Anda di halaman 1dari 19

Kurikulum Sains Sekolah Rendah

15

UNIT 2 KURIKULUM SAINS SEKOLAH RENDAH

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir unit ini, anda diharapkan dapat:

1.

Menjelaskan maksud kurikuum

2.

Menghuraikan maksud pembelajaran sains

3.

Menganalisis keperluan kurikulum sains sekolah rendah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia

4.

Mengenalpasti persamaan kandungan kurikulum sains sekolah rendah Malaysia dengan luar negara

5.

Mereka bentuk rancangan pengajaran sains sekolah rendah

PENGENALAN

Sains berkaitan dengan pembinaan pengetahuan yang muncul dari usaha manusia untuk hidup. Manusia mencari pengetahuan baru sejajar dengan kepentingan dengan kehidupannya. Anugerah Allah pencipta manusia memberi akal fikiran kepada manusia untuk memikirkan bahawa kehidupan mereka dibumi ini wajar diteruskan sebaik mungkin. Dengan kewajaran meneruskan kehidupan tersebut maka tiada jalan lain yang difikirkan oleh manusia adalah menyediakan segala keperluan yang sesuai dengan kehendak mereka. Fikiran ini di bentuk berasaskan kepada pemikiran sains.

Pemikiran sains atau usaha membina pengetahuan sains terbina dari dari kaedah iaitu secara belajar dengan alam dan menerusi pengajaran langsung. Dengan itu kursus ini mengutamakan pembentukan pengetahuan sains dari sumber pengajaran langsung . Pengajaran langsung bermaksud pengajaran yang terbina berasaskan pembentukan kurikulum dan menerusi aktiviti persekolahan formal seperti pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah rendah.

Kurikulum Sains Sekolah Rendah

16

ISI KANDUNGAN

Pengajaran dan pembelajaran sains

Kajian alam yang mencetuskan idea kepada manusia membentuk ilmu yang dikenali sains. Sains bidang mengenai kefahaman tentang hukum dan konsep tertentu yang mempunyai aturan dan hubung kait tertentu. Dengan ini menjadikan sains adalah satu yang kompleks. Keadaan ini menimbulkan usaha para guru atau penyelidik pendidikan sains untuk menjadi pengajaran sains mudah dan menarik dalam penyampaian kefahaman konsep mengenai sains kepada pelajar. Dengan itu pengajaran sains melibatkan pengajaran guru, pembelajaran pelajar dan kurikulum sains.

Pengajaran adalah aktiviti penyampaian ilmu yang menjadi tugas para guru. Guru terlatih mempunyai kemahiran professional yang berupaya mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran sains dengan kaedah pengajaran. Dua perkara penting di sini adalah penguasaan ilmu sains dan kaedah pengajaran.

di sini adalah penguasaan ilmu sains dan kaedah pengajaran. • Apakah yang dimaksud dengan pengajaran guru?

Apakah yang dimaksud dengan pengajaran guru?

Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran murid?

Apakah yang dimaksudkan dengan pembelajaran sains?

Pembelajaran akan memberi makna kepada pelajar sekira dijalankan secara aktif. Dalam hal ini peranan pelajar hendaklah diaktifkan dalam aktiviti pengajaran dan pemelajaran. Teori kontruktivisme amat menekan kepada pembinaan pengetahuan menerusi peranan individu khususnya pelajar dalam membina makna kepada pengetahuan baru secara penglibatan aktif.

Satu prinsip yang kerap diberi penekanan bahawa pelajar mempunyai pengetahuan latar,pengalaman tertantu yang perlu dikaitkan dengan pembinaan pengetahuan baru. Mereka bukan umpama tin kosong yang perlu diisi dengan pengetahuan. Pengalaman bermakna kepada pelajar memerlukan perancangan yang teliti supaya dapat melibatkan pelajar secara aktif.

Kurikulum Sains Sekolah Rendah

17

Kurikulum Sains Sekolah Rendah 17 Apakah aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang boleh melibatkan pelajar secara

Apakah aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang boleh melibatkan pelajar secara aktif? Senaraikan sekurangnya tiga aktiviti tersebut.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Apakah yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum Sains

Apakah yang dimaksud dengan kurikulum?

