Anda di halaman 1dari 240

GURU KHAS PEMULIHAN

Fungsi Masalah
-Satu Kajian-

dan

GURU KHAS PEMULIHAN

Fungsi dan Masalah


-Satu KajianRobiah Kulop Hamzah

Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 1997

Cetakan Pertama 1992 Cetakan Kedua 1997 Robiah Kulop Hamzah 1992 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku mi dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Peti Surat 10803, 50926 Kuala Lumpur, Malaysia. Perundingan tertalduk kepada perkiraan royalti atau honorarium. Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Robiah Kulop Hamzah Guru khas pemulihan: fungsi dan masalah, satu kajian I Robiah Kulop Hamzah Bibliografi: hIm. 189203 ISBN 983-62-2623-0 1. Remedial teaching. 2. Slow learning children. 3. Slow learning children--Malaysia. I. Judul. 371.926

Dicetak oleh Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka Lot 1037, Mukim Perindustrian PKNS Ampang/Hulu Kelang Selangor Darn! Ehsan

Istimewa untuk Ibu Bapaku Suamiku, dan Anak-anakku Norbiza Norbismi Noorhilmi Noorhaina yang mengajarku erti hidup

KANDUNGAN

Prakata Pendahuluan Penghargaan BAB 1

ix xi
XXVIi

Pengajaran Pemulihan Secara Am


Definisi Pengajaran Pemulihan Tujuan Pengajaran Pemu!ihan Sasaran Pengajaran Pemulihan Ciri-ciri Murid Lambat Proses Pengajaran Pemulihan 4 6 7 10 14 14 IS 19 19 22 24 27 29

Pengajaran Pemulihan dalam KBSR


Objektif Pengajaran Pemulihan Strategi Pengajaran Pemulihan

Pengajaran Pemulihan bagi Bahasa Malaysia


Bahasa Kunci Khazanah lImu Pemulihan Bidang Bacaan Pemulihan Bidang Penulisan Tugas-tugas Guru Pemulihan Kajian-kajian yang Berkaitan dengan Pendidikan Pemulihan

BAB 2 Fungsi dan Masa!ah Guru Khas Pemu!ihan (Dapatan Kajian)


Latar Belakang Sekolah Pertama Kelas Khas Pemulihan vii

50 50 51

KANDIJNGAN

Guru Khas Pemulihan Pertama Tugas dan Tanggungjawab Guru Khas Pemulihan di Sekolah Pertama Masalah yang Dihadapi oleh Guru Pemulihan Sekolah Pertama Latar Belakang Sekolah Kedua Kelas Khas Pemulihan Sekolah Kedua Guru Kelas Pemulihan Sekolah Kedua Tugas dan Tanggungj awab Guru Khas Pemulihan Sekolah Kedua Tugas-tugas Lain Guru Khas Pemulihan Senarai Tugas Guru Khas Pemulihan Tugas Am Sebagai Guru Kelas Tugas Pengajaran Pemulihan Masalah Guru Khas Pemulihan Sekolah Kedua Masalah yang Ditemui oleh Pegawai Khas Pemulihan Kementerian Pendidikan Malaysia BAB 3 Rumusan, Implikasi, dan Saranan Rumusan Tugas/Tanggungjawab Guru Khas Pemulihan di Sekolah Pertama dan Sekolah Kedua Satu Perbandingan Masalah yang Dihadapi oleh Kedua-dua Orang Guru Khas Pemulihan Satu Perbandingan Masalah Pengajaran Pemulihan yang Ditemui oleh Pegawai Khas Pemulihan Kementerian Pendidikan Malaysia Implikasi dan Saranan

52 53 66 90 93 93 94 94 94 95 96 99 114 126 126

126

131

138 144 157 193 209

Lampiran Rujukan Indeks

vii

PRAKATA

Saya bersyukur ke hadrat Allah kerana dengan Iimpah kurnia dan pertunjuk-Nya saya dapat menyempurnakan tugas menulis buku mi berdasarkan tesis Sarjana Pendidikan yang pertama dalam bidang mi di Malaysia. Buku mi memberi gambaran menyeluruh tentang sejarah kemajuan dan kedudukan pengajaran pemulihan di Malaysia hingga kini melalui bahagian pengenalannya. Dalam Bab 1 dibicarakan secara mendalam dan menyeluruh tentang falsafah dan konsep-konsep asas dalam pengajaran pemulihan, dimulai dengan definisi pengajaran pemulihan, konsep, dan ciri-ciri murid pemulihan atau murid lambat serta konsep guru khas pemulihan, dan perbezaannya dengan guru biasa di sekolah. Tidak ketinggalan juga dibicarakan dalam bab mi kedudukan serta strategi pemulihan dalam pengajaran pemulihan dalam KBSR. Dalam Bab 2 pula dikupas secara rapi fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh guru khas pemulihan, diikuti pula dengan membincangkan masaiah yang dihadapi oleh guru khas pemulihan, dalam melaksanakan tugas mereka di sekolah. Bab mi merupakan di antara bab paling penting untuk difahami oleh semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan program pendidikan pemulihan yang berkesan. Selain dan masalah pengajaran dan masalah murid, disentuh juga masalah yang dihadapi oleh guru khas dengan pihak sekolah seperti guru biasa dan guru besar, juga masalah pegawai pendidikan pemulihan daerah, negeri dan peringkat kementerian. Maklumat mi dirasakan amat membantu pihak pentadbir pendidikan yang terlibat dengan program pengajaran pemulihan. Bab 3 mengupas implikasi yang timbul akibat masalah yang diix

PRAKATA

hadapi serta menyuarakan beberapa saranan untuk difikirkan bersama untuk rneningkatkan lagi taraf pencapaian murid lambat melalui pengajaran pemulihan khas. Bahagian lampiran buku mi menyediakan maklumat tentang prosedur kajian menggunakan kaedah pemerhatian dan temu bual yang juga pasti dapat membantu pengkaji muda untuk mendalami bidang penyelidikan menggunakan kaedah mi. Berdasarkan kandungan buku yang telah dipaparkan saya pasti buku mi amat berfaedah kepada semua guru pelatih dan peserta kursus perguruan di maktab perguruan asas mahupun peserta kursus perguruan khas, kursus dalam perkhidmatan serta peserta kursus diploma pendidikan di universiti-universiti, guru-guru sekolah, pensyarah maktab perguruan dan semua pendidikan lain dapat menjadikan buku mi sebagai rujukan bagi memahami pengajaran pemulihan di Malaysia.

Robiah Kulop Hamzah

PENDAHULUAN

Minat dan daya usaha terhadap pengajaran pemulihan mi timbul hasil daripada kesedaran ahli-ahli pendidikan negara mi bahawa peluang yang sama dalam bidang pelajaran perlu diberikan kepada semua kanakkanak, walau bagaimana keadaan mereka sekalipun. Kesedaran mi Sejajar dengan saranan yang dikemukakan oleh Wall (1960), Pengarah National Foundation for Education Research in England and Wales, dalam tulisannya bertajuk Dull and Backward Children Post-War Theory and Practice, yang disiarkan dalam Times Educational Supplement bertarikh 8 Julai 1960, yang berbunyi: Human nature could be changed. Intelligence could be changed. Environment could be changed and organised to create intelligent and personality. Change was the purpose of Education. Pada pertengahan tahun 1960-an para pendidik di Malaysia yang memahami falsafah mi mula menaruh minat terhadap pengajaran pemulihan. Usaha-usaha telah dijalankan untuk memenuhi keperluan-keperluan pengajaran dan pemelajaran untuk murid yang diistilahkan dahulunya sebagai murid lembam dan sekarang dipanggil murid lambat atau murid yang ketinggalan dalam mata pelajaran asas seperti Bahasa Malaysia dan Matematik, atau lebih khusus lagi murid yang lemah dalam kemahiran membaca, menulis dan mengira. Berasaskan kesedaran itu Bahagian Sekolah-sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melancarkan satu projek percubaan dengan tujuan meninjau keperIuan pengajaran pemulihan di sembilan buah sekolah rendah yang dixi

PEN DAHU LUAN

pilih mulai awal tahun 1967 sehingga ke tahun 1970. Hasil tinjauan mi mengesahkan bahawa pengajaran pemulihan bagi murid-murid lambat diperlukan, terutamanya di sekolah rendah luar bandar. Sehubungan dengan mi Bahagian Sekolah-sekolah memulakan usaha awal merangka satu program pengajaran pemulihan bagi memenuhi keperluan murid-murid lambat di seluruh negara. Bahagian Sekolah-sekolah juga telah menjalankan usaha bagi memperkenalkan pengajaran pemulihan kepada umum khususnya kepada pentadbir Sekolah dan guru-guru sekolah rendah. Pada bulan Ogos 1975, satu seminar berkaitan dengan pengajaran pemulihan telah diadakan yang dihadiri oleh 30 orang peserta, terdiri daripada guru sekolah rendah. Seminar mi juga bertujuan untuk memperkenalkan konsep mendidik melalui belaian kasih sayang dan simpati kepada murid lambat. Bagi meningkatkan jumlah tenaga mahir dalam bidang pengajaran mi, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menghantar empat orang pegawai dan Kementerian Pendidikan ke United Kingdom pada tahun 1975 untuk mengikuti kursus intensif dalam bidang pengajaran pemulihan selama dua tahun. Pada tahun 1976 Bahagian Sekolah-sekolah dengan kerjasama Bahagian Pendidikan Guru telah menganjurkan kursus jangka pendek (Kursus Dalam Cuti) iaitu Kursus Khas Pemulihan di Maktab Perguruan Ilmu Khas, Cheras, Kuala Lumpur, dengan tujuan untuk memberi pendedahan serta melengkapkan guru-guru sekolah rendah dengan pengetahuan mengenai cara-cara mengajar murid lambat. Kursus mi dihadiri oleh 55 orang guru sekolah rendah. Pada tahun 1977 Bahagian Sekolah-sekolah telah mengadakan Seminar Pengajaran Pemulihan, yang dihadiri oleh 50 orang pensyarah dan maktab-maktab perguruan seluruh Malaysia, dengan tujuan untuk memberi pendedahan tentang cara-cara mengajar murid-murid lambat kepada pensyarah-pensyarah di maktab perguruan. Selain Bahagian Sekolah-sekolah, Pusat Perkembangan Kurikulum juga menyedani tentang perlunya pengajaran pemulihan bagi membantu murid lambat. Badan mi telah mendapatkan sumbangan kewangan danpada Yayasan Bernard van Leer (Netherland), berjumlah satu juta ringgit bagi memajukan dan mengembangkan aspek pengajaran pemulihan di negara i. Sumbangan mi digunakan bagi membiayai Projek Pengajaran Imbuhan yang dilancarkan pada tahun 1972 dan berlanjutan sehingga ke tahun 1981. Projek mi bertujuan untuk mengenal pasti masalah pengajaran dan pemelajaran yang dihadapi oleh murid tahun satu hingga tiga di sekolah rendah. Projek mi juga mengenal pasti teknik dan xii

PENDAHULUAN

alat ujian/penilaian yang sesuai, bahan pengajanan dan pemelajaran yang khusus untuk digunakan dalam aktiviti pemulihan, terutamanya pemulihan dalam mata pelajanan Bahasa Malaysia, Bahasa Inggenis, dan Matematik. Pnojek mi melibatkan Guru Besar, Guru Penolong Kanan, Guru Bahasa Malaysia, Guru Bahasa Inggeris, dan Guru Matematik dan 12 buah sekolah nendah. Dapatan danipada projek-projek mi telah mengesahkan bahawa pengajanan pemulihan dipenlukan di sekolah-sekolah nendah. Menyedani hakikat inilah mulai tahun 1977 Kementerian Pendidikan melalui Bahagian Pendidikan Guru telah mengadakan tiga jenis Kursus Khas Pemulihan di Maktab Perguruan Ilmu Khas, Cheras, Kuala Lumpur. Kursus pertama ialah Kursus Khas Pemulihan Satu Tahun yang disertai oleh guru-guru sekolah rendah yang mempunyai sekurang-kurang lima tahun pengalaman mengajar: Kunsus kedua ialah Kursus Khas Pemulihan Enam Bulan yang disertai oleh guru-guru yang telah menghadiri Kunsus Khas Pemulihan dalam cuti selama lapan minggu. Kunsus ketiga ialah Kursus Khas Pemulihan Hujung Minggu selama lapan minggu yang dihadini oleh guru sekolah rendah yang dipilih oleh guru besar sekolah masing-masing. Hasil daripada kursus-kursus yang diadakan (19771987) tendapat senamai 4331 orang Guru Khas Pemulihan yang telah lulus dalam Kursus Khas Pemulihan. Jumlah mi tidak termasuk guru-guru yang telah dihantar ke United Kingdom untuk mengikuti Kursus Khas Pemulihan sejak tahun 1975. Dengan bertambahnya perhatian Kementenian Pendidikan terhadap pengajaran pemulihan mi maka lebih ramai guru yang telah, sedang dan akan dilatih setiap tahun. Bahagian Sekolah-sekolah juga telah mengadakan seminar-seminar dan bengkelbengkel berhubung dengan pengajaran pemulihan dan semasa ke se-

masa dengan kerjasama institusi-institusi lain seperti Pusat Perkembangan Kunikulum, Jemaah Nazir Sekolah, Maktab Perguruan Ilmu Khas, pusat-pusat pengajian tinggi seperti Universiti Malaya, Universiti Sains Malaysia, Regional Education Centre for Science and Mathematic (RECSAM) Pulau Pinang dan Persatuan Kebangsaan untuk Pendidikan Pemulihan (PERKUPP) Malaysia. Usaha-usaha yang telah dijalankan oleh Kementenian Pendidikan bersama-sama institusi-institusi yang disebut tadi, jelas menunjukkan bahawa kita telah dapat membentuk satu program pemulihan yang
sesual bagi kanak-kanak lambat di seluruh negara dengan lengkapnya (Forward Trend, Vol. 15, 1971, hIm. 18). Kini timbul persoalan yang membimbangkan para pendidik negara
xli

PEN DAH U LUAN

iaitu keberkesanan pengajaran pemulihan itu, kerana jumlah 4331 orang Guru Khas Pemulihan itu masih belum dapat memenuhi keperluan sekolah rendah di seluruh negara yang benjumlah 6700 buah. Keadaan mi bertambah buruk lagi apabila danipada jumlah itu hanya 2233 (5 I. 5 penatus) sahaja jawatan Guru Khas Pemulihan yang diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan sehingga ke tahun 1987. mi benmakna hampir 2098 (48.5 peratus) guru khas mi tidak berpeluang untuk menjalankan tugas sebagai Guru Khas Pemulihan (sumber Kementenian Pendidikan). Jumlah mi menjadi bentambah kecil jika dibandingkan dengan jumlah murid yang layak menerima pengajaran pemulihan iaitu 201 000 orang murid di seluruh negara. (Anggaran Jemaah Nazin Sekolah, Kementenian Pendidikan, 1986, terdapat 2030 penatus murid lambat setiap sekolah). mi bermakna seramai 90 orang munid lambat bagi seorang Guru Khas Pemulihan. Berdasankan keadaan mi, maka usaha kerajaan yang teiah bermula sejak awal lagi masih jauh dan berjaya. mi terbukti dengan adanya dakwaan yang mengatakan bahawa hasil daripada usaha itu masih tmdak jauh berbeza dan tahun 1963 (Zalizan 1986). Persoalan yang timbul sekarang, adakah rancangan pemulihan yang dijalankan dan dulu sehingga sekarang mi dapat membantu murid lambat supaya tidak lambat? Adakah Guru Khas Pemulihan yang benjumlah 4331 onang itu dapat menjalankan tugas/penanan mereka pada tahap pencapaian yang sama? Adakah kesemua Guru Khas Pemulihan mi dapat menjalankan pengajaran pemulihan dengan jayanya di sekolah masing-masing? Atau mungkinkah penyakit lambat di negara mi telah merebak terlalu cepat hingga melebihi danipada usaha untuk mengatasinya? Maka, untuk mencari jawapan bagm persoalan di atas serta menentukan kejayaan pelaksanaan projek pengajaran pemulihan dalam sistem pendidikan terutamanya dalam pelaksanaan Kunikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) mi, pihak Pusat Perkembangan Kurikulum telah rnengkaji semula dasar-dasar yang telah ditetapkan, keberkesanan bahan yang disediakan, stnategi pengajaran yang dicadangkan serta kemampuan guru menjalankan pengajaran pemulihan tersebut. mi kerana terdapat Guru-guru Khas Pemulihan yang telah mengikuti kursus-kursus pengenalan dan kursus pemulihan penuh, masih mendapati banyak masalah yang sukan diatasi dalam pengajaran pemulihan di bilik darjah atau di kelas khas pemulihan. Langkah mi bentujuan untuk mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh guru khas dalam pelaksanaan pengajaran pemulihan i, tenutamanya penkara yang menyentuh tentang xiv

mi

PEN DAH U LUAN

kecekapan guru khas dan kefahamannya tentang fungsi Guru Khas Pemulihan yang berkaitan dengan pengajaran dan pemelajaran yang berlaku di bilik khas pemulihan. Ketidakcekapan Guru-guru Khas Pemulihan mi jelas kelihatan dalam bebenapa keadaan. Antaranya guru khas yang telah terlatih mi melakukan kesalahan dan segi perancangan, persediaan guru, strategi pengajaran dan pemelajaran, kaedah mengajar, kegunaan bahan dan alat bantu mengajar sehingga memperlihatkan ketmdakcekapan guru dan kernerosotan pencapaian dan penerimaan munid di dalam kelas khas pemulihan (berita KBSR PPK 1985). mi bermakna jumlah guru yang ramai dalam bidang pengajaran pemulihan belum dapat menentukan atau menjamin bidang pemulihan mi dapat dimajukan sebelum fakton-faktor yang menghalang atau menjadi masalah kepada guru khas mi dikaji. Selain masalah sikap dan tanggapan guru khas tenhadap pengajaran pemulihan mnm, sikap guru besar, ibu bapa, guru-guru biasa terhadap pengajanan pemulihan, keadaan sekolah dan persekitanan pentadbirannya serta kemudahan yang disediakan penlu juga dikaji. mi kerana kenjasama dani pihak guru besar, guru biasa dan ibu bapa adalah faktor amat penting bagi menjayakan pengajanan pemulihan di sekolah. Maka amatlah wajar kajian dijalankan dengan segena untuk mengenal pasti masalah-masalah yang sebenarnya dihadapi oleh Guru Khas Pemulihan di sekolah. Kajian mi perlu dilaksanakan kenana dapatan, rumusan, dan cadangan yang dihasilkan daripada kajian mi akan dapat menyumbang ke arah penyelesaian masalah pengajaran peniulihan. Dengan mi peluang

untuk membetulkan apa-apa yang tersalah dapat dikesan dan dibetulkan


dan awal sebelum terus melarat. Ini kerana kemahiran asas membaca, menulis, dan mengira amat penting bagi kemajuan pemelajanan setiap munid lambat di sekolah nendah bagi membolehkan setiap munid itu

menghadapi cabanan persekolahan yang lebih tinggi. Kesinambungan


pnoses pemelajaran ditegaskan oleh wakil UNESCO dalam ucapannya dalam Seminar Pnognam Pendidikan untuk Semua bagi Rantau Asia Pasifik di Dewan Bahasa dan Pustaka (1986) yang berbunyi: Learning is not a one-shot event. Maka sangat wajan kajian terhadap peranan dan masalah-masalah Guru Khas Pemulihan diberi penhatian wajar oleh Kementerian Pendidikan. Dalam usaha mm dihanapkan segala fakton penghalang yang mungkin menjadi masalah kepada Guru Khas Pemulihan dapat dixv

PENDAHULUAN

ketahui dan diatasi supaya dapat dikurangkan pertambahan jumlah


munid yang tencicir atau munid yang sudah ketinggalan hasil daripada

automatic promotion, tidak akan terus ketinggalan dalam usaha menghadapi cabaran-cabanan yang mengancam masa depan mereka sendini pada setiap tahun. Pada awal tahun 1986 UNESCO telah melancarkan suatu projek pendidikan yang melibatkan negara-negara rantau Asia Pasifik. Program mi bertujuan mempertingkatkan lagi mutu pendidikan d~ sekolah rendah selanas dengan tahap pembangunan ekonomi yang dicapai oleh negaranegana rantau Asia Pasifik. Projek pendidikan bermula dengan Program Pendidikan untuk Semua bagi rantau Asia Pasifik (APPEAL) yang dilancarkan pada tahun 1986, diikuti pula dengan Program Pembaharuan dalam Pendidikan untuk Pembangunan bagi Rantau Asia Pasifik (APEID) yang dmlancarkan pada awal tahun 1987. Kedua-dua program itu bertujuan untuk mempentingkat pencapaman munid di sekolah rendah di seluruh Asia Pasifik. mi termasuk menjalankan kajian tentang masalah yang berkaitan dengan pengajaran dalam situasi pemelajaran yang benmasalah (Difficult Education Contexts). Situasi pemelajaran bermasalah yang dimaksudkan ialah seperti mengajar dalam kelas yang terlalu besar/padat, kurang alat bantu mengajar, kekurangan pendedahan/kursus tambahan, dan teknik penilaian/ ujian yang tepat untuk mengukur kemajuan dan pencapaian murid. Projek mi juga cuba menggariskan cara-cara yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam konteks Malaysia, Program Pembaharuan dalam Pendidikan yang baru dibeni tumpuan ialah Pengajaran Pemulihan (Remedial Education). Bidang mi masih belum dibeni penekanan yang benar-benar serius oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Langkah mi bersesuaian dengan persetujuan yang dicapai dalam The Fifth Regional Conference of The Minister of Education and Those Responsible for Economic Planning in Asia and Pacific (MINEDAP) yang diadakan di Bangkok pada bulan Mac 1985. Rumusan daripada pertemuan 22 orang pakan pendidikan dan rantau Asia Pasifik pada bulan Mei 1986, telah menyarankan agar UNESCO melancarkan Program Pendidikan untuk Semua bagi membasmi buta huruf di kalangan kanak-kanak serta orang dewasa

di rantau Asia Pasifik menjelang tahun 2000. Program mi dilancarkan setelah kajian teliti UNESCO menunjukkan bahawa jumlah buta huruf di kalangan kanak-kanak dan belia di rantau Asia Pasifik telah bertambah daripada 537 juta orang dalam tahun 1970 kepada 618 juta orang dalam tahun 1985, terdapat 100 juta onang xvi

PEN DAHULUAN

kanak-kanak yang sepatutnya bersekolah tidak dimasukkan ke sekolah, juga terdapat 33 juta orang kanak-kanak keciciran dan sekolah nendah sebelum tamat tahun lima. Akibat keadaan mi, menjelang tahun 1980 jumlah kanak-kanak yang telah meninggalkan sekolah (umun 623 tahun) telah meningkat kepada 350 juta onang di rantau Asia Pasifik. (Asia-Pacific Programme of Education for All (APPEAL) ROEAP, Bangkok 1986). (Rujuk Data, I, II, dan III dalam Lampiran). Kalau dilihat keadaan keciciran dalam konteks Malaysia sahaja
didapati jumlah keciciran dalam tahun 1966 ialah seramai 56 027 orang.

Jumlab mi meningkat kepada 56 788 orang pada tahun 1967. Pada tahun 1968 jumlah itu terus meningkat kepadajumlah 59469 orang. Keadaan bentambah buruk lagi pada tahun 1969; jumlahnya meningkat kepada 67 262 orang dan terus meningkat lagi kepada 70 885 onang pada tahun 1970. Kesimpulannya, pada tahun 1966 hingga 1970 terdapat lebih suku juta orang munid yang kecicinan di Malaysia. Akibat keciciran itu, pada tahun 1971 terdapat seramai 270 nibu orang belia yang inenganggun di negara mi dan ramai di kalangan belia mi adalah mangsa-mangsa keciciran (A. Kanim 1972). Tahun 1966 1967 1968 1969 1970 ~(eciciran 56 027 orang 56 788 onang 59 469 orang 67262onang 70 885 orang

Jadual Keciciran Mengikut Tahun Kajian di Malaysia Kalau dilihat pula basil tinjauan yang dibuat oleh sebuah jawatankuasa Jabatan Pendidikan Negeni Melaka, didapati 341 (32 peratus) orang munid yang keciciran danipada jumlab 3000 orang munid di Sekolah rendah di Melaka. Menurut Iaporan akhbar Utusan Malaysia, 9 Januani 1977 terdapat 76 000 munid sekolah rendah kerajaan yang tidak dapat menguasai apa yang dianggap asas dan mustahak di sekolah manakala di sekolah bukan kerajaan pula, pada tabun 1973, daripada 101 829 orang munid didapati 11 257 orang murid sekolab yang telab kecicinan. Tinjauan bendasarkanjumlab munid yang dilabelkan dengan gelaran murid lambat, pada tabun 19671970 terdapat 15 peratus munid lambat xvii

PENDAHUI.UAN

yang tidak dapat membaca setelah lima tahun d~sekolah rendah (Abdullah 1980). Masih terdapat murid yang sudah belajar hingga ke tahun enam tidak boleh membaca (Rohaty 1977). Pada tahun 1976 sahaja sejumlah 38442 orang murid atau 15 peratus daripada murid tahun enam di Malaysia telah menjadi rnangsa keciciran (Laporan Ekonomi 1979/ 1980). Menurut Koh (1979) bahawa masih terdapat murid tahun lima di sekolah yang gagal dalam pepeniksaan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris adalah disebabkan mereka tidak boleh membaca soalan peperiksaan yang disediakan untuk mereka. Kenyataan lain yang berbentuk rungutan pula, didapati sebilangan murici di kelas tingkatan satu di sekolah menengah tidak boleh menulis dan membaca dengan baik (Marimuthu 1980). Pada tahun 1977 terdapat artikel terbitan Utusan Malaysia berjudul Murid-munid Tak Tahu Membaca, Jangan Salahkan Sesiapa. Menurut artikel mi masalah tidak tahu membaca benlaku di mana-mana sekolah rendah di Malaysia (Utusan Malaysia, Selasa, I Mac 1977). Satu lagi kajian yang dibuat di Pulau Pinang pada tahun 1978 mendapati seramai 6000 orang murid atau 40 peratus danipada lebih 15 000 murid sekolah rendah masih tidak tahu membaca. (Projek Membasmi Kelemahan Membaca di Pulau Pinang 1978). Dalam satu tinjauan yang dibuat di Terengganu pada tahun 1979 terdapat seramai 3471 orang daripada jumlah 50 118 orang murid tahun tiga hingga tahun enam masih buta huruf. (Tinjauan Jawatankuasa Kurikulum Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 1979). Kenyataan di atas merupakan angka-angka yang dapat dianggap sudah menjadi masalah negara dan memerlukan tindakan segera oleh pihak berkaitan khususnya usaha mempertingkatkan lagi peluang murid lambat untuk mengikuti pengajaran pemulihan. mi bermakna Kementerian Pendidikan harus memberi penekanan lebih positif kepada projek pengajaran pemulihan sebagai satu cabang baru dalam bidang pendidikan di negara mi. Telah diakui bahawa dalam mana-mana sistem pendidikan, masalah murid-munid yang mengalami kesukaran pemelajaran wujud. Malah di setiap sekolah dan besar kemungkinan dalam tiap-tiap bilik darjah terdapat segolongan murid yang tidak dapat belajar dengan mudah dan giat seperti kanak-kanak lain yang sebaya dengannya. Menurut angganan yang dibuat oleh Jawatankuasa Pelaksana KBSR di Pusat Perkembangan Kunikulum 1985, tendapat Iebih kurang 10 peratus hingga 20 penatus munid-murid sekolah rendah mempunyam mas-

xviii

PENDAHULUAN

alah pemelajaran. Menyedari hakikat inilah Bahagian Sekolah-sekolah memandang benat terhadap masalah kelemahan munid d~ semua peringkat pensekolahan tenutamanya di peringkat sekolah rendah dengan menjalankan pelbagai usaha untuk membantu murid yang mengalami kesukaran pemelajaran mi. Adalah difahamkan hasrat Kementenian Pendidikan untuk membekalkan sekurang-kurangnya seorang Guru Khas Pemulihan di setiap sekolah rendah di seluruh negara akan terlaksana. Dengan adanya program pemulihan di sekolah-sekolah, diyakini bilangan murid yang tidak tahu membaca, menulis dan mengira akan dapat dikurangkan dan tahun ke tahun. Adalah perlu program pengajaran pemulihan mi dipertingkatkan lagi, sebagaimana yang diperakukan dalam Laporan Jawatankuasa Penlaksanaan Dasar Pelajaran 1979 (Perakuan 5) yang berbunyi: Adalah dmper!ukan supaya perkara-perkara yang berkaitan dengan langkah-Iangkah mengadakan pengajaran pemulihan selepas daripada Ujian Rujukan Kritenia dijalankan, diteliti dan diperbaiki. Antara lain perkara-perkara tersebut termasuklah mendalami kaedah pengajaran, bahan-bahan yang lebih kecil, peruntukan guru bagi mengendalikan pengajaran pemulihan serta penggunaan bahan tertentu. Sehubungan dengan Penakuan 5 yang tercatat dalam dasar pelajaran itu maka pada 18 Januani 1986, Bahagian Sekolah-sekolah telah mengeluarkan arahan kepada semua Pengarah Pendidikan Negeri Bil. KP (BS) 8502/5/PK/Jld. V/26 yang bertajuk Kelas Khas Pemulihan di Sekolahsekolah Rendah 1986, yang antara lain kandungannya mengarahkan semua sekolah rendah di negeri yang mempunyai Guru Khas Pemulihan melaksanakan program pemulihan di sekolah masing-masing. Pekeliling yang sama juga menyenaraikan tugas-tugas Guru Khas Pemulihan seperti dalam Lampiran. Risalah Pusat Penkembangan Kunikulum bertanikh 20 Julai 1985 menegaskan, sistem pendidikan peningkat sekolah rendah sekarang atau KBSR adalah menitikberatkan perbezaan kepenluan murid secara mdividu. Dalam hubungan mi murid-munid yang didapati lemah dalam pemelajanan akan diberi pengajaran pemulihan. Pengajaran pemulihan mi dilakukan dalam kelas biasa di kebanyakan sekolah dan ada juga yang dijalankan di kelas khas pemulihan. Hingga tahun 1987 tendapat seramai 433 1 orang Guru Khas Pemulihan yang sudah lulus Kursus Khas Pemulihan dan layak membuka kelas khas untuk menjalankan pengajaran pemulihan. xix

PEN DAHULUAN

Guru Khas Pemulihan ditugaskan mengendalikan bilik khas pemuImhan bagi munid yang menghadapi masalah pemelajaran, khususnya dalam kemahinan asas membaca, menulis dan mengina. Pengajaran pemulihan ditumpukan kepada dua mata pelajaran asas iaitu Bahasa Malaysia dan Matematik. Adalah diyakini bahawa melalui program pemulihan i, bilangan munid yang tidak tahu membaca, menulis dan mengira dapat dikurangkan.

Walau bagaimanapun kejayaan pengajanan pemulihan amat bergantung kepada kemampuan Guru Khas Pemulihan itu sendini. Menurut

tinjauan Jemaah Nazir (1984), pengajaran/pemelajaran pemulihan di kelas KBSR tahun satu dan tahun dua di 35 buah sekolah di seluruh negara, penatus munid lambat dalam satu-satu kelas masih di antana
sepuluh peratus hingga dua puluh peratus.

Dalam tinjauan lain yang dibuat oleh Jemaah Nazir (1986) yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program pemulihan mi dilaksanakan oleh pihak sekolah, telah didapati kejayaan yang dicapai dalam pengajanan pemulihan hanya 30 penatus sahaja. mi kerana pihak sekolah dan Guru-guru Khas Pemulmhan sentiasa menghadapi masalah yang boleh menjejaskan keberkesanan program. Menurut Zainal (1986) Guru Khas Pemulihan menghadapi beberapa masalah, antara masalah utama ialah:
i.

Masalah tempat. Masalah tempat wujud apabila sekolah tidak mempunyai bilik danjah yang sesuai dan menarik untuk dijadikan kelas kbas pemulihan. Masalah mi amat sukar diatasi oleh Guru Khas Pemulihan. yang diperlukan oleb guru khas. Kebanyakan alat bantu mi tenpaksa dibuat sendini oleh guru khas. mm menimbulkan masalah kepada Guru Khas Pemulihan terutamanya dan segi masa dan kewangan.

ii. Masalah alat bantu mengajar. Banyak alat bantu mengajan

iii. Masalah guru ganti. Terdapat guru besar di beberapa buah

sekolah yang mempunyai Guru Khas Pemulihan meminta guru khas menutup kelas khas pemulihan untuk mengajar di bilik darjah biasa apabila benlaku ketidakhadiran guru. mi pasti menyusahkan guru pemulihan.
iv. Masalah sokongan dan kerjasama. Wujud keadaan, guru khas

tidak mendapat sokongan dan kenjasama daripada guru biasa, khususnya dalam proses pemulihan munid, penyusunan jadual xx

PENDAHULUAN

waktu, penghantaran murid ke kelas khas pemulihan dan


pengawasan kerja-kerja murid pemulihan semasa mereka

berada di dalam kelas biasa. Tendapat juga keadaan, guru khas tidak memberikan kerjasama yang diharapkan kepada pihak sekolah. Guru khas mi menunjukkan
smkap yang negatif sepenti: i. Enggan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan bagi menjayakan program pemulihan di sekolah.

ii. Tidak membuat pensiapan yang sepatutnya bagi menarik minat

munid-murid lambat untuk belajar. iii. Mengasingkan din dan tidak mahu mengambil tahu dan melibatkan din dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Menurut pemerhatian Ho (1986) masalah-masalah yang dihadapi oleh Guru Khas Pemulihan mi dapat dikelaskan kepada bebenapa ciri tertentu. i. Masalah Perhubungan. Masalah mi berlaku antara guru khas dengan guru biasa. mi kerana guru biasa berpendapat bahawa tugas guru khas lebih mudah dan senang kerana guru khas dibeni kurang tugas kokunikulum. Sebaliknya guru khas pula berpendapat bahawa guru-guru biasa tidak membeni sokongan penuh kepada pengajanan pemulihan seperti yang diharapkan.

ii. Masalah Penyelarasan Pengajaran. Akibat masalab perhubungan tadi terbentuklah satu jurang perhubungan antara kedua-dua belah pihak. Guru Khas Pemulihan semakin lama semakin memisahkan din daripada kurikulum biasa. Mereka tidak dapat menyelaras isi pengajanan masing-masing. Kadangkadang munid yang mengikuti pengajaran pemulihan tidak dapat mengikuti pelajaran biasa di kelas mereka, perkara yang dijalankan oleh guru biasa jauh benbeza danipada aktiviti yang dijalankan di dalam kelas khas pemulihan. Oleh sebab mereka tidak dapat mengikuti pelajaran biasa, murid-munid pemulihan mi berasa ketinggalan dalam pelajaran dan mereka tidak memben perhatian terhadap apa jua yang diajar oleh guru dalam kelas biasa. Kadangkala murid lambat mi akan mengganggu xxi

PEN DA H U LUAN

perjalanan pelajaran di kelas biasa. Akibatnya guru darjah akan mendenda mereka. Kejadian begini akan menambahkan lagi

tekanan masalah yang dmhadapm oleh munid-munid pemulihan mi.

imi.

Masalah Penyelarasan Penilaian. Satu perkara yang mungkin

menjejaskan usaha Guru Khas Pemulmhan ialah ujian bulanan


atau ujian mingguan yang sama diberikan kepada semua munid termasuk murid lambat. Munid-murid lambat mi sudah tentu akan gagal dalam ujian-ujian itu. Kegagalan mi sedikit sebanyak mengesahkan bahawa mereka tidak akan berjaya dalam bidang pelajaran. iv. Masalah Bidang Tugas. Terdapat guru-guru biasa menjauhkan din daripada terlibat dalam program khas pemulihan di sekolah mereka. Mereka beranggapan pengajaran pemulihan ada!ah satu bidang khas yang tersendiri. Mereka mendakwa tiada pengetahuan dan kemahiran untuk mengenda!ikannya bersama guru khas. Mereka juga berpendapat bahawa tugas memulih-

kan murid lambat

mi

adalah tanggungjawab Guru Khas Pc-

mulihan. Akibatnya, terdapat guru biasa menghantar semua

munid yang lambat kepada guru khas. Walaupun sebenarnya


murid itu tidak memerlukan pengajaran pemulihan. Dalam hal mi, Guru Khas Pemulihan berasa serba salah kerana sekmnanya murid itu ditenima, bilangan murid dalam satu-satu sesi akan bertambah dan seterusnya menyebabkan guru khas tidak dapat mengadakan pengajaran secana individu. Sekiranya guru khas tidak melayan munid-murid in dia mungkin dituduh sebagai sombong dan tidak menjalankan tugas. v. Masalah Pengelolaan. Jawatan Guru Khas Pemulihan merupakan jawatan tambahan di luar danipada kelayakan peruntukan sesebuah sekolah. Beban pengajaran dan penglibatan guru khas telah dinyatakan dalam pekeliling yang dikeluankan oleh Bahagian Sekolah-sekolah untuk tindakan pihak pengelola sekolah. Walaupun begitu masih terdapat keadaan, guru khas ditugaskan sebagai guru ganti (relief teacher) yang lebih kerap berbanding dengan guru biasa yang lain. Alasan yang digunakan oleh pihak sekolah ialah kekurangan guru dan untuk memperseimbang bilangan waktu pengajaran yang saksama antara

semua guru supaya tidak timbul ketidakadilan. xxii

PEN DA H U LUA N

vi. Masalah Penggunaan Masa untuk Panduan. Terdapat guru khas yang tidak dapat menggunakan panduan untuk menemu bual murid lambat bagi mendapatkan maklumat yang !ebih lengkap danipada munid, juga untuk mengeratkan lagi hubungan antara guru khas dengan munid pemulihan sebagai sokongan untuk menguatkan lagi mmej dmni yang positmf dalam dmrm murid pemulihan itu. Malangnya bukan saja temu bual tidak dapat dijalankan, malahan maklurnat asas murid tmdak dapat dmkumpulkan dengan sepenuhnya. Kekurangan perhubungan yang mesra dan ketiadaan maklumat yang lengkap akan menjadikan program pengajaran pemulihan kurang berkesan. Menurut laporan yang bertajuk Asia Pacific Programme of Educational for Development (1987), yang disediakan oleh Kementenian Pendidikan Malaysia, Guru Khas Pemulihan menghadapi beberapa masalah dalam usaha mereka menjalankan pengajaran pemulihan. Antara masalah-masalah itu ialah: Masalah Kekurangan Jawatan Guru Khas Pemulihan. Darmpadajumlah 4331 orang guru khas yang telah dilatih dan lulus dalam Kursus Khas Pemulihan hanya 2233 orang yang dapat menjalankan program pengajaran pemulihan di sekolah mereka. mi kerana sejak darm tahun 19751987 sebanyak 2233 jawatan guru khas sahaja yang diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan. mnm bermakna hampir 2098 orang guru-guru khas yang tidak dibeni kebenaran menjalankan pengajaran pemulihan di sekolah masing-masing. Akibat ketidakwujudan jawatan Guru Khas Pemulihan itu, maka Guru Khas Pemulihan dijadikan guru biasa di sekolah tersebut. ii. Masalah Kehilangan Minat. Program pengajaran pemulmhan kadang-kadang menghadapi banyak masalah akibat sikap guru khas yang tidak berminat untuk mengendalikan pengajaran khas pemulihan. mi berpunca daripada proses pemmlmhan mereka untuk mengikuti Kursus Khas Pemulihan dulu dmbuat oleh guru besar tanpa berbincang dengan guru berkenaan terlebih dahulu. Keadaan mi bertambah buruk apabila guru khas tidak mendapat cukup dorongan, nasihat, kemudahan penyeliaan danipada pihak-pihak yang benkaitan di sekolah, Pejabat Pendidikan Daenah dan Jabatan Pendidikan Negeri.

xxiii

PEN DAHULUAN

iii. Masalah Mendapatkan Kemudahan. Terdapat guru khas yang

menghadapi masalah kekunangan alat bantu mengajar di samping kekurangan kemahiran untuk menggunakan alat bantu mengajar secara maksimum dan berkesan. Masalah mi dihadapi terutamanya oleh guru khas yang mengikuti Kunsus Khas Pemulihan dalam Perkhidmatan selama 8 minggu. Ada guru khas yang bermasalah untuk mendapatkan tempat yang sesuai bagi menjalankan pengajaran pemulihan akibat kekurangan bilik darjah di sekolab mereka.
iv. Masalah Mendapatkan Pendedahan Tambahan. Di setengah-

setengah sekolah terdapat guru khas yang tidak begitu mahir dan tidak cukup yakin untuk menjalankan pengajanan pemulihan di kelas khas pemulihan akibat tenlalu lama mengajar di kelas biasa. disebabkan mereka sukar untuk mendapatkan pendedahan tambahan mengenai pengendalian pengajaran pemulihan sebagai pengukuhan danipada apa-apa yang dipelajani oleh mereka dalam Kursus Khas Pemulihan yang telah diikuti oleh mereka. Keadaan mi bertambah serius lagi dan semasa ke semasa apabila guru khas menghadapi masalah tidak ada penuntukan kewangan untuk menyediakan kemudahan yang diperlukan di kelas khas pemulihan.

mi

v. Masalah Beban Tugas. Menurut Jawatankuasa Jemaah Nazin,

ada guru khas yang dibeni tugas-tugas penting di sekolab yang menyebabkan guru khas kenap kali terpaksa meninggalkan kelas khas pemulihan pada masa-masa yang sepatutnya digunakan untuk membuat nancangan persediaan dan melaksanakan aktiviti di kelas khas pemulihan.
vi. Masalah Kerjasama. Jawatankuasa mi mengakui bahawa wu-

jud keadaan bahawa Guru Khas Pemulihan sukar mendapatkan kenjasama danipada pihak guru besar, guru biasa, ibu bapa dan badan-badan lain seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, doktor pakar dan abli psikologi kanak-kanak setempat. Dengan mi masalah mental dan kejiwaan yang dihadapi oleh munid khas pemulihan sukar dapat diselesaikan oleb Guru Khas Pemulihan. Berdasankan masalah-masalah yang disenanaikan di atas adalah wajar satu kajian ilmiah yang teliti dijalankan bagi melihat dan memahami keadaan sebenar yang berlaku di sekolah, serta berusaha mexxiv

PENDAHULUAN

ngenal pasti punca-punca sebenar masalah yang dikatakan wujud dan menghalang guru khas untuk menjalankan tugas atau fungsi mereka dalam menjayakan projek pengajaran pemulihan di sekolah. Kajian juga perlu dijalankan bagi melihat sejauh manakah guru-guru khas benusaha menjalankan tugas pemulihan seperti yang diamanahkan, serta untuk melihat bagaimanakab guru khas dan pihak sekolah berusaha mengatasi masalah yang dihadapi untuk mencapai matlamat pengajaran pemulihan

mi.
Kajian juga penlu dijalankan dengan segena kerana Jemaah Nazir mendapati kejayaan pengajanan pemulihan pada kadar 3040 peratus sahaja. Keadaan mi perlu diatasi dengan segera kenana untuk mengatasi kelemahan pengajaran dan pemelajanan munid pemulihan bukanlah satu penkara yang mudah, yang boleh dibuat oleh Guru Khas Pemulihan
seonang din.

Kepincangan-kepincangan yang tendapat di kelas khas pemulihan, keadaan setempat, keupayaan dan kecekapan setiap individu yang terlibat dengan pengajaran dan pembelajaran munid-murid lambat mi hanuslah dikaji agar tidak terdengan lagi nada tidak puas hati dan kecewa danipada Guru Khas Pemulihan yang mendakwa, mereka dmmmnta melatih munid yang amat susab dilatib, terlalu banyak yang diharapkan danipada mereka, terlalu banyak batasan yang ditemui dalam menjalankan tugas mereka (Koh 1986).

xxv

PENGHARGAAN

Melalui ruangan

mi

saya ingmn mengambil kesempatan untuk menyam-

paikan kalungan penghangaan dan mengucapkan setinggi-tinggi tenima kasih kepada Prof. Madya Dr. Koh Boh Boon, Pensyarah Jabatan Pen-

didikan Bahasa atas bimbingan selaku penyelia sehingga tenhasilnya


disertasi yang menjadi asas buku

mi.

Saya juga ingin menghulurkan ucapan setinggi-tinggi penghangaan dan tenima kasib kepada pelbagai pihak yang telah membenikan kerjasama dalam usaha saya menyempunnakan kajian mi. Pihak-pihak tersebut ialah: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan, Kementenian Pendidikan Malaysia, kenana membeni kebenaran kepada saya untuk menjalankan kajian mi. Jabatan Pendidikan Negeri Selangon, yang telah membenarkan
saya menggunakan dua buah sekolah nendah di negeni Selangor sebagai sekolah kajian saya.

Guru Besar Sekolab Kebangsaan Kepong dan Guru Besar Sekolah Rendah Kebangsaan Shah Alam Selangor, yang telah membenikan kebenaran kepada saya untuk menggunakan Guruguru Khas Pemulihan dan guru-guru biasa yang lain di sekolabsekolah meneka untuk tujuan kajian mi. Tuan Pegawai Khas Pemulihan di Bahagian Sekolah-sekolah Kementenian Pendidikan Malaysia. Puan Pegawai Khas Pemulihan di Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementenian Pendidikan Malaysia. xxvii

PENGHARGAAN

Tuan Pegawai Khas Pemulihan di Jabatan Pendidikan Negeni


Selangor.

Tuan Pegawai Khas Pemulihan di Pejabat Pendidikan Daerah


Petaling, Selangor. Kesemua pihak yang tersebut di atas telah bermurah hati meluangkan masa membekalkan makiumat-maklumat yang saya penlukan

untuk kajian

mi.

Kalungan tenima kasih yang tidak terhingga juga saya hulurkan kepada suami saya Mohd. Hussein Mahbab yang telah membeni sokongan dan kerjasama penuh dalain usaha menaip dan menyemak disentasi mi hingga selesai. Kepada kesemua anak saya Biza, Bismi, Aman dan Ama diucapkan tenima kasmh kenana telah memberikan sokongan dan kerjasama dalam semua urusan di numah dengan penuh timbang nasa dan simpati serta kesabaran yang tidak pennah pudar dalam usaha mem-

bantu saya menamatkan penyelidikan dan awal hingga akhir.


Sayajuga berasa terhutang budi kepada Cik Maimunah Samat yang telah bermurah hati membaca semak disentasi saya. Tidak ketinggalan diucapkan tenima kasih kepada semua kakitangan Fakulti Pendidikan khususnya Bahagian Perpustakaan, Perpustakaan Besar Universiti Malaya, Perpustakaan Negana, Perpustakaan

Bahagian Pendidikan Guru, Penpustakaan Bahagian Perancangan dan


Penyelidikan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Perpustakaan Pusat Penkembangan Kunikulum dan nakan-rakan saya yang tenlibat sehingga terhasilnya disentasi mi, dan dibukukan. Akhir sekali saya bensyukur ke hadnat Ilahi kerana dengan izin dan hidayah-Nya saya dapat merumus semula disertasi mi dalam bentuk

buku dalam tempoh yang dipenuntukkan.


One Kind Word Can Warn, Three Winters. (Pepatah Jepun)

xxviii

BAB1
PENGAJARAN PEMULIHAN SECARA AM
Definisi Pengajaran Pemulihan
Berbagai-bagai pendapat telah diberikan oleh ahli-ahli pendidikan Barat dan tempatan mengenai takrifan pengajaran pemulihan sehingga kini sebahagian besar daripada negara-negara yang mengamalkan pengajanan pemulihan mempunyai definisi dan dasar yang disesuaikan dengan keadaan tempatan. Oleh sebab tidak adanya satu istilah yang sejagat dan sesuai bagi semua negara, satu cadangan pernah dikemukakan kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu agar pihak UNESCO dengan kerjasama negara-negara yang berkenaan mengadakan satu istilah yang asas bagi kanak-kanak lambat yang pelbagai kategori mi. Kini pelbagai definisi yang berbeza tentang pengajaran pemulihan diberikan, walaupun liputan dan asas definisi-definisi itu memperlihatkan banyak persamaan antara satu dengan lain. Antara definisi awal ialah definisi yang dikemukakan oleh Pringle (1966) iaitu pengajaran yang mempunyai pendekatan khas yang diperlukan oleh semua murid yang mundur dalam satu-satu mata pelajaran serta berkemahuan dan berkebolehan belajar, melalui latihan yang sistematis dan dapat memenuhi keperluan-kepenluan mereka. Definisi mi hampir sama dengan definisi yang dibenikan oleh Albewhite (1977) yang mengatakan pengajaran pemulihan ialah suatu bentuk pengajaran yang dipenlukan oleh kanak-kanak yang bersifat ketidakupayaan yang disertai oleh gangguan-gangguan emosi. Beliau menegaskan bahawa:
By remedial teaching is meant teaching which is based in a different diagnosis which forms the basisfor scientific remedial procedures.

Menurut Tansley (1967) pengajaran pemulihan ialah satu bentuk

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAU

pengajaran yang mengutamakan langkah-langkah yang benar-benar teliii dan sistematis bagi membolehkan pengajaran pemulihan dijalankan dengan tersusun. Berdasarkan Collins (1961), pengajaran pemulihan ialah satu bentuk pengajaran yang mengutamakan mata pelajaran asas. Malah beliau menegaskan pengajaran mi ialah satu kaedah pengajaran yang istimewa bagi murid-murid yang gagal dalam mata pelajaran asas di sekolah seperti membaca, menulis dan mengira. mi disimpulkan oleh Collins sebagai:
Special education treatment of children found to befailing in the basic school subjects of reading, spelling and number.

Kaedah pengajaran mi istimewa bagi murid-murid tertentu sahaja. Definisi mi selari dengan pendapat Creber (1974), beliau mentakrifkan pengajaran pemulihan sama dengan pengajaran imbuhan. Menurut beliau, pemulihan kadangkala merupakan pengalaman-pengalaman yang tidak dinikmati oleh kanak-kanak yang tidak bernasib baik. Persatuan Pendidikan Pemulihan Kebangsaan bagi United Kingdom (1975), mendefinisikan pengajaran pemulihan sebagai satu program pengajaran khas yang dirangka bagi memenuhi keperluan pendidikan bagi kanak-kanak yang menghadapi masalah pemelajaran di kalangan murid-murid di sekolah-sekolah biasa. Persatuan mi juga mengatakan pengajaran pemulihan sebagai tindakan khusus yang diambil untuk mengatasi kesusahan dan segi pemelajaran dalam kelas khas di sekolah biasa atau di pusat khusus yang dihadiri oleh murid secara sambilan dalam kumpulan yang diasingkan untuk pengajaran khusus oleh guru pemulihan. Definisi di atas disokong pula Brennan (1974), yang mengatakan bahawa pengajaran pemulihan ialah pengajaran untuk penyesuaian dan pembetulan bagi murid-murid yang didapati menghadapi masalah dalam pemelajaran. Menurut beliau:
Remedial education is regarded as the kind of education required to meet needs which are the result of learning disabilities, that is, learning failure which cannot be explained by any reference to inadequacies in the pupils enviromental situation or life experience.

Bagi Evans (1955) pula, pengajaran pemulihan dianggap sebagai the ambulance of educational system. Dengan sebab itu pengajaran mi tidak boleh diambil kira sebagai satu pekerjaan atau pengajaran yang 2

PENGAJARAN PEMULIHAN SECARA AM

dilakukan secara mengejut, mendadak atau digunakan pada waktu kecemasan sahaja. Pengajarannya perlu dirancang dan disusun dengan rapi berdasankan aspek-aspek kelemahan munid. Menurut Blair (1956), pengajaran pemulihan ialah satu bentuk pengajaran yang bertujuan untuk membaharui teknik pengajaran dan pemelajaran untuk mengikis segala kebiasaan dan amalan yang tidak sesuai bagi murid-munid lambat. Selain definisi pendidik dan Barat, terdapatjuga definisi yang telah diubahsuaikan oleh ahli pendidik tempatan mengikut kepenluan tempatan. Bahagian Sekolah-sekolah, Kementenian Pendidikan dalam pekehung KP (BS) 8502I5IPKIJ1d. V (26) bertanikh 8 Januani 1986 telah mendefinisikan pengajaran pemulihan sebagai satu usaha dalam pendidikan untuk mengatasi masalah pemelajaran munid-munid Iemah di sekolah-sekolah rendah, khususnya ditumpukan kepada kemahinan asas membaca, menulis dan mengira, di bawah kelolaan guru-gunu pemulihan yang telah menerima latihan khas dalam bidang mi. Menurut laporan yang bertajuk Asia and Pacific Programme of Educational Innovation for Development (1987) yang disediakan oleh Kementenian Pendidikan Malaysia, pengajaran pemulihan ialah:
a process in which children with learning problems are given practical alternatives and effective approaches (programme) in education.

mi bermakna pengajaran pemulihan adalah satu pnoses pengajaran dengan pendekatan yang lebih berkesan, praktikal bagi munid-munid yang menghadapi masalah pemelajaran. Pusat Perkembangan Kunikulum Kementerian Pendidikan Malaysia (1984), dalam konteks KBSR Program Pemulihan merupakan langkah-langkah khusus yang dijalankan untuk membantu murid yang menghadapi masalah pemelajaran tertentu dalam kemahiran asas membaca, menulis dan mengina. Mereka irii hendaklah dipulihkan sebaik sahaja masalah tersebut dapat dikesan dan ditentukan. Koh (1979) dalam kertas kerjanya bersempena dengan Tahun Kanak-kanak 1979 mendefinisikan pengajanan pemulihan sebagai pengajaran yang bertujuan memulihkan kelemahan-kelemahan yang dikesan pada murid lambat dengan tujuan meningkatkan taraf pencapaian meneka agar setaraf dengan pencapaian murid-murid normal. Sharifah (1979) pula mengatakan pengajaran pemulihan ialah pengajaran melalui pendekatan dan kaedah yang khusus untuk muridmurid yang terlalu Iemah.
3

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

Akhir sekali Chua (1977), mendefinisikan pengajaran pemulihan sebagai satu pengajaran yang bertujuan untuk membantu murid yang lemah, melalui pendekatan perseorangan dalam kelas yang kecil bilangan muridnya. Pengajaran mi menggunakan kurikulum yang diubahsuaikan dengan menitikberatkan perkara yang praktis dan latih tubi, tunjuk cara yang melibatkan kegiatan dan gerak kerja yang dimudahkan serta disampaikan dengan teratur serta dikendalikan oleh kakitangan ikhtisas (profesional) yang terdiri daripada Guru Pemulihan dengan kerjasama doktor, pekerja sosial, pakarjiwa dan pihak-pihak lain yang berkaitan. Kesimpulan pengajaran pemulihan adalah sejenis pengajaran yang dijalankan untuk membantu murid-murid lambat dalam pemelajaran di sekolah agar mereka tidak terus ketinggalan dalam proses pendidikan di sekolah dan dapat seiring dan setarafdengan rakan mereka yang lain. Tujuan Pengajaran Pemulihan Berdasarkan Buku Panduan Program Pemulihan Kurikulum Barn Sekolah untuk Tahap Satu Kementerian Pendidikan Malaysia (h984), tujuan utama pengajaran pemulihan ialah untuk: (a) Membantu mengatasi masalah pemelajaran dalam kemahirankemahiran tertentu. (b) Membantu munid mengubah sikap yang negatif dan tingkah laku yang menjejaskan pemelajaran. (c) Memupuk serta mengembangkan sikap keyakinan din dan sikap positif terhadap pemehajaran. Koh (1986), menegaskan pengajaran pemulihan diperhukan untuk mengatasi kesusahan pemehajaran bagi kanak-kanak yang mengalami kesusahan mi tanpa menghiraukan label-label ke atas murid tersebut seperti bodoh, lambat dan sebagainya. Menurut Blair (1968), pengajaran pemuhihan diperlukan untuk fungsi-fungsi yang berikut: (a) Untuk menyingkirkan tabiat dan sikap yang tidak selani dengan pemelajaran berkesan atau dengan kata lain memulihkan kesahahan atau kelemahan. (b) Untuk mengajar buat kali pentama tabiat, kemahiran dan sikap baik yang belum dipelajari, tetapi seharusnya sudah dipelajari. Tabiat, kemahiran dan sikap baik diperlukan oleh murid untuk 4

PENGAJARAN PEMULIHAN SECARA AM

meningkatkan kecekapan murid. Jadi, pengajanan pemulihan diperlukan untuk mengatasi dua jenis kelemahan iaitu untuk mengikis tabiat tidak baik yang sedia ada dan kedua ialah untuk membentuk tabiat baik yang belum ada pada murid itu. Menunut Pusat Perkembangan Kunikulum (1985) pengajaran pemulihan adalah khusus untuk membantu sebilangan pelajan yang menghadapi masalah pemelajaran di sekolah rendah, terutamanya dalam masalah bahasa. mi adalah kerana perkembangan bahasa seseorang kanakkanak akan secara langsung mempengaruhi pemikiran dan seterusnya kejayaan atau kegagalan pendidikannya. Koh (1981) menegaskan pemulihan dalam bidang bahasajuga bentujuan untuk mencegah pembaziran dalam bidang pendidikan kerana wujud satu hubungan yang rapat antana kegagalan dalam bahasa dengan kegagalan dalam pendidikan munid. mi menupakan satu kenugian kepada negara kerana potensi-potensi individu telah terbenam disebabkan bantuan tidak diberikan untuk membantunya mengatasi kesulitan pemelajaran dalam bidang bahasa. Pendapat mi disokong oleh Creben (1974) yang menegaskan hubungan enat antana kegagalan pendidikan murid sekolah, khususnya kanak-kanak kunang beruntung, dengan kekurangan bahasa mereka. Beliau telah menggambarkan kesan-kesan atas pendidikan mereka akibat kekunangan bahasa sepenti kemiskinan perbendahanaan kata. mi ditegaskan lagi oleh Gulliford (1974), yang mengatakan bahawa terdapat pertalian yang napat antara penkembangan bahasa seorang murid dengan pertumbuhan pemikinan kerana bahasa merupakan alat pendidikan yang terpenting, dan kekunangan dalam bahasa dan kesulitan menguasai bahasa merupakan satu punca kegagalan pemelajaran munidmunid. Menurut laporan yang bertajuk Asia and Pasific Programme of Educational Innovation for Development (1987) yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, pengajaran pemulihan bertujuan:
to provide children with learning problem ways of enabling them to ... and to maximise educational achievement amongst generally average children.

learn better so that they can cope with school work

mi bermakna pengajaran pemulihan bertujuan untuk membantu munid yang menghadapi masalah dalam pemelajaran. mni adalah kenana kegagalan menguasai kemahiran asas seperti membaca, menulis dan mengira akan menghalang mereka untuk menghayati kandungan pelajaran yang disediakan bagi peningkat persekolahan meneka. Sekinanya
5

GURU KHAS PEMULIHAN FUNGS! DAN MASALAH

ketidakupayaan mi tidak diatasi, dengan kata-kata lain kelemahan kanak-kanak akan bertambah-tambah tahun demi tahun, maka masalah akan bentambah bunuk apabila kanak-kanak mi menghadapi kandungan pelajanan yang lebih susah. Kegagalan menguasai kernahinan asas mi akan menjadikan munid itu benci untuk datang ke sekolah kenana sekolah bukan tempat yang menggembinakan mereka. Kegagalan mi juga menyebabkan kanak-kanak mi tidak dapat menimba pengetahuan yang benharga melalui buku. Menurut Chua (1983) pengajanan peinulihan bertujuan membeni pengalaman konknit, membeni kebebasan danipada pentandingan dengan munid yang lain di kelas yang sama. Pengajanan pemulihan juga hertujuan untuk menanamkan penasaan kejayaan di jiwa kanak-kanak agan mereka lebih berkeyakinan, lebih ingin mencuba mengikut tahap keupayaan mereka.

