Anda di halaman 1dari 30

SEJARAH PERKEMBANGAN Menurut Bill Muray, pakar sejarah sepak bola, dala bukunya !

he "orld Ga e# A History o$ So%%er, sepak bola sudah di ainkan sejak a&al Masehi' Saat itu, oran()oran( di era Mesir Kuno sudah en(enal per ainan e ba&a dan enendan( bola yan( dibuat dari buntalan kain linen' Sejarah *unani Purba ju(a en%atat ada sebuah per ainan yan( disebut epis%uro, per ainan en((unakan bola' Bukti itu ter(a bar pada relie$)relie$ di dindin( useu yan( elukiskan anak uda e e(an( bola bulat dan e ainkannya den(an paha' Sepak bola ju(a disebut)sebut berasal dari daratan +ina' ,ala sebuah doku en iliter disebutkan, sejak -./ SM, pada asa pe erintahan ,inasti !sin dan Han, oran()oran( sudah e ainkan per ainan bola yan( disebut tsu %hu' !su e punyai arti 0 enerjan( bola den(an kaki0' Sedan(kan %hu, berarti 0bola dari kulit dan ada isinya0' Mereka ber ain bola yan( terbuat dari kulit binatan( den(an %ara enendan( dan en((irin(nya ke sebuah jarin( yan( dibentan(kan pada dua tian(' Jepun pun tidak au ketin((alan' Sejak abad ke)1, konon asyarakatnya sudah en(enal per ainan ini' Mereka enyebutnya seba(ai Ke ari' Bolanya terbuat dari kulit kijan( berisi udara' Bola Sepak erupakan sukan yan( palin( popular di dunia pada asa kini' "alau de ikian perke ban(an pesat per ainan ini hanya ber ula pada abad ke)23'Persatuan Bola Sepak En(land yan( ditubuhkan pada tahun 21/4 erupakan pertubuhan bola sepak yan( perta a di dunia' Piala 5A yan( diperkenalkan pada tahun 2162 untuk pe ain a atur telah e buka pintunya kepada pe ain pro$esional ulai tahun 2117' !ahukah anda baha&a peraturan sebelas pe ain untuk satu pasukan ditetapkan pada tahun 216.8 ,i perin(kat antaraban(sa, Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antaraban(sa atau lebih dikenali seba(ai 595A :5ederation o$ 9nternational 5ootball Asso%iations; telah ditubuhkan di Paris pada tahun 23.<' Pertandin(an Bola Sepak Piala ,unia yan( berlan(sun( e pat tahun sekali adalah pertandin(an bola sepak yan( berprestij di perin(kat antaraban(sa' =ru(uay telah enjadi tuan ru ah pertandin(an Piala ,unia yan( perta a pada tahun 234.' ,i Malaysia, per ainan bola sepak telah diba&a asuk ke ne(ara ini oleh tentera British pada abad ke)23 ketika ereka bertu(as di ne(ara ini' Kini, bola sepak adalah per ainan yan( palin( popular di kalan(an pelajar lelaki dan kau belia di ne(ara kita' Persatuan Bola Sepak Malaysia atau 5AM :5ootball Asso%iation o$ Malaya; yan( ditubuhkan pada tahun 23-6 adalah badan bola sepak keban(saan yan( en(a&al perke ban(an per ainan bola sepak di seluruh Malaysia elalui persatuan)persatuan bola sepak di perin(kat ne(eri' Pesta Bola Merdeka, Piala 5AM, Piala Malaysia dan >i(a Se i Pro adalan antara beberapa pertandin(an bola sepak yan( dianjurkan oleh 5AM di ne(ara ini'

=ndan()=ndan( 2 # Padan( Per ainan

A; =kuran Padan( Padan( per ainan estilah berukuran se(i e pat tepat' =kuran padan( yan( dibenarkan adalah seperti berikut# ? Panjan( Mini u # 3. :2.. ela; Maksi u # 2-. :24. ela; ? >ebar Mini u # <7 :7. ela; Maksi u # 3. :2.. ela; Ba(ai anapun, ukuran padan( untuk per ainan perin(kat pertandin(an antaraban(sa adalah seperti berikut# ? Panjan( Mini u # 2.. :22. ela; Maksi u # 22. :2-. ela; ? >ebar Mini u # /< :6. ela; Maksi u # 67 :1. ela;

B; Ka&asan Padan( Garisan padan( perlu ditandakan pada setiap ka&asan padan( untuk e be@akan sesuatu ka&asan' ,ua (arisan panjan( se padan disebut (arisan tepi anakala dua (arisan yan( lebih pendek disebut (arisan (ol' =kuran ba(i se ua (arisan estilah tidak elebihi daripada 2- s :7 in%i lebar' Padan( dibaha(ikan kepada dua baha(ian elalui (arisan ten(ah Ka&asan bulatan di ten(ah padan( e punyai ukuran jejari 3'27 :2. ela;'

+; =kuran !ian( Penjuru ,an >en(kok Sepakan Penjuru

,; =kuran !ian( Gol

=ndan()=ndan( - # Bola

Bola estilah berbentuk s$era dan diperbuat daripada kulit binatan( atau bahan lain yan( dibenarkan' >ilitan bola adalah tidak kuran( daripada /1 s dan tidak lebih 6. s ' Berat bola dala lin(kun(an di antara <2. (ra hin((a <7. (ra pada per ulaan per ainan' Bola per ainan hanya boleh ditukar den(an kebenaran pen(adil'

=ndan()undan( 4# Bilan(an Pe ain A' Pe ain Perla&anan bola sepak e erlukan dua pasukan sahaja' Setiap pasukan estilah terdiri daripada 22 oran( pe ain ter asuk penja(a (ol' Perla&anan tidak boleh di ulakan sekiranya terdapat kuran( daripada 6 oran( pe ain'

