Anda di halaman 1dari 27

SEK OLAH BERASRAMA PENUH INTEGRASI B ATU RA KIT

21020 K UALA TERENGGANU .

RANCANGAN TAHUNAN PELAJARAN


AL-QURAN DAN AS-SUNNAH
TINGKATAN EMPAT

Disediakan oleh
ZAHARAH BINTI ENDUT
Ketua Panitia Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah
SBPI Batu Rakit, 21020 Kuala Terengganu

SEKOLAH BERASRAMA PENUH INTEGRASI BATU RAKIT

1
21020 KUALA TERENGGANU

RANCANGAN TAHUNAN PELAJARAN PENDIDIKAN AL-QURAN


DAN AS-SUNNAH TINGKATAN 4 TAHUN 2008

MINGGU TARIKH TAJUK OBJEKTIF ISI/KANDUNGAN

1 2 - 3 Januari Orientasi dan


pengenalan mata
pelajaran

2 6 - 10 Pengajian al-Quran
Januari Gejala -Membaca ayat 70 surah al-an’am dengan -Latar belakang ayat
mempersendakan lancar -Intisari ayat
agama -Memahami intisari ayat 70 surah al-an’am -Larangan mempersendakan agama
-Membezakan sifat-sifat orang yang suka -Realiti mempersendakan agama
mempersendakan agama dengan sifat -Golongan yang mempersendakan
orang agama
yang memelihara agama -Akibat mempersendakan agama
-menerangkan kesan mempersendakan -Kewajipan menangani perkara
agama kepada diri, agama dan perpaduan mempersendakan agama
umat -Langkah-langkah menanganinya
-Mengeluarkan pengajaran ayat -Pengajaran ayat

2
3 13 - 17 Ulum al-Quran -Dapat menghuraikan pengertian ulum al- -Pengertian ulum al-Quran
Januari Ulum al-Quran dan Quran dari segi bahasa dan istilah -Sejarah perkembangan dan pembukuan al-
kepentingannya -Dapat membezakan di antara al-Quran dan Quran
ulum al-Quran -Faedah mempelajari ulum al-Quran
-Dapat menerangkan faedah mengetahui -Bidang kajian ulum al-Quran
ulum al-Quran dari segi ilmu pendidikan -Kesan perkembangan ulum al-Quran
dan disiplinnya
-Dapat menghuraikan peringkat
perkembangan dan pembukuan ulum al-
Quran
-Mengkagumi kegigihan para sahabat dan
ulama' dlam mengembangkan ulum al-
Quran

Pengajian al-Hadis
Kelebihan menuntut -Dapat membaca hadis dengan lancar -Memahami maksud setiap hadis
ilmu -Dapat menterjemahkan hadis ke dalam -Kewajipan dan kelebihan menuntut ilmu
bahasa melayu dengan sempurna -Perbezaan di antara orang berilmu dengan
-Memahami kandungan hadis orang yang tidak berilmu
-Dapat menghuraikan maksud potongan -Hubungkait menuntut ilmu dan jihad
hadis -Pengajaran hadis
-Dapat membezakan kedudukan orang yang
berilmu dengan orang yang tidak berilmu
-Dapat menjelaskan konsep menuntut ilmu
sebahagian daripada jihad
-Mengeluarkan pengajaran hadis

3
4 20 - 24
Januari Ulum al-Hadis -Dapat menyatakan pengertian hadis dan -Pengertian hadis dan penjelasannya
Ilmu hadis ulum hadis -Istilah-istilah yang berkaitan dengan
-Dapat menjelaskan istilah hadis, sunnah, hadis.
khabar dan athar -Tujuan mempelajari hadis.
-Menjelaskan tujuan mempelajari hadis dan -Pengertian ulum mu’al-hadis dan tujuan
ulum hadis mempelajarinya.
-Dapat menyenaraikan kepentingan hadis
dalam kehidupan

