Anda di halaman 1dari 23

EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA

1.0 PENDIDIKAN ABAD KE -21


Pendidikan adalah merupakan kepentingan awam yang wajib diterima oleh semua
lapisan masyarakat. Peranan sistem pendidikan sangat penting dalam pembangunan negara.
Pendidikan yang berkualiti dan cemerlang merupakan salah satu usaha untuk membangunkan
generasi alaf baru seiring dengan perkembangan dunia yang semakin maju. Matlamat untuk
menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan (center for academic
excellence) di rantau Asia dan juga di peringkat antarabangsa pada abad ke 21 ini memerlukan
usaha-usaha yang strategik yang boleh meningkatkan keupayaan dan kemampuan amalannya
ke tahap kualiti yang tinggi agar dapat memperoleh status "World Class Education" (Pendidikan
Bertaraf Dunia).
Sistem pendidikan Abad ke-21 dapat dicapai apabila ia menunjukkan perkembangan
dan kemajuan pesat serta dinamis dalam pendidikan negara, khususnya dari segi kualiti,
kuantiti, standard, kecemerlangan dan kredibiliti yang diakui dan diterima di peringkat
antarabangsa atau dunia. Dilihat dari perspektif yang luas, Pendidikan Bertaraf Dunia
bermaksud kemampuan dan pencapaian cemerlang dalam cabaran untuk mempelopori
perubahan dan kemajuan dinamik dalam membangunkan sektor pendidikan iaitu terdiri
daripada:
i.

Pembangunan tenaga manusia

ii.

Kepesatan pertumbuhan ekonomi

iii.

Pembaikan taraf dan kualiti kebajikan sosial

iv.

Pemodenan dan reformasi sosial masyarakat

v.

Kecemerlangan budaya fikir dan intelektual

vi.

Pembangunan teknologi dan sains

1.1 Cabaran Alaf Baru


Pendidikan

abad

ke-21

merupakan

satu

transformasi

yang

dilakukan

dalam

memperbaharui taraf pendidikan sedia ada yang mana sistem pendidikan abad ke-21 adalah
lebih fleksibel, kreatif, mencabar dan lebih kompleks. Dalam menangani dunia yang semakin
pesat membangun, pendidikan harus di struktur semula untuk memenuhi keperluan pelajar
dalam dunia abad ke-21. Sebagai contoh, setiap sekolah perlu didedahkan dengan kurikulum
berasaskan projek berkaitan kehidupan bertujuan untuk melibatkan pelajar dalam menangani
masalah dunia sebenar dan isu-isu semasa. Bagi mencapai hasrat tersebut pendidikan perlu

PPG AMBILAN KHAS MAC 2014 PJ/PK

EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA


bersifat dinamik dan holistik yang sentiasa segar serta berubah mengikut keperluan masa dan
persekitarannya. Memandangkan ianya berkait rapat dengan perkembangan individu, keperluan
masyarakat dan proses pembinaan negara bangsa maka usaha penambahbaikan dan
perubahan dasar perlu dilakukan dengan cepat bagi memenuhi keperluan semasa. Ini
membolehkan pelajar sentiasa didedahkan dengan perkara-perkara yang berada di sekeliling
mereka.
Bagi menangani perubahan dan cabaran baru di peringkat global maka negara kita juga
tidak terlepas dari memperkenalkan dasar-dasar baru dalam bidang pendidikan. Tuntutan abad
ke-21 dilandaskan kepada tuntutan Wawasan 2020 dan Wawasan Pendidikan. Malah, abad Ke
21 sering dikaitkan dengan era Teknologi Maklumat (IT) yang memungkinkan kepantasan dan
menjumudkan faktor jarak dan masa. Perkembangan terkini dalam open sky technology
membawa implikasi kepada kehidupan manusia sejagat. Seperti yang kita lihat dan rasa, dunia
yang luas pada hakikatnya telah dikecilkan dengan teknologi komunikasi yang canggih dan
pantas. Dalam konteks pendidikan, teknologi maklumat merupakan peralatan teknologi
komunikasi atau sistem rangkaian elektronik yang boleh digunakan untuk mengumpul,
menyimpan, memproses, menyalurkan dan menyampaikan maklumat secara pantas dan tepat
seperti Internet Atau Multimedia Atau Hypermedia untuk membantu proses pengajaran dan
pembelajaran. Perkembangan bidang teknologi maklumat telah dapat memudahkan manusia
berkomunikasi dalam mengurus, menyimpan dan menyebar maklumat dengan lebih canggih
sama ada dalam bentuk data teks, imej atau suara.
Dalam era ledakan maklumat dan timbunan ilmu, penggunaan teknologi komputer
menyemarakkan pengetahuan pelajar untuk menyusun maklumat dan pada masa yang sama
mencari suatu fakta spesifik secara efektif dan pantas. Oleh itu, semua sekolah di Malaysia
akan dihubungkan antara satu sama lain melalui Jaring dan seterusnya Internet. Dengan
adanya teknologi pendidikan abad 21 membolehkan pelajar-pelajar mengikuti pembelajaran
secara global classroom'. Di sini mereka berpeluang bersidang dan bertukar pendapat tentang
apa sahaja dengan rakan mereka di sekolah lain malah dengan pelajar lain di seluruh dunia.
Penguasaan terhadap teknologi maklumat ini amat penting agar masyarakat serta
negara kita tidak ketinggalan jauh berbanding negara maju yang lain seperti Amerika dan
Jepun. Seperti yang kita ketahui, dengan perkembangan zaman maklumat ini, ia telah memberi
ruang kepada kita untuk memperolehi pengetahuan secara mudah dan cepat. Selain itu juga, ia

