Anda di halaman 1dari 40

PANITIA BAHASA MELAYU

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


SK TAHUN 1

BAHASA
MELAYU

MINGGU/
TARIKH
Januari
M1 hingga
M3

TEMA /
TAJUK

MINGGU
4

TEMA:
KELUARGA
PENYAYANG

Tarikh:
23.01.17
hingga
25.01.17

CUTI
TAHUN
BARU CINA
26.01.17
HINGGA
31.01.2017

UNIT 1:
Keluargaku
sayang

STANDARD KANDUNGAN

1.1.Asas mendengar dan


memberikan respons

2.1 Asas membaca


memahami

dan

3.1 Asas menulis

4.2 Menghayati keindahan


dan
kesantunan
bahasa
dalam bahan sastera.
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan
golongan
kata mengikut konteks

STANDARD
PEMBELAJARAN
Minggu Transisi & Guru Penyayang

1.1.1
Mengajuk,
dan
menyebut perkataan, frasa
dan ayat yang mengandungi
pelbagai bunyi;
i) vokal
ii) konsonan
2.1.1
Membaca
sebutan yang betul;
i) vokal
ii) konsonan
3.1.1
Menulis
mekanis;
i) huruf
ii) suku kata

dengan

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

Sistem bahasa
Tatabahasa:
Kata nama am, kata
kerja
Kosa kata:
ayam, oren, memotong,
menyusun, mengecat
KBT

secara

4.2.2 Menyanyikan dengan


sebutan dan intonasi yang
betul;
i) lagu kanak-kanak
5.1.1 Memahami, mengenal
pasti
dan
menggunakan
golongan
kata
mengikut
konteks;
i) kata nama am

Ilmu : Muzik, Seni Visual


Pendidikan Moral,
Nilai:
Kasih sayang,
kerjasama, rajin, baik
hati
EMK:
Kreativiti dan inovasi,
TMK
KB- Menghubung kait,
mengecam,membanding
beza
BCB Mendengar

dengan berkesan.
Peta Pemikiran
Peta Bulatan

MINGGU/
TARIKH

TEMA /
TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.1
Mendengar
memberikan respons

MINGGU
5
Tarikh:
01.02.17
hingga
03.02.17

dan

TEMA:
KELUARGA
PENYAYANG
UNIT 2:
BERGEMBIRA
DENGAN
KELUARGA

2.1 Asas membaca


memahami

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.1.1
Mengajuk
dan
menyebut perkataan, frasa
dan ayat yang mengandungi
pelbagai bunyi;
iii) diftong
iv) vokal berganding

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Tatabahasa:
Kata nama am

2.1.1
Membaca
sebutan yang betul;
ii) konsonan
iii) suku kata

KBT

dan

3.1 Asas menulis

4.2 Menghayati keindahan


dan
kesantunan
bahasa
dalam bahan sastera.

5.1 Memahami fungsi dan


menggunakan golongan kata
mengikut konteks

3.1.1
Menulis
mekanis;
ii) suku kata
iii) perkataan

dengan

CATATAN

Kosa kata:
haiwan, laut,
denai,piano, sofa, radio

Ilmu:
P. Moral. Dunia muzik
secara

4.2.2 Menyanyikan dengan


sebutan dan intonasi yang
betul;
i) lagu kanak-kanak

5.1.1 Memahami, mengenal


pasti
dan
menggunakan

Nilai:
Bersyukur, berhemah
tinggi,kebersihan fizikal
EMK:
KB- Mengecam,
mengenal pasti ,
membandingbezakan,
BCB Mengingat,
Pembelajaran Masteri,
TMK
Keusahawanan

golongan
kata
konteks;
i) kata nama am

MINGGU/
TARIKH
MINGGU
6
Tarikh:
06.02.17
hingga
10.0217

TEMA /
TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.1
Mendengar
memberikan respons

dan

TEMA:
KELUARGA
PENYAYANG
UNIT 3:
BERCUTI DI
KAMPUNG

2.1 Asas membaca


memahami

mengikut
Peta Pemikiran
Peta Bulatan

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.1.1
Mengajuk
dan
menyebut perkataan, frasa
dan ayat yang mengandungi
pelbagai bunyi;
v) digraf
vi) konsonan bergabung

dan

3.1 Asas menulis

4.1 Mengaplikasikan unsur


keindahan dan kesantunan
bahasa
dalam
bahan
sastera.
5.1 Memahami fungsi dan

2.1.1
Membaca
sebutan yang betul;
iv) frasa
v) perkataan
vi) ayat
3.1.1
Menulis
mekanis;
iv) frasa
v) ayat

dengan

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Tatabahasa:
Kata nama am, kata
nama khas

CATATAN

Kosa Kata:
pinggan, tudung saji,
surat khabar, penyapu,
bangku
KBT
Ilmu :
Dunia. Muzik, P. Moral

secara

4.1.1
Bercerita
dan
menuturkan
dialog
yang
mengandungi gaya bahasa
yang indah;
i) Simpulan bahasa

Nilai:
Kerjasama,
menghargai tradisi,
patriotisme,
menghargai sejarah.
EMK:
KB - Mengecam,
menghubungkaitkan

PKJR:
Jalan raya
dengan
Kenderaan

MINGGU/
TARIKH
MINGGU
7
Tarikh:
13.02.17
hingga
17.02.17

TEMA /
TAJUK
TEMA:
KELUARGA
PENYAYANG
UNIT 4:
RAKAN
SEKELAS

menggunakan golongan kata


mengikut konteks

5.1.1 Memahami, mengenal


pasti
dan
menggunakan
golongan
kata
mengikut
konteks;
i) kata nama am

BCB Mengingat,
mendengar dengan
berkesan.

PKJR:

TMK

AKTIVITI : 1 - 3

Peta Pemikiran
Peta Bulatan

STANDARD KANDUNGAN
1.1
Mendengar
memberikan respons

dan

2.1 Asas membaca dan


memahami

3.2 Menulis perkataan, frasa


dan ayat yang bermakna
4.1 Mengaplikasikan unsur
keindahn dan kesantunan
bahasa dalam bahan sastera

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.1.2 Mendengar, memahami
dan memberikan respons
terhadap;
i) soalan

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Tatabahasa:
kata nama khas
kata ganti nama

2.1.2
Membaca
dengan
sebutan yang betul, intonasi
yang sesuai dan memahami;
i) perkataan dua suku kata
dan tiga suku kata

Kosa Kata:
padang, stor sukan,
pejabat, koridor,
makmal
komputer,kantin

3.2.1 Membina dan menulis


i) perkataan

KBT

4.1.1
Bercerita
dan
menuturkan
dialog
yang
mengandungi gaya bahasa
yang indah
i) Simpulan bahasa

5.1 Memahami fungsi dan

CATATAN

Ilmu :
Pembelajaran
Kontekstual, Dunia
Muzik, P. Moral
Nilai:
Hemah tinggi, kasih
sayang, baik hati

menggunakan golongan kata


mengikut konteks

PKJR:
Jalan raya
dengan
Kenderaan

5.1.1 Memahami, mengenal


pasti
dan
menggunakan
golongan
kata
mengikut
konteks;
ii) kata nama khas

PKJR:
AKTIVITI : 4 - 5

EMK:
KB-Menjanakan idea,
menghubungkaitkan
menganalisis,mencirik
an
BCB Mengingat,
mendengar dengan
berkesan
KP-Interpersonal.
TMK
Keusahawanan
Peta Pemikiran
Peta Alir

