Anda di halaman 1dari 24

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2015

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)


MATEMATIK TAHUN 5
MINGGU
/ TARIKH

Minggu
1
11-15
JAN

BIDANG / TAJUK

NOMBOR DAN
OPERASI

STANDARD
KANDUNGAN

1.1
Nilai nombor.

1.0
NOMBOR BULAT
HINGGA
1 000 000

STANDARD PEMBELAJARAN

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Minggu
2
18-22
JAN

1.2
Anggaran bagi
sesuatu kuantiti.

(i)

CATATAN

Membaca, menyebut dan


menulis sebarang nombor
hingga 1 000 000 yang diberi
dalam perkataan dan angka.
Menamakan nilai tempat
dan nilai digit bagi
sebarang nombor.
Mencerakinkan sebarang
nombor mengikut nilai
tempat dan nilai digit.
Menyusun nombor hingga 1 000
000 mengikut tertib menaik dan
tertib menurun.

KREATIVITI & INOVASI : dapat mencari perbezaan maklumat, bekerjasama


dalam kumpulan serta berani membuat keputusan

Menganggar bilangan objek


dengan menyatakan kuantiti
yang munasabah berdasarkan
set rujukan yang diberi.

KREATIVITI & INOVASI : dapat mencerna idea melalui pengalaman dan


pemerhatian

BBB:
carta nilai tempat dan nilai digit, model tangga, lembaran kerja
NILAI:
cekap, teliti, kerja berpasukan
FOKUS: Membaca dan menulis nombor, nilai tempat, nilai digit, cerakin
nombor, banding beza.

TMK : menerangkan dengan menggunakan komputer dan LCD


BBB:
kad gambar, MS Power Point, lembaran kerja
NILAI:
kreatif, membuat perwakilan, berfikiran terbuka
FOKUS: Bundar nombor

Minggu
2

1.3
Nombor dalam
bentuk pola.

18-22
JAN

(i)

(ii)

Mengelaskan pola bagi urutan


nombor genap dan nombor
ganjil.
Melengkapkan pola bagi
nombor genap dan nombor
ganjil.

KREATIVITI & INOVASI : dapat membuat perkaitan nombor dan pola serta
perkongsian idea
BBB: garis nombor, kad nombor,lembaran kerja
NILAI: berdikari,cekap,adil
FOKUS: Urutan menaik, urutan menurun

Minggu 3

1.4
Aplikasi sebarang
nombor.

25-29
JAN

(i)

(ii)

Membundarkan sebarang
nombor hingga ratus ribu
yang terdekat.
Mengenal pasti nombor yang
boleh mewakili suatu
nombor yang telah
dibundarkan hingga ratus
ribu terdekat.

KEUSAHAWANAN : bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat


keputusan.
TMK : menerangkan dengan menggunakan komputer dan LCD
BBB: garis nombor, kad nombor, lembaran kerja
NILAI: teliti, cekap, berdikari, bekerjasama
FOKUS : Pembundaran nombor-nombor yang terdekat

Minggu 3
25-29
JAN

NOMBOR DAN
OPERASI
2.0
TAMBAH DALAM
LINGKUNGAN
1 000 000

2.1
Penambahan
sebarang dua
hingga lima
nombor.

(i)

(ii)

Menambah sebarang dua, tiga,


empat dan lima
nombor hingga enam digit hasil
tambahnya hingga 1 000 000
termasuk membuat anggaran.
Menyelesaikan ayat matematik
yang melibatkan
anu dalam penambahan hingga
tiga nombor.

KREATIVITI & INOVASI : Murid menggunakan kreativiti masing-masing


untuk menyelesaikan soalan kuiz.
TMK : Menggunakan slaid power point.
FOKUS: Membina ayat matematik, menambah dalam bentuk lazim

Minggu 4

2.2
Penyelesaian
masalah.

01-05
FEB

Minggu 4
01-05
FEB

Minggu 4
01-05
FEB

(i)

Menyelesaikan masalah harian


melibatkan
penambahan
hingga tiga nombor.

KEUSAHAWANAN: Menggunakan soalan yang melibatkan situasi perniagaan


dan wang.
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

NOMBOR DAN
OPERASI
3.0
TOLAK DALAM
LINGKUNGAN
1 000 000

3.1
Penolakan
sebarang dua
nombor.

(i)

(ii)

3.2
Penolakan
berturut-turut
dua nombor
daripada
sebarang
nombor.

(i)

Menolak sebarang dua nombor


hingga 1000000 termasuk
membuat anggaran.
Menentukan nilai anu bagi ayat
matematik yang melibatkan
penolakan dua nombor.

Menolak berturut-turut
dua nombor daripada
sebarang nombor hingga 1
000 000 termasuk
membuat anggaran.

