Anda di halaman 1dari 65

STANDARD RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN JOHOR 2011 BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

MINGGU & TARIKH FOKUS P&P TEMA UNIT 1 : PELAJAR CEMERLANG Ringkasan Tajuk Buku Teks: Pemahaman Bertandang ke rumah Sabrina Tajuk Iringan: Kraf tangan Karangan (B) Anda mahu mencapai kecemerlangan dalam pelajaran. Anda sedar bahawa banyak faktor yang menyumbang kepada kecemerlangan anda. Berdasarkan carta yang berikut, nyatakan kaitan antara satu faktor dengan faktor yang lain dalam menentukan kecemerlangan. Komsas NOVEL: Sinopsis / Tema / Persoalan Nilam Kraf tangan PLBS CT1 Hobi pada masa lapang CT2 Cara-cara meningkatkan keceriaan kawasan sekolah. CITRA Keceriaan kawasan sekolah BAHASA mewujudkan iklim (PEMULIHAN) pembelajaran yang berkesan. Bahasa MORFOLOGI: 1. Kata Nama 1.1 Kata Nama Am 1.2 Kata Nama Khas 1.3 Kata Ganti Nama Peribahasa 1 Sepoi-sepoi bahasa 2 Sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain 3 Ringan tulang berat perut 4 Ada udang di sebalik batu 5 Besar hati 6 Orang berbudi kita berbahasa 7 Buah hati 8 Kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya
MUKA SURAT 1-11

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 1.0 Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumber dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN: 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar.. FOKUS SAMPINGAN: 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran. 7.2 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN: 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 10.6Mengulas karya sastera dari aspek watak, perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengemukakan soalan dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan. 2. Menggunakan kata Nama dan kata Ganti Nama dalam ayat-ayat. 3. Menyenaraikan 10 kosa kata yang sukar berdasarkan petikan. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

TARIKH DISEMPURNAKAN

3-4

MINGGU: 1 TARIKH: 3.1.2011 7.1.2011

3 6

3 4 3

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengenalpasti isi-isi penting. 2. Membina soalan yang berkaitan dengan petikan. 4. Menuliskan karangan gambaran dengan ayat yang gramatis. Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengulas tema dan 3 persoalan novel yang dikaji. Aras 2, (ii) Mengemukan tema, persoalan dan pemikiran dalam karya saster.

10-11

3 4 9 9 9 9 9 9

9 10

Genggam bara api biar sampai jadi arang Alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan

9 9

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Mengemukakan isi-isi yang relevan dengan tajuk penulisan. 2. Menyusun isi dalam kerangka penulisan yang kohesif dan koheren. 3.Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan. 4.Menggunakan kosa kata,istilah,ungkapan menarik serta laras bahasa yang menepati konteks dan jenis wacana. 5. Menggunakan pelbagai teknik penulisan pendahuluan dan perenggan isi untuk menghasilkan wacana yang menarik dan berkesan. 6. Menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan, tanda baca dan tatabahasa. Aras 1 i. Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. iv. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. v. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. vii. Mengenal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan. Aras 2 iii. Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang. Aras 3 i. Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.

MINGGU & TARIKH MINGGU: 2 TARIKH: 10.1.2011 14.1.2011

FOKUS P&P

TEMA

UNIT 2 : MERENTAS DESA Ringkasan Tajuk Buku Teks: Pemahaman Kegiatan Kokurikulum Tajuk Iringan: Sukan Karangan (C) KARANGAN GAMBARAN: Sekolah anda telah mengadakan acara kejohanan olahraga tahunan. Gambarkan suasana pada hari tersebut dari mula hingga akhir. Komsas NOVEL:Watak dan Perwatakan Nilam Penganjuran sukan di peringkat antarabangsa PLBS CT1 Kecemerlangan akademik lebih utama daripada kecemerlangan kokurikulum.Nyatakan pendapat anda. CT2 Otak yang cerdas datang daripada badan yang sihat. CITRA Cerita BAHASA
(PEMULIHAN)

MUKA SURAT 12-19 14-15 18 17

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN: 2.1 Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN: 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran.keseluruhan, idea utama, isi penting dan releven tentang bahan yang didengar dan ditonton. 7.2 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN: 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran , nilai dan pengajaran.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Bertutur dengan cara yang bertatasusila 2. Mengemukakan 3 soalan mudah berkenaan kata ganti nama. Aras 1 v. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea, pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan idea utama yang terdapat dalam petikan. 2..Mengulas 5 isi tersurat yang terdapat dalam carta. Aras 1 ii . mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan. iv. menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengulas watak dan perwatakan novel yang dikaji. Aras 2, iii. Menghuraikan wtak dan perwatakan dan latar masyarakatr.

TARIKH DISEMPURNAKAN

15 14

16

16

Bahasa

Peribahasa

KATA GANTI NAMA 1. Kata Ganti Nama Tunjuk 2. Kata Ganti Nama Diri 2.1 Kata Ganti Nama Diri Orang 2.2 Kata Ganti Nama Diri Tanya 1 Bawa alamat 2 Singkat akal 3 Perang dingin 4 Baik sangka 5 Langkah bendul 6 Mencolok mata 7 Berbalik hati 8 Membanting tulang 9 Batu loncatan

19-20

17 17 17 17 17 17 17 17 17

10 11 12 13 14 15 16 17

Bidang terjun Tangkap muat Lapang dada Mati kutu Tangkai jering Salah adat Jantung hati Tumbuk rusuk

17 17 17 17 17 17 17 17

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Mengemukakan isi-isi yang relevan dengan tajuk penulisan. 2. Mengenal pasti format karangan yang bertepatan dengan tajuk. 2. Menyusun isi dalam kerangka penulisan yang kohesif dan koheren. 3.Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan. 4.Menggunakan kosa kata,istilah,ungkapan menarik serta laras bahasa yang menepati konteks dan jenis wacana. 5. Menggunakan pelbagai teknik penulisan pendahuluan dan perenggan isi untuk menghasilkan wacana yang menarik dan berkesan. 6. Menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan, tanda baca dan tatabahasa. Aras 1 i. Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. iv. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. v. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. vii. Mengenal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan. Aras 2 iii. Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang. Aras 3 i. Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.

11.1.2011

CUTI

HARI HOL ALMARHUM SULTAN JOHOR

MINGGU & TARIKH MINGGU: 3 TARIKH: 17.1.2011 21.1.2011

FOKUS P&P

TEMA

UNIT 3 : SAHABAT REMAJA Ringkasan Tajuk Buku Teks: Pemahaman SURAT: Aktiviti Kelab Sahabat Remaja Tajuk Iringan: Menghormati ibu bapa. Karangan (C) KARANGAN SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI Rakan akrab anda yang tinggal di luar negara telah mengutus surat kepada anda untuk mengetahui maklumat tentang pelancongan akua di negara anda. Balaslah surat tersebut berdasarkan panduan menulis surat pada halaman 21. Komsas NOVEL : Binaan Plot Nilam Kepentingan MyKad PLBS CT1 Koridor Raya Multimedia CT2 Anak-anak yang menghormati ibu bapa akan melahirkan keluarga yang bahagia, masyarakat yang harmoni, dan negara yang aman. Bincangkan. CITRA Langkah-langkah untuk BAHASA memupuk sikap cinta akan (PEMULIHAN) tempat tinggal sendiri dalam kalangan penduduk. Bahasa MORFOLOGI: Kata kerja 1. Kata Kerja Transitif ~ Kata Kerja Transitif Aktif ~ Kata Kerja Transitif Pasif

MUKA SURAT 21-28 21-23

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 1.0 Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. FOKUS SAMPINGAN: 1.2 Mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihal oleh orang lain. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. 9.0 Menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyenaraikan lima kerja berdasarkan perbualan rakan-rakan.. Aras 1 (iv) menyatakan maksud atau kenyataan secara lisan ketika berbual dengan rakan.

TARIKH DISEMPURNAKAN

26 23

29-31 30

26

FOKUS SAMPINGAN: 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan . 9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN: 10.4 Menyatakan jenis, cirri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan 2. Menulis format surat kiriman tidak rasmi. 3. Menulis surat kiriman tidak rasmi dengan format yang betul. Aras 1 (ii) menyusun maklumat untuk tujuan tertentu. iii Menyatakan dan mengilustrasikan format pelbagai format lisan dan penulisan. Aras 2 (ii) mengecam format penulisan surat, kad ucapan / pesanan dan cereka. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menulis binaan plot dalam novel yang dikaji Aras 3 ii. Mengenalpasti binaan plot dan penggunaan imbas kembali dalam teks.

26

28-29

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Mengemukakan isi-isi yang relevan dengan tajuk penulisan. 2. Menyusun isi dalam kerangka penulisan yang kohesif dan koheren. 3.Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan. 4.Menggunakan kosa kata,istilah,ungkapan menarik serta laras bahasa yang menepati konteks dan jenis wacana. 5. Menggunakan pelbagai teknik penulisan pendahuluan dan perenggan isi untuk menghasilkan wacana yang menarik dan berkesan. 6. Menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan, tanda baca dan tatabahasa. Aras 1 i. Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. iv. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. v. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. vii. Mengenal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan. Aras 2 iii. Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang. Aras 3 i. Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.

20.1.2011

CUTI

PERAYAAN THAIPUSAM

MINGGU & TARIKH MINGGU: 4 TARIKH: 24.1.2011 28.1.2011

FOKUS P&P

TEMA

UNIT 3 : SAHABAT REMAJA Ringkasan Tajuk Buku Teks: Pemahaman SURAT: Aktiviti Kelab Sahabat Remaja Berpandukan isi penting pada halaman 21, tuliskan ringkasan surat tersebut. Tajuk Iringan: Kepentingan MyKad Karangan (C) DIALOG Anda mengajak rakan anda belajar membina laman web. Rakan anda tidak mahu turut serta kerana dia beranggapan aktiviti itu membuang masanya. Jelaskan kepentingan mempelajari caracara pembinaan laman web bagi mengelakkan salah faham rakan anda itu. Berbuallah dengan rakan anda tentang hal ini. Komsas NOVEL : Gaya Bahasa Nilam My Kad PLBS CT1 Jelaskan kepentingan mempelajari cara-cara membina laman sesawang (web). CT2 Ibu bapa yang mendidik anak dengan sempurna akan melahirkan ahli masyarakat yang berguna. CITRA Cara-cara menghormati ibu BAHASA bapa.
(PEMULIHAN)

MUKA SURAT 21-28 21

ISI KANDUNGAN BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 1.0 Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. FOKUS SAMPINGAN: 1.2 Mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihal oleh orang lain. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 memproses maklumat untuk keperluan tertentu. 9.0 menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu. FOKUS SAMPINGAN: 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan . 9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN: 10.4 Menyatakan jenis, cirri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyenaraikan lima isi berdasarkan surat kiriman tersebut. 2. Menjawab soalan pemahaman dengan ayat yang gramatis. Aras 1 iv . Menyatakan maksud atau kenyataan secara lisan ketika berbual dengan rakan. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan 2. Menulis format dialog. 3. Menulis dialog dengan format yang betul. Aras 1 ii. menyusun maklumat untuk tujuan tertentu. iii Menyatakan dan mengilustrasikan format pelbagai format lisan dan penulisan.

TARIKH DISEMPURNAKAN

29-31 25

29 24-25

27

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: Menulis gaya bahasa dalam novel yang dikaji Aras 2 ii. Mengenalpasti penggunaan sinkof, dan perulangan, anafora dan epifora 1.

