Anda di halaman 1dari 30

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 2015

MINGGU
1&2

TEMA/TAJUK
Tema 1:
Keluarga
Berwawasan
Unit 1 :
Impian Keluarga
Tajuk :
Tahniah, Mak
Usu
Menggapai
Impian
Keluarga Impian
Rumah Impian
Percutian ke Luar
Negara

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan EMK:


menyebut bunyi bahasa,
menyebut pelbagai ragam ayat Nilai Murni:
iaitu abjad, suku kata,
dengan struktur binaan ayat yang Rajin, keberanian, kasih
perkataan, frasa dan ayat
betul dan tepat.
sayang, rasional, hormatdengan betul.
menghormati
2.2 Membaca dan memahami 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang Ilmu :
perkataan, frasa dan ayat
mengandungi
perkataan Kerjaya, Muzik, Sejarah, RBT
daripada pelbagai sumber
berimbuhan pinjaman dalam bahan
dengan sebutan yang betul.
bacaan prosa dengan sebutan yang KP:
betul daripada pelbagai sumber dan Interpersonal
memahami perkara yang dibaca.
Verbal-linguistik
Kontekstual
3.2 Menulis huruf, suku kata, 3.2.6 Menulis teks puisi secara mekanis Konstruktivisme
perkataan, frasa dan ayat
dengan betul dan kemas.
Kinestetik
secara mekanis dengan betul
dan kemas.
Strategi pdp:
KB
4.1 Menyebut dan memahami 4.1.1 Menyebut dan memahami seni kata
Menjana idea
unsur seni dalam lagu
lagu melalui nyanyian sambil
Mengecam
melalui nyanyian secara
berlakon.
Menghubungkaitkan
didik hibur.
Membuat gambaran mental
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata
golongan kata dengan betul
nama am tak hidup bukan institusi KBAT
mengikut konteks.
abstrak dan penjodoh bilangan Peta Buih
mengikut konteks dengan betul.

MINGGU
3

TEMA/TAJUK
Tema 1:
Keluarga
Berwawasan
Unit 2 :
Keluarga Kreatif
Tajuk :
Si Cilik yang
Kreatif
Hobi Keluarga
Taman Mini
Kreatif

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan EMK:


memberi respons terhadap
memberikan
respons
terhadap Nilai Murni:
sesuatu arahan, soalan dan
arahan berdasarkan ayat perintah Hormat-menghormati,
pesanan
yang
didengar
mengikut intonasi dengan betul.
kesyukuran, kerajinan,
dengan betul.
bertatasusila
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang Ilmu :
bacaan
dengan
lancar,
mengandungi pelbagai ragam ayat Sastera,TMK, Muzik,
sebutan yang jelas dan
secara mekanis dengan lancar,
Keusahawanan, kreatif dan
intonasi yang betul.
sebutan yang
inovasi
3.2 Menulis huruf, suku kata, 3.2.7 Menulis ayat dalam perenggan BCB : Bacaan intensif & menulis
perkataan, frasa dan ayat
secara mekanis dalam bentuk
perenggan
secara mekanis dengan betul
tulisan berangkai dengan betul dan
dan kemas.
kemas.
KP:
Interpersonal
4.1 Menyebut dan memahami 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni Kontekstual
unsur seni dalam lagu melalui
kata lagu secara berpandu dan
nyanyian secara didik hibur.
mempersembahkannya
melalui Strategi pdp:
nyanyian secara didik hibur.
KB
Menghubungkait
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata Menganalisis
golongan kata dengan betul
nama khas hidup manusia dengan
Mengecam
mengikut konteks.
nama panggilan atau gelaran yang
Menjana idea
betul mengikut konteks.
KBAT
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata
Peta Bulatan
ganti nama diri tanya mengikut
konteks dengan betul.

MINGGU
4&5

TEMA/TAJUK
Tema 1:
Keluarga
Berwawasan
Unit 3 :
Motivasi
Keluarga
Tajuk :
Bengkel
Kecemerlangan
Akademik
Di mana Ada
Kemahuan, di
Situ Ada Jalan
Rajin dan Usaha
Tangga Kejayaan
Kata Orang Bijak
Pandai
(Penilaian 1)

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.2


memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan
yang
didengar
dengan betul.

Mendengar, memahami dan EMK:


memberikan respons secara lisan Nilai Murni:
terhadap
ayat
tanya
yang Kasih sayang, kerjasama,
mengandungi kata tanya dengan
kerajinan
betul.
Ilmu :
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang Pendidikan Moral, Bimbingan
mengandungi ayat tunggal dan
bacaan
dengan
lancar,
& Kaunseling, Motivasi,
ayat majmuk berbilang subjek dan
sebutan yang jelas dan
Kemasyarakatan
predikat secara mekanis dengan
intonasi yang betul.
lancar, sebutan yang jelas dan
BCB : Bacaan intensif
intonasi yang betul.
2.4 Membaca dan memahami 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat
maklumat yang tersurat dan
yang tersurat daripada idea utama
tersirat daripada pelbagai
dan idea sampingan dalam
bahan
untuk
memberi
pelbagai bahan bagi membuat
respons dengan betul.
ramalan dengan tepat.
3.3

KP:
Interpersonal
Meramal
Kontekstual
konstrukivisme

Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis jawapan Strategi pdp:
perkataan, frasa dan ayat
pemahaman berdasarkan soalan KB
dengan betul.
bertumpu dan bercapah secara
Menjana idea
kritis dengan betul.
Mengecam
3.3.4 Membina kerangka dan menulis Membuat gambaran mental
karangan berbentuk naratif dan Menilai
imaginatif dengan betul.
Menghubungkaitkan

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata


KBAT
golongan kata dengan betul
kerja aktif transitif dan kata kerja Peta Buih
mengikut konteks.
pasif mengikut konteks dengan Peta Bulatan
betul.
3

MINGGU
6&7

TEMA/TAJUK
Tema 2:
Kesihatan dan
Kebersihan
Unit 4 :
Bersih dan Sihat

Tajuk :
Bijak Membeli
Aku Sebatang
Gigi Kacip
Kebersihan Asas
Kesihatan
Gaya Hidup Sihat

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.3 Mendengar, memahami dan EMK:


memberi respons terhadap
memberikan
respons
dengan Nilai Murni:
sesuatu arahan, soalan dan
menyampaikan pelbagai pesanan Prihatin, rasional, kasih
pesanan
yang didengar
mengikut urutan
sayang, kebersihan fizikal &
dengan betul.
mental
Ilmu :
2.4 Membaca dan memahami 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat Pendidikan Kesihatan,
maklumat yang tersurat dan
yang tersurat daripada pelbagai
Kepenggunaan, Pendidikan
tersirat daripada pelbagai
bahan untuk membuat keputusan
Muzik
bahan
untuk
memberi
dengan alasan yang betul.
respons dengan betul.
BCB : Bacaan intensif
3.3

Membina dan menulis 3.3.4 Membina kerangka dan menulis KP:


perkataan, frasa dan ayat
karangan berbentuk naratif dan Interpersonal
dengan betul.
imaginatif dengan betul.
Konstrukivisme
4.1 Menyebut dan memahami 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni Kontekstual
unsur seni dalam lagu
kata lagu secara berpandu dan Strategi pdp:
melalui nyanyian secara
mempersembahkannya
melalui KB
didik hibur.
nyanyian secara didik hibur.
Menyusun mengikut urutan
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata
golongan kata dengan betul
kerja aktif transitif dan kata kerja
mengikut konteks.
pasif mengikut konteks dengan
betul.

