Anda di halaman 1dari 23

PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN

GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA


2013-2025
(Pendidikan Prasekolah hingga Lepas Menengah)

KANDUNGAN BUKU PPPB


Kata Alu-aluan :
-Menteri Pendidikan
-Ketua Setiausaha KPM
-Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia
-Pengarah BPG
1

Pengenalan

Transformasi Amalan PPB

Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPB)

Pelaksanaan PPB

Aktiviti PPB

Keberkesanan Pelaksanaan PPB


Kit Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPB)
Soalan Lazim

PENGENALAN

Pelan Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPPB)


adalah usaha untuk melengkapi pembangunan
profesionalisme sedia ada dan mentransformasi amalan
pembangunan profesionalisme berterusan bagi
meningkatkan kualiti guru dan pemimpin sekolah serta
memperkasa profesion keguruan.

TRANSFORMASI AMALAN
PPB

60%

*PPPM 2013-2025 (5-6)

TRANSFORMASI AMALAN PPB


AMALAN SEMASA

ASPEK PPB

AMALAN YANG DIHASRATKAN

Kebanyakan
inisiatif KPM

Peningkatan inisiatif kendiri


Pengurangan inisiatif KPM
Organisasi beri dorongan,sokongan / bantuan
Membangunkan pelan pembangunan
profesionalisme kendiri

Keperluan organisasi
Seragam
Preskriptif

Memenuhi keperluan organisasi


Memenuhi keperluan individu
Pelbagai , dinamik dan fleksibel
Membangunkan potensi dan bakat individu
serta tempoh perkhidmatan
Berasaskan standard latihan

Kepelbagaian
Pendekatan/
Kandungan

Berpusat
Pelataan (Cascading)
Bersifat one-off
Bersemuka
Memenuhi keperluan
dasar latihan

Pengurangan pelaksanaan secara berpusat


Peningkatan PPB berasaskan sekolah/tugas
Inisiatif kendiri secara berterusan
Pemantapan kaedah pelataan (cascading)
Peluasan mod dalam talian
Memberi nilai tambah melalui sistem mata PPB

Keberkesanan
Pelaksanaan

Data berpusat tidak


menyeluruh
Perekodan kurang
sistematik

Portfolio latihan (e-portfolio/manual)


Data berpusat yang mudah diakses pihak
berkenaan
Sistem mata PPB
Sistem permohonan dan pengesanan PPB
Skim pensijilan berdasarkan kompetensi keguruan

Perkongsian
Tanggungjawab

Pengurusan rekod
dan data yang
sistema7k

KOMPETENSI

Kemahiran

NILAI
PROFESIONAL

Pengetahuan

ATRIBUT

Beraspirasi

Berwawasan

Strategis

Kompeten

Guru dan
Pemimpin
Sekolah

Profesien

KOMPETENSI DAN ATRIBUT

Kom

piras

s
Bera

Kemahiran

pete

Nilai
Profesional

Pengetahuan

Berwawasan

PERINCIAN PERANAN
Guru
Pemikir Holistik dan Kreatif
Perunding cara dan berautoriti profesional (professional authority) serta kreatif dan inovatif. Strategis dan berwawasan.
Mempunyai pelbagai ilmu dan kemahiran berkaitan PdP. Memimpin dan membudayakan komuniti pembelajaran.

Pemikir Strategik

Penyelesai masalah pelaksanaan dasar. Merangka strategi/idea baharu dalam pelaksanaan PdP. Menghasilkan inovasi
PdP. Menggerak komuniti pembelajaran.

Peneraju Perubahan

Peneraju dan penggerak perubahan berkaitan PdP. Mencetus kreativiti dan inovasi dalam PdP. Menilai hasil kajian/
penyelidikan untuk penambahbaikan PdP. Meneraju pemuafakatan strategic. Membangunkan komuniti
pembelajaran.

Pembimbing dan Mentor

Pembimbing dan mentor dalam pelaksanaan PdP. Merangka panduan/arahan/peraturan pelaksanaan PdP. Mendorong,
memantau, dan menilai PdP. Menerajui kajian/penyelidikan untuk penambahbaikan PdP. Penggerak pembangunan
profesionalisme secara berterusan.

Penggerak

Penggerak kualiti PdP. Memberi inspirasi dan motivasi kepada rakan sejawatan. Melaksanakan perkongsian ilmu
dengan pihak berkaitan. Membuat keputusan dalam pelaksanaan PdP. Melaksanakan kajian/penyelidikan untuk
penambahbaikan PdP.