MINGGU/
TARIKH
MINGGU
8
Tarikh:
20.02.17
hingga
24.02.17

TEMA /
TAJUK
TEMA:
KELUARGA
PENYAYANG
UNIT 4:
RAKAN
SEKELAS

STANDARD KANDUNGAN
1.1
Mendengar
memberikan respons

dan

2.1 Asas membaca dan


memahami

3.2 Menulis perkataan, frasa


dan ayat yang bermakna.
4.2 Menghayati keindahan
dan kesantunan bahasa

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.1.2 Mendengar, memahami
dan memberikan respons
terhadap;
i) soalan
2.1.2
Membaca
dengan
sebutan yang betul, intonasi
yang sesuai dan memahami;
i) perkataan dua suku kata
dan tiga suku kata

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Tatabahasa:
kata ganti nama

CATATAN

Kosa Kata:
Kamu, kami, saya, kita
KBT

3.2.1 Membina dan menulis


i) perkataan

Ilmu :
Pembelajaran
Kontekstual, Pend.
Muzik, P. Moral

4.2.2 Menyanyikan dengan


sebutan dan intonasi yang

Nilai:
Hemah tinggi, kasih

dalam bahan sastera


5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan
kata mengikut konteks
PKJR:
Jalan raya
dengan
Kenderaan

betul

sayang,baik hati

i) Lagu kanak-kanak

EMK:

5.1.1 Memahami, mengenal


pasti
dan
menggunakan
golongan
kata
mengikut
konteks;
i) kata ganti nama

KB - Menjanakan idea,
menghubungkaitkan
menganalisis,mencirika
n
BCB Mengingat,
mendengar dengan
berkesan

PKJR:
AKTIVITI : 6 - 7

KP - Interpersonal.
TMK
Keusahawanan
Peta Pemikiran
Peta Bulatan
MINGGU/
TARIKH
MINGGU
9
Tarikh:
27.02.17
hingga
03.03.17

TEMA /
TAJUK
TEMA:

MASYARAKAT
MUHIBAH

UNIT 5:
TOLONG
MENOLONG

STANDARD KANDUNGAN
1.1
Mendengar
memberikan respons

dan

2.1 Asas membaca


memahami

dan

STANDARD
PENGISIAN
PEMBELAJARAN
KURIKULUM
1.1.2 Mendengar, memahami Sistem Bahasa
Tatabahasa:
dan memberikan respons
Kata majmuk
terhadap:

2.1.2 Membaca dengan


sebutan yang betul, intonasi
yang sesuai dan memahami;

Kosa kata:
tiga sekawan , terkena
jerat, menggigit jari ,
suara merdu, kawankawan mereka

ii) frasa

KBT

ii) suruhan

CATATAN

3.2 Menulis perkataan, frasa,


dan ayat yang bermakna

3.2.1 Membina dan menulis

4.2 Menghayati keindahan


dan
kesantunan
bahasa
dalam bahan sastera.

4.2.1 Melafazkan pantun


dengan intonasi yang betul;

ii) frasa

i) pantun dua kerat

PKJR:
Jalan raya
dengan
Kenderaan

4.3
Menghasilkan
bahan
sastera
dengan
menyerapkan keindahan dan
kesantunan bahasa serta
mempersembahkannya
secara kreatif.

4.3.1 Mencipta secara


terkawal dan
mempersembahkan;

5.2

5.2.2 Memahami, mengenal


pasti
dan menggunakan kata
majmuk mengikut konteks;
i) kata majmuk rangkai kata
bebas

Memahami
menggunakan
pembentukan
mengikut konteks

dan
kata

PKJR:
AKTIVITI 8 10

i) pantun dua kerat

Ilmu:
Pembelajaran
Kontekstual, Dunia.
Muzik, P. Moral
Nilai:
Kerajinan, tolong
-menolong, semangat
bermasyarakat
EMK:
KB- Menjanakan idea,
menghubungkaitkan
mengecam,
menganalisis
BCB Mengingat,
mendengar dengan
berkesan
KP:
Interpersonal. Verbal
linguistik
TMK
Peta Pemikiran:
Peta Bulatan

MINGGU/
TARIKH
MINGGU
10
Tarikh:
6.03.17

TEMA /
TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

TEMA:

1.1
Mendengar
memberikan respons

dan

UNIT 6:

2.1

dan

MASYARAKAT
MUHIBAH

Asas

membaca

STANDARD
PENGISIAN
PEMBELAJARAN
KURIKULUM
1.1.2 Mendengar, memahami dan
Sistem bahasa
memberikan respons terhadap:Tatabahasa :
Penjodoh bilangan
iii) pesanan
Kosa Kata:
keping, helai, biji,
bilah,
2.1.2 Membaca dengan sebutan
yangbuah
betul,

CATATAN

hingga
10.03.17

BUKU
SEGALANYA

memahami

intonasi yang sesuai dan memahami;


iii) ayat
KBT
3.2.1 Membina dan menulis
iii) ayat

3.2 Menulis perkataan, frasa


dan ayat yang bermakna
4.2 Menghayati keindahan
dan
kesantunan
bahasa
dalam bahan sastera.
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata
mengikut konteks
PKJR:
Melintas
jalan dengan
orang
dewasa

PKJR:
AKTIVITI: 11 - 12

Ilmu :
Pendidikan Moral
Pendidikan Islam
Dunia Muzik
4.2.1 Melafazkan pantun dengan intonasi
yang betul;
Nilai:
ii) pantun empat kerat
hemah tinggi, baik
hati, tanggungjawab,
semangat
5.1.1 Memahami, mengenal pasti
bermasyarakat,
dan menggunakan golongan kata
kerjasama
mengikut
konteks;
iv) penjodoh bilangan
EMK:
.
KP: kajian masa depan
konstruktivisme,
verbal linguistik
BCB:
Mendengar dengan
berkesan
Peta Pemikiran:
Peta Bulatan

MINGGU
11
Tarikh:
13.03.17
hingga
17.03.17

TEMA:
MASYARAKAT
MUHIBAH

1.1
Mendengar
dan
memberikan respons

1.1.2 Mendengar, memahami Sistem bahasa


Tatabahasa :
dan memberikan respons
Kata kerja aktif
terhadap:
transitif
iii) pesanan

UNIT 6:
BUKU
SEGALANYA

2.1 Asas membaca dan


memahami

3.2 Menulis perkataan,


frasa, dan ayat yang
bermakna
4.2
Menghayati
keindahan
dan
kesantunan
bahasa
dalam bahan sastera.

PKJR:
Melintas jalan
dengan orang
dewasa

5.1 Memahami fungsi


dan
menggunakan
golongan kata mengikut
konteks

PKJR:
AKTIVITI ; 13 - 14

2.1.2 Membaca dengan


sebutan yang betul, intonasi
yang sesuai dan memahami;
iii) ayat
3.2.1 Membina dan menulis
iii) ayat
4.2.1 Melafazkan pantun
dengan intonasi yang betul;
ii) pantun empat kerat

Kosa Kata:
Mengasingkan,
mengukur,
menggunting,
membalut
KBT
Ilmu :
Pendidikan Moral,
Dunia muzik,
Pendidikan Islam,

Nilai:
Hemah tinggi, baik
hati,
tanggungjawab,seman
5.1.2 Memahami, mengenal
gat bermasyarakat,
pasti
dan menggunakan kata kerja kerjasama
mengikut konteks:
EMK:
i) Kata kerja aktif tansitif
KB- Menjanakan
idea,menghubungkaitk
an, mencirikan
KP:konstruktivisme,
kajian masa depan,
verbal linguistik
Kreativiti dan Inovatif,
TMK
Keusahawanan.

10

Peta Pemikiran
Peta bulatan

11

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 18.03.2017 HINGGA 26.03.2017


MINGGU/
TARIKH
MINGGU
12
Tarikh:
27.03.17
hingga
31.03.17

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

TEMA:
PENTINGKAN
KEBERSIHAN
DAN KESIHATAN

1.2
Bertutur
untuk
menyampaikan
maklumat
dan idea bagi pelbagai
tujuan.

UNIT 7:
TELITINYA RIZAL

2.2 Membaca, memahami


dan menaakul bahan grafik
dan bukan grafik

STANDARD
PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

1.2.1 Bertutur dengan sebutan Sistem


dan
bahasa
intonasi yang betul secara
Tatabahasa :
bertatasusila
Kata kerja pasif
2.2.1 Membaca, memahami
dan menaakul bahan untuk
mendapatkan;
i) kosa kata

Kosa Kata:
disapu, ditukar,
disusun,dilap,
disangkut
KBT

3.2 Menulis perkataan, frasa


dan ayat yang bermakna

4.2 Menghayati keindahan


dan
kesantunan
bahasa
dalam bahan sastera.