Akhlak
Adab terhadap -Dapat menerangkan ta’rif adab -Adab terhadap Rasulullah SAW semasa
Rasulullah SAW -Menyatakan dalil beradab dengan hayatnya dan selepas wafatnya
Rasulullah SAW -Hikmat beradab terahadap Rasulullah SAW
-Menerangkan adab dengan Rasulullah -Akibat tidak beradab terhadap Rasulullah
SAW semasa hayatnya dan selepas SAW
kewafatannya
-Sentiasa berselawat kepada Rasulullah
SAW
-Menjelaskan hikmat beradab dengan
RasulullahSAW
-Menerangkan akibat orang yang tidak
beradab dengan Rasulullah SAW
-Menghidupkan sunnah RasulullahSAW

4
5 27 - 31 Jan Pengajian al-Quran -Membaca ayat 141 surah al-an'anm -Latar belakang ayat
Pertanian dalam dengan jelas -Intisari ayat
kehidupan -Memahami intisari ayat -Hikmat pertanian dan faedah tumbuh-
-Menjelaskan rahsia kejadian tumbuh- tumbuhan
tumbuhan yang beranika jenis dan rasa -Hasil pertanian Malaysia
-Menyenaraikan pelbagai contoh kegunaan -Kepentingan sektor pertanian
hasil pertanian -Kewajipan zakat pertanian dan
-Mencadangkan langkah untuk kepentingannya
meningkatkan hasil pertanian -Pengajaran ayat
-Mengeluarkan pengajaran ayat

Tamadun
Zaman Khulafa’ ar- -Menjelaskan struktur organisasi -Pengenalan tamadun Islam
Rasyidin pentadbiran Khulafa’ ar-Rasyidin -Tamadun Islam pada zaman khulafa’ ar-
(pentadbiran) -Menjelaskan tahap kemajuan pentadbiran Rasyidin dan kesannya
pada zamannya -Kemajuan yang dicapai pada zaman ini
-Membincangkan kesan kemajuan -Struktur organisasi pentadbiran
pentadbiran pada zaman Khulafa’ ar- -Tahap kemajuan pentadbiran
Rasyidin -Kesan kemajuan pentadbiran kepada
-Menghargai jasa-jasa Khulafa’ ar-Rasyidin dunia Islam kini
-Dapat menerangkan pengertian tamadun
dan pendapat cendikiawan Islam
mengenainya
-Menerangkan konsep pentadbiran menurut
Islam

5
6 3-7 Pengajian al-Hadis -Dapat membaca hadis dengan lancar -Maksud potongan hadis.
Februari Peranan Ulama’ -Dapat menterjemahkan hadis ke dalam -Mengetahui ciri-ciri ulama.
bahasa melayu dengan baik -Sebab dan kesan ketiadaan ulama’
-Memahami kandungan hadis
-Dapat menghuraikan maksud potongan
hadis
-Membincangkan cirri-ciri ulama’
-Dapatmenjelaskan kesan ketiadaan ulama’
dalam masyarakat
-Mengeluarkan pengajaran hadis

Ulum al-Hadis
Hadis sumber kedua -Dapat menerangkan kedudukan hadis -Kedudukan hadis.
perundangan Islam sebagai sumber kedua dalam perundangan -Dalil nakli dan I’jama.
Islam -Fungsi-funsi hadis.
-Menerangkan fungsi hadis secara ringkas -Pandangan golongan anti hadis dan
-Dapat mengemukakan dalil nakli hujah penolakan.
mengenai peranan hadis sebagai sumber
kedua perundangan Islam
-Dapat mengemukakan hujjah bagi
menolak golongan anti hadis dan
pandangan orentalis
-Menunjukkan ketaatan dan kasih saying
kepada Rasulullah SAW

6
7 10 - 14 Pengajian al-Quran
Februari Konsep ibadat Membaca ayat 162-163 surah al-an’am -Latar belakang ayat
dengan lancar -Intisari ayat
-Memahami intisari ayat -Konsep ibadat
-Menjelaskan pengertian syirik serta -Syarat asas penerimaan ibadat
bahagiannya -Kepentingan ikhlas dalam ibadat
-Menyenaraikan perkara yang boleh -Bahagian-bahagian syirik
merosakan sifat ikhlas dalam kehidupan -Tanggungjawab manusia terhadap Allah
-Mengeluarkan pengjaran ayat SWT
-Pengajaran ayat