KREATIVITI & INOVASI: Penggunaan pelbagai strategi


TMK : Penggunaan perisian
BBB: guli , papan nombor, lembaran kerja
FOKUS: Membina ayat matematik, menolak dalam bentuk lazim

KREATIVITI & INOVASI : murid menyelesaikan masalah tolak dengan


membuat pengabung jalinan kemahiran matematik dengan displin ilmu yang
lain
BBB: Lembaran kerja, papan nombor, Perisian, kad situasi.
FOKUS: Membina ayat matematik, menolak dalam bentuk lazim

Minggu 5
08-12
FEB

3.3
Penyelesaian
masalah.

(i)

Menyelesaikan masalah harian


melibatkan penolakan.

KEUSAHAWANAN: mengaplikasi pemikiran keusahawanan,


BBB: Lembaran kerja, Sempoa, Permainan ICT.
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

Minggu 5
08-12
FEB

NOMBOR DAN
OPERASI

4.1
Pendaraban dua
nombor.

(i)

4.0
DARAB HINGGA
1 000 000

Mendarab sebarang nombor


dengan nombor hingga dua
digit, 100 dan 1000 dan hasil
darabnya hingga 1 000 000
termasuk membuat anggaran.

KREATIVITI & INOVASI : Menghasilkan idea melalui pemerhatian,


menyatakan idea secara lisan dan bertulis.
NILAI DAN SIKAP : Mengamalkan sikap yang jujur dan adil.
BBB:
Objek sebenar, abakus, kad gambar dan lembaran kerja.
FOKUS : Asas sifir, mendarab dalam bentuk lazim dan kekisi

Minggu
6
15-19
FEB

4.2
Penyelesaian
masalah.

(i)

Menyelesaikan masalah harian


melibatkan pendaraban dua
nombor.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari


penyelesaian masalah yang rutin dan tidak rutin.
NILAI DAN SIKAP : Bekerjasama dalam kumpulan dan mengaplikasikan sikap
keusahawanan.
BBB:
Objek sebenar, abakus, carta, kad cerita dan lembaran kerja.
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

Minggu
6
15-19
FEB

4.3
Penggunaan anu
dalam pendaraban.

(i)
(ii)

(iii)

Mengenal pasti anu yang


melibatkan pendaraban dua
nombor.
Membentuk ayat matematik
yang melibatkan situasi harian
pendaraban dua nombor.
Menyelesaikan ayat matematik
yang melibatkan anu dalam
pendaraban dua nombor.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari


penyelesaian masalah yang rutin dan tidak rutin.
TMK: Menggunakan slaid power point, tayangan video dan internet.
FOKUS: Mengenalpasti pembolehubah

Minggu
7
22-26
FEB

NOMBOR DAN
OPERASI

5.1
Pembahagian
nombor.

(i)

5.0
BAHAGI HINGGA
1 000 000

Membahagi sebarang nombor


hingga 1000000 dengan nombor
satu digit, dua digit, 100 dan
1000 termasuk membuat
anggaran.

KREATIVITI & INOVASI : Menghasilkan idea melalui pemerhatian dan


menyatakan secara kumpulan.
NILAI DAN SIKAP
Jujur, adil dan berhati-hati, bekerjasama dalam kumpulan, yakin dan tekun
BBB:
Benda maujud(2 buah balang dan guli), Jadual Sifir, Jadual Sifir Tetulang,
Lembaran Kerja, Kad jawapan Kumpulan, Soalan Kuiz.
FOKUS: Asas sifir, membahagi dalam bentuk lazim.

Minggu
7
22-26
FEB

5.2
Penyelesaian
masalah.

(i)

Menyelesaikan masalah
harian melibatkan
pembahagian dua
nombor.

KREATIVITI & INOVASI : Menjana idea melalui pemerhatian dan menyatakan


idea dengan lisan.
NILAI DAN SIKAP : Berani membuat keputusan.
BBB: Lembaran kerja, kad katakunci, m/s 98-100.
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

Minggu
8
01-05
MAC

5.3
Penggunaan anu
dalam
pembahagian.

(i)

(ii)
(iii)

Mengenal pasti anu yang


melibatkan pembahagian dua
nombor.
Membentuk ayat matematik
yang melibatkan situasi harian
pembahagian dua nombor.
Menentukan nilai anu bagi
ayat matematik yang
melibatkan pembahagian dua
nombor.

TMK: Menggunakan slaid power point, tayangan video dan internet.


FOKUS: Mengenalpasti pembolehubah

Minggu
8
01-05
MAC

Minggu
9
08-12
MAC

NOMBOR DAN
OPERASI

6.1 0perasi
bergabung.

(i)

6.0
OPERASI
BERGABUNG

6.2
Penyelesaian
masalah.

(i)

Mengira bagi operasi


bergabung:
a. Menambah dan
mendarab,
b. Menolak dan
mendarab,
c. Menambah dan
membahagi,
d. Menolak dan membahagi
hasilnya dalam lingkungan
1000000.

KREATIVITI & INOVASI : Menjana idea melalui pemerhatian dan menyatakan


idea dengan lisan.

Menyelesaikan masalah harian


yang melibatkan operasi
bergabung dan hasilnya dalam
lingkungan 1 000 000.

KREATIVITI & INOVASI : Menjana idea melalui aktiviti kumpulan dan


menyatakan idea secara kumpulan

NILAI DAN SIKAP : Berani membuat keputusan.