PPG AMBILAN KHAS MAC 2014 PJ/PK

EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA


turut memberi peluang kepada kita mengembangkan bakat yang sedia ada serta potensi
melalui kemahiran teknologi ini serta memberi mereka peluang dalam mengikuti pendidikan
sepanjang hayat. Segalanya hanya terletak di hujung jari sahaja.
Selari dengan tuntutan-tuntutan tersebut penyediaan sumber manusia berkualiti
hendaklah dihasilkan oleh sistem pendidikan kita. YAB Perdana Menteri telah menggariskan
ciri-ciri generasi yang hendak dilahirkan untuk mewarisi alaf baru akan datang iaitu kaya
maklumat (termasuk sains dan teknologi), kekuatan minda (kreatif dan proaktif), nilai-nilai luhur
dan murni (termasuk penyayang), semangat jati diri, jaya diri dan keusahawanan, dan
keterampilan.
Dalam menentukan pendidikan berkualiti tersebut dapat direalisasikan, maka para
pendidik dan guru-guru pelatih, perlulah dilengkapkan dengan ciri-ciri berikut iaitu para guru
haruslah menguasai subjek (kandungan kurikulum), mahir dan berketerampilan dalam pedagogi
(pengajaran & pembelajaran), memahami perkembangan murid-murid dan menyayangi mereka,
memahami psikologi pembelajaran (cognitive psychology), memiliki kemahiran kaunseling,
menggunakan teknologi terkini, dapat menyaring dapatan-dapatan kajian dan penyelidikan
mutakhir, boleh bekerjasama dengan rakan sejawat dan orang lain, dan memiliki keyakinan
terhadap peranan dan sumbangan sebagai pendidik.
Dalam memenuhi tuntutan globalisasi abad ke-21, sistem pendidikan negara juga sering
melaksanakan lonjakan dengan menyediakan satu sistem pendidikan yang berkualiti kerana
kerajaan menyedari hakikat bahawa sistem pendidikan Malaysia perlu terus berkembang
supaya dapat memenuhi aspirasi negara yang kian meningkat dan juga dapat bersaing dengan
negara lain yang setanding. Ekonomi dan dunia globalisasi hari ini memerlukan pesaing yang
mampu berfikir dengan lebih kritis, kreatif dan inovatif. Oleh yang demikian, atas daya maju
yang tinggi, Kementerian telah bekerja keras untuk membina Pelan Pembangunan Pendidikan
melalui kajian dan penilaian yang mendalam serta pelibatan meluas pihak awam.
Berdasarkan kedudukan pencapaian sistem pendidikan Malaysia pada masa kini dan
cabaran yang bakal ditempuhi, Pelan ini bermatlamat mengukuhkan visi dan aspirasi sistem
pendidikan Malaysia sehingga tahun 2025. Pelan ini juga menyediakan hala tuju dasar dan
inisiatif pelaksanaan yang direncanakan dengan terperinci bagi mencapai matlamat sistem
pendidikan negara yang dinamik serta memenuhi hasrat dan keperluan semua. Bagi
memperkemaskan sistem pendidikan negara dalam menghadapi arus globalisasi ini,