Akhlak
Adab berfikir -Dapat menyatakan konsep berfikir -Konsep berfikir
menurut Islam -Adab berfikir
-Menerangkan adab berfikir -Perbandingan bentuk pemikiran positif dan
-Menjelaskan bentuk-bentuk pemikiran negatif
positif dan negatif -Hikmat berfikir
-Menjelaskan konsep akal dan wahyu

Tokoh
Imam Abu Hanifah -Mengenali latar belakang tokoh -Latarbelakang.
-Menjelaskan sifat peribadi tokoh -Pendidikan.
-Menjelaskan latar belakang pendidikan -Sumbangan
-Membincangkan perkembangan mazhab -Ketokohan
dan pengaruhnya
-Menjelaskan sumbangan tokoh dalam
pemikiran Islam
-Memuliakan ulama’,ilmu dan berterusan
menuntut ilmu

7
8 17 - 21 Pengajian al-Quran -Membaca ayat 60-63 surah al-Anfal -Latar belakang ayat
Februari Negara aman rakyat dengan lancar -Intisari ayat
sejahtera -Menjelaskan bentuk-bentuk kekuatan yang -Bentuk-bentuk kekuatan
diperlukan oleh umat Islam -Kewajipan mempertahankan negara
-Menerangkan konsep jihad dan -Negara dan kekuatan pertahanan
perdamaian di dalam Islam -Kepentingan perpaduan
-Islam mengutamakan perpaduan
-Pengajaran ayat
Ulum al-Quran
Pengenalan al-Quran -Dapat menyatakan ta’rif al-Quran dengan -Takrif al-Quran.
jelas -Perbezaan al-Quran dengan kitab-kitab
-Dapat menerangkan maksud nama-nama samawi yang lain.
al-Quran -Nama-nama al-Quran.
-Dapat menyenaraikan dan menghuraikan -Sifat al-Quran.
sifat al-Quran
-Dapat menyenaraikan dalil-dalil sifat al-
Quran
-Mempertahankan keagungan al-Quran

9 24 -28 Feb Ulum al-Hadis -Dapat menerangkan ta’rif hadis riwayah -Pengertian ilmu hadis riwayah dan
Ilmu hadis riwayah dan dirayah dirayah.
dan dirayah -Dapat menghuraikan sejarah -Sejarah perkembangan ilmu hadis ini.
perkembangan hadis -Pembahagaian ilmu hadis dirayah.
-Menerangkan cabang ilmu hadis
musthalah hadis mengenai sanad dan
matan
-Memupuk masyarakat Islam supaya
mencintai hadis dan al-quran

8
Tamadun
Ekonomi zaman -Dapat menerangkan konsep ekonomi -Konsep ekonomi Islam
Khulafa’ ar-Rasyidin dalam Islam -Kegiatan ekonomi pada zaman Khulafa’ ar-
-Menerangkan cara pengurusan ekonomi Rasyidin.
pada zaman Khulafa’ ar-Rasyidin -Cara mengurus ekonomi.
-Menjelaskan sumberekonomi pada zaman -Sumber ekonomi.
Khulafa’ ar-Rasyidin -Kesan pencapaian ekonomi.
-Melaksanakan kegiatan ekonomi
berlandaskan hukum syarak di peringkat
koperasi sekolah,hari kantin sekolah dan
hari penyampaian anugerah sekolah.

Politik zaman
Khulafa’ ar-Rasyidin -Menerangkan konsep politik dalam Islam -Konsep politik Islam.
-Melaksanakan kepimpinan Islam di dalam -Perbezaan di antara system demokrasi
kelas dengan system syura
-Menjelaskan cara perlantikan pemimpin di
zaman Khulafa’ ar-Rasyidin
-Menjelaskan kesan kemajuan politik pada
zaman Khulafa’ ar-Rasyidin
-Melaksanakan kepimpinan Islam di dalam
persatuan sekolah
-Menjelaskan perbezaan sistem demokrasi
dengan sistem syura

9
Tamadun
Zaman Khulafa’ ar- -Dapat menjelaskan konsep sosial di dalam -Konsep sosial dalam Islam
Rasyidin (sosial) Islam -Bentuk sosial
-Menjelaskan faktor-faktor kejayayaan -Peranan pemimpin memajukan bidang
kepimpinan Khulafa’ ar-Rasyidin di dalam sosial
bidang social -Faktor kejayaan kepimpinan dalam
-Menjelaskan kesan kemajuan social bidang sosial
kepada masyarakat dan negara -Kemajuan sosial dan kesan kepada
masyarakat