Sasaran Pengajaran Pemulihan


Menunut

laporan yang bentajuk Asia and Pasific Programme of Educational Innovation for Development (1987) yang disediakan oleh Kementenian

Pendidikan Malaysia, sasaran pengajanan pemulihan ialah:

Those that are categorised as having learning problems generally display a disability in areas such as reading, spoken or written language, mathematics and in skills related to perceptual processes in learning. Due to their shortcomings in one or more oft/ic areas, SO/ne children find learning a difficult task.

Menurut Bnennan (1974), murid yang menjadi sasanan pengajanan pemulihan ialah sebagai munid yang gagal menghadapi kerja normal sekolah untuk kumpulan sebaya mereka, tetapi meneka tidak boleh dianggap sebagai kanak-kanak cacat. Menurut Sharifah (1986) mereka yang menjadi sasaran pengajanan pemulihan ialah munid-munid yang gagal untuk sejajan dengan nakannakan sebaya dalam kelas. Kegagalan mi dinilai dani segi akademik yang dipencayai disebabkan kurang keupayaan untuk benjaya dalam mata pelajaran asas iaitu membaca, inengina, dan menulis. Mereka tidak tenmasuk kanak-kanak yang dikategorikan sebagai terencat akal. Pusat Perkembangan Kurikulum (1984) berpendapat munid-munid yang menjadi sasaran pengajanan pemulihan ialah meneka yang menghadapi masalah pemelajanan dalam kemahiran-kemahiran tertentu, bensikap negatif terhadap pemelajaran dan mempunyai tingkah laku yang 6

PENGAJARAN PEMULIHAN SECARA AM

menjejaskan pemelajaran senta kurang sikap keyakinan din dan sikap positif terhadap pemelajanan. Koh (1981) menamai murid yang menjadi sasanan pengajanan pemulihan sebagai murid lambat dan dibeni label seperti kanak-kanak luan biasa, kanak-kanak khas, kanak-kanak mundur, yang memiliki masalah pemelajaran dan mendenita kegagalan dalam pendidikan. Murid-murid mi memperlihatkan taraf pencapaian yang tidak memuaskan, jika dibandingkan dengan taraf pencapaian purata nakan-rakan sebaya, atau tidak pada taraf yang diharapkan bagi munid-murid di peningkat pensekolahan itu. Johnson (1963) menggelarkan kumpulan munid lambat sebagai munid yang tidak menunjukkan kesuburan bakat akademik seperti kanak-kanak lain yang sedarjah dengannya. Kesimpulan daripada pendapat-pendapat di atas ialah bahawa munid-munid yang menjadi sasaran pengajaran pemulihan ialah mereka yang lambat pemelajarannya yang mempunyai kecerdasan yang di bawah sederhana atau rencatan yang ringan dan termasuk meneka yang menghadapi kesulitan-kesulitan am atau tertentu dalam usaha penyesuaian kepada kunikulum sekolah biasa.

Ciri-ciri Murid Lambat


Schonell (1965) mencirikan kanak-kanak lambat sebagai kanak-kanak yang kurang keupayaan dan lemah benbanding dengan kanak-kanak lain. Tansley dan Gulliford (1960), membahagikan cmi kanak-kanak lambat kepada tiga kumpulan iaitu: i. Kanak-kanak yang Iemah dan segi perkembangan mental ditambah kecacatan-kecacatan lain seperti gangguan kesihatan, terhad pengalaman berbahasa dan mengalami gangguan emosi. Kanak-kanak mi selalu ponteng sekolah dan biasanya berasal daripada latar belakang keluanga yang susah.

ii.

iii. Kanak-kanak mi biasanya mengalami kesukaran khusus dalam bacaan dan penulisan mengakibatkan mereka mengalami pencapaian yang rendah dalam hampir kesemua mata pelajaran. Haigh (1977), mencinikan kanak-kanak lambat sepenti yang herikut:

i.

Kanak-kanak

mi rendah pencapaiannya dalam kemahiran asas


7

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

dan mengalami ketidakupayaan dan segi bahasa menyebabkan kesukaran dalam pemelajaran. ii. Mempunyai keupayaan benbahasa dan daya kefahaman yang terhad sehingga mereka tidak bersedia memikirkan konsepkonsep yang abstrak.

iii. Mempunyai minat yang terhad tenhadap pelajanan dan bensikap dingin terhadap kejayaan dalam pelajaran. Kegagalan dalam pelajaran yang selalu dialaminya menimbulkan sikap benci terhadap sekolah. iv. Murid mi biasanya memiliki penlakuan yang sukar dikawal. Perlakuan mi amat berbeza danipada rakan-rakan yang lain. Pada kebiasaannya pakaian kanak-kanak mi juga tidak kemas dibandmngkan dengan munid yang lain. v. Munid mi selalunya cuba menanik perhatian guru, kenana mereka kurang menumpukan perhatian kepada pelajanan, tidak berminat, kadangkala berkelakuan liar untuk menutup kelemahan mereka.

vi. Adakalanya munid jenis mi tidak pandai menulis tetapi boleh bertutun dengan baik. Oleh sebab minat mereka tenhad dan cepat luput, maka mereka selalu mengganggu murid yang pandai. Menurut Abdul Halim (1980), kanak-kanak lambat mempunyai cini-cini seperti yang benikut: i. Kanak-kanak yang menunjukkan kebolehan menulis dan membaca atau mengira sekurang-kunangnya dua tahun di bawah usianya.

ii. Kanak-kanak iii. Kanak-kanak kepadanya.

mi Iemah daya perhatian ke atas sesuatu kenja. mi sukar menghabiskan kenja yang dibenikan

iv. Kanak-kanak mi juga sukar mengenal simbol-simbol yang diajarkan kepadanya, serta kurang daya untuk memahami dan mencenitakan apa-apa yang dibacanya, walaupun meneka boleh membaca dengan baik. v. Kanak-kanak mi juga kurang kebolehan untuk mengingat maklumat yang diajankan kepadanya serta sukan memahami 8

PENGAJARAN PEMULIHAN SECARA AM

apa-apa yang mereka sendini cakapkan walaupun mereka tidak mengalami masalah pendengaran. Keadaan mi menyebabkan mereka tidak boleh menyampaikan penasaan atau kehendak meneka kepada orang lain. vi. Merekajuga tidak pandai bergaul dengan rakan sebaya mereka atas beberapa sebab. Antananya meneka selalu benkelakuan menyinggung perasaan onang lain, menggunakan penkataan yang tidak menanik penhatian kanak-kanak lain kepada mereka. mi menyebabkan mereka tidak botch menyesuaikan dini di kalangan kanak-kanak lain.

vii. Ada juga kanak-kanak mi yang kekok pergenakan tangannya lalu menimbulkan masalah pemelajaran di sekolah. mi kenana setiap kali gunu menyunuh meneka menyalin sesuatu, mereka tidak dapat menghabiskan kerja mereka dalam masa yang ditetapkan. Daya pemikinan meneka mungkin sedenhana atau lebih baik danipada kanak-kanak lain tetapi masalah kekok pergerakan tangan menyebabkan meneka gagal dalam ujian-ujian yang memerlukan banyak menulis. Ada juga kanak-kanak mi yang benasa tersinggung disebabkan masalah fizikal meneka. Mereka selalu menjadi bahari ejekan kawan-kawan lain terutamanya dalam latihan jasmani kerana kekekokan mereka lebih ketara. mi melemahkan keyakinan din mereka bukan sahaja dan segi jasmani tetapi juga dalam pemelajaran meneka. Menurut Marie Jean Low (1973), kanak-kanak lambat cini-cini seperti yang berikut: i. ii. Lemah daya pemikinan yang abstrak. Lemah daya kordinasi pancaindera dengan pemikinani dalarn penkana: (a) pengamatan (b) pendengaran (c) pertuturan. iii. iv. v. Lemah dalam penerimaan konsep banu. Kurang keyakinan din sendini oleh sebab dikuasai perasaan rendah din. Tumpuan perhatian yang tenhad. 9

mi

mempunyai

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi. xvii.

Tumpuan perhatian mudah terganggu oleh gangguan luan. Lemah dalam penyebutan dan pertuturan, gagap, pelat dan sengau. Gangguan kesihatan seperti selesema, sakit telinga dan sakit kulit. Ketidakbolehan menganalisis sesuatu untuk membezakan yang penting dengan yang tidak penting. Ketidakstabilan emosi. Kelemahan dalam menghubungkan, mengaitkan dan suaikan. Ketidakbolehan mengingat kembali dan mudah lupa. Kurang perbendaharaan kata. Kurang daya cipta atau inisiatif. Mempunyai tingkah laku yang nakal, kadangkala pendiam dan ego. Malas datang ke sekolah. Lemah dalam membaca, menulis dan mengira.
menye-

xviii. Tidak mempunyai dorongan. xix. Kunang pergaulan.

Proses Pengajaran Pemulihan


Apabila seorang murid itu menunjukkan taraf pencapaian yang tidak memuaskan dalam satu-satu mata pelajaran asas maka munid itu dikatakan gagal untuk sejajar dengan rakan sebaya di kelas atau kurang keupayaan untuk benjaya dalam mata pelajaran asas iaitu membaca, menulis dan mengira. Maka kanak-kanak mi memerlukan pentolongan dengan mengikuti pengajaran pemulihan di kelas khas pemulihan. Dalam proses pengajanan pemulihan di Malaysia amalan lazim yang dilakukan ialah dengan mengeluankan murid lambat dani kelas biasa pada waktu-waktu mata pelajanan asas untuk menghadini scsi pemulihan dalam kumpulan kecil di bilik Guru Khas Pemulihan. Menunut Koh (1987) amalan mu dinamakan strategi penanikan yang benenti Gunu Khas Pemulihan menjalankan aktiviti pemulihan bagi kumpulan-kumpulan munid lambat danipada berlainan kelas dan darjah. mi berbeza dengan strategi kelas khas yang memenlukan Guru Khas Pc10

PENGAJARAN PEMULIHAN SECARA AM

mulihan membeni tumpuan ke atas pengajaran pemulihan pada satu kelas yang tendiri danipada munid-munid lambat danipada satu-satu peringkat saja iaitu munid tahun I, 11. atau HI. Pada pendapat Koh lagi. amalan strategi penanikan adalah wajar bagi sekolah rendah di Malaysia kerana dalam situasi sekolah di negara kita. setiap sekolah hanya melnpunyai seorang Guru Khas Pemulihan sahaja. Strategi mi juga digelarkan sebagai sistem pengunduran oleh Zainal Ahidin (1986). Menurut Shanifah (1986), pengajaran pernulihan ialah satu proses pernelajaran yang mengandungi beberapa fasa dan fasa-fasa mi bergerak
mengikut turutan. Proses pengajaran pernulihan mengikut langkah-langkah yang ben kut:

mi

benmula dengan

Langkah pertama: P roses pengambilan dan kelas pemulihcin Di sekolah-sekolah di negara mi strategi pengunduran diamalkan. iaitu dengan cara mengeluarkan munid lambat dan situasi kelas hiasa pacla waktu-waktu mata pelajaran asas (3M) ke satu situasi kelas pernulihan yang pelan bilik danjahnya disusun mengikut keperluankeperluan tertentu dengan mempentimbangkan suasana yang selesa, dan

jauh dan haru-biru suasana bilik darjah biasa yang boleh mengancam penumpuan penhatian. Sebuah bilik khas adalah sangat wajar untuk pemulihan yang berkesan. Langkah kcdua: Penyediaan alatan Pengajaran dan pemelajanan pemulihan tidak akan berkesan tanpa alat bantu yang dapat membantu munid lainbat belajar. Penggunaan alat untuk matlamat pemelajaran sememangnya satu aspek yang telah ditenima oleh ahli-ahli pendidikan untuk situasi pengajaran dan pemelajanan. Prinsip mi lebih lagi dipenlukan untuk munid lambat. Langkah ketiga: Pencalonan Dalam peningkat mi kerjasama guru hiasa dan guru pemulihan amat diperlukan. Guru biasa dipentanggungjawabkan untuk mengesyorkan munid yang difikirkan menghadapi masalah pemelajaran. Di peningkat mi guru besan dan ibu bapa juga benhak untuk mencalonkan munidinunid. Kenjasama guru pemulihan dalam pnoses pengambilan mi penting, walaupun beliau tidak dipertanggungjawabkan secana langsung dalam tahap mi. 11

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGS! DAN MASALAH

i.

Dasar Pencalonan (a) (b) (c) (d) Pencapaian munid dalam mata-mata pelajaran asas. Keputusan ujian. Kenja-kerja kelas. Cini-cini tingkah laku munid (digabungkan dengan masalah pemelajaran).

ii. Masa Pencalonan (a) (b) (c) (d) Selepas penilaian yang pertama. Selepas lapan minggu persekolahan. Pada awal penggal kedua persekolahan. Bila-bila masa yang difikinkan penlu. (Dalam konteks pencalonan, semakin cepat dilakukan adalah lebih mendatangkan manfaat untuk munid-munid yang lambat).

Langkah keempat: Pengumpulan maklumat Setelah guru pemulihan menenima calon-calon kelas pemulihan, maka tindakan pentama guru khas ialah mengumpulkan makiumat mengenai murid lambat untuk membantunya memahami murid-munid mi. Maklumat-makiumat mi botch didapati melalui rekod-rekod di sekolah daripada guru kelas, pemerhatian guru pemulihan, guru besar, ibu bapa dan sumber-sumber lain jika ada. Kemudian tapisan yang rapi dibuat bagm memastikan munid yang benar-benar memenlukan pemulihan. Langkah kelima: Saringan Selepas pencalonan dan pengumpulan makiumat mni diuruskan maka ujian saringan ditadhirkan. Ujian mi botch dibuat dalam bentuk lisan atau amali untuk mata pelajanan asas iaitu Matematik dan Bahasa. Tujuan ujian mi ialah untuk memastikan munid yang benan-benar layak mengikut kelas pemulihan. Langkah keenam: Diagnosis Setelah calon kelas p~.mulihan ditentukan maka proses yang seterusnya ialah membeni ujian diagnostik dalam mata-mata pelajaran seperti di dalam saningan dan ujian pengamatan. mi bertujuan untuk menampakkan secara terpermncm masalah-masalah akademik yang dialami oleh tiap-tiap orang murid. Daripada ujian mi akan didapati kesalahan-kesa12

PENGAJARAN PEMULIHAN SECARA AM

lahan yang dilakukan oleh munid. Kesalahan-kesalahan mi dianalisis untuk membentuk hipotesis masalah-masalah yang dialami oleh murid. Langkah ketujuh: Perancangan dan pengajaran Danipada hipotesis dibentuk objektif-objektif pengajaran yang menggambarkan harapan pengubahan tingkah laku pemelajaran murid dan yang tidak tahu kepada yang tahu. Di sini unsun-unsun kaedah terancang digunakan supaya murid-munid mengalami kejayaan dan diharapkan berlakunya proses pemelajaran. Kerja-kenja pengukuhan penlu dibuat setetah bertakunya pcmciajanan supaya kemahiran-kemahiran yang dipelajani akan kekal dan dapat pula digunakan dalam pemindahan pelajaran. Pengajanan dijalankan sama ada dengan cara perseonangan atau dengan cara kumpulan. Pendekatan perseorangan adalah Iebih digalakkan jika dapat dijalankan. Langkah kelapan: Penilaian Penilaian bertujuan untuk meneliti pencapaian murid seteiah diajar sama ada selepas tiap-tiap pengajaran mahupun selepas satu jangka masa. mi juga memberi petuang kepada guru untuk menilai kesan strategi yang telah digunakan. Penilaian yang diberi setelah benialunya satu jangka masa bertujuan untuk membeni peluang kepada guru pemulihan membuat pertimbangan sama ada munid-munid pemulihan telah dipulihkan atau sebaliknya. Jika pemulihan adalah nyata (apabila pencapaian murid lambat selaras dengan murid-munid lain dalam kelas biasa) bolehlah dipulangkan murid lambat ke kelas biasa dan tidak lagi diperlukan untuk berada dalam

situasi kelas pemulihan. Langkahkesembilan: Proses susulan Guru Khas Pemulihan perlu membuat kerja susulan yang bertujuan
membeni sokongan emosi dan akademik kepada murid yang baru sahaja dihantar pulang ke kelas biasa. mi bertujuan untuk membantu murid pemulihan menyesuaikan din dengan keadaan kelas biasa dalam konteks 3M. mi dipercayai dapat memudahkan sedikit tanggungjawab guru kelas dalam usaha meneruskan pengajaran. Dengan mi penumpuan boleh diberikan kepada munid-murid yang barn dibaik puiih kerana menekalah yang lebih memerlukan perhatian.

13

GURU KUAS PEMULIHAN: LUNGS! DAN MASALAH

PENGAJARAN PEMULIHAN DALAM KBSR Objektif Pengajaran Pemulihan


Mengikut Buku Panduan Program Pemulihan, objektifnya ialah untuk: i. ii. Membantu murid Inengatasi masalah pemelajaran dalam kemahiran. Membantu munid mengubah sikap yang negatif dan tingkah
laku yang menjejaskan pemelajanan.

iii. Memupuk serta mengembangkan sikap keyakinan din dan sikap positif terhadap pemelajaran. Berdasarkan Buku Panduan Am KBSR (1986) adalah menjadi teras KBSR bahawa setiap orang munid adalah benbeza di antana satu sarna lain, sama ada dan segi pengalaman, tingkah laku, amalan, bakat dan kebolehannya. Penbezaan dan segi individu munid mi penlulah dijadikan pedoman atau pegangan guru dalam usaha inenancang pengajanan di bilik danjah. Berasaskan pentimbangan mi, maka KBSR membeni penegasan dan keutamaan kepada pemulihan, pengayaan, penilaian berterusan di bilmk darjah, penggabungjalinan dan penyenapan. Penegasan yang pertama dalam teras KBSR ialah pemulihan. Pcinulihan dalam KBSR ialah pnoses pengajaran dan pemelajaran yang khusus untuk munid-murid yang menghadapi masalah atau kesukaran belajan dan menguasai satu-satu kemahinan membaca, menulis dan mengira. Selepas seorang munid itu mengikuti aktiviti-aktiviti pemelajanan yang diberi dalam pnogram biasa didapati munid itu gagal mempelajarinya, maka gunu bolehlah merujuk kepada aktiviti-aktiviti alternatif sebagai ganti kepada aktiviti-aktiviti biasa supaya kemahiran dapat dicapai. Aktiviti-aktiviti altennatif yang disediakan adalah khusus kepada kawasan masalah yang biasa didapati dalam kemahinan membaca menulis dan mengira. Dalam konteks KBSR pnogram pemulihan menupakan langkahlangkah khusus yang dijalankan untuk membantu munid menghadapi masalah pemelajaran tertentu dalam kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. Mereka mi hendaklah dipulihkan sebaik sahaja masalah tersebut dapat dikesan dan ditentukan. Dalam konteks KBSR munid yang lambat mu terdapat di semua peringkat persekolahan di semua sekolah. Masalah pemelajaran yang dihadapi oleh mereka mi benbeza-beza. Oleh itu langkah-iangkah pe14

PENGAJARAN PEMULIHAN SECARA AM

mulihan penlu untuk mengekalkan murid-murid yang memenlukan pemulihan mi belajar bersama-sama rakan sekelasnya.

Strategi Pengajaran Pemulihan


Berdasarkan Buku Panduan Program Pemulihan Kurikulum Banu Sekolah Rendah Tahap Satu (1984), pengajaran pemulihan memerlukan strategi tententu. Strategi pemulihan menupakan satu rangkaian kenja yang perlu dijalankan mengikut tentib: i.
Mengenal pasti murid. Dalam pengajaran di bilmk darjah guru

memperkenalkan satu-satu konsep atau kemahiran baru dalam Bahasa dan Matematik kepada semua murid-murid. Selepas pengajaran selesai, guru akan menilai prestasi muridnya. Danpada penilaian itu guru akan dapat mengenal pasti murid-murid yang dapat menguasai konsep atau kemahiran yang diajarkan dan munid yang gagal menguasainya. Murid yang gagal mi berkemungkinan menghadapi masalah pemelajaran. ii.
Mengenal pasti masalah pemelajaran. Pada masa guru menjalankan pengajaran ia dapat memerhatikan tingkah laku dan cana munid menjalankan aktiviti pemelajaran. Danipada pemenhatian mu guru dapat mengetahui masalah yang dihadapi oleh munid-muridnya. Melalui perhubungan lisan atau penbualan antana guru dengan munid. Guru botch juga mengetahui masalah yang dihadapi oleh munid-munid melalui ujian atau tugasan yang menggunakan kertas dan pensel. Selain itu arahanarahan amali boleh digunakan untuk membolehkan gunu mengesan masalah. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh murid-munid dengan lebih tepat Ujian Diagnostik yang dibina khas boleh digunakan. Danipada cana-cara yang tersebut diharapkan guru akan dapat mengesan masalah pemelajaran yang dmhadapi oleh murid-murid sama ada berkaitan dengan kemahiran lisan, bacaan, tulisan oleh murid-munid itu ningan atau kompleks.

iii. Mengenal pasti punca masalah. Masalah pemelajaran yang dihadapi oleh murid-murid mungkin berpunca danipada faktonfaktor yang benikut:
(a) Pengajaran dan pemelajaran seperti perkaedahan, aktiviti

dan bahan yang digunakan itu kurang sesuai. 15

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

(b) Suasana dan keadaan fizikal sekolah yang mengganggu keselesaan munid belajar. (c) Masalah pengamatan, pendengaran, penglihatan dan lainlain lagi. (d) Kelemahan pemusatan pemikinan kepada yang diajar. (e) Ketiadaan asas kesediaan untuk belajar. (f) Sikap negatiftenhadap pemelajanan.
(g) Masalah keluarga.

(h) Ketidakstabilan emosi. (i) Ketidakhadiran munid. (j) Lemah ingatan. Seorang munid mungkin menghadapi salah satu masalah pemelajanan tersebut dalam satu-satu masa, tetapi ada kemungkinan ia menghadapi masalah pemelajaran secana bertindantindan dan mi menyebabkan murid itu lebih lambat menguasai satu-satu kemahiran. Dalam konteks mi munid benkenaan perlulah dibeni layanan yang lebih, disokong dengan bahan yang sesuai. iv. Aktiviti pemulihan. Dalam merancangkan aktiviti pemulihan, guru hendaklah mengambil kina dua perkana yang penting iaitu cini-ciri pemelajanan munid, teknik dan bahan pengajaran. Aktiviti pemulihan hendaklah membolehkan munid mendapatkan makium batik dengan segera akan hasil kenja yang telah dibuat oleh meneka itu sama ada betut atau salah. mni akan membantu munid mencapai kemajuan serta merasakan kejayaannya menguasai konsep dan kemahiran yang berkenaan. Oleh itu nasa keyakinan din dan sikap positif akan tenbentuk. Dan segi teknik, aktiviti pemutihan hendaklah dirancang dengan rapi mengikut langkah-langkah kecil untuk memboiehkan murid menguasai sesuatu konsep atau kemahiran. Aktiviti mi hendaklah dijalankan dalam kumpulan kecil dan secara individu. Dan segi bahan pula aktiviti mi hendaklah menekankan penggunaan bahan yang pelbagai bentuk untuk membolehkan munid menggunakan semua denianya waktu beninteraksi dengan bahan tersebut. Pengajaran pemulihan botch dijalankan dengan menggunakan salah satu teknik-teknik yang berikut: 16

PENGAJARAN PEMULIHAN SECARA AM

(a) Pengajaran kumpulan kecil. Guru membentuk kumpulan kecil yang ahlinya terdini danipada murid-munid yang menghadapi masalah yang sama. Guru menjalankan pengajaran dengan menggunakan bahan-bahan yang disediakan. (b) Pengajaran rakan sebaya. Guru boleh menetapkan Seonang munid cepat untuk membimbing seorang atau Iebih rakannya yang bermasaiah dengan menggunakan bahan
yang disediakan dan melakukan aktiviti yang guru tetap-

kan.
(c) Pengajaran individu. Guru

menumpukan pemerhatian kepada seonang murid yang tertentu dan membimbingnya untuk mengatasi masalah yang dihadapi dengan menggunakan bahan-bahan yang disediakan.

v.

Penyediaan bahan. Dalam menjalankan aktiviti pemulihan

guru boleh menggunakan bahan-bahan asas yang sedia ada dan jika peniu, membina bahan-bahan khas pemulihan. Sekiranya bahan-bahan khas dipenlukan, guru hendaklah membina dan menggunakannya mengikut prinsip yang tertentu untuk mengatasi masalah pemelajaran yang dihadapi oleh munid. Pembinaan bahan tersebut hendaklah mengambil kira beberapa penkara penting sepenti yang di bawah mi: (a) Bahan pemulihan hendaktah memberikan murid sebenapa banyak peluang belajan melalui denia nasa penglihatan dan pendengaran mereka. (b) Guru perlu membina beraneka jenis bahan bukan sahaja mengekalkan minat munid bahkan untuk mengukuhkan sesuatu kemahinan atau konsep yang baru dipetajani oleh mereka. (c) Seberapa boleb tiap-tiap bahan digunakan datam pelbagai situasi dan bagi mengatasi Iebih danipada satu masalah. (d) Sebenapa boleh bahan latihan yang digunakan hendaklah membolehkan munid mengetahui dengan senta-merta sama ada reaksi, respons dan jawapan yang diberi olehnya betul atau salah. mi akan membeni galakan dan keyakinan din kepada munid. Bahan pemulihan menangkumi bahan guru dan bahan mu17

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGS! DAN MASALAH

rid. Bahan guru terdiri danipada alat pandang dengan seperti

kaset, radio, kad imbasan, kad gambar dan lain-lain. Bahan murid terdiri danipada bahan pemelajaran dan bahan pengukuhan. Bahan pemetajaran tendini danipada lembaran kerja, kad-kad aktiviti berpeningkat, bahan bacaan bahan belajar sendini dan lain-lain. Bahan pengukuhan pula ialah dalam bentuk latihan, permainan, nyanyian atau puisi, lakonan atau kata bual dan bahan bacaan tambahan. Walaupun begitu kedua-duajenis bahan mi perlu digunakan serentak dan tidak diasingkan. Bahan guru boleh digunakan sebagai bahan murid dan sebaliknya. vi. Pengelolaan kumpulan pemulihan. Pengurusan dan pengendalian bilik darjah sangat penting untuk menjamin pelaksanaan aktiviti pemulihan yang berkesan. Guru hendaklah mengagihkan asas untuk menjalankan pengajaran pemulihan dengan tidak mengabaikan kumpulan yang sedenhana dan cendas. Untuk tujuan mu, bahan-bahan pemelajaran dan pengajanan yang berperingkat perlu disediakan supaya munid sedenhana dan cerdas dapat menjalankan aktiviti dengan bimbingan dan pengawasan yang minimum danipada gunu semasa perhatian diturnpukan kepada munid yang memenlukan pengajanan pemulihan. Pengajaran pemulihan hendaklah dijalankan secara sistematis mengikut langkah-langkah sepenti yang ditenangkan.
Sekiranya kumpulan mempunyai lebih danipada satu masalah dalam sesuatu kemahiran, guru hendaklah membahagikan

murid kepada kumpulan kecil mengikut masalahnya. Semasa


berinteraksi dalam kumpulan kecil, perhatian guru hendaklah

dmtumpukan kepada murid secana individu. Perlu diingatkan bahawa munid yang menghadapi masalah
pemelajanan dalam Bahasa tidak semestinya mengalami masalah dalam Matematik dan sebaliknya. Oteh itu pengumpulan

mereka hendaklah berdasarkan kepada masalah pemetajaran yang dihadapi dan ahli satu-satu kumpulan itu akan bertukan bergantung kepada masalah. Sekiranya terdapat Guru Khas Pemulihan, maka guru besar bersama-sama Guru Khas Pemulihan dan guru kelas hendaklah mengadakan perbincangan untuk menyusun jadual waktu bagi membolehkan munid yang menghadapi masalah pemelajaran kompleks menenima pengajaran dalam kelas khas pemulihan.
18

PENGAJARAN PF.MULIHAN SECARA AM vii. Penentuan kesan pengajaran pemulihan. Pada akhir sesuatu pengajanan pemulihan guru hendaklah menentukan kenjasama murid dan keberkesanan pengajanan dengan mengikuti lang-

kah-langkah yang berikut:


(a) Mengesan serta-merta kemajuan munid.

(b) Merekodkan hasil pengesanan.


(c) Merancang dan menjalankan tindakan selanjutnya berda-

sarkan maklumat yang telah dipenoleh. Munid yang telah menguasai konsep atau kemahinan akan menjalankan kerja susulan. Murid yang menghadapi masalah
kompleks dan belum menguasai kemahinan itu akan melan-

jutkan aktiviti pemulihan. Setelah menguasai kemahinan yang telah dipulihkan meneka juga akan diberi kenja susulan. Kerja susulan menupakan usaha sokongan untuk mengukuhkan lagi kemahiran mereka supaya berkekalan.

PENGAJARAN PEMULIHAN BAG! BAHASA MALAYSIA


Bahasa Kunci Khazanah Ilmu Bahasa adalah kunci pintu khazanah ilmu dan bacaan adalah jaminan untuk mendapatkan ilmu (Koh, 1986). Ketemahan menguasai bahasa akan menjejaskan kemajuan murid dalam mata petajaran lain, kerana bahasa adalah alat komunikasi untuk mempelajari segala jenis ilmu. Murid yang gagal dalam ujian dan pepeniksaan mungkin disebabkan mereka tidak dapat membaca dan tidak memahami soalan yang
dikemukakan.

Kelemahan-kelemahan dalam mata pelajaran bahasa jika dibiarkan bertambah tahun demi tahun akan menyebabkan minat murid berkenaan terhadap pelajanan bahasa hilang. OIeh itu pengesanan dan pemulihan awal paling baik kerana kesalahan dalam kemahiran bahasa sepatutnya diperbaik di peringkat awat persekolahan bukan di sekolah menengah. Buku Panduan Khas Bahasa Malaysia yang dikeluarkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementenian Pendidikan (1982) menyatakan:
Kunikulum Bahasa Malaysia dalam KBSR adalah menangkumi asas

19

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

berbahasa dalam kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis yang meliputi aspek-aspek mekanis, penggunaan dan penaakulan. Memandangkan bahawa perhubungan di dalam dan di luar bilik darjah melalui pertuturan dan penulisan, maka semua murid dikehendaki menguasai kemahiran lisan iaitu mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Untuk mencapai matlamat yang dikehendaki pelbagai pengalaman perlu diberi kepada murid, kerana mereka berbeza dan segi kesediaan belajar serta keupayaan menerima pelajaran. Dalam KBSR kedua-dua aktiviti pemulihan dan pengayaan adalah sebahagian daripada program bahasa yang perlu diberikan kepada mereka. Langkah pemulihan hendaklah dijalankan bagi murid-murid yang menghadapi masalah pemelajaran, sebagai langkah alternatif khusus bagi masalah yang dihadapi. Adalah diharapkan pada akhir program pemulihan Bahasa Malaysia seorang murid itu dapat mencapai objektifobjektif yang disenaraikan dalam Buku Panduan Khas KBSR Bahasa Malaysia. Antara masalah-masalah bahasa yang mungkin dialami oleh murid lambat ialah: i. Masalah lisan. (a) Salah membunyikan huruf yang seakan-akan sama. (b) Salah membunyikan huruf-huruf tertentu dalam perkataan. (c) Keliru membunyikan nama huruf yang seakan-akan sama bentuk. (d) Menyebut nama huruf mengikut telor bahasa ibunda. (e) Salah menggunakan kata panggilan dalam konteks. (f) Salah susunan rangkai kata. (g) Salah susunan ayat. (h) Salah intonasi. (i) Tidak boleh melakukan arahan yang didengar. ~) Tidak dapat menyebut dengan betul huruf-huruf tertentu dalam perkataan. ii. Masalah bacaan. (a) Keliru dengan bentuk huruf sama ada menunggal atau dalam perkataan. (b) Tidak membunyikan perkataan dengan betul dan lancar. 20

PENGAJARAN PEMULIHAN SECARA AM

(c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j)

Tidak dapat menyebut perkataan yang dieja. Meninggalkan perkataan dalam ayat. Satah memahami arahan bentulis. Tidak botch mcmbaca ayat-ayat pendek dengan tancar dan dcngan intonasi yang betul. Lemah mencani maklumat dalam bahan bengamban dan bentulis. Membaca mcrangkak-rangkak. Membaca tanpa memahami maknanya. Masalah botch mengeja tetapi tidak dapat mcnyebut perkataan.

iii. Masalah tulisan. (a) Kedudukan munid yang tidak betul semasa menulis termasuk memegang pensel. (b) Tidak boich melakukan latihan kordinasi mata dengan tangan. (c) Tidak bolch mcnulis ganis penkataan dcngan tepat. (d) Salah mcnyusun huruf dai~m scsuatu penkataan daiam rangkai kata dan ayat. (c) Mcncampunadukkan hunuf besan dan kccil. (f) Mcnulis ayat condong arab ke atas dan kc bawah. (g) Lcmah menyusun ayat-ayat dan buah fikiran mcngikut urutan yang sewajarnya. (h) Mcnccrai-ccraikan pcnkataan datam ayat yang dinencanakan. (i) Meninggalkan pcrkataan scmasa menyalin ayat. Aktiviti pcmuiihan menupakan sebahagian danipada kcseluruhan program biasa. Aktiviti-aktiviti mi adaiah khusus untuk membantu murid-munid mengatasi kesukanan sesuatu kcmahiran. Murid-munid mungkin mcnghadapi masaiah pcmclajaran akibat kacdah atau bahanbahan yang digunakan itu tidak sesuai bagi mereka. Datam masalah mi, aktiviti dan bahan lain yang iebih scsuai pcrlu digunakan. Untuk mcncntukan murid yang mana yang mcmcnlukan pcmulihan, Koh (1982) mcnyarankan langkah-langkah yang bcnikut: i. Tentukan masalah itu adalah dalam aspck lisan, mcmbaca atau mcnulis. 21

GURU KHAS PEMULIHAN: LUNGS! DAN MASALAH

ii.

Senaraikan masalah yang dapat dikesan.


Kesan sama ada masalah itu berpunca daripada masalah pen-

iii.

badi atau rnasalah pemelajaran.


iv. Rancang dan pilih teknik pengajanan, aktiviti dan bahan yang sesuai untuk munid itu mengikut tunas-tunas pengajaran

pemulihan. Aktiviti pemulihan penlu dijalankan dengan secepat rnungkin apabila satu-satu masalah tetah dikesan atau ditentukan. Aktiviti mi botch
diberi sernasa munid lain membuat latihan mereka dan botch dijalankan

secara perseorangan atau berpasangan. Jika sesuai guru botch menggunakan bantuan murid cerdik mengendalikan aktiviti-aktiviti pengukuhan. Apabila munid pemutihan telah menunjukkan keinajuan sebagaimana yang dihanapkan gunu penlu memberi latihan-latihan pengu-

mi

kuhan. Latihan

mi

bertujuan memupuk semangat percayakan din sen-

din, keyakmnan din dan ingin mencuba mencapai satu-satu kejayaan.

Pemulihan Bidang Bacaan


Selaras dengan keperluan KBSR yang mementingkan kebolehan membaca dan menulis maka diutarakan cara-cara pelaksanaan nancangan
pemulihan bagi mata pelajanan bahasa iaitu membaca dan menulis.

Menurut Kirk (1940) pelbagai cara digunakan untuk Inengesan dan

menentukan kelemahan membaca antaranya:


(a) Memerhatikan murid yang sedang membaca.

(b) Menilai jawapan munid daripada soal setidik guru.

buku bacaan yang telah dikelaskan. (d) Mengkaji pengenakan mata murid ketika membaca.
(c) Menggunakan (e) Membeni ujian tara.

(1) Membeni ujian yang direka oleh guru. (g) Memilih munid untuk pengajaran pemulihan. Menurut Kirk lagi oleh sebab murid lambat mi biasanya tidak suka membaca, kerana tenpaksa membaca bahan bacaan yang tenlalu susah untuknya, maka diharap guru dapat menjalankan langkah-tangkah yang
benikut:

i.

Membincangkan perkana mengenai buku, seperti 22

di

mana hen-

PENGAJARAN PEMUL!HAN SECARA AM

dak mendapatkannya dan maklumat-maklumat yang inenanik


yang tenkandung di dalamnya. ii. Menyuruh munid membaca buku yang senang dan senonok baginya tanpa meminta ningkasan kandungan buku tersebut.

iii. Menolong murid mencani dan memitih buku yang senang dan

seronok baginya seperti cenita pendek dan dongengan yang


mengandungi perbendahanaan kata yang terhad.
iv. Membeni pnojek kecil atau aktiviti yang memertukan pembacaan.

Kejayaan pengajaran pemulihan membaca dan menulis

mi

bukan

sahaja bergantung kepada keupayaan guru, malah bergantung juga pada teknik-teknik pengajaran yang digunakan. Oteh sebab itu Blain (1968)
mencipta bebenapa pninsip asas teknik pengajaran pemulihan dalam

membaca dan menulis yang botch digunakan: i. Mulakan pengajaran pada tahap kebolehan murid. Kesilapan yang sening dibuat oleh gunu ialah menganggap bahawa seseorang munid itu mengetahui lebih danipada kebolehan yang sebenannya. Bahan yang baru daa yang lebih tinggi tidak dapat

dipelajani selagi bahan asas belum dikuasai.


ii. Munid-murid dibenitahu selalu mengenai kemajuannya. Kemajuan munid haruslah ditunjukkan kepada murid tersebut dengan menggunakan gnaf, canta, atau rekod-nekod lain. mni akan

menggalakkan murid tensebut berusaha tagi. iii. Kerja atau pelajaran yang diikuti oleh munid haruslah penting baginya dan minip kepada keadaan sebenan. Latihan tentang
sesuatu perkara semata-mata untuk latihan, dengan mengambit

kira kepenluan munid.


iv. Murid harus berasa puas mengikuti pelajanannya. Latihanlatihan yang dapat metahirkan nasa puas hati murid akan mempercepat proses pemelajaran. v. Latihan-latihan yang banyak dan berbagai-bagai jenis harus

dibenikan. Munid memenlukan pengalaman banu. Blair juga menyenaraikan beberapa teknik pengajaran pemutihan
bacaan seperti yang benikut: 23

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGS! DAN MASALAH

i.

Menambah perbendahanaan kata.

(a) Menambah penbendaharaan kata yang dilihat.


(b) Membaca setalu.
(c) Penggunaan kamus.

(d) Kajian perkataan secara sistematis. (e) Kajian punca-punca perkataan. ii. Menunjukkan cara-cana mempelajani pcrkataan yang belum dikenali.

iii. Menambahkan kadar kecepatan membaca. (a) Membaca selalu. (b) Pcnggunaan masa membaca yang dihadkan. (c) Penggunaan alat bantu kadar membaca. iv. Mcnambah kefahaman membaca. (a) Membaca untuk makiumat penting. Latihan. Menyatakan tajuk utama. Menyatakan idea pusat. Mencari ayat tajuk. Membaca sepintas lalu. (b) Membaca untuk makiumat tenpcrinci. Kcsimpulannya guru khas yang mcmbuat pemulihan membaca, perlu mengajar menggabungkan teknik dan bahan pengajaran agar sesuai dengan kepcntuan munid supaya mcrcka dapat mcmbaca. Pemulihan Bidang Penulisan Salah satu keperiuan akademik di sekoiah ialah kebolehan menulis. Kebolehan menutis dipcnlukan untuk scmua mata pclajaran di sckolah. Guru sangat kenat akan tulisan buruk dan selalunya manah kerana dia tcnpaksa mcmeriksa halaman-halaman yang susah hcndak dibacanya. Pclbagai cara teiah dikemukakan untuk mengesan keboichan menulis antaranyaseperti yang dicadangkan oich Blair ialah: i. Menggunakan ayat-ayat pcrcnggan biasa yang tidak mengandungi perkataan yang akan mcnghcntikan munid mcnulis kerana kerumitan mcngeja dan mcmpunyai kandungan yang tidak dapat difahami olch munid. 24

PENGAJARAN PEMULIHAN SECARA AM

ii.

Menyuruh munid membaca bebenapa ayat yang ditentukan beberapa kali sehingga murid kenal semua kandungannya. Kemudian murid menulis ayat tersebut lima kali dengan tulisan yang terbaik dalam masa yang tidak terhad.

iii. Kemudian munid menutis pula ayat-ayat yang sudah difahami sebenapa hanyak yang botch datam masa tiga minit, kemudian tulisan munid dikutip. iv. Semua tulisan dipungut, dinitai dengan penclitian kepada pcnkana-penkana benikut: (a) Kualiti tulisan datam ujian yang tidak dihadkan masa. (b) Kaitan kualiti antana tulisan dalam masa yang tidak dihadkan dengan tulisan dalam masa yang dihadkan. (c) Kadar tulisan dalam ujian yang masanya tenhad dikira dengan mcmbahagikan jumlah penkataan dengan masa. v. Keputusan pcnilaian akan mcnghasilkan cmi tulisan yang memeniukan pemulihan ialah: (a) Munid yang tulisannya tenialu bunuk dan tidak dapat dmbaca dalam ujian yang masanya dihadkan. (b) Munid yang tulisannya tidak mudah dibaca dalam ujian yang tidak dihadkan masanya. (c) Munid yang kadan tulisannya tentalu lambat. (d) Munid yang tulisannya terlatu condong ke kin atau tulisannya terlalu bcsar atau terlalu kecil untuk dibaca dengan mudah. Alat-alat lain yang botch digunakan sebagai alat pengesan (saningan) iatah skala tulisan yang tctah discdiakan dengan contoh-contoh tulisan scrta dengan kuatiti mutunya. Dengan menggunakan skala tutisan i, suatu darjah dibandingkan kandungannya. Contoh skala-skala mi iaiah:
Thorndike Scalefor Handwriting

(terbitan Bureau of Publication, Teachers College Columbia University, New York).


Ayres Measuring Scale for Handwriting Gettysburg Edition

(terbitan Russell Sage Foundation, New York).


America Handwriting Scale

25

GURU KHAS PEMULLUAN: FUNGSI DAN MASALAU

(terbitan A.N. Palmer Company N.Y.).

Minneapolis Handwriting Scale


(edaran Farnham Minnesota). Perlu diingat skala mi hanya sekadar alat saringan dan tidak dapat menentukan kelemahan penulisan murid. mi bermakna selepas proses saringan, guru perlu menjalankan ujian diagnosis dengan cara membaca tulisan murid dan menandakan semua huruf yang tidak mudah dibaca, atau yang memerlukan penelitian kali kedua. Sediakan jadual senarai semua murid dan catatkan kelemahan setiap murid. Daripada penyelidikan Pressey (1920), didapati huruf yang sering menimbulkan kerumitan dalam tulisan ialah r, n, e, a, o, s, t. Huruf-huruf mi menyebabkan kesilapan menulis lebih daripada 50 peratus. Huruf yang paling menimbulkan kerumitan ialah r, diikuti dengan huruf n. Kesilapan yang sering berlaku menulis r seperti i dan menulis n seperti u. Oleh sebab tujuh huruf kecil mi menyebabkan tulisan susah dibaca, adalah munasabah jika pengajaran pemulihan dalam penulisan diarahkan kepada menulis bentuk-bentuk huruf mi dengan betul. Teknik mi telah menghasilkan tulisan yang memuaskan di kalangan murid sekolah rendah. Namun begitu Frosting dan Maslow (1973) menyedari bahawa usaha permulaan pengajaran pemulihan dalam penulisan biasanya amat susah, maka adalah lebih mudah dipelajari ketika murid masih di peringkat awal persekolahan. Latihan permulaan haruslah menggunakan pensel, atau krayon dengan mengikuti Iangkah-langkah berikut: I. Murid disuruh memegang pensel dengan semua jan mengelilingi pensel tersebut. Kemudian murid diberitahu supaya membayangkan bahawa mereka sedang mengacau kuih. Mereka patut mengacau dan sebelah kanan ke kin dalam besen yang bulat dan seluruh anggota tangan harus diayun, bukan setakat tapak tangan sahaja. Apabila munid telah mahir membuat pergerakan bulat, murid ditunjukkan cara tiga jan harus berada di sebelah belakang pensel. Pensel harus dipegang dengan ibu jan dan jan telunjuk.

ii.

iii. Murid disuruh menggerakkan pensel naik dan turun dengan menggunakan ibu jan dan jan telunjuk, sambil membiarkan tigajari yang lain berada dalam keadaan senang dan selesa. iv. Murid disuruh meletakkan ibu jan dan jan telunjuk hampir 26

PENGAJARAN PEMULIHAN SECARA AM

dengan mata pensel dan disuruh melatih kawalan jan pada kedudukan mi.
v.

Murid diajar melonggarkan pegangan pensel oleh ihu jan serta jan telunjuk, supaya pensel dapat bersandar ke atas jan tengah (jan hantu) pada kedudukan yang betul.

Kesimpu]annya, untuk latihan proses permulaan latihan dalam penulisan. murid-murid harus diajan membuat berbagai-bagai bentuk dengan menggunakan jan mereka. Bentuk-bentuk yang penting dan menjadi asas penulisan bulatan, garisan, Iengkungan serta kombinasi lengkungan dan garis Jurus. Titik permulaan haruslah diberitahu serta dilukiskan serta guru haruslah memberitahu arah dan bentuk yang harus dibuat oleh murid. Apabila murid sudah dapat menggunakan pensel mereka bolehlah disuruh melatih tangan dengan menggunakan latihan yang lebih kompleks sehingga mereka melalui proses menyalin, agar mereka dapat dilatih kecepatan menulis, di samping menainbah tugas menulis. Tugas-tugas Guru Pemulihan Guru pemulihan terdiri daripada guru terlatih yang telah mengikuti Kursus Khas Pemulihan sama ada satu tahun, atau enam bulan di Maktab Perguruan Ilmu Khas, Cheras, Kuala Lumpur, Kursus Dalam Perkhidmatan dan Kursus Hujung Minggu di tempat yang ditetapkan. Setakat mi, dan tahun 1977, sehingga ke tahun 1987, terdapat 4331 orang guru khas pemulihan yang telah mengikuti Kursus Khas Pemulihan mi. Agihan masa bagi guru khas pemulihan yang diperuntukkan oleh Bahagian Sekolah-sekolah ialah 990 minit seminggu untuk mengajar. Untuk melaksanakan program pemulihan mi dan kemudiannya dinilai, guru khas sepatutnya mempunyai kemahiran-kemahiran yang berikut: i. ii. Menggunakan penujuan bersistem dalam perigajaran. Mengikut model pengajaran pemulihan.

iii. Menerang, menyusun dan menulis matlamat dan objektif pengajaran. iv. Menggunakan dan menganalisis tugas-tugas pemelajaran. v. Mengelolakan pelan-pelan pengajaran. 27

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

Berpandukan kelayakan dan kemahiran yang dimiliki oleh guru khas mi, mereka diamanahkan untuk mengendalikan kelas/bilik khas pemulihan bagi murid-murid yang menghadapi masalah pemelajaran khususnya dalam kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. mi bererti pengajaran pemulihan ditumpukan kepada dua mata pelajaran iaitu Bahasa dan Matematik. Adalah diyakini bahawa melalui program mi bilangan murid yang tidak tahu membaca, menulis dan mengira

dapat dikurangkan. Menurut Bahagian Sekolah-sekolah, Kementerian Pendidikan


(1986) untuk mencapai matlamat

mi maka guru khas diamanahkan lima

tugas penting:
1. Peranan penilaian.

(a) Menyediakan dan menjalankan saringan untuk mengenal pasti murid yang menghadapi masalah pemelajaran. (b) Menjalankan ujian diagnostik untuk mengenal pasti masalah-masalah pemelajaran khusus yang dihadapi oleh murid. (c) Menjalankan penilaian yang berterusan dan merekodkannya dengan rapi dan tersusun. ii.
Peranan preskriptif

(a) Merancang, menyediakan dan melaksanakan programprogram individu bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pemelajaran yang tertentu. (b) Mengadakan bengkel atau demonstrasi pengajaran pemulihan di peringkat sekolah atau daerah khas untuk guruguru dan guru-guru besar, pegawai-pegawai dan Jabatan Pendidikan daerah dan negeri, sekiranya keadaan mengizinkan. iii. Peranan pengajaran. (a) Mengajar murid-murid yang menghadapi masalah pemelajaran yang tidak dapat diatasi oleh guru biasa dalam situasi kelas biasa. (b) Mengajar bersama-sama dengan guru asas dengan cara Team Teaching sekiranya keadaan memerlukan. iv. Peranan khidmat bantu. (a) Membantu guru biasa merancang dan mengubahsuaikan aktiviti-aktiviti dan bahan-bahan pengajaran dan pemelajaran untuk pemulihan berpandukan Buku Panduan Pe28

PENGAJARAN PEMULIHAN SECARA AM

mulihan Kurikulum Baru Sekolah Rendah. (b) Membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada guru-guru biasa mengenai teknik mengajar kanak-kanak yang menghadapi masalah pemelajaran.
(c) Bagi memastikan murid-murid yang menghadapi masalah pemelajaran mendapat perhatian, Iayanan dan bantuan

yang maksimum di sekolah, kerjasama dan penyelarasan di antara Guru Khas Pemulihan dengan guru biasa dalam merancang, menyelia dan melaksanakan program pemulihan, dan guru asas perlu memainkan peranan mereka bersama dalam berbagai-bagai perkara seperti berikut:
v.

Mengenal pasti murid yang memerlukan pemulihan dan menghadapi pemelajaran tertentu. Mengaturjadual waktu serta menyediakan aktiviti dan bahan untuk pengajaran pemulihan.
Menyediakan kerja susulan. Mengumpul makiumat dan menyimpan rekod murid dengan rapi dan tersusun.

Peranan perhubungan.

(a) Menghubungi dan berbincang dengan ibu bapa atau penjaga murid-murid tertentu untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kelakuan, tabiat, kesihatan dan keteranganketerangan lain tentang latar belakang munid itu. (b) Mengemukakan cadangan-cadangan kepada ibu bapa atau

penjaga murid tentang bagaimana hendak membantu anakanak mereka di rumah, demi kepentingan pemelajaran

murid-murid itu.
(c) Menghubungi dan mendapatkan nasihat serta bantuan ke-

pakaran doktor, pakar psikologi, pegawai kebajikan masyarakat dan sebagainya terhadap murid-murid tertentu.

Kajian-kajian yang Berkaitan dengan Pendidikan Pemulihan Sebahagian besar penulisan mengenai pengajaran pemulihan telah dijalankan di Barat terutamanya di Amerika Syarikat dan di United Kingdom. Juga terdapat beberapa penulisan ringkas mengenai bidang mi di Malaysia. Sehingga kini belum ada kajian atau penulisan yang lengkap tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh Guru Khas Pemulihan di Malaysia. Walaupun begitu, kajian-kajian yang menyentuh ciri-cini 29

GURU KHAS PEMULIHAN- FUNGSI DAN MASALAH

pengajaran pemulihan dan juga masalah yang dihadapi oleh Guru Khas Pemulihan telah banyak dilakukan oleh pendidik-pendidik di Barat. Antara kajian awal ialah yang telah dilakukan oleh William (1966). Beliau mendapati bahawa guru-guru yang dapat mengubahsuai kurikulum dan mengseimbangkan isi-isi pelajaran dan kaedah-kaedah hagi pengajaran clengan kebolehan munid akan menghasilkan kejayaan kepada pemelajaran murid-munid ineneka. Munid-munid mi pada mulanya dianggap sukar diajar tetapi telah menunjukkan kemajuan setelah usahausaha pemulihan dijalankan. Collins (1961), dalam penelitiannya tenhadap kemajuan munid-murid yang dianggap sukar menerima pelajaran, telah menyalahkan gurugunu yang niengajar kelas-kelas pemulihan. Pada hematnya. guru-guru itu hanya tnemberikan perhatian yang berlebihan terhadap kelembapan otak munid-munid tetapi terlalu kurang meniahami implikasi-implikasi daripada perbezaan-perbezaan di antara individu-individu. Beliau setenusnya berpendapat bahawa guru-guru pemulihan sangat perlu mempunyai keyakinan terhadap munid-munid mereka. Mereka juga menenima batasan-batasan yang ada pada din munid-murid itu. Meneka perlu inempunyai pengetahuan yang tepat mengenai pelajanan-pelajanan yang benguna dan sesuai dengan tiap-tiap peningkat umun munid-munid itu. Guru-guru pemulihan perlu bertugas dengan sabar tetapi tegas. mengetahui cana-cara mernbangkitkan minat munid serta mahin mengajar kecekapan-kecekapan dan kebiasaan-kebiasaan yang berfaedah kepada munid-munid. Goldberg (1967) dalam pembicaraan tentang penyesuaian guruguru pemulihan dengan munid-munid mereka. Beliau telah membandingkan kesan-kesan sikap dan perlakuan guru-guru ke atas munid-murid dan juga ke atas pencapaian murid. Goldberg juga membandingkan arnalan-amalan guru yang berjaya dengan yang tidak berjaya dalam cara membimbing munid-munid yang berbeza. Beliau tidak menafikan bahawa kadang-kadang terdapat pergeseran antara guru dengan munidmunid kelas pemulihan in tetapi kesannya bengantung kepada guru itu sendiri. Andainya guru peinulihan itu dapat memahami dan nienenima keadaan murid-murid itu, kesan yang bunuk tidak akan wujud. Menunut beliau lagi guru pemulihan perlu juga mengetahui apa juga inaklumat yang boleh didapati mengenai munid-munid meneka untuk dijadikan panduan dalam usaha menolong murid-murid ke arah kemajuan yang terdaya dicapai oleh mereka. Dalani pada itu guru-guru juga perlu mempunyai kesedaran tenhadap din mereka sendini. Goldberg menegaskan juga bahawa: 30

PENGAJARAN PEMULIHAN SECARA AM

He realizes the danger of the selfful-filling prophecy of expecting, and consequently finding a low level of achievetnent. He therefore lets each pupil know that he expects more than pupil think lie can produce but not too high to cause frustration. He rewards each tiny upward step, alert to every opportunily for honest withhold harsh criticism.

