Anda di halaman 1dari 2

Nama:

Faj
arSupar
no

NI
M:1505618003

Mat
kul
:St
ewar
d

"
Spat
ula-Zebr
a"

1.Spat
ulamer
upakansal
ahsat
ual
atmasaky
angbi
asany
adi
gunakanunt
ukmengadukat
au
Membali
kmasakan.

Car
aMenggunakanSpat
ula:

a.Car
aMemegangSpat
ula

Genggam LenganSpat
uladi
bagi
anTengahBawahLenganSpat
ula.Seper
tiGambardi
bawah

.
b.Car
aMembal
i
kmakananAt
auMempr
akt
ekanPenggunaanny
a.

AmbilMakanan Dar
iBawah ,pastikan makanan y
ang akan di
bal
ik ber
ada di
atas dan
Kemudi
anbal
ikanmakanant
ersebut
.Seper
ticont
ohgambarmembal i
kTel
urdibawahi
ni.

Car
aMeny
impanSpat
ula:

a.BagiyangbahannyaSt ainl
ess:l
etakanPadaRakKhususPelarat
andapur(
Sejeni
snya)dan
pasti
kanSpat
ulayangdi simpansudahbersihdarikot
oran(
Miny
ak).at
auBisajugadigant
ung
untukmenghi
ndariGesekandenganBendal ai
n..

b.KemudianuntukspatulayangdaribahanKayu PastikanKayuDiber
sihkandenganBer si
h
setel
ah di
gunakan,kemudian Pasti
kan Dalam keadaan benarbenarker i
ng ket
ika akan
Dimasuki
nkedalam Rak,AgarTer
hindardar
iLumutan/
jamuranpadaPermukaankayunya.
.

Anda mungkin juga menyukai