Membuat keputusan
Mengkonsepsi idea
Mereka cipta
Menjana idea

KBAT
Peta Buih
Peta Bulatan
4

MINGGU

TEMA/TAJUK
Tema 2:
Kesihatan dan
Kebersihan
Unit 5 :
Aktif dan Cergas
Tajuk :
Membudayakan
Aktiviti Fizikal
Ujian SEGAK
Minggu Cergas
Cerdas SK Seri
Kejora
Senaman Ritma
Sihat Cergas
dengan 1000
Langkah Sehari
Nasihat Doktor

STANDARD KANDUNGAN
1.4

STANDARD PEMBELAJARAN

Bertutur,
berbual
dan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara
menyatakan
permintaan
daripada pelbagai sumber
tentang sesuatu perkara
menggunakan kata gelaran yang
daripada pelbagai sumber
sesuai dalam situasi formal secara
dalam situasi formal dan
bertatasusila.
tidak
formal
secara
bertatasusila.

2.4 Membaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat


maklumat yang tersurat dan
yang tersurat dan tersirat dengan
tersirat daripada pelbagai
tepat daripada pelbagai bahan untuk
bahan
untuk
memberi
membuat ulasan yang betul.
respons dengan betul.
3.4 Menulis imlak dengantepat.

PENGISIAN KURIKULUM
EMK:
Nilai Murni:
Hemah tinggi, kesederhanaan,
kebersihan fizikal dan mental,
rasional, kerjasama, kasih
sayang
Ilmu :
Pendidikan Jasmani,
Matematik, Semangat
kemasyarakatan, Pendidikan
Kesihatan
BCB : Bacaan imbasan

3.4.1 Menulis pelbagai jenis kata ganda


dengan ejaan yang tepat secara
imlak.

KP:
Interpersonal
Konstrukivisme
4.2 Mengujarkan bahasa yang 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan
Verbal linguistik
indah dan menggunakan bahasa
yang jelas dan intonasi yang betul
badan secara kreatif semasa
serta menggunakan laras bahasa Strategi pdp:
bercerita secara didik hibur.
yang sesuai semasa bercerita.
KB
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata
golongan kata dengan betul
adjektif dan kata bantu mengikut
mengikut konteks.
konteks dengan betul.

Mengecam
Membuat kesimpulan
Menaakul
Kbat :

MINGGU

9 & 10

TEMA/TAJUK
Tema 2:
Kesihatan dan
Kebersihan
Unit 6 :
Sihat Emosi
Tajuk :
Jauhi
Kemurungan

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

1.4
Bertutur,
berbual
dan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara EMK:
menyatakan permintaan tentang
daripada
pelbagai
sumber
sesuatu perkara daripada pelbagai
menggunakan kata ganti nama diri Nilai Murni:
sumber dalam situasi formal dan
dan kata ganti nama tunjuk dengan Kebersihan fizikal dan mental,
tidak formal secara bertatasusila.
betul dalam situasi formal dan tidak
hemah tinggi, baik hati,
formal secara bertatasusila.
rasional

Tangani Stress
dengan Latihan
Pernafasan

2.5 Membaca, memahami dan 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat Ilmu :
menaakul
untuk
yang terdapat dalam bahan puisi Psikologi, Kesusasteraan,
memindahkan
maklumat
dengan betul.
Sains, Psikologi, Pendidikan
yang
terdapat
dalam
Moral
pelbagai bahan dengan
betul.
BCB : Bacaan imbasan

Syair Sesuci Hati

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

Senyuman
Pengubat Jiwa
Kecedersan
Emosi
Yang Baik
Dijadikan
Teladan
Air dan
Kehidupan

3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang KP:


mengandungi pelbagai jenis kata Interpersonal
ganda dengan ejaan dan tanda baca Kontekstual
yang tepat.
Strategi pdp:
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata KB
golongan kata dengan betul
hubung pancangan relatif dan kata Mengecam
mengikut konteks.
hubung pancangan komplemen Menaakul
mengikut konteks dengan betul.
Menganalisis
Menjana idea
Kbat :

(Penilaian 2)
6

MINGGU

11

TEMA/TAJUK
Tema 3:
Keselamatan
Unit 7 :
Keselamatan
semasa Bersukan
Tajuk :
Bersukan dengan
Selamat
Keselamatan
Amalan bersama
Waspada Diri
Menangkis
Serangan
Keselamatan
Kaki
Kejohanan
Padang dan
Balapan Sekolah

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

1.4

Bertutur,
berbual
dan 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang EMK:
menyatakan
permintaan
sesuatu perkara daripada pelbagai
tentang
sesuatu
perkara
sumber menggunakan ayat yang Nilai Murni:
daripada pelbagai sumber
gramatis dan bahasa badan yang Hemah tinggi, rasional,
dalam situasi formal dan
sesuai dalam situasi formal secara
kebebasan, kerjasama
tidak
formal
secara
bertatasusila.
bertatasusila.
Ilmu :
Pendidikan Jasmani,
2.5 Membaca, memahami dan 2.5.2
Membaca,
memahami,
dan
Pendidikan Kesihatan, TMK
menaakul
untuk
menaakul maklumat yang terdapat
memindahkan
maklumat
dalam bahan puisi dengan betul.
yang terdapat dalam pelbagai
KP:
bahan dengan betul.
Verbal linguistik,
konstruktisme, kontekstual,
3.5 Mencatat maklumat yang 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul
interpersonal
betul tentang sesuatu perkara
mengikut urutan daripada pelbagai
daripada pelbagai sumber.
sumber.
Strategi pdp:
KB
4.2 Mengujarkan bahasa yang 4.2.2
Mengujarkan
cerita
dengan Menghubungkaitkan
indah dan menggunakan
menggunakan bahasa yang indah Menaakul
bahasa badan secara kreatif
untuk menyampaikan idea dengan Menyusun mengikut urutan
semasa bercerita secara didik
bahasa badan yang kreatif.
Menjana idea
hibur.
Mengecam
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata
golongan kata dengan betul
nafi, kata pembenar, kata arah, kata
mengikut konteks.
bilangan mengikut konteks dengan
betul.

Kbat :

MINGGU

12

TEMA/TAJUK
Tema 3:
Keselamatan
Unit 8 :
Keselamatan
Persekitaran
Tajuk :
Keselamatan di
Kawasan Rumah

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara EMK:
sesuatu
perkara
semula
dengan tepat, sebutan yang jelas dan
dengan tepat menggunakan
intonasi yang betul menggunakan Nilai Murni:
sebutan yang jelas dan
ayat yang mengandungi laras bahasa Rasional, hemah tinggi,
intonasi yang betul.
yang sesuai.
keselamtan, kasih sayang
2.5 Membaca, memahami dan 2.5.2 Membaca , memahami, dan Ilmu :
menaakul
untuk
menaakul maklumat yang terdapat Sains dan Teknologi,
memindahkan
maklumat
dalam bahan puisi dengan betul.
Pendidikan Keselamatan Jalan
yang terdapat dalam pelbagai
Raya, Pendidikan Jasmani,
bahan dengan betul.
Peraturan Sosiobudaya

Ketika ke Sekolah
Keselamatan di
Taman Permainan
Berhenti di
Kawasan Rehat
dan Rawat
Waspada di Pasar
Malam

3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
maklumat yang betul dengan
perkara dengan menggunakan
menggunakan idea utama dan idea
bahasa yang santun.
sampingan secara kohesi dan
koheren dengan bahasa yang santun.

