Anda di halaman 1dari 26

Budaya dan Kepelbagaian Kelompok di Malaysia Pengenalan Suasana pembelajaran di negara kita sekarang sudah jauh berubah.

Kita berinteraksi dengan pelbagai latar budaya masyarakat. Pembelajaran dalam bilik darjah pula mendedahkan murid kepada pola hubungan kepelbagaian kaum. Pendedahan kepada pelbagai latar belakang masyarakat memerlukan para pendidik mengetahui konsep budaya di Malaysia serta kepelbagaian kelompok tersebut untuk membentuk 1Malaysia seperti yang disarankan oleh Pemimpin negara. Pengertian dan Konsep Budaya Budaya merangkumi setiap aspek kehidupan masyarakat tanpa mengira kaum, bangsa dan agama penganutnya. Perkataan budaya berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu yang memba a pergertian! Kecergasan "ikiran dan #kal. Budaya memberi maksud seseorang indi$idu itu menggunakan segala kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh semula jadi bagi membantu menjana pemikiran mereka. Budaya merupakan kebolehan seseorang indi$idu menggunakan kekuatan, tenaga dan akal %ikiran ke arah meningkatkan kecergasan akal %ikiran bagi menangani sesuatu permasalahan. Penyelesaian yang boleh diterima oleh semua anggota masyarakat akan menjadi amalan bersama. #malan yang diterima ini seterusnya dijadikan Budaya dalam kehidupan mereka. Kebudayaan juga ditakri%kan sebagai keseluruhan cara hidup masyarakat yang merangkumi cara bertindak, berkelakuan dan ber%ikir. Kebudayaan dapat dibahagikan kepada & benda iaitu!

Kebendaan Bukan Kebendaan Kebudayaan berbe'a dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. (amun begitu, terdapat juga beberapa persamaan yang ujud dalam masyarakat dari segi bahasa, objek kebendaan, amalan agama, sistem kekeluargaan, nilai kesenian dan lain)lain. Persamaan ini dikenali sebagai Pola Kebudayaan Sejagat. *erdapat & peranan utama bagi pembentukan kebudayaan baru yang boleh diterima oleh komuniti setempat. *ujuan utamanya adalah untuk membina imej negara ke arah me ujudkan keperibadian serta identiti. Budaya juga merupakan sesuatu yang di arisi dari satu generasi ke generasi yang lain. (amun begitu, Budaya sering berubah mengikut peredaran masa yang dapat diterima secara kolekti% oleh masyarakat. Menurut (ik Sa%iah +aji #bdul Karim, Budaya adalah tenaga %ikiran, usaha rohani atau kuasa yang menggerakkan ji a. +asrat serta nilai yang diingini itu pula seharusnya tidak bercanggah dengan kehendak masyarakat secara umumnya dan diterima serta dipersetujui untuk diamalkan bersama. (ilai tersebut akan membentuk (orma dalam masyarakat. Menurut Kamus ,e an -&../0, Budaya ditakri%kan sebagai kemajuan %ikiran, akal budi, cara ber%ikir, kelakuan, dll. Budaya juga diklasi%ikasikan sebagai satu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial, susunan organisasi ekonomi, politik, agama, kepercayaan, adat resam, sikap dan nilai. Sementara itu, dalam ,ictionary o% Philosophy -11120, turut dijelaskan maksud Budaya sebagai! *he ay o% Philosophy -11120, *he ay o% li%e o% people, including their attitudes, $alues, belie%s, arts, sciences, modes o% perception and habits o% thought and acti$ity.

#malan yang dibentuk ini akan menentukan hala tuju bersama dalam

masyarakat berkenaan. Pro%. Mohd *aib 3sman -11440 memperlihatkan budaya sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampu memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta menyesuaikan diri dengan alam sekeliling. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi -11450, bersepakat baha a Budaya merupakan alat penghasilan karya seni, rasa serta penciptaan dalam sesebuah masyarakat. Menurut 6.,. *ylor -11570, Budaya merupakan keseluruhan kompleks yang mengandungi ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, undang)undang, adat serta amalan kebiasaan yang lain. 8ni merujuk kepada perkataan Bourdieu yang memba a maksud satu proses sosial yang membolehkan Budaya dan struktur sosial saling berinteraksi. (ilai dalam masyarakat adalah terlalu kompleks. Proses Sosialisasi akan turut membantu memperkembang Budaya yang terdiri daripada 9atar Bangsa dan #gama. 9.#. :hite -11/20, menjelaskan baha a Budaya merupakan satu pola tingkah laku, objek, alat, idea, sentimen, yang bergantung kepada simbol)simbol. *indakan dan *ingkah 9aku tersebut akan menunjukkan nilai yang diterima secara bersama oleh setiap indi$idu yang terdapat dalam masyarakat. Kroeber ; Kluckohn -11/50, berpendapat baha a Budaya sebagai sebagai satu 6ntiti yang mengandungi pola 8mplisit serta 6ksplisit tentang tingkah laku yang diperoleh dan di ariskan melalui Simbol serta berbentuk Material. Malino sky -112/0, dalam bukunya <# Scienti%ic *heory o% =ulture>, mengkelaskan Budaya sebagai suatu tindak balas terhadap keperluan manusia. Budaya merupakan keseluruhan aspek kemanusiaan dari segi sejarah, kesusteraan, institusi politik, mu'ik, lukisan, %alsa%ah, dll. Budaya secara umumnya adalah cara atau gaya hidup sesebuah masyarakat atau bangsa. Budaya merujuk kepada satu cara hidup yang diamalkan oleh kebanyakan orang termasuk pemikiran, nilai kepercayaan, pandangan dan tabiat ber%ikir seseorang dalam menghadapi sesuatu situasi.

Budaya juga boleh dikaitkan dengan pengalaman interaksi sosial indi$idu dengan masyarakat sekelilingnya. Budaya adalah hak masyarakat yang akan menentukan bentuk tingkah laku mereka. ,alam konteks pendidikan semasa, Budaya di sekolah merupakan sebahagian daripada Budaya masyarakat. Murid)murid akan dididik untuk berbudaya sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat. Budaya dalam masyarakat juga akan mempengaruhi Budaya di sesebuah sekolah. #dalah menjadi tanggungja ab murid untuk menerapkan nilai)nilai pendidikan yang mempunyai (ilai Material dan Bukan Material. ?uru seharusnya merealisasikan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan murid yang bakal memberikan sumbangan kepada pembangunan masyarakat tanpa menyalahi Budaya yang diterima bersama. ,alam kepelbagaian kelompok murid di Malaysia, Budaya meliputi aspek lokasi, pekerjaan ibu bapa, pendidikan, status ekonomi, sosial, keturunan, kuasa politik, bangsa, bahasa, adat resam, kepercayaan dan jantina. Budaya dalam masyarakat dikatakan melibatkan keseluruhan aspek yang mengandungi unsur Budaya @akyat #sal. *erdapat Ansur Budaya #sing dari kaum lain yang sesuai dan yang tidak bercanggah, diterima dalam Budaya masyarakat di Malaysia. Budaya merupakan aspek kepunyaan bersama yang dikongsi oleh semua rakyat. Budaya yang terdapat dalam sesuatu kelompok mempunyai ciri)ciri berikut! i. boleh dipelajari ii. boleh dikongsi iii. bersi%at sejagat i$. boleh di arisi $. sentiasa berubah $i. mempunyai unsur simbolik $ii. mempunyai pandangan semesta