PKJR:
Melintas jalan
dengan orang
dewasa

5.1 Memahami fungsi dan


menggunakan golongan kata
mengikut konteks

PKJR:
AKTIVITI ; 15 - 16

3.2.2 Membina dan menulis


jawapan
pemahaman
berdasarkan soalan;
i) bertumpu
4.2.2 Mernyanyikan dengan
sebutan dan intonasi dengan
betul
i) Lagu kanak-kanak
5.1.2 Memahami, mengenal
pasti dan menggunakan kata
kerja mengikut konteks:
i) Kata kerja pasif

Ilmu:
Pembelajaran
kontekstual,
Pendidikan Moral,
Pendidikan Islam,
Pendidikan Muzik
Nilai:
Kebersihan fizikal dan
mental, prihatin,
rasional,kebersihan
EMK:
KB- menghubung kait,
menaakul,,
menjanakan idea
KP: konstruktivisme,
interpersonal
BCB: merujuk kamus

12

Peta Pemikiran:
Peta Alir
MINGGU/
TARIKH
MINGGU

13

Tarikh:
03.04.2017
hingga
07.04.2017

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

TEMA:
PENTINGKAN
KEBERSIHAN
DAN KESIHATAN

1.2
Bertutur
untuk
menyampaikan
maklumat
dan idea bagi pelbagai
tujuan.

UNIT 7:
TELITINYA RIZAL

2.2 Membaca, memahami


dan menaakul bahan grafik
dan bukan grafik
3.2 Menulis perkataan, frasa
dan ayat yang bermakna
4.2 Menghayati keindahan
dan
kesantunan
bahasa
dalam bahan sastera.
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata
mengikut konteks

PKJR:
Melintas jalan
dengan orang
dewasa

PKJR:
AKTIVITI : 17 - 18

STANDARD
PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

1.2.1 Bertutur dengan sebutan Sistem


dan
bahasa
intonasi yang betul secara
Tatabahasa :
bertatasusila
Kata adjektif
2.2.1 Membaca, memahami
dan menaakul bahan untuk
mendapatkan;
i) kosa kata
3.2.2 Membina dan menulis
jawapan
pemahaman
berdasarkan soalan;
i) bertumpu
4.2.1 Melafazkan pantun
dengan intonasi yang betul;
ii) pantun empat kerat
5.1.3 Memahami,mengenal
pasti dan
menggunakan kata adjektif
mengikut konteks

Kosa Kata:
kotor, wangi, bersih,
kecil, kering
KBT
ILMU:
Pembelajaran Masteri,
Pend. Kesihatan, Pend.
Islam
Nilai:
kebersihan fizikal dan
mental, prihatin,
rasional, kebersihan
EMK:
KB- menghubung kait,
menaakul,
menjanakan idea
KP: konstruktivisme,
interpersonal
BCB: merujuk kamus

13

Peta Pemikiran:
Peta Alir

MINGGU/
TARIKH
MINGGU
14
Tarikh:
10.04.2017
hingga
14.04.2017

TEMA / TAJUK
TEMA:
PENTINGKAN
KEBERSIHAN
DAN KESIHATAN
UNIT 8:
MENU SIHAT

STANDARD KANDUNGAN
1.2
Bertutur
untuk
menyampaikan
maklumat
dan idea bagi pelbagai
tujuan
2. 2 Membaca, memahami
dan menaakul bahan grafik
dan bukan grafik
3.2 Menulis perkataan, frasa
dan ayat yang bermakna

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.2.2 Menyampaikan
maklumat daripada
bahan
2.2.1 Membaca, memahami
dan menaakul bahan untuk
mendapatkan;
ii) idea tersurat
3.2.1 Membina dan menulis
iii) ayat
3.2.3 Mencatat maklumat
tentang sesuatu perkara.

4.2 Menghayati keindahan


dan
kesantunan
bahasa
dalam bahan sastera.

4.2.1 Melafazkan pantun


dengan intonasi yang betul;
ii) pantun empat kerat

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

Sistem Bahasa
Tatabahasa:
Kata hubung
Kosa kata:
dan, tetapi, atau
KBT
Ilmu:
Pembelajaran
kontekstual, Pend.
kesihatan
Nilai:
Kesederhanaan,
Rasional,
Kebersihan fizikal dan
mental, prihatin, kasih
sayang

4.2.1 Melafazkan pantun


dengan intonasi yang betul;
i) pantun dua kerat
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan
golongan
kata mengikut konteks

EMK:
KB- Menghubung kait,
menjana idea,
menaakul, mencirikan,
5.1.4 Memahami, mengenal pasti
mengecam
dan menggunakan kata tugas
mengikut konteks
KP- Interpersonal
i) Kata hubung gabungan

14

PKJR:
Lampu Isyarat
dan tanda jalan
raya

MINGGU/
TARIKH
MINGGU
15
Tarikh:
17.04.2017
hingga
21.04.2017

TEMA / TAJUK
TEMA:
PENTINGKAN
KEBERSIHAN
DAN KESIHATAN
UNIT 8:
MENU SIHAT

BCB- Bacaan intensif,


Mencatat nota

PKJR:
AKTIVITI : 19 - 20

Peta Pemikiran:
Peta Pokok

STANDARD KANDUNGAN
1.2
Bertutur
untuk
menyampaikan
maklumat
dan idea bagi pelbagai
tujuan
2. 2 Membaca, memahami
dan menaakul bahan grafik
dan bukan grafik

3.2 Menulis perkataan, frasa


dan ayat yang bermakna

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.2.2 Menyampaikan
maklumat daripada
bahan
2.2.1 Membaca, memahami
dan menaakul bahan untuk
mendapatkan;
ii) idea tersurat
3.2.1 Membina dan menulis
iii) ayat
3.2.3 Mencatat maklumat
tentang sesuatu perkara.

4.2 Menghayati keindahan


dan
kesantunan
bahasa
dalam bahan sastera.
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan
golongan

4.2.1 Melafazkan pantun


dengan intonasi yang betul;
ii) pantun empat kerat

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

Sistem Bahasa.
Tatabahasa:
Kata Seru
Kosa kata:
Hai, Amboi,Wah, Eh
KBT
Ilmu:
Pend. Kesihatan
Pendidikan Agama
Islam.
Nilai:
Kesederhanaan,Rasion
al, Kebersihan fizikal
dan mental, prihatin,
kasih sayang

EMK:
5.1.4 Memahami, mengenal pasti
KB- Menghubung kait,
dan menggunakan kata tugas menjana idea,

15

kata mengikut konteks


PKJR:
Lampu Isyarat
dan tanda jalan
raya

mengikut konteks
ii) Kata seru

menaakul, mencirikan,
mengecam
KP- Interpersonal

PKJR:
AKTIVITI : 21 - 22

BCB- Bacaan intensif,


Mencatat nota
Peta Pemikiran :
Peta Bulatan

MINGGU/
TARIKH
MINGGU
16
Tarikh:
24.04.2017
hingga
28.04.2017

TEMA /
TAJUK
TEMA:

PENTINGKAN
KEBERSIHAN
DAN
KESIHATAN

UNIT 9:
KITA
CERGAS

STANDARD KANDUNGAN
1.1
Mendengar
memberikan respons

dan

2. 2 Membaca, memahami,
dan menaakul bahan grafik
dan bukan grafik

STANDARD
PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
1.1.2Mendengar, memahami dan
Tatabahasa:
memberi
respons terhadap ;
Kata perintah
i) soalan
Kosa kata :
jangan, jemput, sila
KBT
2.2.1 Membaca, memahami dan menaakul
bahan untuk mendapatkan : Ilmu:
iii) idea tersirat
Pendidikan Jasmani
Dunia Muzik

3.2 Menulis perkataan, frasa


dan ayat yang bermakna

3.2.2 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan ;
ii) bercapah

Nilai:
Kebersihan fizikal dan
mental,Rasional,
kegigihan, kerjasama

4.1

4.1.1

EMK:
KB- Menghubung kait,

Mengaplikasikan

unsur

CATATAN

Bercerita

dan

16

keindahan dan kesantunan


bahasa
dalam
bahan
sastera.