KP:
Kontektual
Menghubungkaitkan
Mengaplikasikan

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan Strategi pdp:
pembentukan
kata
yang
imbuhan apitan pada kata kerja KB
sesuai dalam pelbagai situasi
mempeR...kan,
mempeR...i, Membuat gambaran mental
dengan betul.
dipeR...kan, dipeR...i serta imbuhan
Mensintesis
sisipan dalam pelbagai situasi
Menjanakan idea
dengan betul.
Mengecam
Menganalisis
Kbat :

MINGGU

13 & 14

TEMA/TAJUK
Tema 3:
Keselamatan
Unit 9 :
Patuhi Peraturan
Jaminan
Keselamatan
Tajuk :
Kembara Selamat
Aku di Pesawat
Berhemah di
Jalan Raya
Penunggang
Motosikal
Lima Sahabat
Rimba
Sentiasa Beringat
Hidup Selamat
Mengikuti
Lawatan
(Penilaian 3)

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang


sesuatu
perkara
semula
dialami dengan tepat , sebutan yang
dengan tepat menggunakan
jelas dan intonasi yang betul dengan
sebutan yang jelas dan
menggunakan
ayat
yang
intonasi yang betul.
mengandungi laras bahasa yang
sesuai.
2.6 Membaca pelbagai bahan 2.6.1 Membaca pelbagai bahan sastera
sastera dan bukan sastera
yang sesuai untuk meningkatkan
yang sesuai bagi memupuk
daya fikir secara kritis.
minat membaca.
3.6.2 Menulis untuk menyampaikan
3.6 Menulis untuk menyampaikan
maklumat yang betul berbentuk
maklumat tentang sesuatu
syarahan, ucapan dan pidato dengan
perkara dengan menggunakan
betul serta menggunakan bahasa
bahasa yang santun.
yang santun.

PENGISIAN KURIKULUM
EMK:
Nilai Murni:
Kesyukuran, hemah tinggi,
kerjasama, rasional
Ilmu :
Pendidikan Sivik &
Kewarganegaraan,
Sastera,Peraturan Sosiobudaya,
BCB : Bacaan Intensif

KP:
Verbal linguistik
Konstruktivisme
Interpersonal
4.3 Mengujarkan bahasa yang 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan Konstektual
indah dan menggunakan
yang jelas dan intonasi yang betul
bahasa badan dengan kreatif
serta menggunakan bahasa badan Strategi pdp:
melalui lakonan secara didik
yang kreatif melalui lakonan.
KB
hibur.
5.2.1 Memahami dan menggunakan
Menghubungkaitkan
imbuhan apitan pada kata kerja
Menilai
5.2 Memahami dan menggunakan
mempeR...kan,
mempeR...i,
pembentukan
kata
yang
dipeR...kan, dipeR...i serta imbuhan Menjanakan idea
sesuai dalam pelbagai situasi
sisipan dalam pelbagai situasi Membuat gambaran mental
Menganalisis
dengan betul.
dengan betul.
5.2.2 Memahami dan menggunakan kata Kbat :
ganda berentak dalam pelbagai
situasi dengan betul.
9

MINGGU

15

TEMA/TAJUK
Tema 4:
Kemasyarakatn
Unit 10 :
Muafakat
Membawa Berkat
Tajuk :
Indahnya
Semangat
Kerjasama
Catatanku
Minggu
Sukarelawan
Muda

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

1.6

Berbicara
untuk 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan EMK:
menyampaikan
maklumat
maklumat yang tersurat dan tersirat
tentang
sesuatu
perkara
dengan tepat tentang sesuatu perkara Nilai Murni:
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.
Kerjasama, semangat
dengan
tepat
secara
kemasyarakatan
bertatasusila.
Ilmu :
2.6 Membaca pelbagai bahan
Sains, Pendidikan Sivik &
sastera dan bukan sastera yang 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai
Kewarganegaraan, Peraturan
sesuai bagi memupuk minat
bahan
bukan
sastera
untuk
Sosiobudaya, Pendidikan
membaca.
memperkaya laras bahasa.
Moral, Sains Kemasyarakatan
3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu
maklumat yang betul berbentuk
perkara dengan menggunakan
syarahan, ucapan dan pidato dengan
bahasa yang santun.
betul serta menggunakan bahasa
yang santun.

BCB : Bacaan intensif


KP:
Interpersonal
Konstruktisme
Kinestetik

Bersatu Teguh
Bercerai Roboh

4.3 Mengujarkan bahasa yang 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan Strategi pdp:
indah
dan
menggunakan
yang jelas dan intonasi yang betul KB
bahasa badan dengan kreatif
serta menggunakan bahasa badan Membuat inferens
Program Motivasi
melalui lakonan secara didik
yang kreatif melalui lakonan.
Merumus
Jaya Diri
hibur.
Menjanakan idea
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata Merumus
pembentukan kata yang sesuai
majmuk istilah khusus dalam bidang Mengkonsepkan idea
dalam pelbagai situasi dengan
ilmiah dan kata majmuk yang Mengecam
betul.
mendukung maksud kiasan dengan
Kbat :
betul dalam pelbagai situasi.

10

MINGGU

16

TEMA/TAJUK
Tema 4:
Kemasyarakatan
Unit 11 :
Kita Memberi,
Orang Merasa
Tajuk :
Bulat Air kerana
Pembetung, Bulat
Kata kerana
Muafakat
Program
Kejiranan Mesra
Jiran Sepakat
Masyarakat
Sejahtera, Hidup
Bahagia
Program Sekolah
Penyayang

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

1.6

Berbicara
untuk 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan EMK:
menyampaikan
maklumat
maklumat tentang sesuatu perkara
tentang
sesuatu
perkara
dengan jelas daripada media Nilai Murni:
daripada pelbagai sumber
elektronik menggunakan ayat yang Kerjasama, semangat
dengan
tepat
secara
mengandungi peribahasa secara
kemasyarakatan, kasih sayang
bertatasusila.
bertatasusila.
Ilmu :
2.2 Membaca dan memahami 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang Pendidikan Moral, Sains
perkataan, frasa dan ayat
mengandungi
perkataan
Kemasyarakatan,
daripada pelbagai sumber
berimbuhan pinjaman dalam bahan
dengan sebutan yang betul.
bacaan prosa dengan sebutan yang BCB : Bacaan Intensif
betul daripada pelbagai sumber dan
Bacaan Imbasan
memahami perkara yang dibaca.
KP:
3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan Interpersonal
maklumat tentang sesuatu
maklumat yang betul berbentuk Konstruktivisme
perkara dengan menggunakan
syarahan, ucapan dan pidato dengan
bahasa yang santun.
betul serta menggunakan bahasa Strategi pdp:
yang santun.
KB
Menghubungkaitkan
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan membina ayat Mensintesis
yang betul dalam pelbagai
tunggal dan ayat majmuk dengan
Menjanakan idea
situasi.
peluasan subjek dan predikat

dengan betul dalam pelbagai situasi.


Kbat :

11

MINGGU

17 & 18

TEMA/TAJUK
Tema 4:
Kemasyarakatan
Unit 12 :
Sedia Membantu
Tajuk :
Berat Mata
memandang,
Berat Lagi Bahu
yang Memikul
Rakan COP
Terima Kasih,
Kawan
Program Khidmat
Bantu di Rumah
Bantu-Membantu
Amalan Mulia
Mercy Malaysia
(Penilaian 4)

STANDARD KANDUNGAN
1.7

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

Berbincang
dan 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan EMK:
mengemukakan
pendapat
pendapat secara kritis tentang
tentang
sesuatu
perkara
sesuatu perkara daripada pelbagai Nilai Murni:
daripada pelbagai sumber
sumber dengan menggunakan ayat Prihatin, kerjasama,
secara bertatasusila.
yang gramatis secara bertatasusila.
keberanian, hemah tinggi

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang
bacaan
dengan
lancar,
mengandungi pelbagai ragam ayat
sebutan yang jelas dan
secara mekanis dengan lancar,
intonasi yang betul.
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul.
3.7
Menghasilkan
penulisan
kreatif dalam pelbagai genre 3.7.1 Menghasilkan draf perenggan
dengan betul.
pendahuluan, isi dan penutup
dalam penulisan kreatif dengan
4.3 Mengujarkan bahasa yang
betul.
indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan
melalui lakonan secara didik
daripada bahan rangsangan untuk
hibur.
menyampaikan nilai murni dengan
menggunakan bahasa yang indah
5.3 Memahami dan membina ayat
dan
yang betul dalam pelbagai bahasa badan yang sesuai melalui
situasi.
lakonan.