26

Bahasa

MORFOLOGI 1. Kata Kerja Tak Transitif

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengenal pasti isi-isi penting dalam penulisan kreatif. 2. Menyusun plot untuk menghasilkan wacana yang kohesif dan koheren. 3. Menggunakan kosa kata,istilah,ungkapan menarik serta laras bahasa secara kreatif menepati konteks dan jenis wacana. 4. Menggunakan gaya bahasa untuk menghasilkan wacana penulisan kreatif yang segar dan menarik. 5. Menggunakan kepelbagaian teknik penulisan kreatif untuk menghasilkan wacana yang berkesan dan menarik. 6. Menyemak ejaan,tanda baca dan laras bahasa. Aras 1 i. Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. ii. Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan. iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. iv. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. v. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. vii. Mengenal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan. Aras 2 i. Mengolah ayat berdasarkan isi penting untuk menghasilkan perenggan dialog dan cerita yang koheren. Aras 3 ii. Menghasilkan cerita berdasarkan lakaran plot dengan menggunakan gaya penulisan yang menarik. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.

MINGGU & TARIKH MINGGU: 5 TARIKH: 31.1.2011 4.2.2011

FOKUS P&P

TEMA

UNIT 4 : MAKANAN DAN KESIHATAN Ringkasan Tajuk Buku Teks: Pemahaman Makanan dan Kesihatan Tajuk Iringan: Kepenggunaan Karangan (B) Huraikan pendapat anda tentang keperluan asas manusia untuk terus hidup. Komsas NOVEL: Latar masa, tempat, masyarakat Nilam Gaya hidup sihat PLBS CT1 Usaha-usaha bagi memantapkan industri makanan berasaskan buah-buahan tempatan. CT2 Piramid Makanan CITRA Ada banyak cara anda dapat BAHASA menunjukkan rasa kasih (PEMULIHAN) sayang anda terhadap keluarga. Fikirkan cara-cara anda membuktikan kasih sayang terhadap keluarga. Bahasa MORFOLOGI Kata Kerja Tak Transitif 1. KKTT Tanpa pelengkap 2. KKTT Berpelengkap Peribahasa 1 Lain lubuk lain ikannya 2 Pecah perang

MUKA SURAT 32-52

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat FOKUS SAMPINGAN: 3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. 3.2 berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca, didengar dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN: 7.5 memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan..

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Murid dapat berbincang dengan menggunakan ragam bahasa yang betul. 2. Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka. 3. Menggunakan kata kerja yang tepat dalam ayat Aras 2. i, Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topic yang dibincangkan dengan cara bersahaja. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Murid dapat mengenalpasti 3 isi tersurat dan 2 isi tersirat dalam petikan. 2. Menulis rumusan daripada isi tersurat dan tersirat Aras 1. vi, Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek latar tempat, masa, dan masyarakat. Aras 1. vii. Menyatakan tema sesebuah karya

TARIKH DISEMPURNAKAN

32-34

39
34-35

32-34 37

34

36

38-39

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN: 10.5 Mengulas karya sastera dari aspek Tema, watak dan perwatakan, latar. Plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Mengemukakan isi-isi yang relevan dengan tajuk penulisan. 2. Mengenal pasti format karangan yang bertepatan dengan tajuk. 2. Menyusun isi dalam kerangka penulisan yang kohesif dan koheren. 3.Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan. 4.Menggunakan kosa kata,istilah,ungkapan menarik serta laras bahasa yang menepati konteks dan jenis wacana. 5. Menggunakan pelbagai teknik penulisan pendahuluan dan perenggan isi untuk menghasilkan wacana yang menarik dan berkesan. 6. Menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan, tanda baca dan tatabahasa. Aras 1 i. Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. iv. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. v. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. vii. Mengenal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan. Aras 2 iii. Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang. Aras 3 i. Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.

3.2.20114.2.2011

CUTI

PERAYAAN TAHUN BARU CINA

MINGGU & TARIKH MINGGU: 6 TARIKH: 7.2.2011 11.2.2011

FOKUS P&P

TEMA

UNIT 5 : NIKMAT KEMERDEKAAN Ringkasan Tajuk Buku Teks: Pemahaman FORUM: Nikmat Kemerdekaan Tajuk Iringan: Patriotisme Karangan (C) PIDATO: Rakyat Bersatu Negara Maju Komsas NOVEL : Nilai dan Pengajaran Nilam Industri aeroangkasa PLBS CT1 Lagu patriotik CT2 Perpaduan dalam kalangan rakyat memainkan peranan yang dominan dalam meraih kemajuan. CITRA Masyarakat bekerjasama BAHASA kehidupan sejahtera
(PEMULIHAN)

MUKA SURAT 41-52

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 1.0 berinteraksi untuk menjalinkan dan mempereratkan hubungan mesra. FOKUS SAMPINGAN: 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, interaksi dan nada yang sesuai. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN: 7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang dibaca, didengar dan ditonton. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastea.. FOKUS SAMPINGAN: 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek tema, watak dan perwatakan, latar. plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengenalpasti 5 ayat topik yang terdapat dalam petikan. 2. Mengenalpasti ayat huraian dalam petikan. Aras 1. v. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea, pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan secara bertatasusila.

TARIKH DISEMPURNAKAN

41-52 41 45-47

52 50 46

46

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1 Menyatakan tajuk dan mengemukakan pendapat tentang tajuk.. 2. Mengemukakan alas an untuk mempertahankan pendapat. Aras I i. Mendengar dan memahami pelbagai teks. ii. Mengemukakan soalan bertumpu at\ras rendah yang sesuai untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1 Menyenaraikan nilai dan pengajaran dalam novel yang dikaji Aras 2. i.Membincangkan tema, persoalan nilai dan pengajaran dalam karya

Bahasa

MORFOLOGI: Kata Adjektif 1. Sifat atau keadaan 2. Bentuk 3. Waktu 4. Jarak 5. Pancaindera 1 2 Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah Muafakat membawa berkat

51

Peribahasa

45 46

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Mengemukakan isi-isi yang relevan dengan tajuk penulisan. 2. Mengenal pasti format karangan yang bertepatan dengan tajuk. 2. Menyusun isi dalam kerangka penulisan yang kohesif dan koheren. 3.Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan. 4.Menggunakan kosa kata,istilah,ungkapan menarik serta laras bahasa yang menepati konteks dan jenis wacana. 5. Menggunakan pelbagai teknik penulisan pendahuluan dan perenggan isi untuk menghasilkan wacana yang menarik dan berkesan. 6. Menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan, tanda baca dan tatabahasa. Aras 1 i. Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. iv. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. v. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. vii. Mengenal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan. Aras 2 iii. Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang. Aras 3 i. Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.

MINGGU & TARIKH MINGGU: 7 TARIKH: 14.2.2011 18.2.2011

FOKUS P&P Ringkasan Pemahaman

TEMA UNIT 5 : NIKMAT KEMERDEKAAN Tajuk Buku Teks: Rakyat Bersatu Negara Maju

MUKA SURAT 41-52

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 1.0 berinteraksi untuk menjalinkan dan mempereratkan hubungan mesra. FOKUS SAMPINGAN: 1.2 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, interaksi dan nada yang sesuai. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN: 7.2 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang dibaca, didengar dan ditonton. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastea.. FOKUS SAMPINGAN: 10.7 Mengulas karya sastera dari aspek Tema, watak dan perwatakan, latar. Plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengenalpasti 5 ayat topik yang terdapat dalam petikan. 2. Mengenalpasti ayat huraian dalam petikan. Aras 1. v. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea, pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan secara bertatasusila.

TARIKH DISEMPURNAKAN

45-46

Tajuk Iringan: Kemerdekaan. Karangan (B) Kuih Tepung Beras Komsas Pantun Dua kerat Nilam Rukun Negara PLBS CT1 Negara memerlukan generasi berilmu CT2 Sambutan Hari Kebangsaan CITRA Pendapat: Rakyat mestilah BAHASA memainkan peranan (PEMULIHAN) mengekalkan nikmat kemerdekaan. Bahasa MORFOLOGI: Kata Adjektif 1. Perasaan 2. Cara 3. Ukuran 4. Warna Peribahasa 1 Seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing 2 Bersatu teguh,bercerai roboh

43 47 5

51 52 43

51

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1 Menyatakan tajuk dan mengemukakan pendapat tentang tajuk.. 2. Mengemukakan alas an untuk mempertahankan pendapat. Aras I i. Mendengar dan memahami pelbagai teks. ii. Mengemukakan soalan bertumpu at\ras rendah yang sesuai untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1 Menyenaraikan 3 watak utama. 2. Menguraikan watak dan perwatakan watak utama. Aras 1. v. Mengemukakan jenis, ciri-ciri tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa .

46

46

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Mengemukakan isi-isi yang relevan dengan tajuk penulisan. 2. Mengenal pasti format karangan yang bertepatan dengan tajuk. 2. Menyusun isi dalam kerangka penulisan yang kohesif dan koheren. 3.Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan. 4.Menggunakan kosa kata,istilah,ungkapan menarik serta laras bahasa yang menepati konteks dan jenis wacana. 5. Menggunakan pelbagai teknik penulisan pendahuluan dan perenggan isi untuk menghasilkan wacana yang menarik dan berkesan. 6. Menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan, tanda baca dan tatabahasa. Aras 1 i. Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. iv. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. v. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. vii. Mengenal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan. Aras 2 iii. Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang. Aras 3 i. Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.

15.2.2011

SAMBUTAN

MAULIDUR RASUL

MINGGU & TARIKH MINGGU: 8 TARIKH: 21.2.2011 25.2.2011

FOKUS P&P

TEMA

UNIT 6 : KASIH SAYANG Ringkasan Tajuk Buku Teks: Pemahaman Antara Kasih Dengan Pengorbanan Tajuk Iringan: Cinta akan haiwan Karangan (C) KARANGAN CERPEN: Tulis cerpen bertemakan kasih sayang. Contohnya kasih sayang anda terhadap keluarga. Komsas Pantun empat kerat Nilam FIKSYEN: Cerpen / Drama / Novel PLBS CT1 Melestarikan alam sekitar CT2 Sebab-sebab kepupusan hidupan liar CITRA Menyalin teks Antara Kasih BAHASA dengan Pengorbanan
(PEMULIHAN)

MUKA SURAT 53-62 53

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.. FOKUS SAMPINGAN: 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan. 2.2 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh / bukti.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Pelajar memberi buah fikiran melalui perbincangan. 2. Pelajar dapat memberi contoh / bukti yang tepat. 3. Memberi rumusan yang lengkap Aras 1 ii, Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat Aras 2 ii, Meneroka pelbagai kemugkinan idea yang dapat dijadikan penyelesaian masalah Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan maklumat-maklumat penting. 2. ,Menyatakan unsure tersurat dan 3 unsur tersirat. Aras 1 iii, Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah untuk mendapatkan penerangan

TARIKH DISEMPURNAKAN

53-55 58

56 58 53

Bahasa

MORFOLOGI: Kata Tugas 1. Kata Penyambung Ayat 1.1 Kata Hubung Gabungan 1.2 Kata Hubung Pancangan 1.2.1 Relatif 1.2.2 Komplemen 1.2.3 Keterangan

59-60

BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar, dibaca dan ditonton.. FOKUS SAMPINGAN: 7.1 Mengenakpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang dibaca, dedengar dan ditonton. 7.2 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberi respons tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN: Menyatakan jenis, cirri, tema dan persoalan , pemikiran, nilai dan pengajaran..

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran karya. 2. mengemukakan unsure gaya bahasa dalam sajak. Aras 1 i, Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Mengemukakan isi-isi yang relevan dengan tajuk penulisan. 2. Mengenal pasti format karangan yang bertepatan dengan tajuk. 2. Menyusun isi dalam kerangka penulisan yang kohesif dan koheren. 3.Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan. 4.Menggunakan kosa kata,istilah,ungkapan menarik serta laras bahasa yang menepati konteks dan jenis wacana. 5. Menggunakan pelbagai teknik penulisan pendahuluan dan perenggan isi untuk menghasilkan wacana yang menarik dan berkesan. 6. Menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan, tanda baca dan tatabahasa. Aras 1 i. Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. iv. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. v. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. vii. Mengenal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan. Aras 2 iii. Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang. Aras 3 i. Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.