Kurikulum Sains Sekolah Rendah

Bagi tujuan perbincangan maka di bawah subtopik ini dipaparkan sebahagian petikan dari

dokumen Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Huraian Sukatan Pelajaran Sains Tahun 6

yang dikeluarkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia pada

tahun 2003. Bahan ini boleh diakses di

Namun begitu bermula tahun 2010 Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) pula

dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Anda

hendaklah mendapatkan dokumen ini. Namun sebahagian petikannya dipaparkan kepada anda.

Kurikulum Sains Sekolah Rendah

18

Kurikulum Sains Sekolah Rendah 18 Apakah matlamat kurikulum Sains sekolah rendah? Kurikulum Sains sekolah rendah
Kurikulum Sains Sekolah Rendah 18 Apakah matlamat kurikulum Sains sekolah rendah? Kurikulum Sains sekolah rendah

Apakah matlamat kurikulum Sains sekolah rendah?

Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi dan memberi asas pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi. Justeru,murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian untuk mengikuti pelajaran sains di peringkat yang lebih tinggi di samping mengamalkan budaya sains dan teknologi ke arah pembentukan masyarakat bersifat prihatin, dinamik, progresif, bertanggungjawab terhadap alam sekeliling serta mengagumi penciptaan alam.

Apakah objektif kurikulum sains sekolah rendah?

Kurikulum Sains untuk sekolah rendah membolehkan murid:

1. Memperoleh pengetahuan asas sains dan teknologi dan dapat menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semula jadi dan pengalaman harian.

2. Memperoleh kefahaman tentang fakta dan konsep sains bagi membantu mereka memahami diri sendiri serta alam sekeliling.

3. Menguasai kemahiran berfikir dan strategi berfikir melalui pembelajaran berfikrah.

4. Menguasai kemahiran saintifik iaitu kemahiran proses dan kemahiran manipulatif melalui pendekatan inkuiri penemuan.

5. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah, membuat keputusan dan mengkonsepsikan.

Kurikulum Sains Sekolah Rendah

19

6.

Menilai maklumat berkenaan sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan.

7.

Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni .

8.

Mengembangkan minat dalam bidang sains dan teknologi.

9.

Menghargai sumbangan dalam sains dan teknologi untuk pembangunan negara dan

kesejahteraan manusia sejagat.

10.

Menyedari saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semula jadi

untuk kebeterusan hidup.

11.

Menyedari bahawa penemuan melalui penyelidikan sains adalah usaha manusia

berasaskan kemampuan akal untuk memahami fenomena alam ke arah mencapai

kesejahteraan hidup manusia sejagat.

Apakah kemahiran-kemahiran nilai yang ingin diterapkan menerusi kurikulum ini?

Merujuk dokumen kurikulum tersebut, kemahiran yang ingin diterapkan adalah kemahiran

saintifik dan kemahiran berfikir. Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian

masalah. Kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir adalah diutamakan dan digunakan dalam

proses inkuiri dan menyelesaikan masalah.

Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti

mengikut kaedah saintifik. Kaedah seperti eksperimen, penyelidikan, projek merupakan aktiviti

yang menggunakan kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses

sains dan kemahiran manipulatif.

Apakah yang dimaksudkan dengan Kemahiran Proses Sains?

Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu

dan mencari jawapan secara bersistem. Kemahiran proses sains terdiri daripada kemahiran

yang mudah kepada yang kompleks. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi

seperti yang berikut:

Kemahiran Proses Sains

Penerangan

Kurikulum Sains Sekolah Rendah

20

Memerhatikan

Menggunakan deria penglihatan,pendengaran, sentuhan, rasa atau

bauuntuk mengumpulkan maklumat tentangobjek dan fenomena.

Mengelaskan

Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada

kumpulan masing-masing berdasarkan criteria tertentu seperti ciri

atau sifat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan cirri atau sifat

sepunya.

Mengukur dan

Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan

menggunakan

nombor dan alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan

nombor

sebagai unit rujukan. Pengukuran menjadikan pemerhatian

lebih jitu.

Membuat

Membuat kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin benar

inferens

atau tidak benar, untuk menerangkan sesuatu

peristiwa atau pemerhatian.

Meramal

Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan

pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data

yang boleh dipercayai.

Berkomunikasi

Menerima, memilih, menyusun dan mempersembahkan maklumat

atau idea dalam pelbagai bentuk seperti tulisan, lisan, jadual, graf,

rajah atau model.

Menggunakan perhubungan ruang dan masa

Memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk,

saiz,isi padu, berat dan jisim sesuatu objek dengan masa.

Mentafsirkan

Memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau

Data

pola daripada data yang dikumpulkan

Mendefinisikan

Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan

secara operasi

perkara yang dilakukan dan diperhatikan.