FOKUS: Melaksanakan operasi secara berturutan / konsisten.

TMK: Menggunakan kalkulator untuk menyemak jawapan


Tayangan video situasi harian.
NILAI DAN SIKAP: Bekerjasama dalam membuat keputusan dan tekun
BBB : Lembaran kerja, kad permainan/cerita/situasi, manila kad, kalkulator,
video
FOKUS : Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

Minggu
9
08-12
MAC

6.3
Operasi bergabung
melibatkan tanda
kurung.

(i)

Menyelesaikan ayat matematik


operasi bergabung termasuk
yang melibatkan tanda kurung
hasilnya dalam lingkungan
1000000.

KREATIVITI & INOVASI : Menjana idea melalui pemerhatian dan menyatakan


idea dengan lisan.
NILAI DAN SIKAP : Berani membuat keputusan.
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

Minggu
10

13-21 MAC

Minggu
11

NOMBOR DAN
OPERASI

22-26
MAC

CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA


7.1
Penambahan
pecahan.

(i)

7.0 Pecahan

Menambah hingga tiga


nombor melibatkan nombor
bulat, pecahan wajar dan
nombor bercampur yang
penyebutnya hingga 10.
# FOKUS: Menambah pecahan,
mencari faktor sepunya

Minggu
11
22-26
MAC

7.2
Penolakan
pecahan.

(i)

(ii)

Minggu
12
29 MAC
02
APRIL

7.3
Penambahan
dan penolakan
pecahan.

(i)

KREATIVITI & INOVASI : menjana dan menghasilkan idea melalui aktiviti


kumpulan
KEUSAHAWANAN: bekerjasama, tolong-menolong
BBB: Kertas A4,pensel warna, kad manila, lembaran kerja, kad gambar
pecahan, kad aktiviti

Menolak sebarang dua


nombor melibatkan nombor
bulat, pecahan wajar dan
nombor bercampur yang
penyebutnya hingga 10.

KREATIVITI & INOVASI : menjana dan menghasilkan idea melalui aktiviti


kumpulan

Menolak sebarang dua nombor


daripada satu
nombor melibatkan nombor
bulat, pecahan wajar
dan nombor bercampur yang
penyebutnya hingga 10.

BBB: Kertas A4,pensel warna, kad manila, lembaran kerja, kad aktiviti

Menambah dan menolak


nombor melibatkan nombor
bulat, pecahan wajar dan
nombor bercampur yang
penyebutnya hingga 10.

KREATIVITI & INOVASI : menambah dan menolak pecahan wajar


menggunakan pelbagai strategi

KEUSAHAWANAN : bekerjasama, tolong-menolong

FOKUS: Menolak pecahan, mencari faktor sepunya

KEUSAHAWANAN : bekerjasama, tolong-menolong


BBB: Kad aktiviti, kad gambar dan lembaran kerja
FOKUS: mencari faktor sepunya

Minggu
12

7.4
Konsep
daripada
dalam pecahan.

29 MAC
02
APRIL

(i)

Menentukan nilai bagi pecahan


wajar dan nombor bercampur
daripada sesuatu kuantiti.

KREATIVITI & INOVASI : Gabung jalin kemahiran matematik dengan disiplin


ilmu yang lain.
KEUSAHAWANAN : Mengaplikasikan pengetahuan kehamiran pengurusan
perniagaan.
FOKUS : Menulis pecahan dengan betul.

Minggu
13
05-09
APRIL

Minggu
13
05-09
APRIL

Minggu
13
05-09
APRIL

NOMBOR DAN
OPERASI
8.0 PERPULUHAN

8.1
Penambahan
perpuluhan.

(i)

Menambah tiga nombor


perpuluhan hingga tiga
tempat perpuluhan.
# FOKUS: Susun atur titik
perpuluhan / dalam bentuk lazim

8.2
Penolakan
perpuluhan.

(i)

Menolak berturut-turut dua


nombor daripada sebarang
nombor hingga tiga tempat
perpuluhan.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari


penyelesaian masalah yang rutin.
KEUSAHAWANAN: Sistematik, menaakul dan berkomunikasi.
BBB: Kad nombor, lembaran kerja

KEUSAHAWANAN : Boleh dipercayai dan cekap


BBB: Perisian komputer, lembaran kerja
FOKUS: Susun atur titik perpuluhan / dalam bentuk lazim

8.3
Penambahan
dan penolakan
perpuluhan.

(i)

Menambah dan menolak


nombor perpuluhan
hingga tiga tempat
perpuluhan.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari


penyelesaian masalah yang rutin.
KEUSAHAWANAN: Sistematik, menaakul dan berkomunikasi.
FOKUS: Susun atur titik perpuluhan / dalam bentuk lazim.

Minggu
14
12-16
APRIL

8.4
Pendaraban
perpuluhan.

(i)

Mendarab nombor perpuluhan


hingga tiga tempat perpuluhan
dengan nombor hingga dua
digit, 100 dan 1000.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari


penyelesaian masalah yang rutin.
KEUSAHAWANAN : Kerja berpasukan
FOKUS : Kedudukan titik perpuluhan pada hasil darab

Minggu
14
12-16
APRIL

8.5
Pembahagian
perpuluhan.

(i)

Membahagi nombor dengan


nombor hingga dua digit,100,
1000 dan hasilnya hingga tiga
tempat perpuluhan.