Pelaksana
Pelaksana pengajaran berkesan (effective teaching) dan fasilitator pembelajaran murid. Melaksanakan kajian tindakan
dan menggunakan hasil kajian untuk peningkatan PdP. Menyelesaikan masalah PdP Mengamalkan nilai profesional.
Berkolaboratif dengan komuniti dalam dan luar sekolah

10

PERINCIAN PERANAN
Pemimpin Sekolah
Pemikir Holistik dan Kreatif
Berfikir secara bersistem, menganalisis situasi secara menyeluruh dengan mengambilkira semua factor dan
melaksanakan alternative yang kreatif, inovatif dan komprehensif.
Memainkan peranan sebagai konsultan kepada rakan pemimpin atau yang dipimpin.

Pemikir Strategik

Melaksanakan pendekatan yang strategic untuk menyelesaikan masalah secara kreatif dan inovatif.
Berusaha memacu peningkatan pencapaian organisasi.

Peneraju Perubahan

Memimpin dan mengurus perubahan, disamping menjadi mentor dan pembimbing yang memiliki pelbagai kebolehan
bagi menggerakkan ahli organisasi untuk mencipta sesuatu yang baharu bagi meningkatkan prestasi organisasi.

Pembimbing dan Mentor

Mampu menyelia dan membimbing.


Menjadi suri teladan.
Mendorong ahli organisasi melaksanakan tugas dengan berkesan.

Penggerak

Penggerak sumber manusia ke arah pencapaian visi dan misi organisasi.

Pelaksana
Pelaksana pengajaran berkesan (effective teaching) dan fasilitator pembelajaran murid. Melaksanakan kajian tindakan
dan menggunakan hasil kajian untuk peningkatan PdP. Menyelesaikan masalah PdP Mengamalkan nilai profesional.
Berkolaboratif dengan komuniti dalam dan luar sekolah

11

MODEL PPB

PPB

Pemikir
Holistik

Pemikir
Strategik
Peneraju
Perubahan
Pembimbing
& Mentor
i

piras

s
Bera

Kemahiran

Penggerak
Nilai
Profesional

Ko m

pete

Pengetahuan

Pelaksana
Berwawasan

12

FASA PPB GURU DAN


PEMIMPIN SEKOLAH
PEMBINAAN KAPASITI DAN KEPAKARAN
PERMULAAN

Pemimpin Sekolah

Guru

FASA PPB

FOKUS
Kepakaran PdP/ instruksional/
transformasional
Penghasilan inovasi
Pedagogical content knowledge
Kemahiran coaching dan mentoring
Kepimpinan instruksional/
transformasional
Aplikasi prac3cal know how
Terjemah dasar berkaitan PdP 13
13 PdP
Hubungkait teori dengan amalan

KERANGKA KONSEP

PENINGKATAN KOMPETENSI DAN


KECEMERLANGAN PENYAMPAIAN
PERKHIDMATAN

AKTIVITI PPB

INISIATIF
KENDIRI

INISIATIF
KPM

ANALISIS KEPERLUAN LATIHAN (TNA)

14

PELAKSANAAN PPB
5 TAHAP PENILAIAN

Reaksi guru/
peserta

Pembelajaran
guru/peserta

Sokongan dan
perubahan
pembelajaran

Penggunaan
pengetahuan
dan
kemahiran

15

Hasil
pembelajaran

AKTIVITI PPB

16

FAKTOR KRITIKAL
Perubahan minda (mind-set), jiwa, paradigma dan kesedaran
bahawa PPB amat kriPkal untuk keberhasilan murid.
Kesepaduan Pndakan dari aspek pemahaman, penilaian dan
akauntabiliP.
Penggunaan standard Pnggi dan baharu sebagai asas
penilaian.
Penggemblengan dan penggunaan secara kolaboraPf dan
opPmum sumber baharu dan sedia ada.
Penggunaan secara opPmum Infrastruktur dan infostruktur
bagi menjamin keberkesanan pelaksanaan
17

RUMUSAN

Strategi KPM bagi memasPkan peningkatan kompetensi


individu untuk mengekalkan kualiP perkhidmatan
Bersifat dinamik, eksibel dan memenuhi keperluan individu,
organisasi dan mematuhi standard semasa
Bertanggungjawab menghasilkan modal insan abad ke-21

18

KITARAN PPB

Refleksi

Portfolio PPB

Analisis
Keperluan
Latihan

Penilaian dan
Perkongsian

Rancang PPB

Mengikuti
PPB

19

PORTFOLIO PPB
CADANGAN KANDUNGAN

20

KEPENTINGAN
PORTFOLIO PPB

21

KEPENTINGAN
PORTFOLIO PPB

22

BUKU PPPB
Rasional:
Grafik menggambarkan
susunan kiub secara menegak
dan pada setiap aras kiub (kiub
ilmu) terdapat tangga-tangga
yang diletakkan untuk proses
memanjat atau mendaki kiubkiub berkenaan.
Konsep grafik berkenaan selari
dengan usaha guru untuk
meningkatkan profesionalisme
secara berterusan agar lebih
kompeten dalam melaksanakan
tugas dan peranan mereka
sebagai pendidik.
23