Pemupukan Kesedaran Kebangsaan dan Kenegaraan dalam kalangan murid berasaskan ciri)ciri kerohanian, kemanusiaan, spiritual dan mental. ?uru perlu menerapkan nilai murni dalam masyarakat supaya mereka kelak dapat menyesuaikan diri dengan Budaya masyarakat. Kita perlu menyatukan penduduk berbilang etnik yang mempunyai Budaya berlainan di ba ah satu bentuk 8dentiti (asional yang khusus tetapi dapat diterima oleh hampir semua golongan etnik di negara ini. Pengalaman penjajahan telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap masyarakat kita. 8lmu Kolonial telah mencipta himpunan maklumat dan analisis mengenai 6tnisiti iaitu 6tnik. Masalah Perhubungan yang timbul di kalangan 6tnik adalah berpunca daripada 8nteraksi Sosial yang tidak mesra serta kebudayaan yang berbe'a)be'a. Benis dan ,emogra%i Kelompok Kelompok Sosial dide%inisikan sebagai dua indi$idu atau lebih, yang berinteraksi, saling bergantung dan saling bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Kelompok bersi%at! "ormal dan *idak "ormal Kelompok "ormal merujuk kepada kelompok yang ditentukan oleh Struktur 3rganisasi serta Pengkhususan *ugas -,i$ision o% 9abour0 untuk mencapai objekti% 3rganisasi. Klasi%ikasi Kelompok dalam sesuatu masyarakat dapat diklasi%ikasikan kepada beberapa kumpulan! i. Kelompok *ugas! Bersama)sama menyelesaikan sesuatu tugas. ii. Kelompok Kepentingan! 8ndi$idu sasaran khusus. iii. Kelompok Persahabatan! Kelompok yang ditetapkan secara bersama)sama kerana memiliki satu atau lebih si%at yang sama. #lasan orang untuk saling bergantung dan bergabung dalam kelompok adalah seperti berikut! bekerjasama untuk mencapai

i. Keamanan ii. Status iii. +arga ,iri i$. #%iliasi! -,apat memenuhi keperluan Sosial0. $. Kekuatan $i. Pencapaian *ujuan Pengelasan Kelompok @as dalam masyarakat pula boleh dilihat kepada beberapa bahagian seperti!) i. =aucasoid) -3rang)3rang 6ropah0 ii. (egroid) -3rang)3rang Kulit +itam0 iii. Mongoloid) -3rang)3rang #sia0 i$. #merican 8ndian)-3rang #sli #merika0 $. #ustroloid)-3rang #sli #ustralia0 #ntara permasalahan yang dikenalpasti telah diringkas seperti berikut!) i. Perbe'aan Pencapaian ii. Burang Sosial iii. Monopoli i$. Budaya i$. Pengekalan 8dentiti $. Prasangka $i. 6thnocentrisme $ii. Stereotaip Pengelompokan masyarakat ini juga boleh dibincangkan secara bersama dengan ,emogra%i. #chille ?uillard -144/0, pertama menggunakan istillah ,emogra%i ini dalam karyanya yang berjudul 6lements o% +uman Statistics or =omparati$e ,emography. Kata ,emogra%i berasal dari bahasa Cunani demos bermaksud penduduk di sesuatu ka asan. ?ra%ein pula bermaksud menulis tentang sesuatu perkara. ,emogra%i Kelompok merupakan analisa statistik terhadap jumlah dan komposisi penduduk di sesuatu ka asan.

Kajian Sainti%ik dan Statistikal meliputi soal "ertiliti -kelahiran0, Mortaliti -Kematian0, Perkah inan serta 8migrasi dan bagaimana komponen ini berubah mengikut masa serta mempengaruhi sai' dan taburan penduduk manusia. ,emogra%i Kelompok di Malaysia pula terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. ?olongan Bumiputera Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, suku kaum etnik di Sabah serta suku kaum etnik di Sara ak. Masyarakat di Malaysia boleh diklasi%ikasikan kepada pelbagai bangsa dan kelompok iaitu Melayu -/5D0, =ina -&/D0, 8ndia -7D0, Suku kaum etnik di Sabah dan Sara ak ialah sebanyak -15D0. Penduduk utama Malaysia adalah akibat pembentukan Masyarakat Majmuk. Masyarakat Majmuk terdiri daripada etnik Melayu, =ina, 8ndia, 3rang #sli dan Suku Kaum di Sabah dan Sara ak. Penduduk #sal atau Melayu yang mendiami alam Melayu ini telah membina asas peradaban yang mantap sebelum bertembung dan melalui Proses ,i%usi Budaya. -Menerima Budaya orang lain ke dalam Budaya sendiri0. Peradaban 8slam serta Peradaban 8ndia amat mempengaruhi pembangunan peradaban Melayu di #sia *enggara. ,i Sabah, terdapat kira)kira &E suku kaum etnik manakala di Sara ak terdapat kira)kira 17 suku kaum etnik yang menetap di sini. *erdapat kira)kira 52 Suku Kaum etnik yang terdapat di Malaysia. Pada tahun&..2, terdapat jumlah orang #sli seramai 151, &E. orang. 6konomi orang #sli masih lagi berasaskan pertanian dan sara diri. Malaysia meletakkan Perpaduan (asional sebagai matlamat akhirnya. Matlamat akhir proses penyatuan ini ialah terbentuknya satu Bangsa Malaysia yang terdiri daripada satu masyarakat berbilang etnik yang bersatu padu, sejahtera dan mempunyai identiti nasional tersendiri. Proses perpaduan negara dalam kalangan negara yang berbilang etnik di akili oleh parti politik etnik masing)masing. Mereka mengamalkan budaya, agama, bahasa dan orientasi pemikiran masing) masing.

Perbe'aan inilah dikatakan sebagai penghalang kepada masalah dalam proses penyatuan, perpaduan dan pembinaan bangsa Malaysia. *eori +ubungan Kaum merupakan teori yang terdapat dalam menyatupadukan masyarakat Malaysia dan membentuk hubungan atau kepelbagaian kaum. Peringkat proses seterusnya dinamakan! Sergresi. +ubungan yang bersi%at Pemisahan antara etnik dalam sebuah negara seperti pemisahan ka asan tempat tinggal, sistem persekolahan, pengangkutan dan kemudahan a am. #komodasi adalah satu keadaan yang mana kelompok yang berkon%lik bersetuju untuk menghentikan kon%lik apabila adanya interaksi secara aman. Masyarakat Majmuk hidup berdekatan, saling bekerjasama tetapi tidak bersatu padu. Mereka hidup secara harmoni dan menghormati antara satu sama lain. -"urni$al, 11510. Proses ini berlaku apabila etnik)etnik menyedari tentang kepentingan norma dan nilai mereka antara satu sama lain, namun mereka tetap mempertahankan Budaya hidup masing)masing. 8nstitusi)8nstitusi tertentu seperti ekonomi dan pendidikan saling bergantungan antara satu sama lain. =ontohnya, negara S it'erland. (egara S it'erland mempunyai hubungan etnik bersi%at #komodasi, di mana etnik)etnik di dalamnya seperti 6tnik Berman, Peranchis dan 8tali saling membuat penyesuaian antara satu sama lain dan hidup dalam keadaan aman. #kulturasi pula merupakan satu proses yang kadang kala dikenali sebagai #similasi Budaya yang terjadi apabila manusia dalam Kumpulan Minoriti menerima norma, nilai dan pola)pola tingkah)laku dan Budaya dari ?olongan Majoriti. Proses ini merupakan proses meminjam dan menerima unsur)unsur Budaya golongan Majoriti, tanpa mengubah unsur)unsur Budaya #sal. #similasi adalah Proses Percantuman dan Penyatuan antara kelompok dan indi$idu yang berlainan kebudayaan dan identiti supaya mempunyai identiti yang sama. ujud satu kelompok yang

#malgamasi Budaya merupakan satu proses yang terjadi apabila Budaya dan @as bercampur untuk membentuk jenis)jenis Budaya dan @as yang baru. =ara utama untuk menentukan Proses #malgamasi terjadi ialah Perkah inan =ampur antara 6tnik dan @as. Perbe'aan Sosio)6konomi, Budaya, Segregasi, Pemisahan "i'ikal, #gama, ,asar Kerajaan,dll turut menjadi %aktor penghalang ketara. Pelbagai usaha Sosial dan Kebudayaan turut diadakan oleh kerajaan bagi mencapai matlamat pembentukan Budaya ini. Pelbagai usaha sosial dan Kebudayaan turut diadakan oleh kerajaan bagi mencapai matlamat pembentukan Budaya ini. #ntaranya memperkenalkan Konsep Kebudayaan (asional. Penggunaan Bahasa Melayu sebagai Bahasa @asmi dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan telah diakui dan diterima oleh semua lapisan masyarakat. Peristi a 1E Mei 1121 telah menjejaskan hubungan antara etnik. Kemajuan ekonomi sahaja tidak memadai tanpa pembangunan ekonomi yang seimbang. Kementerian Pelajaran perlu bertanggungja ab memupuk semangat perpaduan sejak dari bangku sekolah lagi. Murid perlu diberikan kesedaran tentang kepentingan memahami hubungan 6tnik. #ntara usaha yang telah dijalankan ke arah memupuk Perpaduan (asional yang telah dijalankan oleh kerajaan adalah! i. Penubuhan Babatan Perpaduan (egara ii. @ukun (egara iii. ,asar 6konomi Baru i$. ,asar Pendidikan Kebangsaan $. ,asar Kebudayaan Kebangsaan $i. ?abungan Parti)Parti Politik. $ii. 8ntegrasi antara :ilayah. $iii. 8ntegrasi SabahFSara ak. Semenanjung Malaysia dengan