Ilmu :
Sains kemasyarakatan,
Kemasyarakatan, Pertanian,
Pendidikan Moral
BCB : Bacaan Mekanis
Bacaan Imbasan
KP:
Menghubungkaitkan
Konstruktivisme
Verbal linguistik
Strategi pdp:
KB
Menjanakan idea
Mengkonsepkan
Menganalisis

5.3.2 Memahami dan membina ayat cakap


Kbat :
ajuk dan cakap pindah dengan
betul dalam pelbagai situasi.

12

MINGGU

20

TEMA/TAJUK
Tema 5:
Warisan Bangsa
Unit 13 :
Uniknya Budaya
Kita
Tajuk :
Sirih Dijunjung
Adat Disanjung
Upacara Minum
Teh
Kebudayaan
Kaum Iban
Rumah Iban
Satu Rasa
Pelbagai Budaya
Penunggang
Kuda Kaum
Bajau

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan EMK:


menyebut bunyi bahasa, iaitu
menyebut pelbagai ragam ayat
abjad, suku kata, perkataan,
dengan struktur binaan ayat yang Nilai Murni:
frasa dan ayat dengan betul.
betul dan tepat.
Hemah tinggi, hormatmenghormati, hemah tinggi,
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang
kesyukuran
bacaan dengan lancar, sebutan
mengandungi ayat tunggal dan ayat
yang jelas dan intonasi yang
majmuk berbilang subjek dan Ilmu :
betul.
predikat secara mekanis dengan Peraturan sosiobudaya,
lancar, sebutan yang jelas dan
Pendidikan Moral, Seni Bina,
intonasi yang betul.
Sains kemasyarakatan, Sejarah
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.2 Menghasilkan bahan penulisan BCB : Bacaan intensif
dalam pelbagai genre dengan
kreatif berbentuk imaginatif dan
Bacaan luncuran
betul.
deskriptif
menggunakan
ayat KP:
gramatis dengan betul.
Interpersonal
Kontruktivisme
4.4 Melafazkan dan memahami 4.4.1 Melagukan syair dengan sebutan Verbal linguistik
puisi dengan intonasi yang
yang jelas dan intonasi yang betul
betul menggunakan bahasa
serta memahami syair tersebut.
Strategi pdp:
yang indah secara didik hibur.
KB
5.1.1 Memahami dan menggunakan kata Menganalisis
5.1 Memahami dan menggunakan
nama am tak hidup bukan institusi
Menghubungkaitkan
golongan kata dengan betul
abstrak dan penjodoh bilangan
Menjanakan idea
mengikut konteks.
mengikut konteks dengan betul.
Menaakul
Kbat :

13

MINGGU

21

TEMA/TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan


memberi respons terhadap
memberikan respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
arahan berdasarkan ayat perintah
pesanan yang didengar dengan
mengikut intonasi dengan betul.
Unit 14 :
Citra Seni
betul.
2.4.1 Membaca dan memahami maklumat
2.4 Membaca dan memahami
yang tersurat daripada idea utama
Tajuk :
Kesenian
maklumat yang tersurat dan
dan idea sampingan dalam pelbagai
Makyung
tersirat daripada pelbagai
bahan bagi membuat ramalan
bahan untuk memberi respons
dengan tepat.
Seni Kraf Logam
dengan betul.
3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil
Kesenian Kain
3.8 Mengedit dan memurnikan
penulisan daripada aspek ejaan,
Samping
hasil penulisan dengan betul.
tanda baca, kosa kata dan struktur
ayat dalam penulisan.
Warisan Seni
4.4 Melafazkan dan memahami 4.4.2 Membina syair secara terkawal dan
Pementasan
puisi dengan intonasi yang
melagukannya dengan sebutan dan
Wayang Kulit
betul menggunakan bahasa
intonasi yang betul dan jelas secara
yang indah secara didik hibur.
didik hibur serta memahami syair
tersebut.
Tema 5:
Warisan Bangsa

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata


golongan kata dengan betul
nama khas hidup manusia dengan
mengikut konteks.
nama panggilan atau gelaran yang
betul mengikut konteks.

PENGISIAN KURIKULUM
EMK:
Nilai Murni:
Hemah tinggi, menghargai
warisan, kesyukuran
Ilmu :
Seni pertukangan, seni teater,
peraturan sosiobudaya,
Kesenian dan kebudayaan
BCB : Bacaan imbasan
KP:
Konstektual
Meramal
Verbal linguistik
Strategi pdp:
KB
Membuat gambaran mental
Inferens
Menganalisis
Menjanakan idea
Kbat :

5.1.3 Memahami dan menggunakan kata


ganti nama diri tanya mengikut
konteks dengan betul.
14

MINGGU

22 & 23

TEMA/TAJUK
Tema 5:
Warisan Bangsa
Unit 15 :
Keindahan Seni
Tajuk :
Pulut Kuning
Warisan
Berzaman
Tempat Warisan

STANDARD KANDUNGAN
1.3 Mendengar, memahami dan
memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan
pesanan
yang didengar
dengan betul.
2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai
bahan
untuk
memberi
respons dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

1.3.2 Mendengar, memahami dan EMK:


memberikan respons secara lisan terhadap Nilai Murni:
ayat tanya yang mengandungi kata tanya Semangat bermasyarakat,
dengan betul.
rasional, kesyukuran,
patriotisme, menghargai
warisan
2.4.2 Membaca dan memahami maklumat
yang tersurat daripada pelbagai bahan Ilmu :
untuk membuat keputusan dengan alasan Peraturan sosiobudaya,
yang betul.
Sejarah, Muzik, Kesenian

BCB : Menulis perenggan


3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan
Bacaan intensif
sastera yang didengar, ditonton atau KP:
dibaca dengan jelas dan menggunakan Interpersonal
ayat yang gramatis.
Kontruktivisme
Kinestetik
4.1 Menyebut dan memahami 4.1.1 Menyebut dan memahami seni kata
unsur seni dalam lagu lagu melalui nyanyian sambil berlakon.
melalui nyanyian secara
Strategi pdp:
didik hibur.
KB
3.9

Asal Nama Kuala


Kangsar
Gendang dan
Rebana
Nobat Warisan
Istana
Tarian Kuda
Kepang
(Penilaian 5)

Menulis ulasan tentang


pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang didengar,
ditonton atau dibaca dengan betul.

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata


golongan kata dengan betul kerja aktif transitif dan kata kerja pasif
mengikut konteks.
mengikut konteks dengan betul.

Menghubungkaitkan
Membuat keputusan
Mengitlak
Menganalisis
Mengenal pasti

5.1.5 Memahami dan menggunakan kata


adjektif dan kata bantu mengikut konteks
Kbat :
dengan betul.