Goldberg setenusnya mengingatkan guru-guru pemulihan supaya menjadikan ujian-ujian hanya sebagai cara untuk meninjau kebolehan akademik semasa murid-murid dan bukan untuk menukar kecendasan meneka. Guru-guru juga penlu mempunyai kebolehan menyesuaikan din mereka dengan murid-murid mengikut keadaan munid-munid itu. Goldberg berkata satu ciri yang mungkin paling penting bagi guru-guru pemulihan ialah kesanggupan mereka menerima konsep perbezaan di antara manusia, tegas dan bertolak ansur, mesra dan menghormati keadaan munid-munid serta boleh mengubahsuai keadaan mengikut keperluan murid-murid mereka. Dalam hal perancangan objektif-objektif pengajaran pemulihan pula Gulliford (1969) menggesa supaya sekolah-sekolah yang menjalankan pengajaran pemulihan itu sedan bahawa murid-munid kelas pemulihan itu kadangkala bersifat malas, cuai, tidak membeni perhatian dan lemah dalam pelajaran. Di sini guru-guru pemulihan perlu menilai sesuatu yang berjaya dibuat oleh munid-murid itu. Bagi munid-murid yang tidak boleh membaca dan menulis pula guru hendaklah sebolehbolehnya menggunakan alat-alat pandang-dengar dan sebagainya. Kemajuan dan pencapaian boleh dinilai dengan cara yang lain selain danipada membaca dan menulis. Beliau juga menegaskan bahawa dalam kerja-kerja pemulihan amalan yang sangat perlu ialah menilai mengikut kebolehan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada murid-munid. McCreesh dan Maher (1974) pula menegaskan bahawa guru-guru pemulihan perlu sentiasa berwaspada agar objektif pengajaran benarbenar sesuai dengan keperluan murid-murid. Objektif pengajaran perlu dirancang dengan rapi supaya murid-murid berjaya mencapainya. Objektif yang terlalu rendah akan membosankan mereka. Objektif senupa itu akan membawa kegagalan kepada murid dan akan menjadikan mereka kecewa dan menambahkan lagi kegagalan mereka. Haigh (1977) telah membicarakan peranan, tugas dan masalah guru-guru pemulihan. Beliau memberi nasihat agar guru-guru tidak menganggap bahawa persediaan untuk mengajar murid-munid itu tidak berapa perlu, kerana sesetengah guru menganggap mereka lebih mengetahui daripada murid-murid lambat itu. Satu asas penting yang sangat penlu bagi tiap-tiap pelajaran ialah galakan dan pujian. Peneguhan yang 31

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

berconak positif hendaklah dijalankan sebagai asas bagi memimpin munid-murid mereka. Selain aktiviti-aktiviti yang diberikan kepada munid melalui pelajaran sehani-hani, munid-murid tidak boleh disekat jika mereka ingin membuat aktiviti lain yang berkaitan dengan pelajaran, kerana mi menunjukkan bahawa satu kejayaan telah dicapai oleh murid itu. Haigh telah membenikan empat cmi penting yang perlu ada pada guru-guru iaitu: i. Guru pemulihan mesti mempunyai pendinian yang teguh. Ia tidak boleh bersifat tidak yakin, curiga terhadap kebolehannya atau mudah putus asa. Guru pemulihan mesti mempunyai kecekapan-kecekapan dan kecerdasan yang tinggi. Bagi kelas pemulihan sepatutnya guruguru yang cekap, cerdas dan bijaklah yang diperlukan, kerana dalam menilai kepenluan-keperluan munid memerlukan daya pemikiran yang baik dan kecerdasan yang tinggi.

ii.

iii. Guru pemulihan mesti tidak takut terasing danipada kakitangan lain di sekolah. Yang sangat penting ialah minat guru terhadap tugas dan murid-muridnya. Dalam hal mi memang sering terdapat perselisihan pendirian antara guru-guru pemulihan dengan kakitangan sekolah. iv. Guru pemulihan mesti cukup terlatih dan sedia mempelajani kecekapan-kecekapan dalam pengajaran. Dalam hal mi guru mesti mempunyai pengalaman yang luas mengenai kanakkanak yang berbeza-beza sebelum ditugaskan di kelas pemulihan. Brown (1976) berpendapat dalam menyelesaikan masalah-masalah murid yang berhadapan dengan sikap ibu bapa yang tidak mengambil berat terhadap pelajaran anak-anak mereka, guru-guru perlu membeni pengalaman baru yang boleh dilakukan oleh murid itu. Pengalamanpengalaman begini hendaklah dibenikan selalu, walaupun sedikit. Dengan kemahiran baru itu satu kejayaan dalam din murid akan terhina. mi akan mengurangkan nasa kecewa yang ada dalam din mereka. OHagan (1977) pula memberikan ganis panduan mengenai penanan guru pemulihan. Bagi beliau, seorang guru pemulihan ialah seorang guru panduan dan juga perundingcara yang sangat diperlukan untuk membantu murid-munid yang mempunyai masalah-masalah sosial dan 32

PENGAJARAN PEMULIHAN SECARA AM

emosi. Ia juga mesti berperanan sebagai seorang ahli terapi yang membolehkan murid-murid menenima bantuan ke arah mematangkan fikiran untuk mengatasi masalah-masalah mereka kelak. lajuga sebagai penilai untuk mengetahui segala kebolehan, kelemahan dan juga keperluan murid. Guru itu juga pengurus persekitanan pemelajaran yang sesuai dengan keperluan murid. Ia juga ialah pengembang kurikulum yang rnengubahsuai kandungan kunikulum supaya lebih bererti kepada muridmunid dan segi isi, motivasi, kemajuan dan kepuasan murid. Sorenson (1963) menyarankan Guru Khas Pemulihan harus mempunyai sifat-sifat: i. ii. Bersimpati dan mempunyai keazaman yang tinggi untuk

menolong.
Berkeyakinan pada keupayaan munid yang memenlukan pemulihan mi iaitu mereka boleh menunjukkan pencapaian yang setaraf dengan murid-murid lain sekiranya diberi peluang yang sama.

iii. Memberi nasihat yang positifdan memberi galakan, senta tekun dan sabar pada pencapaian munid yang rendah, dan mendonong mereka mendapat pencapaian yang sebaik mungkin. Berhubung dengan ciri yang perlu ada pada seorang Guru Khas Pemulihan, Vernon (1962) telah menjalankan percubaan yang berkaitan dengan hubungan antara tanggapan murid-murid kelas pemulihan dengan pencapaian mereka. Berdasarkan percubaan itu beliau membuat kesimpulan bahawa sikap positif dan galakan daripada Guru Khas Pemulihan sangat diharapkan. Perkara yang sangat diperlukan juga ialah satu sistem peneguhan yang positif dan membina untuk menimbulkan nasa yakin murid tenhadap kebolehan din sendini. Dalam banyak hal, bagi murid-munid in sikap dan layanan guru merupakan perkara yang unggul dan sangat penting, kerana ia boleh mengetepikan punca-punca gangguan persepsi dalam din munid-munid itu. Maksud Vernon ialah semakin banyak atau semakin kerap munid-murid itu ditegur atau disalahkan, semakin terganggu tanggapan mereka terhadap kebolehan din sendiri. Sebaliknya, murid-murid yang menerima galakan dan pujian akan menunjukkan sikap dan tanggapan yang baik terhadap usaha-usaha mereka. McCreesh dan Maher (1974) menekankan pentingnya ketenangan emosi bagi murid-murid kelas pemulihan mi. mi akan membantu me33

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGS! DAN MASALAH

reka dalam menenima pelajaran. Gangguan-gangguan emosi akan memburukkan lagi kekuranganupayaan mereka dan akan menyebabkan gangguan-halangan yang besan terhadap kemajuan pemelajaran dan pencapaian murid. Keadaan yang tidak tenteram, dan sikap ibu bapa yang tidak selari dengan kemahuan-kemahuan sekolah akan menyeksa emosi murid. Carrol (1972) dalam membela nasib munid dan guru-guru pemulihan telah menyarankan agar tanggungjawab ke atas pengajaran pemulihan, itu dipikul bersama oleh seluruh kakitangan supaya usaha-usaha pemulihan mencapai kejayaan. Peranan pengajaran pemulihan tidak boleh dibebankan ke atas guru-guru pemulihan sahaja, walaupun guruguru itu cukup terlatih. Carnol juga melahirkan harapan supaya langkahlangkah pemulihan sentiasa berterusan, iaitu tidak dilakukan hanya di kelas khas pemulihan sahaja. Usaha pemulihan hendaklah diteruskan walaupun munid lambat itu berada dalam bilik darjah biasa. Semua guru di sekolah patut membantu murid lambat dan tidak boleh inelepaskan dinipada tanggungjawab itu. Piddington (1962) mahukan kelas-kelas pemulihan benar-benar istimewa. Jika tidak, ia tidak perlu diadakan. mi sangat perlu bukan sahaja untuk menarik minat murid-murid tetapi juga untuk minat ibu bapa mereka. Ibu bapa bukan sahaja akan menerima konsep pengajaran pemulihan bagi kanak-kanak mereka tetapi juga akari mengalu-alukan usaha-usaha seumpama i. Oleh yang demikian guru-guru pemulihan itu perlu mempunyai sikap yang positif terhadap kanak-kanak kelas pemulihan itu. Mereka juga perlu mendapat sokongan danipada guru besar dan kakitangan sekolah tempat mereka bertugas.
If the teacher is first class and the attitude of the headmaster sympathetic, class is assured and no stigma attaches to it.

Satu masalah yang besar bagi guru-guru pemulihan ialah untuk


mengatasi sikap guru-guru kelas biasa yang memandang rendah terhadap kelas-kelas pemulihan dan usaha-usaha yang dijalankan di kelas-kelas itu. Mereka suka membeza-bezakan murid-murid kelas pemulihan itu dengan murid-murid lain. Piddington Seterusnya mengata-

kan:
Ignorance is largely responsible for tins attitude which leads to the belief that there is some definite cut-off point or line of dernocration, which differentiates between types of children.

34

PENGAJARAN PEMULIHAN SECARA AM

Dalam inempenkatakan tanggungjawab sekolah tenhadap munidmunid lambat, Brennan (1974) te!ah mengknitik amalan-amalan dalam pengajaran pemulihan yang tidak sesuai dengan munid. Mereka menunjukkan belas kasihan meneka terhadap inasa hadapan munid-munid itu. Mereka berpendapat bahawa pengajaran pemulihan itu tidak dapat dijalankan dengan baik. Keadaan kucan-kacin kerana pengajanan pemulihan amat banyak bergantung kepada kesanggupan guru secara mdividu, kepada kemudahan-kemudahan dan kelengkapan-kelengkapan yang ada, tetapi menitikbenatkan sikap kurang menyusun rancangannancangan yang sepatutnya dibuat oleh pihak yang benkuasa. Brennan selanjutnya melahirkan nasa tidak senangnya terhadap kelas-kelas pemulihan yang tidak tetap penjalanannya. Bagi beliau, walaupun kelaskelas itu diwujudkan dengan baik, kehanyakannya tidak kekal sepanjang tahun. Lazimnya kelas-kelas peinulihan adalah yang mula-mula sekali dirombak atau diubah jika guru-guru pemulihan itu dibeni tugas lain apabila tendapat kekunangan kakitangan. Jika terdapat pertukaran guruguru pemulihan, penggantinya sukar didapati dengan segena. mni mungkin disebabkan oleh kakitangan sekolah inemandang ningan terhadap amalan pengajaran pemulihan. Meneka menganggap amalan itu hanya sebagai aktiviti-aktiviti sampingan. Satu daripada masalah besar yang dihadapi oleh guru-guru pemulihan menurut OHagan (1977) ialah meneka tidak mengetahui had atau batasan penanan mereka. Sebagai contoh, dalam satu kelas pemulihan, selain munid-munid yang benar-benan memenlukan bantuan danipada guru-guru pemulihan, ada pula beberapa onang munid yang mempunyai berbagai-bagai masalah lain. Ada antara mereka mi memerlukan bantuan guru-guru khas selain guru pemulihan. Dalam perkara mi, OHagan dalam kajiannya telah mendapati hal seumpama mi memang berlaku dan menjadi masalah besar kepada guru-guru pemulihan dalam menjalankan tugas mereka. Bagi beliau tidak ada satu jalan penyelesaian mudah bagi mengatasi masalah itu, kenana semua pengajaran dan pemelajaran adalah berfaedah asalkan sesuai dengan keperluan munid. Pumfrey (1977) bersetuju bahawa halangan-halangan yang dialami oleh guru-guru pemulihan ialah kurangnya kerjasama daripada guruguru kelas. Setengah-setengah guru kelas menganggap bahawa guru pemulihan sudah dapat memenuhi keperluan-kepenluan murmd di kelas pemulihan itu. Oleh itu guru-guru kelas tidak perlu lagi membenikan layanan kepada murid-munid itu apabila niereka kembali ke kelas biasa. Sebenarnya kerjasama guru-guru kelas sangat penlu kerana menurut Pu mfney: 35

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

Unless the remedial teacher has coOperated effectively with the class teacher both in helping and preventing similar difficulties arising in
future, the class teachers assumption is probably incorrect.

Pumprey juga menyarankan agar hubungan-hubungan yang Iebih bamk diwujudkan antara guru kelas dengan murid-murid kelas pemulihan itu. Hubungan mi perlu lebih baik jika dibandingkan dengan hubungan antara murid-murid itu dengan guru pemulihan. Ini disebabkan guru-guru
kelas biasa mempunyai lebih banyak masa bersama murid-munid itu jmka

dibandingkan dengan guru pemulihan. Oleh itu pengaruh guru kelas ke


atas munid-munid itu mungkin lebih besar daripada guru pemulihan.

Grundin (1979) menyatakan harapannya agar kelas pemulihan diajar menurut cara-cara yang diterima umum iaitu dikenali sebagai
The best way to teach any class. Menurut Grundin, dalam keadaan mi guru-guru itu benar-benar cukup terlatih untuk mengendalikan kelas-

kelas pemulihan. Pemelajaran murid merangkumi aspek-aspek perkembangan jasmani, mental, emosi, dan sosial. Beliau melahirkan rasa kurang senangnya kerana didapati kebanyakan sekolah yang menjalankan
pengajaran itu menyediakan bilik darjah yang terlalu kecil. Beliau juga tidak setuju dengan amalan sekolah yang seolah-olah menempatkan

inunid-murid yang tidak dikehendaki di dalam kelasnya. Menyentuh tentang keadaan kerja guru pemulihan, Stinnett (1968) mengharapkan agar semua keperluan guru-guru pemulihan dipenuhi supaya mereka dapat menjalankan tugas dengan licin dan berkesan. Guru besar yang memberi kerjasama, penyelia-penyelia yang bertimbang rasa dan sanggup menolong adalah perkara yang sangat penting kepada guru-guru pemulihan. Telah lama disedari umum bahawa terdapat hubungan erat antara keadaan dengan pencapaian kerja. Keadaan kerja yang selesa dan menggalakkan penting untuk membereskan tugastugas dengan berkesan. Tanpa keadaan yang sesuai guru-guru akan berasa kecewa dan akan membazirkan kecekapan-kecekapan yang ada pada mereka.

Stinnett seterusnya membuat kesimpulan bahawa masalah-masalah


guru berkisar di sekitar gaji yang tidak memuaskan, saiz kelas tenlalu besar jumlah muridnya, pentadbiran yang buruk di sekolah, kurang waktu rehat yang ditetapkan dalam jadual waktu, persekitaran sekolah yang tidak menyenangkan serta kurangnya alat bantuan mengajar dan kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan. Keadaan mi dmburukkan lagi oleh tiadanya kerjasama masyarakat, ibu bapa dan juga kurang tenaga pengajar di sekolah.

36

PENGAJARAN PEMULIHAN SECARA AM

Gullifond (1969) menggesa guru pemulihan meneliti dengan napi dan menentukan fakton yang benar-benar membawa kepada kelemahan pemelajanan munid kenana kelemahan-kelemahan itu tidak semestinya berpunca danipada gangguan emosi, pensekitanan rumahtangga atau pengajaran yang kurang baik. Antara faktor lain yang mungkin menjadi penyebah kelemahan itu ialah gangguan organik seperti kenosakan sistem saraf yang lain. Dalam keadaan seumpama itu guru pemulihan penlu inerujuk kepada pakar-pakan yang benkenaan. Gullifond juga menegaskan hubungan erat antara keadaan di rumah dengan kemajuan pelajaran munid. Keadaan sosioekonomi, sikap ibu bapa dan ahli keluanga tenhadap pelajanan amnya dan pengajaran pemulihan khasnya mungkin akan mempenganuhi pemelajaran murid. Minat yang ditunjukkan oleh keluarga terhadap pendidikan sedikit sebanyak akan inembentuk sikap munid-niunid tenhadap pendidikannya. Gullifond seterusnya memberikan penhatian berat terhadap pensekitanan sekolah. Beliau mengingatkan bahawa kajian-kajian tclah menunjukkan tentang kaitan rapat antana pencapaian munid dengan kebolehan dalam din meneka, latar belakang sosial, saiz sekolah dan saiz kelas meneka. Walaupun begitu, tidak boleh dilupakan pula bahawa keadaan moral sekolah banyak memberi kesan kepada pemelajanan munid dan juga kepada perkembangan pengaj aran pemulihan. Faktor-fakton yang mempengaruhi kemajuan pengajanan pemulihan ialah sikap dan tanggapan guru besar terhadap pengajaran pemulihan, sikap dan pandangan guruguru serta kakitangan sekolah dan juga sikap semua kakitangan sekolah terhadap munid-munid kelas pemulihan itu. Dalani inempenkatakan persekitaran pengajaran pemulihan, Orlando dan Lynch (1974) menyatakan bahawa sudah menjadi satu kebiasaan apabila terdapat kegagalan di kalangan murid-munid, maka muridlah yang selalu disalahkan, dan persekitaran pemelajaran jarang sekali dipersalahkan. Kakitangan sekolah lantas memberikan tumpuan kepada ketidakupayaan munid-munid itu, malahan tidak membenikan perhatian kepada kebolehan yang ada pada murid-murid itu. Munidmurid itu akan dirujukkan kepada ahli-ahli atau pentadbir-pentadbir pelajaran untuk ditempatkan di kelas yang khas. Masalah mereka dianggap sebagai masalah patologis. Dengan cara mi akan terlepaslah guru itu danipada beban dan tanggungjawab meneka. Kadangkala kanak-kanak itu menjadi perhatian ibu bapa. mi menyebabkan kanak-kanak mi menenima tekanan di sekolah, tekanan danipada keluarga di rumah dan tekanan yang berpunca danipada ketidakupayaan

belajar.

mi

menyebabkan gangguan pada fikiran kanak-kanak itu. Ke-

37

GURU KHAS PEMULIHAN: LUNGS! DAN MASALAH

adaan begini akan menjadikan usaha-usaha pemulihan lebih numit. Orlando dan Lynch juga mendapat kesimpulan bahawa bebenapa kajian menunjukkan kelas-kelas pemulihan itu niempunyai kelemahankelernahan yang tertentu. Mereka berpendapat:
The teachers make little use of special mnaterials or methods, and the programme is diluted version of the general education curriculum. The pupilteacher ratio is lower than a regular c/ass, but the special classes offer little, if any, individual instruction.

Canrol (1972) menyarankan agar kerjasama dalam membantu inunid-munid itu dijalankan antara pihak kakitangan sekolah dengan pihak masyarakat luar sekolah. Kerjasama juga dipenlukan danipada pihak luar seperti ahli-ahli psikologi, kakitangan kebajikan dan sebagainya. Pada pendapat beliau:
A skilled and cooperating team is required involving, among others. special teachers, psychologists, social workers, peadiatricians, teacher of normal classes, parents, volunteers and ,nan) others.

Berkaitan dengan hubungan guru pemulihan dengan ibu bapa, Haigh (1977) menegaskan bahawa ada guru yang tidak memahami latar belakang murid tidak mengenali ibu bapa mereka, berkemungkinan besar tidak akan dapat mencapai kejayaan dalam usaha mengendalikan kegiatan-kegiatan pemulihan untuk murid-murid itu. Haigh juga menasihatkan agar guru-guru pemulihan sentiasa berdamping rapat dengari guru-guru lain supaya mereka tidak ketinggalan dalam isu perkembangan di sekolah itu. Dengan cara itu, guru khas boleh menjalin perhubungan yang baik dengan semua pihak yang terlibat dalam pengajaran pemulihan, kerana menurut Haigh, antara masalah yang sening tidak dapat dielakkan oleh guru-guru pemulihan ialah selalu terpisah danipada

kakitangan sekolah yang lain. Dalam satu kajian ke atas 199 orang munid lelaki dan perempuan di
Notre Dame Child Clinic di Glosgow, Brown (1976) mendapati bahawa ada hubungan antara kemajuan murid dengan sikap ibu bapa terhadap pelajaran. Didapati bahawa penerimaan di rumah adalah satu-satunya faktor yang dapat membantu dalam membaiki pencapaian murid. Walaupun Brown menumpukan kajiannya terhadap kemajuan dalam aspek bacaan sahaja dapatan mi tentu boleh ditenima bagi melihat hubungan pencapaian murid secara am dengan sikap ibu bapa murid. Di Malaysia juga terdapat penulisan yang berkaitan dengan pen38

PENGAJARAN PEMULIHAN SECARA AM

didikan/pengajaran pemulihan. Akan tetapi, sebagaimana yang telah ditegaskan dahulu, aspek mi masih baru lagi negara mi, dan kekurangan dalam aspek mi sangat dirasakan. Hingga kini belurn ada satu kajian mendalam yang ditumpukan khas kepada Guru Khas Pemulihan. Koh (1975) dalam penulisannya mengenai peranan ibu bapa dan guru-guru yang mengajar munid-murid sekat budaya menunjukkan hahawa guru-guru dan ibu bapa juga patut disalahkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kelembapan pemelajaran murid-murid itu. Terdapat tuduhan yang mengatakan bahawa ibu bapa dan guru-guru kurang berminat dan bersikap negatif terhadap pemelajaran munid-munid sekat budaya. Ini mengakibatkan wujud kesan buruk ke atas pemelajaran murid-murid tadi. Beliau menegaskan, dorongan-dorongan di rumah dan di sekolah sangat penting dalam meningkatkan kemajuan munid. Guru-guru pula perlu mempunyai keazaman untuk menolong mereka. Segala layanan dan tingkah laku ibu bapa, dan guru akan mempengaruhi mereka. Munid membina sikap din berdasarkan pengalaman mereka sendini serta pandangan, penilaian dan tingkah laku orang lain terhadap inereka. Murid akan berasa rendah din jika disingkir atau dipandang rendah oleh guru, ibu bapa dan juga oleh masyarakat umum. Koh (1977) dalam penulisannya yang lain, memandang benat tenhadap amalan guru-guru pengajaran pemulihan di sekolah-sekolah rendah dalam mengendalikan kelas yang mengandungi murid-munid yang mempunyai perbezaan-perbezaan antara satu sama lain. Bagi beliau, mi adalah satu cabaran bagi gugu-guru itu. Kebanyakan mereka mengajar sekadar menjalankan tugas mengajar sesuatu pelajaran kepada muridmunid. Koh seterusnya berpendapat bahawa guru-guru itu tidak cukup terlatih untuk mengendalikan situasi-situasi yang rumit dalam satu-satu kelas, terutama dalam kerja-kerja diagnosis dan pemulihan. Oleh sebab itu amat penting guru melayan kepenluan munid-murid sebagai individu. Maka beliau mencadangkan agar guru-guru menggunakan bahan-bahan pengajaran terancang sendini untuk memenuhi keperluan kanak-kanak yang berbeza-beza itu.

Koh (1977) menekankan betapa pentingnya pengesanan awal bagi


murid-murid yang Iemah dalam bahasa dan pemulihan yang segera

dijalankan untuk murid-murid itu. Bagi beliau pemulihan bagi bahasa


sangat penting kerana kelemahan dalam perkara

mi

akan menjejaskan

perkembangan mata pelajaran lain. Bahasa adalah alat komunikasi untuk pemelajaran segala jenis ilmu. Tidak boleh membaca dan tidak memahami soalan menyebabkan murid-murid gagal dalam ujian dan pepeniksa~n. Beliau seterusnya menegaskan bahawa peranan guru-guru 39

GuRU KHAS PEMUItHAN: FUNGS! DAN MASALAH

pemiilihan itu sangat penting sebagai pengesan-pemulih kelemahankelemahan pemelajaran. Tambah beliau masalah menolong inunidmurid yang dicap lemah nierupakan masalah yang paling mendesak dalam pendidikan pada han mi. Hasrat untuk menolong munid-munid lambat mengatasi masalah dan kesukaran pemelajaran tidak akan tenlaksana sekinanya pelaksanaan pengajaran pernulihan itu diserahkan kepada guru khas semata-mata kerana mereka dibeni status dan tanggungjawab rasmi sebagai guru khas. Koh (1987) inenegaskan bahawa guru khas tidak akan dapat inemikul beban yang berat mi tanpa kerjasama empat penjunu iaitu danipada guru biasa, guru besar sekolah, ibu bapa dan pegawai Kenientenian Pendidikan. Pengajaran-pengajaran pemulihan amat penting dilakukan dalam sistein pendidikan kita. Menurut Zainal (1986) pengajaran pemulihan amat penting di Malaysia kenana penempatan murid-munid dalam danjah berdasarkan umur kronologi dan bukannya umur mental. Keadaan ~ni bentambah mendesak lagi apabila sistem kenaikan darjah secara automatik dalam saiz kelas yang besan dilakukan sehingga menyebabkan guru biasa tidak dapat melayan sepenuhnya murid dalarn kelas yang diajar. Zainal menegaskan bahawa guru besar sebagai pengurus ikhtisas haruslah memahami segala kepenluan guru khas dan meinbeni sokongan dalam pelaksanaan program pemulihan. Ini bukan sahaja untuk memenuhi kepentingan murid lambat malah untuk memastikan pengalanian dan pengetahuan ikhtisas guru khas dapat digunakan scpenuhnya. Menurut beliau lagi, amatlah bahayajika guru besar dan guru biasa menaruh jangkaan yang terlalu tinggi terhadap apa yang dapat dihasilkan oleh guru khas secara perseorangan, kerana guru khas bukanlah pakar dalam semua bidang tentang masalah pemelajanan. Sebaliknya adalah berbahaya juga jika guru khas menganggap bahawa hanya dia yang pakar dalam bidang pengajaran pemulihan. Oleh itu beliau menyarankan agar kerjasama yang erat diwujudkan antara guru khas dengan semua pihak untuk membolehkan program pengajaran pemulihan berjalan dengan berkesan di sekolah. Berteraskan konsep kenjasama mi beliau mencadangkan agar dapat diwujudkan hubungan yang lebih rapat dan berterusan antara Kementerian Pendidikan dengan Jabatan Pendidikan Negeni, Pejabat Pendidikan Daerah dan sekolah. mi sangat penting bagi menjamin keberkesanan program pemulihan yang merupakan satu aspek baru dalam sistem pendidikan negara mi. Kerjasarna itu boleh diadakan dalam bentuk pengelolaan dan pengawasan yang rapi terhadap program pemulihan mi di sekolah sama ada danipada Kementerian 40

PENGAJARAN PEMULIHAN SECARA AM

Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri atau Pejabat Pendidikan Daenah. Abu (1986) juga menegaskan pentingrlya kerjasama, kerana usaha untuk mengatasi keleinahan pemelajaran rnunid lambat secara menyeluruh bukanlah satu penkara yang mudah, yang boleh dibuat oleh guru khas seorang din. Kepincangan-kepincangan yang tendapat di dalam kelas khas tidak akan dapat diatasi melalui pengelolaan dan pengunusan kelas yang dijalankan oleh guru khas sahaja. Antana bentuk kerjasama yang disarankan oleh Pusat Penkembangan Kunikulum (1985) ialah pembentukan Jawatankuasa Khas Pengajanan Pemulihan di peningkat negeni bagi inenibantu pengelolaan dan pengawasan yang napi terhadap program pemulihan sekolah. Usaha mi sudah pasti dapat meningankan beban yang dipikul oleh Jemaah Nazir Persekutuan Kementerian Pendidikan Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum juga mencadangkan agar satu strategi untuk meningkatkan lagi pencapaian pengajanan pemulihan di sekolah rendah dirancang kerana setakat mi pengajanan pemulihan hanya benjalan mengikut kemamnpuan guru khas sahaja. Antara strategi yang disarankan ialah pihak sekolah mengambil inisiatif untuk mnelibatkan ibu bapa dalam program sekolah, sesuai dengan kemampuan mereka supaya apa-apa yang munid belajar di sekolah dapat dikukuhkan di rumah. Abdul Halim (1986) pula mencadangkan Kementenian Pendidikan rnembanyakkan lagi penyelidik terlatih dan pakar-pakar perubatan, jurupulih dan ahli-ahli psikologi pendidikar. untuk membantu penkhidmatan pengajanan khas mi mencapai kcjayaan yang sewajannya. Koh (1987) menyarankan Kementenian Pendidikan menubuhkan saw sistem Kakitangan Penting untuk menyelia dan menasihatkan Guru Khas Pemulihan yang sudah tentu menghadapi pelbagai masalah dalain pelaksanaan program pengajaran pemulihan di sekolah masing-masing. Koh menambah Kakitangan Penting mi mnestilah benkelayakan dan berpengalaman serta mempunyai cini-cini penibadi yang mernbolehkan meneka dihormati oleh Guru Pemulihan. Tugas utama Kakitangan Penting mi ialah, melalui perhatian dan, perbincangan, niemahami kesulitan Guru Khas dan menolong mereka mencani penyelesaian yang mungkin berkesan di samping menggalakkan mereka menjalankan aktiviti profesional untuk penilaian din dan kemajuan din. Ini semata-mata untuk menjamin pengajaran pemulihan di sekolah rendah benkembang dengan sihat. Disebabkan guru khas perlu menggunakan inisiatifnya sendini bagi menghadapi murid yang memerlukan bantuan pemulihan jangka pendek dan jangka panjang, maka Zainal (1986) menyeru pihak sekolah mnem41

GURU KHAS PEMUL!HAN: FUNGSI DAN MASALAH

benikan kerjasama dengan cara tidak menjadikan guru khas sebagai guru ganti yang menggantikan guru yang tidak hadir ke sekolah. Jika sekolah masih berbuat demikian maka kelas khas pemulihan terpaksa ditutup buat sementara waktu dan mi sudah tentu akan menjejaskan pemelajaran mnunid-murid lambat. Menurut Koh, guru khas bertanggungjawab atas perancangan dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti pemulihan. Untuk menjalankan tanggungjawab mi Guru Khas mestilah mempunyai kemahiran, kepakaran khas, kecekapan dan pengetahuan profesional seperti pengetahuan dalam pembinaan dan penggunaan ujian diagnostik dan pencapaian, pengembangan, penilaian dan penggunaan bermacam jenis bahan pengajaran, pengajaran individu dan implikasi pelbagai pendekatan dalam kemahiran membaca, menulis dan mengira. Di samping itu guru khas memerlukan ciri-ciri penibadi yang positif seperti tabah hati, optimis dan ada daya kepimpinan.
Menurut

Koh lagi guru khas juga mesti cekap membuat pengesanan

yang tepat, mengadakan program pemulihan yang berstruktur dengan objektif-objektif khusus, dan menjalankan pengajaran pemulihan diindividukan dengan menggunakan pelbagai jenis bahan dan pendekatan boleh memupuk minat murid lambat terhadap aktiviti pemulihan supaya pemelajaran yang berkesan boleh berlaku dalam kelas khas pemulihan.

Di samping itu Koh menegaskan, guru khas mesti mempunyai kebolehan untuk menjalinkan pertalian dengan guru-guru lain di sekolahnya,

dan

mi

merupakan suatu kualiti profesional yang amat penting pada

seseorang Guru Khas Pemulihan yang berjaya, sebab Guru Khas mestilah seberapa cepat yang mungkin mendapat kepercayaan dan kerjasama

daripada guru biasa di sekolahnya. Bagi mendapatkan kualiti profesional yang amat penting mtu menurut Koh, guru khas mestilah mempunyai kemahuan untuk meningkatkan kecekapan sebagai Guru Khas Pemulihan supaya tidak ketinggalan zaman dan untuk memaksimumkan kebenkesanan pengajaran pemulihan. Sikap mi mesti tertanam pada jiwa setiap guru khas di sekolah rendah.

Satu kajian yang pernah dijalankan berkaitan dengan pengajaran pemulihan di Malaysia ialah Projek Pendidikan Imbuhan. Projek mi
dilancarkan pada tahun 1972 oleh Pusat Perkembangan Kurikulum

Kementerian Pendidikan. Kajian

mi adalah

sebagai melaksanakan satu

daripada syor penting yang terkandung dalam Laporan Kajian Keciciran 1972. Syor mi menyarankan pendidikan imbuhan patutlah diadakan

untuk membantu kanak-kanak yang kurang bernasib baik di negara mi. Projek Pendidikan Imbuhan mi menerima bantuan kewangan daripada
42

PENGAJARAN PEMULIHAN SECARA AM Bernard van Leer dan negara Belanda dan bantuan teknikal danipada sebuah pasukan pensyarah Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Projek mi dinamakan Projek Pendidikan Imbuhan tetapi aktivitiaktivitinya lebih merupakan aktiviti pemulihan. Projek mi bolehlah dikatakan hasil langsung danipada Kajian Kecicinan 1972 supaya tindakan imnbuhan diambil pada peningkat seawal mnungkin. Maka projek mi tertumpu pada peringkat prasekolah dan Sekolah nendah bawah. Komponen prasekolah bertujuan untuk menentukan jenis kemahiran dan pengalaman yang diperlukan oleh kanakkanak sebagai persediaan memasuki sekolah nendah. Komnponen sekolah nendah bawah adalah untuk mencegah dan membetulkan kelemahan pemelajaran murid yang kurang bernasib baik. Secana am matlamat Pnojek Imbuhan Sekolah Rendah Bawah (PISR) ialah untuk membantu niunid yang kurang bernasib baik dalam sekolah rendah bawah yang ramai, antaranya merupakan municl lambat dan berpencapaian nendah. Projek Imbuhan Sekolah Rendah bertujuan mengurangkan jurang perbezaan antara murid lambat mi dengan rakan sebaya mereka yang lebih bernasib balk dengan membetulkan kekurangan dan kelemahan pemelajaran yang menyebabkan kemunduran akademik mereka. Peringkat awal projek mi mengutamakan pencegahan kelemahan pemelajaran daripada berlanjutan dan bertindan-tindan serta menjejaskan seluruh pendidikan kanak-kanak yang kurang bernasib baik. Rancangan rintis mi secara khusus bertujuan mengesan kelemahan munid tahun tiga dalam pemelajanan Bahasa Malaysia, Bahasa Inggenis dan Matematik serta mencuba strategm pemulihan, termasuk bahan pengajaran untuk mengatasi kekurangan dalam bidang itu. Projek mi mclibatkan guru besar, penolong kanan, guru Bahasa Malaysia, guru Bahasa Inggeris dan Matematik di dua buah kelas sekolah pilihan Pusat Perkembangan Kurikulum. Sampel dipilih daripada sekolah-sekolah rendah yang keputusan darjah limanya kurang memuaskan. Sekolah-sekolah mi terdiri daripada enam buah sekolah di Kelantan, lima di Selangor dan satu di Negeri Sembilan. Yayasan

Projek

mi

berteraskan empat konsep penting iaitu kekekalan hasil

imbuhan, sifat tolong menolong antara guru, tugas guru sebagai ahli diagnosis kelemahan dan peranan guru sebagai ahli taktik pemulihan. Dalam mencuba strategi melatih guru sebagi ahli diagnosis dan ahli dalam pendidikan imbuhan, Projek Imbuhan Sekolah Rendah telah niengadakan bengkel pada Setiap dua minggu di Kota Bharu dan di Kuala Lumpur dan bulan Mci hingga bulan September 1975. Bengkel mi memboiehkan guru bertukar-tukar pengalaman dan pandangan me43

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSm DAN MASALAH

ngenai masalah bersama dalam pengajaran mata pelajanan Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris dan Matematik, mnalah lebih penting lagi. mendapat pendedahan kepada taktik diagnostik dan pelbagai cana pengajaran pemulihan bagi membaiki kesulitan pemelajaran tententu. Guru bukan sahaja diajar menggunakan bahan yang telah disediakan oleh Pasukan Teknikal yang menasihatkan perancangan dan pemjalanan projek in tetapi juga digalakkan dan ditunjukkan cara menibina bahan pengajaran pemulihan untuk objektif khusus. Bahan mi telah dicuba di sekolah berkenaan dan maklumat balik tentang sejauh mana kesesuaian dan keberkesanan bahan yang diberikan itu telah dibincangkan dalani bengkel yang benikutnya. Guru-guru yang (erlibat dalam projek mi menjadi tenaga penintis dalam kegiatan pengajanan pemulihan di sekolah mnasing-masing dan di sekolah lain kelak. Bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia satu sin bahan pengajanan kendini tenancang (pkt) yang telah dinancang dan dibina oleh Pasukan Teknikal henkenaan telah pun digunakan oleh guru sebagai hahan pengajaran pemulihan dalam sekolah masing-masing. Pengajanan kendin terancang diadakan dalam bentuk kad dan buku kecil (modul). Pada tahun 1976 dua bengkel pusat diadakan di Kuala Lumpun bagi guru tahun satu hingga tahun tiga di sekolah pilihan. Bengkel mi dapat membantu guru-guru berkenaan untuk berdikari dalam pengajaran pemnulihan. Projek Imbuhan Sekolah Rendah mi juga dapat menolong guru-guru berkenaan memperoleh teknik diagnostik dan pemulihan untuk membaiki kelemahan pemelajaran. Ia juga menunjukkan bahawa rancangan pendidikan imbuhan boleh benjaya sekiranya objektifnya boleh dicapai atau memberi faedah dan dirancang dengan rapi serta diselenggarakan dengan teratur dan berpeningkat-peringkat serta mendapat sokongan penuh danipada guru besar sekolah yang terlibat. Dapatan daripada projek mi memuaskan. Namun, menurut Koh (1981) terdapat beberapa perkara yang harus diperhatikan dan dikaji oleh pihak yang berkenaan, terutama perancang dan penganjur projek pendidikan imbuhan pada masa akan datang. Pertama, bahan pemulihan yang telah dibina patut disemak, dikategorikan, disusun semula Jan diperbaik untuk tujuan dicetak bagi kepentingan pengajaran pemulihan di sekolah. Kedua, perhatian yang Iebih hendaklah diberikan kepada melatih guru tentang cara-cara menggunakan bahan pemulihan dengan cara yang betul dan berkesan melalui tunjuk ajar dalam situasi yang diaiJakan atau dalam bilik darjah yang sebenar. Ketiga, guru-guru yang bersifat kreatif dan inovatif patut dijadikan 44

PENGAJARAN PEMULIHAN SECARA AM

tenaga penggerak untuk mengukuhkan dan mengekalkarm kejayaan yang telah dicapai, di samping menyediakan tindakan susulan bagi memastikan kejayaan yang dicapai akan ditenuskan dan diperbesarkan. Keemnpat, sikap negatifdan tidak yakin terhadap pendidikan imnbuhan yang ditunjukkan oleh setengah-setengah peserta yang terlibat dalarn hengkel yang diadakan mesti dikikis secepat mungkin agar tidak menjejaskan kejayaan seluruh projek. Sebaliknya peserta mesti ditanamkan sikap positif dalam jiwa bahawa pengajaran pemulihan mnerupakan perkara yang penting dalam proses pengajaran. Kelima, pendidikan imnbuhan patut dijadikan satu aspek kunikulum latihan perguruan pemulihan dan sebuah pusat sumber patutlah didinikan untuk menyimpan buku rujukani mengenai pendidikan imbuhan. Keenam, penyelidikan untuk mnengkaji pelbagai strategi pendidikan imbuhan dan pengajaran pemulihan patutlah digalakkan di kalangan tenaga akademik institusi pengajian tinggi. Dapatan danipada penyelidikan ilmiah akan memberi petunjuk yang benguna kepada pihak penancang pendidikan imbuhan di negara kita, Akhir sekali Koh menegaskan, sebagai satu projek nintis Pendidikan Inibuhan Sekolah Rendah telah nienyemai benih yang akan benpucuk dan memnhesar dalam pendidikan imbuhan di Malaysia. Satui kajian ilrniah yang pennah dilakukan di Malaysia benkaitan dengan pengajanan pemnulihan ialah tesis Ph.D. Koh (1978) yang benjudul Keberkesanan Bahan Pengajaran Kendini Imbuhan dalam Bahasa Malaysia bagi Munid Darjah Tiga (Effectiveness of Compensatory Self-Instructional Materials in Bahasa Malaysia for Standard Three Pupils). Kajian mi bertujuan menyiasat keberkesanan bahan pengajanan kendini terancang (pkt) untuk pengajanan pemulihan Bahasa Malaysia di sekolah rendah atau lebih khusus lagi untuk menolong munid darjah tiga mengatasi kelemahan tertentu dalam mempelajani penbendaharaan kata, kefahaman dan tatabahasa Bahasa Malaysia. Soalan penyelidikannya ialah: Apakah herkesan bahan pemulihan atau imbuhan apabila digunakan bersama buku teks biasa untuk pengajaran Bahasa Malaysia kepada mnunid darjah tiga? Di samping itu, penyelidik juga mengkaji kesan yang mungkin dibawa oleh faktor seperti taraf kebolehan, pengalaman bahasa pertarna dan bahasa kedua serta jantina ke atas pencapaian munid benkenaan. Hipotesis kajian mi ialah bahawa bahan pkt rnempunyai cmi unik yang dapat memudahkan pemelajaran bahasa bagi munid lambat atau berpencapaian rendah yang lazimnya nendah kefahaman dan kunang keyakinan din. Kelebihan bahan pkt antara lain ialah: i. Ta mempunyai objektif yang khusus lagi terang dan segi hasil 45

GURU KHAS PEMUL!HAN: LUNGS! DAN MASALAH

pemelajaran

yang diingini.

Isi pelajarannya dipecahkan kepada bahagian atau langkahlangkah kecil untuk diturut dan disampaikan supaya memudahkan pemelajaran munid. iii. Pengukuhan diadakan melalui pengesahan segera yang dibeni terhadap tiap-tiap jawapan murid. iv. Penilaian pemelajaran mnunid dapat diadakan secana mudah dan cekap dengan memhandingkan pencapaian ujian sebelurn dan ujian selepas satu-satu pelajaran. Kajian mi mengandungi dua bahagian iaitu Ujian Pencubaan dan Ekspenimen Utama. Ujian Pencubaan dimaklumkan pada tahun 1976. Dalam Ujian Percubaan sebanyak dua belas unit bahan telah dibina. dan kemudiannya diuji. Isi bahan mi diasaskan danipada diagnosa dalam kertas Bahasa Malaysia, Peperiksaan Darjah Tiga (1974). Munid yang terlibat adalah dan sekolah terpilih yang berbahasa pengantar Melayu di Kelantan, Selangor dan Negeri Sembilan. Mereka diberi pengajaran pemulihan melalui penggunaan bahan pengajaran kendini dalam jangka masa selama lebih kurang tiga bulan. Dalamjangka masa mi guru kelas yang terlibat menenima taklimat dan penerangan tentang cara menggunakan bahan pkt dalam bengkel yang diadakan sekali dalam setiap dua minggu. Dalam Eksperimen Utama yang dijalankan selama lebih kurang 10 bulan pada tahun 1976, penyelidik menggunakan bahan pkt yang telah diperbaik. Ekspenimen mi melibatkan munid sekolah kebangsaan, munid sekolah Cina dan murid sekolah Tamnil yang munidnya hanya belajar melalui buku teks biasa. Tempoh percubaan bagi kedua-dua kumpulan adalah sama. Guru dan sekolah eksperimen menenima hanya taklimat tak formal dan semasa ke semasa daripada penyelidik. Anal isis keputusan Ujian Percubaan memperlihatkan pertambahan (markah) yang signifikan dalam pencapaian ujian selepas pelajaran bagi semua unit bahan, dan menunjukkan juga bahawa peratusan yang signifikan daripada murid memperoleh markah penuh dalam ujian selepas pelajaran. Ini menandakan bahawa bahan pkt telah berjaya membantu munid berkenaan menguasai kernahiran khusus yang diingini. Tambahan lagi, jawapan guru berkenaan dalam soal selidik menunjukkan bahawa pada keseluruhannya, guru yang terlibat dalam Ujian Percubaan menganggap bahan mi sebagai berguna kepada mereka (guru) serta kepada murid. Bagi Eksperimen Utama pula, analisis atas perlakuan murid teruta-

ii.

46

PENGAJARAN PEMULIHAN SECARA AM

rnanya perbandingan pencapaian sebelum pelajaran dan selepas pelajanan mi bahan pkt telah menghasilkan dapatan penting seperti yang berikut: i. ii. Bahawa bahan pkt boleh digunakan dengan berkesan jika dipakai sebagai bahan tambahan dalam pengajaran biasa. Bahawa bahan pkt adalah berkesan sebagai bahan pemulihan untuk mengajar kemahiran khusus kepada pencapai rendah.

iii. Bahawa bahan pkt adalah berkesan sebagai bahan tambahan dalam pengajaran perbendaharaan kata kepada murid sekolah rendah Cina dan Tamil, dan dalam pengajaran kefahaman dan tatabahasa kepada murid sekolah rendah kebangsaan. iv. Bahawa bahan pkt disambut baik oleh guru dan munid.
v.

Bahawa dengan perancangan yang baik, penggunaan bahan mi tidak semestinya memberatkan lagi urusan pentadbiran guru berkenaan.

Dapatan di atas menunjukkan potensi bahan pkt, dan pihak berkenaan patutlah menimbangkan pembinaan dan penggunaan bahan mi sebagai bahan pemulihan dalam bilik darjah dengan tujuan rnenolong murid lambat khususnya untuk mengatasi kesulitan pemelajaran yang

tertentu.
Adalah penting ditegaskan bahawa Koh tidak mengesyorkan hahawa pengajaran menggunakan bahan pkt boleh menggantikan pengajaran konvensional atau buku teks. Apa-apa yang disarankan ialah supaya pengajaran konvensional yang menggunakan buku teks disalinglengkapkan dengan bahan pkt khususnya untuk membantu murid lambat

meningkatkan taraf pencapaian mereka.


Satu lagi kajian yang berkaitan dengan pemulihan ialah projek

InSPIRE. Projek

mi dimulakan oleh beberapa orang pengkaji dan

Pusat

Pengajian Pendidikan Universiti Sains Malaysia mulai tahun 1977.

Antara matlamat umum projek ialah:


i. Untuk mengenal pasti dengan cara yang sistematis tentang masalah pemelajaran dan pengajaran murid-murid sekolah

rendah di kawasan luar bandar. ii. Untuk mencari satu pendekatan alternatif tentang corak dan bentuk ujian bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran dan
47

GURU KHAS PEMUJIHAN: LUNGS! DAN MASALAH

pemelajaran di sekolah nendah luar bandar. Fokus utama projek mi ialah untuk menguhahsuai proses dan bahan pengajaran/pemelajaran serta untuk meningkatkan pencapaian kernahiran dan segi perlakuan dan penwatakan kanak-kanak, kernahiran herhahasa, cara berfikir, dan sikap bekenjasarna kanak-kanak dalam masyarakat. Mulai tahun 1981 tumpuan dan aktivitinya telah dipenluaskan. Projek mi telah inendapat kenjasama erat clan Pusat Penkembangan Kunikulum Kementenian Pendidikan Malaysia. Pada tahun 1983 projek InSPIRE telah menghasilkan bahan pengajanan dalam mata pclajaian Bahasa Malaysia, Matematik, Bahasa Inggenis, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil bagi tahap satu. Bahan-bahan pengajaran yang diusahakan inerupakan bahan sokongan untuk membantu guru dalam mengenclalikan aktiviti pengajanan/pemelajanan di bilik darjah. Bahan mi juga dapat membantu serta meningankan beban tugas guru kelas terutania dalam inenjalankan pengajaran pemulihan. Pengelolaan dan tunjuk ajar rnelalui video dan perbincangan di Pusat Perkembangan Kunikulumn tentang bahan pemulihan Bahasa Malaysia tenmasuk pukal pemulihan clan pengayaan. Penggunaan bahanbahan mi bergantung kepada keperluan dan situasi. Guru bolehlah menyesuaikan penggunaannya sama ada sebagai bahan pemulihan, bahan pengayaan ataupun bahan asas mengikut kebolehan murid-munid dan situasi pemelajaran. Sehingga kini bahan-bahan pengajanan projek InSPIRE mi telah disebar luas hampin ke semua sekolah rendah di Malaysia. Keberkesanan penggunaan bahan projek mi belum diketahui lagi. Akhin sekali terdapat satu lagi projek yang berkaitan dengan pengajanan pemulihan yang turut disertai oleh Malaysia iaitu INNOTECH: Non-Traditional Roles (NTR) Project. Projek mi telah dilancarkan pada akhir tahun 70-an oleh INNOTECH satu danipada pusat SEAMEO, dan pnojek mi bentujuan rneriingkatkan taraf pengajanan di sekolah rendah di kalangan negara-negara ASEAN. Malaysia telah mengambil bahagian dalam projek mi dan Maktab Perguruan Ilmu Khas, Cheras, Kuala Lumpur telah dibeni tanggungjawab untuk menjalankan aktiviti kajian yang berkaitan dengan projek tensebut. Hasil kajian itu, dua pukal alat bantu mengajar Non-Traditional Roles (NTR) telah dihasilkan. Satu pukal berkaitan dengan pengajaran pemulihan dan satu lagi benkaitan dengan alat pandang-dengar dan bahan Matematik. Bahan pengajaran pemulihan itu mengandungi 10 modul terancang yang dirancang khas 48

!ENGAJARAN !FMULIHAN SLCARA AM

digunakan oleh guru pemulihan. dan guru-guru yang berpeluang menggunakan bahanbahan mi mendapati bahan mi berguna. Penilaian tentang kebcrkesanan modul mi telah dijalankan pada awal tahun 1982. Hasil penilaian yang dilakukan ke atas bahan-hahan iw menunjukkan sambutan yang amat Ton-Traairional Roles Project yang mneiiggalakkan. Persidangan akhin 1, dihadini o!eh peserta dan semua negana yang mengambil bahagian dalam projek mi telah menentukan agar setiap negana ahli SEAMEO menyeharkan bahan--bahan mi kepada scmua institusi dan bahagian pendidikan dalam Kementenian Pendidikan negana masing-masing. Bagi Malaysia, Maktab Penguruan Ilmu Khas, Chenas sedang menyemak dan niencetak semua modul tersebut dan adalah diharapkan akan disebanluaskan kcpacla seinua bahagian yang benkaitan. Kesirnpulannya, kerja peniulihan adalah satu kerja yang amat numit senta memerlukan kerjasama danipada semua pihak dan memerlukan kecekapan yang tinggi dan sikap positif danipada guru pemulihan.
untuk Pensyarah

49

BAB2 FUNGSI DAN MASALAH GURU KHAS PEMULIHAN (DAPATAN KAJIAN*)


Dapatan ml ditulis berdasarkan Objektif Kajian dan Reka Bentuk dan Prosedur Penyelidikan yang dibuat oleh penulis lihat Lampiran.

Latar Belakang Sekolah Pertama


Sekolah pertama yang dijadikan tempat kajian ialah sebuah sekolah rendah di Kepong. Sekolah mi terletak dalam kawasan seluas 2.02 hektar, kira-kira 4.8 kilometer dan pekan Kepong, Selangor Darul Ehsan. Sekolah mi terdiri daripada dua blok bangunan. Blok pertama ialah bangunan kayu satu tingkat yang didirikan pada tahun lima puluhan. Blok bangunan yang kelihatan begitu usang mi mengandungi tiga bilik darjah iaitu kelas tahun tiga, kelas tahun empat dan kelas tahun enam. Blok yang kedua ialah bangunan batu dua tingkat yang mengandungi tiga bilik darjah di tingkat atas di samping bilik pejabat am dan pejabat guru besar, sebuah bilik guru, tandas dan dua bilik stor. Satu daripada bilik guru dan tandas bilik pusat sumber dan stor yang kedua yang terletak di hujung blok dijadikan Kelas Khas Pemulihan. Di hujung bangunan blok baru terdapat sebuah kantin yang sederhana besar. Bersebelahan dengan kantin terdapat sebuah rumah guru Oleh sebab kawasan sekolah mi amat kecil, sebuah padang kecil berhadapan dengan bangunan sekolah menjadi tempat murid-murid bermain. Sekolah mi dikategorikan sebagai sekolah gred C di kawasan luar bandar. Kategori mi ditetapkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Se-

Dapatan mi ditulis berdasarkan Objektif Kajian dan Reka Bentuk dan prosedur Penyelidikan. Lihat Lampiran A dan B.

50

FUNGSI DAN MASALAH GURU KUAS PEMULIHAN

Gambar I Bangunan Sekolah Kajian Pertama (Sekolah Rendah di Luar Bandar).

langor. Jumlah murid sekolah mi ialah seramai 310 orang dengan jumlah guru seramai 13 orang termasuk guru besar. Terdapat sembilan buah kelas iaitu dua kelas untuk tahun satu, empat kelas tahun dua, satu kelas tahun tiga, satu kelas tahun empat, dua kelas tahun lima, satu kelas tahun enam dan satu bilik agama. OIeh sebab jumlah murmdnya kecil maka sekolah mi hanya mempunyai satu sesi sahaja iaitu sesi pagi. Purata murid sekolah mi terdiri danpada 30 peratus murid berketurunan India dan 70 peratus murid berketurunan Melayu. Tiada murid keturunan lain di sekolah mi. Kebanyakan murid berasal daripada keluarga miskin dan sedikit daripada golongan sederhana. mi disebabkan sekolah mi terletak berhampiran dengan kawasan perkampungan Melayu dan kawasan setinggan keturunan India.

Kelas Khas Pemulihan


Fokus kajian adalah ke atas kelas khas pemulihan yang terletak di bulk hujung bawah bangunan baru. Kelas mi mula diadakan pada bulan Januari 1986, walaupun sekolah mi sudah ada Guru Khas Pemulihan 51

GURU KHAS PEMUL1HAN~FUNGSI DAN MASALAH

lulusan Kunsus Khas Pernulihan sepenuh niasa (satu tahun) dan Maktab Perguruan Ilmu Khas, Cheras, Kuala Lumpur pada tahun 1983. Kelas Khas Pemulihan mi sebenarnya adalah bilik stor yang telah diubah suai. Kelas mi mengandungi sebuah meja guru, tiga buah meja panjang, lima buah bangku panjang (bangku dan meja kantin sekolah), sebuah papan lembut sedenhana besar, sebuah almari larna (menyimpan alat bantu mengajar), sebuah kipas angin siling dan sebuah lampu bulat. Keadaan kelas mi sangat sempit serta ticlak sesuai untuk pemelajaran murid-murid pemulihan, yang amat memenlukan tempat belajar yang Iebih selesa, lapang dan menanik. Oleh sebab masalah itu, maka Guru Khas Peniulihan terpaksa merteriina keadaan yang ada, asalkan pengajaran peinulihan dapat dijalankan.

Guru Khas Peniulihan Pertama


Guru Khas Pernulihan di sekolah mi ialah orang pertama dan yang tunggal berkelulusan Kursus Khas Pemulihan sepenuh masa (satu

Gambar 2 Kelas Khas Pemulihan tenletak di hujung bangunan bahagian bawah ke hilik stor (Sekolah Kajian Pertama). 52

FUNGSI DAN MASALAH GURU KHAS PEMULIHAN

tahun) di daenah Gombak. Beliau juga merupakan seorang daripada 23 orang Guru Khas Pemulihan di Selangor Darul Ehsan yang mendapat Kursus Khas Pemulihan saw tahun di Selangor (sumber Jabatan Pendidikan Negeni Selangor, 1987). Beliau mempunyai kelulusan Malaysia Certificate of Education (M.C.E.) dan mendapat latihan perguruan dalam Kursus Pendidikan Sekolah Rendah di M~ktahPerguruan Raja Melewar, Seremban, Negeni Sembilan. Kini beiiau herumur 32 tahun, sudah berkeluarga dan mernpunyai dua orang anaL Beliau dilantik menjadi guru pada 1 Januari 1977 dan ditempatkan di sekolah mi. Sebelum mengikuti Kursus Khas Pemulihan pada tahun 1983 dengan kere!aan sendiri, bcliau ditugaskan mengajar rnata pelajaran Bahasa Inggeris pada hampir sernua kelas di sekoiah ml. Setelah tarnat kursus mi, beliau terus menyumbangkan perkhidrnatan di sekolah yang sama dan masih ditugaskan mengajar mata pelajaran Bahasa Inggenis. Beliau hanya dapat mernhuka kcias khas peirnilihan pada tahun 1986. Pengajaran pemulihan ml diadakan untuk 38 orang murid yang diambil daripada kelas-kelas yang ditetapkan. Jumlah masa mengajar, niasa panduan dan persediaan seha~yak I I)() minit seminggu, ditambah dengan 60 minit urituk waktu ko~:urlkulinpada han Sabtu.

Tugas dan Tanggungjawab Guru Khas Pernulhan di Sekolah Pertama


Tugas yang tercatat dalam Buku Persedi:c;n Mengajar dan Dalani Scnarai Tugas Guru-guru: i. ii. Tugas pentadbiran Guru Disiplin, Guru Pusat Sumber; Guru Projek Susu Sekolah; Guru Radio dan Televisyen Pendidikan. Tugas kunikulum: Guru Khas Pemulihan dan guru kepada semua mata pelajaran kecuali Agama dan Tulisan Jawi.

iii. Tugas kokurikulum: Guru Kelab Bahasa Inggeris; Guru Rumah Hijau; Guru Permainan Bola Jaring; Ahli Jawatankuasa Persatuan thu Bapa (wakil guru). Tugas dan tanggungjawab di atas diherikan kepada Guru Khas Pemulihan mi kerana beliau telah inengikuti kursus-kursus yang herikut: (a) Kursus Teknologi Pendidikan. 53

GURU KHAS PEMULIHAN; FUNGSI DAN MASALAH

(b) Kursus Bahasa Inggeris KBSR Tahap Satu dan Tahap Dua. (c) Kunsus Bahasa Malaysia KBSR Tahap Satu dan Tahap Dua. (d) Kursus Bola Janing Daerah Gombak. Tugas sebagai guru disiplin dibenikan kepadanya kerana beliau merupakan guru kanan di sekolah itu. Tugas-tugas lain yang dijalankan oleh Guru Khas Pernulihan pertama: Terdapat tugas-tugas lain yang dijalankan oleh Guru Khas Pemulihan selain yang tercatat dalam Buku Persediaan Mengajar Guru.

SENARAI TUGAS GURU 1987 Tarikh


1. 10.87 hingga 30.10.87

Tugas
Menjalankan tugas untuk menyiapkan Kajian Bancian Membaca untuk peringkat sekolah pertama (Kajian mi ditaja oleh pihak Bank Dunia melalui Kementenian Pendidikan) seterusnya ke Jabatan Pendidikan Negeni dan Pejabat Pendidikan Daerah seterusnya ke sekolah-sekolah. Mengambil alih sepenuhnya kelas tahun satu, kerana guru tidak hadir. Menjadi guru ganti pada kelas tahun enam selepas rehat hingga tamat waktu persekolahan, sebab gurunya tidak sihat. Memberi keterangan tentang perkembangan sekolah kepada Kakitangan Penting Bahasa Inggeris. Melayan Kakitangan Penting Teknologi Pendidikan dan Jabatan Pendidikan Negeni bagi pihak Projek Bank Dunia, untuk mengesahkan sama ada buku sumbangan yang dibenikan di bawah Projek Bank Dunia sudah diterima atau belum oleh sekolah. Mengawasi pentadbiran sekolah kerana guru besar dan guru penolong kanan bertugas di luar. Mengendalikan urusan pembelian hadiah untuk murid sempena Han Ucapan dan Penyampaian Hadiah, bermula dan urusan memilih, membeli, membalut dan melabel hadiah itu. Kesemua urusan mi dilakukan pada waktu persekolahan.

21.10.87 23.10.87

27. 10.87 28.10.87

2.11 .87

5. 11.87

54

FUNGSI DAN MASALAH GURU KHAS PEMULIHAN

6.11 .87

8. 11 .87

Tenlibat dalam pemilihan acara persembahan munid yang akan dipersembahkan pada Han Ucapan dan Penyampaian Hadiah. Pada waktu selepas rehat. Menguruskan persiapan untuk Jamuan Akhir Tahun Sekolah bersama Persatuan Ibu Bapa Guru serta Ahli Lembaga Pengurus Sekolah.

Jadual tugas bagi tahun 1987 bermula dan tanikh 19.10.87 hingga 9.11.87 sahaja (tempoh kajian dan pemenhatian pengkaji di sekolah tersebut), sebelum tempoh itu tidak dicatatkan oleh Guru Khas Pemulihan kerana pada ketika itu kelas pemulihan berjalan sepenuhnya hingga ke akhir tahun. Guru Khas Pemulihan membuat catatan semua tugas yang diarahkan oleh guru besar bagi tahun 1985 dan 1986 sahaja. OIeh sebab itu Senarai tugas tercatat dalam buku catatan sahaja disenaraikan. Antaranya:

SENARAI TUGAS GURU 1986 Tarikh


6. I .86 hingga 22.1.86 23.1.86

Tugas
Menggantikan guru tahun dua yang sedang cuti bersalin.

25.1.86

28.1.86 30. 1.86

3.2.86 13.2.86

Menghadiri mesyuarat Bola Jaring Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah di Sekolah Rendah (C) Selayang Baru, Selangor. Menjalankan tugas sebagai Guru Pusat Sumber. Datang ke sekolah untuk mengemaskan bilik pusat sumber dan 10:00 pagi hingga 1:00 tengah han. Menggantikan guru tahun enam yang menjadi Pengawas Peperiksaan Penilaian Tahun Tiga di sekolah lain. Menulis resit yuran Majlis Sukan Sekolah-sekolah Daerah (MSSD), yuran sekolah dan yuran peperiksaan bagi tahun dua sebab gurunya cuti bersalin. Menggantikan guru tahun enam sebab guru-gurunya menyelia pepeniksaan tahun tiga KBSR di sekolah lain. Mengadakan Pertandingan Bola Janing Majlis Sukan Sekolah-sekolah Daerah Zon Kepong di padang sekolah, dan 8:30 pagi hingga 1:00 tengah han dan dan 3:00 petang hingga 6:00 petang. 55

GURU KHAS Pt~MLJT.tHAN;FUNGSI t)AN MASA[AH

18.2.86 25.2.86

Pergi ke Sekolah Taman Ehsan untuk berjumpa pengadil bolajaning peningkat zon, waktu selepas nehat. Mengadili pertandingan hola janing antara Zon Kuang menentang Zon Kepong cli Sekolah Sungal Pelong. Menggantikan guru tahun lirna dan tahun enam sehab mereka mengadili pentandingan badminton di kelab In stitut Penyelidikan Perhutanan. Bertugas mengelolakan hacliah untuk acara Merentas Desa peningkat daerah pada han Sabtu dan 8:00 hingga 12:30 tengah han. Menggantikan guru tahun tiga sebab gurun~amenjadi pengadil Majlis Sukan Sekolah-Sekolah [)aerah di Sri Gasi ng. Mengambil alih kelas tahun ~atu. Mengernaskinikan bilik pusat uimher. Mengambil alih kelas tahun lima sebelurn. rcliat kerana gununya menghadini temuduga. Menghadini Kursus Teknologi Pendidikan di Sekolah Menengah Batu Caves. Menjaga kelas tahun tiga pada tiap-tiap han Selasa, waktu sehelum jehat (2 kali) sebah gurunya menghadini kursus. Menggantikan guru tahun satu sehab gurunya rnenghadin mesyuanat di Klang Gate, satu han. Membantu guru pelatih menjalani latihan mengajar dalam Pengajanan Pemulihan dan Maktab Perguruan Ilmu Khas, Cheras, Kuala Lumpur, menjalani ujian diagnostik selama empat han. Membantu guru pelatih menjalankan pengajaran pemulihan kepada munid tahun satu dan munici tahun tiga.