B' Perla&anan Ras i Ba(i setiap perla&anan ras i yan( dianjurkan oleh 595A dan persatuanpersatuan di ba&ah (abun(annya, hanya 4 oran( pe ain (antian sahaja dibenarkan untuk e buat pertukaran' Peraturan pada setiap pertandin(an estilah enyatakan berapakah bilan(an pe ain (antian yan( dibenarkan untuk e buat pertukaran iaitu di antara 4 hin((a 6 pe ain (antian' Rajah # Barisan pe ain dan pen(adil untuk satu perla&anan ras i'

Rajah # Barisan pe ain dan pen(adil untuk satu perla&anan ras i' +' Na a Pe ain Gantian ,ala setiap perla&anan, na a)na a pe ain (antian estilah diberikan kepada pen(adil sebelu perla&anan di ulakan' Pe ain (antian yan( tidak dida$tarkan tidak akan dibenarkan untuk ber ain' ,' Prosedur Pen((antian Pe ain Pertukaran pe ain (antian estilah e atuhi prosedur yan( ditetapkan' Pen(adil estilah di aklu kan sebelu sebaran( pertukaran dibuat Pe ain (antian hanya boleh e asuki padan( selepas pe ain yan( hendak di(antikan keluar dari padan( dan selepas endapat isyarat daripada pen(adil' Proses pertukaran len(kap apabila pe ain (antian e asuki

padan( per ainan dan pe ain yan( telah di(anti itu tidak boleh la(i en(a bil baha(ian dala perla&anan tersebut'

Rajah # Prosedur pen((antian pe ain' E' Pertukaran Penja(a Gol =ntuk enukar penja(a (ol, pen(adil hendaklah diberitahu terlebih dahulu dan sebelu pertukaran dibuat se asa pe berhentian per ainan'

=ndan()undan( <# Alatan Pe ain A' Kesela atan Pe ain tidak dibenarkan e akai peralatan atau perhiasan yan( boleh e ba&a bahaya kepada dirinya dan ju(a kepada pe ain)pe ain yan( lain' Seba(ai %ontoh %in%in, (elan( atau ja tan(an' B' Peralatan Asas Peralatan asas yan( esti dipakai oleh setiap pe ain ialah A

i' jersi atau baju berlen(an ii' seluar pendek iii' stokin( iB' pelindun( kaki B' kasut bola +' Pelindun( Kaki :Shin Guards;

Setiap pe ain esti en((unakan pelindun( pada kaki' Pelindun( kaki atau shin (uards yan( diperbuat daripada bahan yan( sesuai seperti (etah atau plastik perlu dipakai di dala stokin(' ,' Penja(a Gol Penja(a (ol esti e akai &arna jersi yan( berlainan daripada pe ain lain, pen(adil dan penolon( pen(adil'

Rajah# Alatan pe ain' E' Pelan((aran Peraturan Seseoran( pe ain itu tidak dibenarkan ber ain sekiranya ereka elan((ar peraturan ini' Pen(adil akan en(arahkan pe ain yan( elakukan kesalahan enin((alkan padan(' Pe ain tersebut tidak dibenarkan e asuki padan( sehin((a dibenarkan oleh pen(adil' Pen(adil akan e eriksa peralatan pe ain tersebut sebelu dibenarkan eneruskan per ainan dan dia hanya dibenarkan e asuki padan( setelah bola terkeluar dari padan('

=ndan()undan( 7# Pen(adil A' Kuasa Pen(adil Setiap perla&anan akan dika&al oleh pen(adil yan( berkuasa untuk en(uatkuasakan =ndan()=ndan( Per ainan'

Rajah# Pen(adil Men(a&al Perla&anan' B' !u(as Pen(adil Berikut adalah tu(as)tu(as seoran( pen(adilA ? Men(uatkuasakan undan()undan( perla&anan' ? Men(a&al per ainan den(an bantuan penolon( pen(adil' ? Me astikan bola yan( di(unakan e enuhi syarat' ? Me astikan peralatan pe ain yan( di(unakan e enuhi syarat undan( undan( <' ? Bertindak seba(ai penja(a asa dan enyi pan rekod per ainan' ? Me berhentikan atau e batalkan per ainan sekiranya berlaku sebaran( (an((uan daripada pihak luar' ? Me berhentikan perla&anan sekiranya terdapat ke%ederaan teruk pada pe ain dan e astikan pe ain itu diba&a keluar dari padan(' ? Me astikan pe ain yan( en(ala i pendarahan atau luka enin((alkan padan(' ? Pe ain yan( %edera itu hanya dibenarkan asuk se ula ke padan( setelah endapat syarat daripada pen(adil' ? Men(huku kesalahan yan( lebih berat kepada pe ain yan( elakukan lebih daripada satu kesalahan pada suatu asa' ? Men(a bil tindakan disiplin ke atas pe ain yan( e buat kesalahan a aran bertulis :kad kunin(; atau perintah keluar padan( :kad erah;' ? Men(a bil tindakan ke atas pe(a&ai pasukan yan( (a(al en(a&al kelakuan se asa perla&anan' ? Bertindak elalui nasihat yan( diberikan oleh penolon( pen(adil atas kesalahan yan( tidak dapat dilihat olehnya' ? Menya bun( se ula per ainan selepas e berhentikannya'

+' Keputusan pen(adil Keputusan pen(adil adalah ukta ad' Pen(adil hanya boleh enukar keputusannya apabila enyedari baha&a keputusan tersebut adalah salah atau setelah berbin%an( den(an penolon( pen(adil den(an syarat per ainan itu belu di ulakan se ula atau ianya telah dita atkan'