PPG AMBILAN KHAS MAC 2014 PJ/PK

EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA


Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil langkah proaktif memperkasakan sekolahsekolah kebangsaan melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Malaysia (PIPP) 20062010 (Malaysia, 2007) yang telah diperkenalkan yang menjuruskan kepada beberapa aspirasi
antaranya ialah bagi mewujudkan sekolah kebangsaan yang mampu menyediakan generasi
masa hadapan yang bersaing di persada antarabangsa. Selaras dengan perkembangan
teknologi pula, KPM telah memperkenalkan ICT dalam pendidikan seperti Projek Rintas
Sekolah Bestari, SchoolNet, Projek MySchoolNet, Makmal Pengkomputeran, TV Pendidikan,
Pembekalan ICT untuk pengajaran dan pembelajaran, pengenalan mata pelajaran ICT, latihan
ICT untuk guru-guru dan Projek Pengkomputeran Pengurusan dalam Pendidikan ( Nor Asikin,
2009) .
Berdasarkan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan dan Taklimat Perkembangan Baru
Pendidikan 2010-2012, Tan Sri Alimuddin turut menyatakan tentang dasar-dasar baru yang
dilakukan oleh kerajaan serta Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menangani perubahan
dan cabaran baru di peringkat global. Salah satu dasar yang baru diumumkan oleh menteri
pelajaran Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah pelaksanaan Transformasi kurikulum bagi
meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran supaya ianya menjadi lebih kreatif dan
inovatif

serta

mampu

menarik

minat

pelajar-pelajar.

Pelan

ini

memfokuskan

cara

membangunkan dan meneruskan perkembangan, serta menambah baik sistem pendidikan


secara berterusan. Menurut Tan Sri Muhyiddin Yassin, proses pembelajaran ini lebih
mementingkan interaksi di antara murid, guru dan rakan sekelas yang diharap membantu
percambahan idea yang kreatif dan inovatif. Tambah beliau lagi budaya kreativiti dan inovasi
juga boleh dipupuk melalui bengkel, seminar dan pertandingan.
Langkah bagi menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif dan inovatif ini adalah
bermula daripada kurikulum yang seimbang daripada aspek budaya berfikir dan penjanaan
ilmu. Transformasi kurikulum ini dijangka mampu memberikan pendidikan sempurna dan
lengkap yang dapat menjamin dan membolehkan mereka memberi sumbangan kepada diri dan
masyarakat. Transformasi pendidikan diteruskan lagi dengan wujudnya Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (Malaysia Education Blueprint) 2013-2025 yang menggariskan 11 anjakan
strategik dan operasi untuk mengubah sistem pendidikan negara.
Melalui pelan itu, penekanan akan diberi kepada melengkapkan generasi muda dengan
enam kualiti iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran

PPG AMBILAN KHAS MAC 2014 PJ/PK

EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA


dwibahasa, etika dan kerohanian serta memiliki identiti kebangsaan melalui 3 Gelombang
Transformasi iaitu dalam Gelombang 1 (2012-2015) menumpukan kepada usaha memperbaiki
sistem dengan memberi sokongan guru dan tumpuan kepada kemahiran asas, Gelombang 2
(2016-2020) pula mempercepatkan penambahbaikan sistem dan Gelombang 3 (2021-2025) ke
arah kecemerlangan menerusi operasi yang lebih fleksibel. Menurut YAB Dato Seri Mohd Najib
bin Tun Abdul Razak (2012), bagi mencapai aspirasi yang tinggi di tengah-tengah persekitaran
global yang semakin berdaya saing, kita tidak boleh berdiam diri. Negara memerlukan
transformasi sistem pendidikan yang menyeluruh.
2.0 KEMAHIRAN ABAD KE -21
Dalam menuju ke arah pendidikan abad ke-21, pelbagai kemajuan yang dikecapi oleh setiap
individu secara global mahupun local. Profesion perguruan adalah yang bertanggungjawab
dalam melaksanakan dasar sistem pendidikan yang berpandukan Falsafah Pendidikan Negara
(FPN).

