Anda di halaman 1dari 16

The Universal Learning Cycle

PERFORMANCE PREPARATION
Pelaksanaan Persediaan
Application Of Arousal Of Interest
New Knowledge/Skill
To Real-World Situations

4 1
Learning Cycle
KITARAN PEMBELAJARAN

3 2
PRACTICE
Latih Cuba PRESENTATION
Integration of Penyampaian
New Knowledge and Skill The Initial Encounter
PROSEDUR
EXPERIENTIAL ACTIVITIES PLANNER (EAP)

PERKARA PROSEDUR
Pengenalan 1. Warm-up

2. Pengenalpastian masalah

Kandungan 3. Penerokaan Individu


4. Kerja Kumpulan
5. Komunikasi
Kesimpulan 6. Rumusan (Debriefing)
EXPERIENTIAL ACTIVITIES PLANNER (EAP)

PROSEDUR OBJEKTIF AKTIVITI

Membina persekitaran
pembelajaran yang
positif: Pengenalan
Mengenal rakan
Friendly Nyanyian
1.Warm-up
Membina keyakinan diri Permainan
Mencabar (Games)
Tiada tekanan Puzzles
Selamat
Menggembirakan
EXPERIENTIAL ACTIVITIES PLANNER (EAP)

PROSEDUR OBJEKTIF AKTIVITI


Mengenal pasti masalah.

Menyoal melalui
pembentangan
menggunakan •Teknik menyoal
rangsangan supaya •Soalan terbuka
2.Pengenalpastian
murid memahami konsep (“Open-ended “)
Masalah
dan melibatkan diri •Media rangsangan
secara afektif. •Main peranan

Anticipation
Menunjuk emosi
EXPERIENTIAL ACTIVITIES PLANNER (EAP)

PROSEDUR OBJEKTIF AKTIVITI

Merangsangkan
penerokaan masalah Memikir tentang idea
3. dan membentuk yang kreatif
Penerokaan resolusi serta
Individu keputusan dalam aktiviti Aktiviti-aktiviti yang
berbentuk seni
berseni yang ekspresif
dan kreatif.
EXPERIENTIAL ACTIVITIES PLANNER (EAP)

PROSEDUR OBJEKTIF AKTIVITI

Memberi pembelajaran
berkumpulan dari segi
penerimaan pandangan yang
berbeza terhadap sesuatu
seperti perkongsian idea, •Sumbang saran
4. Kerja perbincangan, sumbang saran •Perbincangan
Kumpulan untuk memperoleh banyak •Dialectical
penyelesaian bagi setiap discourse
masalah dan mengemukakan
resolusi atau consensus yang
telah diterima bulat oleh
kumpulan.
EXPERIENTIAL ACTIVITIES PLANNER (EAP)

PROSEDUR OBJEKTIF AKTIVITI

•Pembentangan
Memperkembangkan
kemahiran berfikir yang
•Show case
penting seperti
berkomunikasi, penyampaian
•Main Patung
yang berkesan, penilaian dan
5.Komunikasi menterjemahkan sesuatu (Puppetry)
keputusan dalam bentuk
•Perbahasan dan
pembentangan dan bersedia
perbincangan
menerima maklum balas dan
komen dari orang lain.
•Media Visual
EXPERIENTIAL ACTIVITIES PLANNER (EAP)

PROSEDUR OBJEKTIF AKTIVITI


Memahami proses
pembelajaran individu dan
•Pembandingan ujian pra
kecerdasan pelbagai.
dan pasca
Fasilitator berbincang dan
•Pengukuhan pembelajaran
berumus tentang:
6.Rumusan •Perasaan
•Pembandingan dengan
•Renungan
kenyataan dalam komuniti
•Pemahaman
•Pilihan lain
•Aplikasi
•Kajian individu
Komitmen dan tindakan
yang diambil
TUGASAN 2 (untuk Sesi Amali)
Rujukan : Sukatan Pelajaran
Huraian Sukatan Pelajaran
Bahan EAP, KMD, TOC, KP (MI)

Pilih satu topik dan memperkembangkannya kepada satu


unit pembelajaran EAP.