Rajah # Pakaian dan Alatan Pen(adil dan Penolon( Pen(adil

' =ndan()undan( /# Penolon( Pen(adil A' !u(as Seseoran( pen(adil dibantu oleh dua penolon( pen(adil' Antara tu(as penolon( pen(adil ialah# ? Menunjukkan isyarat bila keseluruhan bola keluar dari (arisan padan(' ? Menunjukkan isyarat pasukan ana berhak untuk sepakan sudut, sepakan (ol dan lontaran ke dala ' ? Menunjukkan isyarat pe ain yan( berada dala kedudukan o$said' ? Me bantu en(esan sebaran( kesalahan atau kejadian yan( berlaku di luar pen(lihatan pen(adil'

Rajah # Penolon( Pen(adil' B' Bantuan Me bantu pen(adil en(a&al perla&anan berdasarkan undan()undan( per ainan bola sepak' Penolon( pen(adil boleh asuk padan( untuk en(a&al dan e astikan jarak 2. ela :3'27 ; dipatuhi'

=ndan()undan( 6# Jan(ka asa Per ainan A' Jan(ka asa Per ainan !e poh per ainan pada setiap separuh asa adalah <7 init, ke%uali terdapat persetujuan di antara kedua)dua pasukan dan pen(adil diberitahu sebelu per ainan di ulakan' +ontohnya en(uran(kan asa untuk setiap separuh asa kepada <. init' B' Masa Rehat Masa rehat diberikan kepada pe ain selepas diberikan adalah tidak elebihi 27 init' +' Masa !a bahan Masa ta bahan diberikan apabila berlaku pe berhentian asa se&aktu pertukaran pe ain, ra&atan kepada pe ain yan( ter%edera atau pen(adil bertindak en(eluarkan pe ain yan( %edera dari padan( untuk endapatkan ra&atan' ,' !endan(an Penalti Apabila tendan(an penalti hendak dia bil atau dia bil se ula, te poh dipanjan(kan sehin((a tendan(an penalti itu dilakukan' asa akan ena atkan separuh asa perta a' Masa yan(

E' Pe berhentian Perla&anan Sesuatu perla&anan yan( dihentikan akan di ainkan se ula pertandin(an enyatakan sebaliknya elainkan peraturan

=ndan()undan( 1# Per ulaan dan Me ulakan Se ula Per ainan A' Per ulaan Perla&anan

Penentuan pasukan ana yan( berhak sa a ada untuk e ilih ka&asan (ol atau e ulakan perla&anan dilakukan den(an ela bun( duit syilin(' Pasukan yan( kalah la bun(an syilin( akan e buat sepak ula' Pasukan yan( enan( la bun(an syilin( akan e buat sepak ula pada separuh asa kedua'

Rajah # >a bun(an syilin( oleh pen(adil perla&anan B' Sepak Mula Sepak ula erupakan %ara untuk e ulakan perla&anan atau e ulakan se ula perla&anan pada separuh asa kedua' Sepak ula ju(a dibuat selepas jarin(an (ol dilakukan dan ketika per ulaan di setiap separuh asa perla&anan se asa ta bahan asa' Jarin(an boleh dibuat terus daripada sepak ula'

+' Prosedur

Se ua pe ain estilah berada di ka&asan ereka sendiri' Pasukan la&an hendaklah berada sekuran()kuran(nya 3'27 :2. ela; daripada bola, se asa sepak ula dia bil dan bola estilah dala keadaan pe(un dan berada di ten(ah)ten(ah ka&asan bulatan' Selepas pen(adil e beri isyarat ula, pe ain perlu e buat sepakan ke hadapan' Pe ain yan( e buat sepak ula tidak boleh e ainkan se ula bola itu sebelu ianya disentuh atau di ainkan oleh pe ain lain' Selepas setiap jarin(an (ol, sepak ula akan dia bil oleh pasukan la&an'

=ndan()undan( 3# Bola ,i ,ala

dan ,i >uar Per ainan

Bola dikira keluar dari padan( per ainanA ? apabila keseluruhan bola elintasi (arisan tepi atau (arisan (ol sa a ada di tanah atau di udara' ? diberhentikan oleh pen(adil' Bola dikira dala ? apabila ia ka&asan per ? apabila ia ka&asan per per ainan, ter asuklah bilaA

elantun daripada tian( (ol, palan( (ol atau tian( penjuru dan berada di dala ainan' elantun sa ada daripada pen(adil atau penolon( pen(adil yan( berada dala ainan'

Rajah # +ontoh situasi bola di dala

atau di luar padan( per ainan

=ndan()undan( 2.# +ara Menentukan Jarin(an

Jarin(an (ol dikira apabila keseluruhan bola elepasi (arisan (ol di antara tian()tian( (ol dan di ba&ah palan( (ol den(an syarat tiada perlan((aran undan(undan( dilakukan oleh pasukan yan( enjarin(kan (ol tersebut' Pasukan yan( enjarin(kan lebih banyak (ol akan dikira seba(ai pe enan( perla&anan' Perla&anan akan dikira seri sekiranya kedua)dua pasukan enjarin(kan ju lah (ol yan( sa a atau tidak enjarin(kan sebaran( (ol di dala te poh perla&anan tersebut'

Rajah # +ontoh kedudukan bola ba(i

enentukan jarin(an (ol

=ndan()undan( 22# C$said

Adalah tidak enjadi kesalahan se ata) ata kerana berada di kedudukan o$said' Seoran( pe ain berada di kedudukan o$said jikaA ? dia berada lebih ha pir den(an (arisan (ol la&an daripada bola dan pe ain la&an yan( kedua terakhir' Seoran( pe ain tidak berkedudukan o$said jikaA ? dia berada di ka&asan per ainannya sendiri, atau ? dia berada separas den(an pe ain la&an yan( kedua terakhir, atau ? dia berada separas den(an dua pe ain la&an terakhir' A' Kesalahan Pe ain yan( berkedudukan o$said hanya dihuku , jika pada pendapat pen(adil, ketika bola disentuh atau di ainkan oleh pe ain pasukannya, dia terlibat akti$ dala per ainan den(anA ? ? ? en((an((u per ainan, atau en((an((u pe ain pihak la&an, atau e peroleh keuntun(an den(an berada di kedudukan itu'