Mengawal

Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah

pembolehubah

bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Dalam

sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk

memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak

balas. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan.

Membuat

Membuat sesuatu pernyataan umum tentang hubungan antara

hipotesis

pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu

Kurikulum Sains Sekolah Rendah

21

perkara atau peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.

perkara atau peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.

Kemahiran Manipulatif

Kemahiran manipulatif

membolehkan murid melakukan perkara yang berikut:

merupakan kemahiran psikomotor

dalam

penyiasatan sains

yang

a) Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul.

b) Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat.

c) Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.

d) Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.

e) Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat.

Apakah yang dimaksudkan dengan Kemahiran Berfikir ?

Dokumen tersebut menyatakan bahawa berfikir merupakan proses menggerakkan minda secara sedar untuk mencapahkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang sedia ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan memberi makna kepada kehidupan sekelilingnya. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini boleh dicapai dengan menekankan aktiviti pembelajaran secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti yang dirancangkan wajar mampu mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli, serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir.

Kurikulum Sains Sekolah Rendah

22

Kemahiran Berfikir Kritis

Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir Kritis

Mencirikan

Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur

sesuatu konsep atau objek.

Membandingkan dan membezakan

Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria

seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu objek atau

 

peristiwa.

Mengumpulkan dan mengelaskan

Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena

kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria

 

tertentu seperti ciri atau sifat. Pengumpulan ini adalah

berdasarkan ciri atau sifat sepunya.

Membuat urutan

Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib

berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti

saiz, masa, bentuk atau bilangan.

Menyusun

Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib

mengikut

berdasarkan kepentingan atau kesegeraan

keutamaan

Menganalisis

Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada

bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep

atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat.

Mengesan

Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak

kecondongan

kepada atau menentang sesuatu.

Menilai

Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi

kebaikan dan keburukan, berdasarkan buktiatau dalil yang

sah.

Membuat

Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang

kesimpulan

berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan

sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan

Kurikulum Sains Sekolah Rendah

23

Apakah perkaitan kemahiran proses sains dengan kemahiran berfikir?

Dalam dokumen tersebut menjelaskan bahawa kemahiran proses sains ialah kemahiran yang

diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara

bersistem. Kemahiran berfikir menggalakkan minda seseorang murid untuk berfikir secara

kritis, kreatif, analitis dan sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains dan kemahiran

berfikir menjamin keupayaan pembelajaran yang lebih berkesan.

Kemahiran Proses Sains
Kemahiran
Proses Sains
Kemahiran Berfikir
Kemahiran
Berfikir
Pembelajaran Berkesan
Pembelajaran
Berkesan

Jadual di bawah dipaparkan perkaitan di antara Kemahiran Proses Sains dengan Kemahiran

Berfikir yang boleh dijadikan panduan bertujuan memberi impak kepada pembelajaran.

Kemahiran Proses Sains

Kemahiran

Berfikir

Memerhatikan

Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan

Mengelaskan

Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan

Mengukur dan

Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan

menggunakan

nombor

 

Membuat inferens

Menghubungkaitkan

Kurikulum Sains Sekolah Rendah

24

 

Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens

Meramalkan

Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental

Menggunakan perhubungan ruang dan masa

Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan

Mentafsirkan data

Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai

Mendefinisi secara operasi

Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis

Mengawal

Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis

pembolehubah

Membuat hipotesis

Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjanakan idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan

Mengeksperimen

Semua kemahiran berfikir

Berkomunikasi

Semua kemahiran berfikir

Kurikulum Sains Sekolah Rendah

Kurikulum Sains Sekolah Rendah Apakah aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains yang melibatkan kemahiran-kemahiran

Apakah aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains yang melibatkan kemahiran-kemahiran tersebut?

25

Dokumen tersebut turut memberi gambaran bagaimana pelaksanaan kemahiran tersebut dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru akan meneliti kepada hasil pembelajaran sesuatu topik dan aktiviti pengajaran yang bersesuaian. Petikan berikut akan menjadi panduan.

Pengajaran dan Pembelajaran yang berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik

Merujuk dokumen kurikulum tersebut telah menjelaskan bahawa kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam kurikulum ini, hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran, guru perlu menitikberatkan penguasaan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan, di samping penerapan nilai murnidan sikap saintifik. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang memberteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik serta penerangannya.