KREATIVITI & INOVASI : mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari


penyelesaian masalah yang rutin.
KEUSAHAWANAN: Adil dan berdikari
FOKUS: Kedudukan titik perpuluhan pada hasil bahagi.

Minggu
15
19-23
APRIL

8.6
Penyelesaian
masalah.

(i)

Menyelesaikan masalah harian


melibatkan perpuluhan dan
hasilnya hingga tiga tempat
perpuluhan.

KREATIVITI & INOVASI : mengaplikasikan kemahiran matematik dalam


situasi harian.
KEUSAHAWANAN : Perbincangan dan perkongsian idea, penyelesaian
masalah dan kreatif.
BBB: PPT, CD, lembaran kerja
FOKUS: Membina ayat matematik secara lazim. Mengenalpasti kata kunci,
operasi dan langkah penyelesaian.

Minggu
15
19-23
APRIL

NOMBOR DAN
OPERASI
9.0 PERATUS

9.1
Nilai peratus.

(i)
(ii)

(iii)

Menukar peratus kepada


pecahan dan sebaliknya.
Menukar nombor bercampur
kepada peratus dan
sebaliknya.
Mengira peratus daripada suatu
kuantiti.

KREATIVITI & INOVASI: mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari


penyelesaian masalah yang rutin.
KEUSAHAWANAN: Inovatif, mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran
pengurusan perniagaan
BBB: Kad perpuluhan, kad peratus, kotak misteri, lembaran kerja
FOKUS: Asas pertukaran kepada peratus, asas pertukaran peratus kepada
pecahan dan perpuluhan.

Minggu
16

9.2
Penyelesaian
masalah

26-30
APRIL

(i)

Menyelesaikan masalah harian


melibatkan peratus.

KREATIVITI & INOVASI : Membuat konjektur daripada permasalahan yang


berlaku.
NILAI DAN SIKAP : Memformulasikan konsep, proses atau produk
keusahawanan / dalam perniagaan.
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

Minggu
16
26-30
APRIL

NOMBOR DAN
OPERASI

10.1
Penambahan
nilai wang.

(i)

Menambah hingga lima nilai


wang melibatkan ringgit
dan sen.

10.0
WANG HINGGA
RM1 000 000

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran Matematik


KEUSAHAWANAN : Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan
BBB: Lembaran kerja,sampel wang, carta
Nilai : Cekap ,menabung dan jujur.
FOKUS: Asas perpuluhan dalam bentuk lazim.

10

Minggu
17
03-07
MEI

10.2
Penolakan
nilai wang.

(i)

Menolak hingga dua


nilai wang daripada
sebarang nilai wang
melibatkan ringgit dan
sen.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran Matematik


KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan
BBB: Lembaran kerja,sampel wang, carta
Nilai : Bersyukur ,menabung dan jujur.
FOKUS: Asas perpuluhan dalam bentuk lazim

Minggu
17
03-07
MEI

10.3
Penambahan
dan penolakan
nilai wang.

(i)

Menambah dan menolak nilai


wang melibatkan ringgit dan
sen.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran Matematik


KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan
BBB: Lembaran kerja,sampel wang, carta
Nilai : Bersyukur ,menabung dan jujur, berjimat cermat
FOKUS: Asas perpuluhan dalam bentuk lazim

Minggu
18
10-14
MEI

10.4
Pendaraban
nilai wang.

(i)

Mendarab nilai wang dengan


nombor hingga dua digit, 100
dan 1000 melibatkan ringgit
dan sen.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran Matematik


KEUSAHAWANAN : Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan
BBB: Lembaran kerja,sampel wang, carta
FOKUS: Susun atur titik perpuluhan

11

Minggu
19

17-21 MEI

Minggu
20

PENTAKSIRAN BERTULIS PERTENGAHAN TAHUN


10.5
Pembahagian
nilai wang.

24-28
MEI

(i)

Membahagi nilai wang


dengan nombor hingga dua
digit, 100 dan 1000
melibatkan ringgit dan sen.
# FOKUS: Susun atur titik
perpuluhan

Minggu
21-22
Minggu
23
14-18
JUN

29 MEI 13 JUN

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran Matematik


KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan
BBB: Lembaran kerja,sampel wang, carta

CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN TAHUN


10.6
Pendaraban dan
pembahagian nilai
wang.

(i)

Mendarab dan membahagi nilai


wang melibatkan ringgit dan sen.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran Matematik


KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan
BBB: Lembaran kerja,sampel wang, carta
FOKUS: Susun atur titik perpuluhan, konsisten dalam penulisan ayat
matematik

Minggu
24
21-25
JUN

10.7
Penyelesaian
Masalah
melibatkan wang.

(i)

Menyelesaikan masalah harian


termasuk menggunakan
pelbagai instrumen
pembayaran yang melibatkan
penambahan, penolakan,
pendaraban, pembahagian,
gabungan operasi tambah dan
tolak, gabungan operasi darab
dan bahagi nilai wang.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran Matematik


KEUSAHAWANAN: Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan dan
pengurusan perniagaan
TMK: PPT
BBB: Lembaran kerja,sampel wang, borang pesanan,PPT
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian

12

Minggu
24

10.8 Faedah.

21-25
JUN

(i)

(ii)

Minggu
24

10.9
Pelan perbelanjaan
dan simpanan.

(i)

Menyatakan keperluan
memahami faedah mudah
dan faedah kompaun dalam
simpanan.
Merancang bajet harian,
mingguan dan bulanan bagi
mencapai matlamat kewangan
jangka pendek.