10 2 - 6 Mac Pengajian al-Quran


Keteguhan iman asas -Membaca ayat 11-13 surah al-Hajj dengan -Latar belakang ayat
kekuatan jati diri lancar -Sebab nuzul
-Menerangkan konsep sabar dalam Islam -Intisari ayat
-Menerangkan bahaya khurafat dalam -Umat Islam dan ujian AllahSWT
Islam -Cara menghadapi ujian
-Mencadangkan langkah-langkah -Sabar menghadapi ujian Allah SWT
menghapuskan khurafat -Menjauhi perkara-perkara khurafat
-Mengeluarkan pengjaran ayat -Langkah menghapuskan khurafat
-Bahaya khurafat terhadap masyarakat
-Pengajaran ayat.

Akhlak
Adab amar maa’ruf -Menerangkan adab amar ma’ruf nahi -Konsep amal-makruf nahi mungkar.
nahi mungkar mungkar beserta dalil -Peringkat melaksanakan amal makruf
-Menyatakan teknik-teknik amar ma’ruf nahi mungkar.
nahi mungkar beserta dalil -Teknik melaksanankannya.

10
-Menjelaskan peringkat-peringkat amar -Kebaikan melakukan amal-makruf nahi
me’ruf nahi mungkar beserta dalil mungkar dan keburukan
-Dapat menghuraikan cirri-ciri pendakwah meninggalkannya.
-Sentiasa mencintai orang yang
melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar

Tokoh
Imam Malik -Mengenali latar belakang tokoh -Latarbelakang.
-Menjelaskan sifat peribadi tokoh -Pendidikan.
-Menjelaskan latar belakang pendidikan -Sumbangan
-Membincangkan perkembangan mazhab -Ketokohan
dan pengaruhnya
-Menjelaskan sumbangan tokoh dalam
pemikiran Islam
-Memuliakan ulama’,ilmu dan berterusan
menuntut ilmu

7- 15 Mac CUTI
PERTENGAHAN
PENGGAL 1

11 16- 20 Mac UJIAN PRESTASI 1 -

11
12 23 – 27 Mac UJIAN PRESTASI 1

13 30 Mac - 3 Pengajian al-Quran


April Iktibar daripada -Dapat membaca ayat 42-46 surah al-Hajj -Latarbelakang ayat.
sejarah dengan lancar -Instisari ayat.
-Memahami intisari ayat -Sejarah perjuangan para nabi dan
-Dapat menjelaskan bentuk bencana yang penentangan terhadapnya.
menimpa umat terdahulu -Faedah mengembara dimuka bumi.
-Dapat merancang program peningkatan -Mempertahankan perjuagan para nabi
dakwah di kalangan masyarakat dan rasul.
- Dapat mengeluarkan pengajaran ayat -Pengajaran ayat.

Ulum al-Quran
Al-Quran sebagai -Dapat menyebut ta’rif mukjizat -Takrif mukjizat.
mukjizat -Dapat menjelaskan perbezaan antara -Jenis-jenis mukjizat.
mukjizat ma’nawi dengan mukjizat hissi -Aspek kemukjizatan al-Quran.
-Dapat membandingkan antara mukjizat, -Dalil –dalil kemukjizatan al-Quran
karamat ilham, irhas,sihir istidraj dan
ma’unah
-Dapt menghubungkaitkan mukjizat al-
Quran dengan penemuan sains dan
teknologi
-Dapat mengemukakan dalil-dalil nakli dan
akli bahawa al-quran sebagai mukjizat

12
14 6-10 April Pengajian al-Quran -Dapat membaca ayat 1-11 surah al- -Intisari ayat
Kecemerlangan iman Mukminun dengan lancar -Contoh-contoh mukmin yang berjaya
asas kejayaan -Dapat menghuraikan cirri-ciri mukmin -Cara-cara mendapatkan khusyuk
yang berjaya yang disebutkan dalam ayat -Pengajaran ayat
-Membincangkan factor berlakunya
masalah sosial
-Dapat mencadangkan langkah mengatasi
masalah social di kalangan remaja
-Mengeluarkan pengajaran ayat