B' !iada Kesalahan C$said C$said tidak dikira jika pe ain ? sepakan (ol' ? lontaran ke dala ' ? sepakan penjuru' eneri a bola terus dariA

+' Pelan((aran ,an Huku an =ntuk kesalahan o$said, pen(adil akan e berikan sepakan per%u a tidak terus kepada pasukan la&an yan( dia bil di te pat kesalahan itu berlaku'

=ndan()undan( 2-# Kesalahan)Kesalahan ,an Kelakuan !idak Bersopan Kesalahan)kesalahan dan kelakuan tidak bersopan adalah dihuku seperti berikut#

Sepakan Per%u a !erus Sepakan per%u a terus diberi kepada pasukan pihak la&an jika seoran( pe ain salah satu dari tujuh kesalahan berikutA ? enendan( atau enendan( pe ain la&an' ? e bentes atau %uba e bentes pe ain la&an' ? enerjah ke pe ain la&an' ? ere puh pe ain la&an' ? e ukul atau %uba e ukul pe ain la&an' ? enolak pe ain la&an' ? takel pe ain la&an' Sepakan per%u a terus ju(a diberi kepada pasukan la&an jika seoran( pe ain salah satu dari ti(a kesalahan berikut# ? e e(an( pe ain la&an' ? eludah pe ain la&an' ? e e(an( bola den(an sen(aja :ke%uali penja(a (ol yan( berada di dala penaltinya;' Sepakan per%u a terus adalah dibuat dari te pat di ana kesalahan berlaku' Sepakan Penalti Sepakan penalti adalah diberi jika salah satu dari sepuluh kesalahan di atas dilakukan oleh seoran( pe ain di dala ka&asan penaltinya, tanpa en(ira kedudukan bola, den(an syarat bola berada di dala per ainan' Sepakan Per%u a !idak !erus Sepakan per%u a tidak terus adalah diberi kepada pasukan la&an jika penja(a (ol, di dala ka&asan penaltinya, elakukan salah satu dari e pat kesalahan berikut# ? en(a&al bola den(an tan(annya lebih dari ena saat sebelu elepaskan ? enyentuh bola se ula den(an tan(annya setelah bola dilepaskan dari ka&alannya dan sebelu disentuh oleh pe ain lain' ? enyentuh bola den(an tan(annya setelah eneri anya terus dari lontaran ke dala oleh rakannya' ? enyentuh bola den(an tan(annya setelah eneri anya terus dari lontaran ke dala oleh rakannya' Sepakan per%u a tidak terus ju(a diberi kepada pasukan la&an jika seoran( pe ain, pada pendapat pen(adil# elakukan elakukan

ka&asan

? ber ain den(an %ara yan( berbahaya' ? enyekat per(erakan pe ain la&an' ? en(halan( penja(a (ol untuk elepaskan bola dari tan(annya' ? elakukan kesalahan lain yan( tidak disebut dala undan()undan( 2-, yan( per ainan diberhentikan untuk e beri a aran atau perintah keluar pe ain' Sepakan per%u a tidak terus adalah dibuat dari te pat di !indakan ,isiplin

ana

ana kesalahan berlaku

Kad kunin( adalah di(unakan untuk e beritahu baha&a pe ain atau pen((anti atau pe ain yan( telah di(antikan telah diberi a aran' Kad erah adalah di(unakan untuk e beritahu baha&a pe ain atau pe ain pen((anti atau pe ain yan( telah di(antikan telah diperintah keluar' Hanya seoran( pe ain pen((anti atau pe ain yan( telah di(antikan sahaja boleh ditunjukkan kad erah atau kad kunin(' Pen(adil berkuasa untuk en(a bil tindakan disiplin dari ketika ia asuk ke padan( per ainan sehin((a ia enin((alkan padan( per ainan selepas tiupan &isel pena at' Pe ain yan( elakukan kesalahan bera aran atau perintah keluar, di dala atau di luar padan( per ainan sa a ada terhadap pe ain la&an, rakannya sepsukan, Pen(adil, Penolon( Pen(adil atau oran( lain, adalah dikenakan tindakan disiplin en(ikut jenis kesalahan yan( dilakukan' Kesalahan)kesalahan Bera aran Pe ain diberi a aran dan ditunjuk kad kunin( jika dia kesalahan berikut# elakukan ssalah satu dari tujuh

? bersalah kerana kelakuan tidak berse an(at sukan' ? e bantah den(an perkataan atau perbuatan' ? sentiasa elan((ar =ndan()undan( Per ainan' ? ela bat)la bat e ulakan se ula per ainan' ? (a(al beredar ke jarak yan( dikehendaki apabila per ainan di ulakan se ula dari sepakan penjuru, sepakan per%u a atau lontaran ke dala ' ? asuk atau asuk se ula padan( per ainan tanpa kebenaran Pen(adil' ? den(an sen(aja enin((alkan padan( per ainan tanpa kebenaran Pen(adil' Pen((anti atau pe ain yan( telah di(antikan adalah diberi a aran jika salah satu dari ti(a kesalahan berikut# elakukan

? kerana kelakuan tidak berse an(at sukan' ? e bantah den(an perkataan atau perbuatan' ? ela bat)la bat e ulakan se ula per ainan' Kesalahan)kesalahan Perintah Keluar Pe ain, pen((anti atau pe ain yan( telah di(anti adalah diperintah keluar jika dia salah satu dari tujuh kesalahan berikut# elakukan