15

MINGGU

24

TEMA/TAJUK
Tema 6:
Pertanian dan
Penternakan di
Malaysia
Unit 16 :
Kejayaan
Tanaman Kita
Tajuk :
Getah Penjana
Ekonomi
Penanaman Koko
di Malaysia
Padi Segenggam
Jadi Sepikul
Ladang Nanasku
Industri Orkid
Kelapa MATAQ

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.3 Mendengar, memahami dan EMK:


memberi respons terhadap
memberikan
respons
dengan
sesuatu arahan, soalan dan
menyampaikan pelbagai pesanan Nilai Murni:
pesanan
yang
didengar
mengikut urutan
Berdikari, kesyukuran
dengan betul.
Ilmu :
2.4 Membaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat Ekonomi, Geografi, Pertanian,
maklumat yang tersurat dan
yang tersurat dan tersirat dengan
Muzik
tersirat daripada pelbagai
tepat daripada pelbagai bahan untuk
bahan
untuk
memberi
membuat ulasan yang betul.
BCB : Bacaan intensif
respons dengan betul.
KP:
PAK
3.2 Menulis huruf, suku kata, 3.2.6 Menulis teks puisi secara mekanis Naturalis
perkataan, frasa dan ayat
dengan betul dan kemas.
Kinestetik
secara mekanis dengan betul
Kontekstual
dan kemas.
Strategi pdp:
4.1 Menyebut dan memahami 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni KB
unsur seni dalam lagu melalui
kata lagu secara berpandu dan
Membuat urutan
nyanyian secara didik hibur.
mempersembahkannya
melalui
Mensentesis
nyanyian secara didik hibur.
Menghubung kaitkan
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata Membuat gambaran mental
golongan kata dengan betul
hubung pancangan relatif dan kata Menjanakan idea
mengikut konteks.
hubung pancangan komplemen
Kbat :
mengikut konteks dengan betul.

16

MINGGU

25

TEMA/TAJUK
Tema 6:
Pertanian dan
Penternakan di
Malaysia
Unit 17 :
Hasil Ternakan
Kita
Tajuk :
Aku Pengusaha
Puyuh
Ayam Kampung
Organik
Cerita Penternak
Arnab
Ternakan Kupang

STANDARD KANDUNGAN
1.4

STANDARD PEMBELAJARAN

Bertutur,
berbual
dan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara
menyatakan
permintaan
daripada pelbagai sumber dengan
tentang sesuatu perkara
menggunakan ayat yang gramatis
daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal secara
dalam situasi formal dan
bertatasusila.
tidak
formal
secara
bertatasusila.
2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi ayat tunggal dan
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan
ayat majmuk berbilang subjek dan
bacaan
dengan
lancar,
predikat secara mekanis dengan
sebutan yang jelas dan
lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
intonasi yang betul.

PENGISIAN KURIKULUM
EMK:
Nilai Murni:
Kerajinan, berdikari,
kerjasama,
Ilmu :
Pertanian, Ekonomi, Sains
Pertanian, Keusahawanan,

BCB :
KP:
Interpersonal
3.2 Menulis huruf, suku kata, 3.2.7 Menulis ayat dalam perenggan Kontruktivisme
perkataan, frasa dan ayat
secara mekanis dalam bentuk Visual ruang
secara mekanis dengan betul
tulisan berangkai dengan betul dan Verbal linguistik
dan kemas.
kemas.
Strategi pdp:
4.2 Mengujarkan bahasa yang 4.2.2
Mengujarkan
cerita
dengan KB
indah dan menggunakan
menggunakan bahasa yang indah
Menghubungkaitkan
bahasa badan secara kreatif
untuk menyampaikan idea dengan
Menaakul
semasa bercerita secara
bahasa badan yang kreatif.
Menganalisis
didik hibur.
5.1.7 Memahami dan menggunakan kata Mengecam
5.1 Memahami dan menggunakan
nafi, kata pembenar, kata arah,
golongan kata dengan betul
kata bilangan mengikut konteks Kbat :

mengikut konteks.
dengan betul.

17

MINGGU

26 & 27

TEMA/TAJUK
Tema 6:
Pertanian dan
Penternakan di
Malaysia
Unit 18 :
Era Biodiversiti
dan Bioteknologi
Tajuk :
Lembu Brakmas
Stevia Pemanis
Semula Jadi
Tanaman Organik
Tanaman Herba
(Penilaian 6)

STANDARD KANDUNGAN
1.4

STANDARD PEMBELAJARAN

Bertutur,
berbual
dan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara
menyatakan
permintaan
daripada
pelbagai
sumber
tentang
sesuatu
perkara
menggunakan kata gelaran yang
daripada pelbagai sumber
sesuai dalam situasi formal secara
dalam situasi formal dan
bertatasusila.
tidak
formal
secara
bertatasusila.
2.5.2 Membaca , memahami, dan
menaakul
maklumat
yang
2.5 Membaca, memahami dan
terdapat dalam bahan puisi
menaakul
untuk
dengan betul.
memindahkan
maklumat
yang terdapat dalam pelbagai 3.3.3 Membina dan menulis jawapan
bahan dengan betul.
pemahaman berdasarkan soalan
bertumpu dan bercapah secara
3.3 Membina dan menulis
kritis dengan betul.
perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.
3.3.4 Membina kerangka dan menulis
5.2 Memahami dan menggunakan
karangan berbentuk naratif dan
pembentukan
kata
yang
imaginatif dengan betul.
sesuai dalam pelbagai situasi
dengan betul.
5.2.1 Memahami dan menggunakan
imbuhan apitan pada kata kerja
mempeR...kan,
mempeR...i,
dipeR...kan,
dipeR...i
serta
imbuhan sisipan dalam pelbagai
situasi dengan betul.

PENGISIAN KURIKULUM
EMK:
Nilai Murni:
Hemah tinggi, kesyukuran,
kerajinan, kerjasama
Ilmu :
Sains, Penternakan,
Pendidikan Kesihatan,
Pertanian
BCB : Bacaan intensif
KP:
Interpersonal
Kontekstual

Strategi pdp:
KB
Menghubungkaitkan
Menganalisis
Membanding dan membezakan

Kbat:

18

MINGGU

TEMA/TAJUK

28

Tema 7:
Patriotisme dan
Kewarganegaraan
Unit 19 :
Tokoh Sanjungan
Tajuk :
Bapa Perpaduan
Malaysia
Tokoh Ilmuan
Bahasa
Aku Budak
Kampung
Di Mana Ada
Kemahuan, di
Situ Ada Jalan
Sinar dalam
Kegelapan

STANDARD KANDUNGAN
1.4

STANDARD PEMBELAJARAN

Bertutur,
berbual
dan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara
menyatakan
permintaan
daripada
pelbagai
sumber
tentang sesuatu perkara
menggunakan kata ganti nama diri
daripada pelbagai sumber
dan kata ganti nama tunjuk dengan
dalam situasi formal dan
betul dalam situasi formal dan tidak
tidak
formal
secara
formal secara bertatasusila.
bertatasusila.
2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul
2.5 Membaca, memahami dan
bahan puisi untuk memindahkan
menaakul
untuk
maklumat kepada bentuk prosa
memindahkan
maklumat
dengan betul.
yang
terdapat
dalam
pelbagai bahan dengan 3.4.1 Menulis pelbagai jenis kata ganda
betul.
dengan ejaan yang tepat secara
imlak.