Asaha kerajaan -*op),o n0 sahaja tidak memadai tetapi mesti digenapkan dengan usaha yang berbentuk -bottom)up0 menerusi kerjasama dan sumbangan daripada sektor s asta, sektor komuniti dan semua parti politik. +ubungan antara Kumpulan Kelas Sosial yang berbe'a seperti Kelas #tasan, Kelas Menengah serta Kelas Ba ahan perlu ditingkatkan. +ubungan 6tnik merupakan satu ciri penting yang mencorakkan Sistem Sosial di Malaysia. :alaupun tahap Perpaduan (asional di negara kita sukar diukur, Malaysia berjaya me ujudkan hubungan etnik yang harmonis. #bdul @ahman 6mbong -&..10, menjelaskan baha a bangsa yang terdiri daripada semua kaum di Malaysia yang terbentuk dalam sejarah dan mempunyai perasaan sebangsa dengan nama Kolekti% -Bangsa Malaysia0 yang sama serta berkongsi ilayah, ekonomi, Budaya dan nasib masa depan dengan rupa bangsa yang sepunya. Pembinaan (egara Bangsa -(ation Building0 melibatkan satu proses yang panjang dan merupakan satu keperluan bagi Malaysia. . Pembinaan (egara Bangsa -(ation Building0 memerlukan penyertaan menyeluruh setiap anggota masyarakat dan penglibatan sepenuhnya jentera kerajaan. . Satu (ilai dikongsi bersama perlu di ujudkan dan dihargai oleh seluruh arganegara Malaysia.

Ketaksamaan Peluang Pendidikan - (ota 0

Pengenalan @akyat Malaysia cukup bertuah kerana kerajaan di ba ah Kementerian Pelajaran begitu prihatin terhadap masalah dan isu)isu pendidikan serta sedaya upaya menyediakan peluang pendidikan yang terbaik dan bertara% dunia kepada seluruh rakyat. Pelbagai isu pendidikan termasuklah isu guru, pelajar dan in%rastruktur pendidikan diberi cukup perhatian. Selain itu, dasar)dasar yang digubal seperti Pelan 8nduk Pembangunan Pendidikan yang dibentang di Parlimen turut memperkukuhkan lagi pendidikan di Malaysia. Petikan dari ucapan mantan Menteri Pendidikan Malaysia, Cang Berhormat ,ato Seri +ishamuddin bin *un +ussein yang dibuat sempena perutusan tahun baru &..2 jelas menterjemahkan misi dan $isi kementerian yang sedaya upaya merapatkan jurang pendidikan agar tidak ada golongan yang tercicir dari arus pembangunan negara. (amun begitu, masih terdapat ketaksamaan peluang pendidikan kepada setiap rakyat dan etnik di Malaysia.

Masalah ketaksamaan peluang pendidikan ini dibincangkan kepada beberapa %aktor penyumbang masalah termasuklah! Kelas sosial Bantina Kumpulan minoriti Murid berkeperluan khas 8su)isu ketaksamaan peluang pendidikan

Perbincangan kita akan lebih ber%okus kepada kelas sosial dan jantina. Bagi membincangkan topik ketidaksamaan peluang pendidikan ini, saya telah merujuk kaum =ina sebagai penanda aras. Sebagai pengenalan, masyarakat =ina adalah sebahagian daripada etnik yang bermastautin di Malaysia. Menurut laman eb :ikipedia, Masyarakat =ina adalah golongan minoriti yang menduduki hampir &/ peratus daripada keseluruhan penduduk di Malaysia. Masyarakat ini kaya dengan adat resamnya, bahasa pertuturan dan sememangnya perbe'aan dari segi budaya amat ketara bagi dua lagi masyarakat utama di Malaysia iaitu kaum Melayu dan 8ndia. Kelas sosial Secara geogra%inya, etnik =ina kebiasaannya tinggal di ka asan bandar terutama bandar)bandar besar di Malaysia termasuklah Kuala 9umpur, Pulau Pinang, 8poh dan Selangor. 8ni terbias daripada dasar penjajahan lampau British yang mengamalkan dasar pemerintahan pecah dan perintah. 3leh sebab itu, 6tnik ini mempunyai peluang pendidikan yang lebih baik berbanding kaum)kaum lain seperti Melayu yang tinggal di ka asan persisir pantai dan pedalaman serta etnik 8ndia yang tinggal di ladang)ladang dan estet. Seperti yang kita sedia maklum, isu pendidikan dari aspek prasarana lebih dititik beratkan di ka asan bandar. Selalunya, sekolah)sekolah di ka asan bandar dilengkapi dengan peralatan belajar yang lebih lengkap berbanding di luar bandar. 8ni memberi kelebihan bukan

sahaja penduduk di ka asan bandar tetapi juga dari segi etnik yang dirujuk iaitu etnik =ina. ,i pedalaman yang rata)rata diduduki oleh etnik Melayu, mereka kurang diberi pendedahan peluang pendidikan yang baik. 3leh sebab itu, mereka hanya menganggap pendidikan ini hanyalah sekadar menulis, membaca dan mengira -EM0. Setelah penguasaan asas tersebut tercapai, mereka akan lebih berminat untuk menyambung legasi ibu bapanya seperti menangkap ikan, menjual di kedai runcit dan sebagainya. 6tnik =ina mempunyai ad$antage kerana secara umumnya, penguasaan ekonomi masih lagi berada di tangan mereka. 3leh itu, mereka mempunyai pendapatan bulanan yang lebih besar berbanding kaum)kaum lain di Malaysia. 3leh sebab itu, mereka dapat menghantar anak)anak ke sekolah. Malah, mereka yang harta an pula sanggup menghantar mereka ke sekolah yang lebih baik berbanding sekolah kerajaan. Mengikut siaran berita #l)ja'eera pada &5 #pril &..1, etnik =ina di Bohor Bahru sanggup menghantar anak mereka ke Singapura semata)mata kerana inginkan pendidikan yang lebih baik berbanding di Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan. ,ianggarkan lebih /... pelajar Malaysia bersekolah di Singapura dengan berulang alik ke sana setiap hari dengan merentasi sempadan kedua)dua buah negara. 8ni menggambarkan mereka mempunyai kesungguhan yang tinggi serta ditampung pula dengan %aktor ke angan yang baik. Sudah semestinya, kaum)kaum lain di Malaysia seperti Melayu dan 8ndia rata)rata kurang berkemampuan berbuat demikian kerana kita sedia maklum, pecahan pendapatan kedua)dua kaum tersebut jauh lebih rendah berbanding etnik =ina. #ntara masalah pokok yang masih melanda Malaysia semenjak sebelum merdeka lagi adalah isu bahasa dan agama. Memandangkan etnik =ina rata)rata lebih selesa bertutur dalam bahasa ibunda mereka -malah masih ada yang tidak %asih berbahasa Kebangsaan0, mereka lebih senang memilih untuk ke sekolah jenis kebangsaan dan sekolah s asta. *umpuan utama kerajaan semestinya kepada sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan di mana setiap tahun, peruntukan yang besar diberikan kepada kedua)dua bentuk sekolah ini.