? ber ain den(an a at kasar' ? berkelakuan (anas' ? eludah pe ain la&an atau oran( lain' ? en((a(alkan jarin(an (ol pasukan la&an atau peluan( jelas untuk enjarin(kan (ol den(an sen(aja e e(an( bola :ini tidak terpakai kepada penja(a (ol yan( berada di dala ka&asan penalti sendiri;' ? en((a(alkan peluan( jelas untuk enjarin(kan (ol oleh pe ain la&an yan( yan( enuju ke arah (ol la&an la&annya, den(an elakukan kesalahan yan( boleh dihuku den(an sepakan per%u a atau sepakan penalti' ? en((unakan bahasa yan( enyin((un( perasaan, en(hina atau katakata kesat danDatau (erak laku' ? eneri a a aran kedua di dala perla&anan yan( sa a' Pe ain, pen((anti atau pe ain yan( telah di(anti yan( diperintah keluar

=ndan()undan( 24# Sepakan Per%u a Jenis)jenis Sepakan Per%u a a' Sepakan Per%u a !erus Bola Masuk Ke Gol ? jika dari sepakan per%u a terus, bola disepak terus ke dala ? jika dari sepakan per%u a terus, bola disepak terus ke dala diberi kepada pasukan la&an'

(ol la&an,(ol diberi' (ol sendiri, sepakan penjuru

b' Sepakan Per%u a !idak !erus 9syarat Pen(adil en(isyarat sepakan per%u a tidak terus den(an en(an(kat sebelah tan(annya lurus ke atas kepala' ,ia en(ekalkan kedudukan tan(annya sede ikian sehin((a sepakan

dibuat dan bola disentuh oleh pe ain lain ataupun keluar dari per ainan' Bola Masuk ke Gol Jarin(an (ol boleh diberi hanya jika bola disentuh oleh pe ain lain sebelu (ol' asuk ke dala

? jika dari sepakan per%u atidak terus bola disepak terus kedala (ol pasukan la&an, sepakan (ol diberi ? jika dari sepakan per%u a tidak terus bola disepak terus kedala (ol sendiri, sepakan penjuru diberi kepada pasukan la&an' %' Prosedur Ba(i kedua)dua sepakan, terus dan tidak terus, bola estilah statik apabila sepakan dibuat dan penyepak tidak boleh enyentuh bola la(i untuk kali kedua sehin((a ia telah disentuh oleh pe ain lain' Kedudukan Sepakan Per%u a Sepakan Per%u a ,i ,ala Ka&asan Penalti

Sepakan per%u a terus atau tidak terus kepada pasukan bertahan# ? se ua pe ain pihak la&an esti berada sekuran()kuran(nya 3'27 :2. ela; dari bola' ? se ua pe ain pihak la&an esti berada di luar ka&asan penalti sehin((a bola di dala per ainan' ? bola dikira dala per ainan sebaik saja ianya disepak terus keluar dari ka&asan penalti' ? sepakan per%u a yan( diberi di dala ka&asan (ol boleh dibuat dari ana) ana te pat di dala ka&asan itu' Sepakan per%u a tidak terus kepada pasukan penyeran(# ? se ua pe ain pihak la&an esti berada sekuran()kuran( 3'27 :2. ela; dari bola sehin((a bola di dala per ainan' ? bola dikira dala per ainan sebaik sahaja ianya disepak dan ber(erak' ? sepakan per%u a tidak terusyan( diberi di dala ka&asan (ol adalah dibuat dari atas (arisan ka&asan (ol yan( selari den(an (arisan (ol, dite pat palin( ha pir di ana kesalahan berlaku' Sepakan Per%u a ,i luar Ka&asan Penalti ? se ua pe ain pihak la&an berada sekuran()kuran( 3'27 di dala per ainan' :2. ela; dari bola sehin((a bola

? bola dikira di dala per ainan sebaik sahaja ianya disepak dan ber(erak' ? sepakan per%u a adalah dibuat di te pat kesalahan berlaku atau di te pat bola berada apabila kesalahan berlaku : en(ikut kesalahan;' Pelan((aran dan Huku an Jika, se asa sepakan per%u a dibuat, pe ain pihak la&an berada ha pir den(an bola dari jarak yan( dikehendaki# ? sepakan dibuat se ula' Jika, se asa sepakan per%u a dibuat oleh pasukan bertahan dala tidak disepak keluar dari ka&asan penaltinya# ? sepakan dibuat se ula' Sepakan per%u a yan( dibuat oleh seoran( pe ain selain daripada penja(a (ol Jika, setelah bola berada di dala per ainan, penyepak enyentuh bolasekali la(i :ke%uali den(an tan(annya; sebelu bola enyentuh pe ain lain# ? sepakan per%u a tidak terus adalah diberi kepada pasukan la&an, sepakan itu dibuat di te pat kesalahan berlaku' Jika, setelah bola berada di dala per ainan penyepak den(an sen(aja sebelu ianya enyentuh pe ain lain# e e(an( bola itu ka&asan penaltinya, bola

? sepakan per%u a terus diberi kepada pasukan la&an sepakan itu dibuat di te pat kesalahan berlaku' ? sepakan penalti adalah diberi jika kesalahan berlaku di dala ka&asan penalti penyepak' Sepakan per%u a yan( dibuat oleh penja(a (ol Jika, setelah bola berada di dala per ainan penja(a (ol enyentuh bola itu sekali la(i :ke%uali den(an tan(annya; sebelu bola enyentuh pe ain lain# ? sepakan per%u a terus diberi kepada pasukan la&an sepakan itu dibuat di te pat kesalahan itu berlaku' Jika, setelah bola berada di dala per ainan, penja(a (ol sen(aja ianya enyentuh oleh pe ain lain# e e(an( bola itu sebelu