MINGGU & TARIKH MINGGU: 9 TARIKH: 28.2.2011 4.3.2011

FOKUS P&P Ringkasan Pemahaman

TEMA UNIT 6 : KASIH SAYANG

MUKA SURAT 53-57

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.. FOKUS SAMPINGAN: 2.3 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan. 2.4 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh / bukti. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar, dibaca dan ditonton.. FOKUS SAMPINGAN: 7.3 Mengenakpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang dibaca, dedengar dan ditonton. 7.4 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberi respons tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN: Menyatakan jenis, cirri, tema dan persoalan , pemikiran, nilai dan pengajaran..

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Pelajar memberi buah fikiran melalui perbincangan. 2. Pelajar dapat memberi contoh / bukti yang tepat. 3. Memberi rumusan yang lengkap Aras 1 ii, Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat Aras 2 ii, Meneroka pelbagai kemugkinan idea yang dapat dijadikan penyelesaian masalah Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan maklumat-maklumat penting. 2. ,Menyatakan unsure tersurat dan 3 unsur tersirat.. Aras 1 iii, Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah untuk mendapatkan penerangan

TARIKH DISEMPURNAKAN

Tajuk Buku Teks: Paku Payung dan Limau Mandarin ( Rujuk Bacaan Luas ) Tajuk Iringan: Teknologi maklumat Karangan (B) Haiwan kesayangan Komsas Pantun Empat kerat Nilam Bacaan Luas PLBS CT1 Menghargai jasa ibu bapa CT2 Peranan guru CITRA Menyalin teks Paku Payung BAHASA dan Limau Mandarin.
(PEMULIHAN)

61-62

60 55 7 61 60 61-62 61-62

Bahasa

MORFOLOGI: Kata Tugas 1. Kata Penyambung Ayat 1.1 Kata Hubung Gabungan 1.2 Kata Hubung Pancangan 1.2.1 Relatif 1.2.2 Komplemen 1.2.3 Keterangan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengemukakan tema, persoalan dan pemikiran karya. 2. mengemukakan unsure gaya bahasa dalam sajak. Aras 1 i, Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Mengemukakan isi-isi yang relevan dengan tajuk penulisan. 2. Mengenal pasti format karangan yang bertepatan dengan tajuk. 2. Menyusun isi dalam kerangka penulisan yang kohesif dan koheren. 3.Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan. 4.Menggunakan kosa kata,istilah,ungkapan menarik serta laras bahasa yang menepati konteks dan jenis wacana. 5. Menggunakan pelbagai teknik penulisan pendahuluan dan perenggan isi untuk menghasilkan wacana yang menarik dan berkesan. 6. Menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan, tanda baca dan tatabahasa. Aras 1 i. Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. iv. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. v. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. vii. Mengenal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan. Aras 2 iii. Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang. Aras 3 i. Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.

MINGGU & TARIKH MINGGU: 10 TARIKH: 7.3.2011 11.3.2011

FOKUS P&P

TEMA UNIT 7 : INDUSTRI SUKAN DI MALAYSIA

MUKA SURAT 63-71

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.. FOKUS SAMPINGAN: 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan.pendapat dalam perbincangan. 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi.. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar, dibaca dan ditonton.. FOKUS SAMPINGAN: 7.1 Mengenal idea utama. 9.1 Menggunakan ayat yang tepat serta indah..

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyenaraikan 5 isi penting daripada teks yang dibaca. 2. Menggunakan 10 kata hubung yang tepat dalam ayat-ayat. Aras 2 i. Menghubungkaitkan idea utama dan idea sokongan untuk menjelaskan pandangan.

TARIKH DISEMPURNAKAN

Ringkasan Tajuk Buku Teks: Pemahaman Grand Prix Motorsikal Malaysia 2001 Tajuk Iringan: Permainan tradisional Karangan (C) KARANGAN BERITA: Tulis sebuah berita tentang satu temasya sukan yang anda ketahui. Komsas Syair Nasihat ( Penghujung Thamarat al-Muhimmah: Makna Syair Gaya Bahasa Pengajaran Nilam Penganjuran sukan bertaraf antarabangsa PLBS CT1 Senaraikan cara menghargai jasa pemimpin yang berjasa CT2 Kepentingan sukan kepada masyarakat dan negara CITRA Permainan tradisional BAHASA
(PEMULIHAN)

67

72 65

66 68

64

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Pelajr dapat menggariskan 5 ayat perintah daripada bahan petikan.. 2. Menulis sebuah petikan dialog dengan memasukkan 5 contoh ayat perintah. Aras 1 i. Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: i. Menyatakan 3 watak-watak dalam karya. ii. Menyatakan 3 ciri perwatakan watak utama . iii. Menyatakan 3 contoh gaya bahasa dalam cerpen. Aras 1 vii. Menjelaskan penggunaan inversi, metafora, simile, dan personafikasi dalam karya.

72 70-71

Bahasa

Kata Praklausa

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN: 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi.

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Mengemukakan isi-isi yang relevan dengan tajuk penulisan. 2. Mengenal pasti format karangan yang bertepatan dengan tajuk. 2. Menyusun isi dalam kerangka penulisan yang kohesif dan koheren. 3.Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan. 4.Menggunakan kosa kata,istilah,ungkapan menarik serta laras bahasa yang menepati konteks dan jenis wacana. 5. Menggunakan pelbagai teknik penulisan pendahuluan dan perenggan isi untuk menghasilkan wacana yang menarik dan berkesan. 6. Menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan, tanda baca dan tatabahasa. Aras 1 i. Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. iv. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. v. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. vii. Mengenal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan. Aras 2 iii. Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang. Aras 3 i. Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.

MINGGU 11 12.3.201120.3.2011

CUTI

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

MINGGU & TARIKH MINGGU: 12 TARIKH: 21.3.2011 25.3.2011

FOKUS P&P

TEMA UNIT 8 : TANPA VEKTOR HIDUP SIHAT

MUKA SURAT 73-83

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.. FOKUS SAMPINGAN: 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan.pendapat dalam perbincangan.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Membina 5 soalan dialog / wawancara untuk mendapatkan maklumat tentang kesihatan kita. 2. Menyediakan 5 jawapan wawamcara dengan menggunakan ayat yang gramatis. 3. menyenaraikan 4 isi penting karangan dialog. Aras 1 ii. Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: i. Membezakan fakta sebenar dengan pendapat / pandangan. ii. Membuat kesimpulan tentang sesuatu maklumat. Aras 1 i. Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: i. Menyatakan 3 watak penting dalam karya ii. Menyatakan 3 ciri perwatakan watak utama. Iii Menyataan 3 contoh gaya bahasa dalam cerpen. Aras 1 v. Mengemukakan jenis, ciri-ciri tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

TARIKH DISEMPURNAKAN

Ringkasan Pemahaman

Tajuk Buku Teks: Strok Tajuk Iringan: Kesihatan Karangan (B) Langkah-langkah mencegah penularan wabak demam denggi Komsas Syair Perang Saudara di Pahang: Makna Persoalan Nilai Nilam Aedes PLBS CT1 Cara mengawal diabetis melalui amalan pemakanan. CT2 Langkah mengelakkan diabetes. CITRA Kepentingan penjagaan BAHASA kesihatan diri dan keluarga (PEMULIHAN) bagi mewujudkan kehidupan yang bahagia. Bahasa Kata Prafrasa: Kata bantu Peribahasa 1 Alah membeli menang memakai 2 Alang-alang mandi biar basah 3 Biar titik jangan tumpah 4 Indah khabar daripada rupa 5 Malu bertanya sesat jalan,malu berdayung perahu hanyut 6 Jauhari jua yang mengenal manikam 7 Sudah terhantuk baru terngadah 8 Berjagung-jagung dahulu sementara menunggu padi masak

78 81 76

11

76 76

76 81

BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar, dibaca dan ditonton.. FOKUS SAMPINGAN: 7.6 Membezakan fakta dan pandangan dan bahan yang dirujuk. 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar dalam petikan.

80-82 83 83 83 83 83

83 83 83

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN: 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Mengemukakan isi-isi yang relevan dengan tajuk penulisan. 2. Mengenal pasti format karangan yang bertepatan dengan tajuk. 2. Menyusun isi dalam kerangka penulisan yang kohesif dan koheren. 3.Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan. 4.Menggunakan kosa kata,istilah,ungkapan menarik serta laras bahasa yang menepati konteks dan jenis wacana. 5. Menggunakan pelbagai teknik penulisan pendahuluan dan perenggan isi untuk menghasilkan wacana yang menarik dan berkesan. 6. Menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan, tanda baca dan tatabahasa. Aras 1 i. Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. iv. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. v. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. vii. Mengenal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan. Aras 2 iii. Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang. Aras 3 i. Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.

MINGGU & TARIKH MINGGU: 13 TARIKH: 28.3.2011 1.4.2011

FOKUS P&P

TEMA UNIT 8 : TANPA VEKTOR HIDUP SIHAT

MUKA SURAT 73-83

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.. FOKUS SAMPINGAN: 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan.pendapat dalam perbincangan. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber didengar, dibaca dan ditonton.. FOKUS SAMPINGAN: 7.7 Membezakan fakta dan pandangan dan bahan yang dirujuk. 7.3 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar dalam petikan. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN: 10.5 Mengulas karya sastera dari aspek watak perwatakan, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mencatat 5 isi penting berdasarkan teks. 2. Menulis 5 ayat penyata yang lengkap bagi sesuatu isi. 3. Menggunakan 4 penanda wacana dalam penulisan. Aras 1 i. Mengenal pasti isu dalam topik perbincangan untuk mencungkil idea.

TARIKH DISEMPURNAKAN

Ringkasan Pemahaman

Tajuk Buku Teks: Mengawal Lipas, Lalat dan Tikus Tajuk Iringan: e-perubatan Karangan (C) Manfaat e-perubatan ( Rujuk Rangka Karangan di halaman 79 ) Komsas Syair Mendapat Gemala Naga: Makna Gaya Bahasa Pengajaran Nilam Menceritakan Riwayat Hidup PLBS CT1 Bahan KOMSAS CT2 Bahan KOMSAS CITRA Langkah mengelakkan BAHASA diabetes.
(PEMULIHAN)

79 79

13

79-80

76 82 83

Bahasa Peribahasa

Kata Penguat Malu bertanya sesat jalan,malu berdayung perahu hanyut 2 Jauhari jua yang mengenal manikam 3 Sudah terhantuk baru terngadah 4 Berjagung-jagung dahulu sementara menunggu padi masak 1

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan maklumat yang didengar melalui perbincangan. 2. Membuat kesimpulan tentang sesuatu maklumat. Aras 1 iv. Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.

83 83 83

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan makna syair secara ringkas. 2. Menyatakan 3 contoh gaya bahasa. 3. Menyataan 3 pengajaran dalam cerpen. Aras 2 i . Membincangkan tema, persoalan, nilai dan pengajaran dalam karya.

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Mengemukakan isi-isi yang relevan dengan tajuk penulisan. 2. Mengenal pasti format karangan yang bertepatan dengan tajuk. 2. Menyusun isi dalam kerangka penulisan yang kohesif dan koheren. 3.Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan. 4.Menggunakan kosa kata,istilah,ungkapan menarik serta laras bahasa yang menepati konteks dan jenis wacana. 5. Menggunakan pelbagai teknik penulisan pendahuluan dan perenggan isi untuk menghasilkan wacana yang menarik dan berkesan. 6. Menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan, tanda baca dan tatabahasa. Aras 1 i. Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. iv. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. v. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. vii. Mengenal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan. Aras 2 iii. Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang. Aras 3 i. Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.