Ke ujudan sekolah jenis kebangsaan ini menyerlahkan lagi ketidaksamaan peluang pendidikan kepada setiap etnik di Malaysia. *idak dapat dina%ikan konsep diskriminasi yang ditakri%kan sebagai pandangan, pemikiran, dan kepercayaan negati% oleh seseorang atau sekelompok etnik terhadap anggota atau kelompok etnik lain masih menebal dalam kalangan masyarakat Malaysia hari ini. 8ni tergerak dek perasaan prejudis dan saling membenci akibat kecelaruan politik semasa. "aktor ini menyumbangkan masalah semakin lebarnya jurang pendidikan bagi setiap etnik di Malaysia. Sebagai contoh, di peringkat 8P*, ujud %enomena etnik =ina memberi nota yang diperoleh kepada kalangan etnik mereka sahaja. Begitu juga etnik Melayu dan sebagainya. Sebagai akibatnya, pasti terdapat perbe'aan ketara keputusan peperiksaan akhir setiap etnik. Sememangnya, sikap diskrimasi dan prejudis ini melebarkan jurang ketaksamaan peluang pendidikan. Bantina Burang ketidaksamaan peluang pendidikan antara jantina juga amat ketara. 9a'imnya, kita mendengar sesuatu kursus yang dita arkan di peringkat 8P* sering dimonopoli oleh satu)satu jantina sahaja. Sebagai contoh perandingan, kursus kejuruteraan masih dimonopoli oleh lelaki manakala perempuan masih memonopoli hampir keseluruhan kursus di 8P* termasuklah kursus perguruan. 8ni jelas membuktikan baha a ketaksamaan peluang pendidikan ketara di antara kedua)dua jantina ini. "aktor ini disokong oleh minat atau interest satu)satu jantina itu. Kaum lelaki sememangnya sesuai serta menyukai sesuatu kursus yang mencabar dari segi %i'ikal, dan ini membuatkan kursus kejuruteraan menjadi monopoli mereka. Berbe'a pula dengan perempuan yang lebih bersi%at keibuan, mementingkan ilmu teori serta kurang terhadap akti$iti lasak, mereka pasti memilih kursus yang lebih %eminin seperti bidang keguruan, kedoktoran serta kulinari. ujud dengan

Selain itu juga, minat terhadap pelajaran juga amat ketara sekali bagi kedua)dua jantina ini. Menurut data dari Pusat Matrikulasi Ani$ersiti 8slam #ntarabangsa -M=88AM0 pada tahun &..2, peratus pelajar perempuan yang layak menda%tar di M=88AM adalah sekitar 2. peratus berbanding pelajar lelaki 5. peratus. Menurut 6ncik Khair (gadiron, bekas pengarah M=88AM, %enomena ini disebabkan pelajar lelaki sebenarnya kurang berminat untuk melanjutkan pelajaran di peringkat tertiari dan memilih kerjaya yang setimpal dengan kelulusan PM@ dan SPM mereka bagi menampung keperluan harian diri. 8ni berbe'a dengan pelajar perempuan yang masih memikirkan ilmu itu penting bagi memperoleh peluang kerjaya yang lebih baik pada masa akan datang. Menurut buku karangan Syed 8smail dan #hmad Subki bertajuk Budaya dan Pembelajaran -&..10, kadar pencapaian murid perempuan di peringkat tertiari telah meningkat daripada ../ peratus pada tahun 117. kepada 5.1 peratus pada tahun 1111 sementara bagi murid lelaki adalah daripada 1.& peratus kepada 2.. peratus bagi tempoh yang sama. Peluang melanjutkan pelajaran bagi kedua)dua jantina ini juga berbe'a. Bika disingkap kembali sejarah, 'aman penjajah memperlihatkan golongan lelaki mendapat tempat dalam pendidikan kerana pada 'aman tersebut, peranan lelaki sangat meluas meliputi isu pentadbiran, ketenteraan dan kepimpinan. Berbe'a dengan perempuan yang mana hanya diberi pendidikan asas kerana peranan golongan ini masih kecil pada ketika itu. Bika dilihat dari konteks sekarang, golongan anita telah mendapat tempat di peringkat 8P* malah peratusannya lebih tinggi berbanding lelaki. (amun begitu, masih terdapat lagi stigma kuno yang mana perempuan perlu berada di rumah menguruskan rumah tangga dan tidak dibenarkan keluar mencari pekerjaan. 8ni sedikit sebanyak memberi gambaran baha a golongan anita tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Busteru itu, masih ada anita yang tidak menyambung pelajaran mereka setelah tamat di

peringkat menengah atau rendah. Kumpulan minoriti

Kumpulan minoriti dita%sirkan sebagai suatu kumpulan etnik dalam sesebuah masyarakat yang mempunyai jumlah ahli yang kecil - Syed 8smail, &..10. Kumpulan ini banyak terdapat di Sabah dan Sara ak. Kumpulan ini termasuklah golongan daripada kaum Bajau, Murud, Kada'an dan sebagainya. Kaum #sli juga termasuk dalam kalangan kumpulan minoriti. Mereka sering terpisah daripada arus pembangunan dan pendidikan amnya kerana %aktor geogra%i dan taburan penduduknya yang rata)rata tinggal di ka asan ceruk rantau dan pedalaman. Sebagai contoh, kaum asli *emiar di Pos Poi terpisah dari bandar terdekatnya Sungai Siput sejauh &. kilometer. Antuk sampai ke situ, indi$idu perlu menaiki pacuan empat roda atau sekurang)kurangnya motor scrambler untuk sampai ke penempatan orang asli tersebut. 8ni jelas membuktikan pendidikan juga sedikit terkebelakang kerana teknologi masih kurang di sana. 3leh itu, pendidikan masih lagi bukan menjadi peranan utama anak)anak daripada golongan minoriti ini. Sebaliknya, kerja)kerja untuk mencari na%kah tetap menjadi keutamaan. Kumpulan minoriti ini tidak terhad kepada isu etnik dan kaum semata)mata. ?olongan yang bermasalah disiplin seperti pelajar ponteng sekolah, menghisap rokok, kaki buli dan sebagainya juga dikaitkan dengan kumpulan minoriti. 8ni kerana mereka tergolong daripada sekelompok kecil pelajar yang bermasalah. Kebiasaannya, mereka yang bermasalah ini kurang cemerlang dalam pendidikan. 8ni ditambah lagi dengan masa yang kurang untuk membuat rujukan dan ulangkaji kerana banyak masa dihabiskan dengan kerja)kerja tidak ber%aedah tersebut. Sememangnya golongan ini harus diambil perhatian serius kerana mereka turut tergolong dalam kalangan yang tidak mendapat sama rata dalam peluang pendidikan. Murid berkeperluan khas Murid sebegini telah diberi kekurang atau kelebihan daripada manusia normal. Sememangnya, pelajar genius, lembam, do n sydrom, dan sebagainya tidak dapat mengikuti arus pendidikan normal seperti kanak)kanak dan pelajar lain. Mereka samada terlalu kehadapan atau terlalu terkebelakang dari aspek

pendidikan, perlu diberi pendidikan khas. *erdapat 7 kategori kanak)kanak istime a yang memerlukan program pendidikan khas, iaitu! Kerencatan mental Bermasalah pembelajaran Kecelaruan tingkah laku =acat pendengaran dan bermasalah komunikasi =acat penglihatan =acat %i'ikal Pintar)cerdas dan berbakat istime a ?olongan ini jika dibiarkan dengan arus pendidikan normal, sudah pasti mereka tidak mampu mengecapi erti kata pendidikan sebenar. Mereka tidak dapat menimba ilmu dengan baik malah pencapaian dalam peperiksaan juga akan sangat kurang baik. 8mplikasi terhadap indi$idu, keluarga, masyarakat dan negara Setiap tindakan atau peristi a yang berlaku pasti akan memberi implikasi secara langsung atau tidak langung kepada golongan sasaran. 8su ketaksamaan peluang pendidikan ini akan memberi kesan atau implikasi kepada indi$idu, keluarga, masyarakat dan negara. -i0 8ndi$idu Amumnya, sudah semestinya ketaksamaan peluang pendidikan ini akan membuatkan pelajar tersebut tidak selari dengan pencapaian pendidikan normal pelajar lain. Sebagai contoh, sekiranya seorang pelajar tersebut pelajar yang lemah pelajaran kerana %aktor ke angan keluarga ditambah lagi dengan tinggal di pedalaman serta kurang berminat untuk belajar pasti tidak dapat menandingi pelajar)pelajar lain yang pintar. Seterusnya, indi$idu tersebut akan tersisih daripada arus pembangunan negara, hidup dalam kejahilan, tiada masa depan yang cerah dan juga kurangnya ilmu di dada.