KREATIVITI & INOVASI : Membuat konjektur dalam kehidupan seharian


melibatkan faedah.

Menyediakan rekod kewangan


bagi mencapai matlamat
kewangan.

KREATIVITI & INOVASI : Membuat konjektur dalam kehidupan seharian


melibatkan faedah.

21-25
JUN

KEUSAHAWANAN: Memformulasikan konsep keusahawanan


BBB: Lembaran rekod belanjawan, carta perancangan pelaburan.
FOKUS: Menulis rekod perbelanjaan dengan tersusun.

KEUSAHAWANAN: Memformulasikan konsep keusahawanan


BBB: Lembaran rekod belanjawan, carta perancangan pelaburan.
FOKUS: Menulis rekod perbelanjaan dengan tersusun.

Minggu
25
28 JUN
02 JULAI

NOMBOR DAN
OPERASI
11.0
MASA DAN WAKTU

11.1 Perkaitan
dalam masa.

(i)

Menyatakan perkaitan
antara unit masa melibatkan
tahun, dekad dan abad.

TMK: Menggunakan bahan-bahan yang berunsurkan teknologi kepada murid.


KREATIVITI DAN INOVASI: menghasilkan idea-idea dan mengaitkan idea
tersebut secara lisan atau bertulis.
BBB:Video, Model Jam, Kalender,
NILAI: Bersyukur, menghargai masa
FOKUS: Penukaran unit masa

13

Minggu
25
28 JUN
02 JULAI

11.2
Penambahan
masa.

(i)

Menambah hingga tiga masa


melibatkan:
(a) tahun dan dekad,
(b) tahun dan abad.

KREATIVITI & INOVASI : menghasilkan idea-idea dan mengaitkan idea


tersebut secara lisan atau bertulis.
BBB: Jam, carta, kalender, lembaran kerja.
NILAI: Menghormati masa rakan, bersyukur
FOKUS: Penukaran unit, proses pengumpulan semula unit masa.

Minggu
25
28 JUN
02 JULAI

11.3
Penolakan
masa.

(i)

Menolak hingga dua masa


daripada satu masa
melibatkan:
(a) tahun dan dekad,
(b) tahun dan abad.

KREATIVITI & INOVASI : menghasilkan idea-idea dan mengaitkan idea


tersebut secara lisan atau bertulis.
KEUSAHAWANAN : Mampu bersaing secara positif semasa aktiviti
berkumpulan.
BBB: Jam, carta, kalender,lembaran kerja
NILAI: Bersyukur dengan masa yang diberi, bekerjasama dengan rakan
semasa aktivti berkumpulan.
FOKUS: Penukaran unit, proses pengumpulan semula unit masa.

Minggu
26
05-09
JULAI

11.4
Pendaraban
masa.

(i)

Mendarab
melibatkan:
(a) tahun dan dekad,
(b) tahun dan abad,
dengan nombor hingga dua digit.

KREATIVITI & INOVASI : menghasilkan idea-idea dan mengaitkan idea


tersebut secara lisan atau bertulis.
KEUSAHAWANAN: Menghargai masa, menepati masa
NILAI: Bersyukur, menghargai masa
FOKUS: Penukaran unit, proses pengumpulan semula unit masa.

14

Minggu
26

11.5
Pembahagian
masa.

05-09
JULAI

(i)

Membahagi melibatkan:
(a) tahun dan dekad,
(b) tahun dan abad,
dengan nombor hingga dua digit.

#
FOKUS: Penukaran unit, proses
pengumpulan semula unit masa.

Minggu
27

11.6
Penyelesaian
masalah melibatkan
masa.

12-16
JULAI

(i)

Menyelesaikan masalah harian


melibatkan penambahan,
penolakan, pendaraban dan
pembahagian masa.

KREATIVITI & INOVASI : Menggunakan pelbagai strategi untuk


menyelesaikan masalah.
BBB: Kalendar, Jam, Jadual Sifir, Lembaran Kerja
NILAI: Menepati masa, bekerjasama

KREATIVITI & INOVASI : Menggunakan pelbagai strategi untuk


menyelesaikan masalah.
NILAI: Bersyukur, Menghargai masa
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

Minggu
27
12-16
JULAI

SUKATAN DAN
GEOMETRI
12.0
PANJANG

12.1 Penukaran
unit panjang
dalam perpuluhan
dan pecahan.

(i)

Menukar unit ukuran panjang


melibatkan:
(a) milimeter dan
sentimeter,
(b) sentimeter dan
meter,
(c) meter dan kilometer
dalam perpuluhan hingga
tiga tempat perpuluhan.