Tamadun
Perluasan pengaruh di Dapat menerangkan kekuatan pengaruh -Kekuatan pengaruh Khulafa’ ar-Rasyidin.
zaman Khulafa” ar- Khulafa’ ar-Rasyidin dari pelbagai aspek -Penerapan budaya asing-
Rasyidin -Menghuraikan factor-faktor kejayaan -Perluasan wilayah dan factor-faktor
perluasan wilayah pada zaman Khulafa’ ar- kejayaaan.
Rasyidin -Kesan-kesan perluasan wilayah.
-Menyenaraikan wilayah yang berada di
bawah naungannpemerintahan Khulafa’ ar-
Rasyidin
-Mencontohi kesungguhan Khulafa’

15 13- 17 April Pengajian al-Hadis -Dapat membaca hadis dengan fasih dan -Memahami maksud potongan hadis.
Akhlak mulia lancar -Menghiasi diri dengan akhlak mulia.
-Menterjemahkan hadis ke dalam bahasa -Hubungkait iman dan akhlak.
melayu dengan sempurna -Perbezaan akhlak baik dan buruk.
-Memahami kandungan hadis -Membentuk keluarga bahagia.
-Menghuraikan maksud potongan hadis
-Dapat menjelaskan hubungan antar aiman

13
dan akhlak
-Dapat membezakan akhlak yang baik
dengan yang buruk
-Dapat membincangkan cara membentuk
keluarga bahagia
-Mengeluarkan pengajaran hadis

Ulum al-Hadis
Hadis nabawi, hadis -Dapat menerangkan ta’rif hadis -Pengertian.
qudsi dan al-Quran nabawi,hadis qudsi dan al-Quran -Perbezaan diantar hadis nabawi, qudsi
-Dapat menyanaraikanciri-ciri hadis dan al-Quran.
nabawi, qudsi dan al-quran -Pendapat ulama’ tentang hadis qudsi
-Menerangkan perbezaan antara hadis
nabawi, hadis qudsi dan al-Quran
-Membuetkajian tokoh pengumpul hadis
qudsi serta kitab karangan mereka
-Menghafaz matan dan sanad hadis qudsi

16 20 - 24April Pengajian al-Quran


Wasiat Luqman al- -Dapat membaca ayat 12-19 surah Luqmqn -Intisari ayat
Hakim dengan lancar -Wasiat Luqman al-Hakim
-Memahami intisari ayat -Tanggungjawab ibubapa dalam
-Menghuraikan wasiat Luqman al-Hakim mendidik anak-anak
-Menjelaskan cirri-ciri kelurga bahagia -Caraberbakti kepada ibubapa
- Mengeluarkan pengajaran ayat -Cara menghormati ibubapa
-Pengajaran ayat.

14
Tokoh
Imam As-Syafei -Mengenali latar belakang tokoh -Latarbelakang.
Imam Ahmad bin -Menjelaskan sifat peribadi tokoh -Pendidikan.
Hanbal -Menjelaskan latar belakang pendidikan -Sumbangan
-Membincangkan perkembangan mazhab -Ketokohan
dan pengaruhnya
-Menjelaskan sumbangan tokoh dalam
pemikiran Islam
-Memuliakan ulama’,ilmu dan berterusan
menuntut ilmu

15
17 27 April-1 Ulum al-Hadis
Mei Hadis Mutawatir dan -Dapat menerangkan ta’rif hadis mutawatir -Pengertian hadis mutawatir.
Ahad dan ahad dari segi bahasa dan istilah -Pendapat ulama’ mengenai jumlah
-Menyatakan syarat-syarat khabar perawi hadis mutawatir.
mutawatir -Syarat-syarat hadis mutawatir.
-Dapat menerangkan bahagian khabar -Pembahagian hadis mutawatir dan
mutawatir dan ahad serta hukum beramal hukum beramal.
dengannya -Hadis ahad dan hokum beramal.
-Menjelaskan perbezaan pendapat ulama’ -Jenis-jenis hadis ahad.
tentang jumlah perawi khabar mutawatir -Pergertian hadis masyhur, jenis-
-Dapat menerangkan contoh-contoh jenisnya serta hukum beramal
mutawatir lafzi dan maknawi -Pengertian hadis ‘aziz serta hukum
-Menerangkan pembahagian hadis beramal.
masyhur -Pengertian hadis gharib serta hukum
beramal.
Akhlak
Adab berhias diri Menerangkan konsep berhias diri menurut -Konsep berhias diri.
Islam beserta dalil -Batas-batas berhias diri.
-Menghuraikan adab-adab berhias diri -Perbandingan berhias diri menurut Islam
menurut Islam dan adab.
-Membanding cara berhias diri menurut -Hukum berhias diri menurut Islam
Islam dengan adab
-Menjelaskan hikmat berhias diri
-Sentiasa menjaga batas-batas berhias diri

