Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU / HARI / TARIKH 2 ∕ AHAD ∕ 05 Januari 2020


KELAS / MASA / M.PELAJARAN 5 PINTAR ∕ 10.15 pagi Hingga 11.15 pagi ∕ TMK
TEMA / TAJUK 1. Sistem rangkaian dan dunia internet
STANDARD KANDUNGAN 1.0 Mengenal Rangkaian Komputer.
1.1 Menerangkan konsep rangkaian
1.2 Menerangkan medium rangkaian: wayar dan tanpa wayar
STANDARD PEMBELAJARAN
1.3 Menyatakan kegunaan rangkaian
1.4 Membuat ilustrasi model rangkaian

Di akhir pembelajaran ini, murid dapat:


OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Menyatakan maksud, kegunaan dan medium rangkaian
2. Menjelaskan medium wayar dan tanpa wayar serta 3 contoh kegunaan rangkaian.

1. Guru menerangkan konsep rangkaian berpandukan contoh dalam buku teks.


2. Murid dibimbing untuk mengaitkan rangkaian laluan udara dan siratan makanan dengan rangkaian
komputer.(KBAT)
3. Murid diterangkan bahawa komputer dan peranti yang berada dalam suatu rangkaian tidak
semestinya perlu berada pada lokasi yang sama.
4. Murid dibimbing memahami maksud rangkaian berwayar dan rangkaian tanpa wayar dengan
AKTIVITI P&P memberikan beberapa contoh yang sesuai.
5. Murid berbincang dengan rakan sebelah contoh-contoh penggunaan komputer dalam kehidupan
seharian.(PAK21)
6. Murid dibimbing membuat lakaran model rangkaian yang menggunakan kombinasi perkakasan yang
dinyatakan oleh guru.
7. Murid menyiapkan lembaran kerja dan membuat rumusan pelajaran hari ini.

PENTAKSIRAN 1 2 3 4 5 6
Buku Teks Internet Radio/TV Specimen Kertas Mahjong Gunting
BAHAN BANTU BELAJAR Modul Projektor Radas Gambar/Cerita Pen Marker Gam
Power Point Model Buku Cerita
Lain-lain :

ELEMEN MERENTAS Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
KURIKULUM (EMK) Pend. Alam sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
Membanding beza Menghubungkait Membuat Inferens Membuat Keputusan
KEMAHIRAN BERFIKIR (KB) Mengkategori Menginterpretasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan
Menjana Idea Mencipta Analogi Mentafsir Menilai
Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
Hasil Kerja Kuiz Drama Projek
PENILAIAN P&P Lain-lain :

KEHADIRAN

REFLEKSI