15

KEUSAHAWANAN : Mengaplikasi pemikiran keusahawanan


SIKAP & NILAI: Prihatin
BBB: Pembaris panjang, Pita Pengukur
FOKUS: Membaca skala, menukar unit (tahu untuk darab atau bahagi 10 / 100
/ 1000)

Minggu
27

(ii)

Menukar unit ukuran panjang


melibatkan:
(a) milimeter dan
sentimeter,
(b) sentimeter dan
meter,
(c) meter dan kilometer
dalam pecahan.

(i)

Menambah hingga tiga


ukuran panjang melibatkan
perpuluhan dan pecahan
dengan tanpa dan penukaran
unit.

12-16
JULAI

Minggu
28
19-23
JULAI

12.2
Penambahan
panjang.

TMK: Menggunakan LCD


SIKAP & NILAI: Patuh, Hemah tinggi
BBB: CD interaktif
FOKUS: Penukaran unit

Minggu
28
19-23
JULAI

12.3
Penolakan panjang.

(i)

Menolak dua ukuran panjang


dari satu ukuran panjang
melibatkan perpuluhan dan
pecahan tanpa dan dengan
penukaran unit.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran matematik untuk


pengukuran dalam situasi harian
SIKAP & NILAI: Jujur, Berdikari, Sabar
BBB: Objek, Pembaris/pita pengukur, Lembaran kerja
FOKUS: Penukaran unit

16

Minggu
28

12.4
Pendaraban
panjang.

(i)

19-23
JULAI

Mendarab ukuran panjang


melibatkan perpuluhan dan
pecahan dengan nombor satu
digit, dua digit, 100 dan 1000
tanpa dan dengan penukaran
unit.

KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea melalui pemerhatian serta


menyatakan idea secara lisan dan bertulis
NILAI: Keadilan dan kejujuran
BBB: Carta, Jadual Pertukaran Unit, Kad Cerita
FOKUS: Penukaran unit

Minggu
29
26-30
JULAI

12.5
Pembahagian
panjang.

(i)

Membahagi ukuran panjang


melibatkan perpuluhan dan
pecahan dengan nombor satu
digit, dua digit, 100 dan 1000
tanpa dan dengan penukaran
unit.

KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea melalui pemerhatian serta


menyatakan idea secara lisan dan bertulis
NILAI: Keadilan dan kejujuran
BBB: Carta, Jadual Pertukaran Unit, Kad Cerita
FOKUS: Penukaran unit

Minggu
29
26-30
JULAI

12.6
Penyelesaian
masalah
melibatkan
panjang.

(i)

Menyelesaikan masalah harian


melibatkan penambahan,
penolakan, pendaraban dan
pembahagian panjang dalam
perpuluhan dan pecahan.

KREATIVITI DAN INOVASI: Mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari


penyelesaian masalah yang rutin dan bukan rutin.
NILAI: Berdisiplin, Tertib
BBB: Kad Cerita, Lembaran Kerja, Carta
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

17

Minggu
29
26-30
JULAI

SUKATAN DAN
GEOMETRI
13.0
JISIM

13.1
Penukaran unit
jisim dalam
perpuluhan
dan pecahan.

(i)

Menukar unit gram dan


kilogram dalam perpuluhan dan
pecahan.

KEUSAHAWANAN : Mengaplikasi pemikiran keusahawanan


SIKAP & NILAI: Prihatin
BBB: Penimbang / alat sukatan
FOKUS: Membaca skala, menukar unit (tahu untuk darab atau bahagi 10 / 100
/ 1000)

Minggu
30
02-06
OGOS

13.2
Penambahan
jisim.

(i)

Menambah hingga tiga jisim


dalam perpuluhan dan
pecahan tanpa dan dengan
penukaran unit.

TMK: Menggunakan LCD


SIKAP & NILAI: Patuh, Hemah tinggi
BBB: CD interaktif
FOKUS: Penukaran unit

Minggu
30
02-06
OGOS

13.3
Penolakan
jisim.

(i)

Menolak hingga dua jisim dari


satu jisim dalam perpuluhan
dan pecahan tanpa dan
dengan penukaran unit.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran matematik untuk


pengukuran dalam situasi harian
SIKAP & NILAI: Jujur, Berdikari, Sabar
BBB: Objek pemberat, alat sukatan, Lembaran kerja
FOKUS: Penukaran unit

18

Minggu
30
02-06
OGOS

13.4
Pendaraban
jisim.

(i)

Mendarab jisim dalam


perpuluhan dan pecahan
dengan nombor satu digit, dua
digit, 100 dan 1000 tanpa dan
dengan penukaran unit hingga
tiga tempat perpuluhan.