MINGGU & TARIKH MINGGU: 14 TARIKH: 4.4.2011 8.4.2011

FOKUS P&P

TEMA UNIT 9 : KEUNIKAN SENI WARISAN

MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan.. FOKUS SAMPINGAN: 2.3 memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. FOKUS SAMPINGAN: 8.4 Mengolah maklumat secara relevan untuk tujuan tertentu. 8.5 Mentafsir maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferen. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif. FOKUS SAMPINGAN: 11.1 Mengenalpasti gaya bahasa dalam karya bahasa sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. 11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Membina 5 ayat menggunakan kata penguat yang betul. 2. Menulis sebuah petikan ringkasan lengkap dengan memasukkan 4 penanda wacana. Aras 1 4. Mempertahankan pendapat dengan alasan yang wajar. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mencari 4 isi penting daripada petikan . 2. Menulis sebuah pendahuluan dan 2 perenggan isi dengan lengkap. Aras 1 v. Menjelaskan maklumat untuk membuat kesimpulan awal.

TARIKH DISEMPURNAKAN

Ringkasan Pemahaman

Tajuk Buku Teks: Perbadanan Kemajuan Kraf tangan Malaysia (PKKM) Tajuk Iringan: Seni khat Karangan (B) Usaha-usaha untuk memajukan industri kraf tangan negara Komsas Sajak: Persahabatan: Tema Gaya Bahasa Pengajaran Nilam Seramik dan motifnya PLBS CT1 Usaha-usaha memupuk semangat cinta akan warisan bangsa dalam kalangan remaja. CT2 Usaha memperkenalkan dan mempopularkan kesenian dan kebudayaan negara kita di luar negara. CITRA Menyalin teks: BAHASA 1. Perbadanan Kemajuan Kraf (PEMULIHAN) Tangan Malaysia 2.Lawatan ke taman burung. Pembentukan kata kerja 1 Merendah diri 2 Kecil tapak tangan,nyiru kami tadahkan 3 Pandai perak 4 Jauh berjalan luas pandangan 5 Seperti aur dengan tebing 6 Bagai ayam disambar helang

89

89 84

20

84 91

88

89

Bahasa Peribahasa

92 91-92 86 86 86 87 93 93

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyenaraikan 3 bentuk gaya bahasa dalam sajak. 2. Menjawab 5 soalan pemahaman menggunakan kata ayat yang tepat. 3. Menyatakan maksud bagi 5 istilah dalam sajak. Aras 1 i. Meneliti dan menjelaskan aspek gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Mengemukakan isi-isi yang relevan dengan tajuk penulisan. 2. Mengenal pasti format karangan yang bertepatan dengan tajuk. 2. Menyusun isi dalam kerangka penulisan yang kohesif dan koheren. 3.Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan. 4.Menggunakan kosa kata,istilah,ungkapan menarik serta laras bahasa yang menepati konteks dan jenis wacana. 5. Menggunakan pelbagai teknik penulisan pendahuluan dan perenggan isi untuk menghasilkan wacana yang menarik dan berkesan. 6. Menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan, tanda baca dan tatabahasa. Aras 1 i. Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. iv. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. v. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. vii. Mengenal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan. Aras 2 iii. Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang. Aras 3 i. Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.

MINGGU & TARIKH MINGGU: 15 TARIKH: 11.4.2011 15.4.2011

FOKUS P&P

TEMA UNIT 10 : MENGERATKAN PERSAHABATAN

MUKA SURAT 94-105

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. FOKUS SAMPINGAN: 3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dab gaya pengucapan yang betul semasa berunding. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses maklumat untuk keparluan tertentu. 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu. FOKUS SAMPINGAN: 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. 9.2 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat perbentangan. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya n sastera. 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara menyeluruh. FOKUS SAMPINGAN: 10.6 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan 5 isi penting daripada petikan. 2. Menjawab 3 soalan pemahaman dengan baik dan betul. 3. Menulis sebuah ringkasan lengkap tidak melebihi 80 patah perkataan. Aras 1 i. Memberikan komen tentang sesuatu pandangan dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai untuk mengelakkan konflik. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyusun maklumat ,menurut keutamaan . 2. Membuat keputusan melalui perbincangan kumpulan. 3. Menyediakan dan membentang hasil perbincangan kumpulan. Aras 1 ii. Menyusun maklumat mengikut keperluan. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menceritakan semula urutan keseluruhan cerita. 2. Memberikan contoh rangkap sajak bagi menyokong sesuatu nilai. Aras 2 i. Membincangkan tema, persoalan, nilai dan pengajaran dalam karya.

TARIKH DISEMPURNAKAN

Ringkasan Pemahaman

Tajuk Buku Teks: Kecemerlangan Masyarakat orang asli. Tajuk Iringan: Permohonan Lawatan Ke Perkampungan Orang Asli Karangan (C) Khazanah masyarakat orang asli perlu dipelihara.Nyatakan cara memelihara khazanah masyarakat orang asli. Komsas Sajak: Hari Guru: Tema Persoalan Nilai Nilam Nyatakan cara memelihara khazanah masyarakat orang asli. PLBS CT1 Rakyat Malaysia perlu bersatu padu demi kemakmuran negara CT2 Bahasa kebangsaan CITRA Rakyat Malaysia perlu bersatu BAHASA padu demi kemakmuran (PEMULIHAN) negara Bahasa Kata Sendi Nama Peribahasa 1 2 3 4 5

102

94-95 101

20

101

103

104 103

Menara gading Ambil berat Umpama menatang minyak yang penuh Seperti rusa masuk 103 kampung Seperti lintah menghisap 105 darah

104104 102 102 102

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Mengemukakan isi-isi yang relevan dengan tajuk penulisan. 2. Mengenal pasti format karangan yang bertepatan dengan tajuk. 2. Menyusun isi dalam kerangka penulisan yang kohesif dan koheren. 3.Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan. 4.Menggunakan kosa kata,istilah,ungkapan menarik serta laras bahasa yang menepati konteks dan jenis wacana. 5. Menggunakan pelbagai teknik penulisan pendahuluan dan perenggan isi untuk menghasilkan wacana yang menarik dan berkesan. 6. Menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan, tanda baca dan tatabahasa. Aras 1 i. Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. iv. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. v. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. vii. Mengenal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan. Aras 2 iii. Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang. Aras 3 i. Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.

MINGGU & TARIKH MINGGU: 16 TARIKH: 18.4.2011 22.4.2011

FOKUS P&P

TEMA UNIT 11 : PERISTIWA BERSEJARAH

MUKA SURAT
106112 107108 112 106 24

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0 Memberikan pendapat ynag bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan FOKUS SAMPINGAN: 2.4 Mengemukakan cadangan yang membina

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan sejarah Tanah air 2. Mendengar dan memberi respons secara lisan tentang perkara yang dibincangka. 3. Mencetuskan 5 idea yang bernas dalam perbincangan. Aras 1 iv. Mempertahankan pendapat dengan alasan yang wajar. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. 2. Menggunakan kata sendi dan ayat yang tepat untuk menyampaikan maklumat . Aras 1 i. Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan.

TARIKH DISEMPURNAKAN

Ringkasan Pemahaman

Tajuk Buku Teks: Perjanjian Pangkor

Tajuk Iringan: Membaca jambatan ilmu Karangan (B) Kepentingan mempelajari ilmu mempertahankan diri Komsas Sajak: Burung-burung Pagi: Tema Gaya Bahasa Pengajaran Nilam Sukarelawan Malaysia PLBS CT1 Bahan KOMSAS CT2 Bahan KOMSAS CITRA Ceritakan pengalaman BAHASA berkhemah di sebuah (PEMULIHAN) kawasan hutan lipur. Bahasa MORFOLOGI: Pembentukan Kata Nama 1. Kata Nama Tunggal 2. Kata Nama Terbitan 2.1 Imbuhan awalan 3. Kata Nama Majmuk 4. Kata Nama Ganda Peribahasa 1 Campur tangan 2 Cendawan tumbuh selepas hujan 3 Biar putih tulang,jangan putih mata 4 Mati tidak akan menyesal,luka tidak akan menyiuk 5 Alang-alang mandi biar basah, alang-alang berdakwat biarlah hitam 6 Membaca jambatan ilmu

109

109

110111

BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber. 8.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu FOKUS SAMPINGAN: 7.1 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan 9.1 Menggunakan kata, istilah, rangkai kata, frasa, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 11.1 Menguasai gaya bahasa dan laras dalam karya penulisan. Kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif .

107 108 109 109

109

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Pelajar dapat menganalisis 3 gaya bahasa dalam cerpen. 2. Menyatakan tema sajak dengan tepat. Aras 1 ii. Meneliti dan menjelaskan aspek gaya bahasa dan unsure bunyi dalam karya sastera.

112

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Mengemukakan isi-isi yang relevan dengan tajuk penulisan. 2. Mengenal pasti format karangan yang bertepatan dengan tajuk. 2. Menyusun isi dalam kerangka penulisan yang kohesif dan koheren. 3.Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan. 4.Menggunakan kosa kata,istilah,ungkapan menarik serta laras bahasa yang menepati konteks dan jenis wacana. 5. Menggunakan pelbagai teknik penulisan pendahuluan dan perenggan isi untuk menghasilkan wacana yang menarik dan berkesan. 6. Menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan, tanda baca dan tatabahasa. Aras 1 i. Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. iv. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. v. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. vii. Mengenal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan. Aras 2 iii. Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang. Aras 3 i. Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.

MINGGU & TARIKH MINGGU: 17 TARIKH: 25.4.2011 29.4.2011

FOKUS P&P

TEMA UNIT 12 : YANG INDAH ITU BAHASA

MUKA SURAT
113123 114115

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 2.0. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan FOKUS SAMPINGAN: 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan rapi. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN: 7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi releven tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN: 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara menyeluruh..

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mengemukakan 5 idea yang sesuai dalam perbincangan. 2. Memberikan penjelasan sesuatu isu berdasarkan pengalaman sedia ada. Aras 1 i. Mengenal pasti isu dalam topik perbincangan untuk mencungkil idea. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Membina 5 ayat tunggal berdasarkan bahan yang dibaca dan didengar. 2. Menyenaraikan3 idea atau utama. 3. Menulis dua peranggan isi dan perenggan kesimpulan dengan lengkap. Aras 1 i. Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menentukan 3 persoalan penting yang berkaitan dengan bahan sastera. 2. Menyatakan 3 pengajaran yang diperoleh daripada bahan sastera. Aras 1 v. Mengemukakan jenis, ciri-ciri tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

TARIKH DISEMPURNAKAN

Ringkasan Pemahaman

Tajuk Buku Teks: Industri Pelancongan Menyumbang Ke Arah Pembangunan Negara Tajuk Iringan: Taman Negara Bakun

Karangan (C) KARANGAN PIDATO: Tekun Membaca Masyarakat Jaya Komsas Sajak: Ketenangan: Tema Persoalan Pengajaran Nilam Kepentingan teknologi maklumat PLBS CT1 Teknologi Maklumat Tonggak Kemakmuran Negara CT2 Kesan teknologi maklumat kepada masyarakat CITRA Menghargai masa remaja BAHASA
(PEMULIHAN)

117118 116

119 119

119

119 120122

Bahasa

1. Kata Nama Terbitan 2. Kata Nama Majmuk

Peribahasa

Hutan batu

113

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Mengemukakan isi-isi yang relevan dengan tajuk penulisan. 2. Mengenal pasti format karangan yang bertepatan dengan tajuk. 2. Menyusun isi dalam kerangka penulisan yang kohesif dan koheren. 3.Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan. 4.Menggunakan kosa kata,istilah,ungkapan menarik serta laras bahasa yang menepati konteks dan jenis wacana. 5. Menggunakan pelbagai teknik penulisan pendahuluan dan perenggan isi untuk menghasilkan wacana yang menarik dan berkesan. 6. Menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan, tanda baca dan tatabahasa.