PKJR:
Lampu
Isyarat dan
tanda jalan
raya

MINGGU/
TARIKH
MINGGU
17
Tarikh:
01.05.201
7
hingga
05.05.201
7

TEMA /
TAJUK
TEMA :

KESELAMATAN

UNIT 10:
PASTIKAN
SELAMAT

5.1 Memahami fungsi dan


menggunakan golongan kata
mengikut konteks
PKJR:
AKTIVITI : 23 - 25

STANDARD KANDUNGAN
1.1
Mendengar
memberikan respons

dan

2.3
Membaca
dan
mengapresiasi karya sastera
dan bukan sastera

menuturkan
dialog
yang
mengandungi
gaya
bahasa
yang
indah;
i) simpulan bahasa
5.1.4 Memahami , mengenal
pasti
dan
menggunakan
kata
tugas
mengikut
konteks;
ii) kata perintah

KP- Kinestatik
BCB- Bacaan intensif
dan mendengar
dengan berkesan.
Peta Pemikiran
Peta dakap

STANDARD
PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

1.1.2 Mendengar, memahami dan


Sistem Bahasa
memberikan respons terhadap Tatabahasa
:
:
ii) suruhan
Kata Ganti Nama Diri
Kata arah
2.3.1
Membaca
dan
mengenal pasti kandungan
teks bahan sastera dan
bukan sastera
i) cerita

3.2 Menulis perkataan, frasa


dan ayat yang bermakna

menaakul,
sintesis,memadankan

3.2.4 Menulis secara imlak;


i) perkataan

Kosa kata:
tutup, suis, jiran, kunci
KBT
Ilmu :
Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Moral
Nilai:
Berwaspada, berhatihati, bertanggungjawab,

17

4.1 Mengaplikasikan unsur


keindahn dan kesantunan
bahasa dalam bahan sastera

4.1.1
Bercerita
dan
menuturkan
dialog
yang
mengandungi gaya bahasa
yang indah
i) Simpulan bahasa

5.1 Memahami fungsi dan


menggunakan golongan kata
mengikut konteks
PKJR:
Lima langkah
melintas
dengan
selamat

MINGGU/
TARIKH
MINGGU
18
Tarikh:
08.05.201
7
hingga
12.05.201
7

TEMA /
TAJUK

PKJR:
AKTIVITI : 26 - 27

STANDARD KANDUNGAN
1.1 Mendengar dan
memberikan respons

TEMA :

KESELAMATAN

UNIT 11:
KITA
SELAMAT DI
SINI

2.3 Membaca dan


mengapresiasi karya sastera
dan bukan sastera

3.2 Menulis perkataan, frasa,


dan ayat yang bermakna

EMK
KB : Membuat inferens,
menaakul, mengecam,
menjanakan idea

BCB:
-Mendengar dengan
5.1.4 Memahami, mengenal pasti
dan menggunakan kata tugas berkesan
-Bacaan intensif
mengikut konteks
iv) Kata sendi nama
v) Kata arah

Peta Pemikiran:
Peta Alir

STANDARD
PENGISIAN
PEMBELAJARAN
KURIKULUM
1.1.2 Mendengar, memahami Sistem Bahasa
dan memberikan respons
Tatabahasa :
terhadap :
Kata perintah
iii) pesanan
Kosa Kata :
Harap, Tolong, Jangan
2.3.1 Membaca dan mengenal
pasti kandungan teks bahan
sastera dan bukan sastera;
KBT
ii) pantun
Ilmu :
Pendidikan Moral
3.2.4 Menulis secara imlak;
Pend. Jasmani dan
iii) ayat
Kesihatan

CATATAN

18

4.2 Menghayati keindahan


dan
kesantunan
bahasa
dalam bahan sastera.
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata
mengikut konteks

PKJR :
Lima langkah
melintas
dengan
selamat

PKJR:
AKTIVITI : 28 - 29

Nilai:
Menjaga keselamatan
4.2.2 Mernyanyikan dengan sebutan
diri,mematuhi peraturan,
dan intonasi dengan betul
berwaspada,
i) Lagu kanak

EMK:

5.1.4 Memahami, mengenalpasti


KB :dan
Menghubung kait,
menggunakan kata tugas mengikut
Menjana Idea,
konteks
mengecam, mencirikan
ii) Kata perintah
BCB:
-Mendengar dengan
Berkesan
- Bacaan Intensif
KP: Verbal- linguistik
Peta Pemikiran:
Peta bulatan

MINGGU/
TARIKH
MINGGU
19
Tarikh:
15.05.201
7
hingga
19.05.201
7

TEMA /
TAJUK

STANDARD KANDUNGAN
1.1 Mendengar dan
memberikan respons

TEMA :

KESELAMATAN

UNIT 1:
KITA
SELAMAT DI
SINI

2.3 Membaca dan


mengapresiasi karya sastera
dan bukan sastera

3.2 Menulis perkataan, frasa

STANDARD
PENGISIAN
PEMBELAJARAN
KURIKULUM
1.1.2 Mendengar, memahami Sistem Bahasa
dan memberikan respons
Tatabahasa :
terhadap :
kata tanya
iii) pesanan
Kosa Kata :
apa, siapa, bila, mana
2.3.1 Membaca dan mengenal
pasti kandungan teks bahan KBT:
sastera dan bukan sastera;
ii) pantun
Ilmu:
Pendidikan Moral
Pend. Jasmani dan
3.2.4 Menulis secara imlak;
Kesihatan

CATATAN

19

dan ayat yang bermakna


4.2 Menghayati keindahan
dan
kesantunan
bahasa
dalam bahan sastera.
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata
mengikut konteks
PKJR :
Lima langkah
melintas
dengan
selamat

iii) ayat
Nilai:
Menjaga keselamatan
.2.2 Mernyanyikan dengan sebutan
diri, mematuhi
dan intonasi dengan betul
peraturan, berwaspada,
i) Lagu kanak-kanak
EMK:
5.1.4 Memahami, mengenal pasti
KB :
dan menggunakan kata tugasmenghubung kait,
mengikut konteks
menjana idea,
vi) Kata tanya
mengecam, mencirikan
BCB:
-mendengar dengan
berkesan
-bacaan intensif

PKJR:
AKTIVITI : 30 - 31

KP:
verbal- linguistik
Peta Pemikiran:
Peta bulatan

MINGGU/
TARIKH
MINGGU
20
Tarikh:
22.05.201
7
hingga
26.05.201
7

TEMA /
TAJUK
TEMA :

KESELAMATAN

UNIT 12:
SELAMAT DI
JALAN RAYA

STANDARD KANDUNGAN
1.2 Bertutur untuk
menyampaikan maklumat
dan idea bagi pelbagai
tujuan

2.3
Membaca
dan
mengapresiasi karya sastera
dan bukan sastera

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.2.1 Bertutur dengan
sebutan dan intonasi yang
betul secara bertatasusila

2.3.1 Membaca dan


mengenal pasti kandungan
teks bahan sastera dan
bukan sastera;