Contoh 1:

Hasil Pembelajaran

Kemahiran Berfikir

Membandingkan dan membezakan haiwan berdasarkan cirri

Membandingkan dan membezakan

Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut, pengetahuan tentang kepelbagaian, persamaan dan perbezaan ciri haiwan dipelajari melalui aktiviti membandingkan dan membezakan. Penguasaan kemahiran membandingkan dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang ciri haiwan.

Contoh 2:

Kurikulum Sains Sekolah Rendah

26

Hasil Pembelajaran

Kemahiran Proses Sains

Mengawal pemboleh ubah untuk mengkaji faktor yang menyebabkan pengaratan.

Mengawal pemboleh ubah

Penerangan: Sebelum hasil pembelajaran ini, murid telah membuat membuat pemerhatian,

membuat inferens, membuat hipotesis dan mengenal pasti faktor yang menyebabkan

pengaratan. Untuk

mencapai hasil pembelajaran yang dihasratkan ini, murid perlu berpandukan hipotesis yang

telah dibuat, menentukan apakah pemboleh ubah yang terlibat, pemboleh ubah mana yang

perlu dimanipulasikan dan pemboleh ubah mana yang perlu diukur. Contohnya pemboleh ubah

yang perlu dimanipulasikan adalah kehadiran air manakala pemboleh ubah bergerak balas

adalah karat yang diperhatikan.

Kandungan kurikulum sains sekolah rendah

Anda diminta menyemak dokumen tersebut. Modul ini perlu dibaca bersama dengan kurikulum

sains sekolah rendah yang dilaksanakan di sekolah-sekolah rendah. Kandungan pengetahuan

mata pelajaran Sains Sekolah Rendah Tahun 4, 5 dan 6 dalam lima tema seperti berikut:

Menyiasat Alam Kehidupan

Menyiasat Alam Fizikal

Menyiasat Alam Bahan

Menyiasat Bumi dan Alam Semesta

Menyiasat Dunia Teknologi

Bandingkan dengan kurikulum sains sekolah rendah luar negara

Anda wajar membuat perbandingan kurikulum negara kita dengan luar negara. Saya percaya

boleh melakunya dengan menggunakan Internet. Namun sebagai contoh bandingkan dengan

mencari persamaan kurikulum dari UK yang boleh diakses di laman:

Kurikulum Sains Sekolah Rendah

27

ulum%20Framework.pdf. Sebahagiannya dipetik sebagaimana di bawah:

ulum%20Framework.pdf . Sebahagiannya dipetik sebagaimana di bawah:
ulum%20Framework.pdf . Sebahagiannya dipetik sebagaimana di bawah:

Kurikulum Sains Sekolah Rendah

28

Contoh kedua kuriklum sains sekolah rendah adalah boleh dirujuk di http://www.ncca.ie/uploadedfiles/curriculum/intro_eng.pdf Sebahagian petikannya dipaparkan di

bawah:

Sebahagian petikannya dipaparkan di bawah: Sediakan satu rancangan pengajaran sains sekolah rendah.
Sebahagian petikannya dipaparkan di bawah: Sediakan satu rancangan pengajaran sains sekolah rendah.

Sediakan satu rancangan pengajaran sains sekolah rendah.

Lihat contoh di bawah sebagai panduan penghasilan RPH.

Mata Pelajaran

: Sains

LANGKAH/ MASA

ISI KANDUNGAN

CATATAN

Bilangan Murid

: 40/40 orang

Tarikh

: 14 September 2011

Masa

: 7.45 – 8.45 Pagi (60 minit)

Tajuk

: Pelangi

Isi Kandungan

: i) Fenomena Sains

Pembentukan Pelangi

Kurikulum Sains Sekolah Rendah

29

Pengetahuan sedia ada : Pelajar telah mengetahui secara umum tentang fenomena pelangi

Objektif

Hasil Pembelajaran

: Mengajar berkenaan fenomena pembentukan pelangi

: Pada akhir pembelajaran pelajar diharap dapat:

1)

Menyatakkan kombinasi spektrum cahaya

2)

Menyatakan proses pembentukan pelangi

3)

Menentukan posisi yang tepat untuk mengamati pelangi

Kaedah

: Menerang, mencatat, perbincangan dan nyayian

Nilai

: Mencintai alam sejagat, bertanggungjawab, kagum ciptaan tuhan

ABM

: Buku rujukan, laptop, LCD, bahan internet, kertas mahjong, pen marker

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

SET INDUKSI

(5 minit)

Guru menayangkan video selama 5 minit.