Dalam menjana dan melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi,

rohani, intelek dan sosial (JERIS). Selain itu juga, FPN juga memberi penekanan kepada
kemahiran 3M (membaca, mengira dan menulis), sejajar dengan itu juga kemahiran baru
seperti sains dan teknologi, kemahiran komunikasi, kemahiran interpersonal dan intrapersonal
juga amat penting di era ini.
Bagi mencapai dan merealisasikan pelan-pelan pendidikan yang telah diuar-uarkan oleh
Timbalan Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Pelajaran Malaysia, Tan Sri Dato Hj.
Muhyiddin Yassin dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Beliau telah
menekankan bahawa kesamarataan pendidikan kepada setiap murid yang berada di Malaysia,
tidak kira di mana kedudukan geografinya, budayanya dan bangsanya, serta sosio ekonominya.
Kualiti pendidikan yang diterima dan bangunkan adalah berdasarkan kualiti pengajaran yang
berkesan untuk mentransformasi pendidikan ke arah abad ke-21. Menurut beliau lagi,
kementerian

beriltizam

untuk

meningkatkan

kualiti

pengajaran

sekolah

dengan

memperkukuhkan amalan terbaik sedia ada, dan memberikan ganjaran kepada guru berkualiti
dalam bentuk laluan kerjaya yang lebih baik untuk mereka.
Dalam membentuk sesuatu persekitaran yang baru bagi menghasilkan satu alaf yang
baru yang memerlukan anjakan, maka persediaan yang secukupnya amat penting bagi semua
komponen yang mengambil bahagian dalam pendidikan secara langsung mahupun tidak
langsung. Maka bukan sahaja kementerian, institusi persekolahan dan pelajar yang bertungkus-

PPG AMBILAN KHAS MAC 2014 PJ/PK

EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA


lumus dalam merealisasikan idea-idea ini, namun, keprihatinan daripada pihak ibu bapa juga
memberi kesan yang besar dalam perubahan menuju pendidikan abad ke-21. Antara anjakan
yang terkandung dalam pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 adalah seperti
kesamarataan akses dalam pendidikan bertaraf antarabangsa, melahirkan rakyat Malaysia
yang menghayati nilai, transformasi keguruan sebagai profesion pilihan, memastikan pemimpin
berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah dan memanfaatkan ICT bagi meningkatkan
kualiti pembelajaran di Malaysia.
Sebagai menyahut baik anjakan transformasi sistem pendidikan ini, kemahiran abad ke21 secara tidak langsung dititik beratkan oleh kementerian bagi mencapai tujuan pelan dan
melahirkan generasi pemangkin negara yang ideal. Menurut kajian yang dijalankan oleh
DAndrea dan Daniels (2002), mendapati bahawa standard pelajar di abad ke-21 adalah
memerlukan kemahiran baru yang lebih berdaya saing dan berjaya dalam dunia pendidikan
dan juga kehidupan seharian. Kemahiran abad ke-21 pada kebiasaannya digunakan dalam
menghuraikan pelbagai kebolehan yang diperlukan untuk berjaya di zaman global. Justeru itu
juga, proses pembelajaran dalam bilik darjah perlu merangkumi literasi teknologi, pembelajaran
kolaboratif, penggunaan pendekatan pembelajaran berasakan projek serta aplikasi pemikiran
aras tinggi, termasuk pemikiran kritis untuk mengsintesis dan menilai maklumat dalam
menyelesaikan masalah.
Kemahiran-kemahiran abad ke-21 yang dapat dinyatakan secara umum adalah seperti jadual
berikut :N

Jenis Kemahiran

Huraian

o
1.

Komunikasi

Pertukaran pemikiran dan idea menerusi

Kepekaan Silang Budaya

lisan dan tulisan


Dapat memahami dan bekerjasama dalam

Pelbagai Bahasa

pelbagai budaya
Keupayaan
untuk

Kemahiran Mengurus

menggunakan lebih dari satu bahasa


Keupayaan untuk mengurus dan membantu

2.
3.
4.

berkomunikasi

orang lain melaksanakan, menyelesaikan


5.

Kerja Berpasukan

masalah dan konflik


Dapat bekerjasama dalam satu pasukan
untuk mencapai sesuatu matlamat

PPG AMBILAN KHAS MAC 2014 PJ/PK

EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA


6.

Kreativiti

Dapat

menyumbangkan

berbentuk
7.

Keupayaan

8.