? sepakan per%u a terus adalah diberi kepada pasukan la&an jika kesalahan berlaku di luar ka&asan penaltinya, sepakan itu dibuat di te pat kesalahan berlaku ? sepakan per%u a tidak terus adalah diberi kepada pasukan la&an jika kesalahan berlaku di dala ka&asan penaltinya, sepakan itu dibuat di te pat kesalahan berlaku

=ndan()undan( 2<# Sepakan Penalti Sepakan penalti dikenakan ke atas pasukan yan( elakukan salah satu daripada sepuluh kesalahan yan( dihuku den(an sepakan per%u a terus di dala ka&asan penaltinya se asa bola di dala per ainan' Gol boleh dijarin(kan terus dari sepakan penalti' !a bahan asa adalah dibenar untuk sepakan penalti yan( akan dibuat pada akhir setiap baha(ian asa atau pada akhir te poh asa ta bahan Posisi Bola dan pe ain)pe ain Bola# ? Mesti diletakkan di tanda penalti' Pe ain yan( e buat sepakan penalti ? Mesti dikenal pasti' Penja(a (ol bertahan ? Mesti berada di atas (arisan (ol, disepak'

en(hadap penyepak di antara tian(tian( (ol sehin((a bola

Kedudukan pe ain)pe ain selain daripada penyepak ? di dala padan( per ainan' ? di luar ka&asan penalti' ? di belakan( tanda penalti' ? sekuran()kuran( 3'27 :2. ela; dari tanda penalti' Prosedur

esti berada#

? setelah se ua pe ain en(a bil te pat enurut undan()undan(, Pen(adil e beri isyarat untuk sepakan penalti dibuat' ? pe ain yan( ebuat sepakan penalti esti enyepak bola ke hadapan' ? dia esti tidak e ainkan bola sekali la(i sehin((a bola enyentuh oleh pe ain lain' ? bola dikira di dala per ainan apabila disepak dan ber(erak ke hadapan'

Apabila sepakan penalti dibuat pada asa per ainan biasa, atau asa yan( dilanjutkan pada separuh asa atau asa penuh untuk e bolehkan sepakan penalti dibuat atau dibuat se ula, jarin(an (ol adalah diberi jika, sebelu elintasi di antara tian()tian( (ol dan diba&ah palan( (ol# ? bola enyentuh satu atau kedua)dua tian( (ol danDatau palan( (ol dan Datau penja(a (ol Pen(adil e utuskan bila sepakan penalti itu telah dise purnakan Pelan((aran dan Huku an Jika pen(adil e beri isyarat untuk sepakan penalti dibuat, dan sebelu per ainan, salah satu dari yan( berikut# Pe ain yan( Per ainan# e buat sepakan penalti elan((ar =ndan()undan( bola berada di dala

? pen(adil e benarkan sepakan diteruskan' ? jika bola asuk kedala (ol, sepakan dibuat se ula' ? jika bola tidak asuk ke dala (ol, pen(adil berhentikan per ainan dan ulakan se ula per ainan den(an sepakan per%u a tidak terus kepada pasukan bertahan di te pat ana kesalahan berlaku' Penja(a (ol elan((ar undan()undan( Per ainan#

? pen(adil e benarkan sepakan diteruskan' ? jika bola asuk ke dala (ol, jarin(an diberi' ? jika bola tidak asuk ke dala (ol, sepakan dibuat se ula' Rakan pe ain yan( Per ainan# e buat sepakan elan((ar =ndan()undan(

? pen(adil e benarkan sepakan diteruskan' ? jika bola asuk ke dala (ol, sepakan dibuat se ula' ? jika bola tidak asuk ke dala (ol, pen(adil berhentikan per ainan dan ulakan se ula per ainan den(an sepakan per%u a tidak terus kepada pasukan bertahan di te pat ana kesalahan berlaku' Rakan Penja(a (ol elan((ar =ndan()undan( Per ainan# ? pen(adil e benar sepakan diteruskan' ? jika bola asuk ke dala (ol, jarin(an diberi' ? jika bola asuk ke dala (ol, sepakan dibuatt se ula' Seoran( pe ain dari kedua)dua pasukan bertahan enyeran( elan((ar

=ndan()undan( Per ainan ? sepakan dibuat se ula ' Jika selepas sepakan penalti dibuat Penyepak enyentuh bola sekali la(i :ke%uali den(an tan(annya; sebelu bola enyentuh oleh pe ain lain# ? sepakan per%u a tidak terus adalah diberi kepada pasukan la&an, sepakan dibuat di te pat kesalahan berlaku' :rujuk =ndan()undan( 24 ) Kedudukan Sepakan Per%u a;' Penyepak den(an sen(aja pe ain lain# e en(an( bola sebelu ianya enyentuh

? sepakan per%u a terus adalah diberi kepada pasukan la&an, sepakan dibuat di te pat kesalahan berlaku :rujuk =ndan()undan( 24 ) Kedudukan Sepakan Per%u a;' Bola disentuh oleh anasir luar se asa ianya ber(erak ke hadapan# ? sepakan dibuat se ula Bola elantun ke dala padan( per ainan dari penja(a (ol, palan( (ol atau tian( (ol dan ke udiannya disentuh oleh anasir luar# Pen(adil berhentikan per ainan Per ainan di ulakan se ula den(an jatuhan bola dite pat bola disentuh anasir luar, ke%uali jika ianya enyentuh anasir luar di dala ka&asan (ol aka Pen(adil e buat jatuhan bola di atas (arisan ka&asan (ol yan( selari den(an (arisan (ol di te pat palin( ha pir di ana bola berada se asa per ainan diberhentikan'

=ndan()undan( 27# >ontaran Ke ,ala >ontaran ke dala adalah suatu untuk e ulakan se ula per ainan'

>ontaran ke dala adalah diberi kepada pasukan la&an pe ain yan( akhir sekali enyentuh bola apabila keseluruhan bola elintasi (arisan tepi, sa a ada di tanah atau di udara' Gol tidak boleh dijarin(kan terus dari lontaran ke dala ' Prosedur