15.3.86

5.5.86

---

19,5.86 6.6.8( 21.6.86 28.6.86 5.7.86 22.6.86

--

I .9.86 8.9.86

15.9.86 I .9.86 hingga 12.9.86 15.9.86 h ingga 16.9.86

Menggantikan guru tahun tiga kerana gununya uzur.

Menggantikan guru tahun tiga kerana gurunya uzur.

56

FUNGS! DAN MASALAH GURU KHAS PEMULIHAN

SENARAI TUGAS GURU 1985 Tarikh


2. I .85 hingga 3.1.85 4. I .85 7.1.85

Tugas
Mengambil alih kelas tahun satu untuk sementara waktu dan menyelanaskan penclaftaran munid. Mengambil a!ih kelas tahun dua dan mengemaskan bilik darjah. Mengambil alih kelas tahun tiga hingga guru hanu mendaftar din ke sekolah tersehut. Menekodkan senanai nama munid tahun !iga clan mcncatatkan hayanan yunan. Mengemas buku-huku narnpaian dan lcrnharan kcrja murici tahun satu dan dua senta menyenahkan kepada guru besar sebagaimana yang dianahkan. Mengambil alih kelas tahun satu dan mengedankan bukubuku rampaian kepada semua munid yang telah menjej askan bayaran. Mengambil alih kelas tahun dua sebagai pengganti guru yang tidak hadin ke sekolah. Menghadini mesyuaratpertandingan bolajaning di Sekolah Rendah Taman Ehsan, 2:30 petang. Membawa pasukan bola janing ke Sekolah Kehangsaan Sungai Pelong untuk mengambil hahagian peningkat antara zon. Penlawanan diadakan pada waktu pagi. Menyediakan fail pejabat, ineinbuat tajuk dan nombon fail. Menyediakan soalan Pendidikan Moral untuk tahun satu, dua dan tiga. Menyediakan carta gainbar guru dan kakitangan sekolah yang lain untuk kegunaan bilik guru besar. Pergi ke kilang percetakan di Kepong untuk menguruskan percetakan kad Han Sukan. Mengambil alih kelas tahun tiga sepanjang masa pensekolahan kerana gurunya sakit. Mengambil alih kelas tahun tiga dan waktu selepas rehat hingga tamat waktu persekolahan. Mengambil alih kelas tahun tiga dan pada waktu mata pelajaran Agama kenana tidak cukup guru agama di Sekolah tersebut. 57

--

8. I .85

10.1.85 hingga 11.1.85 14.1.85 1.2.85 25.2.85

5.3.85 12.3.85 14.3.85 28.3.85 2.5.85 8.5.85 28.5.85

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGS! DAN MASALAH

25.6.85 26.6.85 28.6.85 29.6.85

1.7.85 hingga 5.7.85 8.7.85 hingga 9.7.85 22.7.85 23.7.85 12.8.85 hingga 13 .8.85 20.8.85

Mengambil alih kelas tahun empat dan mengajar hingga tamat waktu persekolahan. Mengambil alih kelas tahun tiga dan mengajar hingga tamat waktu persekolahan. Menggantikan guru tahun dua dan mengajan hingga tamat waktu persekolahan. Mengambil alih kelas tahun tiga sebab gurunya membawa murid sekolah mengambil bahagian dalam musabaqah membaca al-quran peringkat daerah. Mengambil alih kelas tahun tiga kerana guru agama sementara telah menamatkan perkhidmatan di sekolah itu. Mengambil alih kelas tahun tiga kerana gununya mengambil cuti bersalin tambahan selama dua han. Mengambil alih kelas tahun tiga kerana gurunya menghadiri beberapa mesyuarat. Mengambil alih kelas tahun tiga kerana gurunya menjalankan Ujian Tenaga Asas untuk tahun enam. Mengajar di kelas tahun dua sebab gurunya menghadini konvokesyen di Maktab Perguruan Kinta, Ipoh. Mengajar di kelas tahun dua kerana gununya menghadini konvokesyen di Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak. Mengambil alih kelas tahun enam kerana gurunya pergi menyambut kepulangan ibu bapanya dan Makkah. Mengajar di kelas tahun dua sebab gurunya tidak dapat hadir atas sebab-sebab yang tidak dielakkan. Mengambil alih kelas tahun satu kerana gurunya pergi menjalani pemeriksaan doktor. Membawa munid-murid sekolah ke Sekolah Rendah Kebangsaan Taman Ehsan, untuk pertandingan bercenita dan 8:30 pagi hingga 12:30 tengah han. Mengambil alih kelas tahun dua bermula selepas rehat hingga tamat waktu persekolahan, kenana gununya demam dan dibenarkan pulang oleh guru besar. Mengajan di kelas tahun enam kerana gununya ada urusan peribadi.

19.9.85 23.9.85 27.9.85 30.9.85

2. 10.85

28.10.85 hingga 29.10.85

58

FUNGSI DAN MASALAI-I GURU KHAS PEMULIHAN

30.10.85

Menjaga kelas tahun tiga kenana gununya menjalankan urusan sekolah dan pagi hingga waktu rehat.

Kesimpulannya Guru Khas Pemulihan mi terpaksa menjalankan benbagai-bagai tugas yang tidak langsung berkaitan dengan pengajaran pemulihan selain menjadi guru ganti. Berdasarkan Buku Catatan Khas Pemulihan dan temuramah pengkaji dengan guru-guru biasa dan guru besan sekolah pertama, didapati guru khas mi paling kenap menjadi guru ganti dan mengambil sepenuhnya tugas guru biasa yang tidak hadir ke sekolah. Pada tahun 1985 guru khas telah menjadi guru ganti secara kasan sebanyak 27 kali setahun, manakala pada tahun 1986 sebanyak 17 kali. Jika dibandingkan dengan guru lain, mereka menjadi guru ganti hanya satu atau dua kali sahaja dalam setahun. Jelaslah bahawa guru khas mi amat kenap menjadi guru ganti berbanding dengan guru biasa yang lain. Maklumat mi menunjukkan bahawa Guru Khas Pemulihan menenima amat banyak gangguan dalam usaha menjalankan tugasnya sebagai Guru Khas Pemulihan di sekolah pertama. Tugas-tugas yang benkaitan dengan pengajaran pemulihan: Guru Khas sekolah mi menggunakan satu danipada tiga cara pengajaran pemulihan yang disarankan oieh Bahagian Sekolah-sekolah Kementenian Pendidikan melalui Pekeliling KP (BS) 8502/5/PKIJId. VI(26) bertarikh 28 Januani 1986, yang bertajuk Strategi Pemulihan bagi Munid-munid yang Menghadapi Masalah Pembelajaran di Sekolah Rendah dan Pclunjunan Program Pemulihan iaitu alternatif yang ketiga (him. 2). Sekolah mi mempunyai satu kelas khas pemulihan sahaja bagi satu danjah. Bilangan munid bagi tiap-tiap darjah pada tiap-tiap masa ialah seramai 4 hingga 7 orang. Sistem yang digunakan mi ialah sistem yang diistilahkan Koh (1983) sebagai Sistem Pengunduran. Menunut Sharifah dan Chua (1985), kebanyakan sekoiah rendah di negara kita menggunakan sistem mi. Dalam Sistem Pengajaran Pemulihan in murid-munid yang memeriukan pengajaran pemulihan dibawa ke bilik khas pemulihan untuk mendapatkan pengajanan pemulihan danipada Guru Khas Pemulihan. Munid-munid mi dibawa pada waktu mata pelajanan asas (3M) iaitu Bahasa Malaysia dan Matematik sahaja. Setelah tamat waktu mata pelajaran asas itu, murid-munid mi dikembalikan semula ke kelas asal meneka untuk meneruskan pelajaran lain bersama rakan kelas meneka yang lain. Rancangan Pengajaran Pemulihan di sekolah pentama bagi tahun

59

GURU KHAS PEMULIHAN: RiNGS! DAN MASALAH

1987 bermula pada tahun kelima persekolahan seperti yang benikut. Minggu Kelima (2.2.87 hingga 6.2.87) Menyediakan bonang pencalonan. Menyecliakan bonang penibadi munid. Minggu Keenam (9.2.87 hingga 13.2.87) Menyediakan borang soal selidik munid. Menyediakan ujian diagnostik bahasa dan Matematik. Menyediakan borang kesihatan munid. Ujian lisan bahasa. Minggu Ketujuh (16.2.87 hingga 20.2.87) Menjalankan ujian lisan. Menjalankan ujian diagnostik. Minggu Kelapan (23.2.87 hingga 27.2.87) abjad kecil clan menuhs abjad hesar. Mengenal huruf-hunuf abjad AaZz. Mengenal huruf abjad. Mengenalkan suku kata Ky. 7KK. Mengenalkan suku kata \ Mengenalkan suku kata KVK. Mengenalkan suku kata KVKV. Mengenalkan suku kata KVKVK. Mengenalkan suku kata KVKVKV. Mengenalkan suku kata KVKKV. Mengenalkan suku kata KVKKVK. Mengenaikan suku kata KVKKKVK. Mengenalkan suku kata Diftong. Mengenaikan suku kata Carnpuran. Mengenalkan frasa. Mengenaikan ayat mudah. Mengenalkan petikan cenita.
Mengajar rnenuiis hunuf Mengenalkan kefahaman.

Berdasankan pada Buku Persediaan Mengajan Guru, didapati guru 60

FliNGS! DAN MASAL.AH GURU KHAS PEMULIHAN

khas itu inenjaiankan pengajaran pernulihan mengikut bebenapa prosedun yang ditetapkan oleh Kementenian Pendidikan Malaysia. Beberapa langkah pengajaran pemulihan telah dijalankan olch guru khas benkenaan. Langkah pertama: Pencalonan iiiu rid.
inendapatkan calon-calon yang meinerlukan pengajaran peInulihan, guru khas rneminta kenjasama guru biasa agar mencalonkan munid-municl danipada kelas meneka yang difikirkan menghadapi inasalah pemelajaran. Dasar pencalonan diserahkan kepada hudi bicara guru biasa hendasarkan heberapa panduan. Bagi

i. ii.

Pencapaian munid dalam mata pelajanan Bahasa Malaysia clan


Matematik.

Keputusan ujian kelas.

iii. Kerja-kenja hanian di kelas. iv. Cini-cini tingkah laku munid (dikaitkan dengan niasalah peinelajanan). Pencalonan munid dilakukan selepas penilaian bulan pertama pensekolahan, setelah melihat cini-ciri tingkah laku munid itu dikaitkan dengan inasalah pembelajaran. Langkah kedua: Pengumpulan makiumat murid. Dalam usaha mendapatkan maklumat munid pemulihan mi, guru khas telah menyediakan Bonang Penibadi Munid dan meminta kenjasama guru biasa untuk mengisikannya. mi disebabkan guru-guru biasa memiliki rekod murid di sekoiah dan lebih kerap bensama murid. Langkah ketiga: Ujian saringan. Dalam bahagian saningan guru khas hanya membeni ujian dalani bentuk lisan. Langkah keempat: Ujian diagnostik. Selepas munid mi dibeni ujian saningan, guru khas menyediakan ujian diagnostik. 61

GURU KHAS PEMUL!HAN FUNGS! DAN MASALAH

Langkah kelima: Perancangan dan pengajaran. Penancangan dilakukan berasaskan andaian kelemahan rnunid secana keselunuhan sahaja. Pengajanan pemulihan pula dijalankan dengan menggunakan teknik yang benikut: Pengajanan kumpulan kecil: Guru membentuk kumpulan kecil
dua dan tiga orang munid yang meng-

yang tendiri danipada

hadapi masalah yang sama. Guru menjalankan pengajanan dengan menggunakan bahan-bahan yang disediakan. ii. Pengajaran individu: Guru menumpukan penhatian kepada Seorang munid tertentu dan membimbingnya untuk mengatasi inasalah yang dihadapi dengan menggunakan bahan-bahan
yang disediakan.

Latihan kemahiran yang dirancang berdasankan pada kelernahan


yang ditemui:

Peningkat pertama (penggal pertama) (a) Menyebut abjad Aa hingga Za secana berurutan dengan tidak memandang lambangnya. (b) Membunyikan lambang huruf secara berurutan dengan memandang lambang Aa hingga Za. (c) Menyebut hurufabjad besan secara berurutan: i. A, E, F, H, J, K, L, M, N, T, V. W, X, Y, Z. ii. B,C,D,G,J,O,P,Q,R,S,U. iii. a, b, c dan sebagainya. (d) Membunyikan hurufabjad tiada berurutan (huruf besar). (e) Membunyikan hunuf abjad tiada berurutan (hunuf kecil). (1) Membunyikan huruf-huruf vokal a e i o. (g) Membunyikan suku kata dua huruf (tenbuka). Contoh: ba, da, Ca, ka, Ia dan lain-lain. (h) Membunyikan dua suku kata dua huruf. Contoh: ha pa = bapa. ka yu = kayu. (i) Membunyikan suku kata tiga huruf (tertutup). Contoh: lat, kan, tak, kus dan lain-lain lagi. 62

FUNGS! DAN MASALAH GURU KHAS PEMULIHAN

(j)

Membina perkataan dua suku kata. Contoh: i bu = ibu, i si = isi. a yam = ayam, u Ian = ular. bu Ian = bulan, ka sut = kasut. (k) Bacaan dan kefahaman. (1) Aktiviti Pengayaan. Peralatan yang digunakan dalam peringkat mi: Carta-carta huruf. Kad-kad huruf. Kad aktiviti.

Kad cantuman.
Kad hurufabjad. Kad vokal. Kad ny ng. Kad bina perkataan.

Kad permainan.
Kad teka-teki.

Kad bacaan.
Kad tulisan.

Kad tekap.
Peningkat kedua (penggal kedua) (a) Membunyikan suku kata dua huruf tentutup. Contoh: an, up, om, em dan lain-lain. (b) Membina perkataan dua suku kata tentutup dan terbuka. Contoh: da, un, ka, in, du, it, ba, ik, bu, ah. (c) Membina perkataan tiga suku kata dua huruf dan tiga huruf. Contoh: ba si kal, ke ru si. (d) Membunyikan suku kata tiga hunufterbuka. Contoh: sya, nya, nga, kha. (e) Membunyikan suku kata diftong. Contoh: ai, au, 01. 63

GURU

KUAS PEMULIHAN, FUNGS! hAN MASALAH

(f) Menlbunyikan suku kata yang niempunyai konsonan ng. Contoh:


ang, ing, ong. eng, ung. hang. heng, bing, dong, leng, kung. (g) Membunyikan penkataan tiga suku kata campuran.

Contoh: ca ha ya. al ma ni. se lu an. hi na tang. se ko lah. scm hi Ian.


Se len dang.

ha si kal. (h) Membina penkataan dua suku kata gabungan vokal dan suku kata konsonan. Contoh:
o rang, u dang, a bang.

(i)

Membina penkataan dua suku kata konsonan. Contoh: ha wang, ga sing. ke rang. (j) Bacaan dan kefahaman. (k) Aktiviti Pengayaan. Alat yang digunakan dalam peningkat mi. Kad-kad gambar. Kad-kad suku kata bengamban. Kad-kad perkataan cantutnan. Kad-kad cenita dan petikan. Buku teks. Peningkat ketiga (a) Membina penkataan dua suku kata tertutup dua dan tiga huruf. Contoh: sam pan, rum put, dak wat. (b) Membaca penkataan dua suku kata tentutup dua dan tiga hunuf. Contoh: bu nyi, si nga, pe nyu. 64

FUNGSI DAN MASAIAH GURU KHAS PFMIJIIHAN

(c) Membina perkataan dua suku kata rnelibatkan ng. Contoh: su ngai. ba ngau, se ngau. (J) Me!nbina penkataan yang lehih kompleks jenis Campunan. Carnpuran: tang ga.
jang gut. pe Ia ngi. me nya nyi.

(c) Avat i~ncIek dna penkataan. Cuntoh: Ini buku. Ini B!.hsu. Saya Au. (f) Ayal tiga perkataan dan empat perkataan. Contoh: Adik membaca buku. Kami makan roti. Meneka tanam sayur. Abang suka tanam bunga. Saya selalu niandi di sungai. (g) Membaca ayat pendek. (Ii) Membaca penenggan inudah. (i) Petikan kefahaman. (j) Latihan pengayaan. Alat yang digunakan dalam peningkat mi. Carta-carta perkataan. Ayat-ayat dan cenita. Kad-kad perkataan. Kad-kad gambar. Kad-kad ayat. Kad-kad cantuman panduan. Kad-kad gamban, kefahaman dan cenita. Langkah keenam: Penilaian. Guru khas tidak dapat menjalankan penilaian yang sistematis secana bertulis atau lisan. Beliau hanya membuat penilaian berdasarkan bahan-bahan bacaan dan kerja kelas yang disediakan. Jikalau munid dapat membuat semua latihan yang dibenikan, dapat membaca dan 65

GURU KHAS PEMUL!HAN: FUNGS! DAN MASALAH

inemahami bahan bacaan seperti cenita pendek serta dapat mencenitakan semula bahan yang dibaca, maka munid mi dikelaskan sebagai sudah dipulihkan dalam Bahasa Malaysia dan layak dipulangkan ke kelas asal meneka. Langkah ketujuh: Kerja susulan murid yang sudah dipulangkan ke ke/as biasa. Kerja susulan kepada munid pemulihan yang sudah dipulangkan ke kelas biasa tidak dapat dijalankan oleh guru khas secara formal. Kenja susulan yang dapat dilakukan oleh guru khas hanya secara tidak formal melalui pertanyaan mudah kepada guru biasa kelas munid pemulihan itu ditempatkan.

Masalah yang Dihadapi oleh Guru Pemulihan Sekolah Pertama


Hasil temuramah dengan Guru Khas Pe!nulihan dan pemerhatian pengkaji di Sekolah pertama selama tiga minggu. Masalah umum. Masalah yang wujud benpunca danipada latar belakang sekolah mi sendini. Sekolah mi adalah sekolah gred C serta mempunyai jumlah guru yang sangat kecil, sedangkan aktiviti sekolah terpaksa dijalankan sama sepenti sekolah-sekolah yang lain, atas dasan tolak ansur dan demi kebaikan sekolah, semua tugas sekolah dikongsi bensama oleh semua guru tenmasuk Guru Khas Pemulihan. Berdasarkan Senarai Tugas guru di pejabat guru besan, secara purata setiap orang guru memegang sekurang-kurangnya enam atau tujuh tugas. Keadaan mi menimbulkan masalah lebih yang tenuk kepada guru khas, kerana kedudukannya sebagai guru kanan di sekolah itu bukan sahaja dan segi tempoh penkhidmatan (sepuluh tahun), tetapi juga dan segi umur. Guru Khas pemulihan lebih berumur (lingkungan tiga puluhan) danipada guru-guru biasa yang lain (lingkungan dua puluhan). Faktor inilah juga yang menyebabkan guru khas terpaksa lebih bertolak ansur dalam hal memegang jawatan dan menjalankan tugas penting di sekolah. Jawatan-jawatan yang diberikan kepada guru khas mi sebenarnya amat mengganggu beliau untuk menjalankan pengajanan khas pemulihan. Namun begitu beliau tetap memegang jawatan dan menjalankan 66

FUNGS! DAN MASALAH GURU KHAS PEMUI,h!-!AN

Gambar 3 Susun atur dalam bilik ston yang dijadikan bilik khas pemulihan sekolah pertama. tugas tersebut dengan tujuan untuk menjadikan contoh kepada guruguru biasa (yang lebih muda) agar tidak memilih tugas dan jawatan. Dengan kata lain, beliau tidak mahu dikatakan menolak tugas atau niemilih pada pandangan guru-guru lain. Beliau terpaksa memenuhi konsep keadilan di kalangan guru. Keadaan mi menimbulkan masalah yang lebih buruk lagi kepacla Guru Khas Pemulihan. Masalah fizikal. Guru Khas Pemulihan menghadapi masalah mendapat tempat yang sesuai untuk dijadikan bilik khas pemulihan. Beliau hanya berjaya mendapat sebuab stor yang sempit untuk dijadikan kelas khas pemulihan. Kelas mi amat sempit, tidak selesa untuk suasana pemelajanan, terutama bagi munid pemulihan. Bagaimanapun beliau tidak ada pilihan lain yang lebih baik. Kemudahan perabot juga tidak sesuai. Bangku panjang dan meja panjang untuk kantin sekolah digunakan sebagai kerusi dan meja tulis murid. Perabot bentuk mi amat menyukarkan pergerakan munid dan menyebabkan murid sening bengaduh. Begitu juga dengan papan hijau 67

GURU KHAS PEMtJL!HAN: FUNGSI DAN MASALAH

Gamban 4 Perkakas kerusi meja panjang

(kenusi

kantin) digunakan dalam bilik

khas pernulihan di sekolah pertama menyehabkan munid rcsah dan cepat jemu hel ajar.

diperbuat danipada papan gulung hijau kemudian digantikan dengan papan kecil (asalnya papan kenyataan sekolah) berukuran separuh danipada papan hijau dalam kelas biasa. Almani dan rak-nak juga tidak cukup untuk menyimpan bahanbahan dengan teratur sehingga hanyak bahan-bahan alat bantu mengajan yang nosak dimakan anai-anai dan senangga lain. Banyak alat bantu mengajar yang tidak dapat dipamenkan untuk pengukuhan pemelajanan munid.
yang

Masalah Guru Khas Pemulihan dengan Guru Besar. Bendasarkan temunamah dengan Guru Khas Pernulihan dapat difahamkan bahawa guru khas menghadapi masalah dengan guru besan. Antana masalah utama yang dikemukakan ialah sikap guru besar yang tidak menunjukkan minat terhadap kelas pemulihan. Kenyataan mi disokong pula oleh temunamah dengan guru besar. Beliau mengatakan bahawa kelas khas pemulihan mi kalau dapat diadakan oleh sekolah adalah baik, 68

lUNGS! DAN MASA!,AH GURU KHAS PLMLL!HAN

Gambar 5 Tcrnpat menyimpan alat bantu mcngajar yang dihuat sendini oleh guru khas pertama.

Gambar 6 Rak lama dipenbaiki oleh guru khas untuk kegunaan di kelas khas pemulihan pertama. 69

GURU KHAS PEMULIHAN FUNGS! DAN MASAI,AH

mi disebabkan tidak ada peruntukan khas danipada Kementenian Pendidikan berhubung clengan persediaan kelas khas. Keterangan mi membenikan gambaran bahawa kelas khas tidak sepenting kelas lain hingga beliau tidak rnenitikberatkan kemudahan asas seperti penabot yang dipenlukan oleh kelas khas pemulihan. Sikap tidak minat guru besan lebih jelas lagi apabila beliau dengan sewenang-wenangnya mengarahkan guru khas menutup sementana kelas khas pemulihan bagi membolehkan guru khas inenjadi guru ganti (relief teacher) apabila berlaku ketidakhadiran guru akibat cuti sakit atau cuti bensalin. Keadaan mi menjadikan guru khas paling kerap nienjadi guru ganti dibandingkan dengan guru-guru yang lain. mi menyebabkan kelas khas pemulihan kenap ditutup. Keadaan mi sudah pasti menjejaskan penancangan guru khas dan pemelajaran munid pemulihan. Sikap guru besan yang sedemikian meniinbulkan masalah kepada guru khas untuk mendapatkan sebarang penuntukan untuk alat bantu
tctapi kalau ticlak mampu diadakan bukan salah sekolah.

Gambar 7 Sebahagian alat bantu mengajar yang dibuat sendini olch guru khas
pentarna.

70

rUNGS! DAN MASALAH GURU KHAS PEMULIHAN

5
n~ul~

.)_~..

F. ~ ~

~
~

~
k~

Gambar 8 Sebahagian lagi alat bantu mengajar yang dibuat sendini oleh guru khas pertama. mengajar senta kemudahan untuk kegunaan kelas pemulihan. Segala kepenluan diusahakan dengan wang guru pemulihan sendini tanpa sebanang bantuan danipada mana-mana pihak. Kadangkala guru khas mendapat alat dan bahan daripada lebihan peruntukan pusat sumber sekolah. tni tenpaksa dilakukan semata-mata untuk mempercepatkan kefahaman munid. Satu perkara lagi yang membimbangkan guru khas ialah sikap guru besar yang memandang rendah terhadap penkembangan kelas khas pemulihan. mi dibuktikan dengan guru besar mengarahkan guru khas menyediakan satu laporan Iengkap mengenai penkembangan kelas khas pemulihan untuk ditunjukkan kepada pelawat, tanpa menemui guru khas secara penibadi. Alasan yang digunakan oleh guru besar kepada guru khas, agar tidak mengganggu pengajaran guru khas tersebut. Guru khas diminta mencatatkan semua aspek yang lebih baik sahaja mengenai kelas khas pemulihan walaupun keadaan sebaliknya. Keadaan mi meletakkan guru khas berada dalam keadaan tertekan dan serba salah. Sikap guru besar yang kurang berminat itu juga menyebabkan guru khas kurang semangat untuk berurusan dengan penjaga munid. Tam71

GURU KHAS PEMULIHAN FUNGS! DAN MASALAH

bahan pula dengan arahan guru besan (secana lisan kepada semua guru) bahawa masalah kekunangan dan kelemahan yang dihadapi oleh guru di sekolah tidak boleh dicenitakan kepada pihak luar sekolah. Guru besar khuatir cenita mi akan menjejaskan nama baik beliau. Jikalau adapun jemputan kepada penjaga, hanyalah berhubung dengan perkara yang
sangat senius sepenti masalah munid bergaduh.

Justeru itu, perbincangan secara tenbuka dan rneluas dengan ibu bapa munid tidak dapat diatun kenana pada pendapat guru besar masalah munid pemulihan mi boleh menjejaskan nama baik dan prestasi sekolah. Oleh itu hal mi tidak perlu diketahui oleh penjaga atau sesiapa pun tenutama pelawat yang datang ke sekolah. Akibat keadaan mi Guru Khas Pemulihan amat sukar mengetahui latar helakang munid pemulihan Secara mendalam dan tepat. Sikap guru besan yang dingin tenhadap pengajaran juga menyebabkan guru khas tidak dapat mengusahakan program pendedahan tentang pengajaran pemulihan dan kelas khas secara formal dan teratun sama ada kepada guru besar, guru-guru biasa mahupun kepada ibu bapa: Akibatnya kurang pencledahan kepada mereka mi terutamanya ibu hapa niaka wujud pandangan yang negatif terhadap latihan pemulihan. Malah !nereka tidak peka terhadap penglibatan anak meneka dengan kelas khas pemulihan tersebut. Akibat kurang pendedahan, maka guru besar masih menggunakan istilah yang tidak lagi digunakan iaitu kelas lembam, munid lenibam dan guru lembam. Malah istilah mi menjadi ikutan guru-guru biasa yang lain. Panggilan mi benar-benar menjadikan guru khas dan munid pemulihan berasa terhina, malu, nendah din dan tensinggung. Keadaan mi boleh mematikan semangat guru khas untuk terus membantu niunid peniulihan dan mempertingkatkan pencapaian pengajaran pemulihan. Penggunaan istilah yang tidak tepat oleh guru besar ~juga mematahkan minat dan semangat ibu bapa untuk datang ke sekolah dan herbincang tentang anak mereka yang mengikuti pengajanan pemulihan. Sepanjang tempoh guru khas menjalankan pengajanan pernulihan di sekolah in tidak pennah seorang ibu atau bapa yang datang menemui beliau secana tenbuka untuk berbincang tentang anak meneka belajan di kelas khas pemulihan walaupun guru khas menginim jemputan lisan dan rasmi melalui anak mereka. Berdasankan pekeliling danipada Bahagian Sekolah-sekolah Kementenian Pendidikan Malaysia KP(BS)8502!5/PKIJi1. V/(26) bertarikh 28 Januani 1986, semua guru besar sekolah rendah dibenikan panduan serta diminta membenikan sokongan dan kenjasama untuk mengadakan 72

FUNGSI l)AN MASAL.AH GURU KHAS pEMU!,ll-IAN

kelas khas pemulihan dl sckolah masing-masing. Pekeliling mi menetapkan masa mengajar hagi guru khas ialah 1110 minit seminggu. Dinyatakan juga bahawa guru khas pemulihan dilanang danipada menanggung tugas berat sepert! Guru Pusat Sumber. Namun, disebabkan tidak cukup pendedahan, ~nnu hesar tidak mengikut arahan dan panduan yang diedankan. Keadaa!I In! menyulitkan guru khas pemulihan kenana beliau telah dibeni penuntukan inasa 1230 minit dalam seminggu. Akibat kejahilan guru hesan dan tanggapan bahawa tugas guru khas tidak berat, maka guru khas telah dibeni tugas penting iaitu Guru Pusat Sumben dan Guru Disiplin. Sedangkan arahan telah jelas melantik guru khas dilantik menjadi Guru Pusat Sumber atau dibenikan apa-apa tugas yang menyebabkan guru khas terpaksa meninggalkan kelas. Sikap guru besan yang tidak positif terhadap pengajanan pemulihan dapat dikesan dengan menihanclingkan keadaan bilik rehat guru dengan kelas khas pemulihan. Bulk rehat guru, dan segi ruang, kelengkapan clan kemudahan ialali tiga kali Iehih hesan danipada kelas khas pemulihan. Bilik rehat guru diIengk~lpldengan almani benkunci di sepanjang dua tepi dinding bilik, enarn huah meja besan dan dilengkapi dengan kerusi Iembut (kerusi pejabat) herju!nlah kira-kina 20 buah, Iantai bilik bertutup penuh dengan penma!dant hitau, tingkap penuh bertutup dengan kain langsin berkualiti haik (sama sepenti Iangsir tingkap di pejabat guru besan), terdapat elnpat set lampu kalimantang (satu set dna batang lampu) dan empat buah klpas angin. Sungguhpun begitu hIlIk nehat mi amat kurang dimanfaatkan oleh guru sendini. Juinlah guru ialah tiga helas orang. guru besar, Guru Kanan dan Guru Khas Pemulihan rnempunyai bilik meneka sendini. Bilik danjah pula lapan buah. mi hcnmakna hanya satu atau dua orang guru sahaja yang benkeseinpatan berchat di bilik rehat guru itu pada satu waktu, selebihnya bilik itu tinggal kosong dan tidak digunakan untuk aktiviti lain. Berdasankan temunan!ah dengan guru-guru biasa inereka Iebih suka herehat di bilik pusat sumben di tingkat bawah. Ini disebabkan guru-guru herasa malas untuk tunun atau naik tangga (sepuluh onang guru pc. rempuan seonang guru lelaki) dan ada yang niengatakan mereka tidak suka benehat di bilik nehat guru kenana kedudukan bilik itu bensebelahan dengan pejabat guru besar. Meneka berasa tidak bebas berbual dan selalu dipanggil oleh guru besar untuk henbagai-bagai penkara. Keadaan mi nienyehabkan bilik rehat guru mi tinggal kosong hampir sepanjang masa. mi berbeza dengan kelas khas pemulihan. Walaupun kelas mi kecil tetapi digunakan oleh 30 puluh orang munid pada setiap masa sckolah. Selain beberapa kekunangan yang ada, kedudukan 73

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGS! DAN MASALAH

kelas khas yang jauh terpencil sudah pasti mempengaruhi semangat guru khas untuk memajukan kelas khas juga beransur menunun. Keadaan bentambah tidak membenangsangkan lagi apabila guru khas mi sening tertinggal danipada menghadini mesyuanat sekolah (tidak disedani oleh
guru besar) serta sening ketinggalan untuk membaca pekeliling yang

diedarkan oleh pihak sekolah kepada guru. Sikap guru besar yang tidak mengambil berat terhadap pengajaran pemulihan dan kehadinan guru khas mi mewujudkan sikap dan kesan kejiwaan yang kurang sihat kepada Guru Khas Pemulihan. Guru Khas Pemulihan bertambah tertekan lagi apabila guru besan menenima guru pelatih dan Maktab Penguruan Ilmu Khas, Cheras, Kuala Lumpun untuk menjalani latihan mengajar pengajaran pemulihan di sekolah mi pada tahun 1986 tanpa berbincang dengan guru khas terlebih dahulu. Alasan yang digunakan oleh guru besan untuk menenima guru pelatih itu ialah kerana sekolah mi mempunyai guru khas yang benkelayakan terbaik di daerah Gombak. Alasan mi menyebabkan guru khas benasa dalam keadaan serba salah kerana beliau malu untuk mengaku tidak cukup pengalaman kenana beliau sudah lama lulus danipada kunsus sedangkan pengajaran pemulihan baru bermula tidak sampai pun satu tahun. Penistiwa mi henar-benar menjadikan guru khas sentiasa dalam keadaan malu clan nendah din ketika berhadapan dengan guru pelatih. Beliau bukan sahaja tidak dapat membantu malah beliau pula terpaksa belajar danipada guru pelatih itu secanatidak langsung. Perasaan mi amat sukandilupakan oleh Guru Khas Pemulihan. Masalah Guru Khas Pemulihan dengan Guru Biasa Guru biasa yang kurang pengetahuan atau pendedahan kepada pengajanan pemulihan mempunyai sikap dan tanggapan yang salah tentang kedudukan dan kepentingan guru khas di sekolah (mi dibuktikan danipada temunamah dengan guru biasa). Guru Khas Pemulihan mengalami kesukaran untuk mengenal pasti munid yang memenlukan pemulihan. Oleh sebab itu beliau meminta kenjasama guru biasa untuk membantu menjalankan tugas i. Bagaiinanapun guru biasa memilih munid yang penlu dipulihkan berdasarkan pada prestasi murid; munid yang gagal dalam ujian, lambat senta mempunyai masalah perlakuan, sebagai calon murid pemulihan. Jumlah mereka yang agak besar menyukankan pengajanan dan pemelajanan di keias khas pemulihan yang sempit itu. Sebenarnya sebahagian danipada me74

FUNGSI DAN MASALAH GURU KHAS PEMULIHAN

neka tidak memenlukan pemulihan tetapi memenlukan bantuan yang benbentuk lain. Pada pandangan guru khas keadaan mi dilakukan oleh guru biasa kenana meneka ingin !nelepaskan bebanan untuk menghadapi munid yang henmasalah mi kepada Guru Khas Pemulihan. Bagi pihak guru khas pula dia tenpaksa menenima keadaan mi untuk mengelakkan dm1 danipada dituduh tidak menjalankan tugas atau ingin Ian danipada tugas sekiranya munid yang tidak mernenlukan pemulihan tadi dihantan semula ke kelas asal meneka. Akibat tidak ada pendedahan di kalangan guru biasa, kejayaan murid yang mengikuti pengajaran pemulihan amat sukar dikekalkan. mi disebabkan munid yang dipilih telah dibenikan Status sosial yang nendah oleh guru biasa dan nakan sebaya meneka. Temuramah dengan guru biasa rnemperlihatkan bahawa ada cini-cini yang menggambankan munid kelas pemulihan mi dibenci dan dipulaukan olch guru biasa. Layanan bunuk dibenikan tenutamanya kepada munid yang nakal agnesif. Guru biasa menggunakan nada suana yang kasan, tinggi dali garang kepada munid kelas pemulihan semasa mengarahkan ineneka pengi ke kelas pemulihan. Munid kelas pemulihan juga ticlak dipilih untuk mengambil bahagian dalam acara kelas seperti kumpulan koin pada han ucapan dan Penyampaian Hadiah Sekolah, walaupun mereka henpakat dalam nyanyian dan bensuana baik. tni disahkan oleh pengkaji dengan melihat sendini munid pemulihan itu menyanyi. Apabmla pengkaji bentanya guru sebab-sebab inunid kelas pemulihan tidak dilibatkan dalam acana kelas, alasannya ialah munid pemulihan nakal dan sukan dikawal. Keadaan mi amat menyedihkan guru khas kenana munid pemulihan tidak dibenikan peluang untuk menanam sikap yakin din di kalangan mereka. Layanan bunuk danipada guru biasa mi menyebabkan !iiunid yang sudah dipulihkan enggan belajan semula di kelas asal meneka. Meneka mahu dikekalkan belajan di kelas pemulihan (mi disahkan melalui temuramah dengan munid pemulihan). Alasan munid mi ialah Guru Khas Pemulihan baik, suka mengajar mereka, tidak memanahi meneka apabila meneka membuat kesalahan dalam aktiviti pemelajaran. Menunut meneka lagi, guru biasa selalu menengking, mencubit dan selalu membiarkan meneka. Keadaan mi diakui oleh guru biasa. Alasan meneka ialah juinlah munid yang tenlalu ramai dalam satu kelas, sebagai contoh kelas tahun dua mengandungi 52 orang munid. Sikap yang ditunjukkan oleh inunid yang telah dibaikpulih mi rnengganggu penumpuan guru khas kepada munid yang benan-benan 75

GURU KHAS PEMULIHAN

RINGS! !)AN MASALAH

memenlukan pengajanan pemulihan. Ada kalanya, amat !nengganggu

munid pemulihan yang Ia!n kenana murid yang sudah dipulihkan suka membuat bising. Guru Khas Pernulihan juga mengh:ldapi i~iasaIahdalarn usaha men dapat lnaklurnat yang lengkap mengenal Iatar helakang mun!d mclalui gLlru biasa. Sungguhpun Bonang Butinhutin Pcrihadi Munid telah clieclarkan kepada guru hiasa untuk dipenuhi oleb mcneka tetapi sehlngg: tanikh yang ditetapkan hanya 18 horang darip:lda urnlah 38 honang yang dikemhal ikan. Danipada 50 penatus honang ran dl IS! dun dikembal i kcpada guru khas tendapat 10 penatus hurang yang ticlak dils! dengan hetul sebagaimana anahan. Ini menvehahkan guru khas tldak dapat memahami latan belakang munid pemulihan ~lengan tepat clan menyeIunuh. Apabila pengkaji bertanya kepada hehenapa orang guru hiasi yang tenlibat, meneka membenikan alasan hahawa horang itu tenlalu tenpeninci sehingga meneka malas mengislnya. Ada uga yang mengatakan tidak cukup masa, dan ada juga yang !uemheri a1a~anicrluna ineng lsinya. Semua jawapan ml jelas menunukkan hahaw: :tri! Diasa tidaL membenikan kenjasama kepada guru kha~. Guru biasa menganggap tugas pengajanan di kelas khas pemulihan amat mudah dan ningan kenana mengaar unlllh inunid yang lebih kecil dibandingkan clengan jumlah munici cli kelas hlasa. Mcnyeclani hakikat mi (walaupun tidak benar) maka guru khas tenpaksa menenima sahaja tugas lain yang dibenikan kepadanya hinggakan masa yang diperuntukkan untuk membuat pensediaan, panduan dan temunamah dengan munici tidak dapat digunakan. mni disebabkan guru khas terpaksa tnenyelesaikan unusan lain, tenutamanya sebagai gunil ganti. Walaupun unusan yang dibenikan menimbulkan masalah pada heliau, namun, demi memenuhi konsep keadilan di kalangan guru. maka tugas tambahan itu ditenima dan dilaksanakan oleh Guru Khas Peniulihan. Akibat behanan tugas yang dibenikan, guru khas tidak cukup masa untuk nieinbuat perancangan dan pensediaan yang napi dan teratur. Keadaan mi menjadi lebih bunuk disebabkan masalah kekunangan alat bantu mengajan. Sepanjang tempoh kajian 19861987, Guru Khas Pemulihan sekolah mi tidak pernah menghanapkan sebanang bantuan tenaga danipada guru biasa untuk menyediakan alat bantu mengajar di kelas khas pemulihan. Ir.i disebabkan guru biasa juga sibuk dengan tugas pengajaran di kelas masing-masing. Sehenannya guru biasa mungkin tidak memahami konsep kenjasama sebagai tenaga pembantu i\cpada guru khas dalam pelaksanaan pengajaran pemulihan di sekolah. Guru Khas Pemulihan mendapat sedikit alat bantu mengajan yang
pemelajanan

76

I IJNGSI DAN MASAI AH GURU KHAS PEMULIHAN

(amhar 9 Ala! hantu yang dihuat dan r~ng herhentuk permainan hahas.i.

cligunakan dalam pcnga]aran

hanvak

tidaL diperiukan oleh guru hiasa dalarn kumpulan alat bantu KBSR yang disediakan oleh Kenlentcrlan Pendidikan dan Jabatan Pendidikan Negeni. Di saniping itu terdapat sedikit alat bantu rnengajar danipada pnojck Inspire USM (Tahap Satu sahaja) yang dibekalkan ke sekolah, alat bantu mengajan yang lain danipada bahan-bahan lebihan dan pusat sumben sekolah. Selebihnva diheli sendini oleh guru khas, seperti cartacarta, alat permainan hahasa dan puzzle. Malah terdapat keadaan yang memaksa guru khas menggunakan bahan pemelajanan yang diambil danipada buku-buku lama. Untuk menjimatkan belanja guru khas menyediakan latihan bertulis yang serupa untuk semua munid pemulihan. Ada ketikanya guru khas terpaksa melukis dan menulis sendini kentas latihan bertulis yang akan digunakan oleh setiap munid dalam kelas pemulihan dengan maker pen yang dibeli sendini oleh guru khas. mi disebabkan ada ketikanya guru khas sukar mendapat kemudahan untuk mencetak helaian kenja munid yang akan digunakan melalui mesin pendua. Alasan yang dibcnikan kepada guru khas ialah pejabat kekunangan stensil atau kekunangan kentas pendua. Keadaan mi juga me77

GURU KHAS

PEMULII-IAN

FUNGSI DAN MASALAH

J~

rt

Gambar 10 Mat hantu yang dibuat dan digunakan dalam pengajaran hanyak yang berbentuk permainan bahasa. nimbulkan rnasalah kepada guru khas. Sikap dan tanggapan yang salah atau yang tidak mendalarn tentang falsafah pengajaran pemulihan di kalangan guru biasa menyebabkan guru khas sukar menjalankan kerja susulan kepada murid kelas pernulihan yang dikembalikan ke kelas biasa mereka. mi disebabkan guru khas bimbang akan dituduh mencampuri urusan kelas biasa. Guru khas hanya dapat membuat kerja susulan dengan cara bertanya secara lisan kepada guru biasa murid itu. Hubungan guru khas dan guru biasa sekadar rakan tempat kerja sahaja. Daripada pemerhatian pengkaji, tidak wujud hubungan terbuka yang benar-benar ikhlas khususnya yang berkaitan dengan bidang tugas pengajaran masing-masing. mi menyebabkan guru khas dan guru biasa kurang mengadakan perbincangan bersama mengenai perancangan pengajaran, isi pelajaran, jadual waktu ataupun tentang ujian yang akan dijalankan dalam kelas guru biasa. Tiadanya hubungan terbuka yang erat antara guru biasa dengan 78

LUNGS! DAN MASALAH GURU KHAS PEMU1,!HAN

guru khas menyebabkan timbul kcadaan yang mcmaksa munid kelas pemulmhan menduduki pepeniksaan yang sama dengan munid-munid lain tanpa sedikit pun pertimbangkan keupayaan munid kclas pemulihan. Soalan disediakan oleh guru biasa tanpa bcnbincang dengan guru khas. Keadaan mi menyebabkan format soalan tidak dapat disesuaikan dengan kcupayaan munid kelas pemulihan. Faktor mi inenjadikan munid kelas pemulihan berada pada tahap pencapaian yang rendah dan kenap kali mendapat markah rendah danipada munid lain. Pencapaian murid kclas pennulihan yang rendah menyebabkan pencapaian sekolah secara keseluruhan menurun. Untuk mengatasi masalah mi guru biasa diarahkan oleh guru besar supaya membacakan soalan-soalan peperiksaan kepada mnurid kelas pemulihan dan meneka dikehendaki menandakan jawapan betul yang ditunjukkan oleh guru biasa. Dengan cara mi pencapaian munid secara keseluruhan lebih baik. Keadaan mi sudah pasti meletakkan guru khas dalam keadaan serba 79

GURU KHAS PEMULIHAN LUNGS!!) \N NI 55

-P
Gambar 12 Keadaan murid lambat yang dihantar pada waktu yang salah ke kelas khas pemulihan. salah. Walaupun pencapaian murid dalarn peperiksaan akhirnya agak balk, tetapi masalah iriurid tidak pandai meinhaca masih belum dapat diselesaikan. Satu lagi masalah yang wujud akibat sikap dingin guru biasa ialah murid tidak dihantar atau lambat dihantai ke kelas khas pemulihan apabila tiba waktunya. Terdapat keadaan sang rnemaksa guru khas menjemput murid-murid itu dan kelas hiasa kerana guru biasa terlalu lambat melepaskan mereka. Ada kalanya murid dihantar ke kelas khas pada waktu yang salah. Keadaan mi amat menyedihkan dan menyusahkan guru khas kerana banyak masa murid dan guru khas terbuang tanpa digunakan untuk membantu murid kelas pemulihan. Guru khas amat mengutamakan ketetapan masa kerana hanya ada satu mata pelajaran pada satu masa bagi satu kelas. mi disehabkan tidak ada keselarasan jadual waktu yang dibuat dengan balk untuk kebaikan kedua-dua belah pihak. Keadaan mi mengakihatkan guru khas tidak dapat masa dua waktu berturutan, sedangkan inasa gabungan mi amat diperlukan untuk membantu kerja murid yang terlarnbat. Sungguhpun terdapat dua waktu tetapi tidak bersambungan, rnisalnya satu waktu Sebelum rehat dan satu lagi selepas rehat. ml amat merugikan masa murid 80

FUNGSI DAN MASALAH GURU KHAS PEMULIHAN

dan menyulitkan guru khas membuat persediaan. Guru khas pernah mengemukakan perkara mi kepada penal penyusunan jadual waktu sekolah. Bagaimanapun cadangan itu tidak dapat dipenuhi kerana mereka (penal) terpaksa meinberi keutarnaan kepada kepentingan waktu untuk guru biasa, guru Agarna dan guru Bahasa Inggeris terlebih dahulu. Justeru itu jadual waktu bentuk mi terus-menerus digunakan tanpa sebarang pindaan. Masalah Guru Khas Pentulihan dengan Jim Bapa/Penjaga ihu hapa atau penjaga tidak pernah datang bertemu dengan guru khas untuk berbincang mengenai pelajaran anak-anak mereka dalarn kelas pernulihan, walaupun telah dijemput dengan rasmi. Antara sebabnya ialah pihak ibu bapa tidak memahami tentang kelas pemulihan dan pihak sekolah tidak pernah memberikan keterangan kepada ibu bapa. Keadaan mi menimbulkan salah faham di kalangan ibu bapa mengenai istilah pernulihan itu sendiri sehingga ibu bapa malu untuk mengaku bahawa anak mereka belajar di kelas pernulihan. mi disebabkan pada tanggapan ibu bapa pengajaran pemulihan itu ada kaitannya atau sama seperti pernulihan dadah. Malahan disebabkan malu anak mereka belajar di kelas khas pernulihan, mereka keberatan untuk datang menemui guru khas di sekolah. Sebab-sebab lain ialah kehanyakan ibu bapa terlalu sibuk dengan tugas harlan dan kurang mengambil berat tentang pelajaran anak-anak mereka. Daripada 38 orang murid pemulihan, terdapat hainpir semua ibu bapa mereka bekerja sebagai buruh kasar seperti pemandu, kelindan Ion, tukang kebun, tukang sapu dan pembantu rumah. Terdapat hanya tiga orang penjaga sahaja yang masing-masing bekerja sebagai posmen, pekedai dan peniaga runcit. Sikap mi amat menyulitkan guru khas pernulihan untuk mengenali dan memahami munid yang diajar. Guru khas mengambil masa yang lama untuk mendapatkan maklurnat yang tepat tentang latar belakang munid kelas pemulihan. Keadaan mi inenyebabkan murid kelas pemulihan sukar dipulihkan, kerana tidak ada sokongan yang kuat dan dorongan daripada keluarga di rumah. mi terbukti apabila murid kelas pemulihan mi tidak rnenyiapkan kerja rumah rnalah kerap kali kerja rumah yang diberikan oleh guru khas hilang semasa di rumah. Akihatnya murid kelas pemulihan mi tidak dibenarkan membawa bahan bacaan ke rumah kerana dikhuatiri hilang lagi. Bahan yang dibenarkan hanya helaian kerja yang disediakan oleh guru khas. 81

GURU KHAS PEMULIHAN 1UNGSI DAN MASALAH

Sikap tidak mengambil benat pihak ibu bapa juga terserlah apabila anak mereka datang ke kelas pemulihan tanpa alat tulis yang lengkap. mi inembebankan guru kelas yang tenpaksa pula rnenyediakan banyak alat tulis seperti pensel, getah pemadam, pensel warna, pembaris, pennbilang dan lain-lain. Kadangkala terdapat munid yang datang ke sekolah dalarn keadaan letih kerana tidak bersarapan (daripada enarn orang murid terdapat satu atau dua orang yang berkeadaan dernikian). Untuk Inengatasi masa]ah mi, guru khas terpaksa menyediakan hiskut-biskut kening dengan helanja sendini sebagai bantuan sernentara kepada murid-inurid tadi. Perkara mi diketahui oleh guru khas kerana murid kelas pernulihan lehih berani mengadu hal kepadanya daripada mengadu kepada guru biasa mereka. Keadaan mi sudah pasti mengganggu perjalanan tugas guru khas dalam kelas khas pemulihan. Masalah lain yang dianggap serius dan menjejaskan pencapaian inunid ialah masalah ponteng sekolah. Murid kelas pemulihan mi arnat suka ponteng sekolah tanpa alasan yang munasabah. Akihatnya munid kelas pemulihan mi banyak ketinggalan dalam aktiviti pemelajaran kerana mendapat kurang pengukuhan dan latih tuhi. Keadaan mi sudah pasti melarnbatkan kernajuan inunid kelas pernulihan mi. Menurut maklumat yang diberikan oleh guru besar, terdapat juga penjaga yang malu herternu dengan guru khas kerana guru berkenaan berketurunan Cina, sedangkan murid kelas pemulihan itu berketurunan Melayu atau India. Di samping masalah ibu bapa, terdapat rnasalah campur tangan pihak Lembaga Pengurus Sekolah yang sangat mempengaruhi guru besar. Kesannya kebanyakan cadangan Lembaga Pengurus Sekolah kepada guru besar diterima begitu sahaja. mi clisahkan oleh semua guru biasa dan guru khas serta pernerhatian pengkaji semasa rnenghadiri jamuan akhir tahun sekolah. Contohnya pada inalam jamuan itu, Pengerusi Lenibaga Pengurus Sekolah telah menianggil guru khas dan mencadangkan beliau mengajar mata pelajaran Bahasa lnggeris dan menutup kelas khas pemulihan pada tahun hadapan. Alasannya supaya beliau menggantikan guru Bahasa Inggeris sekolah itu yang telah bertukar ke sekolah lain kerana dinaikkan pangkat. Cadangan mi dipersetujui oleh guru besar yang hadir sama dalam perbincangan itu. Apabila pengkaji hertanya mengapa guru khas tidak menolak cadangan itu, beliau menerangkan bahawa beliau tidak boleh berbuat demikian kerana guru besar sudah bersetuju dengan cadangan Pengerusi Lembaga Pengurus itu (yang telah memegang jawatan itu selama lima tahun di sekolah itu). 82

FUNGSI DAN MASALAH GURU KHAS PEMUI,IHAN

Berdasarkan ucapan guru hesar pada inalam jamuan itu beliau ineinbenitahu bahawa beliau sudah beberapa kali hendak ditukarkan ke sekolah lain tetapi berjaya dihalang oleh Lembaga Pengurus Sekolah itu. Menurut pandangan guru khas, Pengerusi Lembaga Pengurus lebih menghargai dan lebih rnengharapkan beliau supaya mengajar Bahasa mnggenis danipada mengajar kelas khas pemulihan. Keadaan mi juga men jejaskan minat dan semangat guru khas untuk terus meinpertahankan kewujudan kelas khas pemulihan di sekolah itu. Masalah Guru Khac Pemulihan dengan Pejabat Pendidikan Dc/era!! dan ./aI,ataii Pendidikan Negeri Selangor Pihak Pejabat Pendidikan Daerah juga menyebabkan guru khas berada dalam keadaan susah dan tertekan. Ini disebabkan guru khas sukar mendapatkan nasihat, cadangan serta maklumat yang kernas kini tentang penyelenggaraan dan teknik baru yang dapat membantu metnpertingkat prestasi beliau di kelas khas pemulihan. Keadaan mi wujud kerana tidak ada seorang pun kakitangan penting Pengajaran Pernulihan nielawat sekolah mi, sedangkan beberapa kakitangan penting untuk mata pelajaran Muzik, Bahasa mnggeris, Pusat Sumber dan mata pelajaran Alam dan Manusia kerap melawat ke sekolah mi. Menurut Guru Khas Pemulihan sepanjang tempoh beliau mengajar di kelas khas pemulihan, hanya sekali beliau didatangi pelawat yang tidak pula memperkenalkan din, dan mana serta tujuan mereka datang ke kelas khas pemulihan. Pelawat itu telah bertanya beberapa soalan yang tidak berkaitan dengan pengajaran pernulihan seperti kenapa alat mi digantung begini? Berapa banyak alat bantu mengajar yang ada? Alat mi untuk apa? dan yang seumpamanya. Perkara yang paling mengecewakan guru khas ialah pelawat itu tidak membenikan sebarang ulasan atau cadangan untuk memperbaiki pengajaran pemulihan dan keadaan kelas khas dalam lawatan kira-kira 20 minit itu. Kesimpulan yang dibuat oleh guru khas pemulihan tentang pelawat itu ialah mereka tidak cukup pendedahan tentang pengajaran pemulihan dan peranan kelas khas pemulihan. Benikutan lawatan pelawat itu pada tahun 1986, guru khas telah menghubungi pihak Pejabat Pendidikan Daerah Gombak untuk mendapatkan makiumat lanjut. Beliau diberitahu tiada kakitangan penting untuk Pengajaran Pernulihan. Keadaan mi menyebabkan guru khas meneruskan sahaja pengendalian kelas itu berdasarkan pengalaman beliau yang hampir pupus, kerana telah lama tidak dipraktikkan. 83

GURU KHAS PEMULIHAN EUNGSI DAN MASALAR

Masalah itu ditarnbah pula dengan ketiadaan buku sumber atau buku panduan khas untuk guru khas seperti huku-buku panduan mata pelajaran lain yang dibekalkan kepada guru biasa. Guru khas peinulihan juga kurang pendcdahan tambahan tentarig teknil~pengajaran dan pcnggunakan alat bantu mengajar yang lebih kcinas kini. Pejahat Pendidikan Daerah (iombak atau Jabatan Pendidikin Negeni Selangor tidak oernah mengadakan sebarang oengkei yang herkaitan dengan pengajaran peniulihan kepada pegawai Pe~abat Pendidikan Daerah. guru hesar ataupun guru khas remulihan. Dengani Rata lain, guru khas pemulihan sukar inendapatkan nasihat uan tunjuk cara a ntu K menamhah pengetahuan dan kecekapannya. Suniher utama untuk mendapitkan nasihat ~anirahan alah danipaoa Pensyarah Pemulihan di Maktab Perguruan Ilmu Khas. Cheras, Kuala Luiiipur. Narnun nasihat tainbahan ru ~uga sukar d peroieh kerana hilangan pensyarah peunuiuhan arnat kecd dan mercka pula sunuk dcngan tugas-tugas rasnii di maktab. Kesimpuiannya guru khas tudak ada sumber rujUkan \ang henar-

munid lambat ditempatkan

84

FUNGSI DAN MASAI,AH GURU Ku-lAS PLMUIIHAN

henar dapat rnenyuburkan seuruangat dan keupayaan mereka mengendalikan pengajaran pernulihan. 1vJurid Lanibat Pvlasalah Guru khas Pernalihan cieni~ari Oleh sebab 75 peratus atau 27 orang imurid pemulihan terdini darmpada niunid India, maka masalall utama ialah untuk neunul ihkan pCflsU~!S~1L!l Bahasa Malaysia mereka. Keadaan ni d sebabkan kehanyakan niutid india tidak hergaul dengan munid Melayu semasa di sckolah. Malah mereka tidak menggunakan Bahasa Malaysia dal am perbualan nieces a sehauihani sauna ada di dalain alau di uar bilik darjah jcmmasuk di hi!ik khas pemulihan). Keadaan munid yang tidak holeh bcrtutur daiam Bahasa Malaysia hertamhah sulut ~ipabula uiiereka ditempatkan dainin satu kumpulan. Penggunaan penterieniah oiea run hiasa apahila hercakap (jencan murid yang tidak pandal berhahasa M~laysiaunenggalakkan keadaaui in!

Gambar 14 Munid lambat suka berebut bahan pemelajaran dan hergaduh ~esamasendini di kelas khas pemulihan pertama. 85

GURU RI-lAS PEMUI HAN LUNGS! DAN MASAI AH

ii

Gambar 15 Guru khas pernulihan pertama banyak mcnggunakan pendekatan sccara individu dalain pcngajarannya. beuterusan hingga ke luar kelas biasa. Hanya di kelas pemulihan mereka dipaksa hertutur menggunakan bahasa Malaysia. Keadaan mi ainat menyulitkan guru khas kerana kemajuan munid amat sukar dilihat akibat kurang latihan dan pengukuhan di luar kelas biasa. Guru khas pemulihan juga bermasalah untuk rnenenterarnkan inunid ketika memulakan pelajaran, kerana kebanyakan munid mi bukan sahaja ingin belajar. tetapi juga mengharapkan perhatian penuh danipada guru khas. Mereka cuba inenanik perhatian guru khas dengan bercenita tentang keluarga, inasalah di kelas biasa dan berbagai-hagai cenita tentang din mereka. Lazimnya setelah guru khas lnendengar cenita mereka, barulah penumpuan mereka dapat diarahkan kepada situasi peunelajaran. Keadaan mi menyebabkan masa pemelajaran bertambah pendek dan isi pelajaran terlalu sedikit untuk dipelajani oleh munid. Kadangkala guru khas menghadapi masalah membahagikan jenisjenis aktiviti yang penlu dibuat oleh murid pada masa yang ditetapkan mengikut kumpulan kecil. Masalah wujud apabila sekumpulan munid kurang berminat pada aktiviti tertentu dan tidak mahu bentukar-tukar aktiviti dengan kumpulan lain. Misalnya dalam permainan puzzle. Oleh sebab alat-alat permainan ml terhad pergaduhan antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain kadangkala terjadi. Gangguan bunyi bising, dan kerana tenlalu lama menunggu giliran boleh juga memusnahkan minat kumpulan lain untuk belajar aktiviti yang diperuntukkan kepada mereka. 86

I UNGSI DAN MASALAH GURU KHAS PLMUI,IHAN

Lik

Gambar 16 Munid lambat mudah mcsra dencan orang yang suka menghampiri unereka. (Pcngkaji hcrsania munid lamhat Tah i 2 sekolah pertarna).