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa
Tatabahasa :
kata arah

CATATAN

Kosa Kata :
hadapan, tepi
KBT
Ilmu :

20

Dunia Seni Visual


iii) lagu kanak-kanak
3.3 Menghasilkan penulisan

4.2 Menghayati keindahan


dan
kesantunan
bahasa
dalam bahan sastera
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata
mengikut konteks
PKJR :
Lima Langkah
Melintas
dengan
Selamat

PKJR:
AKTIVITI : 32

3.3.1 Menghasilkan penulisan


naratif dan bukan naratif;

Nilai :
berhati-hati, mematuhi
peraturan, berwaspada

i) terkawal

EMK:

4.2.2 Menyanyikan dengan


sebutan dan intonasi yang
betul;

Kreativiti dan Inovatif


TMK

i) lagu kanak-kanak

KB :
Menghubungkaitkan,
5.1.4 Memahami, mengenal pasti
Menjana Idea
dan menggunakan kata tugas
mengikut konteks
BCB:
-mendengar dengan
v) Kata arah
berkesan -bacaan
Intensif
KP:
verbal linguistik, muzik
Peta Pemikiran:
Peta dakap

MINGGU/
TARIKH
MINGGU

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

TEMA 5:
NEGARAKU
TERCINTA

1.2 Bertutur untuk menyampaikan


maklumat dan idea bagi pelbagai
tujuan.

UNIT 13:
BUDAYA KITA

2.2 Membaca , memahami dan


menaakul bahan grafik dan bukan

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.2 Menyampaikan maklumat daripada
bahan.

21
Tarikh:

2.2.1 Membaca, memahami, dan menaakul


bahan untuk mendapatkan;

PENGISIAN
KURIKULUM
Sistem Bahasa

CATATAN

Tatabahasa:
perkataan berimbuhan
akhiran, kata kerja
Kosa kata:

21

12.06.17
hingga
16.06.17

grafik.
3.3 Menghasilkan penulisan

Cuti Nuzul
Al-Quran
(12 Jun
2017)

i) kosa kata

3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil


penulisan daripada aspek;
i) ejaan

4.2 Menghayati keindahan dan


kesantunan bahasa dalam bahan
sastera.

4.2.1 Melafazkan pantun dengan intonasi


yang betul.
ii) pantun empat kerat

5.2 Memahami dan


menggunakan pembentukan
kata mengikut konteks.

5.2.1 Memahami, mengenal pasti dan


menggunakan kata terbitan mengikut
konteks.
ii) kata berimbuhan akhiran.

PKJR:
AKTIVITI : 33 dan 34

tradisi, jualan, tanaman,


tarian
KBT
Ilmu:
Dunia Seni Visual
Dunia Muzik
Nilai:
-Menghargai tradisi
-Menghargai budaya
-Kesyukuran
EMK :
Keusahawanan
KBMenghubung kait,
menjana idea,
memadankan

PKJR :
Melintas Jalan
dengan Orang
Dewasa.

BCB- Bacaan Intensif


Peta pemikiran
Peta alir

MINGGU/
TARIKH
MINGGU

TEMA / TAJUK
TEMA 5:
NEGARAKU
TERCINTA

22
UNIT 14:

STANDARD KANDUNGAN
1.1 Mendengar dan memberikan
respons.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.2 Mendengar, memahami dan
memberikan respons terhadap;
i) soalan

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

Sistem Bahasa
Tatabahasa:
Kata majmuk
Kata Ganda

22

Tarikh:
19.06.17
hingga
23.06.17

MILIK KITA

PKJR :
Berhenti Sebelum
Melintas Jalan aya.

MINGGU/
TARIKH

TEMA / TAJUK

2.2 Membaca , memahami


dan menaakul bahan grafik dan
bukan grafik.

2.2.1 Membaca, memahami, dan menaakul


bahan untuk mendapatkan;
ii) idea tersurat

3.3 Menghasilkan penulisan

3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil


penulisan daripada aspek;
ii) tanda baca

4.2 Menghayati keindahan dan


kesantunan bahasa dalam bahan
sastera.

4.2.3 Melagukan dengan sebutan dan


intonasi yang betul ;
i) Syair -irama Selendang Delima

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata mengikut
konteks.

5.2.2 Memahami, mengenal pasti dan


menggunakan kata majmuk mengikut
konteks;
i) kata majmuk rangkai kata bebas.
5.2.3 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata ganda mengikut konteks.
i) kata ganda

PKJR:
AKTIVITI : 35 dan 36

Kosa kata:
televisyen,kereta api, jet
pejuang, lintas hormat
KBT
Ilmu:
- Dunia Seni Visual
- Sains
Nilai:
Patriotisme
Muafakat
EMK:
KB-mengkonsepsi,
menganalisis, menaakul
KP- Logik Muzik
Peta Pemikiran:
Peta Bulatan

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI


26-30 JUN 2017
MINGGU

TEMA 5:
NEGARAKU
TERCINTA

1.1 Mendengar dan


memberikan respons

1.1.2
Mendengar, memahami dan memberikan
respons terhadap;

Sistem Bahasa
Tatabahasa :
Ayat penyata

23

23
Tarikh:
03.07.17
hingga
07.07.17

UNIT 15:
SIKAP YANG
BAIK

iii) pesanan

Ayat tanya

2.3 Membaca dan mengapresiasi karya


sastera dan bukan sastera.

2.3.2 Membaca, memahami dan


mempersembahkan karya sastera.

Kosa Kata :
kemudahan,
terowong,perhimpunan

3.2 Menulis perkataan, frasa dan ayat


yang bermakna.

3.2.2 Membina dan menulis jawapan


pemahaman berdasarkan soalan;
i) bertumpu
ii) bercapah

KBT

5.3 Memahami dan membina ayat


mengikut konteks.

5.3.1 Memahami dan mengenal pasti jenis


ayat mengikut konteks;
i) ayat penyata
ii) ayat tanya dengan kata tanya

Ilmu :
Pendidikan Islam
Nilai:
Kerjasama
Hemah tinggi
EMK:
KB-Menghubung kait,
menjana idea, menaakul

PKJR :
Berhenti Sebelum
Melintas Jalan
Raya.

MINGGU/
TARIKH
MINGGU

TEMA / TAJUK
TEMA 6:
SAINS,
TEKNOLOGI,

PKJR:
AKTIVIT I : 37, 38 dan 39

KP: Kinestatik,
Verbal-linguistik
Peta Pemikiran:
Peta alir

STANDARD KANDUNGAN
1.1 Mendengar dan memberi respons.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.2 Mendengar, memahami dan
memberikan respons terhadap;
iii) pesanan.

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

Sistem Bahasa
Tatabahasa:
Ayat perintah

24

24
Tarikh:
10.07.17
hingga
14.07.17

DAN INOVASI
UNIT 16:
SAINS DAN KITA

2.2 Membaca , memahami dan menaakul


bahan grafik dan bukan grafik.
3.2 Menulis perkataan, frasa dan ayat
yang bermakna.

PKJR :
Melihat Kenderaan

2.2.1 Membaca, memahami,dan menaakul Kosa kata:


bahan untuk mendapatkan;
tenggelam, timbul,
iii) idea tersirat
penyedut, syiling
3.2.1 Membina dan menulis
i) perkataan,
ii) frasa

4.2 menghayati keindahan


dan kesantunan bahasa
dalam bahan sastera.

4.2.1 Melafazkan pantun dengan intonasi


yang betul.
ii) pantun empat kerat

5.3 Memahami dan membina


ayat mengikut konteks.

5.3.1 Memahami dan mengenal pasti jenis


ayat mengikut konteks;
iii) ayat perintah

PKJR:
AKTIVITI : 40 dan 41

KBT:
Ilmu:
Sains
PJPK
Nilai:
Rasional
Kesyukuran
EMK
KBMencirikan, menjana idea,
membuat kesimpulan
KP: Interpersonal
Peta Pemikiran:
Peta pokok

MINGGU/
TARIKH
MINGGU

TEMA / TAJUK
TEMA 6:
SAINS,
TEKNOLOGI

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.2 Bertutur untuk menyampaikan


maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan.

