Anda di halaman 1dari 9

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN DUA MINGGU / TARIKH 79 20/2/12 9/3/12 TEMA/TOPIK

STANDARD KANDUNGAN SAINS HAYAT 1.1 1. MANUSIA Memahami manusia mempunyai keperluan asas untuk hidup 1.1.1 Men"enal pasti keperluan asas manusia iaitu makanan# air# udara dan tempat perlindun"an. Menyatakan kepentin"an keperluan asas kepada manusia. Men"enal pasti makanan yan" memberi tena"a# membantu tumbesaran#membantu men$a"a kesihatan. B1 DS1 E1 Men"enal pasti keperluan asas manusia iaitu makanan# air# udara dan tempat perlindun"an B3 DS1 E1 Menyatakan kepentin"an keperluan asas kepada manusia B4 DS1 E1 Men"enal pasti makanan yan" memberi tena"a# membantu tumbesaran dan membantu men$a"a kesihatan. STANDARD PEMBELAJARAN Murid b leh! EVIDENS

CATA

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Menaakul kepentin"an pelba"ai $enis makanan kepada manusia. Men%adan"kan satu hidan"an makanan dan meneran"kan men"apa makanan tersebut dipilih.

B5 DS1 E1 Menaakul kepentin"an pelba"ai $enis makanan kepada manusia B6 DS1 E1 Men%adan"kan satu hidan"an makanan dan meneran"kan men"apa makanan tersebut dipilih

1.1.5

1.1.6

Men$elaskan pemerhatian melalui lakaran# &M'# penulisan atau lisan. 1

MINGGU/ TARIKH

TEMA/TOPIK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

EVIDENS

CATA

Murid b leh! 10 - 11 1.2 9/3/12 30/3/12 1.2.2 Men"har"ai keperluan asas yan" ada. 1.2.1 Meneran"kan makanan# air# udara dan tempat perlindun"an yan" bersih adalah pentin" untuk men$amin kesihatan. Mempraktikkan pen"ambilan pelba"ai $enis makanan berkhasiat supaya sihat. Murid b leh! 12 13 1.3 2/4/12 13/4/12 Men"aplikasi pen"etahuan tentan" tumbesaran manusia. 1.3.1 Men"enal pasti perubahan yan" berlaku pada diri mereka se$ak dilahirkan iaitu membesar dari se"i pertambahan sai(# tin""i dan berat. B2 DS1 E1 Men"enal pasti perubahan yan" berlaku pada diri sendiri se$ak dilahirkan iaitu membesar dari se"i pertambahan sai(# tin""i dan berat B3 DS2 E1 Men$alankan akti)iti untuk membandin" dan membe(akan tumbesaran diri den"an rakan dari se"i sai(# tin""i dan berat B6 DS1 E2 Meneran"kan makanan# air# udara dan tempat perlindun"an yan" bersih adalah pentin" untuk men$amin kesihatan B6 DS1 E3 Mempraktikkan pen"ambilan pelba"ai $enis makanan berkhasiat supaya sihat

1.3.2

Membandin" dan membe(akan tumbesaran mereka den"an rakan dari se"i sai(# tin""i dan berat den"an men$alankan akti)iti.

1.3.3

Men$elaskan pemerhatian melalui lakaran# &M'# penulisan atau lisan.


STANDARD PEMBELAJARAN EVIDENS

MINGGU/

TEMA/TOPIK

STANDARD KANDUNGAN

CATA

TARIKH

14 17 14/4/12 11/5/12

2.HAIWAN

2.1

Memahami hai*an mempunyai keperluan asas untuk hidup.

2.1.1

Murid b leh! Men"enal pasti keperluan asas hai*an iaitu makanan# air# udara dan tempat perlindun"an. Men$elaskan kepentin"an keperluan asas kepada hai*an. Memberi % nt h hai*an dan makanan yan" dimakan. Men"elaskan hai*an men"ikut makanan yan" dimakan iaitu makan tumbuhan saha$a# makan hai*an saha$a atau makan hai*an dan tumbuhan. Men"enal pasti tempat perlindun"an hai*an seperti saran"# reban# luban"#atas p k k# kandan"# "ua#di dalam air# dalam tanah dan di %elah batu atau kayu.