Terdapat murid yang sentiasa unahuban bimbingan guru secara individu sahaja. Tanpa penhatian secara individu mi, munid kelas pemulihan itu enggan membuat sebarang kerja. Kalau dimarahi pula. munid mi terus tidak unahu belajar apa-apa pun danipada guru khas pemulihan. Selain itu tendapat pula munid yang terlalu aktif dan segi penlakuan dan pentuturan. Munid yang sebegini tidak suka duduk pada satu tempat. tidak takut pada guru khas dan pantas menjawab setiap tegunan guru khas sama ada kepada rakannya ataupun kepada dininya sendini. Ada saja yang mahu diperkatakannya. Keadaan mi menyebabkan guru khas kadangkala kekurangan idea untuk menyediakan latihan yang sesuai untuk murid yang sebegini. Tugas Peniulihan yang Tidak Dapat Dilaksanakan oleh Guru Khas Pemulihan Guru khas pemulihan mesti menjalankan liuna penanan pemulihan secara hakiki sepenti yang ditetapkan oieh pekeliling Bahagian Sekolah87

GURU KHAS PEMULIHAN. LUNGS! DAN MASALAH

sekolah Kementenian Pendidikan Malaysia KP(BS)8502/5/PKI Jul Vt (26) hertarikh 28 Januani 1986. i. Peranan Penilaian. (a) Menyelia dan menjalankan ujian saningan untuk mengenal pasti munid-murid yang menghadapi unasalah pemelajaran. (h) Menjalankan ujian diagnostik untuk mengenal pasti masalah-masalah pemelajanan yang khusus yang dihadapi oleh munid-munid. (c) Menjalankan penilaian secara benterusan dan menekodkannya dengan napi dan tensusun. Danipada tiga peranan peniiaian mi hanya tugas ketiga yang tidak dapat dijalankan. Ini disebabkan guru khas kekunangan masa dan sukar mendapatkan kenjasama danipada guru biasa dan ibu bapa. ii. Peranan preskriptif. (a) Merancang, menyediakan dan melaksanakan programprogram individu bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pemelajanan yang tententu. (b) Mengadakan bengkel dan demonstrasi pengajaran pernulihan di peningkat sekolah atau daerah khas untuk guruguru, guru besar, pegawai Jabatan Pendidikan Negeni dan pegawai Pejabat Pendidikan Daenah sekiranya keadaan mengizmnkan. Peranan pneskniptif yang pertama dapat dijalankan tetapi tidak dalam keadaan yang benar-benar tersusun dan terancang. mi disebabkan guru khas kekunangan masa dan kekunangan peruntukan untuk mendapatkan alat bantu mengajan yang benar-benan berkesan. Ini menyebabkan objektif pengajaran hanya dapat dicapai dalam teunpoh yang lebih panjang. Kesmmpulannya tidak ada inunid kelas pemulihan tidak tahu menibaca dan menulis hingga ke akhin tahun persekolahan 1987. lenanan preskniptif yang kedua tidak dapat dijalankan kenana pihakpihak yang benkenaan tidak berminat untuk mendapatkan pendedahan mengenai pemulihan. Menuiut guru besar dan guru khas, kini penekanan kepada kepentingan pengajaran pemulihan tidak begitu mendesak atau diperlukan. 88

lUNGS! DAN MASALAH GURU KHAS PEMUI,IHAN

Bil Murid
5 4 3 3 2 3 2 3 6 6

Tahap pencapaian
Kefahaman (pencapaian tertinggi). Membaca petikan dan cenita pendek. Meunbaca dan menulis ayat mudah. Menulis dan membaca frasa. Menulis dan niembaca suku kata campuran. Menulis dan membaca diftong Mernbaca dan menulis suku kata KVKKV. Membaca dan menulis suku kata KVKVKV. Membaca dan menulis suku kata KVKVK. Membaca dan menulis suku kata KVKV. Meunbaca dan nienulis suku kata KVK. (Pencapaian terendah yang tercapai).

Tahap pencapaian murid lambat. iii. Peranan khidmat bantu. (a) Membantu guru-guru biasa merancang dan mengubahsuaikan aktiviti-aktiviti dan bahan-bahan pengajaran dan pemelajaran. (b) Membimbing dan membeni tunjuk ajar kepada guru-guru biasa mengenai teknik-teknik mengajar kanak-kanak yang menghadapi pemelajaran. Guru khas tidak dapat melaksanakan kedua-dua penanan di atas kerana tidak wujud kepentingan dan keperluan bersama antara guru khas dengan guru biasa. Dalam hal mi guru biasa lebih suka menyediakan semua perancangan pengajaran dan memilih teknik-teknik mereka sendin secara bersendinian tanpa berkongsi dengan guru-guru lain. Dalam urusan membimbing dan memberi tunjuk ajar guru kelas berpendapat munid yang menghadapi masalah pemelajaran penlu dihantar ke kelas pemulihan. Justeru itu guru biasa berpendapat tidak perlu serta tidak berminat untuk mempelajani apa-apa teknik lain danpada guru khas (temu namah dengan guru biasa dan guru khas). iv. Peranan pengajanan. (a) Mengajar rnunid-murid yang menghadapi masalah pemelajaran yang tidak dapat diatasi oleh guru biasa dalam 89

GURU KHAS PF.MULIHAN: FUNGS! DAN MASALAH

situasi kelas biasa. (h) Mengajar bersama-sama dengan guru biasa dengan cara teaun teaching sekiranya keadaan ineinerlukan. l)alam konteks pengajaran, guru khas pemulihan hanya dapat unenjalankan peranan yang pertama iaitu mengajar munudununicl yang unenghadapi masalah penielajaran. Peranan pengajanan team teaching tidak dapat dilaksanakan oleh guru khas kerana guru biasa tidak unemahami falsafah pengajaran bentuk mi dalam pengajanan pemulihan. v. Peranan perhubungan. (a) Menghubungi dan herbincang dengan ibLu bapa atari penjaga municl tertentu untuk rnendapatkan maklumat lanjut tentang kelakuan, tabiat, kesihatan dan keterangan-keterangan lain incngenai latar helakang mnunid peunulihan. (b) Mengemukakan cadangan kepada ibu bapa murid tentang cara hendak memnhantu anak-anak mnereka di rumah. dcuiii kepenti ngan pemelajaran munid. (c) Menghubungi dan mendapatkan nasihat serta bantuan kepakaran danipada doktor, pakar psikologi, pegawai kebajikan nlasyarakat dan sebagainya untuk niunid-muricl kelas pemulihan. Peranan mi tidak dapat dilaksanakan dengan jaya kerana kurang sokongan daripada pihak sekolah, kekurangan masa serta sukar mendapat pakar yang diperlukan. Kesimpulannya guru khas gagal menjalankan hanyak tugas yang berkaitan dengan pengajaran pemulihan kerana tidak mendapat kenjasama danipada guru biasa, guru besar dan pihak-pihak lain yang berkaitan. Latar Belakang Sekolah Kedua Sekolah kedua yang dijadikan tempat kajian ialah sebuah sekolah rendah di Shah Alam dalam daerah Petaling. Sekolah mi tenletak dalam sebuah kawasan seluas 8.3 hektar, kira-kira tiga kilometer dan pusat bandar Shah Alam, Selangor. Sekolah mi terdini daripada dua blok bangunan batu dun tingkat dan satu blok bangunan batu satu tingkat. Sekolah mi menipunyai sebuah kantin yang terletak di hadapan pintu masuk sekolah, sebuah pejabat am dan pejabat Guru Besar, bilik Guru Penolong Kanan I, Penolong Kanan 90

LUNGS! DAN MASALAH GURU KHAS PEMUI.IHAN

Gambar 17 Bangunan sekolah kajian kedua dan kedudukan ketas knas pemulihan kedua. II dan bilik Penyeiia Petang. Sekolah mi juga mempunyai sebuah bilik guru yang besar dan mewah, sebuah bilik niuzik, bilik alat pandang dengar, sebuah kedai buku, sebuah pusat sumber yang lengkap, sebuah bilik sembahyang, dan dua buah stor alat sukan. Jumlah kelas di sekolah mi ialah sebanyak 35 kelas iaitu 17 kelas sesi pagi dan 18 kelas scsi petang. Sekolah mi juga mempunyai tiga buah padang bola, dua buah gelanggang badminton dan dua buah gelanggang bola janing. Di tepi bangunan terdapat taman kecil yang indah inempunyai kolam ikan yang haru dibina. Sekolah mi dikategonikan sebagai sekolah gred A kawasan banclar. Sekolah mi mempunyai 49 guru dengan jumlah munid seramai 1548 .orang. 17 kelas sesi pagi terdini danipada tiga kelas tahun satu, tiga kelas tahun dua, tiga kelas tahun tiga, tiga kelas tahun empat, dua kelas tahun lima dan tiga kelas tahun enarn. 18 kelas sesi petang terdini danipada tiga kelas tahun satu, tiga kelas tahun dua, tiga kelas tahun tiga, tiga kelas tahun empat, tiga kelas tahun lima dan tiga kelas tahun enam. Sernua munid telah disaning dan ditempatkan dalam kelas-kelas yang tertentu 91

GURU KIIAS PEMUI,IHAN ~UNGS1 DAN MASALAH

tT~r~ :~ ~
#,
-~

~aurihar 18 t3angun:in sekolah kajian kedua dan kedudukan kclas s.has pemulihan kedua.

uncligikut pencapaian munin. Saningan hanya dibuat mnulau tahun dua ke c,tas. Mat-id yang tenbaik akan dimasukkan rialam tiga kelas yang akan helajar pada scsi pagi dan munid seiebihnya akan belajar dalam kelas scsi petang termasuklah kelas khas pemulihan. Seramai 23 orang guru scsi pagi mengajar 750 orang munid, senientara 26 orang guru scsi petang mengajar 780 orang munid. Secara purata pecahan murid mengikut kaum sekolah mi terdirl danipada 1093 orang munid Melayu, 319 orang munid India dan 46 orang munid Cina. Kebanyakan munid mi berasal danipada keluarga yang sederhana dan benpendapatan rendah. Sekolah mi terletak dalam kawasan perumahan rumah pangsa berharga rnurah dan sedikit kawasan setinggan. Kawasan perumahan mi ialah kawasan perumahan pertauna yang dibuka pada tahun 1974 di kawasan penindustnian Shah Alam. Dan segi sejanah sekolah mi menupakan sekolah rendah tertua di kawasan Penbandaran Shah Al am, Selangor. 92

LUNGS! DAN MASALAH GURU KHAS PEMULIHAN

Kelas Khas Pemulihan Sekolah Kedua


Kelas khas pemulihan tcrlcta~di tingkat bawah hangunan pentadhiran. Kelas khas pemulihan mi mula diadakan secara teratur pada tahun 1987 iaitu setelah guru khas tamat unenjalani Kursus Khas Pemulihari d Maktab Perguruan llmri Khas Cileras. Kuala Lumpur pada tahun I Keluasan dan kentudahan dalaun kelas khas mi adalab sama dengan hiltk daujah lain. Terdapat alat bantu rncngajar yang digantung di seluriub ruang kelas teruiiasuk di hawah papan hijan~ guru. Pada keseluruhan ii a kelas mi cukup selesa dan tidak menampakkan ciri kelainan yang hoich menimbulkan rasa rendah din di kalangan guru dan niunid kei-i~acmulihan. Terdapat seramal 34 orang munid yang helajar di kei as in iumlah mnunid di dalani kelas diasr ialah 48 hingga 52 Olang. In bec makna jumlah muiunid dalam kelas khas peunulihan adalah kecif dihan-dingkan dengan kelaskelas yang ia~n.

~Juru Kelas Pemulihan Sekolah Kedun


Guru khas pemulihan sekoian kedua mi merupakan guru khi~spennlihan tunggal di kawasan Perbandaran Shah Alani. Di kawasan mi ada tujuh huah sekolah rendah. Kelulusan akadernik guru ni ualah Siji! Pelajaran Malaysia (SPM). Guru mi adalah danipada kumpulan guru yang mendapat Latihan Normal (TOUS) yang berpusat di Klang. Beliau dilantik menjadi guru terlatih pada 30 Julai 958. Behau pernal: mengajar di empat buah sekolah rendah di daerah Klang. Selango:. Seko!ah mi merupakan sekolah kelima bagi beliau sejak tahun 1980. Beliau beruinur 47 tahun dan sudah berkeluarga. Kurslus Khas Pcmulihan di Maktab Perguruan Ilmu Khas, Cheras. Kuala Lumpur. selama lapan minggu diikutinyu pada tahun 1986 adaiah atas kerelaan beliau sendini. Setelah tamat mengikuti kursus itu beliau terus ditempatkan semula di sekolah berkenaan dan menjalankan pengajaran pemulihan mulai tahun 1987 untuk murid-munid kelas pernulihan tahun dua. Jumlah murid ialah 34 orang. Murid-munid mi dipilih melalui keputusan pepeniksaan akhir tahun bagi tahun satu serta melalui cadangan guru-guru kelas tahun satu. Jumlah masa mengajar yang diperuntukkan kepada guru khas mi ialah 1110 minit seminggu. Guru khas mi bukan sahaja menjalankan tugas pemulihan malah sekali gus ditugaskan sebagai guru darjah kepada kelas tersebut. Beliau ditugaskan mengajar sernua mata pelajaran kecuali mata pelajaran Agama dan Bahasa Inggenis. 93

GURU KHAS PLMU!.IHAN: LUNGS! DAN MASALAH

Tugas dan Tanggungjawab Guru Khas Pemulihan Sekolah Kedua


Tugas yang berdasarkan Buku Persediaan Mengajar dan Senarai Tugas

Guru. i. Tugas pentadbiran. Guru Bilik Hasil Seni Sekolah. Guru Projek Buku Sekolah. Tugas kunikulum. Guru Khas Pemulihan dan guru semua mata pelajanan kecuali Agama dan Bahasa Inggenis.

ii.

iii. Tugas kokunikulumn. Guru Bola Tampar Sekolah. Guru Bola Janing Sekolah. Guru Tunas Puteni fahap Dua Tugas dan tanggungjawab sebagai guru khas pemulihan dibenikan kepada beliau kerana beliau telah mengikuti Kunsus KBSR Tahap Satu dan Dua serta Kursus Khas Pengajaran Pemulihan. Tugas-tugas Lain Guru Khas Pemulihan Terdapat tugas-tugas lain yang dijalankan oleh guru khas pemnulihan selain yang disenaraikan dalam senarai guru-guru di sekolah mi. Senarai Tugas Guru Khas Pemulihan Ahli Jawatankuasa Han Ucapan dan Penyampaian Hadiah (hahagian jamnuan). Ahli Jawatankuasa Sukan Tahunan (bahagianjamuan). Ahli Jawatankuasa Musabaqah Sekolah (sebagai pengawal kepada peserta-peserta). Ahli Jawatankuasa Pasan Ria Sekolah (menyediakan gcrai untuk kelas masing-masing). Ahli Jawatankuasa Persatuan Ibu Bapa Guru (bahagian jamuan). Ahli Jawatankuasa Perayaan Maulud Nabi (sebagai pengawas murid-munid). Ahli Jawatankuasa Han Guru Sekolah. Ahli Jawatankuasa Han Kanak-kanak Peningkat Sekolah. 94

LUNGS! DAN MASALAH GURU KHAS PEMUI.!HAN

AhIi Jawatankuasa Gotong-royong Sekolah dan Persatuan Ibu Bapa Guru. Ahli Jawatankuasa Kunikulum (untuk tahun dua). Ahli Jawatankuasa Han Kokunikulurn Sekolah. Ahli Jawatankuasa Alat Bantu Mengajar (bagi tahun dua). Guru Bertugas Hanian (satu kali seminggu). Menjadi guru ganti. Tugas Am Sebagai Guru Kelas Menandakan kedatangan munid pada tiap-tiap han. Mengajar semua mata pelajaran untuk kelas kecuali Bahasa Inggenis dan Agarna. Membuat soalan-soalan ujian mningguan, bulanan dan pepeniksaan sctengah tahun bagi tahun clua termasuk untuk kelas khas pemulihan. Menyediakan lembaran kerja untuk kelas khas pemulihan. Membuat alat bantu mengajar untuk kelas khas pemulihan. Rekod bacaan murid. Peta keduclukan bilik darjah. Pengawas pepeniksaan setengah tahun dan akhin tahun. Memeniksa kertas soalan bagi kelas pemulihan. Memungut semua jenis yuran sekolah daripada murid di dalam kelas: Yuran sekolah. Derma Persatuan Ibu Bapa Guru. Yuran Sukan/Kokurikulum. Yuran Penpustakaan. Yuran Majlis Sukan Sekolah Malaysia. Yuran Peperiksaan. Yuran Lukisan!Kerja Tangan. Mengisi semuajenis-jenis kad murid: KadOOl) Kad 002) Kad kemajuan Murid. Kad Uji Tenaga Asas. Kad Kokunikulum. Kad Perpustakaan. 95

~ Kad Sulit Munid

GURU KHAS PEMULIHAN LUNGS! DAN MASALAH

Kad Rawatan Pergigian Sekolah. Kad Kesihatan Munid. Borang Buku Pin jaman Munid. Kesimpulannya didapati guru khas mempunyam tanggungjawab yang santa berat dengan guru-guru biasa, serta terlibat dalam semua urusan pentadbiran bilik darjah. Danipada inakiumat clan permerhatian. sebenannya gnmru khas menjalankan tanggungjawab scbagai guru biasa. gum! kelas di samping guru khas pemulihan. Tugas Pengajaran Pemulihan Guru khas sekolah mi rnenggunakan Sisteun khas pemulihan tctap bagi tahun dua. Munid-muricl kelas peinulihan diambil daripada kelas-kelas tahun clua (benasaskan peperiksaan akhir tahun satu). Murid yang dipulih akan kekal di kelas khas pemulihan sepanjang tahun di hawah kelolaan
guru khas pemulihan.

Sistem kelas khas sekolah kedua berbeza danipada sistemn kelas khas
sekoiah pertama. Sekolah kedua menggunakan SiStem kelas khas yang dimak;udkan oleh Koh (1983) sebagai Sistemn Pengunduran. Kelas khas

mi secara rasmi dinamai

kelas Tahun Dua Cempaka. Cadangan

mi

dikemukakan oleh guru besar bertujuan mnengelakkan rasa rendah din cli kalangan munid lembam dan guru khas. Cara mi juga menghapuskan perhezaan yang nyata antara kelas khas dengan kelas biasa. Guru hanya menggunakan istilah kelas khas dan kadang-kadang kelas lcmbamn secara lisan sahaja. Rancangan Pengajaran Pemnulihan di sekolah kedua bagi tahun 1988 bermula pada minggu persekolahan seperti yang benikut: Minggu pertama: Minggu kedua:
.

Menyediakan horang penibadi munid. Menyediakan!menjalankan ujian diagnostik nuntuk Bahasa Malaysia dan Matematik. Menyediakan bonang kesihatan murid dan ujian lisan bahasa.

Untuk nhinggu yang seterusnya, guru khas menjalankan pengajaran berdasarkan Buku Panduan Am Guru, Buku Sumnber dan Buku Panduan Khas KBSR tahap satu bagi murid yang henar-benar lemah dan huku tahap dua bagi munid pemulihan. Guru khas mempermudah bahan dan latihan kemahiran hingga ke 96

LUNGS! DAN MAS,-\LAH GURU KHAS pEvmUr.mHAN

tahap keupayaan mumid yang henar-benar Iemah. Antara kemahuran


yang diperkenalkan ialah:

Mengenalkan HurufAbjad AaZa. Mengenalkan suku kata Ky. Mengenalkan suku kata KVK. Mengenalkan suku kata KVKVK. Mengenalkan suku kata KVKKVK. Mcngenalkan suku kala campuran. Berdasarkan rancangan pelajanan pemulihan yang tercatat dalain Buku Persediaan Mengajar didapati guru khas mengajar tanpa mengikuti langkah-langkah pemulihan sepenuhnya seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Antara langkah-langkah pengajaran pemulihan yang dijalankan adalah seperti yang benikut: Langkah pertama: Pencalonan nun rid Calon-calon kelas pemulihan telah dipilih oleh pihak sekolah dengan kerjasama guru kelas benclasarkan pepeniksaan akhir tahun dan kerja-kerja harian dalam kelas munid semasa tahun satu. Pencalonan munid dilakukan pada akhir tahun sebelum sckolah bencuti penggal ketiga. Pada mninggu pertama persekolahan, guru khas sudah menenima calon-calon munid untuk kelas khas pemulihan. Langkah kedua: Penguinpulan makluniat nuurid Dalam usaha mendapatkan maklurnat tentang munid kelas pernulihan, guru khas hanya meneliti rekod butiran din munid yang ada dalam simpanan bekas guru munid kelas pemulihan tahun satu. Maklumat juga didapati secana lisan danipada bekas guru yang benkenaan. Langkah ketiga: Ujian saringan Guru khas tidak rnengadakan ujian saningan kenana menurut beliau tidak begitu bermanfaat. mi disebabkan ununid sudah disaring melalui keputusan pepeniksaan akhir tahun persekolahan dan laporan danipada guru kelas mnereka. 97

GURU KHAS PEMUL!HAN- FUNGSI DAN MAS.\LAH

Langkah keempat: Ujian diagnostik Guru khas hanya mernbuat ujian diagnostik kepada seniua munid dalam kelasnya hagi menentukan kumpulan A, B dan C. Langkah kelinia: Perancangan dan pengajaran Perancangan dilakukan mengikut susunan Buku Panduan Khas KBSR tahap satu dan buku tahap dua. Aktiviti diubahsuai sedikit herdasarkan kelemahan munid secara keseluruhan. Pengajaran pcmulihan dijalankan dengan menggunakan teknik yang benikut: i. Pengajaran kumnpulan kecil: Guru membentuk tiga kumpulan iaitu kumpulan A yang mnengandungi lapan orang, kumpulan B. 12 orang dan kumpulan C, juga 12 orang. Pembentukan kumpulan mi berdasarkan kemahiran mereka bertutur, membaca dan menulis. ii. Pengajaran individu: Pengajaran individu dilakukan kepada kumpulan C dan sedikit untuk kumpulan B. Pengajaran mdividu dibuat dalam pelajaran Bahasa Malaysia sama ada dalam bacaan atau tulisan. iii. Pengajaran cara kelas: Cana mi paling kerap digunakan oleh guru khas. Selain itu, kemahinan yang telah dirancangkan dalam Buku Panduan Khas KBSR ialah: (a) Menyebut abjad Aa hingga Zz secana berurutamu dengan tidak memandang lambang Aa hingga Zz. (b) Membunyikan suku kata dua hunuf terbuka (ba, da, ca, ka, Ia dan lain-lain). (c) Bacaan dan kefahaman berpandu. (d) Membunyikan suku kata yang mernpunyai konsonan rug
seperti:

ang, eng, bang, dan lain-lain. (e) Membina perkataan dua suku kata konsonan, ha yang, bu tang. (f) Bacaan dan kefahaman. (g) Ayat pendek dua perkataan. Contoh:
yang,

Ia

mi ibu
Ini guru mi Abu 98

LUNGS! DAN MASALAH GURU KHAS PEMLJL!HAN

(Ii) Membaca perenggan mudah bemsepadu. Alatan yang digunakan dalam pcngajaran ialah carta-carta huruf. kad humu, kad aktiviti, kad cantuman, kad huruf abjad, kaci voka], kad gambar, karl bina perkataan, kacl penmainan, kad teka-teki, carta perkataan, ayat-ayat dan cerita, kad cantuman/padanan, kad kefahaman dan cenita. Langkah keenam: Penilaian Penilaian dibuat secara keseluruhan, harian, mingguan, hulanan dan penggal. Penilaian itu pula herdasarkan kenja tulis, bacaan, lisan dan mengima damipada bahan-bahan yang disediakan oleh guru khas. Apabila didapati munid sudah dapat niembuat semua latihan, clapat mnembaca. nuemahami dan mnencenitakan semula kandungan yang dibacakan maka munid mi dianggap sudah pulih dalam Bahasa Malaysia. Justeru itu munid mi layak dipindahkan ke kelas biasa. Langkah ketujuh: Keija su,sulan murid yang sudah pulih Kenja susulan yang khusus tidak dilakukan selepas munid pulih tetapi guru khas sentiasa membenikan bimbingan yang berterusan dalam bentuk latihan hanian sahaja. Keadaan mi berlaku kerana niurid yang sudah pulih enggan meninggalkan kelas khas pemulihan. Masalah Guru Khas Pemulihan Sekoiah Kedua Masalah mi dikenal pasti hasil temu mamah dengan guru khas pcmulihan, guru besar dan guru biasa serta pemerhatian pengkaji di sekolah kedua selama tiga minggu. Masalah Umuni Sekolah mi sebenarnya tidak uriendapat kelulusan secara rasmi danipada Jabatan Pendidikan Negeni Selangor untuk membuka kelas khas pemulihan walaupun sudah ada guru khas pemulihan. Kelas mi dibuka atas inisiatif guru besar dengan kerelaan guru khas tanpa kebenaran rasmi. Akibat keadaan itu guru khas tidak dapat dikecualikan danipada menjadi guru biasa, guru kelas di samping menjadi guru khas kepada keiasnya. Malah guru khas tidak dapat dikecualikan danipada memegang tugas 99

GURU KHAS PEMUL.IHAN LUNGS! DAN MASALAH

Gambar 19 Susun atur kerusi meja dalam bilik khas pcmulihan sekolah kedua. lain cli sckolah seperti guru kelas yang lain. Berdasarkan senarai tugas guru, setiap guru memegang sekurang-kurangnya empat hmngga lima tugas rasmi. Keadaan mi sudah pasti menghalang guru khas untuk menumpukan sepenuh perhatian kepada pengendalian pengajaran khas pemulihan. Tambahan pula beliau adalah antara guru yang berpengalamnan (25 tahun pengalaman mengajar). Justeru itu ticlak wajar beliau menolak tugaS-tugas yang dibenikan oleh guru hesar. Malah beliau perlu memikirkan juga konSep kcadilan bagi mengekalkan pemsefahaman di kalangan guru sekolah. Masa lab Pizikal Guru khas menghadapi masalah mendapatkan kelas khas pemulihan yang tetap dan sesuai secana hakiki. Pada masa kajian dijalankan, guru khas terpaksa benkongsi kelas dengan guru tahun dua scsi pagi. Keadaan mi menyebabkan guru khas tidak bebas membuat penyusunan kerusi meja mengikut keperluan munid kelas pemulihan. Setiap kali susunan mi 100

FUNGSI DAN MASALAI-1 GURU KHAS PEMULIHAN

--

Gambar 20 Susun atur kerusi meja dalam bulk khas pemulihan sekolah kedua. diubah atau dipinda pada sebelah petang, guru biasa sesi pagi akan mengubah semula kedudukan kerusi meja mengikut penyusunan kumpulan seperti yang diarahkan dalam KBSR. Keadaan mi berlaku setiap han, walaupun guru khas tidak bersetuju dengan susunan itu. Masalah mendapatkan ruang kelas untuk menggantungkan alat-alat bantu mengajar dan bahan pengukuhan untuk munid pemulihan turut dihadapi oleh guru khas. Berasaskan konsep berkongsi kelas, guru khas pemulihan hanya berhak menggunakanseparuh daripada ruang dalam kelas khas pemulihan itu. Selebihnya adalah ruang untuk kegunaan guru kelas sesi pagi. mi menyebabkan sedikit sahaja bahan pengukuhan untuk murid pemulihan yang dapat dipamerkan. Alat bantu mengajar yang lain banyak tersimpan di dalam almari, kotak-kotak berkunci dan disimpan di dalam bilik pusat sumber sekolah. Keadaan mi dibiarkan berterusan oleh guru khas kerana pihak sekolah ada mengeluarkan arahan supaya setiap guru kelas melukiskan pelan kedudukan kerusi meja murid di dalam kelas untuk dilekatkan pacla daun pintu masuk ke kelas bagi tujuan rujukan pelawat sekolah itu. Arahan mi menghalang 101

GURU KHAS lEMUI,IHAN: LUNGS! DAN MASALAH

guru khas danipada nieminda semula susunan alat dan bahan yang dibuat pada schelah pagi. Maka guru khas terpaksa mengalah untuk mnengekalkan hubungan yang baik dengan guru kelas scsi pagi walaupun tindakan itu inenyulitkan bcliau menjalankan pcngajaran pemulihan di bilik darjah itu. Masa/ah Guru Khas Pemnu/ihan deiigatu Guru Besar Guru khas menghadapi masalah dengan guru besan terutama tentang pcntadbiman sekolah. Menurut guru hiasa clan guru khas, gunu bcsar inilah yang paling aktif jika dibandingkan clengan empat guru besar sehelurnnya. Bagaimanapun keaktifannya menimbulkan mnasalah kepada guru khas dan guru biasa. Keadaan mi berpunca danipada sikap guru besar yang suka menjalankan pentadbiran berdasankan idea dan pendapat beliau sendini, tanpa berbincang dengan guru-guru di hawahnya. mi termasuk hal pelaksanaan pengajaran pemulihan dan kelas khas

-i

~.

Gambar 21 Jumlah murid yang ramai menychahkami guru kh,u~kcdiia h,uunak mcnggunakan kaedah kelas dalam pengajarannya. 102

Ft NGS!

DAN M-\SA!,AH GURU

RI! \S PEMUL!H SN

Gambar 22 Terdapat hanya sedikit alat hantu yang dipamnerkan di dalarn kelas. sclehihnya disimpan di dalaun almnani dan kotak huku. pemulihan. Guru hesar berminat untuk mengadakan pengajaran pemulihan tetapi heliau tidak inahu pengajaran itu diadakan mengikut prosedur-prosedur pengajanan pemulihan yang telah ditetapkan oleh Kementenian Pendidikan. Misalnya unusan menyediakan kelas khas peiriulihan, proses pemilihan munid, bidang tugas guru khas dan keduclukan guru khas dalam aktiviti di sekolah. Sikap mi wujud bukan saja clisebabkan tiada perbincangan dengan guru-guru lain, malahan guru besar kurang mendapat pendedahan mengenai pengajaran pemulihan. Akibatnya guru khas dilantik menjacli guru kelas tahun dna di samping Guru Khas Pemulihan kepada kelas yang sama. Tugas sebagai guru khas mi banyak berkait dengan unusan pentadbiran kelas tersebut. Keadaan mi menjejaskan penumpuan guru khas kepada pengajaran pemulihan. Di samping itu, guru khas dilibatkan dengan tugas pentadbiran, tugas kunikulum dan kokurikulum sekolah termasuk menjadi guru ganti sementara seperti guru biasa yang lain. Guru besar juga tidak begitu bemminat untuk mengadakan kelas khas pemulihan hakiki dan khusus untuk pengajaran pemulihan sahaja. Guru besar mahukan pengajaran pemulihan diadakan di kelas biasa dalam bentuk berkongsi seperti yang sedia ada. Keadaan mi jelas apabila tidak 103

GURU

KHAS PLMUI IHAN:

!-UNGSI DAN MASALAH

ada sebarang usaha ke arah penubuhan kelas khas pemulihan yang sedemikian. Akibatnya guru khas masih terus berkongsi kelas dengan guru biasa scsi pagi. Keadaan mi menyebabkan guru khas kurang berminat untuk mcnyediakan alat bantu mengajar yang baru atau yang lebih menarik kerana kekurangan ruang untuk memnpamerkan alat bantu mengajan itu di kelas khas. Guru khas menggunakan dan mempamerkan alat bantu mengajar yang asas dengan jurnlah yang minimum sahaja. Malah beliau mengajar menggunakan buku teks dan buku kenja yang ada pada munid pemulihan. Keadaan mi mengakibatkan bahan pengukuhan amat sedikit yang dapat dipamerkan hinggakan pertumbuhan dan pencapaian pembelajaran murid pemulihan amat perlahan. Dalam urusan pemilihan calon murid kelas khas, guru besan telah rnengarahkan agar cara pemilihan dibuat mengikut caranya sendini. Calon-calon itu tendiri daripada semua murid tahun dua yang paling rendah pencapaian mereka dan yang gagal dalam pepeniksaan akhir tahun satu. Cara pemilihan mi menimbulkan masalah kepada guru khas kenana tidak semua calon itu layak atau diperlukan untuk mengikuti pengajaran pemulihan. Ada antara calon itu yang tidak memerlukan bantuan pengajaran pemulihan tetapi memerlukan bantuan lain. Akibat104

LUNGS! DAN MASA!.AH GURU KHAS PEMUL!HAN

nya terdapat murid kelas pemulihan yang kekal di kelas itu yang tidak dapat mengikuti apa-apa aktiviti kcrana tidak sesuai untuk mercka. Keadaan mi aniat merugikan munid lambat berkenaan dan menjadikan guru khas hemada dalam keadaan serba salah. Apabila persoalan mi clikcmukakan kepada guru besar, beliau rncnyarankan agar munid yang ticlak dapat diajar dihiarkan sahaja. Guru khas dinasihati agar meinulihkan seherapa banyak murid yang beliau mampu. Sikap guru hesan yang bcranggapan bahawa tidak sernua munid dapat dipulihkan amat menyedihkan guru khas. Justeru beliau tcrpaksa mncngetepikan beberapa orang murid yang tidak dapat bclajar dan uncmbenarkan mereka mclakukan apa-apa saja yang disukai olch mereka scperti menyapu sampah. clan berjalan-jalan di dalam kelas. Oleh sebab kurang pendedahan tcntang pengajaran pemulihan, guru besar masih menggunakan istilah kelas lembamn kepada mnunid dan Guru Khas Pemulihan secara tidak rasmni. Pcnggunaan istilah mi nnenimbulkan sikap rendah din kepada guru khas. Keadaan mi nicnyebabkan bcliau merasakan tugas beliau tidak begitu dihargai atau tidak scpenting guru biasa yang lain. Tekanan-tekanan mi merangsang guru khas rncngajar pengajaran pemulihan mengikut sukatan pelajaran KBSR tahun dua agar perancangan dan pelajanan untuk sebahagian inunid kelas pemulihan tidak tenlalu jauh berbeza danipada kelas tahun dua yang lain. Dengan berbuat demikian, guru khas dapat menolak dakwaan yang mengatakan tugas guru khas adalah mudah atau lebih ningan danipada tugas guru biasa. Beban tugas sebagai guru kelas dan Guru Khas Pemulihan menycbabkan beliau tidak cukup masa untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang munid pemulihan selain mengetahui narna munid, penjaga. alamat dan pekerjaan penjaga. Keadaan mi menyulitkan proses pcmulihan yang berkesan. Guru khas juga berasa tidak dipedulikan kerana guru besar atau wakil guru besar tidak pernah membuat sebarang seliaan terhadap pengajanan dan perjalanan kelas khas pemulihan sejak kelas itu diadakan. Sikap guru besar mi sedikit sebanyak mengurangkan minat guru khas untuk berusaha bersungguh-sungguh bagi mempertingkat pencapaian murid pemulihan di kelas khas pemulihan. Masalah Guru Khas Pemulihan de~ugan Guru Biasa Oleh sebab guru biasa kunang pendedahan tentang pengajaran pemulihan dan tugas guru pemulihan, maka wujud sikap dan anggapan yang salah tentang kedudukan dan keperluan Guru Khas Pemulihan. 105

GURU

KHAS PEMUL!H.SN- lUNGS! DAN MASALAH

Guru khas tidak dilibatkan langsung dalam proses mengenal pasti munid yang memerlukan pemulihan. Guru biasa menenmma arahan danipada guru besar supaya pemilihan calon kelas pemulihan didasankan kepada keputusan peperiksaan akhir tahun satu. Arahan mi menyebabkan guru biasa menghantar kesemua munid benkenaan tenmasuk munid yang lemah serta munid pemulihan yang benmasalah (nakal) sebagai calon kelas khas pemulihan. mni menjadikan jumlah munid pemulihan tenlalu besar, sedangkan sebahagian mereka tidak memerlukan pcngajaran pemulihan tetapi memerlukan bantuan bentuk lain. Ini mengakibatkan guru khas tenpaksa menjalankan pengajaran pemulihan mengikut sukatan pelajaran KBSR tahun dua kepada dua kumpulan murid. Sebenarnya banyak antana munid kelas pemulihan mi tidak mnenghadapi masalah pembelajaran yang memerlukan pengajanan pernulihan. Pencapaian rendah mereka dalam pepeniksaan akhir tahun semasa dalam tahun satu mungkin kerana kebetulan. Keadaan mi mengganggu pencapaian murid dan menyulitkan guru khas. Keadaan mi tidak difahami oleh guru biasa. Untuk mengekalkan hubungan yang baik dengan guru biasa, guru khas terpaksa menjadi Baby sitting kepada beberapa murid kelas 106

LUNGS! DAN MASAI..AH GURU KHAS PEMULIHAN

pemulihan yang mengalamni masalah terencat akal yang senius. Kcadaan mi sudah pasti menyulitkan guru khas untuk merancang aktiviti pcngajarannya. Malah beliau sukar menolak pencalonan danipada guru biasa kemana bimbang akan dituduh mnenolak tugas, tidak bertanggungjawab serta tidak mcnghormati arahan guru besar. Danipacla pcmerhatian pengkaji, guru biasa yang mengajar munid kelas khas pernulihan scntiasa mernarahi dan mcncngking municl scmata-mata kerana munid tidak dapat unengikuti arahan guru. Layanan buruk guru-guru biasa mi menyebabkan munid kelas pemnulihan yang telah pulih enggan belajar di kelas hiasa. Alasan mcrcka ialah guru khas lebih baik dan suka mengajar mereka. Kecngganan mnunid untuk belajar scmula dalaun kelas biasa amat jclas terutama munid yang pcmnah diajan oleh guru biasa yang ganang itu dalam tahun satu. Guru biasa mcnganggap pcngajaran di kelas khas pcmnulihan lebih mnuclah kerana bilangan munid lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah munid di kelas biasa. Malah mereka juga bcrpendapat bahawa perscdiaan mengajar mudah discdiakan kerana guru khas tidak memerlukan bahan pengajaran yang banyak. Akibat bebanan togas lain, guru khas tidak cukup masa untuk memnhuat pcrancangan dan pcrsediaan yang rapi, teratur dan yang scsuai dengan keperluan munid kelas pemulihan. Perancangan dan pcrscdiaan gurLu khas hanya dapat dipermudahkan dengan mcngikut susunan sukatan pelajanan Kemcntcnian Pendidikan dengan bantuan Buku Sumnber KBSR Matematik, Bahasa Malaysia, Buku Panduan Am, Buku Panduan Khas Matcinatik dan Bahasa Malaysia KBSR tahap saw dan tahap dun scrta huku kerja. Oleh sebab guru khas tidak inahu hclaian kerja dildlangkan oleh munid, maka kebanyakan kenja tulis dibuat dalam buku kenja munid. Alat bantu mengajar juga digunakan pada kadar yang paling minimTlum untuk menjimatkan masa. Soalan-soalan ujian atau pepcniksaan bagi satu-satu peningkat tahun yang sama disediakan oleh guru secara bergilir-gilir. Olch itu, guru khas clmtugaskan membuat soalan untuk tahun dua sccara hergilir-gilir dengan guru biasa. Masalah timbul apabila guru hiasa rnenycdiakan soalansoalan yang berteraskan sukatan pelajaran dan isi pelajaman bagi tahuntahun yang ditetapkan secara tcpat. Guru biasa enggan mnempcrtimnbangkan kepentingan munid kelas pemulihan semasa membuat soalansoalan pepeniksaan. Alasan guru biasa ialah dalam pepeniksaan akhir tahun scrnua inunid kelas pemulihan mesti menduduki pepeniksaan yang sama dengan inunid-munid lain. Justeru tiadanya pertimbangan mi, munid lembam gagal dalam pepeniksaan. Guru biasa juga tidak mem107

GURU KHAS PEMUL!HAN: LUNGS! DAN MASALAH

benarkan masa tambahan dibenikan kepada murid kelas pemulihan Semnasa peperiksaan dijalankan. Masalah wujud kenana guru biasa tidak mnemahami keperluan dan falsafah sebenar pengajaran pemulihan. Keadaan bertambah buruk apabila guru biasa tahun dua yang lain mendesak guru khas supaya mengajar mengikut sukatan pelajaran biasa bagi tujuan memenuhi kehendak soalan. Guru khas terpaksa menurut guru biasa semata-mata untuk menjaga hubungan baik dengan mereka. Akibatnya pencapaian munid kelas pemulihan berada pada tahap yang mendah dan mengecewakan. Keadaan mi benan-benar menjejaskan minat guru khas untuk lebih bersungguh-sungguh memajukan pengajaran pcmulihan tanpa kenjasama sepenuhnya danipada guru besar dan guru hiasa. Masalah Guru Khas Pemulihan dengait Thu Bapa dan Penjaga Ibu bapalpenjaga munid pemulihan pernah dijemput ke sekolah olch guru besar untuk mendapatkan kebenaran mereka memasukkan anak mereka ke kelas khas pemulihan. Walaupun ibu hapa dan penjaga bensctuju tetapi kebanyakan mereka tidak tahu perbezaan kelas khas pemulihan dengan kelas biasa. mi mungkin kenana keadaan fizikal kelas khas pemulihan kelihatan sama dengan bilik danjah yang lain. Keadaan mi menyebabkan namai ibu bapa dan penjaga kurang mengambil berat tentang pelajaran anak-anak mereka. mi terbukti apabila ramai murid kelas pemulihan tidak menyiapkan kenja rumah, buku koyak dan pakaian sekolah mereka kotor, lusuh tanpa jagaan. Malah keadaan fizikal setengah-setengah murid kelas pemulihan berdaki dan ticlak tenurus, serta berambut panjang. Munid kelas pemulihan yang sentiasa kekunangan alat tulis menyebabkan guru khas terpaksa menyediakan kemudahan alat tulis dan kertas kosong (kepada murid yang tiada buku ataupun bukunya koyak). Setengah-setengah ibu bapa dan penjaga enggan berbincang dengan guru khas tentang masalah pembelajaran anak mereka. Pada pendapat mereka, guru khas mempunyai tanggungjawab memajukan pelajaran anak-anak mereka. Justeru itu, mereka menyerahkan bulat-bulat urusan persekolahan anak mereka kepada guru khas dan sekolah. Sikap begini menyebabkan ada murid pemulihan yang memerlukan bantuan khas, tidak dapat dibenikan bantuan lanjut kerana tiada rancangan bantuan dan kerjasama dengan ibu bapa murid. Kadangkalajuga ibu bapa tidak patut dipersalahkan kerana mereka tidak diberi pendedahan oleh pihak Sekolah tentang pengajaran pemulihan. OIeh itu guru khas menjalankan tugas sekadar kemampuannya sahaja. 108

PUNGSI DAN MASALAH GURU KHAS PEMULIHAN

Masalah Guru Khas Pemulihan dengan Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor Sejak kelas khas dibuka belum pernah seonang pegawai dan Pejabat Pendidikan Daenah unembuat lawatan atau seliaan ke kelas khas pemulihan tersebut, sedangkan janak di antana sekolah dengan Pejabat Pendidikan Daerah hanya kira-kira tiga kilometer sahaja. mi menyebabkan guru khas sukar membuat sebarang cadangan mempertingkatkan pencapaian murid kerana beliau bimbang cadangannya akan ditolak oleh guru besar. Ketiadaan lawatan pegawai khas dan Pejabat Pendidikan Daerah juga menyulitkan guru khas untuk menyelesaikan masalah yang benkaitan dengan pengajaran pemulihan di sekolah. Malah apabila tidak tendapat sebarang tempat untuk guru khas mendapatkan makiumat lanjut mengenai pengaj aran pemulihan, menyebabkan beliau meneruskan amalan yang sama setiap tahun. Guru Khas Pemulihan tidak banyak membuat penubahan sama ada tenhadap bahan pengajanan ataupun susun atur alat bantu mengajar. mi kenana tidak terdapat sebarang usaha dan peringkat Pejabat Pendidikan Daerah ataupun Jabatan Pendidikan Negeni untuk membeni pendedahan tentang pengajaran pemulihan kepada guru besar dan guru biasa yang

Gamban 25 Munid kelas khas pemulihan dibahagikan kepada bebenapa kumpulan sepenti yang dilaksanakan dalam KBSR. mi kumpulan A. 109

GURU KHAS PLiMULIHAN FUNGS! DAN MASAI,AH

lain. Keadaan mi menyebabkan guru khas kunang inisiatif untuk menjalankan pengajaran pernulihan kenana tidak wujud keijasama yang total danipada guru besar dan guru biasa di peringkat sekolah, pihak Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Negeni. Masalah Guru Khas Pemulihan dengan Mu rid Lambat Jumlah murid pemulihan yang ramai menyulitkan guru khas untuk menjalankan kependekatari damam bentuk kumpulan kecil dan secara individu. Jika kedua-dua cara pengajaran tensebut dijalankan, suasana kelas menjadi bising dan sukan dikawal. Oleh itu, pendekatan yang sening digunakan oleh guru khas ialah pengajaran secara kuinpulan yang inenupakan pendekatan pengajaran pemulihan yang kurang benkesan. Guru khas tenpaksa menghadapi sikap munid pemulihan yang sangat nakal dan keras hati. Keadaan mi mungkin disebabkan meneka kunang mendapat perhatian semasa di rumah. OIeh itu, di sekolah niurid mi melakukan apa saja untuk menarik perhatian guru khas dan murid-

I lO

RNGSI DAN MASALAH GURU KHAS PEMULIHAN

.~

Gambar 27 Kumpulan C ialah kumpulan yang paling sulit untuk dikcndalikan dan segi penlakuan.

murid lain di kelasnya. Walaupun munid sedemikian tidak namai tetapi guru khas terpaksa menggunakan banyak masa supaya perangai mereka tidak nienjadi ikutan kepada munid pemulihan yang lain. Terdapat juga segelintir murid pemulihan yang suka mencuri hanang-banang rakannya seperti wang dan alat tulis yang sering menimbulkan perkelahian di dalam kelas. Justeru itu masa guru khas sening terbuang semata-mata untuk menenteramkan rnunid. Kadangkala inasalah begini sukan diselesaikan kenana tendapat munid pemulihan yang suka bercakap bohong. Keadaan mi menyebabkan guru khas terpaksa mengenakan denda kepada murid pemulihan yang terlihat semata-niata untuk mendapatkan ketenangan yang betul. Munid peinulihan yang tidak suka belajan (malas dan nakal) dan tidak dapat belajar (terencat akal) membeni masalah kepada guru khas kerana mereka sukar dikawal dan suka membuat bising. Kadangkala guru khas menghadapi kebuntuan untuk menenteramkan munid pemulihan mi kenana setengah-setengah meneka tidak gentar dengan denda

mu

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

yang dikenakan. Keadaan mi kadangkala mengganggu proses pengajanan guru khas sehingga tenlalu sedikit bahan yang dapat dipelajani oleh inunid dalarn satu-satu masa yang dipenuntukkan. Tugas-tu gas Pernulihan yang Tidak Dapat Dilaksanakan ole/i Guru Khas Pemulihan Guru khas mesti menjalankan lima penanan pernulihan secana hakiki seperti yang ditetapkan oleb Bahagian Sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia, KP(BS) 8502/5/PKIJiI. Vl(26) bertanikh 28 Januani 1986. Lima tugas utama itu ialah: i. Peranan penilaian (a) Menyedia dan menjalankan ujian saringan untuk mengenal pasti munid yang menghadapi masalah pembelajaran. (b) Menjalankan ujian diagnostik untuk mengenal pasti masalah pembelajanan yang khusus dihadapi oleh munidmurid. (c) Menjalankan penilaian bentenusan dan merekodkan dengan rapi dan tersusun. Danipada tiga peranan penilaian mi, hanya tugas pertama yang tidak dijalankan. mi kenana calon-calon kelas khas pemulihan telab ditentukan oleb pihak sekolah melalui pepeniksaan akhir tahun dengan sokongan daripada guru kelas munid benkenaan. ii. Peranan preskriptif (a) Menancang, menyedia dan melaksanakan program-program individu bagi inunid yang mempunyai masalah pembelajaran tertentu. (b) Mengadakan bengkel atau demonstrasi pengajanan pemulilian pada peringkat sekolah dan daerah, khas untuk guruguru biasa, guru besar dan Pegawai Jabatan Pendidikan Negeri dan Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah sekinanya keadaan mengizinkan. Peranan preskniptif yang pentatna tidak dapat dijalankan dengan tersusun dan tenancang, kenana kekunangan masa dan alat bantu mengajar yang benan-benan berkesan. Tambahan pula guru khas menjalankan 112

FUNGSJ DAN MASAIAH GURU KHAS PEMUJIHAN

sehahagian danipada pengajaran mengikut sukatan pengajanan KBSR. Keadaan mi rnenyebahkan objektif pengajaran dicapai dalam masa yang lama sedangkan jumlah munid yang dipulihkan sangat kecil. Dalam tempoh satu tahun hanya empat atau lima onang munid sahaja yang pulih. Peranan pneskniptif yang kedua tidak dapat dijalankan kenana guru khas kunang benkeyakinan untuk membuat pendedahan. Tambahan pula pihak-pihak benkenaan tidak benminat untuk mendapatkan pendedahan inengenai peniulihan. Pada masa mi mungkin penekanan kepada kepentingan pengajaran pemulihan tidak begitu dipenlukan. iii. Peranan khidniat hantu (a) Membantu guru-guru biasa merancang dan mengubahsuaikan aktiviti-aktiviti dan bahan-bahan pengajanan dan pembelajanan. (b) Membimbing dan inemberi tunjuk ajar kepada guru-guru biasa inengenai teknik mengajan kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajanan. Kedua-dua penanan khidmat bantu mi tidak dapat dilaksanakan oleh guru khas kerana tidak wujud kepentingan dan kepenluan bensama antana guru khas dengan gunu biasa. Guru biasa Iebih suka menyediakan semua penancangan pengajanan dan memilih teknik-teknik secara bersendinian tanpa berkongsi dengan guru-guru lain. Unusan membimbing dan membeni tunjuk ajar mengenai teknikteknik mengajar kanak-kanak yang inenghadapi masalah penibelajanan, tidak dapat dijalankan kerana guru kelas tidak berminat untuk Inempelajani sebarang teknik pengajaran lain danipada guru khas. Kesimpulannya tidak ada khidmat bantu pengajanan pemulihan yang dipenlukan oleh guru biasa dan pihak sekolah daripada Guru Khas Pemulihan. iv. Peranan pengajaran (a) Mengajar munid yang rnenghadapi masalah pembelajanan yang tidak dapat diatasi oleh guru biasa dalam keadaan kelas biasa. (b) Mengajar bersama-sama guru biasa dengan cara team teaching sekiranya keadaan memenlukan. Dalam konteks pengajaran, Guru Khas Pemulihan hanya dapat 113

GURU KHAS PEMIJI tHAN: FUNGSI DAN MA~A\LAH

menjalankan penanan yang pentama iaitU mengajar municl yang tiienghadapi rnasalah pembelajanan kenana guru biasa ticlak rneinahanii talsafah pengajaran hentuk mi dalani pengajanan pemulihan. v Pengajaran peuliuhun gait (a) Menghuhungi dan berhincang drngan ihu bairn alau penjaga munid tententu untuk ntcndapatkan maklurnat an jut tentang kelakuan. kesihatan dan lair-lain keterangan me ngenui latan helakang murid pemulihan itu h) I\Iengemukakan cadangan kepada ibu bapa mwid tentang bagaiinana hendak membantu anakanak increka. di rutnah.
deini kepentingan pembelajaran inunid itu.

Cc) Menghuhungi dan mendapatkan nasihat sena hantuan kepakaran claripada lokton, pakar psikologi. Pegawai Kebajikan Masyanakat dan sebagainya untuk muridmurid pemulihan. Peranan mi tidak dapat dilaksanakan dengan jayanya kerana kurang sokongan danipada pihak sekolah. kekurangan masa serta sukan mendapatkan bantuan pakar. Kesimpulannya guru khas gagal men jalankan hanyak tugas yang berkaitan dengan pengajaran pemulihan kenana kunang mendapat kerjasaina danipada guru hiasa. guru besar dan latnlain pihak yang berkaitan. Masalah yang Ditemui oleh Pegawai Khas Pemulihan Kementerian Pendidikan Malaysia Pegawai Khas Peinulihan di Jabatan Pendidikan Negeri Se/angor Makluniat benikut diperoleh melalui temu namah pengkaji dengan Pega\vai Khas Pemulihan pada 22 November 1987. Pegawai mi pennah menjadi guru hiasa di bebenapa buah sekolah nendah sebelum menjadi Pegawai Khas Pemulihan di Jabatan Pendidikan Negeni Selangon mulai tahun 1985. Beliau tidak pennah mengikuti sebanang khusus khas pengajaran pemulihan secara mendalam dan tenatun sebelum memegang jawatan mi. Pendedahan mengenai pengajanan peinulihan hanya didapati setelah melalui satu bengkel tiga han yang diadakan oleh Pusat Penkembangan Kunikulum, Kementenian Pendidikan Malaysia. pada awal tahun 1985.

114

IUNGSI DAN SI \SAI.AH GURU KHAS PEMULIHAN

\Valaupun men jadi Pegawai Khas Pernulihan namun hidang tugasnyu tentumpu kepada tugastugas peniulihan semata-mata. Salab satu tuizas periting beliau ialah melawat ke sekolahsekolah tintuk melihat peijalanan pengajanan pemulihan. Bendasankan behan tugas yang clikendaiikannva niaka secana purata pegawai mi hanya sempat melawat tiga huah sekolah clalani sebulan, Dalam lawatan untuk melihat Guru K has Pemulitian. beliau telah menemui beberapa masalah benkaitan dengan pengajaran pemulihan cli sekolah. Antara rnasalah yang ditemui ialab: Masalah benkaitan dengan Program Pencledahan Pengajanan Pemulihan untuk guru besar dan guru hiasa. Terclapat setengah-setengah guru besan menganggap hahawa peranan Guru Khas Pemulihan dan pengajanan pemulihan tidak penting. Sikap mi wujud mungkin disebabkan niereka kunang pendedahan tentang pemulihan. Menunut pegawai mi, pihak Jabatan Pendidikan Negeri Selangon sedan penlu mengadakan pendedahan pengajaran pemulihan untuk guru hesar, guru biasa dan pegawai-pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah inelalui bengkel dan seminar. Jabatan Pendidikan Negeni Selangon memang inenancang hengkel-bengkel bagi tahun 1986 tentang pengajanan pemulihan, tetapi disebahkan kekunangan penbelanjaan dan kesuntukan inasa maka nancangan tahun 1986 itu tenpaksa ditangguhkan hingga penuntukan dipenolehi. Maka Jabatari Pendidikan Negeni Selangonjuga menghadapi kesukanan mendapatkan pencerainah yang benkebolehan dalam pengajanan pemulihan. Keadaan mi tenjadi kerana Jahatan Pendidikan Negeni Selangon tidak pernah melantik seonang Kakitangan Penting Khas untuk program pengajanan peinulihan di sekolah. Pengkaji difahamkan Jabatan Pendidikan (Bahagian Penjawatan) tidak mendapat penuntukan bagi mewujudkan jawatan itu. Ketiadaan jawatan mi amat menyulitkan Pegawai Khas Pemulihan apabila menghadapi guru besan dan Pegawai Pendidikan Daenah yang mendesak agan diwujudkan jawatan itu. mi kerana kepenluan jawatan untuk bidang mi amat inendesak hagi mengatasi masalah pengajaran pemulihan di sekolah Program pendedahan pernah dirancang oleh Pegawai Khas Peinul ihan melalui penuhuhan Jawatankuasa Pengajanan Pcmulihan Daenah di tiap-tiap daerah pada tahun 1985 gagal ke115

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGS1 DAN MASALAH

rana kurang kerjasama. Dua daerah yang mengadakan satu bengkel pengajanan pemulihan untuk guru besan, guru biasa dan Guru Khas Pemulihan iaitu di Kuala Selangon dan Kuala Langat. Bagaimanapun usaha mi gagal kenana kunang kenjadan kurang tenaga pihak berkenaan. ii. Masalah berkaitan dengan ketidakwujudan Jawatan Guru Khas Pemulihan. Hingga akhir tahun 1987 tendapat kina-kira 250 hingga 300 onang Guru Khas Pemulihan di Selangon yang telah mengikuti kunsus dan niemperoleh kelulusan dalam program pemulihan. Namun begitu, ineneka tidak dapat membuka kelas khas pemulihan kenana pihak sekolah tidak mempenuntukkan guru untuk jawatan itu oleh Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Selagi jawatan Guru Khas Pemulihan tidak diwujudkan, selagi itulah guru khas bertindak sebagai guru biasa. mi menyebabkan kepakanan guru mi tidak dapat dimanfaatkan. Apabila keadaan mi berpanjangan maka akan inelunturkan minat guru khas sehingga ineneka tidak benkeyaki nan lagi untuk mengendalikan pengajaran pemulihan tanpa dibeni latihan tambahan atau latihan semula danipada Jabatan Pendidikan atau pihak lain yang benkaitan. iii. Masalah pertukaran atau penempatan Guru Khas Pemulihan di sekolah lain. Proses pertukaran guru khas pada tiap-tiap tahun juga menimbulkan masalah kepada Pegawai Khas Pemulihan. Tendapat guru khas yang terpaksa bertukan atas sebab-sebab yang diluluskan (sepenti mengikut suami) dan kemudian ditempatkan di sekolah yang tidak ada kelas khas peniulihan atau peruntukan jawatan guru khas. mi menyebabkan guru khas mi tidak dapat menenuskan pengajaran pemulihannya di sekolah hanu. Ada juga guru khas yang dihantar ke sekolah onang Ash yang mengamalkan kaedah kelas gabungan. mi menugikan tenaga guru khas. iv. Masalah berkaitan dengan Guru Khas Pernuhihan yang meninggalkan jawatan. Proses kenaikan pangkat di kalangan guru termasuk Guru Khas 116

FUNGS1 DAN MASALAH GURU KHAS PEMULIHAN

Pemuhihan sedikit sebanyak menjejaskan pengajanan pemuhihan. Contohnya pada tahun 1987 terdapat amalan kenaikan pangkat bagi semua kategori Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di bawah Jabatan Pendidikan Negeni Selangon. Dalam pnoses mi terdapat hima penatus Gunu Khas Pemulihan tenhibat. Ini bererti sekohah yang terlibat kehilangan guru-guru pemuhihan yang sudah dinaikkan pangkatnya menjadi guru besan. guru penolong kanan I ataupun II, gunu penyehia petang dan guru kokurikulum. Kenaikan pangkat baik untuk din guru khas tetapi kerugian dan segi pembazinan kemahinan meneka. Mahah peratus kekurangan guru khas di sekohah meningkat kenana guru mi memohon untuk inenjadi tenaga pengajar di maktab pengunuan tempatan. v. Masalah Guru Khas Pemuhihan yang tidak betul-betul benminat terhadap pengajanan pemuhihan. Penlantikan guru basa sebagai guru khas salah satu sebab mereka hilang minat tenhadap pengajaran pemulihan. Pada tiap-tiap tahun, Jabatan Pendidi~anNegeri Selangon diminta mencalonkan 100 orang guru t iasa untuk mengikuti kelas pemuhihan. Tawanan mi dimakhu~nkankepada guru besan dan tidak ada guru biasa menawankan din untuk inengikuti kunsus mi. Untuk itu guru besan terpaksa meniilih calon dengan Sewenang-wenang tanpa mendapat persetujuan claripada guru terlebih dahulu. mi menyebabkan setengah-setengah guru prestasinya bertambah menosot apabila meneka tidak mendapat apa-apa kemudahan dan bantuan untuk menjahankan tugas dengan berkesan. Akibat keadaan mi tendapat guru khas yang tidak inembuka kelas khas untuk menjahankan program pengajaran pemuhihan. Pada tahun 1985, 200 hingga 300 onang guru khas di Sehangor, hanya 184 onang sahaja yang menjalankan pengajanan pemuhihan. Guru-guru khas mi men jalankan pengajanan pemulihan di kelas khas atau ruang kosong yang sesuai di sekohah. Kehas khas pemuhihan sepatutnya tempat yang menarik dan selesa daripada kehas biasa, tetapi hakikatnya ialah sebaliknya. Minat guru juga hilang disebabkan pihak sekolah tidak mendapat sebarang penuntukan sama ada untuk membehi alat bantu mengajar atau kemudahan lain yang benkaitan de117

GURU KHAS PEMULIHAN FUNGSI DAN MASAL\H

ngan kepenluan kelas pemulihan erta tidak dapat nasihat atari

lanipada sekolah atau Pejabat Pendidikan 1)aerah. nentzendalikaii kesehuruhan aspek pernu lilian secara bersendinian.
rangsangan Guru khas terpaksa

vi. Masalah huhungan Guru Kiias Peniu lihan dan guru biasa.
Menunut

dengon guru besar

pegawai khas pemulihan. inasalah penhuhenean antara guru khas chengan guru besar pada satu pihak dan gain hiasa chengan gunu besar pada pihak lain sukan untuk dikesan Salah satu punca masalah mi ialah salah ialiani guru hiasa dan guru hesan terhadap beban tugas guru khas. Kebanyakaii guru hiasa herpendapat bahawa tugas guru khas ningan clan lehih senang kenana meneka mengajar bilangan murid yang keeil dan di dahani kelas khas pula Malah guru khas biasanva diheri tugas kokuni kuhuin yang lehih ri ngan. Menurut pegawai peinuhihan, ada guru khas clisenap dalam Jawatankuasa Kunikulum dan Jawatan KBSR. Bagaimanapun mereka tidak diheri keseinpatan mcmpenhihatkan hakat dan kebolehan dalam urusan sepenti urLisan menyechiakan ahat hantu mengajar di sekolah. Keadaan mi rnenyebabkan guru khas tidak mempunyai sebarang keinudahan alat bantu mengaiar yang disediakan oleh sekolah. Kehanyakan alat hantu niengajat yang ada dihuat senchini oleh guru khas dan dibawa hensama sama pengi dan bahik ke sekolah. Manakaha sikap gunu biasa, guru besan dan masyarakat sekolah sendini yang incndatangkan masalah kepada pengajanan pemuhihan. Mwid pemuhihan dibeni iinej yang rendah dengan gelanan murid lembam bianpun sudah dibenitahu bahawa istilah itu tidak digunakan lagi dan digantikan dengan iTiunid pemuhihan. Setengah-setengah guru besar tidak meinatuhi arahan dan panduan yang dibekalkan oleh Kementenian Pendidikan. misalnya mereka masih melantik guru khas untuk jawatan setiausaha Pensatuan Ihu Bapa Guru (PIBO), guru pusat sumben dan awatan lain. lugas sanipingan itu kenap mengganggu pengajaran di kelas khas peinulihan. Keadaan mi aniat sukan dischesaikan dan biasanya inenimbulkan kesan negatif yang herpanjangan. Laponan guru besar biasanya benbeza dengan kete118

PUNGSt DAN 1vIASAI_At-i GURU KHAS PENIULIHAN

rangan guru khas kepada pegawai khas peunuhihan.