MINGGU 18-19 2.5.201113.5.2011 MINGGU 20 16.5.201120.5.2011

PENILAIAN

Aras 1 i. Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. iv. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. v. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. vii. Mengenal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan. Aras 2 iii. Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang. Aras 3 i. Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011

POSTMORTEM

PERBINCANGAN SKEMA JAWAPAN

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA

MUKA SURAT

MINGGU: 21 TARIKH: 23.5.2011 27.5.2011

UNIT 13 : ANGKATAN TENTERA MALAYSIA DI PERSADA ANTARABANGSA Ringkasan Tajuk Buku Teks: Pemahaman Sumbangan Angkatan Tentera Malaysia di peringkat antarabangsa Tajuk Iringan: Keamanan sejagat Karangan (C) KARANGAN WAWANCARA: Sebagai wartawan laman web sekolah,anda ditugaskan mewawancara seorang bekas tentera yang pernah menganggotai misi pengaman PBB Komsas Sajak Laut Nilam Keamanan sejagat PLBS CT1 Keamanan sejagat CITRA Sebagai menghormati keamanan BAHASA sejagat,kerajaan Malaysia (PEMULIHAN) sanggup menghantar tenteranya di bawah panji Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke negara yang dilanda peperangan.Nyatakan sama ada anda bersetuju atau tidak dengan pendapat tersebut. Bahasa 1. Mengesan Kesilapan Ejaan dan Tanda Baca 2. MORFOLOGI: 2.1 Kata Nama Ganda 2.1.1 Penggandaan penuh 2.1.2 Penggandaan separa 2.1.3 Penggandaan berentak Peribahasa 1 Berat sama dipikul,ringan sama dijinjing 2 Ke bukit sama didaki,ke lurah sama dituruni,ke laut sama direnangi 3 Dapat sama laba,cicir sama rugi 4 Rupa tak dapat diubah,perangai dapat diubah 5 Hidup dikandung badan,mati dikandung tanah 6 Kecil jangan disangka anak,besar jangan disangka bapa 7 Merajuk pada yang kasih,manja pada yang sayang,meminta pada yang ada

124131

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra. FOKUS SAMPINGAN 1.4 Bersoaljawab secara bertatasusila dengan menggunakan pelbagai soalan.. 1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan hubungan. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. FOKUS SAMPINGAN 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. 8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah / menolak pilihan. .. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 11.0 Memahami dan memberi respons peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN: 10.3. Menyatakan bentuk dan nada puisi 10.5. Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi .

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan isi penting berdasarkan teks. 2. Menyenaraikan kata pinjaman. 3. Mengemukakan maklumat secara sopan Aras 1: i. Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai. iv Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. Aras 2. ii . Menyatakan hasrat dan harapan untuk menjelaskan sesuatu perkara. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu. 2. Membina aya berdasarkan kata terbitan dan imbuhan yang diberi. 3. Menyusun isi mengikut keutamaan untuk membina ringkasan karangan. Aras 1. ii. Men gemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat. iii. Memberikan pendapat dengan mengemukakan contoh yang sesuai Aras 2. ii Meneroka pelbagai kemungkinan idea yang dapat dijadikan penyelesaian masalah. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan bentuk dan nada puisi 2. Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi . Aras 1 : iv Menghuraikan ciri, bentuk dan nada sajak vi mengemukakan maksud puisi Aras 2 : ii. Mengenalpasti penggunaan sinkof dan pengulangan,anafora dan efifora

TARIKH DISEMPURNAKAN

124125 124 127

124 124 126

128129 129130

131 131

131 131 131 131

131

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Mengemukakan isi-isi yang relevan dengan tajuk penulisan. 2. Mengenal pasti format karangan yang bertepatan dengan tajuk. 2. Menyusun isi dalam kerangka penulisan yang kohesif dan koheren. 3.Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan. 4.Menggunakan kosa kata,istilah,ungkapan menarik serta laras bahasa yang menepati konteks dan jenis wacana. 5. Menggunakan pelbagai teknik penulisan pendahuluan dan perenggan isi untuk menghasilkan wacana yang menarik dan berkesan. 6. Menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan, tanda baca dan tatabahasa. Aras 1 i. Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. iv. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. v. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. vii. Mengenal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan. Aras 2 iii. Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang. Aras 3 i. Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.

Minggu 22-23 30.5.201112.6.2011

CUTI

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA

MUKA SURAT

MINGGU: 24 TARIKH: 13.6.2011 17.6.2011

UNIT 14 : INDAHNYA NEGARAKU Ringkasan Tajuk Buku Teks: Pemahaman Laporan Lawatan Sambil Belajar Ke Kota Kinabalu ~Buat catatan tentang keistimewaan tempat-tempat yang dilawati. Tajuk iringan : Internet Karangan (B) Faktor-faktor yang mendorong pelancong luar datang ke Malaysia. Komsas Sajak : Warkah kepada generasi Nilam Sekolah dalam taman Program 3K PLBS CT1 Internet CT2 Sekolah cantik pengujung tertarik CITRA Internet BAHASA
(PEMULIHAN)

132141 132133

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA 3.0. Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. FOKUS SAMPINGAN 3.1. Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA 8.0. Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. FOKUS SAMPINGAN 8.5 Mentafsir maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens. 8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA 10.0. Memahami dan memberikan respon oeribadi tentang karya satsera. FOKUS SAMPINGAN 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran 10.6..Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan . latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Membina ayat menggunakan pelbagai ragam bahasa. 2. Menyatakan beberapa isi karangan yang dibincangkan 3. Menghasilkan satu karangan pendapat yang lengkap Aras 1 : ii.Memberikan pandangan dalam perundingan dengan menggunakan sebutan, intonasi, nada dan jeda yang sesuai untuk membina kesefahaman. Aras 2 : ii. Menyatakan persetujuan dan menolak beberapa penyataan yang diberikan oleh pihak lain dalam perundingan. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Mentafsir dan merumus idea utama bahan grafik dan bukan grafik 2. Mengenalpasti idea utama dan idea sokongan dalam perengan. 3. Merumus idea dengan alasan yang dapat diiterima. Aras 1: i. Menentukan maklumatyang sesuai untuk sesuatu tugasan. ii. Menyusun maklumat mengikutkeperluan. Aras 2 : ii Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menyatakan bentuk dan nada puisi 2. Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi . Aras 1 : iv Menghuraikan ciri, bentuk dan nada sajak vi mengemukakan maksud puisi Aras 2 : ii. Mengenalpasti penggunaan sinkof dan pengulangan,anafora dan efifora

TARIKH DISEMPURNAKAN

135 135

134 135 134 135

Bahasa

MORFOLOGI: 1. Kata Tugas 1.1 Kata Penegas 1.2 Kata Nafi 1.3 Kata Pemeri 1.4 Kata Arah

Peribahasa

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Mengemukakan isi-isi yang relevan dengan tajuk penulisan. 2. Mengenal pasti format karangan yang bertepatan dengan tajuk. 2. Menyusun isi dalam kerangka penulisan yang kohesif dan koheren. 3.Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan. 4.Menggunakan kosa kata,istilah,ungkapan menarik serta laras bahasa yang menepati konteks dan jenis wacana. 5. Menggunakan pelbagai teknik penulisan pendahuluan dan perenggan isi untuk menghasilkan wacana yang menarik dan berkesan. 6. Menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan, tanda baca dan tatabahasa. Aras 1 i. Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. iv. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. v. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. vii. Mengenal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan. Aras 2 iii. Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang. Aras 3 i. Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P Ringkasan Pemahaman

TEMA UNIT 14 : INDAHNYA NEGARAKU Tajuk Buku Teks: Keistimewaan yang terdapat di Pulau Tiga. Tajuk Iringan: Keistimewaan Pulau Tiga

MUKA SURAT

132141 140141 140141 137

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. FOKUS SAMPINGAN 3.1.Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA 8.0. Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. FOKUS SAMPINGAN 8.6 Mentafsir maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens. 8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Membina ayat menggunakan pelbagai ragam bahasa. 2. Memahami karangan format laporan 3. Menyatakan satu karangan laboran yang lengkap Aras 1. : i. Memberikan komen tentang sesuatu pandangan dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai untuk mengelakkan konflik. ii. Memberikan pandangan dalam perundingan dengan menggunakan sebutan, intonasi, nada dan jeda yang sesuai untuk membina kesefahaman. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Mentafsir dan merumus idea utama bahan grafik dan bukan grafik. 2. Mengenalpasti idea utama dan idea sokongan dalam perengan. 3. Merumus idea dengan alasan yang dapat diiterima. Aras 1 : iii. Mengenalpasti idea utama dan idea sokongan dalam perengan. Aras 3.: iii. Merumus idea dengan alasan yang dapat diiterima. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 2. Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 : i.Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. ii. Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

TARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU: 25 TARIKH: 20.6.2011 24.6.2011

Karangan (C) Aktiviti pelancongan dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Komsas Prosa tradisional : Raja Muda Nilam Tahun Melawat Malaysia PLBS CT1 Bahan KOMSAS CT2 Bahan KOMSAS CITRA Usaha menjaga keselamatan BAHASA negara merupakan tanggung (PEMULIHAN) jawab setiap rakyat negara ini kerana keamanan negara pemangkin pembangunan industri pelancongan.Nyatakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga keselamatan negara. Bahasa MORFOLOGI: 1. Kata Tugas 1.3 Kata Pemeri 1.4 Kata Arah Peribahasa

138

137

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA 10.0. Memahami dan memberikan respon oeribadi tentang karya sasera. FOKUS SAMPINGAN 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 10.6Mengulas karyasastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Mengemukakan isi-isi yang relevan dengan tajuk penulisan. 2. Mengenal pasti format karangan yang bertepatan dengan tajuk. 2. Menyusun isi dalam kerangka penulisan yang kohesif dan koheren. 3.Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan. 4.Menggunakan kosa kata,istilah,ungkapan menarik serta laras bahasa yang menepati konteks dan jenis wacana. 5. Menggunakan pelbagai teknik penulisan pendahuluan dan perenggan isi untuk menghasilkan wacana yang menarik dan berkesan. 6. Menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan, tanda baca dan tatabahasa. Aras 1 i. Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. iv. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. v. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. vii. Mengenal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan. Aras 2 iii. Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang. Aras 3 i. Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.