Se asa

elontar bola ke dala , pelontar

? en(adap ke padan( per ainan' ? sebaha(ian dari tiap)tiap kakinya berada di atas (arisan tepi atau di atas tanah di luar (arisan tepi atau di atas tanah di luar (arisan tepi' ? e e(an( bola den(an kedua)dua tan(annya' ? elontar bola dari belakan( dan elalui atas kepalanya' ? elontar dari te pat di ana keluar dari padan( per ainan' Se ua pe ain la&an esti berdiri tidak kuran( lontaran ke dala itu dibuat' Bola dikira di dala per ainan apabila ia :- ela; dari te pat di ana

asuk ke dala

padan( per ainan'

Setelah elontar, pelontar tidak boleh enyentuh oleh pe ain lain' Pelan((aran dan Huku >ontaran ke dala

enyentuh bola sekali la(i sehin((a ianya telah

oleh pe ain selain daripada penja(a (ol

Jika, setelah bola berada di dala per ainan, pelontar enyentuh bola sekali la(i :ke%uali den(an tan(annya; sebelu ianya enyentuh oleh pe ain lain# ? sepakan per%u a tidak terus adalah diberi kepada pasukan la&an, sepakan dibuat di te pat kesalahan berlaku' Jika, setelah bola berada di dala per ainan, pelontar den(an sen(aja sebelu ianya enyentuh pe ain lain# e en(an( bola

? sepakan per%u a terus adalah diberi kepada pasukan la&an, sepakan itu dibuat di te pat ana kesalahan beraku' ? sepakan penalti adalah diberi jika kesalahan berlaku di dala ka&asan penalti pelontar itu' >ontaran ke dala oleh penja(a (ol

Jika, setelah bola berada di dala per ainan, penja(a (ol enyentuh bola sekali la(i :ke%uali den(an tan(annya; sebelu ianya enyentuh pe ain lain# sepakan per%u a tidak terus adalah diberi kepada pasukan la&an, sepakan dibuat di te pat ana kesalahan berlaku' Jika, setelah bola berada di dala ianya enyentuh pe ain lain# per ainan, penja(a (ol sen(aja e en(an( bola sebelu

? sepakan per%u a terus adalah diberi kepada pasukan la&an jika kesalahan berlaku di luar ka&asan penalti penja(a (ol berkenaan dan sepakan itu dibuat di te pat kesalahan berlaku' ? sepakan per%u a tidak terus adalah diberi kepada pasukan la&an jika kesalahan berlaku di dala ka&asan penalti penja(i (ol berkenaan, sepakan itu dibuat di te pat ana kesalahan berlaku' Jika seoran( pe ain la&an den(an %ara tidak adil pelontar# en((an((u tu puan atau en(halan(

? dia diberi a aran kerana kelakuan tidak berse an(at sukan' =ntuk pelan((aran lain =ndan()undan( ini# ? lontaran ke dala adalah dibuat oleh pe ain pasukan la&an'

=ndan()undan( 2/# Sepakan Gol Sepakan (ol adalah suatu %ara untuk e ulakan se ula per ainan sepakan (ol adalah diberi apabila keseluruhan bola elintasi (arisan (ol, sa a ada di tanah atau di udara dan akhir sekali disentuh oleh pe ain pasukan enyeran( dan (ol tidak dijarin(kan en(ikut undan() undan( 2.' Gol boleh dijarin( terus dari sepakan (ol tetapi hanya terhadap pasukan la&an' Prosedur ? bola disepak dari ana) ana te pat di dala ka&asan (ol oleh pe ain pasukan bertahan' ? Pe ain)pe ain pasukan la&an berada di luar ka&asan penalti sehin((a bola berada di dala per ainan' ? penyepak tidak boleh e ainkan bola sekali la(i sehin((a ianya enyentuh oleh pe ain lain' ? bola dikira dala per ainan apabila ianya disepak terus elepasi ka&asan penalti' Pelan((aran dan Huku an jika bola tidak disepak terus ? sepakan dibuat se ula' Sepakan (ol yan( dibuat oleh pe ain selain daripada penja(a (ol Jika, setelah bola berada di dala per ainan, penyepak enyentuh bola sekali la(i :ke%uali den(an tan(annya; sebelu a ianya enyentuh oleh pe ain lain# elepasi ka&asan penalti#

? sepakan per%u a tidak terus adalah diberi kepada pasukan la&an, sepakan itu dibuat di te pat ana kesalahan berlaku' Jika, setelah bola berada di dala per ainan, penyepak den(an sen(aja sebelu ianya enyentuh pe ain lain e e(an( bola

? sepakan per%u a terus adalah diberi kepada pasukan la&an, sepakan dibuat di te pat ana kesalahan berlaku' ? sepakan penalti adalah diberi jika kesalahan berlaku di dala ka&asan penalti penyepak itu' Sepakan (ol yan( dibuat oleh penja(a (ol Jika setelah bola berada di dala per ainan, penja(a (ol enyentuh bola sekali la(i :ke%uali den(an tan(annya; sebelu ianya enyentuh pe ain lain# ? sepakan per%u a tidak terus adalah diberi kepada pasukan la&an sepakan dibuat di te pat kesalahan berlaku' Jika, setelah bola berada dala ianya enyentuh pe ain lain# per ainan, penja(a (ol sen(aja e e(an( bola sebelu

? sepakan per%u a terus adalah diberi kepada pasukan la&an, jika kesalahan berlaku di luar ka&asan penalti penja(a (ol itu sepakan dibuat di te pat kesalahan itu berlaku' ? sepakan per%u a tidak terus adalah diberi jika kesalahan berlaku di dala ka&asan penalti penja(a (ol itu, sepakan dibuat dite pat kesalahan' =ntuk pelan((aran lain =ndan()undan( ini# ? sepakan dibuat se ula'

