Anda di halaman 1dari 3

Jelaskan impak pelaksanaan TPACK terhadap Subjek Matematik dengan situasi

pembelajaran masa kini

Menurut Mishra dan Koehler (2006), menyatakan TPACK merupakan satu kerangka


yang memperkenalkan hubungan yang kompleks antara ketiga-tiga pengetahuan iaitu
teknologi, pedagogi dan isi kandungan. TPACK mempunyai tiga komponen utama iaitu
teknologi, pedagogi, dan kandungan yang merupakan pengetahuan dan pemahaman intuitif
pengajaran kandungan dengan kaedah pedagogi dan teknologi yang sesuai

Antara impak pelaksanaan TPACK terhadap Subjek Matematik dengan situasi


pembelajaran masa kini adalah dapat mengekalkan minat pelajar terhadap pembelajaran
( Rohani et al. 2015 ). Hal ini kerana dengan gabungan teknologi dan pedagogi yang sedia
ada, sesi pembelajaran akan lebih menarik disebabkan wujudnya perisian-perisian menarik
seperti slide interaktif dan permainan video. Oleh itu, murid tidak akan bosan dengan sesi
PdP yang dijalankan dan bersemangat untuk focus di dalam kelas.

Di samping itu, TPACK juga memberikan impak dengan meningkat penglibatan


murid dalam aktiviti sesi PdP. Hal ini kerana, dengan adanya teknologi maka masalah
kekurangan bahan maujud akibat daripada faktor kewangan dapat diatasi. Sebagai contoh
bagi topik bentuk 2D dan 3D, guru tidak lagi perlu risau untuk memberikan setiap murid satu
bentuk namun guru boleh menunjukkan bentuk-bentuk tersebut melalui slide power point. Di
sini murid dapat melibatkan diri secara langsung dengan aktiviti yang dijalankan.

(191 patah perkatan)

RUJUKAN

Mishra, P. & Koehler, M.J., (2006). What happens when teachers design educational
technology? The development of technological pedagogical content knowledge.
Journal of Educational Computing Research, 32(2), 131-152.

Rohani M., M Yusoff, Ahmad Shaharil Jamaludin, Abda Hamida D., &Abdul Hameed. (2015).
Tahap kesediaan pelajar dalam penggunaan teknologi, pedagogi, dan kandungan
(TPACK) dalam pembelajaran kurikulum di IPT. Proceeding of the 3rd International
Conference on Artificial Intelligence and Computer Science (AICS2015), 12 - 13
October 2015, Penang, MALAYSIA. Organized by http://worldconferences.net
Di samping itu pendekatan TPACK
ini berkeupayaan memotivasikan,
meningkatkan kefahaman,
merangsang penglibatan,
mengekalkan minat pelajar
terhadap pelajaran serta
meningkatkan pembelajaran murid
(Rohani M.M Yusoff, Ahmad
Shaharil Jamaludin dan Abda
Hamida
D.Abdul Hameed, 2015).
Di samping itu pendekatan TPACK
ini berkeupayaan memotivasikan,
meningkatkan kefahaman,
merangsang penglibatan,
mengekalkan minat pelajar
terhadap pelajaran serta
meningkatkan pembelajaran murid
(Rohani M.M Yusoff, Ahmad
Shaharil Jamaludin dan Abda
Hamida
D.Abdul Hameed, 2015).
Di samping itu pendekatan TPACK
ini berkeupayaan memotivasikan,
meningkatkan kefahaman,
merangsang penglibatan,
mengekalkan minat pelajar
terhadap pelajaran serta
meningkatkan pembelajaran murid
(Rohani M.M Yusoff, Ahmad
Shaharil Jamaludin dan Abda
Hamida
D.Abdul Hameed, 2015).