Peguwai Klias Peniulilian di Pejabcii Penlidikan Daereh I ruling Pegawai Khas Pemuhihan Pejabat Pendidikan Daerah Peraling. Shah Alam, Selangcr teiah ditemu raniah oleb pengkaii pada 22 November 1987. Behiau niemegang jawatan itu mulat pcrtengahan tahun 1985. Sebeluin itu beliau pernah men jadi guru besar di beherapa huah sekolah rendah dan menengah. Bejiau tidak pennah mendapat pendeclahan ~ecara sistematik tentang pemuhihan kecuahi bengkel tiga han yang dikendahikan oleh pihak Pusat Penkemhangan Kurikulum. Kementenian Penchidikan Malaysia pada tahun 1985. Tugas Pegawai Khas Pemuhhan tidak tertumpu kepada projek pengajanan pemuhihan seinata-mata. kenana behiau juga mempunyai tugas lain sepenti menjadi Penyelaras Penyehia Kakitangan Pentiiig. Pc nyelaras Pertukanan Guru Sekolah Rendah Daerah Petahing, Penyelaras Kursus, Setiausaha Majhis Sukan Daenh Petaling, Penyelaras Pnojek Sekolahsekolah Daerah Ptahing, clan Naih Pengenusi .Jawatankuasa Teknik KBSR Daenah. Di sainping itu. atu tugas penting beliau iahab melawat sekolahu.;ekolah dalam 1)aerah 1 ~taling. Secara purata pegawai mi inelawat hiina buah sekolah dalarn sehu an. Maklumat tentang pengajanan peutulian diperohehi bukan sahaja melalui lawatan ke sekolah-sekolah inalah tuelalui temu ramah dan soal sehidik dengan guru besar dan Guru Khas Peunuhihan. Misalnya, pada bulan September 1987 satu pentemuan deigan Guru-guru Khas Pemulihan telah diadakan. Pertemuan itu telah menghasilkan pelbagai perkara yang dibincangkan bersama. Pada bulan benikut, pegawai ni telah mengedarkan satu set soal sehidik kepada tiap-tiap sekolah yang menjalankan pengajaran pemnuhihan. Hasil pentemuan dan soal sehidik yang diedarkan, bebenapa masalah tclah ditemui oleh pegawai. Antara masalahnya ialah: i. Masalah Program pendedahan Pengajanan Pemnuhihan uniuk guru besar. Daenah Petahing, mempunyam 3 I onang Guru Khas Pemnuhihan, tetapi jumlah yang mengajan pengajaran pemuhihan hanya 17 onang (sumben Pejahat Pendidikan Daenah Petahing 1987). Keadaan mi wujud kenana setengah-setengah guru hesar menganggap pengajanan peniulihan tidak begitu penting. mi 119

GURU KHAS

PEMUI.mHAN FUNGSI DAN MASALAH

terbukti apabila kebanyakan guru khas menjadi guru biasa serta guru ganti. Malah terdapat guru hesar yang mengehadkan pengajaran pemnulihan untuk murid pemnuhihan tahap satu sahaja. Munid pemulihan tahap dna tidak cliheni peluang langsung untuk mengikuti pengajaran pemuhihan. Akibat kurang pendeclahan tentang pengajaran pemuhihan. terdapat guru hesan yang meniperuntukkan mnasa mengajan sebanyak 1200 niinit seminggu, seclangkan Bahagian Sekolahsekolah Kementenian Pendidikan menetapkan tidak lebih dan 1110 minit seminggu. Malah ramai guru khas dihibatkan dengan tugas-tugas penting seperti guru perpustakaan. ahhi jawatankuasa Persatuan Ibu Bapa Guru (PIBG), setiausaha smkan, projek susu sekolah. guru pengakap. guru jahitan. guru bola janing clan guru bola tampar, penyelaras program bacaan sekolah rendah dan menjadi pengining pasukan sekolah ke pertandingan peningkat daerah dan negeri. Bebenapa onang guru danipada 3 I orang guru khas di daenah Petaling, di lantik mnenduduki Jawatankuasa Paniti a Kunikulum Sekolah. mni bertentangan dengan anahan Kementenian Pendidikan kepada guru besan bahawa semua guru khas tidak boleh memegang tugas-tugas penting dan secana automatis mnenjadi Jawatankuasa Panitia Kunikulumn Sekolah. Keadaan mi wujuci akibat kurang pendedahan tentang pengajanan pemuhihan kepada guru-guru besan. ii. Masalah kenjasama antara Guru Khas Pemnuhihan dengan guru besar, ibu bapa dan Jabatan Pendidikan Negeni Selangor. Guru Khas yang benan-benar berminat untuk inenjalankan pengajanan pemulihan sukan mendapat kerjasama danipada guru besar, kalau adapun hanya pada tahap minimum. Menunut pegawai itu terdapat guru khas yang menjalankan pengajanan pemulihan di dalam kelas bersekat, sudut pentas, dewan sekolah, bihik stor, beranda sekolah dan kantin. Ini kenana guru khas sukar mendapatkan kelas atau tempat yang sesuai untuk dijadikan kelas khas pemuhihan. Guru besar kenap kali menganggap guru khas sebagai guru serba boleh. Justeru itu guru khas terbiar bersendinian untuk mengendalikan atau menjayakan program pemulihan tanpa bantuan moral dan material daripada pihak sekolah. Keadaan 120

FUNGSm DAN MA5Ai,Ail GURU KHA5 PEMULIHAN

mi

sudah pasti melemnahkan semangat guru khas untuk meneruskan tugas dengan benkesan. Akibat kunang kerjasama danipada guru hesar muaka sudah pasti menyulitkan guru khas rmntuk menihuat pendedahan tentang pemulihan kepada ibu bapa. Sehubungan dengan itu. ibu bapa yang tidak memaharni program pengajanan pemulihan. tidak membenankan anak mneneka mnengikuti program tersebut. Setengah-setengah ibu bapa lebih yakin bahawa masalah anak mereka boleh diselesaikan mrmelalui kelas tuition yang dibiayai sendiri oleh ibu hapa. iii. Masalah penempatan atau pertukanan Guru Khas Pemulihan. Walaupun setengah-setengah guru besar mnemahamni kepentingan program pengajaran pemnulihan tetapi meneka tidak berjaya membuka kelas pemnulihan. mi kerana sekolah inereka menghadapi masalah ketiadaan bilik darjah ataupun Guru Khas Pemulihan. Sungguhpun sekolah-sekolah yang ada kedua-dua kemudahan itu, tetapi tidak mendapat kebenanan rasmi untuk mengadakan program pengajanan pemulihan. Sekolah-sekolah yang diberi kelulusan mengadakan program khas pemulihan sebaliknya tidak membeni sambutan yang baik terhadap program pemulihan i. Keadaan mi amnat sukar diselesaikan oleh pegawai khas pemulihan. Guru khas yang ditempatkan atau ditukarkan ke sekolah dengan jumlah murid yang terlalu kecil mnenyehabkan kelas khas kurang diperlukan kerana pemulihan dapat dilakukan dalam kelas biasa. Masalah mnembeni keadilan kepada munid pemulihan juga timbul apabila guru khas ditempatkani di sekolah yang mempunyai satu pentadbiran dua sesi. mi bermnakna murid lemnbam dan sesi kedua tidak mnendapat perkhidmnatan guru khas. Berdasarkan dapatan pegawai pemulihan benkenaan, tendapat sekolah yang tidak dibeni peruntukan jawatan guru khas. mi bermakna guru khas tenpaksa diserapkan sehagai guru hiasa, kerana penuntukan jawatan itu guru khas tidak dikecualikan daripada menjadi guru biasa. Keadaan mi mnengakibatkan pembaziran tenaga dan kemahiran kerana guru khas terhalang daripada menjalankan pengajaran pemulihan dengan lebih tenatur malah menutup peluang guru khas mempraktikkan penge121

GURU KHAS mESmULmUAN,

FUJNGSI DAN MASAI.AH

tahuan dan kemahinan yang meneka penolehi. Jikalau keadaan mi herterusami. minat guru khas untuk terus menjalankan pengajaran pemnulihan pada mmmasa depan akan terjejas.
iv.

Masalah menclapatkan khmdmat nasihat dan bimbingan herte rusart dalam pengajararm pemnulihan. Tinjauan Pegawai Khas Pemnulihan Daemah Petaling mendapati bahawa guru khas miiernerlukan khidmat miasihat dan tunjuk seiia sehagai pendonong agar pengajaran pemnUmlihan dapat di jalankan dengan lehih berkesan. Bagaimnamiapun bantuan mi tidak cliperolehi kerana sistemli kakitangan penting ticlak pernah diwujudkan untuk program mi. mi menyehabkan guru khas hilang mninat untuk meneruskan program pengajaran peinulihami terutarna semasa menghadapi kebuntuami. Misalnya inasalah mnunmd di Sekolah Rendah Kebangsaan Alam Shah I, 1987. mnurid pemulihan yang telah pulih tidak mahu balik ke kelas biasa, mereka mahu kekal belajar dengan Guru Khas Pemuliban. Dalamn menghadapi keadaan mi guru khas benan-benar memerlmikan nasihat daripada pihak atasan.

Pegawul K/ias Pe,nuli/man Baha,giuim Sekolah-sekolah Kenienrerian PenIidika,m Malaysia Maklumat benikut diperolehi melalui temu ramnah pengkaji dengami Pegawai Khas Pernulihan, Bahagian Sekolah-sekolah Kemiienteniami Penclidikan Malaysia pada November 1987. Pegawai ni telah menjawat jawatan mi mnulai tahun 1976. Pegawai mi pernah mendapat pendedahan penuh tentang pengajaran pemulihan di United Kingdom selaina dua tahun. Beliau pcrnah bertugas sebagai Pegawai Khas Pemnulihan di Jabatan Pendidikan Negeni Selangor selama tiga tahun. Beliau merupakan pegawai tunggal yang dipentanggungjawabkan projek pengajanan pemnulilian di peririgkat Kementenian Pendidikan Malaysia. Namun begitu tugas beliau tidaklah tentumpu kepada tugas benkaitan dengan pengajanami pemnulihan semata-mnata. Beliau juga bentugas mengendalikan urusan peneiTipatan dan pertukaran guru-guru sekolah rendah di Malaysia. Salah satu danipada tugas periting beliau ialah melawat ke sekolah rendah bagi melihat perjalanan pengajaran pemulihan. Secara purata heliau dapat melawat sepuluh buah sekolah di tiga negeni dalam setahun. Dalam lawatan itu beliau menemui beberapa masalah yang 122

FIJNGSI DAN MASALAH GURU KHAS mFMUUIHAN herkaitan dengan pemigajaran pemnulihami di sekolah.

Masalah herkaitan demigami programn pemmdedahan pemigajaran pemulihan untuk guru hesar dan guru hmasa. Terdapat guru besar yang mnenganggap Guru Khas Pemulihan clan pengajaran pemulihan tidak penting. Sikap mi wujud kerana mnereka kurang pendedahan tentamig pemulihan. Jikalau ada, hamiy a pengenalan falsafah pengajaran yang didedah satu atau dua han oleh Bahagian Sekolah-sekola~pacla tahun 1986. Sehenarnya bahagiami mi mnemiipunyai rancangan umituk mnemigaclakan lehih kemp bengkel-bengkel yamig herkaitan dengan pengajaman pemulihan, tetapi disebabkan kekunangan nasa maka Lmmnlah hengkel-hengkel terpaksa dikuramigkan. Akibat kurangnya pendedahan serta menganggap kelas khas tidak begitu penting, mnaka wujudlah kelas-kelas khas cli kantin, bawah tangga, semambi sekolah, dewan dan ruang Iapang lain yang tendapat cli sekolah. Tenipat seperti mi tidak sesuai untuk pemnbelajarami kelas khas. kerana kelas khas sepatutnya lehih menanik dan selesa danipada kelas hiasa. Danipada lawatan pegawai terdapat 20 peratus sekolah yang menghadapi masalah demikian. Setengah-setengah guru besar tidak menggunakami khidmat guru khas sepenuhnya untuk pengajanan pemulihan. Guru Khas Pemulihan kenap dijadikan guru ganti apabila berlaku ketidakhadiran guru. Malah tendapat guru besar yang berpendapat bahawa pemulihan telah dijalankan oleh guru biasa melalui KBSR. Oleh itu mereka benasa kehadiran guru khas tidak penting. Ekoran danipada sikap mi mnaka guru khas pemulihan sukar mendapatkan kenjasama danipada guru besar dan guru biasa terutama dalam urusan pemilihan calon peniulihan penyelarasan jadual waktu dan lain-lain tugas yang herkaitan dengan pengajanan pemulihan. Terdapat juga gum-u besar yang tidak mematuhm arahan Bahagian Sekolah-sekolah terutama tentang kedudukan guru khas. Pada pninsipnya guru khas adalah guru tambahan, tugasnya hanya mengajar cli kelas khas peniulihan sahaja. Guru mi juga tidak boleh menjadi guru kelas atau menjalankan tugas penting yang lain di sekolah. tetapi yang berlaku ialah sebaliknya. Ada guru besar yang berpendapat bahawa pengajanan pc123

GURU KHAS PEMUJL1HAN: FUNGSi DAN MASALAH

mulihan patut dimulakan pada tahap dua dengan alasan tahap satu sudah ada pemulihan oleh guru biasa. Justenu itu ada kelas khas hanya dimulakan pada tahun empat, lima dan enam. Keadaan mi bertentangan dengan pekeliling yang menyatakan pengajanan pemulihan mesti diutamakan kepada munid tahun satu hingga tahun tiga (tahap satu) manakala munid tahun empat, lima dan enam boleh diadakan dalam bentuk menggabungkan meneka dalam satu kelas pada masa yang sesuai. Pegawai berkenaan juga mengakui bahawa terdapat guru biasa yang meletakkan hanapan yang tenlalu tinggi kepada guru khas sehingga seluruh tugas pemulihan disenahkan kepada guru khas. Malah guru biasa menganggap guru khas mi pakan dalam pengajanan pemulihan, sehingga mereka tidak penlu berbincang dan bertukan-tukar pendapat dengan Guru Khas Pemulihan. Kurang pendedahan tentang pengajaran pemulihan mengakibatkan kerjasama sukar diwujudkan di kalangan pegawai yang tenlibat dalam pengajaran pemulihan. Keadaan mi telah menjadi batu penghalang kepada usaha untuk mengadakan lebih banyak pendedahan mengenai pengajaran pemulihan di peningkat negeni, daerah dan sekolah. ii. Masalah Guru Khas Pemulihan yang kurang benminat terhadap pengajanan pemulihan. Hasil sin lawatan pegawai itu ke sekolah-sekolah, beliau menyedari tendapat guru khas yang telah kurang atau hilang minat terhadap pengajanan pemulihan. mi wujud kerana beberapa sebab, antaranya berpunca danipada cana perlantikan meneka sebagai guru khas. Setengah guru biasa dilantik untuk mengikuti kunsus khas pemulihan bukan dengan sukarela tetapi dipaksa oleh guru besar. Biarpun telah mengikuti kursus khas namun minat mereka mengajan henkunangan apabila meneka menghadapi banyak masalah dalam pengajanan pemulihan. Meneka kurang bersungguh-sungguh menjalankan pengajaran pemulihan dengan alasan kunang yakin pada kebolehan meneka mengendalikan kelas pemnulihan dengan berkesan. Sikap kunang minat guru khas juga jelas apabila mereka tidak mengutamakan disiplin dan ketegasan kepada mnunid tidak niahu belajar. Alasan guru khas itu ialah bimbang munid tidak mahu belajar. Akibat kecuaian mi terhasillah murid lembam yang terlalu bising, terlalu nakal dan tenlalu pendiam. 124

FUNGSI DAN MASALAI-{ GURU KHAS PEMULIHAN

Keadaan mi sudah pasti tidak mewujudkan suasana pengajaran serta pembelajaran yang berkesan. Sungguhpun program pemulihan di sekolah telah ditetapkan ada juga guru khas yang enggan meinatuhinya. Ada yang tidak membuat persediaan yang sepatutnya bagi menarik minat murid-murid untuk belajar. Guru khas mi juga tidak melengkapkan rekod-rekod perihadi murid pemulihan. Alasan inereka ialah tidak cukup masa kerana selalu diarah menutup kelas khas pemulihan untuk menjadi guru ganti sementara. Mereka juga enggan menggunakan kaedah individu sebaliknya mereka menggunakan kaedah kelas sahaja, walaupun kaedah itu tidak digalakkan dalam pengajaran pemulihan. Malah ada guru khas yang mengasingkan din dan tidak mahu mengambil tahu dan tidak mahu melibatkan din dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah.

125

BAB3
RUMUSAN, IMPLIKAS1, DAN SARANAN
Rumusan
Kajian kes di dua sekolah rendah di Selangor terhadap fungsi dan masalah Guru Khas Pemulihan adalah bertujuan untuk rnengetahui tentang fungsi atau bidang tugas serta rnasalah yang dihadapi oleh Guru Khas Pernulihan daripada berbagai-bagai aspek. Makiumat dan data mengenai fungsi dan rnasalah yang dihadapi oleh Guru-guru Khas Pernulihan dalam kajian mi dikumpulkan sendiri oleh pengkaji melalui dua cani iaitu dengan cara pernerhatian dan temu rainah pengkaji dengan pihak sekolah pertarna dan sekolah kedua. Hasil daripada pernerhatian dan temu ramah yang dilakukan maka beberapa dapatan telah dapat dikumpulkan. Daripada dapatan-dapatan mi terdapat ciri-ciri perbezaan dan persamaan tentang fungsi dan rnasalah yang dihadapi oleh dua orang guru khas yang berlainan latihan khas peniulihan dan mengajar di dua sekolah rendah yang berbeza gred, dan berbeza latar belakang sekolah. Terdapat ciri-ciri persamaan dan perbezaan tugas dan masalah yang dihadapi oleh dua orang Guru Khas Pernulihan dalam kajian mi. Kajian mi juga memperolehi dapatan penting hasil temu ramah dengan Pegawai Khas Pemulihan di Kernenterian Pendidikan Malaysia herhubung dengan masalah pengajaran pemulihan yang ditemui oieh mereka semasa niembuat seliaan terhadap pengajaran guru khas dan kelas khas pemulihan di sekolah-sekolah.

Tugas/Tanggungjawab Guru Khas Pemulihan di Sekolah Pertama dan Sekolah Kedua Satu Perbandingan
Di bawah adalah persarnaan dan perbezaan tugas/tanggungjawab dua orang Guru Khas Pemulihan dalam kajian. 126

RUMIJSAN. IMPI.IKASI. 1)AN SARANAN

i.

Tugas yang tercatat dalam buku persediaan mengajar dan dalani senarai tugas guru-guru. Guru Khas Sekolah lertania Guru Khas Sekolah Kedua

Tugas Pentadbiran Guru Disiplin. Guru Pusat Somber. Guru Projek Susu Sekolah. Guru RTV Pendidikan. Guru Bilik Basil Seni Sekolah. Guru Projek Susu Sekolah.

Tugas Kurikulum Guru Khas Pemulihan. Guru semua mata pelajaran kecuali Agama dan Jawi. Guru Khas Pemulihan. Guru semua mata pelajaran kecuali Agama dan Bahasa Inggeris. Guru Kelas Tahun Dua Tanj ung (Kelas Khas Pemulihan).

_iTii~isKokuriku1u~j---_ Guru Kelab Bahasa Inggeris. Guru Rumah Hijau. Guru Bola Jaring. Ahli Jawatankuasa Persatuan Ibu Bapa Guru. Guru Bola Jaring. Guru Bola Tampar. Guru Tunas Puteni Tahap Dua.

ii.

Tugas!tanggungjawab lain yang dijalankan oleh Guru Khas Pemulihan. Guru Khas Sekolah Pertama Menjadi Guru Ganti Sementara. Guru Khas Sekolah Kedua Ahli Jawatankuasa Han Ucapan dan Penyampaian Hadiah.

127

GURU KHAS PUMULIHAN FUNGSI DAN MASALAH

Guru Khas Sekolah Pertama Guru Kajian Bancian Membaca. Melayan kakitangan penting yang datang ke seko!ah menggantikan guru besar. Mengawasi pentadbiran sekolah apabila guru besar dan guru kanan bertugas di luar. Membeli hadiah untuk Han Ucapan dan Penyampaian Hadiah Sekolah. Ahli Jawatankuasa Pemilih acara-acara persembahan sekol ah. Pengerusi Jamuan Akhir Sekolah.

Guru Khas Sekolah Kedua (Bahagian Janiuan). Ahli Jawatankuasa Sukan Tahunan (Bahagian Jamuan).

Ahli Jawatankuasa Musabaqah Sekolah (Bahagian Jamuan).

Ahli Jawatankuasa Pasar Ria Sekolah (nienihuka gerai untuk kelas). Ahli Jawatankuasa Persatuan Ihu Bapa Guru (Bahagian Jamuan). Ahli Jawatankuasa Perayaan Maulud Nabi (Pengawal Peserta). AhIi Jawatankuasa Han Guru Peningkat Sekolah. AhIi Jawatankuasa Han Kanak-kanak Peningkat Sekolah. Ahli Jawatankuasa Gotongroyong Sekolah dan Persatuan Ibu Bapa Guru. AhIi Jawatankuasa Han Kokurikulum Sekolah. Ahli Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah bagi Tahun Dua. 128

RUMUSAN, IMPLIKASI. DAN SARANAN

Guru Kbas Sekolah Pertama

Guru Khas Sekolah Kedua Guru Bertugas Hanian (satu han seminggu). Menjadi Guru Ganti Sementana. Menyediakan soalan-soalan pepeniksaan semua mata pelajaran untuk kelasnya. Pengawas Pepeniksaan Pertengahan dan Akhir Tahun. Memeniksa kentas ujian semua inata pelajanan untuk kelasnya, kecuali Agama dan Bahasa Inggenis. Memungut semuajenis yuran bagi kelasnya (tujuhjenis). Menyediakan Skim Buku Pinjaman untuk munid di kelasnya. Menanda kedatangan murid (setiap han). Melengkapkan semuajenis kad-kad murid kelasnya berjumlah sembilan jenis dan mesti dilengkapkan dalam penggal pentama. Melengkapkan butiran murid termasuk butiran peribadi munid sepenti, nama murid, nama penjaga munid, alamat penjaga dan pekerjaan penjaga murid.

129

GURU KHAS PEMLILIHAN FVNGSI D\N MASALAH

iii.

Tugas-tugas

yang

herkaitan dengan Pengajaran Pemulihan.


Guru Khas Sekolah Kedua

Guru Khas Sekolah Pertania Guru khas menggunakan sistem iTlengundurkan bagi penga~aran pemul ihan. Menyediakan horang pencalonan penibadi munid. Menyediakan horang soal selidik munid.

Guru khas menggunakan sistein kelas tetap bagi pengajanan pemulihan. Menyediakan borang penibadi munid. Menyediakan uj ian diagnostik Bahasa Malaysia dan Matematik. Menyediakan borang kesihatan murid

Menyediakan ujian diagnostik Bahasa Malaysia dan Matemati k. Menyediakan borang kesihatan inu rid. Menyediakan ujian lisan Bahasa Malaysia.

Menyediakan ujian lisan Bahasa Malaysia. Pencalonan inunid dilakukan oleh pihak sekolah dan guru biasa tahun satu.

Menyediakan ujian lisan. Menyediakan ujian diagnostik. Pencalonan munid dengan kenjasama guru biasa. Mendapatkan makiumat munid melalui borang peribadi munid dengan kerjasama guru biasa. Menjalankan ujian saringan secara lisan. Mendapat makiumat munid melaiui jadual kedatangan munid Tahun Satu danipada bekas guru kelas murid lainbat. Menjalankan ujian diagnostik secara lisan.

Membuat perancangan dan pengajaran pemulihan.

130

RUMESAN. IMPILKASI. I)AN SARANAN

Guru Khas Sekolah Pertama Menjalankan uj ian


diagnost ik.

Guru Khas Sekolah Kedua ~vlenihuat penilaian berdasarkan keija hanian, kelakuan. uj ian hulanan, ujian setengah tahun dan ujian akhin tahun. Membuat kenja latih tubi pacla murid yang benar-henar lemah dan benminat untuk belajan.

Menibuat perancangan dan pengajaran pemulihan. Mcmhuat penilaian berdasarkan hahan hacaan dan kerja 1~elas rnunid.

Masalah yang Dihadapi oleh Kedua-dua Orang Guru Khas Peniulihan ~Satu Perbandingan Di bawah adalah pensamaan dan perbezaan masalah yang dihadapi oleh dua onang Guru Khas Pemulihan dalarn kajian. i. Masalah urnum. Guru Khas Sekolah Pertama Masalah benpunca danipada latar helakang sekolah iaitu Sekolah Gred C di inana jumlah guru yang tenlalu kecil untuk semua aktiviti sekolah. Secara purata
setiap orang guru memegang

Guru Khas Sekolah Kedua Masalah berpunca danipada keaclaan di niana sekolah tidak
mendapat kebenaran rasmi untuk

enam hingga tujuh tugas rasmi termasuk guru khas.

kelas khas pemulihan. Kelas khas dibuka atas inisiatif guru besar sekolah, maka guru khas tidak dapat dikecualikan danipada menjalankan tugas sebagai guru biasa di samping menjalankan tugas sebagai guru khas. Secana punata setiap guru sekolah mi dibeni empat hingga lima tugas.
rnemhuka

131

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGS! DAN MASALAH

ii.

Masalah fizikal. Guru Khas Sekolah Pertama Guru Khas Sekolah Kedua Sukan mendapat kelas khas pemulihan, akhinnya benkongsi hiIlk danjah dengan guru tahun dua SCSI pagi. Guru tidak bebas menyusun dan mengendalikan kelas khas mi.

Sukar mendapat tempat yang sesuai untuk dijadikan kelas khas. Stor dijadikan kelas khas pemulihan. Kelasnya seinpit, tidak Selesa dan kekunangan perabot Seperti kenusi, rneja, almari dan lain-lain keperluan.

iii. Masalah Guru Khas dengan Guru Besar. Guru Khas Sekolah Pertama Guru besar tidak berminat untuk mengadakan kelas khas pemulihan. Akibatnya: Guru khas selalu dianah tutup kelas khas untuk menjadi guru ganti. Guru Khas Sekolah Kedua Guru besan mahu pengajaran peinulihan ditadbirkan mengikut idea beliau sendini, tidak mengikut pnosedur yang telah ditetapkan oleh Keinenterian Pendidikan terutama dan segi pemilihan calon tidak tepat, guru khas menjadi guru kelas, kelas khas berkongsi kelas biasa. Guru besar masih menggunakan istilah lembam untuk murid lambat dan guru khas.

Sukar mendapatkan bahan dan kemudahan untuk kelas khas. Kelas dan usaha tidak dihargai dan tidak diambil tahu oleh guru besar. Sukar mengusahakan propendedahan tentang pengajaran pemulihan kepada guru biasa dan ibu bapalpenjaga. Tidak mendapat sokongan sama ada dan segi material mahupun sokongan moral.

Tidak memberatkan penubuhan kelas khas yang berkualiti.

Murid dipilih dan tahun dua sahaja berdasarkan akhir tahun persekolahan.

132

RUMUSAN, IMPLIKASI. DAN SARANAN

Guru Khas Sekolah Pertama Guru besar masih mengguna istilah lembam kepada murid lambat dan guru khas.

Guru Khas Sekolah Kedua Guru khas tidak pernab diselia


oleh guru besar menyebabkan

rasa tidak dipedulikan.

mi mele-

mahkan semangat guru khas.

Guru besar tidak rnematuhi arahan pekeliling dan Kementerian Pendidikan, mengakibatkan guru khas diberi banyak tugas dan banyak jumlah masa mengajar.

Keadaan

mi

menyebabkan guru

khas kurang masa untuk pengajaran pemulihan. Guru besar tidak pernah menyeha kelas khas menyebabkan guru khas rasa rendah din dan tidak

dihiraukan. mi mengurangkan semangat guru khas.


iv. Masalah Guru Khas dengan Guru Biasa.

Guru Khas Sekolah Pertama


Masalah berpunca danipada anggapan salah guru biasa terhadap beban tugas guru khas yang dianggap lebih mudah dan ringan. Akibatnya sukar mendapat kerjasama seperti dalam urusan mengenal pasti munid-munid lambat hinggakan semua murid lambat yang bermasalah dihantar ke kelas khas.

Guru Khas Sekolah Kedua


Masalah yang sama dihadapi oleh guru khas sekolah kedua hanya sedikit perbezaan ialah berkaitan dengan isi pelajaran. Guru khas tidak terlibat dengan pemilihan calon. Calon dipilih oleh guru biasa. Jadi terdapat calon yang tidak memerlukan pemulihan dan mereka terpaksa diajar mengikut sukatan pelajar-

an tahun dua biasa.


litkan guru khas.

mi

menyu-

133

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

Guru Khas Sekolah Pertama


Bersikap negatif dan garang kepada munid lambat, hinggakan munid yang sudah dibaik pulih tidak mahu kembali ke kelas biasa. Sukar bekenjasama bagi mendapatkan makiumat murid lambat yang di kelas mereka.

Guru Khas Sekolah Kedua Guru biasa juga memandang


rendah kepada guru khas kelas khas dan masih juga menggunakan istilah kelas lembam dan munid hembam.

Sukar memberi sokongan kepada murid lambat semasa di kelas biasa dan lain-lain bentuk kerjasama seperti urusan jadual waktu, proses menghantar murid lambat ke kelas khas.

Guru biasa juga tidak benminat murid mendapatkan pendedahan tentang pemuhihan, lalu terus menyenahkan bebanan membantu munid lambat kepada guru khas.

Masalah ujian dan peperiksaan dan lain-lain yang berkaitan dengan pengajaran pemulihan. Guru biasajuga memandang rendah kepada pengajaran pemuhihan dan masih menggunakan istilah lembam serta menyerahkan togas membantu munid lambat Sepenuhnya kepada guru khas.

134

RUMUSAN, IMPLIKASI, DAN SARANAN

v.

Masalah Guru Khas dengan Ibu Bapa/Penjaga.

Guru Khas Sekolah Pertama


Penjaga tidak mahu datang ke sekolah berjumpa guru khas untuk berbincang tentang pengajaran anak mereka di kelas pemulihan. Tendapat ibu bapa tidak mengambil berat tentang halehwal persekolahan anak mereka menyebabkan anak mereka datang ke sekolah dalam keadaan lapar, pakaian tidak terurus, tidak ada alat tulis yang lengkap dan sebagainya. Sikap ibu bapa mi menyulitkan guru khas untuk memulihkan anak mereka di kelas khas pemulihan kenana tidak ada usaha sokongan semasa munid lambat mi di rumah.

Guru Khas Sekolah Kedua


Keadaan yang sama dialami oleh guru khas sekolah kedua. Keadaan mi menyebabkan terdapat murid lambat yang tidak suka belajar, tidak dapat belajar kerana mengalami kecacatan lain yang memerlukan bantuan pakan pemulihan yang lain-lain. Tetapi urusan membantu tidak dapat diuruskan kerana penjaga sukar ditemui. Hingga wujud keadaan

guru khas sekadar baby sitting sahaja kepada munid lambat itu.

vi. Masalah Guru Khas dengan Murid Lambat.

Guru Khas Sekolah Pertama


Terdapat munid lambat yang tidak menggunakan Bahasa Malaysia dalam perbualan harian sama ada di dalam atau di luar kelas pemuhihan. Menekajuga tidak bengaul dengan munid keturunan lain selain dan ketununannya sahaja. Keadaan mi menyulitkan guru khas untuk memuhihkan munid lambat dalam Bahasa Malaysia, kerana kunang latihan dan pengukuhan di luar bihik darjah.

Guru Khas Sekolah Kedua


Jumlah murid lambat yang besan dalam kelas. Keadaan mi menyuhitkan guru khas untuk menjalankan pengajaran bentuk mdividu dan bentuk kumpulan kecil. Pengajanan hanya dapat dibuat secana kumpulan besar dan cana kelas. Walaupun guru khas sedan bahawa kaedah-kaedah itu menjadikan pengajanan pemulihan kurang berkesan.

135

GURU KHAS PEMULIHAN FUNGSI DAN MASALAH

Guru Khas Sekolah Pertama


Terdapat murid lambat yang suka ponteng sekolah, sangat nakal, tidak suka belajar dan tidak dapat belajar.

Guru Khas Sekolah Kedua


Terdapat beberapa orang munid lambat yang memerlukan pemulihan khas dan guru khas yang lebih pakar daripada Guru Khas Pemulihan. Mereka akhirnya tenbiar kerana tidak dapat dibantu. Munid-murid mi suka berjalan, menyapu bilik darjah dan longkang semasa murid lain sedang belajar.

vii. Tugas-tugas pemulihan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Guru Khas Pemulihan.

Guru Khas Sekolah Pertama


Peranan yang tidak dapat dijalankan oleh guru khas ialah Pc-

Guru Khas Sekolah Kedua Guru khas mi tidak menjalankan tugas penilaian yang pertama

ranan Penilaian butiran tiga iaitu

iaitu menyediakan dan menjamenjalankan peranan penilaian lankan ujian saringan untuk meberterusan dan merekodkan de- ngenal pasti murid-murid yang ngan rapi dan tersusun. Kega- menghadapi masalah pembelagalan mi berlaku kerana keku- jaran. Keadaan mi berlaku kerangan masa dan sukar mendapat rana pihak sekolah dan guru kerjasama dan guru biasa dan biasa telah menentukan calonibu bapa. calon yang akan belajar di kelas khas pemulihan melalui pepeGuru khas juga tidak dapat men- niksaan akhir tahun satu. jalankan Peranan Preskniptif yang pertama dengan teratun dan Masalah tugas pemulihan lain tersuSun kerana kekurangan ma- yang tidak dapat dilaksanakan sa dan kekurangan peruntukan adalah sama seperti yang dihauntuk mendapatkan alat bantu dapi guru khas sekolah pertama. mengajar yang benar-benar benkesan.

136

RUMUSAN, IMPLIKASI, DAN SARANAN

Guru Khas Sekolah Pertama


Peranan Preskriptif yang kedua iaitu mengadakan bengkel atau demonstrasi pengajaran pemulihan di peringkat sekolah atau daenah tidak dapat dijalankan oleh guru khas kerana pihak berkenaan tidak berminat untuk mendapatkan pendedahan. Peranan perhubungan iaitu menghubungi dan berbincang dengan ibu bapa tentang masalah pembelajaran murid lambat, serta mencadangkan kepada ibu bapa munid tentang cara membantu anak-anak mereka di rumah tidak dapat dijalankan kerana kurang sokongan dan pihak sekolah dan kekurangan masa. Penanan menghubungi dan mendapatkan nasihat serta bantuan kepakaran dan doktor dan pakar psikologi tidak dapat dilaksanakan kerana sukar mendapat pakar yang dipenlukan.

Guru Khas Sekolah Kedua

viii.

Masalah Guru Khas Pemulihan dengan Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor.

Kedua-dua guru khas sukar mendapat nasihat, cadangan, Seliaan senta maklumat yang kemas kini mengenai penyelenggaraan dan teknik baru yang boleh membantu dalam mempertingkatkan lagi prestasi pengajaran munid di kelas khas pemulihan. Pengendalian kelas khas akhinnya diIakukan mengikut pengalaman guru khas sendini Sahaja. Tidak ada kakitangan pentmng untuk pengajaran pemulihan. Guru khas sukar mendapatkan bahan-bahan rujukan dan sebarang buku panduan dan Pejabat Pendidikan Daenah ataupun Jabatan Pendidikan Negeri. 137

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

Guru khas juga sukar mendapatkan pendedahan tambahan mengenai teknik pengajaran dan penggunaan alat bantu mengajar yang Iebih kemas kini. Pejabat Pendidikan Daerah tidak pernah mengusahakan sebarang program pendedahan lanjut mengenai pemulihan di peningkat daerah mahupun peningkat negeni. Guru khas juga tidak ada sebarang kemudahan pusat sumber untuk menambah pengetahuan guru tentang pengajanan pemulihan. Bahanbahan bercetak yang berkaitan dengan pemulihan juga tidak pernah diedarkan ke sekolah-sekolah rendah untuk bacaan guru khas di sekolah. Keadaan mi menyebabkan guru khas teraba-raba bersendinian menjalankan pengajaran pemulihan di sekolah. Kesimpulan dan 12 pecahan kecil peranan yang diperuntukkan, guru khas sekolah pertama hanya dapat menjalankan empat tugas sahaja, manakala guru khas sekolah kedua hanya dapat menjalankan tiga tugas sahaja. mi bermakna hampin 75 peratus tugas khas tidak dapat dilaksanakan, akibat kurangnya sambutan dan kenjasama pihak sekolah, ibu bapa, pegawai Pejabat Pendidikan Daerah serta Jabatan Pendidmkan
Negeri Selangor.

Masalah Pengajaran Pemulihan yang Ditemui oleh Pegawai Khas Pemulihan Kementerian Pendidikan Malaysia
i. Masalah benkaitan dengan program pendedahan pengajaran pemulihan untuk guru besar dan guru biasa.

Masalah berkaitan dengan program pendedahan pengajaran pemulihan untuk guru besar dan guru biasa dmtemui di semua peningkat iaitu daerah, negeni dan kebangsaan. Akibat dan kurangnya pendedahan mengenai pengajaran pemulihan, terdapat guru besar yang menganggap kehadiran Guru Khas Pemuhihan di sekolahnya tidak penting, maka ada guru khas mi yang dijadikan guru biasa dan guru ganti sementara di sekolah. Anggapan yang salah mi juga mengakibatkan guru khas sukar untuk mendapatkan kenjasama terutamanya mendapatkan tempat (ruang kosong) untuk dijadikan kelas khas pemulihan. Ada pula guru besar yang mengehadkan pengajaran pemulihan untuk munid lambat tahap satu dan ada pula guru besar yang mengehadkannya untuk tahap dua sahaja. Ada juga guru besar yang tidak mematuhi arahan yang diedarkan oleh Kementenian Pendidikan tentang kedudukan, fungsi/beban tugas guru khas di sekolah, di mana guru khas masih memegang tugas-tugas berat dan penting di sekolah. Ada pula

138

RUMUSAN, IMPLIKASI. DAN SARANAN

yang tidak memasukkan guru khas sebagai Ahli Jawatankuasa Panitia Kunikulum Sekolah sedangkan telah diarahkan guru khas mesti menduduki jawatankuasa itu secara automatis. Terdapat juga guru khas dibeni masa mengajar yang jauh lebih banyak dan ditetapkan oleh Kementenian Pendidikan. Di Samping itu wujud juga anggapan bahawa guru khas adalah pakar pengajaran pemulihan di kalangan guru besar dan guru biasa di sekolah, maka guru besar dan guru biasa telah menyenahkan semua tugas pemulihan kepada guru khas sepenuhnya. Kesimpulannya masalah kekurangan pendedahan berkaitan dengan pengajaran pemulihan menjadi salah satu punca utama menjejaskan perkembangan dan kemajuan pengajaran pemulihan di sekolah-sekolah. ii. Masalah berkaitan dengan ketidakwujudan jawatan Guru Khas Pemulihan di sekolah.

Masalah berkaitan dengan ketidakwujudan jawatan Guru Khas Pcrnulihan di sekolah ditemui di peningkat negeni. Ketiadaan pewujudan peruntukan jawatan guru khas kepada sekolah-sekolah menyebabkan guru khas dimasukkan sebagai guru biasa di sekolah tensebut kerana dengan wujudnya jawatan guru khas barulah guru khas dikecualikan untuk mengajar di kelas biasa. Apabila masalah berkaitan dengan ketidakwujudan tidak diatasi maka minat guru khas benansur-ansur pudar sehingga di mana guru khas mi akhmrnya tidak berkeyakinan lagi untuk mengendalikan pengajaran pemulihan tanpa dibeni latihan tambahan/semula dan pihak Jabatan Pendidikan atau pihak lain yang berkaitan. iii. Masalah pertukaran penempatan Guru Khas Pemulihan di sekolah lain.

Masalah berkaitan dengan pertukanan/penempatan Guru Khas Pemulihan di SekOlah lain ditemui di peringkat daerah dan negeni. Terdapat guru khas yang terpaksa bertukar atas sebab-sebab yang diluluskan dan kemudian ditempatkan di sekolah yang tidak ada kelas khas pemulihan atau tidak dapat meneruskan pengajaran pemulihannya di sekolah banu. Keadaan mi amat merugikan tenaga guru khas tadi. Terdapat juga keadaan sekohah-sekolah yang ada kemudahan bilik darjah dan mempunyai guru khas tidak mendapat kebenaran rasmi dan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor untuk mengadakan program pengajaran pemuhihan. Sebaliknya tendapat pula sekolah-sekolah yang telah dibeni kebenaran mengadakan program khas pemulihan tetapi tidak 139

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

membeni sambutan yang balk tenhadap program pemulihan itu. Keadaan

mi juga benar-benar merugikan tenaga guru khas.


Terdapat juga keadaan guru khas ditempatkan di sekolah yang terlalu kecil jumlah munidnya sehingga kehadinan guru khas kurang diperlukan kerana pengajaran pemulihan dapat dilakukan dalam kelas biasa. Selain daripada itu tendapat guru khas yang ditempatkan di sekolah mengandungi dua sesi, pagi dan petang. Biasanya guru khas ditempatkan pada salah satu sesi itu. Penempatan mi menyuhitkan Sekolah untuk benlaku adil pada semua munid lambat kerana adalah sukan untuk guru khas mengajar di kedua-dua sesi itu. Keadaan mi mengakibatkan pembaziran tenaga dan kemahiran, kerana guru khas terhalang dan menjalankan pengajanan pemulihan secara lebih teratur malah menutup peluang guru khas mempraktikkan pengetahuan dan kemahiran yang mereka perolehi. Keadaan mi boleh mematikan minat guru khas untuk terus menjalankan pengajaran

pemulihan.
iv. Masalah berkaitan dengan Guru Khas Pemulihan meninggalkan

jawatan.
Masalah berkaitan dengan Guru Khas Pemulihan meninggalkan jawatan ditemui di peningkat negeri. Masalah mi wujud kenana adanya proses kenaikan pangkat di kalangan guru-guru termasuk guru khas. mni bererti sekolah benkenaan kehilangan guru khas, kerana Guru-guru Khas Pemulihan yang sudah dinaikkan pangkatnya menjadi Guru Besar, Guru

Penolong Kanan m, II, Penyelia Petang dan Guru Kokurikulum, selalunya tidak dapat meneruskan pengajaran pemuhihan. mi ialah satu pembaziran tenaga dan kepakaran. Tendapat juga guru khas yang memohon untuk menjadi tenaga
pengajar di maktab penguruan di Malaysia. Keadaan mi sudah pasti meningkatkan peratus kekunangan guru khas di sekolah-sekolah. v.

Masalah Guru Khas Pemuhihan yang tidak betul-betul berminat terhadap pengajanan pemulihan.

Masalah Guru Khas Pemulihan yang tidak betul-betul benminat terhadap

pengajanan pemulihan ditemui di peningkat negeri dan kebangsaan.


Keadaan tidak betul-betul berminat

mi

wujud kerana beberapa sebab.

Antananya berpunca danipada perlantikan meneka sebagai Guru Khas Pemulihan. Setengah-setengah guru tidak secana sukarela, tetapi kenana
dipaksa oleh guru besan. mi menyebabkan setengah-setengah guru khas yang sudah benkursus pun masih kunang benminat tenhadap pengajanan

140

RUMUSAN, IMPLIKASI, DAN SARANAN

pemulihan. Minat mi merosot lagi apabila guru mi tidak mendapat apaapa kemudahan dan bantuan serta kenjasama yang dipenlukan untuk membolehkan dia menjalankan tugas sebagai Guru Khas Pemulihan yang benkesan semasa di sekolah. Akibat keadaan mi tendapat guru khas yang membuka kelas khas pemulihan dalam keadaan sambil lewa sahaja malah terdapat guru khas yang tidak membuka bihik khas pemulihan dengan alasan kurang yakin pada kebolehan mereka mengendalikan kelas pemuhihan dengan berkesan. Ada antara guru khas yang tidak mematuhi peratunan yang telah ditetapkan untuk menjayakan program pemulihan di sekolah. Meneka tidak membuat pensediaan yang sepatutnya bagi menanik minat munid untuk belajar. Guru khas mi juga tidak melengkapkan nekod-nekod penibadi munid pemulihan dengan alasan tidak cukup masa dan kerana selalu dianah tutup kelas pemulihan untuk menjadi guru ganti sementana. Merekajuga enggan menggunakan kaedah individu semasa mengajar di kelas khas pemulihan sebahiknya meneka suka menggunakan kaedah kelas sahaja. Walaupun kaedah mi tidak digalakkan dalam pengajanan pemulihan. Punca-punca lain kehilangan minat guru khas adalah disebabkan pihak sekolah tidak membeni kenjasama sepenuhnya dan segi bantuan mendapatkan tempat yang sesuai dan bahan kepenluan, nasihat dan donongan hinggakan guru khas terpaksa mengendalikan keselunuhan aspek pemulihan secana persendinian dan kadang-kadang secana merabaraba sahaja. Sikap kurang minat mi tensenlah semasa guru mi tidak mengutamakan disiplin dan ketegasan dengan murid lambat semasa proses pengajanan dan pembelajanan di kelas khas dengan alasan guru
bimbang munid tidak mahu belajan. Akibat kecuaian

mi

terhasillah

murid lambat yang tenlalu bising, terlalu nakal dan terlalu pendiam. Keadaan mi sudah pasti tidak melahirkan suasana pengajanan/pembelajaran yang berkesan. vi. Masalah hubungan Guru Khas Pemulihan dengan guru besan dan guru biasa.

Masalah hubungan guru khas pemulihan dengan guru besan dan guru biasa, ditemui di peningkat daerah dan kebangsaan. Masalah hubungan wujud di antara guru khas pada satu pihak dengan guru besar dan guru biasa di pihak yang lain. Salah satu punca masalah ialah salah faham guru biasa dan guru besar terhadap beban tugas guru khas. Kebanyakan guru biasa dan guru besan berpendapat bahawa tugas guru khas ningan dan lebih senang kerana guru khas mengajar murid yang lebih kecil bilangannya dan di dalam kelas khas pula. Perasaan mni bentambah buruk 141

GURU KUAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

lagi kerana guru khas biasanya dibeni togas kokunikulum yang lebih ningan. Akibat keadaan mi maka kadangkala terjadi keadaan di mana munid pemuhihan tidak dihantan ke kelas pemulihan apabila tiba waktunya. Keadaan mi menyebabkan guru khas terpaksa menjemput munid lambat dan kelas biasa. Situasi mi mengakibatkan guru khas menasa bahawa guru biasa tidak membeni sokongan penuh kepada pengajanan pemulihan seperti yang diharapkan. Kadangkala sikap guru besar, guru biasa dan masyarakat sekolah sendiri yang mendatangkan masalah kepada kemajuan pengajaran pemulihan. Murid pemuhihan dibeni imej yang rendah oleh guru biasa dan guru besar melalui gelaran munid lembam, guru lembam dan kelas lembam biarpun sudah dibenitahu bahawa istilah itu sudah digantikan dengan pemuhihan. Masalah perhubungan mi biasanya mewujudkan ketegangan di antara mereka. Terutamanya apabila guru besar suka mengarahkan penutupan kelas khas yang kerap semata-mata mahu menjadikan guru khas sebagai guru ganti. Terdapat juga keadaan guru khas tidak mendapat sokongan dan kerjasama daripada guru kelas biasa khuSuSnya dalam pemilihan munid, penyusunan jadual waktu, penghantaran munid ke kelas pemulihan dan pengawasan kerja-kerja munid pemulihan semasa mereka dalam kelas bmasa. Ada di antara guru khas yang mengasingkan dmni dan tidak mahu mengambil tahu dan melibatkan

din dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Keadaan mi amat sukar dmselesaikan dan biasanya menimbulkan kesan negatif yang berpanjangan, tenutamanya apabila guru besar dan guru bmasa di satu pihak, guru khas di pihak yang lain berkecenderungan salah-menyalahkan antara satu sama lain. Akibat keadaan mi laporan guru besar biasanya berbeza dengan keterangan guru khas serta amat sukar untuk
mendapatkan kebenaran yang jitu. vii. Masalah mendapatkan khidmat nasihat dan bimbingan berterusan dalam pengajaran pemulihan.

Masalah mendapatkan khidmat nasihat dan bimbingan berterusan dalam pengajaran pemuhihan ditemui di peningkat daerah dan negeni. Terdapat guru khas yang memerlukan khidmat nasihat dan tunjuklselia sebagai pendorong atau motivasi agar pengajaran pemulihan dapat dijalankan dengan lebmh berkesan. Bantuan mi sukar diperolehi kerana tidak ada
pegawai atau kakitangan pentmng dilantik oleh Jabatan Pendmdikan Negeni mahupun pihak Kementenian Pendidikan khususnya untuk pengajaran pemulihan.

Guru juga sukar mendapatkan bahan rujukan yang benkaitan dengan


142

RUMUSAN, IMPLIKASI, DAN SARANAN

pengajaran pemulihan kerana tidak terdapatnya pusat sumber untuk pengajaran pemulihan sama ada di peningkat sekolah, daerah, negeni ataupun peningkat kebangsaan.

Guru juga sukar mendapatkan pendedahan lanjut dalam bentuk


bengkel/seminar/kursus pendek untuk mendapat pengetahuan yang kemas kini bagi mengatasi masalah semasa yang wujud kerana belum pernah sebarang badan atau agensi kerajaan yang menganjurkan program seperti yang diharapkan. Kesimpulannya didapati bahawa kedua-dua guru khas telah dibeni banyak tugas penting di sekolah. Meneka juga telah diberi tugas kunikulum iaitu mengajar semua mata pelajaran asas di samping menjadi Guru Khas Pemuhihan dan guru ganti sementara. Guru khas juga telah diberi tugas kokurikulum sama ada berkaitan dengan persatuan, sukan mahupun pasukan beruniform. Di samping itu guru khas juga dilibatkan

dalam pembentukan ahhi jawatankuasa semua aktiviti sekolah sepanjang tahun sama seperti guru-guru biasa yang lain. Bebanan tugas yang diperuntukkan oleh sekolah menyebabkan guru khas hanya mampu melaksanakan dalam kadar 25 peratus sahaja tugas yang telah disenaraikan khas untuk mereka oheh Bahagian Sekolahsekolah Kementenian Pendidikan. Keadaan mnm adalah disebabkan guru khas sentiasa menghadapi masalah dengan guru besar, guru biasa, ibu bapa dan Pegawai Khas Pemulihan di Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Negeni Selangor. Akibatnya guru khas sukar mendapat sokongan dan kerjasama dan pihak ibu bapa, guru besar dan pihak-pihak yang benkaitan. Guru khas menghadapi masalah untuk mendapatkan tempat untuk dijadikan kelas khas pemulihan juga bermasalah untuk mendapatkan bahan alat bantu mengajar. Dalam usaha pengukuhan bagi munid lambat, guru khas menghadapi masalah kekurangan masa, kesulitan dalam

pengelolaan, penyelarasan pengajaran dan penilaian. Keadaan sekolah rendah negara kita yang benjalan dalam dua scsi
menyulitkan Guru Khas Pemulihan berlaku adil kepada semua murid

lambat di sekolah itu. Berdasarkan pengalaman dua orang guru khas telah didapati Kursus Khas Pemulihan Satu Tahun dapat membeni keyakinan dan keupayaan sepenuhnya kepada guru khas menjalankan tugas-tugas mereka dengan lancar dan benkesan dibandingkan dengan Kursus Khas Pemulihan Hujung Minggu selama lapan minggu. Kedua-dua Guru Khas Pemulihan juga sangat mengharapkan pendedahan lanjut mengenai pengajaran pemulihan terutama dan segi pedagogi dan teknik-teknik yang
143~

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

lebih baik dalam bentuk kursus jangka pendek. Guru khas juga mengharapkan khidmat nasihat yang berterusan danipada pihak Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Negeni Selangor daham bentuk lawatan dan tunjuk selia bagi memperkemaskan penyelenggaraan kelas pemuhihan. Implikasi dan Saranan Dapatan kajian kes terhadap fungsi dan masalah dua orang guru khas di
dua buah sekolah di Selangor telah memperlihatkan bahawa Guru Khas

Pemulihan telah dibeni banyak tugas persekolahan. Guru khas juga menghadapi banyak masalah dalam usaha menjalankan tugas mereka
sebagai Guru Khas Pemulihan.

Keadaan mi telah menjadi penghalang yang amat menjejaskan kemajuan pengajaran pemulihan serta menyulitkan pelaksanaa~tugas guru khas. Jika keadaan mi tidak diatasi segena sudah pasti ia akan menggagalkan atau melambatkan tercapainya matlamat pendidikan dalam pengajanan pemuhihan yang telah lama diusahakan oleh Kementenian Pendidikan. Dapatan yang dikumpulkan oleh pengkaji melalui pemerhatian dan temu ramah atas dua orang guru khas mi telah banyak membawa
implikasi yang penting bagi pihak-pihak berkenaan. i. Masalah kemudahan asas.