Mungkin juga, jika dilihat dari sudut positi%nya, indi$idu itu akan lebih berdikari. 8ni kerana indi$idu tersebut tiada kemudahan asas dan kesenangan sepertimana pelajar lain. 8ni mungkin membuatkan mereka akan lebih beruasaha untuk setara% dengan pelajar lain atau sekurang)kurangnya berdaya saing dengan yang lain. -ii0 Keluarga Kita percaya baha a pendidikan mampu mengubah nasib keluarga. Bika jurang ketaksamaan peluang pendidikan masih melebar, tidak mustahil nasib keluarga masih berada pada tahap yang sama tanpa perubahan positi%. Sebagai contoh, orang asli yang masih kurang mementingkan pendidikan kurang proakti% dalam dunia global sekarang. #kibatnya, mereka lebih senang tinggal di dalam hutan seperti dahulu. *iada kemudahan yang sempurna dan jauh sekali perkembangan teknologi. -iii0 Masyarakat 8mplikasi kepada masyarakat lebih kepada re%leks daripad implikasi kepada keluarga. #pabila kelompok keluarga yang kurang proakti% ini membentuk satu komuniti, sudah masti masyarakat tersebut terkenal dengan tidak proakti%ya, mundur dari aspek pendidikan malah tercicir daripada arus pembangunan negara. Mungkin daripada kesan yang lebih buruk lagi, masyarakat ini akan terus didiskriminasi dan tidak diambil peduli oleh masyakarat lain. -i$0 (egara Sesebuah negara bergantung penuh kepada kepakaran modal insannya. Sekiranya modal insan yang diharapkan iaitu berpendidikan dan berpengetahuan luas di samping berdaya saing dan proakti% tidak mencukupi, sudah semestinya banyak dasar)dasar yang telah digubal oleh pemerintah tidak dapat dilaksanakan. Kesan daripada hal sedemikian, negara akan menjadi mundur, tidak mampu menjadi negara yang kuat dan yang paling memalukan, kedaulatan negara akan dicabul. 8mej negara akan menjadi buruk dan semestinya pelbagai lagi andaian negati% bakal terjadi.

Kesimpulannya, isu ketaksamaan peluang pendidikan ini patut ditangani oleh bukan sahaja di pihak kerajaan, tetapi juga pihak ber ajib seperti ibu bapa, guru)guru, masyarakat sekeliling dan indi$idu itu sendiri. Semua perkara mampu ditangani selagi a'am dan tekad menjadi tunjang perjuangan

PENGENALAN
7.01 Pembangunan pendidikan di Malaysia pada peringkat awal tertumpu kepada pembinaan sekolah di bandar dan kawasan pertumbuhan ekonomi utama negara. Sekolah-sekolah di bandar dibekalkan dengan kemudahan bangunan dan peralatan yang baik dan lengkap, guru terlatih dan sumber mencukupi. Sebaliknya, peluang menikmati pendidikan bagi penduduk di luar bandar dan pedalaman amat terhad. Malah sekolah luar bandar mengalami pelbagai kekurangan daripada segi infrastruktur dan peralatan, kemudahan asas, guru serta sokongan ibu bapa dan masyarakat. Ketidaksamarataan dan jurang pendidikan ini wujud disebabkan keutamaan pada masa itu tertumpu kepada usaha memastikan lebih ramai pelajar mendapat pendidikan berbanding dengan kualiti pendidikan yang disediakan. 7.02 Selain lokasi, jurang pendidikan juga wujud antara jenis sekolah, kaum, jantina, taraf sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar. Jurang ini menyebabkan perbe aan prestasi dan pencapaian pelajar, penyediaan kemudahan fi ikal dan bukan fi ikal serta keciciran pelajar. !mpak jurang pendidikan telah menyumbang kepada keadaan tidak seimbang yang ketara daripada segi sosioekonomi antara penduduk luar bandar dan bandar. "saha menangani jurang ini terus mendapat perhatian Kerajaan sejak #ancangan Malaysia Ketiga $#MKe-%&' ( merapatkan jurang perbezaan dalam peluang-peluang pendidikan antara yang kaya dengan yang miskin serta antara wilayah dan antara kaum melalui pembahagian sumber-sumber dan kemudahan-kemudahan negara dengan lebih saksama (RMKe-3, 1976-1980) 7.03 "saha merapatkan jurang pendidikan telah berkembang pesat dan mencapai banyak kemajuan sejak #MKe-%. )alau bagaimanapun, tugas ini belum selesai dan akan terus diberi keutamaan dalam #MKe*.

DASAR DAN MATLAMAT


7.04 +asar KPM adalah untuk merapatkan jurang pendidikan antara lokasi, tahap sosioekonomi dan tahap keupayaan pelajar. Matlamat KPM adalah untuk memastikan semua sekolah dan pelajar mempunyai peluang dan keupayaan yang sama untuk cemerlang termasuklah daripada SK dan SJK. KPM telah mengenal pasti jurang pendidikan yang perlu dirapatkan supaya akses, ekuiti dan kualiti dapat ditingkatkan, iaitu' Jurang bandar dan luar bandar Jurang antara bandar dan luar bandar merujuk kepada ketidaksamarataan daripada segi penyediaan infrastruktur dan penempatan guru terutama di Sekolah Kurang Murid $SKM&, sekolah ,rang -sli dan sekolah di pedalaman. Jurang digital Jurang digital merupakan perbe aan daripada segi akses kepada kemudahan !./ antara lokasi dan penguasaan kemahiran !./ di kalangan pelajar dan guru. Jurang antara taha !n"a aian !la#ar Jurang antara tahap pencapaian pelajar merujuk kepada kesulitan menguasai %M, kegagalan mencapai standard minimum dan pelajar berisiko tinggi untuk cicir daripada sistem pendidikan.

Jurang antara !la#ar n$r%al dan !la#ar b!r&! !rluan &ha' Jurang antara pelajar normal dan pelajar berkeperluan khas merujuk kepada perbe aan penyediaan pelbagai kemudahan yang sesuai untuk menyokong proses p0p pelajar berkeperluan khas termasuklah yang kurang upaya, pintar cerdas dan berbakat. Jurang '$'i$!&$n$%i Jurang sosioekonomi merujuk kepada perbe aan daripada segi tahap kesihatan, disiplin, kebajikan pelajar dan kemiskinan termasuklah kemiskinan dalam bandar. 7.0( KPM akan merapatkan jurang pendidikan dengan memberi fokus kepada' ) membangunkan infrastruktur dan kemudahan pendidikan di kawasan luar bandar terutamanya di Sabah dan Sarawak1 ) meningkatkan kadar penyertaan pelajar dan mengurangkan risiko keciciran1 ) meningkatkan bilangan guru terlatih dan mengikut opsyen di kawasan pedalaman1 ) menambah baik sistem pengagihan bantuan kepada pelajar miskin, berkeperluan khas dan kumpulan minoriti1 dan ) membaikpulih dan meningkatkan infrastruktur SKM termasuk SK dan SJK yang terpilih.