Menyesuaikan Diri
Empati

kreatif

pemikiran

dan

artistik

yang
dalam

menyelesaikan sesuatu masalah


Untuk Mempunyai kemampuan untuk menghadapi
dan menyesuaikan diri dengan perubahan
Kemampuan untuk memahami perasaan
dan idea orang lain dari sudut pandangan
mereka
Stress Berkemampuan

9.

Pengurusan

10

(Relaxation)
Etika Kerja

stress dan mengenal pasti punca stress


Dapat mempamerkan etika dan disiplin kerja

Disiplin Diri

yang baik dan tinggi


Dapat mengawal diri dan tingkah laku dalam

Tanggungjawab

kaunseling dan hal peribadi


Mempunyai aspirasi untuk mencapai tahap

Pemikiran Diskriminatif

akauntabiliti yang tinggi


Keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan

Kemahiran Tatabahasa

pemikiran yang berbeza


Mempunyai keupayaan untuk mengeluarkan

.
11
.
12
.
13
.
14
.
15

mengawal

situasi

pandangan dan idea yang lebih baik


Kemahiran Analitikal

.
16

untuk

Kemampuan untuk menggunakan pemikiran


logik dan abstrak

Ekonomi & Perniagaan

Kemampuan untuk menggunakan prinsip-

prinsip

17

perhubungan
Keupayaan
untuk

Kemahiran Matematik

ekonomi

dan

perniagaan
menggunakan

mengaplikasikan

18

dalam kehidupan
Keupayaan untuk menggunakan computer

.
19

asas

dan

.
Kemahiran Komputer

teori

dalam

matematik

dalam perkhidmatan kaunseling


Telekomunikasi

Keupayaan

untuk

menggunakan

talian

komunikasi sebagai satu alat perhubungan


dalam perkhidmatan kaunseling

Kemahiran pembelajaran dan pembelajaran (PdP) yang terdapat dalam abad ke-21

PPG AMBILAN KHAS MAC 2014 PJ/PK

EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA


ialah:
(a)

Kemahiran pembelajaran dan inovasi (Learning and innovation skills)

(b)

Kemahiran

maklumat,

media

dan

teknologi

(Information,

media

and

technology skills)
(c)

Kemahiran hidup dan kerjaya (Life and career skills)

(d)

Elemen-elemen yang terkandung dalam kemahiran abad ke-21 ialah:

(e)

Kreativiti dan Inovasi (Creativity and Innovation)

(f)

Pemikiran kritis dan Penyelesaian Masalah (Critical Thinking and Problem

Solving)
(g)

Komunikasi dan Kolaborasi (Communication and Collaboration)

(h)

Literasi Maklumat (Information Literacy)

(i)

Literasi Media (Media Literacy)

(j)

Literasi Teknologi, Maklumat dan Komunikasi (TMK) (ICT (Information,


Communications and Technology Literacy)

(k)

Fleksibiliti dan mempunyai keupayaan menyesuaikan diri (Flexibility and


Adaptability)

(l)

Berinisiatif dan Mempunyai Haluan Diri (Initiative and Self-Direction)

(m)

Kemahiran Sosial dan Antara-Budaya (Social and Cross-Cultural Skills)

(n)

Produktiviti dan Akauntabiliti (Productivity and Accountability)

(o)

Kepimpinan dan Tanggungjawab (Leadership and Responsibility)

Selain itu juga, elemen-elemen yang terkandung dalam kemahiran abad ke-21 adalah
kreativiti dan inovasi, pemikiran kritis dan penyelesaian masalah, komunikasi dan kolaborasi,
literasi maklumat, literasi media, literasi teknologi maklumat dan komunikasi, keupayaan
menyesuaikan diri (fleksibiliti), produktiviti dan akauntibiliti serta bertanggungjawab. Elemenelemen ini telah lama wujud secara semula jadi bagi setiap individu, namun, kemahiran tersebut
memerlukan peneguhan yang konsisten dan lebih jelas tujuannya. Kemahiran-kemahiran ini
adalah subjektif, pengukuhan yang diberi adalah untuk membentuk perihal yang lebih
sistematik. Sebagai contoh, dalam mendedahkan pelajar dalam dunia siber yang berteraskan
teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), nilai-nilai positif seharusnya ditekankan bagi
menerapkan kesedaran di kalangan mereka.