18 4 – 8 Mei PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN
TAHUN

16
19 11- 15 Mei PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN
TAHUN

20 18 – 22 Mei PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN
TAHUN

23 Mei– 7 CUTI
Jun PERTENGAHAN
TAHUN

21 8 – 12 Jun Pengajian al-Quran


Mensyukuri nikmat -Dapat membaca hadis dengan fasih dan -Memahami maksud potongan hadis.
Allah SWT lancar -Apa dia nikmat sihat dan masa lapang
-Dapat menterjemahkan hadis ke dalam dan kenapa ia dilupai.
bahasa melayu dengan sempurna -Hubungan ibadat dengan sihat.

-Memahami kandungan hadis -Perbezaan ketika sihat dan masa


-Dapat menghuraikan maksud potongan lapang.
hadis -Mengapa perlu menjaga akal.
-Menyenaraikan perkara yang boleh -Perkara-perkara yang melalaikan
melalaikan manusia manusa, aplikasi serta cara

17
-Menjelaskan hubungan antara ibadat mengatasinya.
dengan kesihatan
-Menjelaskan kesan buruk perkara yang
melalaikan manusia dan langkah-langkah
untuk mengatasinya
-Mengeluarkan pengajaran hadis

Akhlak
Adab menjaga orang -Dapat menerangkan peranan dan -Tanggungjawab menjaga orang sakit.
sakit tanggungjawab menjaga orang sakit -Adab menjaga orang sakit.
-Menyatakan adab-adab menjaga orang -Perkara yang baik semasa menjaga
sakit orang sakit
-Menjelaskan perkara-perkara positif
semasa menjaga orang sakit
-Sentiasa menginsafi kelemahan diri

18
22 15 – 19 Jun Ulum al-Quran
Wahyu Dapat menyatakan ta’rif wahyu dari segi Dapat menyatakan ta’rif wahyu dari segi
bahasa dan istilah bahasa dan istilah
-Dapat menerangkan contoh cara-cara -Dapat menerangkan contoh cara-cara
penurunan wahyu penurunan wahyu
-Dapat mengemukakan perselisihan ulama’ -Dapat mengemukakan perselisihan ulama’
mengenai ayat awal dan akhir serta mengenai ayat awal dan akhir serta
mentarjihkannya mentarjihkannya
-Sentiasa berminat menghafaz ayat-ayat al- -Sentiasa berminat menghafaz ayat-ayat al-
Quran terutama ayat doa Quran terutama ayat doa

Akhlak
Adab menziarahi Menerangkan adab mengziarah jenazah Fahami tujuan mengziarahi jenazah.
jenazah menurut Islam -Kelebihan mengziarahi jenazah.
-Menyenaraikan tujuan ziarah jenazah -Adab-adab mengziarahi jenazah.
-Membincangkan kelebihan mengziarahi -Perbezaan ketika mengziarahi jenazah
jenazah muslim dan bukan muslim.
-Menerangkan hukum mengziarahi jenazah
orang bukan Islam
-Menjelaskan perbezaan ketika
mengziarahi jenazah muslim dan bukan
muslim
-Sentiasa mengingati mati

19
.
23 22 - 26 Jun Pengajian al-Quran
Tanda-tanda Dapat membaca ayat 77-83 suran Yasin Adab-adab menghafaz al-Quran
kekuasaan Allah SWT dengan baik -Panduan menghafaz al-Quran
-Memahami intisari ayat -Sebab nuzul
-Dapat menghuraikan tahap kehidupan -Intisari ayat
manusia -Proses kajadian manusia
-Dapat menjelaskan proses kejadian -Peringkat kehidupan manusia
manusia biasa dengan kejadian nabi Adam -Proses kejadian manusia menurut ahli fikir
dan Hawa -Pengajaran ayat
-Mengeluarkan pengajaran ayat