B1 DS2 E1 Men"enal pasti keperluan asas hai*an iaitu makanan# air# udara dan tempat perlindun"an B5 DS2 E1 Menyatakan kepentin"an keperluan asas kepada hai*an B3 DS3 E1 Memberi % nt h hai*an dan makanan yan" dimakan B4 DS3 E1 Men"elaskan hai*an men"ikut makanan yan" dimakan iaitu makan tumbuhan saha$a# makan hai*an saha$a atau makan hai*an dan tumbuhan B3 DS4 E1 Men"enal pasti tempat perlindun"an hai*an seperti saran"# reban# luban"# atas p k k# kandan"# "ua# di dalam air# di dalam tanah# dan di %elah batu atau kayu B4 DS2 E1 Menyatakan kepentin"an hai*an kepada manusia# tumbuhan dan hai*an lain
EVIDENS

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

Menyatakan kepentin"an hai*an kepada manusia# tumbuhan dan hai*an lain.


STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU/ TARIKH

TEMA/TOPIK

STANDARD KANDUNGAN

CATA

2.1.7 1+ 2.2 14/5/12 1+/5/12 19 22 2.3 21/5/12 29/6/12 2.3.2 Memahami tumbesaran hai*an. 2.3.1 Men"har"ai pelba"ai hai*an di sekelilin" kita. 2.2.1

Men$elaskan pemerhatian melalui lakaran# &M'# penulisan atau lisan. Murid b leh! Menun$ukkan kasih sayan" terhadap hai*an den"an %ara tidak men"aniaya hai*an. Murid b leh! Men"enal pasti %ara hai*an membiak iaitu melahirkan anak dan bertelur. Men"elas hai*an berdasarkan %ara pembiakan. Men"enal pasti perubahan yan" berlaku pada hai*an se$ak dilahirkan iaitu membesar dari se"i perubahan rupa dan pertambahan sai(. Men"enal pasti anak hai*an yan" menyerupai ibunya dan yan" tidak menyerupai ibunya. B1 DS3 E1 Men"enal pasti %ara hai*an membiak iaitu melahirkan anak dan bertelur B3 DS5 E1 Men"elas hai*an berdasarkan %ara pembiakan B2 DS2 E1 Men"enal pasti perubahan yan" berlaku pada hai*an se$ak dilahirkan iaitu membesar dari se"i perubahan rupa dan pertambahan sai( B2 DS2 E2 Men"enal pasti anak hai*an yan" menyerupai ibunya dan yan" tidak menyerupai ibunya
EVIDENS

B6 DS1 E4 Menun$ukkan kasih sayan" terhadap hai*an den"an %ara tidak men"aniaya hai*an

2.3.3

2.3.4

MINGGU/ TARIKH

TEMA/TOPIK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATA

2.3.5

Merek d perubahan tumbesaran

B5 DS3 E1 4

hai*an seperti rama-rama atau katak dari se"i rupa den"an memerhati hai*an sebenar.

Merek d perubahan tumbesaran hai*an seperti rama-rama atau katak dari se"i rupa den"an memerhati hai*an sebenar

2.3.6

Men$elaskan pemerhatian melalui lakaran# &M'# penulisan atau lisan. Murid b leh!

23 25 2.4 2/7/12 20/7/12 2.4.2 Memahami per"erakan hai*an 2.4.1 Men$elaskan %ara hai*an ber"erak seperti ber$alan# meran"kak# terban"# berenan"# men$alar# men"en"s t# merayap# berlari dan mel mpat. Men$alankan simulasi %ara hai*an ber"erak seperti ikan berenan"# burun" terban"# lembu ber$alan# kura-kura meran"kak# ular men$alar# siput babi men"en"s t# semut merayap# kuda berlari dan katak mel mpat melalui akti)iti simulasi. B2 DS3 E1 Men$elaskan %ara hai*an ber"erak seperti ber$alan# meran"kak# terban"# berenan"# men$alar# men"en"s t# merayap# berlari dan mel mpat B4 DS4 E1 Men$alankan akti)iti simulasi untuk men""ambarkan %ara hai*an ber"erak seperti ikan berenan"# burun" terban"# lembu ber$alan# kura-kura meran"kak# ular men$alar# siput babi men"en"s t# semut merayap# kuda berlari dan katak mel mpat

MINGGU/ TARIKH

TEMA/TOPIK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

EVIDENS

CATA

2.4.3

Men$elaskan kepentin"an per"erakan kepada hai*an.

B5 DS4 E1 Menyatakan kepentin"an 5

per"erakan kepada hai*an 2.4.4 26 27 23/7/12 3/+/12 3.1.2 3.TUMBUHA N Men$elaskan pemerhatian melalui lakaran# &M'# penulisan atau lisan. Murid b leh! Men"enal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air# udara dan %ahaya matahari. Menaakul kepentin"an air# udara dan %ahaya matahari kepada tumbuhan den"an men$alankan penyiasatan. Men$elaskan pemerhatian melalui lakaran# &M'# penulisan atau lisan. B1 DS4 E1 Men"enal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air# udara dan %ahaya matahari B5 DS5 E1 Men$alankan penyiasatan untuk menaakul kepentin"an air# udara dan %ahaya matahari kepada tumbuhan

3.1

Memahami keperluan asas tumbuhan.