PPG AMBILAN KHAS MAC 2014 PJ/PK

EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA


Kebanyakan kemahiran abad ke-21 adalah berdasarkan kepada pendedahan terhadap
ICT, berbanding dahulu di mana literasi Cuma merangkumi membaca, menulis dan mengira,
manakala di abad 21 ini melibatkan literasi digital. Guru-guru memainkan peranan dalam
membimbing pelajar-pelajar untuk melayari internet, mencari laman sesawang, memilih perisian
yang sesuai dan mengumpul serta mengulas maklumat. Dengan bimbingan guru juga dapat
memberi kesedaran secara global kepada era digital sepatutnya mudah dicapai dan
seharusnya meningkat. Dalam mencetuskan pendidikan abad ke-21, softskill amat diperlukan
untuk memudahkan mereka berkomunikasi dalam perbincangan yang menggalakkan mereka
berinteraksi sesama mereka. Komunikasi interaktif bukan sahaja berlaku secara bersemuka
(face to face) pada hari ini, bahkan komunikasi tersebut berlanjutan sehingga ke alam maya
seperti dalam facebook dan edmodo.
Di samping itu juga, dengan ada nya gabungan kemahiran-kemahiran di atas juga dapat
menyatukan masyarakat majmuk di negara kita, seterusnya dapat mewujudkan gagasan 1
Malaysia yang berilmu dan bermatlamat yang futuristic. Kita sememangnya tidak dapat
merealisasikan sesebuah sistem pendidikan yang ideal tanpa tunggak utama barisan pendidik.
Bagi mencapai hasrat negara membangunkan generasi yang mempunyai kemahiran abad-21,
seseorang guru itu perlu komited dalam menguasai pelbagai bidang ilmu bagi menjadikan
mereka relevan dan sesuai dengan arus perubahan yang berlaku. Selain itu, guru juga perlulah
mengikuti perkembangan tentang dasar dan isu pendidikan semasa, mahir dalam pedagogi
seperti menggunakan teori konstruktivisme dan tidak terlalu bergantung kepada guru (teacher
centered). Guru juga mestilah melengkapkan diri dengan persediaan yang terkini dalam
penggunaan teknologi terkini dan penerapan nilai-nilai murni (akhlak) mestilah diteruskan tidak
kira di mana atau bila situasinya.
Secara ringkasnya, kemahiran abad 21 dalam kalangan pelajar memerlukan perubahan
pada pendekatan pendidikan, yang berlaku di peringkat sekolah atau bilik darjah. Maka,
kesedaran dan kemahiran guru dan pentadbir dalam menyusun program latihan untuk guru
dan juga pengisian yang mantap untuk pelajar akan merealisasikan perubahan yang positif.

PPG AMBILAN KHAS MAC 2014 PJ/PK

EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA

3.0 PEMBELAJARAN ABAD KE-21


3.1 Pengenalan
Dalam proses menyediakan warganegara Malaysia dengan pendidikan yang lengkap bagi
mengisi dua keperluan utama iaitu keperluan individu dan keperluan negara, kurikulum perlu
dirancang dan diurus dengan teliti. Ini amat penting untuk menentukan supaya kurikulum ini
sesuai dengan keperluan dan berkualiti cemerlang. Pembangunan tenaga manusia dan tenaga
rakyat menjelang abad ke 21 tidak terhad kepada penyediaan dan pembekalan tenaga pekerja
yang berketrampilan dalam sektor-sektor perindustrian dan perdagangan sahaja.
Kurikulum bagi abad ke-21 perlu dibentuk supaya relevan dan koheran dengan keadaan
pada masa itu dan boleh memenuhi matlamat-matlamat yang ditentukan. Garis panduan
tentang bentuk, isi dan pelaksanaan kurikulum itu pastinya ditentukan oleh senario yang dapat
dilihat dari aliran pembangunan dan kemajuan teknologi.
Perancangan kurikulum abad ke-21, mestilah bersifat futuristik, fleksibel dan dinamik
supaya dapat menentukan corak masyarakat dan profil bangsa dan warganegara Malaysia.
Warganegara Malaysia bagi abad ke-21 mestilah dapat menangani cabaran yang akan dibawa
arus oleh globalisasi, ledakan ilmu dan maklumat. Warganegara berupaya merancang masa
depan mereka dan mampu membuat pilihan yang bijak dan tepat sesuai dengan budaya dan
nilai-nilai semasa.
3.2 Fokus/Penekanan Kurikulum
Untuk memenuhi matlamat mewujudkan masyarakat Malaysia yang bersikap terbuka dan
kreatif, kurikulum yang direncanakan mestilah mampu membekalkan pelajar dengan kesediaan
diri yang kukuh dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi. Fokus pengisian kurikulum
semestinya lebih daripada penguasaan pengetahuan dan kemahiran asas tetapi kepada
penguasaan berbagai-bagai kemahiran iaitu :-