PENGISIAN KURIKULUM
EMK:
Nilai Murni:
Hormat-menghormati,
menghargai jasa, kerajinan,
ketabahan, kegigihan,
Ilmu :
Sejarah, Kesusasteraan,
Bahasa, Pendidikan Seni
Visual, Pendidikan Jasmani,
Jati Diri

BCB : Bacaan imbasan


Bacaan luncuran
KP:
Interpersonal
3.4 Menulis imlak dengantepat.
4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan Kontekstual
yang jelas dan intonasi yang betul
4.2 Mengujarkan bahasa yang
serta menggunakan laras bahasa Strategi pdp:
KB
indah dan menggunakan
yang sesuai semasa bercerita.
Menghubungkaitkan
bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata Menaakul
didik hibur.
ganda berentak dalam pelbagai Mengecam
Membuat gambaran mental
situasi dengan betul.
Menjanakan idea
5.2 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata yang 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata Menganalisis
sesuai dalam pelbagai situasi
majmuk istilah khusus dalam
dengan betul.
bidang ilmiah dan kata majmuk Kbat:
yang mendukung maksud kiasan
dengan betul dalam pelbagai situasi.
19

MINGGU

TEMA/TAJUK

29

Tema 7:
Patriotisme dan
Kewarganegaraan

Unit 20 :
Negara yang
Kusayangi
Tajuk :
Cintai Malaysia
Program Bulan
Kemerdekaan
Sirih Pulang ke
Gagang
Semangat Cinta
akan Negara
Berkhidmat demi
Negara

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

1.4

Bertutur,
berbual
dan 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang EMK:
menyatakan
permintaan
sesuatu perkara daripada pelbagai
tentang sesuatu perkara
sumber menggunakan ayat yang Nilai Murni:
daripada pelbagai sumber
gramatis dan bahasa badan yang Kasih sayang,
dalam situasi formal dan
sesuai dalam situasi formal secara
patriotisme,hormattidak
formal
secara
bertatasusila.
menghormati, keberanian,
bertatasusila.
Ilmu :
2.6 Membaca pelbagai bahan 2.6.1 Membaca pelbagai bahan sastera Kenegaraan, Sejarah ,
sastera dan bukan sastera
yang sesuai untuk meningkatkan
Kesusasteraan
yang sesuai bagi memupuk
daya fikir secara kritis.
minat membaca.
BCB : Bacaan intensif
KP:
3.4 Menulis imlak dengantepat.
3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang Verbal linguistik
mengandungi pelbagai jenis kata Mendengar dengan cekap
ganda dengan ejaan dan tanda baca Kontekstual
yang tepat.
Strategi pdp:
4.2 Mengujarkan bahasa yang 4.2.2
Mengujarkan
cerita
dengan KB
indah dan menggunakan
menggunakan bahasa yang indah Menghubungkaitkan
bahasa badan secara kreatif
untuk menyampaikan idea dengan
Menilaian
semasa bercerita secara
bahasa badan yang kreatif.
Mengecam
didik hibur.
Membuat gambaran mental
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.2 Memahami dan membina ayat cakap Menganalisis
yang betul dalam pelbagai
situasi.

ajuk dan cakap pindah dengan betul


dalam pelbagai situasi.

Kbat :

20

MINGGU

TEMA/TAJUK

30 & 31

Tema 7:
Patriotisme dan
Kewarganegaraan

Unit 21 :
Tanggungjawab
Kita
Tajuk :
Tahun Melawat
Malaysia
Kenali Kelantan
darul Naim
Negaraku,
Malaysia
(Penilaian 7)

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara EMK:
sesuatu
perkara
semula
dengan tepat, sebutan yang jelas
dengan tepat menggunakan
dan
intonasi
yang
betul Nilai Murni:
sebutan yang jelas dan
menggunakan
ayat
yang Hemah tinggi, menghargai,
intonasi yang betul.
mengandungi laras bahasa yang
patriotisme, bertanggungjawab,
sesuai.
Ilmu :
1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang Pelancongan, Geografi,
dialami dengan tepat , sebutan yang
Kewarganegaraan, TMK
jelas dan intonasi yang betul dengan
menggunakan
ayat
yang BCB : Bacaan intensif
mengandungi laras bahasa yang
Bacaan luncuran
sesuai.
KP:
Verbal linguistik
2.6 Membaca pelbagai bahan 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai Kontekstual
sastera dan bukan sastera
bahan
bukan
sastera
untuk Interpersonal
yang sesuai bagi memupuk
memperkaya laras bahasa.
minat membaca.
Strategi pdp:
3.5.2 Mencatat maklumat yang betul KB
3.5 Mencatat maklumat yang
mengikut urutan daripada pelbagai Menghubungkaitkan
betul tentang sesuatu perkara
sumber.
Menaakuln
daripada pelbagai sumber.
Menjanakan idea
5.1.1 Memahami dan menggunakan kata
5.1 Memahami dan menggunakan
nama am tak hidup bukan institusi Membuat urut
golongan kata dengan betul
abstrak dan penjodoh bilangan
Kbat :
mengikut konteks.
mengikut konteks dengan betul.
5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama
khas hidup manusia dengan nama
panggilan atau gelaran yang betul
mengikut konteks
21

MINGGU

32

TEMA/TAJUK
Tema 8:
Ekonomi
Malaysia
Unit 22 :
Perniagaan di
Malaysia
Tajuk :
Perniagaan dalam
Talian
Kecemerlangan
Perniagaan
Beli Barangan
Buatan Malaysia
Laut Penjana
Ekonomi
Perkhidmatan
Dobi Layan Diri

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

1.5 Bercerita dan menceritakan


sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang EMK:


dialami dengan tepat , sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul dengan Nilai Murni:
menggunakan ayat yang mengandungi Kesederhanaan, keberanian,
laras bahasa yang sesuai.

2.2 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang


mengandungi perkataan berimbuhan
pinjaman dalam bahan bacaan prosa
dengan sebutan yang betul daripada Ilmu :
pelbagai sumber dan memahami TMK, Keusahawanan,
perkara yang dibaca.
Kemahiran Hidup, Geografi,

3.6 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara
dengan
menggunakan bahasa yang
santun.
4.3 Mengujarkan bahasa yang
indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

rasional, kerjasama, kebersihan


fizikal dan mental

3.6.1

Sains & Teknologi

Menulis
untuk
menyampaikan
maklumat
yang
betul
dengan BCB : Bacaan imbasan dan
menggunakan idea utama dan idea
luncuran
sampingan secara kohesi dan koheren
KP:
dengan bahasa yang santun.

Verbal linguistik
4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan Kontrukstivisme
daripada bahan rangsangan untuk Interpersonal
menyampaikan nilai murni dengan
menggunakan bahasa yang indah dan Strategi pdp:
bahasa badan yang sesuai melalui KB
lakonan.
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata
ganti nama diri tanya mengikut
konteks dengan betul.
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja
aktif transitif dan kata kerja pasif
mengikut konteks dengan betul.

Menghubungkaitkan
Menaakul
Menjanakan idea
Gambaran mental
Kbat :

22

MINGGU

33

TEMA/TAJUK
Tema 8:
Ekonomi
Malaysia
Unit 23 :
Keusahawanan
Tajuk :
Usahawan
Cemerlang
Perkidmatan
Penyajian
Makanan
Kreativiti
Menjanakan
Pendapatan
Pewaris Songket
Melayu

STANDARD KANDUNGAN
1.6

Berbicara
untuk
menyampaikan
maklumat
tentang
sesuatu
perkara
daripada pelbagai sumber
dengan
tepat
secara
bertatasusila.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.6.1

PENGISIAN KURIKULUM

Berbicara untuk mendapatkan EMK:


maklumat yang tersurat dan tersirat
dengan tepat tentang sesuatu Nilai Murni:
perkara secara bertatasusila.
Kerajinan, berdikari,
Ilmu :
Perniagaan, Keusahawanan,

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan


bacaan
dengan
lancar,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang


mengandungi pelbagai ragam ayat BCB : Perbincangan
secara mekanis dengan lancar,
Bacaan imbasan
sebutan yang jelas dan intonasi KP:
yang betul.
Kontruktivisme

3.6 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu
perkara
dengan
menggunakan bahasa yang
santun.