1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul


dan intonasi secara bertatasusila.

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

Sistem Bahasa
Tatabahasa:
Ayat seruan

25

25
Tarikh:
17.07.17
hingga
21.07.17

DAN INOVASI

2.3 Membaca dan mengapresiasi karya


sastera dan bukan sastera.

UNIT 17:
TEKNOLOGI
DAN KITA
3.2 Menulis perkataan, frasa dan ayat
yang bermakna.

2.3.1 Membaca dan mengenal pasti


kandungan teks bahan sastera dan bukan
sastera;
i) cerita

KBT:
3.2.1 Membina dan menulis
iii) ayat

4.2 Menghayati keindahan dan


kesantunan bahasa dalam bahan sastera. 4.2.1 Melafazkan pantun dengan intonasi
yang betul;
ii) pantun empat kerat
4.3 Menghasilkan bahan sastera
dengan menyerapkan keindahan dan
kesantunan bahasa serta
mempersembahkannya secara kreatif.
5.3 Memahami dan membina
ayat mengikut konteks.

PKJR :
Melihat Kenderaan

MINGGU/
TARIKH
MINGGU

TEMA / TAJUK
TEMA 6:
SAINS,
TEKNOLOGI

4.3.1 Mencipta secara terkawal dan


mempersembahkan;
ii) pantun empat kerat

5.3.1 Memahami dan mengenal pasti jenis


ayat mengikut konteks;
iv) ayat seruan

1.2 Bertutur untuk menyampaikan


maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan.

Ilmu:
Kenegaraan
Nilai:
Menghargai teknologi
Kesyukuran
EMK:
TMK
KB-Menghubung kait,
menganalisis, mencirikan,
mengkategorikan
BCB- Bacaan Intensif
Peta Pemikiran :
Peta dakap

PKJR :
AKTIVITI : 42 dan 43

STANDARD KANDUNGAN

Kosa kata:
bateri, capaian,elektronik,
elektrik, automatik

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.2 Menyampaikan maklumat daripada
bahan.

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

Sistem Bahasa
Tatabahasa:
Ayat tunggal

26

26
Tarikh:
24.07.17
hingga
28.07.17

DAN INOVASI

2.3 Membaca dan mengapresiasi karya


sastera dan bukan sastera.

UNIT 18:
HEBATNYA
INOVASI
3.2 Menulis perkataan, frasa dan ayat
yang bermakna.

Ayat majmuk
2.3.1 Membaca dan mengenal pasti
kandungan teks bahan sastera dan bukan
sastera;
ii) pantun

Kosa Kata:
palang, peladang, perangkap
KBT

3.2.1 Membina dan menulis;


iii) ayat

4.2 Menghayati keindahan dan


kesantunan bahasa dalam bahan sastera. 4.2.2 Menyanyikan dengan sebutan dan
intonasi yang betul;
ii) lagu rakyat
5.3 Memahami dan membina ayat
mengikut konteks.
5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan bentuk ayat mengikut
konteks;
i) ayat tunggal
ii) ayat majmuk

Ilmu:
Sains
PJPK
DSV
Nilai:
Rasional
Menghargai teknologi
EMK:
Kreativiti dan inovasi

PKJR :
Melihat Kenderaan.

PKJR :
AKTIVITI : 44

KB-Menghubung kait,
menjana idea, mencirikan,
mengkategori
BCB- Bacaan Intensif
Peta Pemikiran :
Peta Alir

MINGGU/
TARIKH
MINGGU

TEMA / TAJUK
TEMA 6:
SAINS,
TEKNOLOGI

STANDARD KANDUNGAN
1.2 Bertutur untuk menyampaikan
maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.2 Menyampaikan maklumat daripada
bahan.

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

Sistem Bahasa
Tatabahasa:
Ayat tunggal

27

27
Tarikh:
31.07.17
hingga
04.08.17

DAN INOVASI

2.3 Membaca dan mengapresiasi karya


sastera dan bukan sastera.

UNIT 18:
HEBATNYA
INOVASI
3.2 Menulis perkataan, frasa dan ayat
yang bermakna.
4.2 Menghayati keindahan dan
kesantunan bahasa dalam bahan sastera.
5.3 Memahami dan membina
ayat mengikut konteks.

Ayat majmuk
2.3.1 Membaca dan mengenal pasti
kandungan teks bahan sastera dan bukan
sastera;
ii) pantun

KBT
3.2.1 Membina dan menulis;
iii) ayat
4.2.2 Menyanyikan dengan sebutan dan
intonasi yang betul;
ii) lagu rakyat
5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan bentuk ayat mengikut
konteks;
i) ayat tunggal
ii) ayat majmuk

PKJR :
Melihat Kenderaan

Kosa Kata:
video, dan, atau, tetapi

Ilmu:
Sains
PJPK
Nilai:
Rasional
Menghargai teknologi
EMK:
Kreativiti dan inovasi
KB-Menghubung kait,
menjana idea, mencirikan,
mengkategori

PKJR :
AKTIVITI : 45

BCB- Bacaan Intensif


Peta Pemikiran:
Peta Bulatan

MINGGU/
TARIKH
MINGGU

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

TEMA 7:
LINDUNGI ALAM

1.1 Mendengar dan memberikan respons.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.2 Mendengar, memahami dan
memberikan respons terhadap;
i) soalan

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

Sistem Bahasa
Tatabahasa:
Kata majmuk

28

28

UNIT 19:
SAYANGI ALAM

Tarikh:
07.08.17
hingga
11.08.17

Kata Ganda
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya
sastera dan bukan sastera

3.2 Menulis perkataan, frasa dan ayat


yang bermakna.
5.2 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata mengikut konteks

2.3.1 Membaca dan mengenal pasti


kandungan teks bahan sastera dan bukan
sastera;
iii) lagu kanak-kanak
3.2.2 Membina dan menulis jawapan
pemahaman berdasarkan soalan;
i) bertumpu
5.2.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata majmuk mengikut
konteks;
i) kata majmuk rangkai kata bebas
5.2.3 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata ganda mengikut
konteks.
i) kata ganda

Kosa Kata:
banglo, teres, tumbang
KBT
Ilmu:
Dunia Muzik
Sains
Nilai:
Kelestarian alam sekitar
Kerjasama
Prihatin
EMK:
KB-Menghubung kait,
menjana idea,
BCB- Bacaan Intensif

PKJR :
Mengesan Arah
Bunyi Kenderaan.

MINGGU/
TARIKH
MINGGU

PKJR :
AKTIVITI : 46

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

TEMA 7:
LINDUNGI ALAM

1.1 Mendengar dan memberikan respons.

Peta Pemikiran:
Peta dakap

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.2 Mendengar, memahami dan
memberikan respons terhadap;
i) soalan

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

Sistem Bahasa
Tatabahasa:
Kata majmuk

29

29

UNIT 19:
SAYANGI ALAM

Tarikh:
14.08.17
hingga
18.08.17

2.3 Membaca dan mengapresiasi karya


sastera dan bukan sastera

3.2 Menulis perkataan, frasa dan ayat


yang bermakna.
5.2 Memahami dan menggunakan
pembentukan kata mengikut konteks

2.3.1 Membaca dan mengenal pasti


kandungan teks bahan sastera dan bukan
sastera;
iii) lagu kanak-kanak
3.2.2 Membina dan menulis jawapan
pemahaman berdasarkan soalan;
i) bertumpu
5.2.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata majmuk mengikut
konteks;
i) kata majmuk rangkai kata bebas
5.2.3 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata ganda mengikut
konteks.
i) kata ganda

Kata ganda
Kata tanya
Kosa Kata:
bila, berapa, apa, daun-daun,
kayu-kayu.
KBT
Ilmu :
Dunia Muzik
Sains
Nilai:
Kelestarian alam sekitar
Kerjasama
Prihatin
EMK:
KB-Menghubung kait,
menjana idea,
BCB- Bacaan Intensif

PKJR :
Mengesan Arah
Bunyi Kenderaan.