MINGGU & TARIKH MINGGU: 26 TARIKH: 27.6.2011 1.7.2011

FOKUS P&P

TEMA UNIT 15 : SARAWAK BUMI KENYALANG

MUKA SURAT

142-151

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA 2.0. Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN 2.1. mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan 2.5. Memberikan penjelasan secara spotas tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA 7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN 8.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting releven tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. 8.2 Mengemukakan solaan untuk mendapatkan penjelasan. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA 10.0.Memahami atau memberi respon peribadi tentang karya. FOKUS SAMPINGAN 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 10.6Mengulas karyasastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa,

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan pendapat mengenai sesuatu isu yang dikemukakan. 2. Menggunakan kata ganda yang sesuai dalam ayat yang gramatis. 3. Menjawab soalan-soalan menggunakan ayat-ayat yang gramatis. Aras 1. (v) Membalas hujah dalam suasana perbincangan secara harmoni. Aras 2 (ii) : Menyatakan hasrat dan harapan untuk menjelaskan sesuatu perkara Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menyusun maklumat penting berdasarkan teks yang dibaca. 2. Menuliskan rencana dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis dan format yang betul. Aras 1 i. Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. iii. Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1..Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 2. Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 : i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. ii. Men gesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

TARIKH DISEMPURNAKAN

Ringkasan Pemahaman

147 Karangan (C) Bergiat dalam bidang pertanian 144 lebih menguntungkan daripada bergiat dalam bidang perindustrian. Berikan pendapat anda. Komsas Prosa Tradisional: Hikayat Opu Nilam PLBS

Tajuk Buku Teks: Kemakmuran Sarawak Tajuk Iringan: Alam sekitar

143-144

CITRA BAHASA
(PEMULIHAN)

Daeng Menambun Alam sekitar CT1 Kebudayaan kaum peribumi CT2 Taman negara Alam sekitar

147 145 146 147 148-151

Bahasa

MORFOLOGI: Pembentukan Kata Adjektif 1. Kata Adjektif Tunggal 2. Kata Adjektif Terbitan 2.1 Awalan 2.2 Apitan 2.3 Sisipan 3. Kata Adjektif Ganda 3.1 Penggandaan penuh 3.2 Penggandaan separa 3.3 Penggandaan berentak 4. Kata Adjektif Majmuk

Peribahasa

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Mengemukakan isi-isi yang relevan dengan tajuk penulisan. 2. Mengenal pasti format karangan yang bertepatan dengan tajuk. 2. Menyusun isi dalam kerangka penulisan yang kohesif dan koheren. 3.Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan. 4.Menggunakan kosa kata,istilah,ungkapan menarik serta laras bahasa yang menepati konteks dan jenis wacana. 5. Menggunakan pelbagai teknik penulisan pendahuluan dan perenggan isi untuk menghasilkan wacana yang menarik dan berkesan. 6. Menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan, tanda baca dan tatabahasa. Aras 1 i. Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. iv. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. v. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. vii. Mengenal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan. Aras 2 iii. Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang. Aras 3 i. Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA UNIT 16 : TEKNOLOGI BINAAN

MUKA SURAT 152160

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. FOKUS SAMPINGAN 2.1 Mencetuskan idea yang bernas senasa memberikan pendapat dalam perbincangan. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA 8.0.Memperoses maklumat untuk keperluan tertentu. FOKUS SAMPINGAN. 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA 10.0.Memahami atau memberi respon peribadi tentang karya. . FOKUS SAMPINGAN: 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa,

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan makna kata dan rangkai kata berdasarkan petikan yang didengar atau dibaca. 2. Mengemukakan idea atau hasrat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis. Aras 1. ii. Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat. iii.Memberikan pendapat dengan mengemukakan contoh yang sesuai. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Mencatatkan isi-isi penting berdasarkan petikan. 2. Menyusun maklumat mengikut keutamaan, menggunakan ayat-ayat yang gramatis. Aras 1 : ii Menyusun maklumat mengikut keperluan. Aras 2: iv, Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu Aras 3: i. Merumuskan maklumat dengan memberikan alasan yang dapat diterima. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1..Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 2. Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 : i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. ii. Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

TARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU: 27 TARIKH: 4.7.2011 8.7.2011

Ringkasan Pemahaman

Tajuk Buku Teks:


Mengembalikan Keseimbangan Ekosistem di Kuala Lumpur. 157158

Tajuk Iringan: Kesan rumah hijau Karangan (B) Kediaman idaman Komsas Prosa tradisional : Hikayat Inderaputera Nilam Perpustakaan PLBS CT1 Kediaman idaman CT2 Perpustakaan keluarga CITRA Faedah Mengunjungi BAHASA Perpustakaan
(PEMULIHAN)

157 152

157 153 152

Bahasa

. Mengenal pasti kesalahan pemilihan kata: Ukiran dan Kaligrafi Masjid Wilayah Persekutuan. 2. Pembentukan Perkataan Baharu 2.2 Imbuhan Yunani-LatinInggeris 2.2.1 Awalan proantipoliautosubkilomilitelefoto2.2.2 Akhiran -isme -ik -is -al -si

Peribahasa

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Mengemukakan isi-isi yang relevan dengan tajuk penulisan. 2. Mengenal pasti format karangan yang bertepatan dengan tajuk. 2. Menyusun isi dalam kerangka penulisan yang kohesif dan koheren. 3.Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan. 4.Menggunakan kosa kata,istilah,ungkapan menarik serta laras bahasa yang menepati konteks dan jenis wacana. 5. Menggunakan pelbagai teknik penulisan pendahuluan dan perenggan isi untuk menghasilkan wacana yang menarik dan berkesan. 6. Menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan, tanda baca dan tatabahasa. Aras 1 i. Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. iv. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. v. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. vii. Mengenal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan. Aras 2 iii. Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang. Aras 3 i. Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.

MINGGU & TARIKH MINGGU: 28 TARIKH: 11.7.2011 15.7.2011

FOKUS P&P Ringkasan Pemahaman

TEMA UNIT 16 : TEKNOLOGI BINAAN

MUKA SURAT 152160

ISI KANDUNGAN
FOKUS UTAMA 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan. FOKUS SAMPINGAN 1.1. Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga dan masyarakat dengan menggunaka kata intonasi dan nada yang sesuai. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA 8.0. Memperoses maklumat untuk keperluan tertentu. FOKUS SAMPINGAN 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA 10.0.Memahami atau memberi respon peribadi tentang karya. . FOKUS SAMPINGAN 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 10.6Mengulas karyasastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa,

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan makna kata dan rangkai kata berdasarkan petikan yang didengar atau dibaca. 2. Mengemukakan idea atau hasrat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat-ayat yang gramatis. Aras 1: i.. Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai. ii. Membenarkan pendapat rakan untuk meneruskan perbualan. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Mencatatkan isi-isi penting berdasarkan petikan. 2. Menyusun maklumat mengikut keutamaan, menggunakan ayat-ayat yang gramatis. Aras 1 : ii Menyusun maklumat mengikut keperluan. Aras 2 :iv. Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 2.

TARIKH DISEMPURNAKAN

Tajuk Buku Teks:


Ukiran dan Kaligrafi Masjid Wilayah Persekutuan 156

Karangan (C) KARANGAN RENCANA: Anda bercita-cita menjadi seorang arkitek. Berpandukan gambar dan foto,grafik dan spesifikasi pada halaman 152 dan 153, tulis sebuah karangan bertajuk Cara-cara Membuat Taman Mini Burung. Bagi mengetahui format menulis karangan rencana, rujuklah halaman 35. Komsas Prosa tradisional : Anggun Cik Tunggal Nilam Kesan rumah hijau PLBS CT1 Kesan rumah hijau CT2 Program Penghijauan Bandar CITRA Kesan rumah hijau BAHASA
(PEMULIHAN)

154

157 157

157
157

Bahasa

2.2 Imbuhan Yunani-LatinInggeris 2.2.1 Awalan proantipoliautosubkilomilitelefoto2.2.2 Akhiran -isme -ik -is -al -si

.Menceritakan semula sesebuah karya


secara keseluruhan. Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.

Aras 1 : i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. iii.Men gesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

Peribahasa

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Mengemukakan isi-isi yang relevan dengan tajuk penulisan. 2. Mengenal pasti format karangan yang bertepatan dengan tajuk. 2. Menyusun isi dalam kerangka penulisan yang kohesif dan koheren. 3.Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan. 4.Menggunakan kosa kata,istilah,ungkapan menarik serta laras bahasa yang menepati konteks dan jenis wacana. 5. Menggunakan pelbagai teknik penulisan pendahuluan dan perenggan isi untuk menghasilkan wacana yang menarik dan berkesan. 6. Menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan, tanda baca dan tatabahasa. Aras 1 i. Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. iv. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. v. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. vii. Mengenal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan. Aras 2 iii. Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang. Aras 3 i. Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.

MINGGU & TARIKH MINGGU: 29 TARIKH: 18.7.2011 22.7.2011

FOKUS P&P

TEMA UNIT 17 : ZAMAN KEGEMILANGAN

MUKA SURAT 161170


161164 169170 164

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan. FOKUS SAMPINGAN 1.2. Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentangs esuatu yang diperoleh oleh orang lain. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA 7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton. 7.2 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA 10.0 Memahami dan memberi respon peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN 10.1.Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 10.6.Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa,

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Membaca teks pilihan menggunakan sebutan nada dan intonasi yang betul. 2. Mengemukakan 3 soalan mudah untuk mendapat penjelasan lanjut. Aras 1. : vi Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. v.Membalas hujah dalam suasana perbincangan secara harmoni. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menyatakan ideautama yang dapat 2. Mengul;as 4 isi tersurat yang terdapat dalam petikan / graf / carta. Aras 1 : iii.Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah untuk mendapatkan penerangan. iv. Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat

TARIKH DISEMPURNAKAN

Ringkasan Pemahaman

Tajuk Buku Teks: Pelabuhan Melaka

Hikayat Patani Karangan (B) Hidup Secara Aman: Hidup dalam suasana yang aman damai menjadi idaman setiap individu. Sikap positif pula perlu untuk mengekalkan kehidupan dalam suasana aman damai. Carta di bawah menunjukkan sikap yang dapat menyumbangkan kehidupan yang aman damai. Berdasarkan carta,tulis sikap yang dapat memelihara kerukunan hidup sesama manusia. Komsas Cerpen : Anak Penggunting Rambut Nilam Amalan membaca dapat meluaskan pengetahuan seseorang PLBS CT1 Amalan membaca CT2 Iklan CITRA Amalan membaca dapat BAHASA meluaskan pengetahuan (PEMULIHAN) seseorang Bahasa FRASA: 1. Frasa Nama 2. Frasa Kerja 3. Frasa Adjektif 4. Frasa Sendi Nama Peribahasa 1 2

169

169 165 169

167168

Pada akhir pengajaran murid dapat : 1...Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 2.Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 : i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. ii. Men gesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Mengemukakan isi-isi yang relevan dengan tajuk penulisan. 2. Mengenal pasti format karangan yang bertepatan dengan tajuk. 2. Menyusun isi dalam kerangka penulisan yang kohesif dan koheren. 3.Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan. 4.Menggunakan kosa kata,istilah,ungkapan menarik serta laras bahasa yang menepati konteks dan jenis wacana. 5. Menggunakan pelbagai teknik penulisan pendahuluan dan perenggan isi untuk menghasilkan wacana yang menarik dan berkesan. 6. Menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan, tanda baca dan tatabahasa. Aras 1 i. Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. iv. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. v. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. vii. Mengenal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan. Aras 2 iii. Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang. Aras 3 i. Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.

MINGGU & TARIKH MINGGU: 30 TARIKH: 25.7.2011 29.7.2011

FOKUS P&P

TEMA UNIT 18: HERBA MALAYSIA

MUKA SURAT 171180


179180 172 173

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA 1.0.Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra FOKUS SAMPINGAN 1.2.Mendengar dan memberikan respond secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang perihal oleh orang lain. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA . 7.0 Memperoses maklumat untuk keperluan tertentu.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyenaraikan isi penting berdasarkan teks yang dibaca. 2. Menyatakan kepentingan herba Aras 1: vi Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan. 2. Menulis ayat-ayat yang gramatis untuk tujuan merumuskan karangan Aras 1:i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. ii. Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1..Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 2. Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 : i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. ii. Men gesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita

TARIKH DISEMPURNAKAN

Ringkasan Pemahaman

Tajuk Buku Teks: Pokok Jalanan Bukan Sekadar Penyeri Alam Tajuk Iringan: Perubatan tradisional Karangan (C) KARANGAN RENCANA: Kepentingan herba Komsas Cerpen : Capa Rengat Nilam Cerpen : Bagaimana acuan begitulah kuihnya PLBS CT1 Kepentingan herba CT2 Mengusahakan tanah kosong ( tanah terbiar ) CITRA Perubatan tradisional BAHASA
(PEMULIHAN)

171

171

Bahasa

WACANA: Penanda Wacana ~Tautan & Runtutan ( Kohesi & Koherensi ) SINTAKSIS: Pola Ayat Dasar 1. FN + FN 2. FN + FK 3. FN + FA 4. FN + FSN 1 Bagaimana acuan begitulah kuihnya 2 Buah mulut 3 Durian runtuh 4 Jinak-jinak merpati 5 Lintah darat 6 Pening-pening lalat 7 Tangkai jering 8 Bau-bau bacang 9 Bunga dedap 10 Tidur-tidur ayam 11 Diam-diam ubi

177

178

FOKUS SAMPINGAN 7.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan .

Peribahasa

171 172 173 173 173 173 173 173 173 173 173

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA 10.0 Memahami dan memberi respond peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 10.6Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa,

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Mengemukakan isi-isi yang relevan dengan tajuk penulisan. 2. Mengenal pasti format karangan yang bertepatan dengan tajuk. 2. Menyusun isi dalam kerangka penulisan yang kohesif dan koheren. 3.Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan. 4.Menggunakan kosa kata,istilah,ungkapan menarik serta laras bahasa yang menepati konteks dan jenis wacana. 5. Menggunakan pelbagai teknik penulisan pendahuluan dan perenggan isi untuk menghasilkan wacana yang menarik dan berkesan. 6. Menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan, tanda baca dan tatabahasa. Aras 1 i. Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. iv. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. v. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. vii. Mengenal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan. Aras 2 iii. Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang. Aras 3 i. Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.

MINGGU & TARIKH MINGGU: 31 TARIKH: 1.8.2011 5.8.2011

FOKUS P&P

TEMA UNIT 18: HERBA MALAYSIA

MUKA SURAT 171180


171173 174

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA 1.0.Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra FOKUS SAMPINGAN 1.2.Mendengar dan memberikan respond secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang perihal oleh orang lain. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA . 8.0. Menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu. FOKUS SAMPINGAN 8.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA 10.0 Memahami dan memberi respond peribadi tentang karya sastera FOKUS SAMPINGAN 10.1.Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, .

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyenaraikan lima kata kerja berdasarkan teks yang dibaca. 2. Menyatakan kepentingan herba Aras 1: iv: Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

TARIKH DISEMPURNAKAN

Ringkasan Pemahaman

Tajuk Buku Teks: Bagaimana Acuan Begitulah Kuihnya Karangan (C) Perubatan moden tidak dapat menandingi perubatan tradisional. Bincangkan. Komsas Cerpen : Dendam Nilam Fiksyen: Cerpen/Drama/Novel PLBS CT1 Perubatan tradisional CT2 Perubatan moden tidak dapat menandingi perubatan tradisional. CITRA CERPEN: BAHASA Sekapur Sirih Segeluk Air
(PEMULIHAN)

172 174

174175

Bahasa

SINTAKSIS: Pola Ayat Dasar 1. FN + FN 2. FN + FK 3. FN + FA 4. FN + FSN 1 2 3 Kecil hati Cakap besar Masuk campur 178 175 176 176

Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan. 2. Menulis ayat-ayat yang gramatis untuk tujuan merumuskan karangan Aras 1: Menentukan maklumat yang sesuai untuk sesuatu tugasan. ii. Menyusun maklumat mengikut keperluan.

Peribahasa

Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. 2. Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan.

Aras 1 : i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. ii. Men gesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Mengemukakan isi-isi yang relevan dengan tajuk penulisan. 2. Mengenal pasti format karangan yang bertepatan dengan tajuk. 2. Menyusun isi dalam kerangka penulisan yang kohesif dan koheren. 3.Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan. 4.Menggunakan kosa kata,istilah,ungkapan menarik serta laras bahasa yang menepati konteks dan jenis wacana. 5. Menggunakan pelbagai teknik penulisan pendahuluan dan perenggan isi untuk menghasilkan wacana yang menarik dan berkesan. 6. Menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan, tanda baca dan tatabahasa. Aras 1 i. Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. iv. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. v. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. vii. Mengenal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan. Aras 2 iii. Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang. Aras 3 i. Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.

1.8.2011

CUTI

AWAL RAMADHAN

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA

MUKA SURAT

UNIT 19 : SUNGAI KHAZANAH BERHARGA

181191
181

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. FOKUS SAMPINGAN: 3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pendangan orang lain. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca, didengar dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN: 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Murid dapat berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan laras bahasa yang betul. 2. Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka. Aras 1 i. Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai. Aras 2 ii. Menyatakan hasrat dan harapan untuk menjelaskan sesuatu perkara. Pada akhir pengajaran pelajar dapat : 1. Murid dapat mengenal pasti 3 isi tersebut dan 2 isi tersirat dalam petikan. 2. Menulis rumusan daripada isi tersurat dan tersirat. Aras 1 iv. Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.. Aras 2 i . Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai. Pada akhir pengajaran pelajar dapat : 1. Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek gaya bahasa dan unsur bunyi. Aras 1 Men gesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

TARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU: 32 TARIKH: 8.8.2011 12.8.2011

Ringkasan

Tajuk Buku Teks: Sungai Sumber Rezeki Dalam Kehidupan Kita Tajuk Iringan: Masalah pencemaran sungai. Karangan (B) Kesan negatif yang akan berlaku sekiranya hutan ditebang secara berleluasa. Komsas CERPEN : Maaf Kupinta Nilam Kawasan rehat dan rekreasi PLBS CT1 Langkah-langkah mengatasi masalah banjir kilat CT2 Bahan KOMSAS CITRA Aktiviti-akiviti manusia di BAHASA kawasan tasik
(PEMULIHAN)

187 188

182 185

186 187

Bahasa

1. Kenal pasti kesalahan ejaan dan tanda baca.

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif. FOKUS SAMPINGAN: 11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif.

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Mengemukakan isi-isi yang relevan dengan tajuk penulisan. 2. Mengenal pasti format karangan yang bertepatan dengan tajuk. 2. Menyusun isi dalam kerangka penulisan yang kohesif dan koheren. 3.Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan. 4.Menggunakan kosa kata,istilah,ungkapan menarik serta laras bahasa yang menepati konteks dan jenis wacana. 5. Menggunakan pelbagai teknik penulisan pendahuluan dan perenggan isi untuk menghasilkan wacana yang menarik dan berkesan. 6. Menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan, tanda baca dan tatabahasa. Aras 1 i. Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. iv. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. v. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. vii. Mengenal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan. Aras 2 iii. Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang. Aras 3 i. Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.

MINGGU & TARIKH MINGGU: 33 TARIKH: 15.8.2011 19.8.2011

FOKUS P&P

TEMA UNIT 19 : SUNGAI KHAZANAH BERHARGA

MUKA SURAT 181191


184 185

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA: 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. FOKUS SAMPINGAN: 3.3 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. 3.4 Berbincang untuk menerima dan menolak pendangan orang lain. BIDANG: MAKLUMAT FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang dibaca, didengar dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN: 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan kreatif dan bukan kreatif. FOKUS SAMPINGAN: 11.3 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Murid dapat berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan laras bahasa yang betul. 2. Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka. Aras 1 i. Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai. Aras 2 ii. Menyatakan hasrat dan harapan untuk menjelaskan sesuatu perkara. Pada akhir pengajaran pelajar dapat : 1. Pelajar dapat mengenal pasti 3 isi tersebut dan 2 isi tersirat dalam petikan. 2. Menulis rumusan daripada isi tersurat dan tersirat. Aras 1 iv. Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat.. Aras 2 i . Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai. Pada akhir pengajaran pelajar dapat : 1. Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek gaya bahasa dan unsur bunyi. Aras 1 ii. Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

TARIKH DISEMPURNAKAN

Karangan (B) Kepentingan sungai Karangan (C) KARANGAN SYARAHAN: Anda diminta menyampaikan syarahan yang bertajuk Alam Dijaga Hidup Sejahtera, bersempena dengan sambutan Hari Alam Sekitar di sekolah anda. Tulislah syarahan tersebut. Komsas CERPEN : Gema Sepi Gadis Genius Nilam Hutan perlu dipelihara. PLBS CT1 Memajukan kawasan sekitar sungai sebagai tempat rekreasi CT2 Usaha-usaha menjaga kebersihan sungai. CITRA Aktiviti-akiviti manusia di BAHASA kawasan tasik
(PEMULIHAN)

188 185

183 186

Bahasa

1. SINTAKSIS: 1.1 Ayat Tunggal 191 1.2 Perbezaan antara ayat dasar dengan ayat tunggal

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Mengemukakan isi-isi yang relevan dengan tajuk penulisan. 2. Mengenal pasti format karangan yang bertepatan dengan tajuk. 2. Menyusun isi dalam kerangka penulisan yang kohesif dan koheren. 3.Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan. 4.Menggunakan kosa kata,istilah,ungkapan menarik serta laras bahasa yang menepati konteks dan jenis wacana. 5. Menggunakan pelbagai teknik penulisan pendahuluan dan perenggan isi untuk menghasilkan wacana yang menarik dan berkesan. 6. Menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan, tanda baca dan tatabahasa. Aras 1 i. Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. iv. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. v. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. vii. Mengenal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan. Aras 2 iii. Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang. Aras 3 i. Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.

MINGGU & TARIKH

FOKUS P&P

TEMA UNIT 20 : INDUSTRI PEMBUATAN BOT DAN PERAHU

MUKA SURAT 192202

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA 1.0 Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. FOKUS SAMPINGAN 1.2 Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. BIDANG : MAKLUMAT FOKUS UTAMA . 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN 7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambarab keseluruhan, idea utama, isis penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton. 7.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat. BIDANG : ESTETIK FOKUS UTAMA 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. FOKUS SAMPINGAN 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Memberikan komen yang munasabah terhadap sesuatu tajuk yang dikemukakan. 2. Mengemukakan 3 soalan mudah untuk memperoleh maklumat daripada bahan / teks yang didengar atau dibaca Aras 1 iii. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea, pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan idea utama yang dapat. 2. Mengulas 4 isi tersurat yang terdapat dalam petikan Aras 1 iv. Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai gambar dan bahan grafik. iv. Menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menuliskan beberapa rangkap pantun ciptaan sendiri berdasarkan tema yang diberi. Aras 1 iii. Memilih diksi yang sesuai untuk membina puisi.

TARIKH DISEMPURNAKAN

MINGGU: 34 TARIKH: 21.8.2011 26.8.2011

Ringkasan Pemahaman

Tajuk Buku Teks: Perkembangan Pembuatan Bot dan Perahu di Malaysia Tajuk Iringan: Berjimat cermat Karangan (C) Program Celik Komputer wajar diperkenalkan kepada penduduk kampung tanpa mengira usia.Berikan komen anda. Komsas CERPEN : Warkah daripada Ibu Nilam Fiksyen: Cerpen/Drama/Novel PLBS CT1 Bahan KOMSAS CT2 Bahan KOMSAS CITRA Amalan berjimat cermat BAHASA
(PEMULIHAN)

192 194 199 197

197

199 199201

Bahasa

SINTAKSIS: 1. Ayat Aktif Transitif 2. Ayat Pasif Penjodoh bilangan

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Mengemukakan isi-isi yang relevan dengan tajuk penulisan. 2. Mengenal pasti format karangan yang bertepatan dengan tajuk. 2. Menyusun isi dalam kerangka penulisan yang kohesif dan koheren. 3.Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan. 4.Menggunakan kosa kata,istilah,ungkapan menarik serta laras bahasa yang menepati konteks dan jenis wacana. 5. Menggunakan pelbagai teknik penulisan pendahuluan dan perenggan isi untuk menghasilkan wacana yang menarik dan berkesan. 6. Menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan, tanda baca dan tatabahasa. Aras 1 i. Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. iv. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. v. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. vii. Mengenal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan. Aras 2 iii. Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang. Aras 3 i. Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.