STAT*S SEMASA+ ,A-ARAN DAN T*MP*AN DALAM RM.e/0


Taburan S!&$lah dan Pra'arana 7.01 Pada tahun 2334, terdapat 4,355 $66.78& buah sekolah rendah dan 5*2 $%*.38& buah sekolah menengah di luar bandar. Sekolah rendah dan menengah khususnya di luar bandar masih kekurangan infrastruktur serta kemudahan pendidikan $#ajah 5.9 dan 5.2&. /erdapat 4,*49 $57.%8& sekolah rendah dan 753 $:2.*8& sekolah menengah berusia melebihi %3 tahun dan memerlukan penyelenggaraan tinggi. KPM akan terus memastikan sekolah khususnya di luar bandar dilengkapkan infrastruktur mengikut standard minimum dan diselenggarakan, sekolah usang dan daif dinaiktaraf dan dibaik pulih supaya lebih selamat dan kondusif serta disediakan kemudahan asas. 7.07 +i kalangan sekolah tersebut, terdapat 565 buah sekolah rendah dan 27 buah sekolah menengah yang masih belum mempunyai bekalan elektrik 2: jam. Janakuasa yang dibekalkan pula berkuasa rendah dan tidak mencukupi untuk menampung penggunaan !./ di sekolah, di samping menghadapi kesukaran mendapatkan bekalan diesel terutama sekolah-sekolah yang jauh di pedalaman. .abaran KPM adalah untuk membekalkan janakuasa yang berkuasa tinggi iaitu %3-%4K;a, menyediakan mekanisme penyelenggaraan janakuasa dan pembekalan diesel agar sekolah-sekolah ini dapat memanfaatkan penggunaan !./ sepenuhnya untuk p0p. 7.02 Kebanyakan sekolah mempunyai bekalan air awam kecuali di 9,495 sekolah rendah dan 67 sekolah menengah. <agi sekolah-sekolah tersebut, bekalan air disediakan melalui kaedah bekalan air gra=iti, penuaian hujan $rain har=esting& dan telaga tiub $tube well&. <ekalan air gra=iti menggunakan air dari sungai atau air terjun manakala penuaian hujan pula menggunakan air tadahan hujan. /erdapat beberapa cara untuk menjana air dari telaga tiub iaitudengan menggunakan genset, pam, penapisan atau reverse osmosis. 7.00 Sebanyak 9,6%* buah sekolah rendah tidak mempunyai bilik sains, dan :2 buah sekolah masih menumpang di sekolah lain. <agi sekolah menengah, 9%7 buah tidak mempunyai makmal komputer, 24 buah tidak mempunyai makmal sains dan 26 buah masih menumpang di sekolah lain. /erdapat juga sekolah yang beroperasi dalam dua sesi iaitu 747 sekolah rendah dan 5:7 sekolah menengah. S!&$lah .urang Murid 7.10 Sehingga tahun 2334, terdapat 2,269 $2*.58& sekolah rendah yang dikategorikan sebagai SKM, iaitu sekolah yang enrolmennya kurang daripada 943 orang. >ampir *3 peratus SKM ini berada dalam keadaan daif dan menghadapi masalah kekurangan peruntukan, kemudahan dan guru terlatih. ?orma perjawatan sedia ada tidak bersesuaian dengan keperluan SKM seperti ketiadaan perjawatan guru pemulihan. Selain itu, penempatan guru di SKM sukar dilakukan kerana kebanyakannya berada jauh di pedalaman. Jumlah murid yang terlalu kecil pula menyebabkan SKM mengamalkan pengajaran kelas bercantum atau multigrade teaching iaitu mengajar sebuah kelas yang terdiri daripada pelbagai tahun persekolahan Taburan Guru

7.11 /erdapat seramai 9*3,%%6 orang guru di sekolah rendah dan 9%6,4*7 orang guru di sekolah menengah. +aripada jumlah ini, 94,::: guru di sekolah rendah dan 2,7*4 guru di sekolah menengah ialah @uru Sandaran /idak /erlatih $@S//&, guru dalam latihan dan guru sambilanAsementara. KPM menghadapi kesukaran menempatkan guru-guru terlatih dan berpengalaman, terutamanya bagi mata pelajaran kritikal di kawasan luar bandar dan pedalaman. <agi menyelesaikan masalah ini, KPM melaksanakan program Batihan Perguruan <erasaskan Sekolah $BP<S& dan pengambilan @S//. .abaran KPM adalah untuk memastikan guru terlatih mengikut opsyen ditempatkan di semua sekolah di kawasan luar bandar dan pedalaman bagi memastikan p0p berjalan dengan lancar dan berkesan. Jurang Digital 7.12 Perkembangan pesat teknologi maklumat dan komunikasi $!./& menuntut KPM mengurangkan jurang digital yang wujud di kalangan murid dan guru terutamanya di sekolah luar bandar dan pedalaman. +alam #MKe- 7, KPM telah' ) menyediakan infrastruktur seperti makmal atau bilik komputer1 perkakasan seperti komputer, komputer riba, projektor B.+ dan pelayan $ser=er&1 ) membangunkan perisian khusus dan program /; Pendidikan bagi membantu p0p1 ) melatih guru bagi meningkatkan kompetensi mengintegrasikan !./ dalam p0p1 dan ) melatih pentadbir sekolah menggunakan !./ dalam pengurusan. <agi memastikan pembudayaan !./ juga berlaku di luar bandar, KPM telah menghubungkan sekolah dengan akses jalur lebar melalui kerjasama Kementerian /enaga -ir dan Komunikasi $K/-K& serta merangkaikan infrastruktur dan perkakasan !./ melalui rangkaian setempat atau teknologi tanpa wayar. 7.13 .abaran KPM adalah untuk memastikan agar infrastruktur, perkakasan, perisian dan latihan yang mencukupi diberi kepada sekolah-sekolah di kawasan luar bandar yang kurang terdedah dengan !./ berbanding kawasan bandar. +alam program pembestarian sekolah, semua sekolah luar bandar akan dilengkapkan dengan makmal komputer, bilik komputer dan perkakasan yang mencukupi. Sekolah-sekolah juga akan dirangkaikan dengan akses jalur lebar School?et dan bagi sebahagian sekolah di luar bandar dan pedalaman, pusat akses akan dibina. Pada waktu yang sama, KPM akan menambah baik kaedah penyampaian program /; Pendidikan dan merintis penggunaan =ideo teleconferencing sebagai kaedah untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dan bahan-bahan p0p kepada pelajar dan guru di kawasan pedalaman. .adar P!n3!rtaan 7.14 Kadar penyertaan pelajar dalam sistem pendidikan adalah sebanyak *6.3 peratus bagi sekolah rendah, 7:.: peratus bagi sekolah menengah rendah dan 59.5 peratus bagi sekolah menengah atas. .abaran KPM adalah untuk meningkatkan kadar penyertaan di sekolah rendah dan menengah khususnya di kalangan ,rang -sli dan kaum minoriti. P!ngua'aan 3M 7.1( Kegagalan menguasai %M dikenal pasti menyebabkan defisit akademik kumulatif dan perbe aan tahap pencapaian di kalangan pelajar. )alaupun murid /ahap ! yang mengalami defisit akademik telah berkurangan daripada *.9 peratus pada tahun 233% kepada 5.5 peratus pada tahun 233:, ia masih berada di atas paras normal iaitu 4 peratus bagi sesuatu sistem pendidikan. <agi mengatasi masalah ini, KPM telah melaksanakan program rintis Kelas <ermasalah Pembelajaran #ingan K<S# di 59 buah sekolah pada tahun 233:. Pada tahun 2336, program ini diganti dengan Kelas !nter=ensi -wal Membaca dan Menulis $K!-2M& bagi murid /ahun 9. Murid yang tidak melepasi standard yang ditetapkan akan mengikuti Kelas Pemulihan Khas. .abaran KPM adalah untuk meminimumkan defisit akademik terutama di negeri dan lokasi yang masih tinggi kadarnya. Penguasaan %M akan terus dipertingkatkan melalui peluasan dan peningkatan Program Pemulihan dengan menyediakan @uru Pemulihan Khas /erlatih, <ilik Pemulihan Khas dan peruntukan yang mencukupi. .adar .!"i"iran 7.11 Kadar keciciran di sekolah rendah dan menengah telah menunjukkan penurunan sepanjang tempoh #MKe-7. <agi sekolah rendah, kadar keciciran telah menurun daripada 23,463 $:.28& murid bagi kohort 9**5A2332 kepada *,59% $9.*8& murid bagi kohort 2333A2334. <agi sekolah menengah, kadar keciciran telah menurun daripada 63,:9% $9:.48& pelajar bagi kohort 9**7A2332 kepada :%,476 $93.%8& pelajar bagi kohort 2339A2334. Kadar keciciran di sekolah rendah ialah 9.* peratus di bandar