Merancang satu pelajaran dengan prosedur EAP dan


merancang cara menjalankan pengajaran mini bagi sesi
amali.

Gunakan pendekatan KMD dan Teknik TOC dengan cara


yang inovatif dan kreatif dalam perancangan.

Melaksanakan pelajaran anda di stesen yang ditetapkan


pada Hari Khamis 10 Okt 2002
TEMA TOPIK
Rujukan Tugasan
PROSEDUR PERKEMBANGAN EAP UNTUK PENGAJARAN

1. Analisis kandungan tema


Contoh: Peta minda

2. Pilih topik atau tajuk

3. Apakah hasil pembelajaran?

4. Menyoal tentang tajuk dan topik

5. Rancang menggunakan EAP

6. Persediaan media rangsangan dan bahan bantu mengajar

7. Raptai

8. Demonstrasi pengajaran di bilik darjah

9. Penilaian
Logik-
Matematik
Murid menjalankan
Verbal- eksperimen sains
Linguistik yang keputusannya di
Murid memberi luar jangkaan murid
interpretasi baru
mengenai sesuatu
Visual-Ruang
Murid melukis sesuatu
cerpen atau hasil
dengan menggunakan
kesusasteraan
stail, media atau bahan
Kinestetik baru
Murid menggunakan
pergerakan atau stail
Muzik baru dalam tarian dan
Murid menghasilkan drama
muzik yang luar biasa Interpersonal
tetapi masih seronok Murid menginterpretasi motif
dan gemar didengar watak seseorang dalam
cerita dan drama atau tokoh
Naturalis sejarah
Murid mencari cara
menggunakan bahan Intrapersonal
alam semula jadi Murid memahami diri secara
sebagai bahan lebih mendalam dengan
sumber penghasilan mengaitkan apa yang
sesuatu yang baru dipelajari dengan diri sendiri
dan luar biasa
Stimulus Media
MEDIA YANG MERANGSANGKAN

• Pop-Up
• Roll Picture
• Mouth Puppet
• Newspaper Rod
Puppet
• Rod Puppet
• Mask Plays
Pengalaman pembelajaran Pengalaman pembelajaran
yang membantu murid mencari yang membolehkan murid
maklumat tentang topik menggunakan maklumat untuk
mendapat pemahaman

KOMUNIKASI
Pengalaman pembelajaran
yang membolehkan murid
menunjukkan pemahaman
topik melalui renungan
Kajian Masa Depan:
BIDANG PRIHATIN
(Questions About The Future)

Apakah yang kekal?


Aakah yang Berubah?
Meneroka dan
Continuity and Change Menjangka Akibat
Exploring Consequences

Citra Masa Depan


Images of the Future

Hubung kait antara masa Masa Depan yang Mungkin


lalu, kini dan masa depan Probable Futures
The 200 year present
TIGA TEKNIK TOC
YANG BOLEH DIGUNAKAN UNTUK PENGAJARAN
TEKNIK FUNGSI
Teknik Awan : (The •Penyelesaian Konflik
1
Cloud) •Memikir tentang sesuatu keadaan, situasi, idea

•Memikir tentang akibat dari sesuatu idea,


Teknik tingkah laku, kejadian…)
Sebab dan Akibat
2 Negative Branch : •Membuat keputusan selepas memberi
pertimbangan tentang akibatnya dari
Cause And Effect sesuatu

Teknik Mencita- •Merancang dengan sistematik secara kolaboratif


3 citakan Kejayaan •Menyelesaikan masalah dengan menghadapi
(Ambitious Targets cabaran-cabarannya
Together)
•Memikir dengan cara sistematik dan logik

Percubaan dengan 3 teknik ini telah dijalankan semasa pelaksanaan Program Transisi pada tahun 2001