TMK: Menggunakan LCD


SIKAP & NILAI: Patuh, Hemah tinggi
BBB: CD interaktif
FOKUS: Penukaran unit

Minggu
31
09-13
OGOS

13.5
Pembahagian
jisim.

(i)

Membahagi jisim dalam


perpuluhan dan pecahan
dengan nombor satu digit,
dua digit, 100 dan 1000
tanpa dan dengan
penukaran unit.

KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea melalui pemerhatian serta


menyatakan idea secara lisan dan bertulis
NILAI: Keadilan dan kejujuran
BBB: Carta, Jadual Pertukaran Unit, Kad Cerita
FOKUS: Penukaran unit

Minggu
31
09-13
OGOS

13.6
Penyelesaian
masalah melibatkan
jisim.

(i)

Menyelesaikan masalah harian


melibatkan penambahan,
penolakan, pendaraban dan
pembahagian jisim dalam
perpuluhan dan pecahan.

KREATIVITI DAN INOVASI: Mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari


penyelesaian masalah yang rutin dan bukan rutin.
NILAI: Berdisiplin, Tertib
BBB: Kad Cerita, Lembaran Kerja, Carta
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

19

Minggu
32
16-20
OGOS

SUKATAN DAN
GEOMETRI
14.0
ISIPADU CECAIR

14.1
Penukaran unit
isi padu cecair
dalam
perpuluhan dan
pecahan.

(i)

Menukar unit mililiter dan


liter dalam perpuluhan dan
pecahan.

KEUSAHAWANAN : Mengaplikasi pemikiran keusahawanan


SIKAP & NILAI: Prihatin
BBB: Alat sukatan
FOKUS: Membaca skala, menukar unit (tahu untuk darab atau bahagi 10 / 100
/ 1000)

Minggu
32

14.2
Penambahan isi
padu cecair.

(i)

16-20
OGOS

Menambah hingga tiga isi padu


cecair dalam perpuluhan dan
pecahan tanpa dan dengan
penukaran unit.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran matematik untuk


pengukuran dalam situasi harian
SIKAP & NILAI: Jujur, Berdikari, Sabar
BBB: Objek cecair, alat sukat cecair, software matematik, Lembaran kerja
FOKUS: Penukaran unit

Minggu
33
23-27
OGOS

14.3
Penolakan isi
padu cecair.

(i)

Menolak hingga dua isi padu


cecair daripada satu isi padu
cecair dalam perpuluhan dan
pecahan tanpa dan dengan
penukaran unit.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran matematik untuk


pengukuran dalam situasi harian
SIKAP & NILAI: Jujur, Berdikari, Sabar
BBB: Objek cecair, alat sukat cecair, software matematik, Lembaran kerja
FOKUS: Penukaran unit

20

Minggu
33

14.4
Pendaraban isi
padu cecair.

(i)

23-27
OGOS

Mendarab isi padu cecair


dalam perpuluhan dan
pecahan dengan nombor
satu digit, dua digit, 100 dan
1000 tanpa dan dengan
penukaran unit.

KREATIVITI & INOVASI : Mengaplikasikan kemahiran matematik untuk


mencari penyelesaian masalah rutin dan tidak rutin.
SIKAP & NILAI: Jujur, Berdikari, Sabar
BBB: Objek cecair, alat sukat cecair, software matematik, Lembaran kerja
FOKUS: Penukaran unit

Minggu
34

14.5
Pembahagian isi
padu cecair.

(i)

30 OGOS
03
SEPT.

Membahagi isi padu cecair


dalam perpuluhan dan
pecahan dengan nombor satu
digit, dua digit, 100 dan 1000
tanpa dan dengan penukaran
unit.

KREATIVITI DAN INOVASI: Menghasilkan idea melalui pemerhatian serta


menyatakan idea secara lisan dan bertulis
NILAI: Keadilan dan kejujuran
BBB: Carta, Jadual Pertukaran Unit, Kad Cerita
FOKUS: Penukaran unit

Minggu
34
30 OGOS
03
SEPT.

14.6
Penyelesaian
masalah melibatkan
isi padu cecair.

(i)

Menyelesaikan masalah harian


melibatkan penambahan,
penolakan, pendaraban, dan
pembahagian isi padu cecair
yang melibatkan perpuluhan dan
pecahan.

KREATIVITI DAN INOVASI: Mengaplikasikan ilmu matematik untuk mencari


penyelesaian masalah yang rutin dan bukan rutin.
NILAI: Berdisiplin, Tertib
BBB: Kad Cerita, Lembaran Kerja, Carta
FOKUS: Mengenalpasti kata kunci, operasi dan langkah penyelesaian.

21

Minggu
35
06-10
SEPT.

SUKATAN DAN
GEOMETRI

15.1
Perimeter, luas
dan isipadu.

15.0 RUANG

(i)

(ii)

(iii)

Menentukan perimeter
gabungan dua bentuk:
segiempat tepat, segiempat
sama dan segitiga.
Menentukan luas gabungan
dua bentuk: segiempat tepat,
segiempat sama dan segitiga.
Menentukan isi padu
gabungan dua bentuk, kubus
dan kuboid.

