b. 5 W+ 1 H e. Logis lan nyata
c. Personal lan impersonal
18. Sipat pawarta kang nggatekake pawarta anyar luwih becik tinimbang pawarta lawas yaiku…..
a. Subyektif d. Emosi
b. Wigati e. Tintrim
c. Aktual

PAS BAHASA JAWA / X / SMT I TA. 2018/2019 2


19. Syarat utama ing sawijining pawarta yaiku….
a. Dirangke kanthi ukara kang becik d. Tinemu nalar
b. Migunakake basa komunikatif e. anane paraga
c. Anane masalah
20. Pawarta kang awujud lesan kanthi medhia elektronik kayata….
a. Ariwarti d. Pamflet
b. Kalawarti e. TV
c. Baliho
21. Judul utawa irah-irahan ing pawarta arane….
a. Deadline d. Headline
b. Lead e. timeline
c. Body language
22. Unsur kag njlentehake kapan prastawa ing pawarta iku dumati arane….
a. When d. Who
b. Why e. What
c. Where
23. Kang diarani ancas deadline yaiku…..
a. Irah-irahan/judul pawarta
b. Inti saka pawarta
c. Basa kang ana ing pawarta
d. Nuduhake papan kadadeyan lan jeneng media massa
e. Katrangan gambar lan laporan pawarta
24. Maca kanthi ucapan kang cetha, bisa keprungu endah lan cetha dening wong liya diarani ….
a. Maca teknik d. maca banter
b. Maca cepet e. maca batin
c. Maca endah
25. Wewangunan omah tradhisional ing tlatah Jawa Tengah diarani omah….
a. Gadhang d. Joglo
b. Minang e. Seloso
c. Bolon
26. Titikan kang utama saka omah adat Jawa Tengah yaiku arupa….
a. Gendheng d. Pepaese omah
b. Panggung e. Cilik ambane omah
c. Pendhapa
27. Bagean omah joglo kanggo nampa tamu arane….
a. Pendhapa d. Pawon
b. Omah dalem e. Senthong
c. Pringgitan
28. Pringgitan yaiku ruangan kanggo mentasake….
a. Tari d. Gamelan
b. Kethoprak e. Macapatan
c. Wayang
29. Ing tengah-tengahing wewangunan omah tradhisional Jawa Tengah ana cagak papat kang
diarani…..
a. Pendhapa d. Pringgitan
b. Senthong e. Saka guru
c. Gandhok
30. Bapak minggu wingi melu gugur gunung ing RT 07 RW 01. Tembung sing kacethak kandel
tegese…..
a. Nyambut gawe bebarengan d. Ora tau sulaya
b. Gaweyan dhewe e. Iklas ora nggresula
c. Ngerti tatakrama

PAS BAHASA JAWA / X / SMT I TA. 2018/2019 3


31. Tembung “Malebu” lan “ing” menawa digawe tembung garba dadi….
a. Melbuing d. Malbing
b. Mulbing e. Mabuing
c. Malbeng
32. “ Kriwikan dadi grojogan “ duweni teges….
a. Asor banget wes ora ana ajine d. Wong tuwa manut anak
b. Perkara cilik dadi gedhe e. wong kang sombong bakal cilaka
c. Sapa luput bakal kena balesane
33. Kang klebu tuladaha tembung Plutan yaiku…..
a. Andhap asor d. Becik ketitik ala ketara
b. Jalu + estri = Jalwestri e. Parentah -» Prentah
c. Bathok bolu isi madu
34. ?se[nQ=oaikuk=[goturu. Unine…..
a. Senthong iku kanggo turu d. kenthong iku dolananku
b. Genthong iku kanggo ngangsu e. sombong iku aja ditiru
c. Lonthong iku sarapanku
35. ?skgurukufukuwtV=g. unine….
a. Saka glugu kudu kuwat sangga d. saka maju bisa dadi mulya
b. Saka guru kudu kuwat nyangga e. saka turu golek impen nyata
c. Saka lugu kudu kuwat nampa
36. ?k}tegHb=[kliam/gbvJi/. Unine….
a. Kreteg kuning keli amarga banjir d. kreteg biru keli amarga banjir
b. Kreteg abang keli amarga banjir e. kreteg putih keli amarga banjir
c. Kreteg ijo keli amarga banjir
37. ?awwyh[asukK]ssege/. Unine….
a. Hawa wayah subuh krasa seger d. hawa wayah wengi krasa atis
b. Hawa wayah esuk krasa banter e. hawa wayah esuk krasa seger
c. Hawa wayah awan krasa sumuk
38. “Mancing ing tambak “ aksara Jawane….
a. ?mvCi=ai=tmBk\ d. ?mnci=ai=smBk\
b. ?mnCi=ai=mnFk\ e. ?mvCi=ai=jmBk\
c. ?mvci=ai=tmBk\
39. “Omah joglo iku mirunggan” aksara Jawane….
a. ?[aomh[jo[go[loaikumiru=gn\ ,
b. ?[aomh[jo[gLoaikumiru=gn\ ,
c. ?[aoma[jo[gLoakimiruzGn\ ,
d. ?[aomhk[gLoakimiru=gn\ ,
e. ?Omajogloikumirunggan\ ,
40. “ Gambang lan suling iku piranti gamelan “ aksara Jawane….
a. ?gmB=lnsuli=aikupirntigmelLn\ ,
b. ?gmB=lnSuli=aikupirntigmelLn\ ,
c. ?gmb=lnSuli=aikupirnTig[mln\ ,
d. ?gmb=lnSuli=aikupirnTigmelLn\ ,
e. ?gmB=lnSuli=aikupirnTigmelLn\ ,

II. Essay
1. Tulisna paugerane ( guru gatra,guru wilangan lan lagu ) tembang Pangkur !
2. Sebutna telung jinis alur ing cerkak !
3. Ing pawarta ngemu unsure 5W+1H, coba sebutna lan jlentrehna !
4. Sebutna telung bagean utama saka omah joglo !

PAS BAHASA JAWA / X / SMT I TA. 2018/2019 4


5. Tulisen nganggo aksara Jawa “ kembang kecipir tuwuh ing plataran .”

Kunci jawaban
Basa Jawa kelas X 2018

1. D 11. C 21. D 31. C


2. D 12. A 22. A 32. B
3. A 13. B 23. D 33. E
4. B 14. B 24. A 34. A
5. C 15. E 25. D 35. B
6. B 16. E 26. C 36. B
7. E 17. B 27. A 37. E
8. E 18. C 28. C 38. A
9. C 19. D 29. E 39. B
10. A 20. E 30. A 40. E
II. Essay
1. 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i ( 7 gatra )
2. 3 alur : maju, mundur, campuran
3. 5W + 1 H: what, who, when , where, why + How
4. 3 bageyan utama omah joglo : pendhapa, pringgitan, lan omah dalem
5. ?kemB=kecipi/tuwuhai=pLt/rn\ ,

PAS BAHASA JAWA / X / SMT I TA. 2018/2019 5