Guru khas menghadapi masalah untuk mendapatkan tempat yang sesuai untuk dijadikan kelas khas pemulihan. Maka disarankan agan pihak Kementenian Pendidikan (Bahagian Pembangunan) memasukkan bilik khas pemulihan ke dalam senanai penuntukan bilik yang mesti dibina seperti bilik perpustakaan, bilik guru, bilik pejabat dan lain-lain lagi dalam semua pelan pembinaan sekolah baru. Dengan cara mi akan dapat dipastikan bahawa setiap sekolah rendah baru mempunyai bilik khas yang boleh digunakan sebagai kelas khas pemuhihan. Bihik mi mestilah cukup besar (luas) untuk membolehkan guru khas menjalankan aktiviti pemulihan, mempunyai tempat untuk menyimpan alat bantu mengajar serta mempunyai ruang yang cukup untuk menempatkan kumpulankumpulan kecil membuat aktiviti pemulihan. Bihik mi mestihah dilengkapkan dengan bahan-bahan yang bensabit bagi memudahkan guru khas menjalankan aktiviti pemulihan. Kajian juga menunjukkan guru khas menghadapi masalah untuk
144

RUMUSAN, IMPLIKASI, DAN SARANAN

mendapatkan peruntukan kewangan bagi menyedmakan alat bantu mengajar dan lain-lain perkakas untuk keperluan kelas khas pemuhihan. Keadaan mi wujud kerana pihak sekolah tidak dibeni sebarang peruntukan untuk pembentukan dan pengurusan kelas khas pemuhihan. Ketiadaan peruntukan yang dikhaskan untuk kelas dan pengajaran pemulmhan menyebabkan guru besar kebenatan untuk mengeluankan sebarang perbelanjaan untuk keperluan itu. Keadaan mi bertentangan dengan arahan Kementenian Pendidikan yang mahukan guru khas menyediakan kelas khas pemulihan yang lebih selesa dan lebih menanik danipada bihik darjah biasa bagi keperluan munid lambat. Dengan sebab itu disarankan agar Kementerian Pendidikan dan Jabatan Pendidikan Negeni (Bahagian Kewangan) menyemak dan mengekhaskan sebahagian penuntukan pengendahian kelas khas pemulihan. Cara mi akan memudahkan guru besar dan guru khas untuk menyediakan kelas khas pemulihan yang lengkap seperti yang disarankan oleh Kementenian Pendidikan. ii. Masalah kerjasama/sokongan Guru Besar dan Guru Biasa kepada Guru Khas Pemulihan. Penyelidikan mi juga menunjukkan bahawa guru khas menghadapi masalah dengan guru besar dalam usaha menjalankan pengajanan pemulihan di sekolah. Tendapat guru besan yang tidak berminat untuk mengadakan pengajaran pemuhihan dan menyediakan kelas khas pemulihan, walaupun diperuntukkan guru khas di sekolah tersebut. Terdapat juga guru besar yang tidak mendapat pendedahan yang cukup tentang pengajaran pemulihan. Fakton guru besar tidak benminat dan tidak cukup pendedahan tentang pengajaran pemuhihan dan peranan Guru Khas Pemuhihan menyebabkan guru khas diarahkan menjadi guru ganti sementana, diarah memegang tugas-tugas pentmng di sekolah, diben masa mengajar yang berlebihan daripada jumlah masa yang dihadkan oleh Kementenian Pendidikan, dilupakan darm menghadini mesyuanat sekolah serta tidak diberi kerjasama sepenuhnya. Untuk mengatasi masalah-masalah yang dinyatakan adalah disanankan agar semua guru besar sekolah nendah dmbeni pendedahan khas mengenai latar belakang dan psikologi murmd-munid lambat, serta masalah pengajaran/pembelajaran yang dialamm oleh munid lambat senta mengenai pengunusan dan peraturan kelas khas pemulihan. Tugas mi boleh dijalankan oleh Pusat Penkembangan Kurikulum dengan kenjasama Bahagian Sekolahsekolah dan Bahagian Pendidikan Guru, melalui bengkel, cenamah atau kursus jangka pendek. Pendedahan mi penting kenana guru khas tidak 145

QURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

akan dapat melaksanakan pengajanan pemulihan tanpa kerjasama penuh danipada guru besar sekolah. Bagi mempertingkatkan mutu pentadbiran guru besar maka disanankan agar pihak mnstmtut Pengurusan Pendidikan Negara (IPPN) dapat menyediakan kandungan kursus pentadbiran yang lebih intensif mengenai cini-cini pentadbiran yang berkesan untuk guru besar agan mereka dapat menjadi pentadbir yang benar-benar cekap, bertimbang nasa serta mempunyai hubungan kemanusiaan yang tinggi dan positif, lebih peka terhadap perubahan dan keperluan yang wujud dalam bidang pendidikan negara. Dengan kesedaran mm guru besar akan dapat memainkan peran-

an penting dalam semua usaha pendidikan yang dijalankan di sekolah termasuk pengajaran pemulihan. Guru khas juga mengalami masalah perhubungan dengan guru biasa. Hubungan yang tidak napat dan tidak mesra mi akibat guru biasa salah faham terhadap beban guru khas. Keadaan mi mengakibatkan guru khas sukar mendapatkan kenjasama danipada guru biasa dalam semua urusan untuk menjayakan pengajaran pemulmhan. Bagi mengatasi keadaan mi maka disarankan agar guru besar bernama guru khas menganjurkan scsi pendedahan pengajanan pemuhihan kepada guru-guru biasa
di peningkat sekolah. Guru besar juga disarankan berusaha bersungguhsungguh agar dapat diwujudkan sikap kenjasama di kalangan guru di

bawahnya terutamanya dalam urusan menyediakan alat bantu mengajan, penyusunan jadual waktu, menyediakan ujian dan pepeniksaan serta semua aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di
sekolah. Guru besar juga mesti menegaskan kepada semua gurunya bahawa tugas membantu munid lambat adalah tugas bersama dan tidak

wajarlah sesiapa bensikap melepaskan bebanan membantu munid lambat kepada guru khas semata-mata, tetapi menjalankan tugas secara kolektif untuk kepentingan bensama dan juga kepentingan sekolah. Pendedahan tentang pengajaran pemulihan kepada guru biasa juga boleh diusahakan oleh sekolah melalui bimbingan berkelompok dengan kenjasama Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Negeni Selangor dengan menggunakan guru-guru khas dan pakan-pakar yang ada dalam kelompok terlebih dahulu. Dengan cara mi kos pengendalian dan masa dapat dijimatkan serta faedahnya dapat dinikmati oleh ramai guru biasa. Masalah kurang pendedahan di kalangan guru biasa yang mengikuti kursus perguruan daham perkhidmatan dapat diatasi dengan sokongan Bahagian Pendidikan Guru. mni kerana Bahagian Pendidikan Guru adaIah terlibat secara langsung dengan semua jenis kursus pengunuan. 146

RUMUSAN, IMPLIKASI. DAN SARANAN

Penanan

mi

dapat dilaksanakan dengan memasukkan pengajaran pe-

mulihan sebagai sebahagian penting dan kunikulum latihan perguruan di semua maktab perguruan, khususnya dalam kursus pendidikan sekolah

rendah. Setiap guru mi dilengkapkan dengan pengetahuan asas tentang pengajaran pemulihan secara teoni dan amali. Kuliah-kuliah dan demonstnasi mengenai pengajaran mi mestilah dilaksanakan oleh pensyarah atau kumpulan pensyanah yang benan-benar berpengalaman dalam bidang pemulihan. Kandungan kunsus mestilah sekurang-kurangnya mengandungi aspek-aspek penting pengajanan pemulihan tenmasuk tujuan dan matlamat pengajaran pemulihan, cini-cini munid lambat, sebabsebab wujudnya masalah pembelajaran, strategi dan teknik pengajaran pemulihan senta peranan Guru Khas Pemulihan.

Melalui cara mi diharapkan semua guru biasa yang telah tamat latihan perguruan akan dapat membeni sumbangan yang benmakna kepada pengajaran pemulihan di sekolah tempat guru itu ditugaskan. Didapati ada Persatuan Thu Bapa Guru dan Lembaga Pengunus Sekolah yang campur tangan dalam urusan pentadbiran kunikulum dan pentadbiran hanian sekolah, hinggakan perjalanan pengajaran pemulihan di sekolah tenjejas. Campun tangan mi menyebabkan guru khas diarah menutup kelas khas pemuhihan untuk dijadikan guru ganti dan guru
bahasa Inggenis. Keadaan

mi

seolah-olah guru besar bukan ketua pen-

tadbir di sekolah. Tindakan perlu diambil untuk mengelakkan perkara mi dan berlaku. iii. Masalah Guru Khas Pemulihan dengan Ibu Bapa dan Munid Lambat. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa ibu bapa dan penjaga keberatan datang ke sekolah benbincang dengan guru pemulihan. Untuk mengatasi masalah mi disanankan agar pihak guru besar menenangkan tujuan dan objektif sebenar pengajanan pemulihan di kalangan ibu bapa
tentang pentingnya peranan ibu bapa dalam usaha memajukan pelajaran

anak mereka, terutamanya bagi kanak-kanak hambat. Disarankan juga agar guru besar memberi kebenaran dan masa yang cukup untuk bentemu dengan ibu bapa yang diusahakan sendini oleh guru khas amatlah penting kerana setengah-setengah kelemahan pembelajaran adalah benkaitan dengan persekitaran rumah munid lambat itu. Makiumat daripada ibu bapa dapat menolong guru khas menganahisis punca kesulitan atau masalah pembelajaran. Dalam lawatan ke rumah-rumah munid lambat, guru khas mesti mencuba menegaskan bahawa ibu bapa mesti mem147

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGS! DAN MASALAH

bantu dalam pengawasan kerja tambahan yang diberikan oleh guru khas untuk diselesaikan di numah dan juga membeni pengajaran tambahan oleh abang, kakak atau guru tuiSyen jika ada di rumah. Bagi menjalinkan tugas mewujudkan kenjasama dengan guru besar, guru biasa dan ibu bapa maka guru khas mestilah dibekalkan dengan pengetahuan dan kemahiran profesional, kemahiran menjalinkan hubungan mesna, hubungan kemanusiaan, kepimpinan serta kemahiran komunikasi semasa mengikut Kunsus Khas Pemulihan. Tanpa kemahiran mi guru khas tidak akan mempunyai kebolehan menjahin perhubungan baik dengan semua pihak yang terhibat. Sekolah juga disanankan membantu ibu bapa dalam bentuk khidmat nasihat kesihatan dengan kenjasama pusat-pusat kesihatan yang benhampinan. thu bapa boleh dibeni kesedaran tentang pentingnya sanapan pagi dan makanan bekal kepada anak-anak mereka serta tentang cara-cana mencegah penyakit yang biasa menyenang anak mereka. Secana ideal ibu bapa patut dmgalakkan memberi kerjasama dalam aktiviti di bihik darjah termasuk penyediaan alat bantu mengajan untuk murid lambat. Bahawa kenjasama yang ideal patut bersifat sukarela dan bertumpu ke atas mereka yang mempunyai pendidikan asas yang boleh menolong senba sedikit dalam aktiviti di bilik darjah. Usaha awal yang dimulakan oleh Pusat Penkembangan Kurikulum mengadakan bengkel-bengkel untuk membina alat bantu mengajan dengan kenjasama ibu bapa dan guru di sekolah-sekolah projeknya patutlah dipercubakan di sekolah-sekolah lain. Kajian mi mendapati ada munid lambat yang kunang sihat dan tidak dapat membeni tumpuan penhatian yang berterusan terhadap pengajaran guru. Bagi membaiki kesihatan murid lambat disanankan agar pihak sekolah mendapatkan bantuan dokton dan jununawat lebih kerap datang ke sekolah untuk memeniksa munid-munid lambat bagi mengesan penyakit dan membeni rawatan. Guru khas menghadapi masalah munid lambat yang enggan menggunakan Bahasa Malaysia semasa di kelas khas pemulihan benjalan. Munid lambatjuga enggan bengaul dengan murid kaum lain. Keadaan mi menyulitkan guru khas untuk memulihkan munid lambat dalam Bahasa Malaysia. Adalah disanankan agar pihak sekolah menggalakkan malah mewajibkan munid menggunakan Bahasa Malaysia semasa di bilik darjah. Didapati keadaan di sekolah rendah sekarang ialah munid lambat menduduki pepenmksaan dan ujian yang sama dengan murid lain. mi menyebabkan meneka sentiasa mendapat pencapaian nendah dalam 148

RUMUSAN. IMPLIKASI. DAN SARANAN

setiap ujian dan pepeniksaan sekolah jika dibandingkan dengan munidmunid biasa. Keadaan mi melambatkan pentumbuhan nasa yakin din di kalangan munid lambat. Oleh itu disanankan agar Kementenian Pendidikan membenankan pihak sekolah menyediakan ujian yang benasingan bagi munid lambat sejajar dengan kemampuan munid lambat hingga mereka dipulihkan. Dengan cara mi akan dapat membeni peluang kepada murid lambat untuk mencapai kejayaan dalam ujian-ujian mereka. Kejayaan mi sedikit sebanyak menyumbang ke arah pembinaan nasa yakin din di jiwa munid lambat. Guru khas juga menghadapi masalah jumlah munid lambat yang besar dalam kelas khas pemulihan untuk menjadikan pengajaran pemuhihan lebih berkesan, maka disarankan agar jumlah murid di kelas khas pemuhihan harus dikecilkan bagi mengunangkan masalah guru semasa menjalankan aktiviti kumpulan khasnya bagi kelas khas yang menjalankan sistem kelas tetap. Guru khas juga menghadapi kunang gangguan dalam kumpulan yang lebih kecil. Mengecilkan jumlah munid dalam kelas bermakna mengurangkan jumlah munid dalam kumpulan, dengan mi sudah pasti membolehkan guru khas membenikan penhatian secana individu kepada hampin setiap muid, sebagaimana yang disarankan oleh Kementenian Pendidikan. Cadangan mi hanya dapat dilakukan sekinanya guru khas mendapat kenjasama penuh danipada guru besan sekolah dan guru biasa yang lain. iv. Masalah penempatan dan jawatan Guru Khas Pemulihan. Guru khas juga menghadapi masalah tidak wujudnya jawatan guru khas di sekolah di mana guru khas mi ditempatkan. Masalah mi menyuhitkan lagi dengan masalah kekurangan guru di sekolah tersebut. Ketidakwujudan jawatan guru khas dan masalah kekurangan guru di sekolah menyebabkan guru khas tidak dapat dikecualikan dan menjalankan tugas sebagai guru biasa (asas) atau menjadi guru ganti sementara. Keadaan mi menyebabkan tenaga dan kepakaran guru khas tidak dapat dimanfaatkan secara berkesan. Maka disarankan agan pihak Bahagian Pendidikan Negeri saling benkenjasama untuk memastikan agan setiap guru khas yang telah mengikuti Kunsus Khas Pemuhihan dan lulus secara .automatik dilantik ke jawatan Guru Khas Pemulihan dan dikehendaki menjalankan pengajaran pemulihan sebaik sahaja guru khas itu ditempatkan semula ke sekolah. Dengan cana guru khas dilantik secara automatik mi guru khas tidak perlu mendapat kelulusan khas danipada Jabatan Pendidikan Negeni 149

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGS! DAN MASALAH

untuk membuka kelas khas pemulihan. Langkah mi amat penting kenana menjimatkan masa, mi juga akan dapat mengelakkan guru besar danpada melantik guru khas menjalankan tugas sebagai guru biasa atau guru ganti sementara semasa menanti untuk mendapatkan kebenaran danpada pihak Jabatan Pendidikan. Dengan cana mi juga guru khas tidak boleh dihalang oleh mana-mana pihak untuk tenus berkhidmat sebagai guru khas di sekolah. Disanankan juga agan menghapuskan arahan yang menyatakan bahawa tanpa penuntukan jawatan guru khas, guru khas tidak dapat dikecualikan danipada menjalankan tugas biasa serta tidak dibenarkan membuka kelas khas pemulihan. Bagi mengelakkan penempatan guru khas di sekolah yang kecil bilangan munidnya yang mana tidak sesuai kepada guru khas maka

disarankan agar Jabatan Pendidikan Negeni lebih teliti dalam urusan penempatan guru khas untuk mengelakkan guru khas danipada ditempatkan di sekolah yang terlalu kecil jumlah munidnya. Adalah dijangkakan Sekolah-sekolah kecil mi dapat mengatasi masalah pembelajanan dalam bilik darjah biasa. Diharapkan juga agan guru khas tidak ditempatkan di sekolah yang mengalami masalah kekunangan guru yang
senius, kerana kalau masalah kekurangan guru di sekolah itu tidak dapat diatasi tenlebih dahulu, maka kemungkinan hesar guru khas yang ditempatkan di sekolah itu diminta malah dipaksa menjalankan tugas sebagai guru biasa atau sebagai guru ganti sementana. Keadaan mi pasti menyulitkan guru khas untuk menjalankan pengajanan pemulihan.

v.

Masalah kebolehan dan sikap Guru Khas Pemulihan.

Selain danipada membeni pendedahan rasmi kepada guru biasa adalah disarankan juga agan guru khas benusaha secara tmdak formal dan bendiplomasi untuk menyedarkan guru-guru biasa dan guru besan bahawa masalah munid lambat adalah masalah bersama, dan guru khas mestilah mencuba sedaya upaya mengatasi pnasangka dan kedinginan mereka terhadap pengajaran pemulihan. Guru khas juga mestilah cuba mewujudkan jenis perhubungan kenja berpasukan seperti dokton khas dengan
jururawat pembantu. Pentahian yang bersifatjalinan komunikasi

mi amat

benmanfaat kepada Guru Khas Pemulihan dalam pelaksanaan tugastugasnya. Untuk meyakinkan guru biasa dan mendapatkan kenjasama dan-

pada mereka, guru khas juga disanankan agar berusaha supaya mendapatkan sokongan ikhlas dan aktif danipada guru besar sekolah. Sokongan mi mestilah membantu mendapatkan kenjasama dan guru-guru 150

RUMUSAN, IMPLIKASI. DAN SARANAN

biasa. Guru khas mesti berusaha mendapatkan sokongan guru besar Sehingga guru besar mempunyai keyakinan terhadap kebolehan guru khas Senta dapat menganggap pengajanan pemulihan sebagai sebahagian penting daripada kunikulum benmanfaat dan boleh dilaksanakan dengan benkesan. Guru besan mesti menjadi teladan yang boleh dicontohi oleh guru biasa. Di samping itu guru khas pula mesti berupaya menunjukkan bahawa dia menghargai sokongan, pandangan dan nasihat danipada guru besan. Guru khas sukar mendapat khidmat nasihat dan seliaan danipada pegawai-pegawai seperti kakitangan penting, pegawai Pejabat Pendidikan Daerah dan lain-lain lagi untuk mengatasi masalah dan kesulitan yang dihadapi. Adalah disarankan agan pihak Kementenian Pendidikan

mewujudkan satu jawatan Pegawai Khas Pemulihan secara hakiki di peningkat kementenian, peningkat negeni dan daerah. Tugas utama Pcgawai Khas Pemulihan mi hanya tertumpu kepada hal-hal yang benkaitan dengan perkembangan pengajanan pemulihan di satu-satu peningkat tidak seperti keadaan sekarang dalam mana seonang Pegawai Khas

Pemulihan menjalankan pelbagai tugas di semua peningkat. Pegawai


Khas Pemulihan yang dilantik mestilah memenuhi sekunang-kurangnya
Syanat asas iaitu:

(a) Pegawai mesti mendapat pendedahan yang memadai mengenai pengajaran pemulihan (sekurang-kunangnya pernah mengikuti

Kunsus Khas Pemulihan Satu Tahun).


(b) Pegawai

mi

patutlah telah mengikuti kursus latihan lanjutan

dalam pengajaran pemulihan. (c) Pegawai mestilah benar-benar berminat dalam usaha memajukan bidang pengajaran pemulihan. Disarankan juga agar Pegawai Khas Pemuhihan yang dilantik dibeni bebenapa tugas berkaitan dengan pengajanan pemulihan termasuk: (a) Mengusahakan pewujudan sebuah pusat sumben khusus untuk pengajanan pemulihan di peningkat kementerian dan peningkat negeni, dengan kenjasama Pusat Penkembangan Kunikulum, Bahagian Pendidikan Guru dan lain-lain badan berkaitan. (b) Mengendalikan program pendedahan kepada pegawai-pegawai pendidikan di peningkat negeni dan daerah tenmasuk kepada guru besar. (c) Mengaturkan peluang-peluang latihan lanjutan dalam pengajaran pemuhihan sepenti kursus jangka pendek, bengkel-beng151

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

kel, seminar-seminar untuk guru khas dan kakitangan penting

pengajanan pemulihan sebagai strategi penkembangan profesional. (d) Mengusahakan, mendapatkan dan memanjangkan semua maklumat yang benkaitan dengan pengajaran pemulihan yang kemas kini ke sekolah-sekolah sebagai rujukan guru khas dan guru biasa dan masa ke semasa. (e) Mengendalikan urusan pertukaran dan penempatan Guru Khas Pemulihan ke sekolah-sekolah. (f) Mengendalikan pewujudan jawatan guru khas di sekolah dan mengendalikan urusan kenaikan pangkat Guru Khas Pemulihan. (g) Mengendalikan pemilihan calon-calon guru yang akan mengikuti sebanang Kunsus Khas Pemulihan dan kursus sepenuh masa. (h) Memilih dan melantik kakitangan penting untuk pengajanan pemulihan. Dengan adanya Pegawai Khas Pemuhihan yang hakiki akan menjamin pengajanan pemulihan benkembang dengan lebih teratur. Disanankan agar Kementenian Pendidikan dan Jabatan Pendidikan Negeni mengadakan jawatan kakitangan penting dalam pengajaran pemulihan untuk membeni nasihat dan sokongan kepada guru khas yang benmasalah dalam pelaksanaan program pengajanan pemulihan di sekolah masing-masing. Kakitangan penting pengajaran pemulihan mi mestilah berkelayakan dan berpengalaman serta mempunyai cini-ciri penbadi yang membolehkan mereka dihormati oleh guru khas. Tugas utama mereka ialah membuat pemerhatian di kelas pemuhihan dan mengadakan perbincangan, memahami kesuhitan guru khas dan menolong meneka mencani penyelesaian yang mungkin benkesan, di samping menggalakkan meneka menjalankan aktiviti profesional untuk menilai din dan kemajuan din. Sistem kakitangan penting mi disanankan kenana ia amat penlu untuk menjamin pengajaran pemuhihan berkembang dengan tenatun di sekolah rendah. Adalah didapati guru khas amat memenlukan perkhidmatan pusat sumber bagi membolehkan guru membuat rujukan dan mendapat pengetahun yang kemas kini mengenai pelajaran pemulihan. Adalah disarankan agar disediakan bahan-bahan berkait dengan pengajanan pemulihan, dan disebarkan melalui pusat sumben pengajaran pemuhihan agan guru 152

RUMUSAN, IMPLIKASI, DAN SARANAN

dapat mempenoleh pengetahuan dan kemahiran baru dalam pengajaran pemulihan. Maklumat mengenai pengajaran pemulihan boleh dalam bentuk buku rujukan, kit, modul, filem dan rakaman audio atau visual

dan dipinjamkan kepada guru khas yang memerlukan.


Pada masa mi bahan bacaan dan nujukan dalam bidang pengajaran pemulihan amat kecil jumlahnya, maka bagi membantu guru khas disarankan juga agar penerbit-penerbit seperti Dewan Bahasa dan Pustaka menenbitkan lebih banyak buku rujukan yang berkaitan dengan pengajanan pemulihan. Disarankan juga agar Kementenian Pendidikan me-

nerbitkan satu junnal atau majalah yang berconak sepanuh ilmiah bagi menyebankan maklumat mengenai pengajaran pemulihan secara amnya kepada guru khas, guru besan, Pegawai Khas Pemuhihan. Bagi membantu guru khas dan guru lain di peningkat sekolah disanankan juga agar guru khas sendini memulakan usaha mendapatkan satu nuang pusat sumben sekolah untuk dijadikan sudut pusat sumber pengajian pemulihan. Dengan cara mi pendedahan mengenai pemulihan akan lebih mudah dilakukan kepada semua ahli masyarakat sekolah. Dalam usaha mi guru khas boleh mendapatkan bantuan Jabatan Pendidikan Negeni dan bahagian-bahagian yang benkaitan. Guru khas juga memerlukan peluang untuk memajukan kecekapan dan pengetahuan dalam bidang pengkhususan bagi memajukan din, disanankan agar Kementerian Pendidikan mengadakan kursus lanjutan dalam pendidikan pemulihan bagi meneka yang telah menunjukkan cmi inovatif merangkumi skop yang lebih luas dan mendalam sepenti pendedahan kepada konsep-konsep dan amalan yang terbaru dalam pengajaran pemulihan, masalah pembelajaran dalam bidang bahasa dan Matematik senta aspek lain yang berkaitan dengan pemulihan seperti mengajan kanak-kanak yang kurang benuntung, penhubungan antara sekolah dan persekitaran numah, bimbingan dan kaunsehing, prosedur pengukuran dan penilaian, teknologi pendidikan dan pengajanan tenancang. Program dan penilaian, teknologi pendidikan dan pengajanan terancang. Program pengajaran lanjutan mi mestilah dijalankan oleh maktab penguruan atau universiti tempatan iaitu fakulti pendidikan yang mempunyai kakitangan yang berkelayakan. Kursus mi boleh ditawankan secana sambilan atau sepenuh masa dengan menyediakan cuti belajan bergaji penuh, dan guru yang berjaya dianugenahkan satu diploma atau
sijil yang diiktirafsebagai kelulusan ikhtisas tambahan. Disarankan juga agar guru khas dilibatkan dalam projek penyeli-

dikan berkait dengan munid lambat yang dikelolakan oleh pihak Kementenian Pendidikan atau fakulti pendidikan univensiti tempatan. Peng153

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGSI DAN MASALAH

libatan

mi

biasa guru benkenaan.

patutlah secana sukarela dan tidak menjejaskan tugas-tugas Jika diselia oleh penyelidik yang benpengalaman,

penghibatan dalam pnojek guru-guru pemulihan

mi

akan membawa

manfaat jangka panjang. Penglibatan meneka dalam aktiviti penyehi-

dikan mi akan menolong mengayakan pengalaman guru, meluaskan pandangan meneka, dan menjadikan mereka guru yang lebih matang dan
cergas.

Untuk memajukan din guru khas disanankan agar diadakan bengkel yang benpusatkan sekolah. Aktiviti boleh dibuat dalam bentuk bengkel, seminar dan forum dan lain-lain lagi. Melalui cana mi diharapkan dapat mengubah sikap pasif guru yang hanya menunggu arahan kementenian untuk mengikuti kursus kepada sikap keinginan sendiri untuk membantu din dan mewujudkan peluang untuk memajukan din atas daya usaha sendini. Bengkel berpusatkan sekolah mi boleh diusahakan oleh beberapa orang guru khas sendini di sekolah pusat dalam satu-satu ka-

wasan dengan kenjasama Pejabat Pendidikan Daerah dan Negeni. Bengkel mi mestilah benasaskan kepada cini-cini benikut: (a) Bengkel mi mestilah benasaskan keperluan sekolah. (b) Bengkel mi mestilah melmbatkan guru khas sebagai pengelola dan penancang kandungan bengkel. (c) Bengkel khas.

mi

mestilah bersifat menyehesaikan masalah guru

(d) Kandungan bengkel mestilah benfokus kepada perkara yang berkaitan dengan pengajaran pemulihan sepenti masalah diagnosis, analisis masalah dan cana-cara untuk mengatasi masalah yang biasa dihadapi oleh guru khas. (e) Bengkel juga mestilah menitikbenatkan cana-cana membina dan menggunakan alat bantu mengajar dengan lebih berkesan. Telah ditemui kes guru khas meninggalkan jawatan guru khas,

kerana kenaikan pangkat menjadi Guru Besar, Penolong Kanan, Pcnyelia Petang dan Guru Kunikulum. Kenaikan pangkat tidak membeni peluang kepada guru khas menenuskan tugas sebagai guru khas, kerana terpaksa menjalankan tugas-tugas pentadbinan sekolah di samping tugas pengajaran. Keadaan mi agak ganjil dan merugikan guru khas, pihak sekolah dan yang penting sekali munid-munid lambat. Kalau tawaran kenaikan pangkat mi ditolak berenti guru khas tidak akan mendapat kenaikan pangkat lagi pada masa akan datang. 154

RUMUSAN, IMPLIKAS1, DAN SARANAN

Untuk mengelakkan pembaziran tenaga dan kepakaran guru khas akibat kenaikan pangkat maka diSarankan agan proses kenaikan pangkat bagi guru khas disesuaikan dengan bidang kursus dan kemahinan yang dimiliki oleh guru khas bagi membolehkan guru khas teruS menyumbang dan memajukan bidang pemulihan. Misalnya dengan cara menaikkan tanafjawatan guru khas Setaraf dengan jawatan kenaikan pangkat yang ditawankan kepada guru khas tanpa memenlukan dia berpindah ~jawatan Personal to Holder). Kenaikan pangkat guru khas ke jawatan sebagai Pegawai Khas Pemulihan peningkat daenah dan ke peningkat negeni. Dengan cara mi akan dapat dipastikan bahawa jawatan Pegawai Khas Pemulihan disandang oleh meneka yang benan-benar mempunyai latar belakang yang mendalam dalam pengajaran pemulihan. Terdapat guru khas yang memohon pertukaran ditempatkan di Sekolah yang tidak ada peruntukan jawatan guru khas, atau di sekolah yang tenlalu kecil jumlah munidnya. Maka adalah diSarankan agan ja-

watan guru khas dicatatkan dalam bonang penmohonan pentukaran guru khas. Dengan mi prosedur penempatan yang lebih teliti dapat dilakSanakan oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeni. Guru khas adalah tulang belakang kepada aktiviti pengajaran pemulihan di sekolah rendah. Kejayaan dan kegagalan program mi bergantung kepada keupayaan meneka memainkan peranan sebagai guru khas. Maka kebajikan dan kepenluan meneka penlu dijaga dan dipenuhi. Tendapat guru khas yang kehilangan minat. Keadaan mi benpunca danipada penlantikan mereka sebagai calon yang dilantik oleh guru besar. Meneka mi sebenannya tidak benminat tenhadap pengajaran pemulihan. Setelah tamat kunsus mereka kurang mendapat pengajaran pemuhihan dengan sempurna. Akibatnya guru khas kehilangan minat. Untuk mengatasi keadaan mi disanankan agar pemihihan calon-calon guru yang mengikuti kunsus khas dibuat dengan lebih teliti bagi memastikan hanya guru yang benan-benan berminat sahaja dipilih untuk mengikuti kunsus khas pemulihan. Danipada dapatan juga ditemui keadaan di mana guru khas yang mengikuti Kursus Khas Pemuhihan selama lapan minggu kurang benkeyakinan untuk membuat pendedahan tentang pengajanan pemulihan kepada pihak sekohah kerana menunut guru khas yang ditemui kursus yang diikuti hanya mencukupi untuk beliau mengajan di kelas. mi benbeza dengan guru khas yang mengikuti Kursus Khas Pemulihan (Satu tahun). Mereka lebih benkeyakinan mengadakan scsi pendedahan pengajaran pemuhihan kepada semua pihak yang memenlukan jika diperlukan. Maka berdasarkan dapatan mi adalah disanankan agar Bahagian
155

GURU KHAS PEMULIHAN: FUNGS! DAN MASALAH

Guru hanya mengadakan satu bentuk kursus khas sahaja iaitu Kursus Khas Pemulihan satu tahun sepenuh masa sahaja. Timbul keadaan dalam mana guru khas mengajar di sebuah sekolah gred A dua scsi pagi dan petang. Guru khas sukan untuk benlaku adil pada semua munid lambat di sekolahnya. Keadaan mi tenjadi kerana guru khas hanya bertugas pada satu scsi pensekolahan sahaja. Maka disarankan agar guru khas yang demikian ditetapkan bertugas dalam dua scsi benmula dan jam 9.00 pagi hingga jam 3.00 petang, bagi membolehkan guru khas membeni layanan yang menyelunuh kepada semua munid. Disanankan juga agar dua orang guru khas dipenuntukkan bagi sekolah gred A yang mengandungi dua sesi di bawah satu pentadbinan. Seonang guru khas untuk murid lambat tahap satu dan seonang lagi untuk tahap dua. Dengan cara mi sahaja guru khas dapat membantu semua munid lambat yang ada di sekolah itu. Pendek kata pelaksanaan pengajanan pemulihan di sekolah nendah di bawah KBSR adalah satu perkara yang membanggakan dalam sejarah penkembangan sistem pendidikan negara kita. Demikian juga penlantikan guru khas di sekolah nendah kita menupakan satu dorongan besan kepada perkembangan pengajaran pemulihan. Kita sedang menuju ke arah yang betul, tetapi kejayaannya bergantung kepada keupayaan guru khas dan sokongan daripada guru biasa, guru besar, ibu bapa dan Pegawai Khas Pemulihan danipada Kementenian Pendidikan. Penkana yang paling penting ialah guru khas mesti dibeni peluang yang mencukupi untuk meninggikan kecekapan meneka.

Batasan Kajian
Kajian kes di dua sekolah rendah di Selangor tenhadap fungsi dan masalah Guru Khas Pemulihan merupakan satu kajian awal dalam bidang pengajaran pemulihan di negara mi. Kajian mi dijalankan ke atas hanya dua onang guru khas di dua buah sekolah rendah sahaja. Maka dapatan dan kajian mi adalah dapatan yang khusus menggambarkan keadaan yang sebenar dua onang guru khas yang ditemui sahaja. Dapatan mi tidak semestinya mewakili keadaan keseluruhan Guru Khas Pemulihan di Selangor Darul Ehsan.

156

LAMPIRAN Al

OBJEKTIF KAJIAN
Kajian mi bertujuan untuk mengetahui tentang fungsi atau bidang tugas serta masalah yang dihadapi oleh guru pemulmhan dan berbagam-bagam aspek di dua sekolah rendah di Selangor. Antara persoalan-persoalan yang dijadikan teras kajian ialah: 1. Apakah tugas-tugas sebenar yang dijalankan oleh guru pemulihan dibandingkan dengan bidang tugas yang disenaraikan oleh Bahagian Sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia? Sejauh manakah Guru-guru Khas Pemulihan dapat memenuhi tugas-tugas yang dikhaskan kepada mereka oleh Bahagian Sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia?

2.

3.

Apakah guru-guru pemulihan menghadapm masalah dan aspekaspek berikut? (a) Perhubungan dengan guru besar. (b) Perhubungan dengan guru kelas. (c) Perhubungan dengan ibu bapa. (d) Perhubungan dengan pegawai-pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Negeri. 4. Bagaimanakah sekolah mendapat sokongan dan kerjasama dan pihak ibu bapa, guru besar dan pihak-pihak yang berkaitan? 5. Adakah Guru-guru Khas Pemulihan mi menghadapi masalah dalam perkara-perkara berikut? (a) Mendapat tempat dan ruang kelas yang sesuai. (b) Mendapatkan bahan untuk membantu pengajaran pemulihan. 157

LAMPIRAN Al

6.

7.

8.

(c) Melaksanakan semua pengurusan bidang tugas yang diamanahkan kepada mereka dan segi: i. Masa. ii. Pengelolaan. iii. Penyelarasan pengajaran. iv. Penyelarasan penilaian. Apakah keadaan sekolah rendah kmta menjejaskan pelaksanaan dan keberkesanan pemulihan? Apakah Program Pendidikan Guru (pra dan dalam perkhidmatan) memberm pengesahan yang wajar kepada pengajaran pemulihan? Apakah pandangan Guru Khas Pemulihan terhadap kebolehan dan keyakinan mereka pada kedudukan mereka sebagai Guru Khas Pemulihan? Apakah keperluan-keperluan lain yang diharapkan oleh Guru Khas Pemulihan mi bagi pihak din mereka seperti: (a) Pendedahan lanjut mengenai kelas pemulihan dan segi pedagogi dan teknik-teknik yang lebih baik dalam bentuk kursus dalam perkhmdmatan. (b) Khidmat nasihat yang berterusan dan pmhak Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Negeni dalam bentuk lawatan dan tunjuk selia memperkemaskan lagi penyelenggaraan kelas bagi meningkatkan kewibawaan Guruguru Khas Pemulihan.

9.

TAKRIFAN ISTILAH PENTING


Guru Khas Pemulihan. Guru Khas Pemulihan adalah terdiri daripada guru-guru terlattir yang telah mengikuti salah satu bentuk kursus khas pemulihan yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia seperti di bawah mi: (a) Kursus Khas Pemulihan Satu Tahun. (b) Kunsus Khas Pemulihan Enam Bulan. (c) Kursus Khas Pemulihan Dalam Cuti. (d) Kursus Khas Pemulihan Hujung Minggu. (dijalankan oleh Pejabat Pendmdikan Daerah berdasarkan keperluan sekolah)

Hanya guru-guru yang menenima latihan (a), (b) dan (c) sahaja yang 158

LAMPIRAN Al

Iayak dilantik sebagai Guru Khas Pemulihan yang dibenarkan menjalankan pengajaran pemulihan dalam kelas/bilik khas pemulihan. Di Malaysia pengajaran pemulihan dikenali juga sebagai pendidikan pemulihan. 2. Fungsi-fungsi. Semua tugas dan tanggungjawab yang dijalankan oleh Guru Khas Pemulihan yang berkaitan dengan pengajaran dan bukan pengajaran di sekolah (tugas kurikulum dan tugas pentadbiran dan tugas kokurikulum). Masalah-masalah. Semua kesukaran/halangan yang ditemui oleh guru khas dalam usahanya untuk melaksanakan semua tugas pemulihan yang telah diamanahkan oleh guru besar atau pihak sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Sekolah rendah. Sekolah yang dijadikan tempat kajian ialah sekolah rendah yang mempunyai kelas/bilik khas pemulihan yang dikendalikan oleh Guru Khas Pemulihan yang telah mengikuti Kursus Khas Pemulihan bagi tempoh satu tahun atau enam bulan ataupun Kursus dalam Perkhidmatan anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia.

3.

4.

Sebuah daripada sekolah mi ialah sekolah rendah gred A yang terletak di kawasan bandar dan sebuah lagi sekolah rendah gred C yang terletak di kawasan luar bandar.

159

LAMPIRAN A2

REKA BENTUK DAN PROSEDUR PENYELIDIKAN


Objektif Kajian
Kajian mi bertujuan untuk mengetahui tentang fungsi atau bidang tugas serta masalah yang dihadapi oleh guru pemulihan dan berbagai-bagai aspek di dua buah sekolah rendah di Selangor. Antara objektif kajian mi ialah: i. Untuk mengetahui tugas-tugas sebenar yang dijalankan oleh guru khas dibandingkan dengan bidang tugas yang disenaraikan oleh Bahagian Sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk mengetahui sama ada guru khas dapat memenuhi tugastugas yang dikhaskan kepada mereka oleh Bahagian Sekolahsekolah Kementerian Pendidikan Malaysia.

ii.

iii. Untuk mengetahui masalah-rnasalah yang dihadapi oleh guru khas dan aspek-aspek berikut: Perhubungan dengan guru besar. Perhubungan dengan guru biasa. Perhubungan dengan ibu bapa. Perhubungan dengan pegawai-pegawai di Pejabat Pendidikan Negeri. iv. Untuk mengetahui bagaimana guru khas inendapat sokongan dan kerjasama dan pihak ibu bapa, guru besar, dan pihak-pihak lain yang berkaitan. v. Untuk mengetahui bagaimana guru khas mendapatkan tempat dan ruang kelas yang sesuai. 160

LAMPIRAN A2

vi. Untuk mengetahui bagaimana guru khas mendapatkan bahan untuk membantu pengajaran pemulihan. vii. Untuk mengetahui bagaimana guru khas menguruskan tugas dan segi: Masa. Pengelolaan. Penyelarasan pengajaran. Penyelarasan penilaian. viii. Untuk mengetahui pelaksanaan dan keberkesanan pengajaran pemulihan di sekolah. ix. Untuk mengetahui adakah program pendidikan guru (pra dan dalam perkhidmatan) memberi pengesahan yang wajar kepada pengajaran pemulihan. x. Untuk mengetahui pandangan guru khas terhadap kebolehan dan keyakinan mereka pada kedudukan mereka sebagai Guru Khas Pemulihan.

xi. Untuk mengetahui apakah keperluan-keperluan lain yang diharapkan oleh Guru Khas Pemulihan mi bagi pihak din mereka seperti: (a) Pendedahan lanjut mengenai kelas pemulihan dan segi pedagogi dan teknik-teknik yang lebih baik dalam bentuk khusus dalam perkhidmatan. (b) Khidmat nasihat yang berterusan dan pihak Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Negeri dalam bentuk lawatan dan tunjuk selia bagi memperkemaskan lagi penyelenggaraan kelas bagi meningkatkan kewibawaan Guru Khas Pemulihan.

Pemilihan Sekolah
Kes-kes kajian mi terdiri daripada dua orang Guru Khas Pemulihan yang mengajar di dua kelas/bilik khas pemulihan daripada dua buah sekolah rendah di Selangor. Seorang dan Guru Khas Pemulihan itu mengajar di sekolah rendah di luar bandar dan seorang lagi mengajar di sekolah rendah kebangsaan di kawasan bandar. Pilihan sekolah mi dibuat bertujuan untuk membandingkan tentang persepsi, fungsi-fungsi dan masalah yang dihadapi oleh dua orang Guru Khas Pemulihan mi berdasarkan perbezaan-perbezaan yang terdapat dan segi latar belakang sekolah, jurnlah murid dan kemudahan-kemudahan yang terdapat di sekolah. 161

LAMPIRAN A2

i.

Latar Belakang Guru Khas Sekolah Pertama (a) Latihan Profesional. Guru mi mendapat latihan pergunuan dalam Kursus Pendidikan Sekolah Rendah di Maktab Perguruan Melewar, Seremban, Negeni Sembilan. (b) Pengalaman Mengajar. Guru mi mula mengajar pada I Januani 1977, dan ditempatkan di sekolah pertama hingga sekarang. Beliau sudah mengajar lebih kurang 10 tahun. (c) Jenis Kursus Khas Pemulihan yang diikuti. Guru mi mengikuti Kursus Khas Pemulihan (sepenuh masa satu tahun) pada tahun 1983 dengan kerelaan sendiri di Maktab Perguruan Ilmu Khas, Cheras, Kuala Lumpur. (d) Tempoh Mengajar Pengajanan pemulihan. Guru mi tamat dan lulus dan Kursus Khas Pemulihan pada tahun 1983 dan ditempatkan semula di sekolah pertama. Tetapi beliau hanya mula membuka dan mengajar pengajaran pemulihan di bilik khas pemulihan hanya dalam tahun 1986 dengan jumlah murid seramai 38 orang danjumlah masa 1170 minit seminggu.

ii. Latar Belakang Guru Khas Sekolah Kedua. (a) Latihan profesional. Guru mi mendapat latihan Perguruan Guru-guru Normal (TOUS) di Klang, Selangor. 19551958. (b) Pengalaman Mengajar. Guru mi mula dilantik menjadi guru pada 30 Julai 1958 di sekolah-sekolah benikut: i. ii. iii. iv. Sekolah Kebangsaan Kiang. Sekolah Kebangsaan Bukit Kuda, Klang. Sekolah Kebangsaan Menu, Kiang. Sekolah Rendah Kebangsaan Shah Alam.

(c) Jenis Kursus Khas Pemulihan yang Diikuti. Guru mi telah mengikuti Kursus Khas Pemulihan Masa Cuti selama lapan minggu pada tahun 1986. Di Maktab Perguruan Ilmu Khas, Cheras, Kuala Lumpur, atas kereIaan sendiri. (d) Tempoh Mengajar Pengajaran Pemulihan. 162

LAMPIRAN A2

Selepas saja tamat kursus pada tahun 1986 guru khas mi terus ditugaskan mengajar kelas lambat di Tahun 2 Cempaka dengan jumlah munid lambat seramai 34 orang di sekolah sekarang (Sekolah Kedua).

Pengwnpulan Data
Makiumat dan data mengenai fungsi dan masalah yang dihadapi oleh Guru-guru Khas Pemulihan dalam kajian kes mi dikumpulkan sendini oleh pengkaji melalui dua cara pengumpulan data iaitu dengan cara pemerhatian dan temu ramah. i. Pemerhatian berstruktur. Pemerhatian berstruktur mi dilakukan oleh pengkaji di sepanjang masa Guru Khas Pemulihan mengajar di dalam kelas khas/kelas biasa selama tiga minggu (tempoh pemerhatian d~ setiap sekolah). Dalam pemerhatian sebagai panduan (lihat lampiran). ii. Pemerhatian tidak berstruktur. Pemerhatian tidak berstruktur dilakukan oleh pengkaji di sepanjang masa pengkaji berada di kedua-dua sekolah (pengkaji berada di sekolah pilihan di sepanjang masa persekolahan penuh bagi tempoh kajian). Pemerhatian mi meliputi semua keadaan/penmstiwa yang berlaku di sekolah terutamanya aktiviti yang dilakukan oleh Guru Khas Pemulihan dan guru biasa yang tenlibat dengan aktiviti pemulihan di luar kelas khas (bukan hanya masa pengajaran di kelas khas pemulihan). Pemerhatian mi meliputi aktiviti yang dilakukan oleh Guru Khas Pemulihan dan guru biasa yang terlibat dan mula sampai ke sekolah hingga tamat waktu persekolahan. Pemerhatian bentuk mi menggunakan borang yang mengandungi catatan dan komen/pendapat. iii. Temu ramah berstruktur. Temu ramah berstruktur dilakukan oleh pengkaji dengan pegawaipegawai di bawah mi: (a) (b) (c) (d) Guru Khas Pemulihan. Guru-guru biasa. Guru besar sekolah. Pegawai-pegawai khas yang bertanggungjawab dengan pengajaran pemulihan dan berbagai-bagai peningkat sebagai keterangan tambahan. Antaranya ialah: 163

LAMPIRAN A2

i.

Pegawai Khas Pemulihan, di Bahagian Sekolah-sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia. ii. Pegawai Khas Pemulihan, di Jabatan Pendidikan Negeri. iii. Pegawai Khas Pemulihan, di Pejabat Pendidikan Daerah. Temu ramah berstruktur mi dijalankan oleh pengkaji dengan benpandukan kepada senarai butiran persoalan yang disediakan, bagi memastikan temu ramah mencapai objektif yang dirancang dengan teratur. Antara persoalan yang disenaraikan sebagai kandungan temu ramah berstruktun dengan Guru Khas Pemulihan adalah seperti benikut: (a) Latan belakang pendidikan ikhtisas/Kursus Perguruan Asas Guru Khas Pemulihan. (b) Jenis Kursus Guru Khas Pemulihan yang diikuti oleh guru khas. (c) Cara guru khas menjawatjawatan Guru Khas Pemulihan. (d) Pengalaman mengajar pemulihan. (e) Pengetahuan tentang tugas Guru Khas Pemulihan. (f) Pengalaman sebagai guru ganti sementara/guru ganti penuh. (g) Perancangan pengajaran pemulihan dan segi: Masa. Membimbing guru biasa. Bengkel Pengajaran Pemulihan untuk guru besar, pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Negeni. Peranan Perhubungan dan Khidmat Bantu yang lain. (h) Proses pemilihan calon inurid pemulihan: Pengumpulan makiumat murid. Proses mengenal pasti munid. Ujian saringan. Ujian diagnostik. Kerja susulan. Penilaian berterusan. (i) Bantuan-bantuan lain: Ibu bapa. Doktor/pakar psikologi/pegawai Kebajikan Masyarakat. Pejabat Pendidikan Daerah. Jabatan Pendidikan Negeni. (j) Fungsi-fungsi/tugas guru khas: Tugas pentadbiran. Tugas kurikulum. Tugas kokunikulum. (k) Masalah-masalah yang dihadapi dengan:

164

LAMPIRAN A2

Murid. Kelas. Alat bantu. Guru biasa. Guru besar. Ibu bapa. Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah. Pegawai Pendidikan Negeri Selangor. Masalah kurang pendedahan.
(I) Keperluan yang diharapkan oleh Guru Khas Pemulihan.

(m) Pandangan Guru Khas Pemulihan terhadap pengajaran pemulihan secara am.
(n) Cadangan Guru Khas Pemulihan untuk mempertingkatkan

pencapaian pengajaran pemulihan. Dalam temu ramah dengan guru biasa persoalan yang dikemukakan adalah seperti berikut: (a) Jumlah murid pemulihan dalam kelas. (b) Cara guru mengesan murid yang memerlukan pemulihan. (c) Cara guru mengendalikan munid lemah di dalam kelas biasa. (d) Pendedahan mengenai pengajaran pemulihan. (e) Masalah yang timbul berhubungan dengan pengajaran pemulihan. (f) Sikap guru terhadap murid pemulihan dalam kelas biasa. (g) Pandangan guru mengenal pengajaran pemulihan. Dalam temu ramab dengan guru besar persoalan yang diutarakan adalah seperti berikut: (a) Sejarah pengajaran pemulihan di sekolah berkenaan. (b) Kemudahan yang disediakan oleh sekolah untuk murid-munid. (c) Latar belakang penjaga munid di sekolah itu. (d) Sikap ibu bapa terhadap pelajaran anak-anak mereka. (e) Pandangan terhadap kelas pemulihan. (f) Jangkaan dan harapan daripada pengajaran pemulihan. (g) Cara mendapatkan kemudahan/kelengkapan kelas khas pemulihan. (h) Masalah yang ditemui dalam hubungan mewujudkan kelas khas pemulihan seperti: Peruntukan. Beban tugas guru. Jadual waktu. Kokunikulum. 165

LAMPIRAN A2

Guru ganti sementara. Guru ganti sepenuhnya. (i) Pendapat tentang masa depan pengajanan pemulihan di sekolah. (j) Cadangan untuk mempertingkatkan pencapaian pengajaran pemulihan. Dalam temu ramah dengan Pegawam Khas Pemulihan yang ditemui di pejabat mereka di Pejabat Daerah, di Pejabat Pendidikan Negeni, di Pusat Perkembangan Kunikulum dan di Bahagian Sekolah-sekolah Kementerian Malaysia, beberapa persoalan telah dikemukakan. Antaranya ialah: (a) Cara pegawai dapat menjawat jawatan Pegawai Khas Pemulihan. (b) Tempoh menjawat jawatan tersebut.
(c) Jenis pendedahan (kursus) pengajaran pemulihan yang diperolehi.

(d) Perkara yang dititikbenatkan dalam lawatan ke sekolah-sekolah.


(e) Jenis masalah yang dibawa ke pengetahuan pegawai. (f) Pendapat mengenai pengajaran pemulihan di Malaysia. (g) Tugas pentadbiran pengajaran pemulihan yang rurnit sekali ditemui. (h) Pandangan tentang pencapaian pengajanan khas pemulihan. (m) Cadangan/saranan mempertingkatkan pengajaran pemulihan di negana mi.

Prosedur Penyelidikan
Kajian ke sekolah-sekolah pilihan dijalankan pada han persekolahan. Tempoh kajian dihadkan selama tiga minggu bagi tiap-tiap sekolah.

Tempoh dua minggu juga diperuntukkan untuk membuat temu ramah


dengan pegawai-pegawai Kementerian Pendidikan Malaysia. Langkah-Iangkah kajian seperti berikut:

Langkah
Langkah Pertama Persediaan

Tindakan

I.

Mendapatkan kelulusan dan pihak Kementenian Pendidikan seperti: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan Kementenian Pendidikan.

166

LAMPIRAN A2

Langkah

Tindakan Jabatan Pendidikan Negeni Selangor. ii. Pemilihan Sekolah (sampel)

Langkah Kedua Pengenalan/Suaikenal di Sekolah Pertama

i. Berkenalan dengan guru besar, Guru Khas Pemulihan dan guru biasa di sekolah.
ii. Suaikenal dengan keadaan

Kelas Khas Pemulihan dan suasana sekolah pertama. Langkah Ketiga Langkah Pemerhatian dan
temu ramah

i.

Pemerhatian Keseluruhan

secana rambang di sekolah


pertama.

di Sekolah Pertama. ii. Pemerhatian dan temu ramah


secara intensif di sekolah pertama. Langkah Keempat Pengenalan/Suaikenal

m.

Berkenalan dengan guru besar, Guru Khas Pemulihan dan guru biasa di sekolah kedua. ii. Suaikenal dengan keadaan Kelas Khas Pemulihan dan suasana sekolah kedua.

Langkah Kelima Pemerhatian dan


temu ramah di Sekolah Kedua

i. Pemenhatian keselunuhan
secara rambang di sekolah kedua. ii. Pemenhatian dan temu ramah secara intensif di sekolah kedua.

167

LAMPIRAN A2

Langkah Langkah Keenam Pungutan Data tambahan.

Tindakan i. Temu ramah dengan Pegawai Khas Pemulihan di Kementenian Pendidikan Malaysia.
ii. Temu ramah dengan Pegawai

Khas Pemulihan di Bahagian Sekolah-sekolah (Rendah) Kementenian Pendidikan Malaysia.


iii. Temu ramah dengan Pegawai Khas Pemulihan di Jabatan

Pendidikan Selangor.
iv. Temu ramah dengan Pegawai Khas Pemulihan di Pusat

Perkembangan Kunikulum Kementerian Pendidikan


Malaysia.

v. Temu ramah dengan Pegawai


Khas Pemulihan di Pejabat

Pendmdikan Daerah Petaling. Langkah Ketujuh


Analisis dan interpretasi data. Kesemua data yang telah dikumpulkan diteliti rapi bagi

mendapatkan gambaran yang tepat dan jitu.


Langkah Kelapan

Perumusan dapatan

Semua dapatan yang dipenolehi dirumuskan dan


diteliti implikasi yang wujud.

Langkah Kesembilan

Rumusan dan implikasi

Menyediakan rumusan dan


implikasi serta penyusunan dan menaip disertasm hingga siap.

168

LAMPIRAN B 1

BUTIRAN TEMU RAMAH DENGAN GURU BESAR


Nama 1. 2. 3. 4. Sekolah:

Sejak bila kelas khas pemulihan dimulakan di sekolah? Apakah semua murid mempunyai buku teks masing-masing? Apakah pekerjaan bapa/penjaga murid di sekolah? Apakah pendapat tuan tentang sikap ibu bapa terhadap pelajaran anak-anak mereka? 5. Apakah masalah-masalah kelas pemulihan yang biasa dibawa kepada perhatian tuan untuk diselesaikan? 6. Apakah pandangan tuan terhadap kelas khas pemulihan? 7. Sejauh manakah kejayaan yang tuan harapkan dan kelas khas pemulihan? 8. Bagaimana tuan mendapat bantuan untuk kelengkapan kelas khas pemulihan? 9. Dalam menjalankan pentadbiran kelas khas pemulihan, aspek apakah yang tuan dapati rumit sekali? (a) (b) (c) (d) (e) (f) Peruntukan. Bebas tugas guru. Jaduat waktu. Kokunikulum. Guru ganti sementara. Guru-guru sepenuh masa.

10. Bagaimana pendapat tuan tentang masa depan pengajaran pemulihan di sekolah tuan? 11. Apakah cadangan tuan untuk mempertingkatkan pencapaian murid lambat di kelas khas pemulihan sekolah mi? 169

LAMPIRAN B2

BUTIRAN TEMU RAMAH DENGAN GURU BIASA


Nama 1. 2. 3. 4. Sekolah

5.
6.

7.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Pengalaman mengajar. Jenis kursus perguruan yang diikuti. Pengetahuan tentang pengajaran pemulmhan. Pengalaman sebagam guru ganti. Tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan oleh guru khas. Jumlah munid yang dihantar ke kelas khas pemulihan. Cara guru mengesan munid lambat yang dihantar ke kelas khas pemulihan. Pemulihan dalam kelas biasa. Tempoh yang digunakan untuk mencalonkan munid lambat. Perasaan guru terhadap munid lambat. Jenis pendedahan yang didapati jika ada. Perbincangan kerjasama, sokongan dengan Guru Khas Pemulihan. Sikap munid sebelum dan selepas menghadini kelas khas pemulihan. Pendapat tentang penlaksanaan kelas khas pemulihan. Pendapat dan pandangan tentang masa depan kelas khas pemulmhan.

170

LAMPIRAN B3

BUTIRAN TEMU RAMAH DENGAN GURU KHAS PEMULIHAN


Nama I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sekolah

8.

9.

10. I I.

Cara guru menjawat jawatan Guru Khas Pemulihan. Pengalaman mengajar pengajaran pendidikan pemulihan. Latihan penguruan yang telah diikuti. Pengetahuan tentang bidang tugas Guru Khas Pemulihan. Jenis kunsus khas pemulihan yang diikuti. Pengalaman sebagai guru ganti/guru ganti sepenuh masa. Perancangan pengajaran pemulihan dan segi: Masa. Team teaching. Membimbing guru lain. Bengkel pendidikan pemulihan untuk PPD!JPN. Alat bantu mengajar. Bantuan-bantuan lain daripada pihak sekolah. Ibu bapa Dokton/pakar psi kologi/badan kebaji kan masyarakat. JPNIPPD. Proses pemilihan calon. Proses mengenal pasti murid. Ujian saringan. Ujian diagnostik. Penilaian berterusan (kerja susulan). Peranan perhubungan. Khidmat bantu yang lain. Pengumpulan maklumat murid. Senarai tugas yang dipegang oleh guru: 171

LAMPIRAN B3

Tugas pentadbiran. Tugas kurikulum. Tugas kokurikulum. 12. Masalah-masalah yang dihadapi. 13. Kepenluan lain yang diharapkan. 14. Cadangan untuk mempertingkatkan pencapaian pengajaran pemulihan.

172

LAMPIRAN B4

PEMERHATIAN DI LUAR BILIK DARJAH


Sekolah Tarikh

Catatan

Komen/Pendapat

173

LAMPIRAN C

BUTIRAN TEMU RAMAH DENGAN PEGAWAI (PEGAWAI KHAS PEMULIHAN)


Pegawai-pegawai yang ditemui. 1. 2. 3. 4. ii. Bahagian Sekolah-sekolah. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Pejabat Pendidikan Daerah. Pusat Perkembangan Kurikulum.

Soalan-soalan yang dijadikan asas temu ramah. Bagaimana tuan dapat menjawat jawatan yang dipertanggungjawabkan dengan pengajaran pemulihan? Berapa lama tuan sudah menjadi pegawai di bahagian pengajaran pemulihan? Adakah bentuk pendedahan pengajaran pemulihan yang tuan dapati? Dalam proses menjalankan pentadbiran tuan, apakah aspekaspek yang tuan dapati rumit sekali? Apakah pada pendapat tuan pengajaran pemulihan mi sangat penting dalam sistem pendidikan di sekolah dalam negara kita? Antara bidang tugas tuan ialah melawat ke sekolah-sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah, sehubungan dengan itu: (a) Apakah perkara yang tuan teliti dan titik beratkan dalam lawatan itu? (b) Apakah jenis masalah yang selalu dibawa ke pengetahuan tuan? (c) Apakah pada pendapat tuan yang menjadi masalah utama 174

2. 3. 4. 5. 6.

LAMPIRAN C

7. 8.

dalam usaha menjayakan pengajaran pemulihan di Malaysia? Apakah pandangan tuan tentang pencapaian pengajaran pemulihan di Malaysia? Apakah cadangan tuan untuk mempertingkatkan pencapaian dalam pengajaran pemulihan di negara mi?