Pelajar melihat tayangan video yang dipaparkan oleh guru.

Guru menyoal pelajar berkenaan dengan video yang ditayangkan

ABM:

Video http://youtu.be/rZ

Laptop

Kurikulum Sains Sekolah Rendah

30

     

iaitu:

 

Soalan

-

Apakah yang anda faham berkenaan dengan fenomena yang ditayangkan sebentar tadi?

Kemahiran proses sains

Memerhati

 

Kemahiran Berfikir

Pelajar menjawab berdasarkan pengetahuan masing-masing.

Mencirikan

Guru mengaitkan jawapan pelajar dengan pengajaran pada hari ini.

Membandingkan dan membezakan

Menghubungkaitkan

LANGKAH 1

Pengenalan

Guru menayangkan slide spektrum cahaya.

ABM:

spektrum

(5 minit)

Cahaya

Guru menerangkan kepada pelajar spektrum cahaya terdiri daripada 7 warna iaitu merah,jingga, kuning, hijau, biru, nila dan ungu

Pelajar mendengar penerangan guru.

Kemahiran:

Memahami

Kaedah:

Menerang

 

Proses

Guru membawa murid-murid ke padang sekolah untuk membuat simulasi pembentukan pelangi.

ABM:

pembentuka

LANGKAH 2

n pelangi

Kertas arahan

Murid dibahagi kepada 4 kumpulan

 

aktiviti

(35 minit)

   

dan diberi senarai arahan aktiviti untuk memancutkan air mengikut posisi yang diminta oleh guru.

Water hose

Kumpulan A -matahari berada di sisi kiri, murid pancut air di bahagian tengah. Kumpulan B -matahari berada di sisi kanan, murid pancut air di bahagian

Kaedah:

 

Menerang

Perbincangan

 

 

Kemahiran:

Konstruktivism

Memahami

Kurikulum Sains Sekolah Rendah

31

     

tengah. Kumpulan C -matahari berada di belakang, murid pancut air ke hadapan.

Mencatat

Mengumpul

 

maklumat

Kerjasama antara

ahli

Membuat inferen

Pembentangan

Kumpulan D -matahari berada di depan, murid pancut air menghadap cahaya matahari.

Murid diminta untuk memerhatikan dan mencatat kejadian yang berlaku semasa dan selepas pancutan air.

Murid berbincang dalam kumpulan berkenaan topik yang ditugaskan.

Guru mengarahkan wakil dari setiap kumpulan untuk membentangkan hasil kerja kumpulan masing-masing.

Wakil pelajar tampil ke hadapan untuk membentangkan hasil perbincangan kumpulan masing- masing.

LANGKAH 3

Posisi

   

pengamatan

Guru membawa murid balik ke kelas dan menayangkan slide yang menunjukkan proses pembentukan pelangi untuk aktiviti pengukuhan.

(10 minit)

terbaik

ABM:

pelangi

 

Laptop

Wakil murid diminta untuk menerangkan hasil dapatan daripada pemerhatian aktiviti kumpulan berdasarkan pemahaman daripada slide yang telah ditayangkan

Kaedah:

Memerhati

Soal jawab

Kemahiran:

 

Mengumpul

maklumat

Kurikulum Sains Sekolah Rendah

32

PENUTUP

Rumusan dan

   

penerapan

Guru merumuskan topik pelajaran mengulang semula topik yang telah dipelajari hari ini secara ringkas.

Murid diminta menyanyikan lagu “ Pelangi” bersama-sama, untuk menerapkan nilai bersama bahawa kagum dengan ciptaan tuhan.

(5minit)

nilai

ABM:

Laptop

Internet

Kaedah:

Nyanyian

 
 

RPH ini diubahsuai dari kerja kursus pelajar KRN 1013, Ee dan Pang .

Refleksi:

PENILAIAN KENDIRI

1.

Apakah yang dimaksud kurikulum ?

2.

Huraikan maksud pembelajaran sains

3.

Jelaskan kemahiran yang diperlukan dalam pembelajaran kurikulum sains sekolah rendah

4.

Dengan bantuan internet, beri ulasan anda mengenai persamaan dan perbezaan kurikulum sains sekolah rendah Malaysia dengan kurikulum sains mana-mana negara lain.

5.

Sediakan rancangan pengajaran sains bagi satu topik untuk tempoh 40 minit.

Kurikulum Sains Sekolah Rendah

33