Ulum al-Hadis
Hadis sohih, hasan Dapat menerangkan pengertian hadis sahih, Pengertian hadis sahih dan syarat-syaratnya.
dan dhoif hasan dan dhoif -Bahagian hadis sahih dan hokum beramal.
-Menerangkan syarat-syarat hadis tersebut -Pergentian hadis hasan, bahagiannya serta
-Menjelaskan bahagian hadis serta hokum beramal.
contohnya -Pengertian hadis dhoif, bahagianya serta
-Berhati-hati dan meneliti sesuatu hadis hukum beramal.
sebelum berhujah

20
24 29 Jun - 1 Pengajian al-Quran
Julai Konsep taa’ruf dalam -Dapat membaca ayat 13 surat al-Hujurat -Sebab nuzul .
Islam dengan fasih -Instisari ayat.
-Memahami intisari ayat -Konsep takruf dalam Islam.
-menjelaskan tujuan taaruf dalm Islam -Larangan bermegah dengan keturunan.
-Menghubungkaitkan konsep taaruf dengan -Sifat orang bertakwa.
ibadat -Cara mengwujudkan persefahaman
-Mencadangkan cara mewujudkan
keamanan masyarakat,sekolah dan
keluarga
-Mengeluarkan pengjaran ayat

Pengajian al-Hadis
Menjauhi sifat-sifat -Dapat membaca hadis dengan lancar -Memahami maksud potongan hadis.
buruk -Dapat menterjemahkan hadis ke dalam -Sifat-sifat yang mesti dijahuhi.
bahasa Melayu dengan sempurna -Sebab Rasulullah melarang dan cara
-Memahami kandungan hadis mengatasinya.
-Menghuraikan maksud potongan hadis -Adab-adab berdoa dan peranannya.
-Menyenaraikan sifat-sifat negatif yang
tedapat dalam hadis
-Menjelaskan peranan doa dalam
kehidupan
-Membincangkan langkah-langkah
mengatasi sifat-sifat negatif
-Mengeluarkan pengajaran hadis

21
25 6 – 10 Julai Pengajian al-Quran
Nikmat kurniaan Dapat membaca ayat 1-78 surah ar- -Intisari ayat
Allah SWT Rahman -Sebab nuzul
-Memahami intisari ayat -Faktor manusia kufur terhadap nikmat
-Menyenaraikan contoh nikmat dan tanda- -Akibat kufur terhadap nikmat Allah
tanda kekuasaan Allah SWT kepada SWT
hambanya -Pengajaran ayat.
-Membezakan cirri-ciri orang yang
bersyukur dengan orang yang tidak
bersyukur dengan nikmat Allah SWT
-Mengeluarkan pengajaran ayat

Ulum al-Quran
Nuzul al-Quran Dapat menerangkan ta’rif nuzul Quran -Takrif nuzul al-Quran.
-Dapat menjelaskan dalil-dalil peringkat -Peringkat-peringkat nuzul Quran.
penurunan al-Quran -Hikmah nuzul Quran berperingkat-
-Dapat menjelaskan penurunan al-quran peringkat.
secara berperingkat-peringkat dan -Hikmah nuzul Quran beransur-ansur
beransur-ansur membuktikan al-quran
daripada Allah SWT

22
26 12- 17 Julai Pengajian al-Hadis
Iman dan jihad -Membaca hadis dengan lancar -Memahami maksud potongan hadis.
-Dapat menterjemahkan hadis ke dalam -Peranan iman serta cara menjaganya.
bahasa melayu dengan sempurna -Hubungan iman dengan jihad.
-Memahami kandungan hadis -Konsep jihad menurut Islam.
-Menghuraikan maksud potongan hadis -Pergorbanan serta kelebihan berjihad
-Menyenaraikan peranan iman dalam
kehidupan
-Menghuraikan bidang-bidang jihad
-Menjelaskan hubungan antara iman dan
jihad
-Mengeluarkan pengajaran hadis

Ulum al-Hadis -Dapat menyatakan ta’rif -Pengertian istilah-istilah asas.