dan 9.2 peratus di luar bandar bagi kohort 9***A233:. Manakala, pada peringkat menengah kadar keciciran ialah sebanyak 93.9 peratus daripada sai kohort di bandar dan 96.5 peratus daripada sai kohort di luar bandar bagi kohort 2333A2334. 7.17 )alau bagaimanapun, data yang ada menunjukkan jumlah pelajar yang cicir dan terkeluar daripada sekolah di bawah KPM sahaja. +ata tidak mengambil kira pelajar yang telah menyambung persekolahan di sekolah-sekolah di luar KPM seperti di Sekolah -gama ?egeri, Sekolah -gama #akyat, Sekolah Swasta, Sekolah -ntarabangsa atau ke luar negara. .abaran KPM adalah untuk mengenal pasti jumlah keciciran sebenar daripada sistem pendidikan negara dan mengurangkan kadar keciciran pada semua peringkat pendidikan. P!ndidi&an P!la#ar -!r&! !rluan .ha' 7.12 KPM juga menyediakan peluang pendidikan kepada pelajar kurang upaya yang terdiri daripada pelajar bermasalah penglihatan, pendengaran dan pembelajaran. Pelajar yang dikategorikan bermasalah pembelajaran ialah mereka yang mengalami masalah kognitif ringan, masalah tingkah laku, autisme, sindrom down, -ttention +eficit +isorder $-++&, -ttention +eficit >yperacti=ity +isorder $-+>+& dan masalah pembelajaran khususnya disleksia. Sehingga 2334, terdapat 27 Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas $SKPK&, dua Sekolah Menengah Pendidikan Khas $SMPK&, dua Sekolah Menengah Pendidikan Khas ;okasional $SMPK;& dan *5% Program Pendidikan Khas !ntegrasi. 7.10 Program Pendidikan Prasekolah Khas diwujudkan pada tahun 233: di semua SKPK. +alam tahun 2334, sebanyak %2 Program Pendidikan Khas !ntegrasi untuk pelajar bermasalah pembelajaran diwujudkan di sekolah harian biasa. Kanak-kanak kurang upaya memasuki sistem pendidikan KPM seawal umur :C tahun, iaitu pada peringkat prasekolah jika ada kekosongan. Kanak-kanak kurang upaya yang berusia kurang daripada : tahun mendapat pendidikan inter=ensi awal di pusat kelolaan Kementerian Kesihatan atau di Pusat Pemulihan +alam Komuniti $P+K& anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah Kementerian Pembangunan )anita, Keluarga dan Masyarakat atau di pusat-pusat kelolaan badan sukarela. P+K juga menyediakan pendidikan kepada pelajar kurang upaya dengan lebih daripada satu jenis kecacatan kerana pada ketika ini, KPM hanya menyediakan pendidikan bagi pelajar yang mempunyai satu jenis kecacatan sahaja serta boleh mengurus diri seperti yang tertakluk dalam Peraturan Pendidikan $Pendidikan Khas& 9**4. KPM akan berusaha menyediakan kemudahan yang sesuai agar lebih ramai pelajar kurang upaya yang kini ditempatkan di P+K mendapat pendidikan formal di sekolah-sekolah anjuran KPM. 7.20 Kepakaran pendidikan bagi pelajar kurang upaya telah berkembang dengan pesat di negara-negara maju terutama bagi pelajar yang mengalami -++, -+>+, disleksia atau lain-lain permasalahan. Pelajar ini memerlukan pendekatan spesifik bagi menangani masalah dengan berkesan, contohnya tidak dinaikkan kelas secara automatik. +i samping KPM, terdapat juga sekolah antarabangsa yang menyediakan program bagi pelajar kurang upaya. 7.21 KPM perlu mempertimbangkan untuk menyediakan perkhidmatan pendidikan kepada pelajar kurang upaya yang mempunyai sekurang-kurangnya dua jenis kecacatan dan menambah baik program yang bersesuaian dengan kategori permasalahan pelajar terbabit. KPM juga menghadapi cabaran untuk memastikan pelajar berkeperluan khas mendapat lebih peluang mengikuti pendidikan aliran akademik dan =okasional. 7.22 KPM perlu menyediakan lebih banyak infrastruktur, kemudahan dan program pendidikan khas yang rele=an. KPM akan memperluas dan mem-pertingkatkan pengisian Program Khas !ntegrasi <ermasalah Pembelajaran, menyediakan guru pendidikan khas terlatih dan pembantu pengurusan murid yang mencukupi, menyediakan pentaksiran alternatif, menyediakan kemudahan !./ yang sesuai, menjalin perkongsian pintar dengan badan sukarela dan Kementerian lain yang juga menyediakan perkhidmatan untuk pelajar kurang upaya. 7.23 Kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat $gifted and talented& memerlukan program yang khusus bagi memenuhi keperluan mereka. .abaran KPM adalah untuk menyediakan kurikulum yang sesuai bagi kanak-kanak pintar cerdas dan menyediakan Sekolah Seni bagi mereka yang berbakat dan cenderung kepada bidang kesenian. .!%i'&inan dala% -andar 7.24 @olongan berpendapatan rendah di bandar biasanya berada di luar tahap kelayakan untuk diberi bantuan tambahan daripada KPM. )alau bagaimanapun, kos sara hidup yang tinggi di bandar menyebabkan anak-anak daripada kalangan keluarga ini juga memerlukan bantuan sama seperti anakanak daripada kalangan keluarga miskin di luar bandar. Selain menerima bantuan daripada KPM

seperti <uku /eks, #ancangan Makanan /ambahan dan K)-PM, pelajar-pelajar ini juga mendapat bantuan daripada pihak luar KPM. Pihak luar KPM ini termasuklah Pusat Pungutan Dakat, badan-badan korporat dan badan-badan bukan kerajaan. .abaran KPM adalah untuk menyediakan lebih banyak bantuan bagi pelajar kumpulan ini. -antuan dan Pr$gra% S$&$ngan 7.2( KPM memperuntukkan lebih daripada #M9.3 bilion setiap tahun bagi membantu pelajar dari keluarga miskin dan golongan kurang upaya melalui pelbagai program bantuan seperti' Ran"angan Ma&anan Ta%bahan 4RMT5 dan Pr$gra% Su'u S!&$lah 4PSS5 #M/ telah dilaksanakan mulai tahun 9*5* sebagai langkah untuk menyediakan bantuan makanan berkhasiat kepada murid miskin. Mulai tahun 233%, murid-murid ini juga menerima susu segar melalui PSS. Kriteria pemilihan murid yang layak menerima #M/ dan PSS adalah daripada keluarga berpendapatan kurang #M:33 atau per kapita #M73 dan ke bawah. Seramai 533,333 murid menerima #M/ manakala anggaran 443,333 murid menerima PSS setiap tahun. <agi murid negeri Sabah, PSS dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan negeri. .u% ulan 6ang A%anah P!la#ar Mi'&in 4.6APM5 K)-PM diwujudkan berikutan pelaksanaan +asar Pendidikan )ajib pada tahun 233% untuk membantu murid miskin membayar yuran dan membeli pakaian seragam agar tidak tercicir daripada sistem persekolahan akibat kemiskinan. Pada tahun 2334, seramai %43,333 murid sekolah rendah diberi bantuan K)-PM. -antuan Ma&anan A'ra%a Pada tahun 2334, sebanyak 263,333 pelajar sekolah rendah dan menengah diberi kemudahan makanan asrama. Syarat kelayakan adalah pendapatan isi rumah #M9,333 dan ke bawah. -antuan P!r#alanan dan P!ngang&utan Murid KPM menyediakan bantuan perjalanan dan pengangkutan untuk kemudahan pelajar. <agi S<P, bantuan diberikan kepada pelajar dalam bentuk tambang pergi dan balik dari rumah ke sekolah dan sebaliknya. Sekolah yang mempunyai asrama harian menggunakan peruntukan ini untuk program lawatan dan sebagai tambang ke sekolah agama atau ke masjid. <agi sekolah-sekolah lain, bantuan ini digunakan untuk menyokong program lawatan sambil belajar. Ja&!t .!'!la%atan KPM menyediakan jaket keselamatan kepada pelajar yang menggunakan pengangkutan air untuk ke sekolah. <agi tahun 2334, KPM telah membekalkan %5,333 unit jaket keselamatan bernilai lebih #M9.: juta ke sekolah-sekolah. Elaun -ulanan P!la#ar .urang * a3a KPM menyediakan Elaun <ulanan Pelajar Kurang "paya sebanyak #M24 sebulan. Pada tahun 2334, seramai 23,%44 pelajar telah menerima bantuan ini. S&i% Pin#a%an -u&u T!&' 4SP-T5 SP</ disediakan kepada pelajar daripada keluarga yang pendapatan isi rumah #M2,333 dan ke bawah bagi sekolah kebangsaan serta #M9,333 dan ke bawah bagi sekolah jenis kebangsaan dan sekolah menengah. Mulai tahun 2334, SP</ telah diperluas kepada anak-anak Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. S&i% -au"ar Tui'3!n 4S-T5 KPM menyediakan bantuan S</ kepada murid sekolah rendah yang lemah dalam pelajaran Matematik, Sains, <ahasa Melayu dan <ahasa !nggeris. Sejak dilancarkan pada tahun 233:, seramai :43,333 murid telah menerima bantuan S</ setahun. -ia'i'7a .!"il P!r'!&utuan 4-.P5 dan -ia'i'7a .!la' P!r'!diaan *ni8!r'iti 4-.P*5 KPM menganugerahkan <KP dan <KP" kepada pelajar sekolah menengah yang menunjukkan prestasi akademik, kokurikulum dan sukan yang cemerlang. Setiap tahun, dianggarkan 233,333 pelajar dianugerahkan <KP dan %3,333 pelajar dianugerahkan <KP". A'ra%a 9arian KPM menyediakan asrama harian bagi mengurangkan risiko keciciran di kalangan pelajar luar bandar dan pedalaman. Sehingga kini, terdapat 9,%59 buah asrama harian yang menempatkan lebih 223,333 pelajar. JADUAL 7.1 PERUNTUKAN BANTUAN PELAJAR 2006 Kumpulan )ang #M233 juta -manah Pelajar