MINGGU/
TARIKH
MINGGU

Peta Pemikiran :
Peta bulatan

PKJR :
AKTIVITI : 47

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

TEMA 7:
LINDUNGI ALAM

1.1 Mendengar dan memberikan respons.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.2 Mendengar, memahami,
dan memberikan respons terhadap;
ii) suruhan

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

Sistem Bahasa
Tatabahasa:
Ayat penyata

30

30
Tarikh:
21.08.17
hingga
25.08.17

UNIT 20:
FLORA DAN
FAUNA

Kata hubung
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya
sastera dan bukan sastera.

2.3.2 Membaca, memahami dan


mempersembahkan karya sastera.

Kosa Kata:
prihatin, pencerita, catatan

3.2 Menulis perkataan, frasa dan ayat


yang bermakna.

3.2.3 Mencatat maklumat tentang sesuatu


perkara.

KBT

4.2 Menghayati keindahan dan


kesantunan bahasa dalam bahan sastera.

4.2.1 Melafazkan pantun dengan intonasi


yang betul.
ii) pantun empat kerat

Ilmu :
Sains
DSV

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
golongan kata mengikut konteks.
menggunakan kata tugas mengikut
konteks;
i) kata hubung gabungan
5.3 Memahami dan membina ayat
mengikut konteks.
5.3.1 Memahami dan mengenal
pasti jenis ayat mengikut konteks;
i) ayat penyata

Nilai:
Menghargai alam
Bersyukur
Semangat bermasyarakat
EMK:
KB-Naturalis,
menghubungkaitkan,
menjana idea.
BCB- Bacaan Intensif

PKJR :
Mengesan Arah
Bunyi Kenderaan

MINGGU/
TARIKH

TEMA / TAJUK

PKJR :
AKTIVITI : 48

Peta Pemikiran :
Peta bulatan

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


26 OGOS 3 SEPTEMBER 2017
*HARI RAYA AIDILADHA (1 SEPTEMBER 2017)

31

MINGGU
31
Tarikh:
04.09.17
hingga
08.09.17

TEMA 7:
LINDUNGI ALAM
UNIT 20:
FLORA DAN
FAUNA

PKJR :
Mengesan Arah
Bunyi Kenderaan.

1.1 Mendengar dan memberikan respons.

1.1.2 Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap;
ii) suruhan

2.3 Membaca dan mengapresiasi karya


sastera dan bukan sastera.

2.3.2 Membaca, memahami dan


mempersembahkan karya sastera.

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat


yang bermakna.

3.2.3 Mencatat maklumat tentang sesuatu


perkara.

4.2 Menghayati keindahan dan


kesantunan bahasa dalam bahan sastera.

4.2.1 Melafazkan pantun dengan intonasi


yang betul.
ii) pantun empat kerat

5.1 Memahami fungsi dan


menggunakan golongan kata mengikut
konteks.

5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan


menggunakan kata tugas mengikut
konteks;
i) kata hubung gabungan

5.3 Memahami dan membina


ayat mengikut konteks.

5.3.1 Memahami dan mengenal


pasti jenis ayat mengikut konteks;
i) ayat penyata

Sistem Bahasa
Tatabahasa:
Ayat penyata
Kata hubung
Kosa Kata:
periuk kera, buku skrap,
taman botani
KBT:
Ilmu :
Sains
DSV
Nilai:
Menghargai alam
Bersyukur
Semangat bermasyarakat
EMK:
KB-Naturalis,
menghubungkaitkan,
menjana idea.

PKJR :
AKTIVITI : 49

BCB- Bacaan Intensif


Peta Pemikiran:
Peta bulatan

MINGGU/
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

TEMA 7:
LINDUNGI ALAM

1.1 Mendengar dan memberikan respons.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.2 Mendengar, memahami dan
memberikan respons terhadap;

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

Sistem Bahasa
Tatabahasa:

32

MINGGU
32

iii) pesanan
UNIT 21:
BERSIHKAN
ALAM

Tarikh:
11.09.17
hingga
15.09.17

2.3 Membaca dan mengapresiasi karya


sastera dan bukan sastera.

3.3 Menghasilkan penulisan

5.3 Memahami dan membina ayat


mengikut konteks.

2.3.1 Membaca dan mengenal pasti


kandungan teks bahan sastera dan bukan
sastera;
i) cerita
3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan
bukan naratif secara;
i) terkawal
5.3.1 Memahami dan mengenal pasti jenis
ayat mengikut konteks;
iii) ayat perintah
iv) ayat seruan
.

Ayat perintah
Ayat seruan
Kosa Kata:
elektrik, suis, stor
KBT
Ilmu :
Dunia Seni Visual
Nilai:
Hemah tinggi
Mencintai alam sekitar
Berjimat cermat
EMK:
KBMenghubung kait,
menjana idea,
KP:
Kinestatik,Verballinguistik
BCB- Bacaan Intensif

PKJR :
Berfikir Sebelum
Melintas.

MINGGU/
TARIKH

Peta Pemikiran:
Peta bulatan

PKJR :
AKTIVITI : 50

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

TEMA 7:
LINDUNGI ALAM

1.1 Mendengar dan memberikan respons.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.2 Mendengar, memahami, dan
memberikan respons terhadap;

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

Sistem Bahasa
Tatabahasa:

33

MINGGU
33

iii) pesanan
UNIT 21:
BERSIHKAN
ALAM

Tarikh:
18.09.17
hingga
22.09.17

2.3 Membaca dan mengapresiasi karya


sastera dan bukan sastera.

2.3.1 Membaca dan mengenal


pasti kandungan teks bahan
sastera dan bukan sastera;
i) cerita

Ayat perintah
Ayat seruan
Kosa Kata:
KBT

3.3 Menghasilkan penulisan


3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan
bukan naratif secara;
i) terkawal
5.3 Memahami dan membina ayat
mengikut konteks.

CUTI AWAL
MUHARAM

21 SEPT.
2017

5.3.1 Memahami dan mengenal pasti jenis


ayat mengikut konteks;
iii) ayat perintah
iv) ayat seruan
.

Ilmu :
DSV
Nilai:
Hemah tinggi
Mencintai alam sekitar
Berjimat cermat
EMK:
KB-Menghubung kait,
menjana idea,
memadankan

PKJR :
Berfikir Sebelum
Melintas.

KP: Kinestatik,Verballinguistik

PKJR :
AKTIVITI : 51

BCB- Bacaan Intensif


Peta Pemikiran:
Peta dakap

MINGGU/
TARIKH

TEMA / TAJUK
TEMA 7:

STANDARD KANDUNGAN
1.1 Mendengar dan memberikan respons.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.2 Mendengar, memahami dan

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

Sistem Bahasa:

34

MINGGU
34
Tarikh:
25.09.17
hingga
29.09.17

LINDUNGI ALAM
UNIT 21:
BERSIHKAN
ALAM

memberikan respons terhadap;


iii) pesanan
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya
sastera dan bukan sastera.

2.3.1 Membaca dan mengenal pasti


kandungan teks bahan sastera dan bukan
sastera;
i) cerita

3.3 Menghasilkan penulisan


3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan
bukan naratif secara;
i) terkawal
5.3 Memahami dan membina
ayat mengikut konteks.

PKJR :
Berfikir Sebelum
Melintas.

5.3.1 Memahami dan mengenal pasti jenis


ayat mengikut konteks;
iii) ayat perintah
iv) ayat seruan
.