3.6.2

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

Menulis untuk menyampaikan Strategi pdp:


maklumat yang betul berbentuk KB
syarahan, ucapan dan pidato dengan Menjanakan idea
betul serta menggunakan bahasa Menghubungkaitkan
yang santun.
Mensentesis
Menganalisis
5.1.5 Memahami dan menggunakan kata
adjektif dan kata bantu mengikut
Kbat :
konteks dengan betul.
5.1.6 Memahami dan menggunakan kata
hubung pancangan relatif dan kata
hubung pancangan komplemen
mengikut konteks dengan betul.

23

MINGGU

34 & 35

TEMA/TAJUK
Tema 8:
Ekonomi
Malaysia
Unit 24 :
Pengurusan
Kewangan
Tajuk :
Bijak
Menguruskan
Wang
Simpanan Masa
Hadapan
Agihan Bijak
Majlis Jamuan
Perpisahan
Kad Debit
(Penilaian 9)

STANDARD KANDUNGAN
1.6

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

Berbicara
untuk 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan EMK:
maklumat tentang sesuatu perkara
menyampaikan
maklumat
dengan jelas daripada media elektronik Nilai Murni:
tentang
sesuatu
perkara
menggunakan ayat yang mengandungi Kesederhanaan, rasional,
daripada pelbagai sumber
peribahasa secara bertatasusila.
dengan
tepat
secara
berhemat, kerjasama,
bertatasusila.
berhemah tinggi
2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang
mengandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk berbilang subjek dan predikat Ilmu :
secara mekanis dengan lancar, sebutan Peribahasa, Kewangan,
yang jelas dan intonasi yang betul.
Matematik, Pendidikan Moral

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan


bacaan
dengan
lancar,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
3.7.1

Menghasilkan
draf
perenggan
pendahuluan,
isi
dan
penutup
dalam
3.7
Menghasilkan
penulisan
penulisan
kreatif
dengan
betul.
kreatif dalam pelbagai genre
3.7.2 Menghasilkan bahan penulisan kreatif
dengan betul.
berbentuk imaginatif dan deskriptif
menggunakan ayat gramatis dengan
5.2 Memahami dan menggunakan
betul.

BCB : Bacaan luncuran


KP:
Verbal linguistik
Meramal
Menghubungkaitkan

pembentukan
kata
yang
Strategi pdp:
sesuai dalam pelbagai situasi 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata nafi, KB
dengan betul.
kata pembenar, kata arah, kata bilangan Menjanakan idea
mengikut konteks dengan betul.
Menganalisis
Mengecam
5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan
apitan pada kata kerja mempeR...kan,
mempeR...i, dipeR...kan, dipeR...i serta
imbuhan sisipan dalam pelbagai situasi
dengan betul.

Kbat :

24

MINGGU
36

TEMA/TAJUK
Tema 9:
Lestarikan Bumi
Kita
Unit 25 :
Aktiviti Mesra
Alam

STANDARD KANDUNGAN
1.7

2.4

Tajuk :
Gaya Hidup
Mesra Alam
Amalan Mesra
Alam

3.8

Lambaian Malar
Hijau

4.3

Kelab Pencinta
Alam
Kempen Hari
Alam sekitar
Nikmat Alam

5.2

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

Berbincang
dan 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan EMK:
mengemukakan
pendapat
pendapat secara kritis tentang
tentang
sesuatu
perkara
sesuatu perkara daripada pelbagai Nilai Murni:
daripada pelbagai sumber
sumber dengan menggunakan ayat Berhemat, kasih sayang,
secara bertatasusila.
yang gramatis secara bertatasusila.
semangat bermasyarakat,
kebersihan fizikal dan mental
Membaca dan memahami 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat
maklumat yang tersurat dan
yang tersurat daripada idea utama
tersirat daripada pelbagai
dan idea sampingan dalam Ilmu :
bahan
untuk
memberi
pelbagai bahan bagi membuat Pendidikan Alam sekitar
respons dengan betul.
ramalan dengan tepat.
BCB : Bacaan Imbasan
Mengedit dan memurnikan 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil KP:
hasil penulisan dengan betul.
penulisan daripada aspek ejaan, Kontekstual
tanda baca, kosa kata dan struktur Naturalis
Mengujarkan bahasa yang
ayat dalam penulisan.
Menghubungkaitakan
indah dan menggunakan
Mengaplikasikan
bahasa badan dengan kreatif 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan
melalui lakonan secara didik
daripada bahan rangsangan untuk Strategi pdp:
hibur.
menyampaikan nilai murni dengan KB
menggunakan bahasa yang indah
Menilai
Memahami dan menggunakan
dan bahasa badan yang sesuai
Meramal
pembentukan
kata
yang
melalui lakonan.
Menganalisis
sesuai dalam pelbagai situasi
dengan betul.
5.2.2 Memahami dan menggunakan kata Menjanakan idea
ganda berentak dalam pelbagai
situasi dengan betul.
Kbat:

25

MINGGU

37

TEMA/TAJUK
Tema 9:
Lestarikan Bumi
Kita
Unit 26 :
Isu Alam sekitar
Tajuk :
Lindungilah Flora
dan Fauna
Kualiti Udara
Sungai Kita
Aku dan Alam
Sisa Bermanfaat

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut EMK:
pelbagai ragam ayat dengan struktur
menyebut bunyi bahasa, iaitu
binaan ayat yang betul dan tepat.
abjad, suku kata, perkataan,
Nilai Murni:
frasa dan ayat dengan betul.
Kasih sayang, kebersihan
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat
fizikal dan mental, kesyukuran,
yang tersurat dan tersirat dengan
2.4 Membaca dan memahami
semangat kemasyarakatan,
tepat daripada pelbagai bahan untuk
maklumat yang tersurat dan
rasional
membuat ulasan yang betul.
tersirat daripada pelbagai
bahan
untuk
memberi 3.7.2 Menghasilkan bahan penulisan kreatif Ilmu :
respons dengan betul.
berbentuk imaginatif dan deskriptif Pendidikan Alam sekitar,
menggunakan
Geografi , Sains
3.7
Menghasilkan
penulisan ayat gramatis dengan betul.
kreatif dalam pelbagai genre
BCB : Bacaan Imbasan
3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan sastera
dengan betul.
KP:
yang didengar, ditonton atau dibaca
dengan jelas dan menggunakan ayat Interpersonal
3.9 Menulis ulasan tentang
Kontekstual
yang gramatis.
pelbagai bahan sastera dan
Naturalis
bukan sastera yang didengar, 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata Kontrukstivisme
ditonton atau dibaca dengan betul.
majmuk istilah khusus dalam bidang
ilmiah dan kata majmuk yang Strategi pdp:
5.2 Memahami dan menggunakan
mendukung maksud kiasan dengan KB
betul dalam pelbagai situasi.
pembentukan
kata
yang
Mengecam
sesuai dalam pelbagai situasi
5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal Menilai
dengan betul.
dan ayat majmuk dengan peluasan Menjanakan idea
subjek dan predikat dengan betul Mensentesis
5.3 Memahami dan membina ayat
dalam pelbagai situasi.
Menghubungkaitkan
yang betul dalam pelbagai
situasi.
Kbat :

26

MINGGU

38 & 39

TEMA/TAJUK
Tema 9:
Lestarikan Bumi
Kita

Unit 27 :
Selamatkan Bumi
Kita
Tajuk :
Amalan Hijau
Hutanku
Lestarikan
Bandar Teknologi
Hijau
Sambutan Masa
Bumi
(Penilaian 9)