Miskin <iasiswa Skim Pinjaman <uku /eks Elaun ,rang Kurang "paya #ancangan Makanan /ambahan Program Susu Sekolah Skim <aucar /uisyen Pelajar Miskin Sekolah <erasrama Penuh <antuan pengangkutan <antuan makanan <antuan jaket keselamatan JUMLAH

#M233 juta #M963.: juta #M6.7 juta #M97%.2 juta #M29.7 juta #M979.* juta #M2.7 juta #M5.: juta #M4%9.6 juta #M2 juta RM 1.5 Bilion

7.26 .abaran KPM adalah untuk mengenal pasti dan mengesahkan kesahihan pelajar yang layak diberikan bantuan serta memastikan tidak berlaku pertindihan dalam pemberian bantuan dengan pihak luar KPM. KPM juga sedang berusaha untuk meningkatkan lagi jumlah bantuan kepada pelajar miskin dan meneliti kaedah untuk menambah baik sistem pengagihan bantuan-bantuan ini. -antuan Piha& Luar .PM 7.27 Kementerian dan agensi kerajaan yang lain, badan korporat, pihak swasta dan pihak media, Pertubuhan <ukan Kerajaan, parti politik, P!<@ dan -lumni banyak memberi sokongan dan bantuan kepada pelajar. Program sokongan dan bantuan yang disediakan adalah' ) bantuan kepada pelajar miskin1 ) bantuan bagi program-program akademik1 ) bantuan bagi program-program kokurikulum1 ) sumbangan perkakasan !./1 ) bantuan bagi melaksanakan acara-acara di sekolah1 dan ) program sekolah angkat.

:;.*S DAN STRATEG< PELA.SANAAN


7.22 +alam tempoh P!PP ini, KPM akan merapatkan jurang pendidikan dengan memberi tumpuan kepada fokus dan strategi pelaksanaan seperti berikut' M!%bangun&an in=ra'tru&tur dan &!%udahan !ndidi&an luar bandar ) Menambah baik Program Pembangunan Pendidikan Buar <andar Sabah dan Sarawak > menyediakan infrastruktur dan kemudahan asas > menyediakan bekalan elektrik 2: jam termasuk membekal genset berkapasiti %3-%4 K;a ke sekolah pedalaman, merintis penggunaan solar hybrid dan merintis penggunaan empangan mini > menyediakan bekalan air ke sekolah ) Menambah baik Sekolah Kurang Murid F Menilai pelaksanaan Sekolah Pusat bagi tujuan peluasan F Mewujudkan norma baru untuk guru di Sekolah Kurang Murid F Mengkaji pemberian geran per kapita ) Merapatkan jurang pencapaian akademik > menambah bilangan komputer, /; Pendidikan, =ideo teleconferencing, School?et, makmal komputer, kemudahan perkakasan, pengisian dan tenaga kerja

) Merapatkan jurang digital F Menyediakan makmal komputer F Menyediakan Pusat -kses F Menambah bilangan komputer F Merangkaikan semua sekolah dengan School?et berjalur lebar F Pembestarian sekolah luar bandar F Menambah baik /; Pendidikan F Merintis penggunaan =ideo teleconferencing M!ning&at&an &adar !n3!rtaan dan %!ngurang&an ri'i&$ &!"i"iran ) Penguasaan %M F Memperluas Program K!-2M untuk /ahun 9 F Menambah baik Program Pemulihan Khas /ahap ! F Menggiatkan Program @erak @empur F Memperkenalkan program khusus ,rang -sli dan suku minoriti ) Pengurangan kadar keciciran F Menguatkuasakan Pendidikan )ajib F Memperluas MP; di Sekolah Menengah >arian F Memperbanyak program moti=asi F Menjalin pemuafakatan antara warga sekolah, keluarga dan komuniti F Memperkenalkan pentaksiran dan penilaian yang sesuai F Menyediakan sistem penyampaian alternatif berorientasikan emotional Guotient $EH& dan kebolehan murid F Memperatkan kerjasama dengan pihak luar KPM dalam mengenal pasti punca dan cara mengatasi keciciran ) Pemantapan program pendidikan bagi pelajar kurang upaya F Membuka kelas khas bagi murid autisme dan -+>+ serta yang mempunyai dua kecacatan F Memantapkan program pendidikan khas inklusif F Menghasilkan kaedah penilaian yang diiktiraf F Menyediakan perkhidmatan pendidikan khas kepada kanak-kanak dari umur satu hari di pusat perkhidmatan F Meminda Peraturan- Peraturan Pendidikan Khas 9**5 untuk menerima pelajar dua kecacatan F Memantapkan instrumen saringan untuk kenal pasti murid berkeperluan khas F Menyediakan kemudahan pengangkutan untuk murid pendidikan khas F Mengeratkan kerjasama antara KPM, Kem. Pembangunan )anita, Keluarga dan Masyarakat, Kem. Kesihatan, KP/ dan Kem. Sumber Manusia ) Penyediaan pendidikan bagi pelajar mengikut keperluan F Mewujudkan Sekolah Seni F Merintis program khusus bagi pelajar pintar cerdas dan berbakat F Mewujudkan kerjasama dengan Kementerian Pembangunan )anita, Keluarga dan Masyarakat dan Kementerian Keselamatan +alam ?egeri bagi mengadakan program pendidikan untuk kanak-kanak yang direman dan mencadangkan Pindaan -kta Kanak-Kanak 2339 $-kta 699& F Menyediakan kemudahan pendidikan kepada pelajar yang kini berada di Pusat Pemulihan Komuniti M!ning&at&an bilangan guru t!rlatih dan %!ngi&ut $ '3!n di &a7a'an !dala%an ) Peningkatan bilangan guru terlatih dan mengikut opsyen di kawasan pedalaman F Mewajibkan guru baru berkhidmat di kawasan pedalaman F Menambah baik insentif khusus kepada guru yang berkhidmat di pedalaman F Menyediakan asurans kepada guru-guru yang berkhidmat di luar bandar F Menyediakan rumah guru dan kemudahan asas yang sempurna M!na%bah bai& 'i't!% !ngagihan bantuan &! ada !la#ar %i'&in+ b!r&! !rluan &ha' dan &u% ulan %in$riti ) Pemantapan sistem pengagihan bantuan F Memantapkan Sistem Maklumat Murid $SMM& F Memantau pelaksanaan program bantuan secara berterusan F Menilai impak program secara berkala > Mewujudkan Majlis /indakan Pendidikan +aerah $M/P+&

F Mengukuhkan kerjasama antara sekolah, sektor awam dan swasta

PEN*T*P
> 7.20 Jurang pendidikan terutamanya antara bandar dan luar bandar merupakan tinggalan sejarah pembangunan pendidikan yang tidak setara antara lokasi. Ienomena ini amat merugikan pelajar berkaitan serta boleh menjejaskan perpaduan, pembangunan tenaga manusia, keharmonian dan kemajuan negara. ,leh itu, KPM sentiasa memberi penekanan bagi merapatkan jurang tersebut dengan melaksanakan pelbagai usaha secara serentak dan berterusan.