KREATIVITI & INOVASI : Menghasilkan idea melalui pemerhatian dan


mengaplikasikan kemahiran matematik untuk pengukuran.
KEUSAHAWANAN: Berdikari, sabar, tolong-menolong, prihatin.
TMK: Gunakan aplikasi video dan geometri.
BBB: Tangram, Kad arahan, Kad imbasan, kertas graf, pembaris, pensel warna,
lembaran kerja.
FOKUS: Rumus perimeter, luas dan isipadu, penggunaan unit bagi perimeter,
luas dan isipadu.

Minggu
36

15.2 Sudut

(i)

Mengukur sudut pada poligon hingga lapan sisi.

13-17
SEPT.

TMK: Ms Power Point


#
FOKUS: Mengenalpasti jenis sudut dan
poligon

Minggu
36

15.3
Garis selari dan
garis serenjang.

13-17
SEPT.

(i)

Melukis garis selari dan garis


serenjang.

18-26 SEPT.

BBB: Kad gambar, pen maker, pembaris, gam, kertas warna, kertas mahjong,
lembaran kerja.
-

KREATIVITI & INOVASI : Melakar garis selari dan serenjang.


KEUSAHAWANAN: Sabar, rasional, bekerjasama dan berani membuat
keputusan.

#
FOKUS: Mengenalpasti jenis garisan

Minggu
37

KREATIVITI & INOVASI: Melakar sudut-sudut.


KEUSAHAWANAN: Bekerjasama, tolong-menolong

BBB: Bentangan kotak, gunting, pen maker, pembaris, set geometri, lembaran
kerja.

CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

22

Minggu
38
27 SEPT
01
OKTO

PERKAITAN DAN
ALGEBRA
16.0
KOORDINAT

16.1
Koordinat pada
sukuan pertama.

(i)
(ii)

(iii)

Mengenal paksi-x, paksi-y dan


asalan (0).
Menentukan koordinat bagi
sesuatu titik pada sukuan
pertama.
Menanda titik pada sukuan
pertama diberi koordinatnya.

KREATIVITI & INOVASI : Menyenaraikan kegunaan koordinat dalam


kehidupan seharian. Contoh: Jadual waktu kelas, kedudukan kelas dalam
bangunan.
TMK : Menggunakan media seperti Microsoft OfficePower Point untuk
menentukan paksi dan koordinat objek (Animation).
NILAI : Sistematik, bekerjasama.

#
FOKUS: Mengenalpasti paksi

Minggu
38
27 SEPT
01
OKTO

Minggu
39
04-08
OKTO.

PERKAITAN DAN
ALGEBRA
17.0
NISBAH DAN
KADARAN

STATISTIK DAN
KEBARANGKALIAN
18.0
PENGURUSAN
DATA

17.1 Nisbah.

(i)

BBB: Kertas surih, kertas berpetak, geoboard.

Menentukan suatu nilai


berdasarkan nisbah 1:1 hingga
1:10, 1:100 dan 1:1000.

KREATIVITI & INOVASI : Menghasilkan idea melalui pemerhatian dan


menyatakan idea secara lisan.
NILAI MURNI: Keadilan, rasional

#
FOKUS: Mengenalpasti nisbah

18.1
Mod, median,
min dan julat.

(i)
(ii)

BBB: Kad bergambar, objek maujud

Mengenal mod, median, min


dan julat daripada data yang
diberi.
Menentukan mod, median ,
min dan julat hingga 10 data
yang diberi.

#
FOKUS: Membaca graf, menterjemah
maklumat graf.

23

KREATIVITI & INOVASI: Memilih gambar rajah yang sesuai untuk


mewakilkan data pada piktograf. Mempelbagaikan penggunaan warna pada
carta palang dan carta pai.
TMK : Menggunakan media seperti Microsoft Office Excel untuk membina
carta palang dan carta pai.
NILAI MURNI: Sistematik, hormat menghormati, kerja berkumpulan
BBB: Kad gambar, slide Power Point

Minggu
39

18.2 Data.

(i)

Membina piktograf dan carta


palang.

04-08
OKTO.

KREATIVITI & INOVASI: Memilih gambar rajah yang sesuai untuk


mewakilkan data pada piktograf. Mempelbagaikan penggunaan warna pada
carta palang dan carta pai.
TMK : Menggunakan media seperti Microsoft Office Excel untuk membina
carta palang dan carta pai.
NILAI MURNI: Sistematik, hormat menghormati, kerja berkumpulan
BBB: Kad gambar, slide Power Point
FOKUS: Membaca graf, menterjemah maklumat graf.

Minggu
40

11-15 OKTOBER

MINGGU ULANGKAJI

Minggu
41

18-22 OKTOBER

PENTAKSIRAN BERTULIS AKHIR TAHUN

Minggu
42-45

25 OKTOBER 19
NOVEMBER

PENGUKUHAN, PENGAYAAN DAN PEMULIHAN / PEMULANGAN / PENERIMAAN BUKU TEKS.


HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN MURID 2015 / MENGEMAS KINI KELAS / NAIK KELAS 2016
CUTI AKHIR TAHUN 20 NOV 2015 31 DISEMBER 2015

24