Istilah-istilah dalam rawi,sanad,isnad,musnad,musnid dan -Perawi-perawi yang masyhur.
ulum al-Hadis matan -Kepentingan mengetahui sifat perawi
-Memahami dan mengamalkan sunnah
Rasulullah SAW dalam kehidupan
seharian
-Sentiasa mempertahankan kebenaran
sunnah Rasulullah SAW
-Menjelaskan contoh rawi ,sanad
isnad,musnad. Musnid dan matan
-Menjauhi amalan yang bertentangan
dengan sunnah Rasulullah SAW

23
27 20 - 24 Julai Akhlak Menjelaskan pengertian tempat rekreasi .Tempat rekreasi dan kegunaannya.
Adab di tempat -Menjelaskan kepentingan tempat rekreasi -Adab ditempat rekreasi dan akibat tidak
rekreasi -Menghuraikan akibat tidakmematuhi adab mematuhi adab.
di tempat rekreasi -Faedah berekreasi
-Menghuraikan faedah tempat rekreasi
-Melatih diri dan masyarakat supayas
menjaga tempat rekreasi

Akhlak -Dapat menerangkan taarif kemudahan -Kemudahan awam dan kepentingannya.


Adab menjaga awam -Tanggungjawab terhadap kemudahan
kemudahan awam -Mengjelaskan tanggungjawab individu awam.
terhadap kemudahan awam -Penyalahgunaan kemudahan awam dan
-Menghargai kemudahan awam kesannya.
-Menyetakan keperluan kemudahan -Langkah menjaga keselamatan
terhadap individu,masyarakat dan negara kemudahan awam.
-Membincangkan langkah-langkah menjaga
keselamatan kemudahan awam
-Sentiasa menjaga keselamatan kemudahan
awam

Tokoh -Mengenali latar belakang tokoh Latarbelakang.


Abu al-A’la al- -Menjelaskan sifat peribadi tokoh -Memahami beberapa pendapat al-
Maududi dan -menjelaskan latar belakang pendidikan Maududi.
Al-Syeikh -Berusaha menyampaikan ilmu -Sumbangan.
Muhammad Idris al- -Menjelaskan pandangan tokoh -Latarbelakang.
Marbawi -Sentiasa bersemangat bersemangat -Kejayaan dalam bidang pendidikan.
menuntut ilmu -Sumbangan dalam bidang pendidikan.

24
-Menjelaskan sumbangan tokoh
-Sanggup berkorban dalam menuntut ilmu

Tokoh -Mengenali latar belakang tokoh -Latarbelakang.


Imam as-Syafei -Menjelaskan sifat peribadi tokoh -Pendidikan.
Imam Ahmad bin -Menjelaskan latar belakang pendidikan -Sumbangan
Hanbal -Membincangkan perkembangan mazhab -Ketokohan
Imam al-Ghazali dan pengaruhnya
Iibnu Taimiah -Menjelaskan sumbangan tokoh dalam
pemikiran Islam
-Memuliakan ulama’,ilmu dan berterusan
menuntut ilmu

28 27 -31 Julai UJIAN PRESTASI 2

29 3- 7 Ogos UJIAN PRESTASI 2

30 10- 14 Ogos UJIAN PRESTASI 2

15- 23 Ogos CUTI


PERTENGAHAN
PENGGAL 2

25
31 24 – 28 ULANGKAJI
Ogos

32 31 Ogos - 4 ULANGKAJI
September

33 7 - 11 ULANGKAJI
September

34 14 - 18 ULANGKAJI
September

35 21- 25 ULANGKAJI
September

36 28 Sept -2 ULANGKAJI
Oktober

37 5-9 ULANGKAJI
Oktober

38 12 - 16
Oktober ULANGKAJI

39 19 - 23 PEPERIKSAAN
Oktober AKHIR TAHUN

26
40 22 - 30 Okt PEPERIKSAAN
AKHIR TAHUN

41 2-6 PEPERIKSAAN
November AKHIR TAHUN

42 9 - 13 PEPERIKSAAN
November AKHIR TAHUN

14 Des - 3 CUTI AKHIR


Januari TAHUN

27

Anda mungkin juga menyukai