=ndan()undan( 26# Sepakan Penjuru Sepakan penjuru adalah suatu %ara untuk e ulakan se ula per ainan'

Sepakan penjuru adalah diberi apabila keseluruhan bola, elintasi (arisan (ol, sa a ada di tanah atau di udara akhir sekali disentuh oleh pe ain pertahanan dan (ol dijarin(kan en(ikut undan()undan( 2.' Gol boleh dijarin(kan terus dari sepakan penjuru, tetapi hanya terhadap pasukan la&an' Prosedur Bola esti diletakkan dala elintasi (arisan (ol' len(kuk penjuru yan( palin( ha pir den(an te pat di ana bola

!ian( bendera penjuru tidak boleh di alihkan' Pe ain)pe ain la&an esti berada sekuran()kuran(nya 3'27 sehin((a bola berada di dala per ainan' Bola esti disepak oleh pe ain pasukan penyeran(' per ainan apabila ianya disepak dan ber(erak' e ainkan bola sekali la(i sehin((a ianya telah enyentuh oleh pe ain :2. ela; dari len(kok penjuru

Bola berada di dala Penyepak tidak boleh lain'

Pelan((aran dan Huku an Sepakan penjuru yan( dibuat oleh pe ain selain daripada penja(a (ol Jika, setelah bola berada di dala per ainan, penyepak enyentuh bola sekali la(i :ke%uali den(an tan(annya; sebelu ianya enyentuh pe ain lain# ? sepakan per%u a tidak terus adalah diberi kepada pasukan la&an, sepakan dibuat di te pat kesalahan berlaku' Jika, setelah bola berada di dala per ainan, penyepak den(an sen(aja sebelu ianya enyentuh pe ain lain e e(an( bola

? sepakan per%u a terus adalah diberi kepada pasukan la&an, sepakan dibuat dite pat kesalahan berlaku' ? sepakan penalti adalah diberi jika kesalahan berlaku di dala ka&asan penalti penyepak itu' Sepakan penjuru yan( dibuat oleh penja(a (ol Jika, setelah bola berada di dala per ainan, penja(a (ol enyentuh bola sekali la(i kedua :ke%uali den(an tan(annya; sebelu ianya enyentuh pe ain lain# ? sepakan per%u a tidak terus adalah diberi kepada pasukan la&an, sepakan dibuat dite pat kesalahan berlaku' Jika, setelah bola berada di dala ianya enyentuh pe ain lain# per ainan, penja(a (ol sen(aja e e(an( bola sebelu

? sepakan per%u a terus adalah diberi kepada pasukan la&an, jika kesalahanberlaku di luar ka&asan penalti penja(a (ol itu dan sepakan dibuat di te pat kesalahan berlaku' ? sepakan per%u a tidak terus adalah diberi jika kesalahan berlaku di dala ka&asan penalti

penja(a (ol itu dan sepakan dibuat di te pat kesalahan berlaku' Ba(i pelan((aran lain# ? sepakan dibuat se ula'

KEMAH9RAN ,A>AM PERMA9NAN BC>A SEPAK Ke ahiran yan( perlu dikuasai dala per ainan bola sepak ter asuklah enendan(, enyerkap, enanduk, elakukan hantaran, en(ele%ek dan enja(a (ol' a; Menendan( !endan(an yan( baik dapat dihasilkan den(an en((unakan teknik yan( betul' Seseoran( pe ain ju(a dapat enendan( den(an baik sekiranya e punyai kekuatan otot

dan kuasa yan( baik di baha(ian kaki' Menendan( bertujuan untuk elakukan hantaran kepada rakan sepasukan, elakukan tendan(an sudut atau tendan(an bebas, en(eluarkan bola dari ka&asan (ol, enjarin(kan (ol dan elakukan sepakan penalti' Pada asasnya terdapat ti(a jenis tendan(an iaitu tendan(an leret, tendan(an la bun( dan tendan(an Boli' i; !endan(an >eret !endan(an leret dilakukan apabila !eknik elakukan tendan( leret

e buat hantaran dekat dan

enjarin(kan (ol'

Kedudukan bersedia' letakkan kaki sokon(an di sisi bola' Badan ha pir lurus' Mata e andan( bola' Ayunkan kaki enendan( ke belakan(' Badan diben(kokkan sedikit'

!endan( di baha(ian ten(ah bola' 9kut lajak selepas elakuan tendan(an'

ii; !endan(an >a bun(

!endan(an la bun( dilakukan ketika e buat hantaran jauh, tendan(an bebas, tendan(an sudut, en(eluarkan bola dari ka&asan (ol dan se asa enjarin(kan (ol'

!eknik

elakukan tendan(an la bun(

Kedudukan bersedia' >etakkan kaki sokon(an di belakan( bola' Badan ha pir lurus' Mata e andan( bola' Ayun kaki enendan( ke belakan(' >utut kaki sokon(an diben(kok sedikit'

!endan( di baha(ian ba&ah bola' Badan %ondon( ke belakan(' 9kut lajak selepas elakukan tendan(an'

iii; !endan(an Eoli

!endan(an Boli dilakukan untuk en(eluarkan bola dari ka&asan (ol dan untuk !endan(an Boli dilakukan en((unakan baha(ian kaki se asa bola di udara'

enjarin( (ol'

!eknik

elakukan tendan(an Boli en(hadap bola'

Kedudukan bersedia' Berdiri

Ayunkan kaki enendan( ke belakan(' >utut kaki sokon(an diben(kokkan sedikit' Mata e andan( bola' !endan(an di baha(ian ba&ah bola 9kut lajak selepas en((unakan kekura kaki' Badan %ondon( ke belakan('

elakukan tendan(an'