Minggu 35 29.8.20114.9.2011

CUTI CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

MINGGU & TARIKH MINGGU: 36 TARIKH: 5.9.2011 9.9.2011

FOKUS P&P

TEMA UNIT 21 : BINTANG DI LAUTAN

MUKA SURAT 203212 203204 208 209

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyatakan lima kata kerja berdasarkan petikan rencana yang dibaca. Aras 1 iv. Menyatakan maksud atau penyataan secara lisan ketika berbual dengan rakan. 2. Menyatakan hujah untuk menerima atau menolak pendapat dalam perbincangan. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menyusun isi-isi penting mengikut keutamaan 2. Menulis format surat kiriman tidak rasmi. 3. Menulis surat kiriman tidak rasmi dengan format yang betul. Aras 1 Ii Menyusun maklumat untuk tujuan tertentu. Iii Menyatakan dan mengilustrasikan format pelbagai format lisan dan penulisan. Aras 2 ii. Mengecam format penulisan surat, kad ucapan/ pesanan dan cereka. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Menulis aspek yang menarik dalam genre sastera yang dikaji. Aras 2 iii. Mehuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat

TARIKH DISEMPURNAKAN

Ringkasan Pemahaman

Tajuk Buku Teks: Pelabuhan Bebas Cukai Tajuk Iringan: Cukai Cara-cara menangani masalah mendapatkan pekerja di luar negara DRAMA : Hemodialisis
Kuala Lumpur dan Labuan merupakan Wilayah Persekutuan. Namun, terdapat juga perbezaan antara kedua-duanya dari pelbagai aspek. Berdasarkan gambar dan pengetahuan sedia ada anda, senaraikan perbezaan antara Kuala Lumpur dengan Labuan dalam aspek lokasi, kegiatan ekonomi dan prasarana.

FOKUS UTAMA 1.0 Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. FOKUS SAMPINGAN 1.2 Mendengar dan memberikan respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang perihal oleh orang lain. BIDANG : MAKLUMAT FOKUS UTAMA . 8.0 Memproses maklumat u ntuk keperluan tertentu 9.0 Menyampaikan maklumat untuk keperluan tertentu.

Karangan (B) Komsas Nilam

212

PLBS

CT1

CITRA BAHASA (PEMULIHAN) Bahasa SINTAKSIS: 1. Ayat Seruan 2. Ayat Perintah

Berbelanja dengan kad kredit lebih menguntungkan. Nyatakan sama ada anda bersetuju atau tidak dengan pendapat tersebut dengan mengemukakan alasan yang munasabah. CT2 Membayar cukai ialah tanggung jawab kita kepada negara. Pendapatan daripada cukai digunakan untuk membiayai pelbagai perkhidmatan yang disediakan untuk rakyat. Pelabuhan bebas cukai menguntungkan pedagang.

212

FOKUS SAMPINGAN 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. 9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. BiDANG : ESTETIK FOKUS UTAMA 10.0 Memahami dan memberi respon peribadi tentang karya. FOKUS SAMPINGAN 10.4 Menyatakan jenis , ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

208

205 210211

Peribahasa

Kecil hati

211 BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Mengemukakan isi-isi yang relevan dengan tajuk penulisan. 2. Mengenal pasti format karangan yang bertepatan dengan tajuk. 2. Menyusun isi dalam kerangka penulisan yang kohesif dan koheren. 3.Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan. 4.Menggunakan kosa kata,istilah,ungkapan menarik serta laras bahasa yang menepati konteks dan jenis wacana. 5. Menggunakan pelbagai teknik penulisan pendahuluan dan perenggan isi untuk menghasilkan wacana yang menarik dan berkesan. 6. Menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan, tanda baca dan tatabahasa. Aras 1 i. Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. iv. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. v. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. vii. Mengenal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan. Aras 2 iii. Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang. Aras 3 i. Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.

MINGGU & TARIKH MINGGU: 37 TARIKH: 12.9.2011 16.9.2011

FOKUS P&P

TEMA UNIT 22 : MENITI ALAF SIBER

MUKA SURAT 213221 213215 216


215

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. FOKUS SAMPINGAN 3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain BIDANG : MAKLUMAT FOKUS UTAMA . 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN 7.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. BIDANG : ESTETIK FOKUS UTAMA 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN 10.4 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Murid dapat berbincang dengan menggunakan bahasa yang betul dan bertatasusila. 2. Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan ornag lain secara terbuka. Aras 1 i. Berbual tentang penglaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai. Aras 2 ii. Menyatakan hasrat dan harapan untuk menjelaskan sesuatu perkara Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Murid dapat mengenalpasti 3 isi tersurat dan 3 isi tersirat dalam petikan. 2. Menulis rumusan daripada isi tersebut dan tersirat. Aras 1 v. Membalas hujah dalam suasana perbincangan secara harmoni Aras 2 Ii Menyatakan hasrat dan harapan untuk menjelaskan sesuatu Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Murid dapat mengulas karya sastera dar aspek latar tempat, masa dan masyarakat. Aras 1 vii. Menjelaskan penggunaan inversi, metafora, simile, dan personifikasi dalam karya

TARIKH DISEMPURNAKAN

Ringkasan/ Pemahaman

Tajuk Buku Teks: Misi Penyelamat Tajuk Iringan: Kelebihan E-Buku

Karangan (C)

E-buku : Jelaskan pendapat anda sekiranya semua pelajar diwajibkan menggunakan ebuku.

Komsas Nilam PLBS

CITRA BAHASA (PEMULIHAN) Bahasa MORFOLOGI: 1. Kata Penegas 2. Ayat Nafi

DRAMA : Inflakasta Cetak rompak CT1 Bahan KOMSAS CT2 Bahan KOMSAS Menyalin teks Misi Penyelamat

218 213214

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Mengemukakan isi-isi yang relevan dengan tajuk penulisan. 2. Mengenal pasti format karangan yang bertepatan dengan tajuk. 2. Menyusun isi dalam kerangka penulisan yang kohesif dan koheren. 3.Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan. 4.Menggunakan kosa kata,istilah,ungkapan menarik serta laras bahasa yang menepati konteks dan jenis wacana. 5. Menggunakan pelbagai teknik penulisan pendahuluan dan perenggan isi untuk menghasilkan wacana yang menarik dan berkesan. 6. Menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan, tanda baca dan tatabahasa. Aras 1 i. Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. iv. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. v. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. vii. Mengenal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan. Aras 2 iii. Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang. Aras 3 i. Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.

MINGGU & TARIKH MINGGU: 38 TARIKH: 19.9.2011 23.9.2011

FOKUS P&P

TEMA UNIT 23 : ANGKASA RAYA

MUKA SURAT 222230 228230 222224 227

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. FOKUS SAMPINGAN 3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. BIDANG : MAKLUMAT FOKUS UTAMA . 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN 7.5 Memahami dan meniliti maksud tersurat dan tersirat darip[ada sesuatu bahan. BIDANG : ESTETIK FOKUS UTAMA 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Murid dapat menyatakan idea utama daripada bahan yang didengar atau dibaca. 2. Berbincang untuk menyediakan jawapan kepada soalan-soalan yang diberi berdasarkan teks pilihan. Aras 1 i. Berbual tentang penglaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai.

TARIKH DISEMPURNAKAN

Ringkasan Pemahaman

Tajuk Buku Teks: Peningkatan Suhu Dunia Tajuk Iringan: Sains Angkasa Patut Dipelajari Di Peringkat Sekolah Persediaan bagi melahirkan angkasawan pertama negara DRAMA : Di Sini Bakti Bersemadi Fiksyen: Cerpen/Drama/Novel CT1 Melaka Bandaraya Bersejarah CT2 Planetarium Negara Kesan-kesan peningkatan suhu dunia.

Karangan (B) Komsas Nilam PLBS

226 226 226

CITRA BAHASA (PEMULIHAN) Bahasa SINTAKSIS: 1. Ayat Majmuk Gabungan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Mentafsir dan merumus bahan grafik dan bukan grafik. Aras 1 i. Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dalam perenggan. ii Merumus idea dengan alasan yang dapat diterima. Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Murid dapat mengulas karya sastera dari aspek gaya bahasa / diksi / keindahan bahasa Aras 1 vii. Menjelaskan penggunaan inversi, metafora, simile, dan personifikasi dalam karya

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Mengemukakan isi-isi yang relevan dengan tajuk penulisan. 2. Mengenal pasti format karangan yang bertepatan dengan tajuk. 2. Menyusun isi dalam kerangka penulisan yang kohesif dan koheren. 3.Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan. 4.Menggunakan kosa kata,istilah,ungkapan menarik serta laras bahasa yang menepati konteks dan jenis wacana. 5. Menggunakan pelbagai teknik penulisan pendahuluan dan perenggan isi untuk menghasilkan wacana yang menarik dan berkesan. 6. Menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan, tanda baca dan tatabahasa. Aras 1 i. Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. iv. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. v. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. vii. Mengenal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan. Aras 2 iii. Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang. Aras 3 i. Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.

MINGGU & TARIKH MINGGU: 39 TARIKH: 26.9.2011 30.9.2011

FOKUS P&P

TEMA UNIT 24 : SALAM PERPISAHAN

MUKA SURAT 231239 231232 234

ISI KANDUNGAN
BIDANG: INTERPERSONAL FOKUS UTAMA 1.0 Berinteraksi menjalin dan mempererat hubungan mesra. FOKUS SAMPINGAN 1.2 Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperoleh oleh orang lain. BIDANG : MAKLUMAT FOKUS UTAMA . 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. FOKUS SAMPINGAN 7.1 Mengenalpasti dan menyatakan gambaran keseluruhanidea utama, isi penting dan relevan tentang bahan yang didengar dan ditonton. BIDANG : ESTETIK FOKUS UTAMA 10.0 Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera. FOKUS SAMPINGAN 10.4 Menyatakan jenis, tema, ciri dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1. Membaca teks pilihan menggunakan sebutan nada dan intonasi yang betul. 2. Mengemukakan 3 soalan mudah untuk mendapat penjelasan lanjut. Aras 1 v. Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea, pengetahuan serta pengalaman dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan tatasusila. Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Menyatakan idea utama yang dapat. 2. Mengulas 4 isi tersurat yang terdapat petikan / graf / carta. Aras 1 Iii vi Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan. Menceritakan maklumat daripada gambar dan bahan grafik..

TARIKH DISEMPURNAKAN

Ringkasan Pemahaman

Karangan (C)

Komsas Nilam PLBS

Tajuk Buku Teks: Teks Ucapan Majlis Perpisahan Guru Tajuk Iringan: TIADA KARANGAN UCAPAN : Guru kelas anda akan berpindah ke sekolah lain. Sebagai ketua kelas, anda diminta menyampaikan ucapan dalam satu majlis jamuan perpisahan. ULANG KAJI Drama Adik Berjasa CT1 Kelebihan Tarian Tradisional CT2 Kelebihan Tarian Moden Pantun Perpisahan

237238 239 239 238

CITRA BAHASA (PEMULIHAN) Bahasa SINTAKSIS : Ayat Majmuk Pancangan Peribahasa 1 Umpama orang mengantuk disorongkan bantal 2 Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai

Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. Mengulas tema dan 3 persoalan puisi yang dikaji. Aras 3 ii. Mengenal pasti binaan plot dan penggunaan imbas kembali dalam teks.

BIDANG: ESTETIK FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif FOKUS SAMPINGAN: 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Pada akhir pelajaran pelajar dapat: 1.Mengemukakan isi-isi yang relevan dengan tajuk penulisan. 2. Mengenal pasti format karangan yang bertepatan dengan tajuk. 2. Menyusun isi dalam kerangka penulisan yang kohesif dan koheren. 3.Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan. 4.Menggunakan kosa kata,istilah,ungkapan menarik serta laras bahasa yang menepati konteks dan jenis wacana. 5. Menggunakan pelbagai teknik penulisan pendahuluan dan perenggan isi untuk menghasilkan wacana yang menarik dan berkesan. 6. Menyemak dan membetulkan kesalahan ejaan, tanda baca dan tatabahasa. Aras 1 i. Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. iii. Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. iv. Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. v. Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. vii. Mengenal pasti kesilapan ejaan, dan tanda baca dalam penulisan. Aras 2 iii. Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang. Aras 3 i. Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan. iv. Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks.

MINGGU 40-41 31.10.201112.11.2011 MINGGU 42 14.11.201118.11.2011 19.11.201131.12.2011

PENILAIAN

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 2 PERBINCANGAN SKEMA JAWAPAN CUTI AKHIR TAHUN 2011

POSTMORTEM CUTI