3.1.1

3.1.3

Murid b leh! 2+ 3.2 6/+/12 10/+/12


MINGGU/ TARIKH TEMA/TOPIK

Menyedari tumbuhan mempunyai keperluan asas untuk hidup.

3.2.1

Men$a"a tumbuhan den"an memberikan keperluan asasnya ba"i memastikan ia hidup dan subur.

B6 DS1 E5 Men$a"a tumbuhan den"an memberikan keperluan asasnya ba"i memastikan ia hidup dan subur
EVIDENS

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATA

Murid b leh! 29 30 3.3 Memahami tumbesaran 3.3.1 Merek d perubahan yan" berlaku B5 DS6 E1 6

tumbuhan. 3/+/12 31/+/12

pada tumbuhan semasa membesar dari se"i pertambahan tin""i atau bilan"an daun den"an men$alankan penyiasatan ke atas tumbuhan sebenar.

Men$alankan penyiasatan untuk merek d perubahan yan" berlaku pada tumbuhan semasa membesar dari se"i pertambahan tin""i atau bilan"an daun ke atas tumbuhan sebenar

3.3.2

Men$elaskan pemerhatian melalui lakaran# &M'# penulisan atau lisan.

Murid b leh! 31 34 3/9/12 2+/9/12 SAINS I!IKAL 4.TERANG DAN GELAP 4.1.2 Membe(akan keadaan teran" dan "elap melalui penyiasatan. 4.1 Men"analisis keadaan teran" dan "elap. 4.1.1 Men"enal pasti sumber %ahaya seperti matahari# lampu# lampu suluh dan api. B1 DS5 E1 Men"enal pasti sumber %ahaya seperti matahari# lampu# lampu suluh dan api B3 DS6 E1 Men$alankan penyiasatan untuk membe(akan keadaan teran" dan "elap B4 DS5 E1 Men$alankan akti)iti untuk meneran"kan ba"aimana bayan"-bayan" dihasilkan
EVIDENS

4.1.3

Meneran"kan ba"aimana bayan"bayan" dihasilkan melalui akti)iti.

MINGGU/ TARIKH

TEMA/TOPIK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATA

4.1.4

Menaakul kepentin"an %ahaya kepada manusia.

B5 DS" E1 Menaakul kepentin"an %ahaya kepada manusia 7

4.1.5 35 4.2 1/10/12 5/10/12 Men"aplikasi pen"etahuan tentan" pembentukan bayan"-bayan". 4.2.1

Men$elaskan pemerhatian melalui lakaran# &M'# penulisan atau lisan. Murid b leh! Men%ipta permainan bayan"bayan". ,% nt h ! ke$ar bayan"-bayan"#pi$ak bayan"-bayan"B6 DS1 E6 Men%ipta permainan bayan"bayan" seperti ke$ar bayan"bayan".

Murid b leh! 36 40 +/10/12 9/11/12 TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI 5.ASAS TEKNOLOGI 5.1 Men"aplikasikan pen"etahuan tentan" pemasan"an k mp nen set binaan berdasarkan manual ber"ambar. 5.1.1 Memba%a dan meneran"kan manual. Men"enal pasti k mp nen set binaan berpandukan manual ber"ambar. B2 DS4 E1 Men"ambil maklumat daripada manual. B2 DS4 E2 Men"enal pasti k mp nen set binaan berpandukan manual ber"ambar

5.1.2

MINGGU / TARIKH

TEMA/TOPIK STANDARD KANDUNGAN 5.1.3 STANDARD PEMBELAJARAN Memilih k mp nen set binaan berpandukan manual ber"ambar. EVIDENS B3 DS" E1 Memilih k mp nen set binaan berpandukan manual 8

CATA

ber"ambar 5.1.4 Memasan" k mp nen set binaan berpandukan manual ber"ambar. B4 DS6 E1 Memasan" k mp nen set binaan berpandukan manual ber"ambar B4 DS6 E2 Melakarkan hasil binaan men""unakan bentuk asas B5 DS# E1 Men%eritakan hasil binaan se%ara lisan B6 DS2 E1 Membuka hasil binaan men"ikut urutan B6 DS2 E2 Menyimpan k mp nen yan" telah dibuka ke bekas penyimpanan

5.1.5

Melakarkan hasil binaan men""unakan bentuk asas. Men%eritakan hasil binaan se%ara lisan. Membuka hasil binaan men"ikut urutan. Menyimpan k mp nen yan" telah dibuka ke bekas penyimpanan.

5.1.6

5.1.7

5.1.+