Tatabahasa
Ayat perintah
Ayat seruan
Kosa Kata:
balang makanan, botol
minuman, botol sos, minta,
sila , tolong
KBT
Ilmu :
Dunia Seni Visual
Nilai:
Hemah tinggi
Mencintai alam sekitar
Berjimat cermat
EMK:
KBMenghubung kait,
menjana idea,
memadankan

PKJR :
AKTIVITI : 52

KP: Kinestatik,Verballinguistik
BCB- Bacaan Intensif
Peta Pemikiran:
Peta bulatan

MINGGU/

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN

CATATAN

35

TARIKH

KURIKULUM
TEMA 8:

MINGGU
35
Tarikh:
02.10.17
hingga
06.10.17

EKONOMI
KEUSAHAWANAN
DAN
PENGURUSAN
KEWANGAN

UNIT 22:
WANG DALAM
KEHIDUPAN

1.2 Bertutur untuk menyampaikan


maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan.

2.2 Membaca, memahami dan menaakul


bahan grafik dan bukan grafik.

3.3 Menghasilkan penulisan

5.2 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata mengikut konteks.

PKJR :
Berfikir Sebelum
Melintas.
.

PKJR :
AKTIVITI : 53

1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul


dan intonasi secara bertatasusila.

Sistem Bahasa
Tatabahasa:
Perkataan berimbuhan
awalan dan akhiran.
Kata majmuk

2.2.1 Membaca, memahami dan menaakul


bahan untuk mendapatkan;
Kosa Kata:
ii) idea tersurat
wang saku,nombor giliran,
iii) idea tersirat
berhemah, berbual-bual,
bayaran, makanan, beratur
3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan daripada aspek;
KBT
i) ejaan
Ilmu :
5.2.1 Memahami,mengenal pasti dan
Matematik
menggunakan kata terbitan mengikut
konteks;
Nilai:
i) kata berimbuhan awalan
Prihatin
ii) kata berimbuhan akhiran.
EMK:
5.2.2 Memahami, mengenal pasti dan
KB-Menghubungkait,
menggunakan kata majmuk mengikut
menjana idea,
konteks;
i) kata majmuk rangkai kata bebas.
KP:
Verbal-linguistik
BCB- Bacaan Intensif
Peta Pemikiran:
Peta bulatan

36

MINGGU/
TARIKH
MINGGU
36
Tarikh:
09.10.17
hingga
13.10.17

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA 8:
EKONOMI
KEUSAHAWANAN
DAN
PENGURUSAN
KEWANGAN

1.2 Bertutur untuk menyampaikan


maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan.

1.2.2 Menyampaikan maklumat daripada


bahan.

2.3 Membaca dan mengapresiasi karya


sastera dan bukan sastera.

2.3.1 Membaca dan mengenal pasti


kandungan teks bahan sastera dan bukan
sastera;
ii) pantun

UNIT 23:
PENIAGA
BERJAYA

CATATAN

Sistem Bahasa
Tatabahasa:
Tanda baca
Ayat penyata
Kosa Kata:
teladan,
KBT

3.3 Menghasilkan penulisan

3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil


penulisan daripada aspek;
i) tanda baca

4.2 Menghayati keindahan dan


kesantunan bahasa dalam bahan sastera 4.2.1 Melafazkan pantun dengan intonasi
yang betul;
ii) pantun empat kerat
5.3 Memahami dan membina ayat
mengikut konteks.kan pembentukan
kata mengikut konteks.

PKJR :
Berfikir Sebelum
Melintas.

PENGISIAN
KURIKULUM

5.3.1 Memahami dan mengenal pasti


jenis ayat mengikut konteks;
i) ayat penyata

Ilmu :
Matematik
Nilai:
Kerjasama
Prihatin
Jujur
EMK :
Keusahawanan
KB-Menghubung kait,
menjana idea,
KP:
Verbal-linguistik

PKJR :
AKTIVITI : 54

BCB- Bacaan Intensif


kerja.
Peta Pemikiran:
Peta pokok

37

MINGGU/
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

PENGISIAN
KURIKULUM

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

CUTI DEEPAVALI
16 HINGGA 20 OKTOBER 2017
TEMA 8:
MINGGU
37
Tarikh:
23.10.17
hingga
27.11.17

EKONOMI
KEUSAHAWANAN
DAN
PENGURUSAN
KEWANGAN

UNIT 24:
MENGURUS
BELANJA

1.2 Bertutur untuk menyampaikan


maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan.
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya
sastera dan bukan sastera.
3.2 Menulis perkataan, frasa dan ayat
yang bermakna.
5.3 Memahami dan membina
ayat mengikut konteks.

CUTI HARI
KEPUTERAAN
SULTAN
PAHANG
24 OKT. 2017

4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan


menyerapkan keindahan dan kesantunan
bahasa serta mempersembahkannya
secara kreatif.

1.2.2 Menyampaikan maklumat


daripada bahan.
2.3.2 Membaca, memahami dan
mempersembahkan karya sastera.
3.2.3 Mencatat maklumat tentang sesuatu
perkara.

Sistem Bahasa
Tatabahasa:
Perkataan berimbuhan
akhiran.
Kosa Kata:
jambangan , menghadiahi
KBT

5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan


menggunakan bentuk ayat mengikut
konteks.
i) ayat tunggal
ii) ayat majmuk

Ilmu :
Matematik

4.3.1 Mencipta secara terkawal dan


mempersembahkan;
iii) syair irama Selendang Delima

EMK:
KB-Menghubung kait,
menjana idea,
memadankan

Nilai:
Berjimat-cermat

KP:
Kinestatik,verballinguistik
PKJR :
Berfikir Sebelum
Melintas.

PKJR :
AKTIVITI : 55

BCB- Bacaan Intensif


Peta Pemikiran:
Peta bulatan

38

MINGGU/
TARIKH

TEMA / TAJUK
TEMA 8:

MINGGU
38
Tarikh:
30.10.17
hingga
03.11.17

EKONOMI
KEUSAHAWANAN
DAN
PENGURUSAN
KEWANGAN

UNIT 24:
MENGURUS
BELANJA

STANDARD KANDUNGAN
1.2 Bertutur untuk menyampaikan
maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan.
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya
sastera dan bukan sastera.
3.2 Menulis perkataan, frasa dan ayat
yang bermakna.
5.3 Memahami dan membina ayat
mengikut konteks.

4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan


menyerapkan keindahan dan kesantunan
bahasa serta mempersembahkannya
secara kreatif.

PKJR :
Berfikir Sebelum
Melintas.

PKJR :
AKTIVITI : 55

PENGISIAN
KURIKULUM

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.2 Menyampaikan maklumat
daripada bahan.
2.3.2 Membaca, memahami dan
mempersembahkan karya sastera.
3.2.3 Mencatat maklumat tentang sesuatu
perkara.
5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan bentuk ayat mengikut
konteks.
i) ayat tunggal
ii) ayat majmuk
4.3.1 Mencipta secara terkawal dan
mempersembahkan;
iii) syair irama Selendang Delima

CATATAN

Sistem Bahasa
Tatabahasa:
Perkataan berimbuhan
akhiran.
Kosa Kata:
penyepit, tabung,resit,
KBT
Ilmu :
Matematuk
Nilai:
Rasional
Berjimat-cermat
EMK:
KB-Menghubung kait,
menjana idea,
memadankan
KP:
Kinestatik,verballinguistik
BCB- Bacaan Intensif

Peta Pemikiran:
Peta dakap

39

MINGGU/
TARIKH

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN
KURIKULUM

CATATAN

MINGGU 39
06 HINGGA 10 NOVEMBER 2017
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
MINGGU 40
13 HINGGA 17 NOVEMBER 2017
ULANG KAJI DAN POST MORTEM
MINGGU 41
20 HINGGA 24 NOVEMBER 2017
ULANG KAJI DAN POST MORTEM

40