STANDARD KANDUNGAN
1.5 Bercerita dan menceritakan
sesuatu
perkara
semula
dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
2.5 Membaca, memahami dan
menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.
3.6 Menulis untuk menyampaikan
maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan
bahasa yang santun.
4.4 Melafazkan dan memahami
puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara EMK:


dengan tepat, sebutan yang jelas
dan
intonasi
yang
betul Nilai Murni:
menggunakan
ayat
yang Kasih sayang, rasional,
mengandungi laras bahasa yang
kebersihan fizikal dan mental,
sesuai.
semangat bermasyarakat,
kerjasama
2.5.1
Membaca
dan
memahami
maklumat yang terdapat dalam Ilmu :
bahan puisi dengan betul.
Pendidikan Alam Sekitar,
Sains
3.6.2 Menulis untuk menyampaikan
maklumat yang betul berbentuk BCB :
syarahan, ucapan dan pidato dengan KP:
betul serta menggunakan bahasa Kajian Masa Depan
yang santun.
Kontrustivisme
Verbal linguistik
4.4.1 Melagukan syair dengan sebutan Mengaplikasikan
yang jelas dan intonasi yang betul
serta memahami syair tersebut.
Strategi pdp:
5.1.6 Memahami dan menggunakan kata
hubung pancangan relatif dan kata
hubung pancangan komplemen
mengikut konteks dengan betul.

KB
Menghubungkaitkan
Mensentesis
Menjanakan idea
Merumus
Menganalisis
Kbat :

27

MINGGU

TEMA/TAJUK

40

Tema 10:
Jelajah Alam
Sains dan Ciptaan
Unit 28 :
Alam Sains
Tajuk :
Indahnya Pelangi

STANDARD KANDUNGAN

1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang


sesuatu
perkara
semula
dialami dengan tepat , sebutan yang
dengan tepat menggunakan
jelas dan intonasi yang betul dengan
sebutan yang jelas dan
menggunakan
ayat
yang
intonasi yang betul.
mengandungi laras bahasa yang
sesuai.
2.6 Membaca pelbagai bahan
sastera dan bukan sastera yang 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai
sesuai bagi memupuk minat
bahan
bukan
sastera
untuk
membaca.
memperkaya laras bahasa.

Ramalan Cuaca
Tulang Manusia

3.8 Mengedit dan memurnikan


hasil penulisan dengan betul.

Mesin awal
Beku Tanpa
Elektrik
Organ Deria Kita

STANDARD PEMBELAJARAN

4.3 Mengujarkan bahasa yang


indah
dan
menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.

PENGISIAN KURIKULUM
EMK:
Nilai Murni:
Kerajinan, kesyukuran,
rasional
Ilmu :
Sains, Geografi, Sejarah

BCB : Membuat rujukan


Bacaan imbasan
3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil KP:
penulisan daripada aspek ejaan, Pembelajaran berasaskan
tanda baca, kosa kata dan struktur
projek
ayat dalam penulisan.
Interpersonal
Kontruktivisme
4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul Strategi pdp:
serta menggunakan bahasa badan KB
yang kreatif melalui lakonan.
Mengaplikasikan

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata


5.1 Memahami dan menggunakan
kerja aktif transitif dan kata kerja
golongan kata dengan betul
pasif mengikut konteks dengan
mengikut konteks.
betul.

Menghubungkaitkan
Menganalisis
Menjanakan idea
Kbat :

5.1.5 Memahami dan menggunakan kata


adjektif dan kata bantu mengikut
konteks dengan betul.

28

MINGGU

TEMA/TAJUK

41

Tema 10:
Jelajah Alam
Sains dan Ciptaan

Unit 29 :
Teknologi dalam
Kehidupan

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat EMK:
maklumat
tentang
sesuatu
yang tersurat dan tersirat dengan tepat
perkara
daripada
pelbagai
tentang
sesuatu
perkara
secara Nilai Murni:
sumber dengan tepat secara
bertatasusila.
Kasih sayang, kebersihan,
bertatasusila.
2.4

Pencuci Kereta
Automatik
Vakum Robotik
untuk Ibu
Jam Tangan
Pintar
Papan Pintar
E-buku

rasional, kebersihan fizikal dan


mental, kesyukuran, rasional

Membaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat


maklumat yang tersurat dan
yang tersurat dan tersirat dengan tepat
tersirat daripada pelbagai bahan
daripada pelbagai bahan untuk membuat Ilmu :
untuk memberi respons dengan
ulasan yang betul.
TMK
betul.

Tajuk :
Selaut Budi,
Sejunjung Kasih

PENGISIAN KURIKULUM

BCB : Bacaan intensif

3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.3 Membina dan menulis jawapan KP:
frasa dan ayat dengan betul.
pemahaman
berdasarkan
soalan
Interpersonal
bertumpu dan bercapah secara kritis
Konstruktivisme
dengan betul.

Kontektual

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan
dan menggunakan bahasa badan
daripada bahan rangsangan untuk Strategi pdp:
dengan kreatif melalui lakonan
menyampaikan nilai murni dengan KB
secara didik hibur.
menggunakan bahasa yang indah dan Menjanakan idea
bahasa badan yang sesuai melalui Mengitlak
lakonan.

Mensentesis

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata nafi,
golongan kata dengan betul
kata pembenar, kata arah, kata bilangan
mengikut konteks.
mengikut konteks dengan betul.

Kbat :

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan


pembentukan kata yang sesuai
apitan pada kata kerja mempeR...kan,
dalam pelbagai situasi dengan
mempeR...i, dipeR...kan, dipeR...i serta
betul.
imbuhan sisipan dalam pelbagai situasi
dengan betul.
29

MINGGU

TEMA/TAJUK

42

Tema 10:
Jelajah Alam
Sains dan Ciptaan
Unit 20 :
Kreativiti dalam
Ciptaan.
Tajuk :
Basikal Lipat
Inovasi
pembersih Kipas
Siling
Karpet Berlagu
Papan tanda
Fleksibel
Di Klinik
(Penilaian 10)

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

1.6

Berbicara
untuk 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan EMK:
menyampaikan
maklumat
maklumat tentang sesuatu perkara
tentang
sesuatu
perkara
dengan jelas daripada media Nilai Murni:
daripada pelbagai sumber
elektronik menggunakan ayat yang Hemah tinggi, bekerjasama,
dengan
tepat
secara
mengandungi peribahasa secara
kerajinan, kasih sayang,
bertatasusila.
bertatasusila.
kerajinan, Pendidikan
Kesihatan
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang
bacaan
dengan
lancar,
mengandungi ayat tunggal dan Ilmu :
sebutan yang jelas dan
ayat majmuk berbilang subjek dan Peribahasa, kreativiti dan
intonasi yang betul.
predikat secara mekanis dengan
inovasi , Kemahiran Hidup
lancar, sebutan yang jelas dan
3.5 Mencatat maklumat yang
intonasi yang betul.
BCB : Bacaan intensif
betul tentang sesuatu perkara
KP:
daripada pelbagai sumber.
3.5.2 Mencatat maklumat yang betul Interpersonal
mengikut urutan daripada pelbagai Kontekstual
5.1 Memahami dan menggunakan
sumber.
Konstruktivisme
golongan kata dengan betul
mengikut konteks.
5.1.6 Memahami dan menggunakan kata Strategi pdp:
hubung pancangan relatif dan kata KB
5.3 Memahami dan membina ayat
hubung pancangan komplemen Membanding dan membezakan
yang betul dalam pelbagai
mengikut konteks dengan betul.
Mengecam
situasi.
Menjanakan idea
5.3.1 Memahami dan membina ayat
tunggal dan ayat majmuk dengan
Kbat :
peluasan subjek dan predikat
dengan betul dalam pelbagai
situasi.

30