Anda di halaman 1dari 1

DOA AKHIR TAHUN & DOA AWAL TAHUN

‫هللا الرَّ حْ َم ِن الرَّ ِحي ِْم‬ ِ ‫ِبسْ ِم‬


‫صحْ ِب ِه َو َسلَّ َم اَللَّ ُه َّم َما‬ َ ‫صلَّى هللاُ َع َلى َس ِّي ِد َنا م َُح َّم ٍد َو َع َلى اَلِ ِه َو‬ َ ‫َو‬
َ ِ‫ت ِفى َه ِذ ِه ال َّس َن ِة ِممَّا َن َه ْي َت ِنى" َع ْن ُه َف َل ْم اَ ُتبْ ِم ْن ُه َو َل ْم َت ْن َس ُه َو َحل‬
‫مْت‬ ُ ‫َع ِم ْل‬
‫ك َع َلى ُعقُ ْو َب ِتى َودَ َع ْو َت ِنى" ِا َلى ال َّت ْو َب ِة َبعْ َد َج َرا َئ ِتى‬ َ ‫َع َلىَّ َبعْ دَ قُ ْد َر ِت‬
َ ْ‫ت ِف ْي َها ِممَّا َتر‬
ُ‫ضاه‬ ُ ‫ك َف ْغ ِفرْ لِى َو َما َع ِم ْل‬ َ ‫ك َفإِ ِّنى اَسْ َت ْغ ِف ُر‬ "َ ‫ص َي ِت‬ِ ْ‫َع َلى َمع‬
ْ‫ك اَللَّ ُه َّم َيا َك ِر ْي ُم َي َاذ ْال َجالَ ِل َو ْاالِ ْك َر ِام اَن‬ َ ُ‫اب َفاَسْ أَل‬ َّ ‫َو َو َع ْد َت ِنى َع َل ْي ِه‬
َ ‫الث َو‬
‫ص َلى هللاُ َع َلى َس ِّي ِد َنا‬ َ ‫ك َيا َك ِر ْي ُم َو‬َ ‫َت َت َق َّب َل ُه ِم ِّنى َوالَ َت ْق َط َع َر َجا ِئى ِم ْن‬
‫صحْ ِب ِه َو َسلَّ َم‬ َ ‫م َُح َّم ٍد َو َع َلى اَلِ ِه َو‬
Artinya: Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga Allah tetap melimpahkan rahmat dan salam kepada
junjungan dan penghulu kita Muhammad beserta keluarga dan sahabat beliau. Ya Allah Apa yang saya lakukan pada tahun ini tentang sesuatu yang
Engkau larang aku melakukannya, kemudian belum bertaubat, padahal Engkau tidak meridloi (merelakannya), tidak melupakannya dan Engkau
bersikap lembut kepadaku setelah Engkau berkuasa menyiksaku dan Engkau seru aku untuk bertaubat setelah aku melakukan kedurhakaan
kepada-Mu, maka sungguh aku mohon ampun kepada-Mu, ampunilah aku! Dan apapun yang telah aku lakukan dari sesuatu yang Engkau ridloi dan
Engkau janjikan pahala kepadaku, maka aku mohon kepada-Mu ya Allah, Dzat Yang Maha Pemurah, Dzat Yang Maha Luhur lagi Mulia, terimalah
persembahanku dan janganlah Engkau putus harapanku dari-Mu, wahai Dzat Yang Maha Pemurah! Semoga Allah tetap melimpahkan rahmat dan
salam kepada junjungan kita Muhammad
beserta keluarga dan sahabat beliau.

‫هللا الرَّ حْ َم ِن الرَّ ِحي ِْم‬ ِ ‫ِبسْ ِم‬


َ‫ت ْاال‬ َ ‫صحْ ِب ِه َو َسلَّ َم اَللَّ ُه َّم اَ ْن‬ َ ‫صلَّى هللاُ َع َلى َس ِّي ِد َنا م َُح َّم ٍد َو َع َلى اَلِ ِه َو‬ َ ‫َو‬
‫ك ْال ُم َع َّو ُل َو َه َذا‬ َ ‫ك ْال َع ِظي ِْم َو َك َر ِم ج ُْو ِد‬ َ ِ‫َبدِيُّ ْال َق ِد ْي ُم ْاالَوَّ ُل َو َع َلى َفضْ ل‬
‫ان َواَ ْولِ َيا ِئ ِه َو ْال َع ْو َن‬ ِ ‫ْط‬ َ ‫ك ْال ِعصْ َم َة ِف ْي ِه ِم َن ال َّشي‬ َ ُ‫َعا ٌم َج ِد ْي ٌد َق ْد اَ ْق َب َل اَسْ أَل‬
‫ك ُز ْل َفى‬ َ ‫ال ِب َما ُي َقرِّ ُب ِنى ِا َل ْي‬ ِ ‫َّار ِة ِبالس ُّْو ِء َو ْاالِ ْش ِت َغ‬
َ ‫س ْاالَم‬ ِ ‫َع َلى َه ِذ ِه ال َّن ْف‬
‫صحْ ِب ِه‬ َ ‫ص َلى هللاُ َع َلى َس ِّي ِد َنا م َُح َّم ٍد َو َع َلى اَلِ ِه َو‬ َ ‫َيا َذ ْال َجالَ ِل َو ْاالِ ْك َر ِام َو‬
‫َو َسلَّ َم‬
Artinya: Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga Allah tetap melimpahkan rahmat dan salam (belas
kasihan dan kesejahteraan) kepada junjungan dan penghulu kita Muhammad beserta keluarga dan sahabat Beliau. Ya Allah! Engkau Dzat Yang
Kekal, yang tanpa Permulaan, Yang Awal (Pertama) dan atas kemurahan-Mu yang agung dan kedermawanan-Mu yang selalu berlebih, ini adalah
tahun baru telah tiba: kami mohon kepada-Mu pada tahun ini agar terhindar (terjaga) dari godaan syetan dan semua temannya serta bala tentara
(pasukannya), dan (kami mohon) pertolongan dari godaan nafsu yang selalu memerintahkan (mendorong) berbuat kejahatan, serta (kami mohon)
agar kami disibukkan dengan segala yang mendekatkan diriku kepada-Mu dengan sedekat-dekatnya. Wahai Dzat Yang Maha Luhur lagi Mulia,
wahai Dzat Yang Maha Belas Kasih!

Anda mungkin juga menyukai