175

LAMPIRAN D

PEMERHATIAN DALAM BILIK DARJAH


Darjah~ Pelajaran Bi1 Murid~ Masa

Tujuan Pengajaran: Lisan Bacaan Tulisan Cara guru memulakan pengajaran, seperti: Menyoal Mengulang pelajaran yang lalu Menerangkan sesuatu Menunjukkan gambar Bercerita Lain-lain Contoh-contoh soalan yang dikemukakan oleh guru kepada murid untuk menggerakkan kefahaman/pemikiran murid. Kegiatan yang dilakukan oleh murid dalam darjah: Mendengar Menjawab soalan

176

LAMPIRAN D

Menulis Membuat sesuatu Tidak memberi perhatian Cara murid dikumpulkan dalam bilik darjah dan tujuan: Kumpulan kecil Kumpulan besar Satu kelas Individu Bahan pembelajaran yang digunakan oleh guru: Buku teks Gambar Peta Kaset Kad Imbasan Kad gambaran dan lain-lain Bahan murid: (a) Bahan pembelajaran: Lembaran kerja Kad-kad aktiviti berperingkat Bahan bacaan Bahan belajar sendiri Lain-lain (b) Bahan pengukuhan: Bentuk latihan Nyanyian Puisi Lakonan Kata bual Bahan bacaan

177

LAMPIRAN D

Tujuan bahan digunakan dan cara bahan digunakan untuk


mu rid

Melihat
Membaca

Membuat latihan Pujian dan komen yang diberikan oleh guru kepada murid. Menyoal
Membaca X

Memberi markah Memberi gred Membuat pembetulan dengan dakwat merah Lain-lain Lain-lain aktiviti dalam darjah yang menarik perhatian anda Cara guru menamatkan pengajaran/pelajarannya: Membuat kesimpulan Memberi kerja rumah Memberi nasihat Kerja susulan Aktiviti pemulihan Lain-lain Sejauh manakah murid telah mencapai kefahamanlkemahiran yang telah diajar oleh guru: Sahsiah guru Daya usaha Keyakinan din Sikap terhadap kerja Sifat kepimpinan Bahasa Suara 178

LAMPIRAN E

Bahagian Sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia

Tingkat 1214 Bangunan Bank Pertanian Leboh Pasar Besar Kuala Lumpur

Tel: 2922066 Kawat: PELAJARAN

KP (BS) 8502/5/PKIJId. V/(26) 28Januari 1986. Semua Pengarah Pelajaran Negeri. Malaysia. Y.B. Datuk/Tuan, Kelas Khas Pemulihan di Sekolah-sekolah Rendah 1986
Berhubung dengan perkara tersebut di atas adalah dimaklumkan bahawa semua sekolah rendah di negeri YB. Datuk/Tuan yang mempunyai guru khas pemulihan adalah dikehendaki melaksanakan program pemulihan

di sekolah masing-masing. 2. YB. DatuklTuan adalah diminta membeni kerjasama untuk memastikan yang guru-guru terlatih khas dalam bidang pendidikan pemulihan diberi keutamaan oleh pihak sekolah untuk mengendalikan kelas-kelas pemulihan. Guru-guru besar dikehendaki memberi kerjasarna dan sokongan sepenuhnya terhadap pelaksanaan program mi demi kepentingan munid-murid. Juga, sebagai tindak ikuti, penyeliaan yang rapi dan pihak Y.B. DatuklFuan adalah perlu untuk menjamin kelancaran program mi. 3. Unit Kunikulum di peringkat Pelajaran Negeni dan Pejabat Pelajaran Daerah hendaklah bertanggungjawab terhadap penyeliaan dan pengawasan program pemulihan di sekolah-sekolah rendah sepertimana diamalkan oleh setengah-setengah negeri. mi adalah kerana program pemulihan melibatkan dua mata pelajaran asas iaitu Bahasa dan Matematik yang memerlukan perancangan, penyediaan, pelaksanaan dan penyeliaan yang rapi dan teratur. 4. Bersama-sama mi dikembarkan 2 lampiran. Lampiran A menunjukkan bilangan jawatan guru khas pemulihan yang telah diperun179

LAMPIRAN E

tukkan bagi tiap-tiap negeri untuk makiuman dan tindakan YB. Datuk/ Tuan, Lampiran B ialah mengenai tugas guru khas pemulihan untuk diedarkan kepada semua sekolah rendah di negeri Y.B. Datuk/Tuan yang mempunyai guru tersebut.

Sekian, terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

(HAil JUMAAT BIN DATO HAJI MOHD NOOR) Bahagian Sekolah-sekolah, b.p. Ketua Setiausaha, Kementerian Pelajaran. s.IL Datuk Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran I, Kementerian Pelajaran.

180

LAMPIRAN F

TUGAS GURU KHAS PEMULIHAN


Senarai Tugas Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk murid-munid lemah yang terpilih dan tahun 16. Keutamaan hendaklah diberikan kepada murid-murid tahun 1, 2 dan 3. 2. Membantu guru-guru asas dalam hal-hal: i. mengenal pasti murid-murid lemah yang memerlukan pengajaran pemulihan sama ada ci kelas biasa atau kelas khas; ii. merancang dan menyediakan aktiviti-aktiviti dan bahan-bahan pemulihan; iii. mengaturjadual waktu untuk pengajaran pemulihan; iv. mengajar bersama-sama dengan guru asas sekiranya keadaan memerlukan. 3. Berjumpa dan berbincang dengan guru asas/ibu bapa/doktor/ pegawai kebajikan dan pihak-pihak lain yang berkenaan untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kelakuan, tabiat, kesihatan dan lain-lain lagi keterangan mengenai latar belakang murid-murid. Melaksanakan penilaian berterusan untuk mengetahui kemajuan murid-murid yang menghadiri kelas pemulihari dan merekodkannya. Isi-isi rekod hendaklah mengandungi: i. ii. iii. iv. 5. kemajuan murid latar belakang murid laporan kesihatan hasil-hasil temu bual KBSR sekolah.

4.

Menjadi ahli jawatankuasa KBSR sekolah. 181

LAMPIRAN F

6.

7.

Mengadakan bengkel di peningkat sekolah atau daerah untuk guruguru, guru-guru besar dan pegawai-pegawai Jabatan Pelajaran Negeri mengenai teknik-teknik pengajaran pemulihan serta bahanbahannya sekiranya keadaan mengizinkan. Tugas-tugas lain yang dibenikan dan masa ke semasa.

182

LAMPIRAN G

B. Jadual Waktu Guru Khas Pemulihan Guru-guru Khas Pemulihan dikehendaki mempunyai agihan masa seperti berikut: 1. 2. 3. Masa untuk mengajar 990 minit. Masa untuk pensediaan dan panduan 120 minit. Masa luang (free period) sama seperti yang diberikan kepada guru-guru yang lain di sekolah yang berkenaan.

Masa untuk persediaan dan panduan hendaklah dimasukkan dalam jadual waktu. Guru Khas Pemulihan hendaklah mematuhi masa bertugas sebagaimana yang dikuatkuasakan di sekolah itu, khususnya masa datang ke sekolah dan masa balik selepas mengajar. C. Cara untuk Mengadakan Kelas Pemulihan Disyorkan 3 alternatif seperti yang berikut: 1. Sekolah-sekolah yang mempunyai 2 kelas atau lebih bagi sesuatu darjah, murid-murid untuk kelas pemulihan bolehlah diambil dan kelas-kelas tersebut sekiranya bilangan munid pemulihan dalam sesuatu kelas itu hanya 3 atau 4 orang sahaja. Walau bagaimanapun jumlah munid bagi satu sesi pemulihan hendaklah tidak melebihi 15 orang. Sekolah-sekolah yang mempunyai 1 kelas sahaja bagi satu darjah, murid-murid untuk kelas pemulihan boleh juga diambil dan darjah-darjah lain tetapi jumlahnya hendaklah tidak 183

2.

LAMPIRAN G

3.

melebihi 15 orang. Sekiranya murid-murid yang diambil untuk mengikuti kelas pemulihan datangnya dan satu kelas sahaja, maka bilangannya hendaklah tidak melebihi 6 orang. Pemilihan mana-mana satu alternatif hendaklah tertakluk kepada perundingan antara Guru Khas Pemulihan dengan guru besar dan guru-guru asas.

184

LAMPIRAN H

PANDUAN MENGISI FORMAT A

RUANGAN (1) Isikan bilangan projek dan tahun projek diluluskan. RUANGAN (2) Isikan nama sekolah mengikut kategori berikut: Kategori I

Kategori II

Kategori III

Untuk projek slap dan dijangka siap (a) Projek siap. (b) Projek yang dijangka siap dalam tempoh RME. Untuk Projek Sambungan (a) Projek yang sedang/akan dilaksanakan dalam tahun 1984/1985 dan dijangka memerlukan peruntukan dalam RML. (b) Projek yang telah ada nombor SETIA tetapi belum dilaksanakan. Untuk Cadangan Projek-Projek Baru (a) Projek-projek yang telah dicadangkan dalam RME/Kajian Semula RME tetapi belum ada nombor SETIA. (b) Projek-projek baru dicadangkan untuk dilaksanakan dalam RML.

Ketiga-tiga kategori mi hendaklah disediakan secara berasingan mengikut daerah. Projek kilat dan projek segera hendaklah juga dilaporkan.

185

LAMPIRAN H

Contoh Daerah: XXX Bil/Tahun 1980

Nama Projek Kategori Pertama (a) ProjekSiap SRK: XXX (BD)/(IDB)/(PS) SRK: XXX B: XXX P: XXX T: XXX J: XXX NS: XXXXX

186

LAMPIRAN I

Nota (i) (ii)

NS (BD)

= =

(iii) (1DB)

(iv) (PS) (v)

= =

NomborSETIA Bagi projek yang dibiayai melalui pinjaman Bank Dunia. Bagi Projek Sekolah Menengah Kebangsaan Agama yang dibiayai melalui pinjaman Bank Pembangunan mslam. Bagi projek pasang siap (Package deal) Kos binaan bagi projek-projek yang siap dan sedang dilaksanakan hendaklah berdasarkan kepada ATDA terakhir.

RUANGAN (3) Tunjukkan kedudukan tapak projek sama ada di bandar (B) atau di luar bandar (LB). Bandar(B) Jika kedudukan tapak projek di kawasan bandaran yang penduduknya melebihi 10000 orang. Jika kedudukan tapak projek di kawasan Luar Bandar yang penduduknya kurang dan 10 000 orang.

RUANGAN (4) DAN (5) Untuk projek Rumah Guru dan Asrama, ruangan-ruangan mi hendaklah dikeluarkan. 187

LAMPIRAN I

RUANGAN (8) Nyatakan: (B) (T) (G) (K)

Untuk Projek Sekolah Baru Untuk projek bangunan tambahan Untuk projek bangunan gantian Untuk projek kerja kecil

Projekprojek yang melibatkan pembinaan bilik darjah.

RUANGAN (9) Darjah keutamaan projek hendaklah ditentukan dan pastikan kehendakkehendak yang dikemukakan itu adalah munasabah.

188

-C

COCO 0)0)

.~ ~

C~~C

~
N

c~

ZN .,~o

C
CO CO CO 0) 00 ~

.~

.)~ C

.~c
~r3
C
~

CO C

r~

~
.~ C..
~
~00

rn

c~o
Z~

~C

J~C
COO
~

NN

00
I-

rC~~C
~

0)~

r~

~ClD

r~0 N

oI~

~t

n
~

00 C CO 0) 00
0.)

~:=

00

N N

~.

t~~

0.) z C
CO

0
.~

I..

I..

C
0.) C CO CO
-C

0000 0) CO CO ~ 0) 0)

:o

CO

.C-.~CO C C ~

00
-~

NI~00W
or~ Q

c~ 0 ~

0 N

r~ 00 r~)

C~ c~

~t

r~ N
~

0 Cr~
~f)

C~

C~
CI~

C/~

~t 00

-~t ~

z
cC.

C
Cf~

~t

(~

N N

C C ~4

0 I

~t

00

CO

N ~

CO

CO ~0 CO ~LID

~rt

00

0 0

C CO 00
C C
0)

0~ ~

~t

CO 0)

CO

Z Z

CO 0 CO 0.
0)

~C OCO
0.)

C.

00

Cf~

CO

00
00

0
~t

/~

(~

N
~f

N N

C\ C~

C C

~/D.--~

.~4; ~ 0) CO
CO

C
. ._

00

0
~

0
00

1-

C(~

0
C

0
o

c~

N N

0 .-

C~
0

z ..O~
~
~C
0.) ~L)

z ~z
O~H~

Z ~ ~ ~
~

CN0000N

LAMPIRAN L

JUMLAH GURU KHAS PEMULIHAN DI MALAYSIA YANG TELAH MENGIKUTI KURSUS KHAS PEMULIHAN 1977-1987

Jenis Kursus Kursus Khas Pemulihan Satu Tahun Kursus Khas Pemulihan Enam Bulan Kursus Khas Pemulihan dalam Perkhidmatan (Lapan Minggu) Jumlah

Jumlah Guru Terlatih 307 orang

285 orang

3 739 orang

4 331 orang

Sumber: Laporan Asia and Pacific Programme of Educattoan Innovation tor Development

(Apeid): National Training Workshop on Teaching in Difficult Education Contexts (DECs), 1987. Oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

191

LAMPIRAN M

JUMLAH GURU SEKOLAH RENDAH YANG TELAH MENGIKUTI KURSUS PENDIDIKAN PEMULIHAN 1977-1985

Tarikh 1 Tahun 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 Jumlah 22 19 22 22 39 58 57 19 21 279

Kursus 6 Bulan

Kursus Dalam Cuti

74 64 138

652 752 271 290 951 2916

JUMLAH BESAR: 3333 orang Kursus Kursus 1 tahun Kursus 6 bulan Kursus Dalam Cuti Pusat Kursus Maktab Perguruan Ilmu Khas, Cheras, Kuala Lumpur. Maktab Perguruan Ilmu Khas, Cheras, Kuala Lumpur. 9 buah maktab di Semenanjung 2 di Sabah dan 2 di Sarawak.

192

RUJUKAN

Abd. Halim bin Abd. Jalil, 1986. Masalah Pembelajaran di Kalangan Kanakkanak Pemulihan, dan Bahagian Sekolah-sekoiah Kementerian Pendidikan Malaysia. Abdul Karim Abdullah, 1972. Keciciran dalam Dewan Masyarakat, keluaran Jun 1972. Abdullah Mohd. Nor, 1980. Apakah yang dibuat kepada murid-murid sekolah yang lembam, dalam Isu Pendidikan di Malaysia, oleh: Ibrahim Saat, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1986, him. 36 1366. Abu Basar bin Mohd. Shah, 1986. Pengelolaan dan Pengurusan Kelas Pemulihan, dan Bahagian Sekoiah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Ackerman, P.T., Peters, J.E. dan Dykman, R.A., 1971. Children with specific learning disabilities: WISC profiles. Journal of Learning Disabilities, 4, him. 150166. Algozzine, B. dan Ysseldyke, J., 1983. Learning disabilities as a subject of school failure: The over sophistication of a concept, Exceptional Children. 50, hIm. 242 246. Ali Haji Mohamad, 1972. Masalah Keciciran di Pahang, Kertas Kerja dalam Seminar Pendidikan untuk Guru-guru Besar Pahang. Bahagian Sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia, 1986. Kelas Khas Pemulihan di Sekolah-sekolah Rendah 1986, Pekeliling: KP/(BS) 8502/2/PKIJi1. V/(26) Januari 1986. Bahagian Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia, 1986. Peranan
Guru K/ins.

Bahagian Sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia, 1986. Kelas


K/ins Pemulihan di Sekolah-sekolah.

Bahagian Sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia, 1977. Pengajaran Pemulihan untuk Guru-guru Sekolah Rendah di Malaysia.

Baker 0. Shelton., 1971. Teaching and Guiding The Slow Learner. N. York: Perker Publishing Company, Inc. West Nyack. 193

RUJUKAN

Bannatyne. A.0., 1966. Diagnostic and remedial techniques for use with dyslexic children. Word Blind Bull. I, Numbers 6 & 7. Bannatyne. A.0., 1973. Programmes, materials and techniques, J. of Learning Disabilities. 6, 3. Barnes, D. et al., 1971. Language, the Learner and the school. Harmondsworth: Penguin. Baron, PA., 1938. Backwardness in Schools. London: Blackie. Basco, James, 1972. Individualization Teachers View, Elementary School Journal. Jil. 72. Bateman, B.D., 1966. Learning Disorder Rev, of Educ. Research. Bab V. 36. Beasley, J., 1956. Slow to Talk. New York: Bureau of Publications, Teachers College, Columbia University. Bell, S.D., 1970. Basic Teaching for Slow Learning. London: Muller Educational. Benyon, S.D., 1968. Intensive Programming for Slow Leariers. Columbus, Ohio: Merrill. Bereiter, C. dan Englemann, S., 1966. Teaching Disadvantaged Children in the Preschool. Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc. Berstein, B., 1970. Education Cannot Compensate for Sociely. New Society, iii. 26. Blair, G.M., 1956. Diagnostic and Remedial Teaching. New York: Macmillan Co. Boh Boon, 1977. Peranan Baru Guru Sebagai Pencari Pemulih Kelemahan, daiam Majalah Seruling Jaya. Jil. 6. Boh Boon, 1978. Effectiveness of Compensatory SeIf-Instrustional Materials Bahasa Malaysia For Standard Three Pupils. Ph.D., Tesis, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Boh Boon, 1979. Pengesahan Awal dan Pemulihan dalam Bidang Bacaan, dalam Jurnal Dewan Bahasa, Jil. 23, Bil. 9, September 1979. Boh Boon, 1979. The Nature of Language Deficits Of The Disadvantaged Child, Suara Pendidik, iii 5, Bil. 3, Universiti Malaya. Boh Boon, 1980. Ujian Sebagai Alat Pengesan Kelemahan dalam Pembelajaran Pengajaran Bahasa, dalam Jurnal Dewan Bahasa, Jil. 24, Bil. 10. Boh Boon, 1980. Self-instruction materials for remedying special problem in the learning of English as a second language, (Report of the Longman Research Grant Study). Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Boh Boon, 1980. Individualised Instruction and Remedial Education, dim. Suara Pendidikan, iii. 5, Bil. 2. Boh Boon, 1981. Bahan Pengajaran Kendiri Terancang untuk Pengajaran Pemulihan dalam Bahasa Malaysia untuk Sekolah-Sekolah Rendah, dim. Jurnal Kementerian Pelajaran Malaysia, uI. xx, Keluaran 51. Boh Boon, 1981(a). Pendidikan Imbuhan, Satu Pengenalan. Kuaia Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 194

RUJUKAN

Boh Boon, 1981(b). Pengajaran Pemulihan dalani Ba/nsa Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publication Distributors Sdn. Bhd. Boh Boon, 1986. Kebolehdidikan dan Pendidikan Pemulihan, dalam Jurnal Kementerian Pendidikan. Keluaran 69. Boh Boon, 1987. Cabaran-cabaran yang Dihadapi oleh Guru Khas Pemulihan. dalam Jurnal Kementerian Pendidikan. Kcluaran 70. Julai 1987. Bond. Guy L. et al., 1957. Reading D(fflculties: Their Diagnosis and Correction. New York: Appleton Century Crofts. Bosco, James, 1972. Individualization Teachers Views. Elementary School Journal, Jil. 72. Boyson, Rhodes, 1975. The Crisis in Education. London: The Woburn Press. Bragg, H. 1962. Readiness for Phonics in Dull Children, dim. Special Education,Jil. LI No.2, 1962. Brennan, W.K., 1971. A Policy for Remedial Education, Remedial Education. 6, hIm. 7--il. Brennan, W.K. 1974. Shaping the Education of Slow-Learners. London: Routledge & Kegan Paul. Brimer. MA. dan Pauli, L., 1971. Westage in Education. UNESCOIBE, Paris, Geneva. Bristol University Institute of Education (ed. T. Pascoc), 1962.A Second Survey of Book For Backward Reader U.L.P. Brown, RI. 1976. Psychology and Education of Slow Learners, Routledge and Kegan Paul, London. Bryan, T.H. & Pfiaum, S., 1978. Social Interactions of Learning Disabled Children: A Linguistic, Social and Cognitive Analysis, Learning Disability Quarterly, 1 (3), hlm. 7079. Cailender, Patricia, 1969. Programmed learning: its development and structure. London: Longman. Caroll, J.B., 1963. Research on Teaching Foreign Language. Handbook of Research on Teaching, Gage N.E. (ed), Chicago, Rand. Mc Nally. Carpenter. D., 1983, Spelling Error Profiles of Able and Disabled Readers. Journal of Learning Disabilities, 16, hIm. 102104. Cashdan, A. dan Pumphrey, PD., 1969. Some Effect of the Remedial Teaching of Reading, Educational Research. 11, 138142. Cashdan, A. dan Pumphrey, PD., 1971. Children Receiving Remedial Teaching in Reading, Educational Research: 13, hIm. 98105. Chazan, M., 1967. The Effects of Remedial Teaching in Reading, Remedial Education. 2412. Chazan, M., 1968. Inconsequential Behaviour in Children, British Journal Educational Psychology. 3857. Chazan, M., 1973. Compensatory Education. London: Butterworth. Cheshire Education Committee, 1957. The Education of Dull Children at the Primary Stage. University of London Press. 195

RUJUKAN

Cheshire Education Committee, 1963. The Education of Dull Children at the Secondary Stage. University of London Press. Chess, Stella, M.D. dan Jane Whitbread, 1974. How to Help Your Child Get the Most Out of School. Garden City, New York: Doubleday & Co. Inc. Chua Tee Tee, 1977. Remedial Education in the Malaysian Contexts. Risalah Terbitan Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, FP. 1197/77. Chua Tee Tee, 1983. Pengetahuan, Latar Belakang dan Kemahiran-Kemahiran yang Perlu Ada pada Seorang Guru Pemulihan. Ceramah Pendidikan Pemulihan, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Cicci, R., 1983. Disorders of Written Language. Dlm. HR. Myklebust, Progress in Learning Disabilities (uI. 5, hIm. 207232) New York: Grune & Stratton. Clark, Louise, 1973. Cant Read, Cant Write, Cant Talk Too Good Either. New York: Walker & Co. Clark, Kenneth, B., 1971. Educational Stimulation of Racially Disadvantaged Children, dim. Guiding Learning. Glock Marvin D. (ed.), New York: John Wiley. Cleugh, M.F. (ed.), 196 1(a). Teaching the Slow Learner in the Primary School. London: Methuen. Cleugh, M.F. (ed.), 196 1(c). Teaching the Slow Learner in the Special School. London: Methuen. Cleugh, M.F. (ed.), 1968. The Slow Learner (2nd. edn.). London: Methuen. Ciyn, MB., 1966. Absent: Refusal. Methuen. Cohen, S. Alan. Teach Them All to Read. New York: Random House. Collins, J.E., 1961. The Effects of Remedial Education. Educational Monographs. No. 4, Oliver and Boyd, Edinburg. Coliman, R.D., 1956. Employment Success ofESN Ex-Pupils in England. The Slow Learning Child. 3. Connonlly, J.P., 1971. Social and emotional factors in learning disabilities, Dim. Myklebust, HR. (ed.) Progress in Learning Disabilities, Jil. 11. New York: Grune and Stratton. Cox, F.N., 1970. Psychological Assessment for Remedial Teaching, Victoria: Specific Learning Disabilities Association of Victoria (Australia). Craft, J., 1951. A Teachers Survey of his Backward Class. British Journal of Educational Psychology, 21, hIm. 135144. Creber, W.P., 1974. Lostfor Words. Harmondsworth: Penguin Education. Cronback, Lee J., 1963. How can instruction be adapted to individual differences? Learning and Individual Differences. Robert M. Gagne (ed), Ohio: Merri. Cruickshank, W.M. 1976. William M. Cruckshank, DIm. J.M. Kauffman & D.P. Hailahan, Teaching Children With Learning Disabilities; Personal Perspectives (hIm. 94127). Columbus Oh: Charles E. Merrill. Cuthbert, J., 1974. The N.A.R.E. National Survey of Remedial Centress for 196

RUJUK AN

Retarded Pupil. Remedial Education. 6, hIm. 3436. Cyril Burt, 1964. (First Published 1952). The Causes and Treatment of Backwardness. University of London Press. Clive John-Davies (ed.), (1975). The Slow Learner in the Secondary School, Wardlook. Daniel HallahanlJames, M. Kauffman/John W. Lloyd, 1976. Introduction to Learning Disabilities, A Psycho-Behavioral Approach. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs. Daniel HallahanlJames, M. Kauffman/John W. Lloyd, 1985. Introduction to Learning Disabilities (second edition). New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs. Das, Bikram K., 1977. The Remedial of Learners Errors. RELL Journal. Jil. 8. No. I. Dauglas, J.W.B., 1964. The Home and the School. London: Mac Kee and Bibbon. Davies, Alan (ed). 1970. Language and Learning in Early Childhood. London: l-Ieinemann. Deborach Deutsch Smith, 1981. Teaching the Learning Disabled. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs. Dell, Helen Davis, 1972. Individualizing Instruction. Chicago: Science Research Associates. Denis H. Stott, 1978. The Hard-to Teach Child, A Diagnostic-Remedial Approach. London: University Park Press Baltimore. Department to Education and Science, 1967(b). Progress in Reading (19481964). London HMSO. Department of Education and Science, 1964. Slow Learners at School. Educational Pamphlet No. 46. HMSO. Department of Education and Science, 1971. Slow Learners in Secondary Schools. Education Survey No. 15, HMSO. Department of Education and Science, 1972. Children With Reading Difficulties. London HMSO. Department of Education of Science, 1975. A Language for life. HMSO, The Bullock Report. Department of Education of Science, 1978. Special Educational Needs (The Warnock Report). London HMSO. Desham, H., 1977. Teaching language skill to children with language disorders. Br. .J. of Disorders of Communication. 12, 1, hIm. 2330. Deterhne, William A., 1962. An Introduction to Programmed Instruction. Englewood Cliffs: Prentice Flail. Developmental Language and Speech Center Staff, Grand Rapids, Michigan, 1957. Teach Your Child to Talk, New York: CEBCO/Standard Publishing Co. Disick, Renee S., 1975. Individualizing Language Instruction: Strategies and Methods. New York: Harcourt. 197

RUJUKAN

Diane Griffin, 1978. Slow Learners a Break in the Circle. The Wodurn Press. Dolch, E.W., 1978, A Manual for Remedial Reading. Garrard Press. Douglas Barnes, James Britton dan Harold Rosen, 1969. Language, the Learner and the School. Penguin. Evans, T., 1955. Child HAT. Studies in Education. No. 7, London institute of Education. Evans, T.. 1976. Teaching Children of Mixed Ability, Special Education. Forward Trends. 3(3), hIm. 811. Featherstone, W.B., 1951. Teaching the Slow Learner: New York: Bureau of Publications, Teachers College, Columbia University. Fernald, AT., 1968. Dimensions of Reading Difficulties. Pergamon. Fernald, G.M., 1943. Remedial Techniques in Basis School Subjects. New York: McGraw-Hill. Feshback, Seymour dan Adeiman, Howard, 1974. Remediation of Learning Problem Among the Disadvantaged, Journal of Education Psychology. Jil. 66, No. 1. Flaxman, E. (ed), 1973. Educating the Disadvantaged. New York: Forward Trends, iii. 15 No. I Mac 1971. AMS. Press. Francis Williams, J., 1970. Children with Specific Learning Difficulties. Oxford: Pergarnon. Frostig, NI., dan Maslow, P., 1973. Learning Problem in the Classroom. New York: Gurne Stratton. Furneaux, B., 1969. The Special Child. Harmondsworth: Penguin. GEl. Bantock, 1971. Towards a Theory of Popular Education, dlm. R. Hooper (ed). The Curriculum, Context Design and Development. Oliver Boyd. Gagne, Robert, M., 1967. Learning and IndividualD(fferences. Ohio: Merri. Gardner, K., 1966. A Time for a Fresh Evaluation, dim. Special Education. Jii. LV, No.3. Gerald Wallace dan James M., Auffman, 1973. Teaching Children wit/i Learning Problem. Charles E. Merrill Publishing Company. German, D.J.N., 1979. Word-finding skills in children with learning disabilities. Journal ofLearning Disabilities, hIm. 12, 176181. Gersten, R.M. Maggs, A., 1982. Teaching the general case to moderately retarded children: Evaluation of a five year project. Analysis and Intervention in Developmental Disabilities, him. 2, 329343. Gillingger. MM., Bryant, ND. dan Fayne, HR., 1982, Disigning spelling instruction for learning-disabled children: An emphasis on unit size, distribute practice, and training for transfer. Journal of Special Education. him. 16, 439448. Giilingham, A. dan Stiilman, B., 1965. Remedial training for children with specific disability in reading, spelling and penmanship. Cambridge, MA: Educators Publishing Service. Goldbeck, R.A. et al., 1966. Integrating Programmed Instruction with Conven198

RUJUKAN

tional Classroom. dim. Roucek, J.A., Programmed Teaching. London: Peter Owen. Goldberg, M., 1967. Adapting Teacher Style to Pupil Differences, dalam Passow, A.H. Goldberg, M. dan Tannenbaum, A.J. (ed). Education oft/ic Disadvantaged: A Book of Reading. Holt, Rinehart and Winston Inc., New York. Goldstein, H. dan Siegle, D., 1958. A Curriculum Guide for Teachers of the Educable Mentally Handicapped. Springfield: Illinois Department of Public Instruction, Goodlad, John I., 1970. The Reconstruction of Teacher Education. Teachers College Record. Jil. 72, No. I. Gordon, N., 1969. Helping the Clumsy Child in School, Special Education. 59, hIm. 1920, Gordon, S., 1975. Living Fully: A Guide for Young People wit/i a Handicap, Their Parents, Their Teacher and Professionals. New York, Green, L.F., 1969. Comparison of School Attainments. Special Education. 58, hIm. 712. Greene, Harry, A. dan Petty, Walter, T., 1968. Language problem of the disadvantaged, developing language skill in the elementary school. Boston: Allan and Bacon, Gronlund, Norman, E., 1976. Measurement and evaluation in teaching. London: MacMillan. Gross, Morris B., 1970. Israeli Disadvantaged. Teachers College Record. Jil. 72,No. I. Grundin, i-lU., 1979. Remedial Education. A Swedish Viewpoint, dim. Journal N.A,R.E. Jil. 14, No. 2. Guiler, W.S., 1929. Improving Handwriting Ability. Elementary School Journal. Jil. 30, Sept. 1929. Gulliford, R., 1966. Educational Subnormal, dim. What is Special Education? Assoc. Spec. Educ. Gulliford, R., 1971. Special Education Needs. London: Routledge & Kegan Paul. Guliiford, R., 1974. Backwardness and Education Failure, Windsor: NEER Publishing Co., Ltd. Gulliford, R. dan Paul Windiake, 1975. Teaching Materials for Disadvantaged Children. School Counsil Bulletin No. 5. EVanS Methuen, Gurney, Roger, 1976. Language, Learning and Remedial Teaching. London: Edward Arnold. Haigfieid, M.D., 1949. The Young School Failure. Oliver and Boyd. Haigfield ME., 1951. The Education of Backward Children. London: Harrap, (Revised end-of Hill, 1939). Haigh, G., 1977. Teaching Slow Learners. London: Temple Smith. Hallahan D.P. dan Cruickshank, W.M., 1973. Psychoeducational Foundations 199

RUJUKAN

of Learning Disabilities. Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hail. Hallahan, D.P. dan Kauffman, J.K., 1977. Categories labels, behavioral characteristic: ED, LD and EMR reconsidered. Journal of Special Education. II, him, 139149. t-laliahan, D.P. Bryan. T,H., 1981. Learning Disabilities. Dim. J.M. Kauff& D.P. Hallahan. Handbook of Special Education (hIm. 141164). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hail. Hamill, D.D., 1975. Teaching Children with Learning and Behavior Problems. Boston: Allyn & Bacon, Inc. i-lammiil, D.D., Leigh L.E., Mcnutt, G., & Larsen, S.C., 1981. A new definition of learning disabilities, Learning Disability Quarterly, 4, hIm. 336342. Harelock, R.G., 1971, The Utilization of education Research and Development: dim. British Journal of Educational Technology, Jil. 2, bil. 2. Hargie, O.E.W., 1977. Micro-teaching with pre-service special education teachers. Remedial Education: 12(1), hIm. 2226. Harold A. Solan, 1982. The Treatment and Managemant of- Children with Learning Disabilities. Charles C. Thomas, Publisher ISBH. Harring, N.G. dan Bateman, B., 1977. Teaching the Learning Disabled Child. Engiewood Cliffs: Prentice-Hall. Hasley, Al-I. et al., 1967, Education, Economy and Society. New York: Free Press. Hauser, R., 1964. Social Education, dim. Forward Trends. Jil. 8, No. 3. Summer. 1-legge, T.G., Kirk W.D,, 1970. Remedial reading drills. Ann Arbor, MI: George Wahr. i-Iellmuth, Jerime (ed), 1968. Disadvantaged Child: Head Start and Ear/v Intervention. New York: Burner/Mazel Publishers, Hewitt, F., 1964. A Hierarchy of Education Tasks for Children with Learning Disorders. Exceptional Children. 31. Hill, ME., 1939, The Education of Backward Children. London: Harrap. Ho Kok Choi, 1986. Masalah-masalah yang Sering Dijumpai di dalam Program Khas Pemuhhan di Sekolah Rendah. Kertas Kerja Seminar Pendidikan Pemulihan. Anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia. Holt, John, 1976. How Children Fail, Penguin Books. Howatt, PAR., 1972. Programmed Learning and Language Teacher. London: Longman. Hoyle, R., 1973. Strategies in Curriculum Change, dim. Roger Watkins ed. Inservice: Structure and Content. London: Wardlock, him. 97. Hulbert, C.M. Wolstenhoime, F. dan Kolvin, I, 1977, A teacher-aid programme inaction, Special Education. Forward trends. 4(1), hIm. 2231, Ingram, C., 1953. The Education of Backward Children. Harrap. Ingram, T.T.S., 1971. Specific learning difficulties in children: a medical point of view, British Journal of Educational Psychology, 41, him. 615. Inner London Education Authority, 1969. Children with Special Difficulties.

200

RUJUKAN

London ILEA, lnskeep, AD., 1926. Teaching Dull and Retarded Children. New York: Macmillan. Jackson, RN., 1966. How reliable are follow-ups? Special Education 55, hIm. 46. Jackson, S., 1960. The Over-protected Child. Dim. Special Education. Jil. XLIX, No.1. Jackson, S., 1966. Special Education in England and Wales, Q.U.P. Jacquelyn, Ann Owen, 1974. Oral reading: Classroom Activities for Rederachieving Children, The Center for Applied Research in Education Inc. New York. Jansky, J. dan K. Deyyirsch, 1972. Presenting Reading Failure, New York: Harper and Row Publishers. Inc. Jencks, Christopher, 1975. lnequaiity Harmondsworth: Penguin. Jenkins, JR., 1979. Oral reading: Considerations for special and remedial education teachers. Dim. J.F. Button, T.C. Lovitt, & T.D. Rowland. Comnmunications research in learning disabilities and mental reta relations (hIm. 6791). Baltimore, MD: University Park Press, John Gilliland, 1972. Readability. University of London Press. Johnson, D.J. dan Mykbust, HR., 1967. Learning Disabilities: Educational Principles and Practice. New York: Grune & Stratton, Johnson, GO., 1963. Educationfor Slow Learner. Prentice-Hail. Joseph 5, Roucek (ed), 1970. The Slow Learner. Peter Owen. Journal of National Association for Remedial Education (N.A.R,E.), 1975. DIm. O.C., Sampson. Remedial Education. London: Routledge & Kegan Paul. Journal of National Association for Remedial Education (N,A.R,E.), 1976. United Kingdom. Jil. 10, No. I, uI. 11, No, I. Kahn, J.H. & Nursten, J.P., 1964, Unwillingly to School. Pergamon. Kaluger, G., & Kolson, G.J., 1978. Reading and learning disabilities. Colombus, OH: Charles E. Merrill. Karlin, MS. dan Berger, R., 1969. Successful Methods for Teaching the Slow Learners. New York: Parker Publishing.
Kerry, T., 1978, Remedial Education in the Regular Classroom. Re,nedial Education. 13, 117121. Kementerian Pendidikan Malaysia, 1973. Kajian Keciciran. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pendidikan Malaysia, 1979. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Kuala Lumpur. Kementerian Pendidikan Malaysia, 1987. Laporan Asia and Pacific Programmne
of Education Innovation on Teaching in Difficult Education Contexts

(DECs). Kephart, Newell C., 1960. The S/ow Learner in the Classroom. Merill Books. Kephart, Newell C., 1971. The Slow Learner in the Classroom. Columbus, 201

RUJUKAN

Charles E. Merill Publishing.

Kim, RD., dan Wayne P. Hresko, 1981. A Cognitive Approac/i to Learning Disabilities. McGraw-Hill International Book Co. Kirk. S.A., 1940. Teaching Reading to Slow Learning Children. Boston,
1-loughton Mifflin, Co.

Kirk, S.A. dan Johnson, GO., 1951. Educating the Retarded Child. Cambridge, Mass: Houghton Mifflin. Kirk, S.A.. 1964. Research in Education in Mental Retardation. (ed.) HA. Stevens dan R. Heber. University of Chicago Press.
Kolvin, L., RE. Garside, AR. Niwi, A. Macmillan, F. Woisteinhomless. dan L.M. Leitch, 1981. Help Starts Here. Tavistock Pub. Lawton, D., 1970. Preparation .for C/ianges in the Curriculumn, in the Extra Year. (ed.) J.W. Tibble. London: Routledge & Kegan Paul. Lawton, Dennis, 1977. Social Class, Language and Education. London: Rout-

ledge and Kegan Paul. Lerner, Janet, 1971. Children wit/i Learning Disabilities. Boston: HoughtonMifflin Co. Lerner, J,W., 1975. Remedial reading and learning disabilities: Are they the same or different? Journal of Special Education, 9, hIm. 119132. Lewis, MM., 1957. How Children Learn to Speck. Harrap. Lin, San-Sn C., 1971. Disadvantaged Student? Or Disadvantaged Teacher?
Teaching the Language Arts to Culturally Different C/u/dren, William W.

Joyce dan James, A. Banks (ed). Addison-Wesley Pub. Co., Reading,


Massachusetts. Little, Alan dan Smith, George 1971, Strategies of Compensation. Centrefor Educational Research and Innovation. Llyod, J.W., Hallahan, OP. dan Kauffman, J.M., 1980. Learning disabilities: Selected topics. DIm. L. Mann dan D.A. Sahatino. T/ie Fourth Review of Special Education (him. 3560) New York: Gurne & Stratton. Llyod, J., Epstein, M.H. dan Cuilinan, D., 1981. Direct teaching of learning disabilities in J. Gottlieb & S.S. Strichart. Developmental theory and research in learning disabilities (hIm. 278309). Baltimore, MD: University

Park Press. Llyod, J.W., 1984. How should we individualize instruction Remedial and Special Education, 5(1), hIm. 716.

or should we?

Lord, A,B., 1933. A Survey of Four Hundred And Fortynine Special Class Pupils. Journal of Education Research. 2, hIm. 108114.

Lovell, K., Gray, E. dan Oliver, O.E., 1964. A further study of some cognitive and other disabilities in backward readers of average intelligence as assessed by a nonverbal test; British Journal of Educational Psychology. 34, hIm. 5864. Lovell, K., White, C. dan Whitley, R., 1965. Studying backward readers. Special Education, 54, hIm, 913. 202

RU JUK A N

Lovell, K., 1966. The Actiology of Reading Failure, dim. The First International Reading Symposium, Oxford 1964, ted). J. Downing, London: Cassell.
Lovell, K., 1968. Backwardness and Retardation, dim. Education Research in Britain. (ed). H.J. Butcher, University of London Press. LoveIl, K., dan Gordon. A., 1968. A study of some difterences between backward and normal readers of average intelligence, British Journal of Education Psychology. 38. hIm. 240148. Lynn. Roa with Neil, D. Gluckin dan Bernard Kripke, 1979. Learning Disabilities: An Overview of Theories, Appmoaches, and Politics, New York:

The Free Press, Macmillan, Inc.


Lysaught, Jerome, P. dan William Clarence NI., 1963. A guide to progromnoted instruction. New York: John Wiley. Margerat M. Clark, 1976. Why Remedial?, DIm. Remoedial Education, Jil. 2, No.1. Marie Jean Low, l97?.The Slow Lcarncr. The Cent reforApp/ied Research in Education. Inc. New York. Matthew, G., 1957. The Problem of Spelling in the E.S.N. School, dim, The Slow Learning Child, Jil. 4. No. 1. Unicrsity of Queensland Press. McCall, C. dan Thaekcr, J., 1977. A Parent Workshop in the School, Special Education. Forword Trends, 4 ~4). 20- 1. McCarthy, James J. dan Joan F., 1q67. Lear ng Disability. Boston: Allyn &

Bacon, Inc.
Mccarthy, J.M,, 1971. Learning disabiliucs. Where have we been? Where are we going? DIm. D.D. Hammil & N.s~. Bartel (eds.). Educational Perspectives in Learning Disabilities (him. 019) New York: Wiley. McCreesh, J., dan Maher, A. 1974. Remnes/ial Lthmcation: Objectives and Techniques. Wardlock Educational, London. Mel Aincow, David. A. Tweddle, 1979. Preventing Classroom Failure an Objective Approach, John Wiley & Sons, Unichester, New York.

Miller, Wilma H., 1970. How can we best teacher reading to slow-learning children in the primary grades T/ie Slow Learning Child. Jil. 17, No.2. Milton Brutten, Sylvia 0. Richardson dan Charles Mangel, 1974. Somethings Wrong with My Child. A Paments Book About Children With Learning Disabilities. Macdonald and Janes London. Ministry of Education 1946. Special Education Treatment. London: HMSO.
Ministry of Education 1955. Report of the Committee on Maladjusted Children, Underwood Report. HMSO. Ministry of Education 1973. The Educational of Backsvard C/u/dren. London:

HMSO. Molly Brearly clan Elizabeth Flitchfield, 1966. A Teachers Guide to Reading Piaget. Routledge & Kegan Paul. Monroe, M.. 1932. Children who cannot mead. Chicago: University of Chicago 203

RUJUKAN

Press. Morrison, A.,

dan

Mcintyre,

D.C.,

1973.

Sc/tools and

Socialization.

Harmondsworth: Penguin.
Moxon, CAy., 1962. A Remedial Reading Met/nod: Methuen. OHagan, F.J., 1977. The Role of Remedial Teachers: Problems and Perspectives, dIm. Journal NA .R.F. Jil. II, No.3. Orlando. C. dan Lunch, J., 1974. Learning Disabilities or Education Casualities? Where do we go from here? dIm. Elementary, School Journal, Jil. 74. No.8, Mci, 1974. Orville G.J., 1963. Education for tine Slow Learners. Prentice-Hall. Inc. Englewood Cliffs, N.J. Osman, Betty B., 1979. Learning Disabilities: A Famnily Affair. New York:

Random House, Inc.


Otto, W. et al., 1973. Collective and !?emnedial Teaching. 2nd. ed. Boston: Houghton Mifflin. Paula Tansley dan John Panckhurst, 1985. Childmen with Specific Learning Difficulties, The NEER Nelson Publishing Co., Ltd. Permutter, B.F. & Parus, MV., 1983. Identifying Children with Learning Disabilities: A comparison of diagnostic procedures across school districts. Learning Disability Quarterly, 6, him. 321328. Persatuan untuk Pendidikan Pemulihan, 1979. Jurnal PERKUPP, Jil. I dan 2. Peter, L. J., 1965. Prescriptive Teaching. McGraw-Hill. Peter Westwood, 1975. The Remedial Teachers Handbook. Oliver & Boyd. Piddington, L,S., 1962. The Problem, dim. Schoneli, F.J. Mc Leod, J., Cohrane, R.G., (ed). The Slow Learner, Segregation or Integration. St. Lucia University of Queensland Press. Pope, Lillie, 1975, Guidelines to Teaching Remedial Reading. Brooklyn, New

York: Faculty Press. Pumfrey PD.. 1977. Change in Remedial Education, dIm. Widlake, P., Remedial Education: Program and Progress, Longman. Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, 1978. The
Compensatory Education Project.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, 1984.


Buku Panduan Program Pernulihan KBSR, Tahap Satu. Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, 1984. /3uku Panduan Am Kurikulum Baru Sekolah Rendah.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, 1984.


Buku Panduan Khas Bahasa Malaysia KBSR Tahap Satu.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, 1985.


Strategi bagi Meningkatkan Pengajaran Pemulihan di Sekolah Rendah, Satu Cadangan. Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementcrian Pendidikan Malaysia, 1986. Kerjasama Antara Guru Kelas dengan Guru Khas Pemulihan dalam

204

RUJUKAN

Memnbantu Murid Mengatasi Masalah Pembelaja ran di Sekolah.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, 1986. Laporan Tunjukcara Penggunaan Bahan Projek Inspire dalam Perkhidmatan Sebaran Pendidikan. Reimer, Evenett, 1975. Schools is Dead. Harmondsworth: Penguin. Revenette, A.T., 1968. Dimensions of Reading Difficulties. Pergamon. Robert Piazza, 1986. Reading in Learning Disabilities, Revised Edition. Special
Leamning Corporating Guilford, Connecticut.

Rohaty Mohd. Majzub, 1977. Peranan Ibu Bapa Dalam Membaca, dim. Isa Pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1986. Rosalie M. Young dan Harriet, H. Savage, 1982. Butter Learning. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Englewood. Roswell, F.G. & Natchez, 1964. Reading Disability. Basic Books. Roswell, Florence, dan Gladys Natchez. 1977. Reading Disability Diagnosis & Treatment, New York: Basic Books Inc. Publishers. Roy I, Brown, 1976. Psychology and Education of Slow Learners, Routiedge and Kegan Paul. S. Mitchell dan M. Shepherd 1960. A Comparative Study of Childrens behaviour at home and at schools, British Journal of Education
Psychology, No. 36.

Sampson, O.C., 1969. Remedial Education Services. Remedial Education. 4. him. 38 dan 6165. Sampson, O.C. dan Pumphrey, PD., 1970. A study of remedial education in the
secondary stage of scholling. Psychology, 18, hIm. 148155.

Sapir, Selma dan Bernice Wilson, 1978. A Professional Guide to Working with the Learning, Disabled C/uld. New York: Burner/Mazel, Inc. Savage, RD. dan OConnor, D., 1966. The assessment of reading and arithmetic retardation in school. British Journal of Education Psychology. No. 34, hIm. 317318. Schonell, F.J., 1965. Backwardness in the Basic Subjects. Edinburgh: Oliver dan Boyd. Segal, S.S., 1963. Teaching Backward Pupils. London: Evans, Segal, S.S., 1966. The Teaching-Learning Process, dlm. Forward Trends, Summer. Segal, S.S., 1967. No Child is ineducable. Oxford: Pergamon. Sharifah Rahmah Syed Ali, 1979. Beberapa Bahan Penting dalam Pendidikan Pemulihan, dalam Jurnal Persatuan Kebangsaan untuk Pendidikan Pcmnulihan Malaysia, (PERKUPP). Sharifah Rahmah Syed Ali, 1986. Program Pendidikan Pemulihan, Modul, NTR Project, di Maktab Perguruan Ilmu Khas, Cheras, Kuala Lumpur. Sharifah Rahmah Syed Ali, 1986. Pendidikan Pemulihan Rasional dan Program, di Maktab Perguruan Ilmu Khas, Cheras, Kuala Lumpur. Sheila Doran Benyon, 1968. intensive Programming For Slow Learners. Ohio: 205

RUJUKAN

Charles E. Merrill Publishing Company Columbus. Shepard. L.A. Smith, MC. dan Vojir, C.P.. 1983. Characteristics of pupils Identified as learning disabled. American Educational Research Journal. 20.
hIm. 309331. Siegal. E., 1962. The Exceptional Child Grow.s Up. New York: E.P. Dutton. Siiver, Harold. 1973. Equal Opportunity in Education. London: Methuen. Silverman. R., Zigmond. N., Zimmerman, J.M. dan Vallecorsa. A.. 1981. improving written expression in learning disabled students. Topic in Language Disorders, 1 (2). Sim, Wong-Kooi. 1975. Revised Project Proposal on Learning Deficiencies amid Compensatory Education in Lower Primary Classes in Malaysia. Kuala

Lumpur: Curriculum Development Centre. Smith, D.D., 1981. Teaching the learning disabled. Englewood Cliffs, N. J:
Prentice-Hall.

Smith, D.D. dan Lovitt. T.C., 1973. The educational diagnosis and remnediation of written h arid d reversal problems: a case study. Journal of Learning Disabilities, 6, hIm. 356363. Smith, Ml., 1987. Learning Difficulties Matrix: An Approach to Special Educationai Needs In-Service Training, dim. British Journal of In-Service Education.Jil. I3,No. 2. Smith. Sally L., 1979. No Easy Answers, The Learning Disabled Child. Cambridge Mass: Winthrop Publishers. Sorenson, G. dan Huseh T.. 1963. Development of a Tresure of Teacher Role Expectation s, American Psychologis. Staines. J.W., 1971. The self-picture as a factor in the classroom, Guiding Learning, Glock, Marvin D. (ccl.). New York: John Wiley. Stevens, GD., 1958. An analysis of objective for the education of children with retarded mental development, American Journal of Mental Deficiency. 63. him. 225235. Stinnett, TM., 1942. Backwardness in the Basic Subjects. London-Oliver & Boyd. Stinnett, TM., 1968. Professional Problems of Teachers. Third Edition, The Macmillan Co. New York. Stone. James C., 1969. Teaching for the Disadvantaged. San Francisco: JosseyBoss inc. Publisher. Stott, D.H., 1963. The Social Adjustment of C/uldren. University of London Press. Stott, DEl., 1966. Studies of Troublesome of Children. London: Tavistock Publications. Stuhhs, Michall, 1976. Language, Schools and Classroom. London: Methuen. Taha bin Abdul Kadir, 1978. Persekitaran Rumahtangga dan Pencapaian Akademik Murid-Murid di Sehuah Sekolah Menengah Kebangsaan, Tesis
M. Ed. (Iniversiti Malaya.

206

RUJ UKAN

Tansley, A.E. dan Gulliford, R., 1960. Tine Education of Slow Learning Children. Routledge & Kegan Paul. Tansley, A.E., 1967. Reading arid Remedial: Reading. London: Routledge dan Kegan Paul. Tarnopol, L., 1969. Learning Disabilities Introduction to Educational and Medical Management, Springfield & London, III: Thomas. Taylor, PH., 1970. Curriculum Planning for Compensatory Education: A Suggested Procedure. London: School Council.
Thorne, MT., 1978. Payment for Reading, The use of the Corrective Reading Scheme with junior maladjusted boys, Remedial Education. 13, hIm.

8790. Toffler, Alvin. 1974. Learning for Tomorrow. New York: Vintage Books. Turnbull, A.P., Strickland. B. dan Hammer. SE., 1978. The Individualised Education Programme, Journal of Learning Disabilities, II, hIm. 4046, 6772. UNESCO Regional Office for Education in Asia and the Pacific, 1986, bertajuk, Asia & Pacific Programmne ofEducationfbrAll by tine Year 2000. ROEAP, Bangkok. UNESCO Regional Office for Education in Asia and the Pacific, 1973. Learning to be. New Delhi: Sterling Pubiishers.
Universiti Sains Malaysia, 1986. Projek INSPIRE, Program Pemulihan Ba/nasa Malaysia KBSR Ta/tap Duo, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia.

Various Authors 1974, Symposium of Remedial Education in Comprehensive Schools, Remedial Education. Jil. 9, No. I. Vernon, M.D., 1957. Backwardness in Reading. Harvard University PressCambridge Mass. Wall, W.0., 1960. Dull and Backward Children Post-War Theory and Practice. Tirites Education Supplement, 8 Julai 1960. Wall, W.O.. et al., 1962. Failure in School. UNESCO. Wan Mohd. Zaid Mohd, Nordin, 1973. Status, Sosioekonomi dan Kadar Keciciran. Seminar Pendidikan. Sin I, No. I, PKAUKM. Watt, A.F., 1944. Language and Developmnent of C/tiidren, Harrap. Weiss, Martin, S. dan Helen Ginandes Wesis, 1976. [-lomneis a Learning Place. Boston: Little, Brown & Co. Widiake, Paul (ed), 1974. Remedial Education. London: Longmans. Williams, A.A., 1970. Basic Subjects for Slow Learners. London Press. Wiiliam, D.A., 1962. An Introduction to Programmed Instruction. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. William M. Cruickshank, 1981. Concepts in Learning Disahilitie,s Selected Writing. Jil. 2, Syracuse University Press. Williams P., 1971). Slow Learning Children and Educational Problem, dIm. The Psychological Assessntent of Mental and Physical Handicap. ed. P. 207

RUJUKAN

Mittles. London: Methuen. William, P. dan Gruber, E., 1968. Response to Special Schooling. Longmans. Winera Montooth Grzyrakowicz, 1971. Teaching Inefficient Learners. C. Thomas, Springfield Illinois. Wiseman, S., 1968. Educational Deprivation and Disadvantage, Educational Research in Britain. (ed), A. Baumeister, Chicago: Aldine. Wong, Hoy-Kee Francis (ed.) 1977. Readings in Malaysian Education. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Zainal Abidin bin Deen, 1986. Pentadhiran dan Pengelolaan Pendidikan Pc,nulihan di Peringkat Negara, Negeri dan Sekolah, Bahagian SckolahSekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia. Zalizan Mohd. Jelas, 1979. Kanak-Kanak Lembam-Masalah Patut Diatasi Segera, dalam Isu Pendidikan di Malaysia, oleh Ibrahim Saat. Dewan Bahasa dan Pustaka, 1986.

JURNALIMAJALAH
Dewan Masyarakat, Keluaran Jun, 1972. Jurnal Persatuan Kebangsaan untuk Pendidikan Pemulihan Malaysia 1979, Jil. Jurnal Kementerian Pendidikan Malaysia, Keluaran 51, 1981, 69, 1986 dan 70, 1987. Jurnal Dewan Bahasa, Jil. 23, Bil. 9, 1979. Majalah Seruling Jaya, uI. 6, 1977. N.A.R.E., Jil. 10, No. 1, Jil. 11, No. 1, 1976. Suara Pendidik, uI. 5, Bil. 3, 1979. KERTAS KERJA Kertas Kerja Bahagian Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Kertas Kerja Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan. Kertas Kerja Maktab Perguruan Ilmu Khas, Cheras, Kuala Lumpur.

208

INDEKS

A. Karim xvii Abdul Hahim 8,41 Abdullah xvii Abu 40 Agama 53, 94 Alam dan Manusia 83 Alat Bantu I 1 Alat Pengesan 25 Alat Saringan 25 Albewhite I Amerika Syarikat 29 Apeid xvi Appeal xvi ASEAN 48 Asia Pasifik xv Baby sitting 107 Bahagian Pendidikan Guru xii, 145 Bahagian Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan 3 Bahagian Sekolah-Sekolah xii, 27, 73, 112, 120, 145, 157 Bahan pemuhihan 17 Bahasa lnggeris 53, 83, 94 Bahasa Malaysia KBSR 108 Bahasa Malaysia xi, 84, 97, 98, 108 Bank Dunia 54, 184 Bank Pembangunan Islam 184 Belanda 43 Blair 3,4,23,24 Brennan 2, 6, 34 Brown 32, 38

Buku Panduan Am KBSR 14 Buku Panduan Am 108 Buku Panduan Khas KBSR 98 Buku Panduan Khas Matematik 108 Buku Panduan Pemulihan Kurikulum Baru Sekolah Rendah 28 Carrol 33, 34. 38 Chua 4, 6, 59 Collins 2. 29 Creber 2, 5 Evans 2 Frosting 26 Gangguan emosi 33, 36 Gangguan Organik 36 Gangguan persepsi 33 Goldberg 30, 31 Gombak 74 Grundin 36 Gulhiford 5,7,31,36 Guru Agama 81 Guru Asas 28 Guru bahasa Inggeris 81 Guru Besar 34, 36, 37, 40, 44, 50, 104 Guru biasa 28 Guru ganti 70 Guru kelas 35 Guru Khas Pemuhihan xii, xiii, xiv, xix, xxi, 10, 18, 28, 29, 33, 38, 41, 42, 52,

209

INDEKS
53, 55, 59, 66, 72, 76, 85, 90. 93. 96,

Kursus Pendidikan Sekolah Rendah 53 Lynch 37 Maher3l, 33 Maktab Perguruan Ilmu Khas xii. 27. 49, 52. 74, 84, 92, 93, 162 Maktab Perguruan Melewar 162 Malaysia 10,29,38,40,45, 122 Marie Jean Low 9 Marimuthu xviii Maslow 26 Matematik xi, 97, lOS McCreesh 31, 33 Minedap xvi Murid lambat 3,4,7, 10, 11,20, 11, 34, 42, 43, 72, 147 Muzik 83
Non-traditional roles 48 Won-traditional roles project 49

100, 102, 104. 110,114,115,116,121, 142, 143. 147 Guru lembam 72 Guru pemulihan 32 Guru pusat sumber73 Haigh 8,31,38 Ho xxi Innotech 48 Inspire 47, 48 Inst itut Pengurusan Pendidikan Negara 145 Jabatan pendidikan Negeri Selangor 84. 100,115,116,159 Jabatan Pendidikan Negeri 40, 77, 110, 142, 157 Johnson 7 Kanak-kanak khas 7 Kanak-kanak luar biasa 7 Kanak-kanak mundur 7 Kelas gabungan 117 Kelas Khas Pemulihan 10,42. 50. 52, 92 Kelas Lembam 72 Kelas Pemulihan 34 Kementerian Pendidikan Malaysia 5, 6, 126, 157 Kementerian Pendidikan 40,41,70,77, 97, 103, 107, 138, 149 Kepong 50 Khid mat bantu 28 Kirk 22 Koh xviii, xxv, 3,4, 5,7, 10, 19,21, 39, 40, 41,42,44,45,47, 59,96 Kursus dalam Perkhidmatan 27, 159 Kursus Hujung Mmggu 27 Kursus Kha,s Pemulihan dalam Cuti 158 Kursus Khas Pemulihan Enam Bulan 158 Kursus Khas Pemulihan Hujung Minggu 158 Kursus Khas Pemulihan Satu Tahun 158 Kursus Khas Pemulihan Sepenuh Masa 53 Kursus Khas Pemulihan xii, xix, 27, 53, 92, 93, 143, 155, 159

OHagan 32, 35 Orlando 37 Patoligis 37 Pegawai Khas Pemulihan 115, 122, 151 Pejabat Pendidikan Daerah Gombak 84 Pejabat Pendidikan Daerah 40, 110, 157 Pemulihan bidang penulisan 24 Pendidikan imbuhan sekolah rendah 45 Pendidikan imbuhan 45 Pendidikan Malaysia 122 Pengajaran imbuhan 2 Pengajaran individu 17 Pengajaran kendiri terancang 44 Pengajaran konvensional 47 Pengajaran kumpulan kecil 16 Pengajaran pemulihan xvi, 1, 3. 83, 90, 124 Pengajaran Perhubungan 114 Pengajaran rakan sebaya 16 Pengajaran 28 Pengayaan 48 Penilaian 28 Perbandaran Shah Alam 93 Perkupp xiii Piddington 34

210

INDEKS

Preskriptif 28 Pressey 25 Pringle I Program Pemulihan 3 Program Pendedahan Pengajaran Pemulihan untuk Guiu Besar dan Guru Biasa 115 Pro jek lmbuhan Sekolah Rendah 43, 44 Projek Pendidikan Inibuhan xii, 42, 43 Pukal Pemulihan 48 Purnfrey 35 Pusat Perkembangan Kurikulum 3. 5, 7. 19, 40, 42, 115, 119, 145, 148, 166 Pusat sumber 83, 102 RESCOM xiii REOAP xvi Rohaty xvii Schonell 7 Seameo 48, 49 Sekolab Orang Ash 117 Sekolah Rendah Kebangsaan Alam Shah 1122 Selangor 157 Sharifah 4, 6, 11,59 Sistem peneguhan 33 Sistem pengajaran pemuhihan 59

Sistem pengunduran 11, 59. 96 Sorenson 33 Stinnett 36 Strategi Kelas Khas 10 Strategi penarikan 0 Tansley 1,7 Team teaching 28, 90 Tuhisan Jawi 53 Ujian diagnostik IS, 98 Ujian saringan 98 UNESCO xv, xvi. I United Kingdom xii, xiii, 29 Universiti Malaya 43 Universiti Sains Malaysia 47 \ernon 33 Wall xi William 29 Yayasan Bernard Van Leer xii, 43 Zainal Abidin II Zainal xx, 40,41 Zahizah xiv

211