PPG AMBILAN KHAS MAC 2014 PJ/PK

10

EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA

kemahiran berfikir secara kritikal dan kreatif

kemahiran berkomunikasi secara berkesan

kemahiran menikmati keindahan ciptaan dan seni

kemahiran membuat pilihan dan membuat keputusan

kemahiran mencari, menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat

kemahiran bergaul dan bekerjasama dengan orang lain

kemahiran kepimpinan dan pengurusan

3.3 Proses Pengajaran dan Pembelajaran


Pengajaran dan pembelajaran merupakan aspek penting dalam pelaksanaan kurikulum.
Menjelang abad ke 21 pelajar perlu mendapat segala kemudahan yang disediakan untuk
membantu mereka dalam proses pembelajaran. Komputer sudah pasti digunakan secara
meluas. Sumber pengetahuan utama abad ke 21 kelak merupakan sumber yang berkaitan
dengan teknologi maklumat. Dengan itu kemudahan seperti komputer, multimedia, cekera padat
dan corridorraya multimedia seperti 'internet' perlu disediakan untuk digunakan oleh semua
pelajar. Adalah diharapkan pengajaran dan pembelajaran pada abad ke-21 dibentuk
sepenuhnya oleh komputer. Ini bukan bertujuan membantu guru dengan penggunaan teknologi
tetapi untuk menimbulkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih menyeronokkan,
berkesan dan lebih bermakna kepada pelajar.
(a) Teknologi Maklumat/Komputer
Dalam konteks pendidikan, teknologi maklumat merupakan peralatan teknologi
komunikasi atau sistem rangkaian elektronik yang boleh digunakan untuk mengumpul,
menyimpan, memproses, menyalurkan dan menyampaikan maklumat secara pantas dan tepat
seperti internet atau multimedia atau hypermedia untuk membantu proses pengajaran dan
pembelajaran. Perkembangan bidang teknologi maklumat telah dapat memudahkan manusia
berkomunikasi dalam mengurus, menyimpan dan menyebar maklumat dengan lebih canggih
sama ada dalam bentuk data teks, imej atau suara.

PPG AMBILAN KHAS MAC 2014 PJ/PK

11

EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA


Pelajar dalam abad ke 21 pasti berada dalam gelombang teknologi maklumat, untuk itu
setiap pelajar perlu celik komputer. Ini kerana komputer berupaya meningkatkan mutu
pembelajaran. Sudah sampai ketikanya komputer menjadi alat standard di semua sekolah di
peringkat rendah, menengah dan lepasan menengah.
(b) Pengajaran dan Pembelajaran Berpusatkan Pelajar
Proses pengajaran dan pembelajaran dalam abad ke 21 masih tetap berpusatkan pelajar.
Malah ia perlu dipertingkatkan daripada apa yang diamalkan sekarang. Guru memainkan
peranan lebih penting kepada pelajar dengan melibatkan pelajar sepenuhnya secara aktif
dalam semua aktiviti sama ada di dalam atau di luar darjah. Guru lebih-lebih lagi berperanan
sebagai pemudah (fasilitator) pembelajaran dan berperanan sebagai pembekal maklumat.
Pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlu dirancang oleh guru bagi membina
dan mengukuhkan minat murid terhadap pembelajaran. Murid dibimbing supaya bersedia
menerima pengajaran dan berupaya untuk meneruskan pembelajarannya sendiri. Pelajar ketika
itu perlu dilatih untuk berdikari, yakin pada diri sendiri dan meningkatkan rasa tanggungjawab.
Dalam rangka pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar, tenaga pengajar/guru
di sesebuah bilik darjah sekurang-kurangnya terdiri daripada seorang guru dan seorang
pembantu guru untuk membimbing pelajar yang tidak melebihi 25 orang pelajar. Keadaan kelas
dengan dua orang guru dengan sekelompok murid patut dijadikan amalan bagi meningkat dan
mengukuhkan proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar.
(c) Pendidikan Jarak Jauh
Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) merupakan kesinambungan inovasi kreatif dalam pendidikan diri
abad ke 20 ke abad ke 21. Peluasan PJJ seharusnya sampai ke sekolah dari peringkat rendah
lagi tidak sahaja terhad di pusat-pusat pengajian tinggi. Pendidikan Jarak Jauh dalam proses
pengajaran dan pembelajaran abad ke 21 mengambil kira faktor-faktor berikut:

Bilangan hari persekolahan adalah fleksibel (mungkin tidak lebih tiga hari seminggu)

Setiap sekolah mempunyai kemudahan komputer

Penggunaan bahan pembelajaran yang telah diterbitkan sebagai asas untuk pelajar

PPG AMBILAN KHAS MAC 2014 PJ/PK

12

EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA

Bahan khusus yang terancang untuk memenuhi keperluan belajar individu

Kebolehubahan (flexibility) kandungan kurikulum bahan pembelajaran melalui struktur


modular

Pembentukan bahan pembelajaran yang terancang dan sistematik mengandungi objektif


yang jelas, alat ujian kendiri, aktiviti pembelajaran dan maklum balas pelajar.

(d) Pendekatan Modular


Pendekatan secara modular berperingkat kesukaran bagi setiap tajuk disediakan dalam bentuk
bercetak dan/atau CD-ROM untuk satu-satu tahun pengajian. Modul ini disediakan untuk semua
mata pelajaran di semua peringkat persekolahan.
Pelajar boleh beralih ke modul berikutnya apabila selesai menggunakan modul yang
disediakan tanpa menunggu arahan guru. Pendekatan modul ini telah diamalkan di institusi
pengajian tinggi tempatan. Apa yang perlu ialah menyesuaikannya mengikut tahap kebolehan
pelajar.
(e) Mastery Learning
Pendekatan pembelajaran berfokus kepada penguasaan pelajar terhadap sesuatu perkara yang
diajarkan kepada mereka. Penguasaan pelajar ditentukan melalui ujian diagnostik. Tindakan
susulan diberikan kepada mereka yang belum menguasai supaya kelemahan mereka tidak
terhimpun di akhir setiap pembelajaran.
(f) 'Tracking' dan 'Banding'
Bergantung kepada tahap penguasaan pembelajaran, pelajar ditempatkan dalam
beberapa kumpulan sama ada kumpulan asas (basic), kumpulan umum (general) atau
kumpulan maju (advance). Pembelajaran juga dilaksanakan mengikut sistem banding iaitu
'vertical' dan 'horizontal'. Melalui sistem ini pelajar berubah kelas mengikut kebolehan dalam
mata pelajaran. Misalnya pelajar Tahun 2 sekolah rendah boleh mempelajari matematik Tahun 3
sekiranya ia sudah menguasai kemahiran matematik Tahun 2.
(g) Sistem Kredit

PPG AMBILAN KHAS MAC 2014 PJ/PK

13

EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA


Unit kredit adalah nilai masa/tempoh dan tugasan yang diperlukan oleh pelajar untuk
menyiapkan kerja-kerja kursus yang telah ditetapkan bagi setiap kursus pengajian. Kerja-kerja
kursus ini termasuklah menghadiri kelas, membuat kerja projek, tugasan, kerja-kerja makmal
dan amali. Pelajar dibenarkan mengulang mata pelajaran yang tidak mencapai asas yang
ditetapkan.
3.4 Penilaian
Aspek penilaian kemajuan pelajar adalah penting untuk menentukan tahap penguasaan,
kemahiran dan penghayatan. Maklumat tentang tahap penguasaan pelajar menjadi petunjuk
untuk membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran seterusnya. Alat-alat dan
perkaedahan penilaian mestilah benar-benar dapat mengukur dengan tepat kebolehan dan
keupayaan pelajar seperti berikut
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Penilaian Berasaskan Sekolah


Penilaian Berterusan
Penilaian Berasaskan Elemen Subjek
Penilaian Proses di samping Penilaian Hasil
Authentic Assessment
Penilaian Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes)
Bench Marking
Ujian/ Peperiksaan Secara Online

3.5 PENUTUP
Perlu ditegaskan bahawa apa pun bentuk reformasi kurikulum yang dianjurkan tidak
akan dapat hasil yang diharapkan jika tidak diikuti dengan penyusunan semula di dalam bidangbidang lain, kerjasama di antara agensi-agensi di Kementerian Pendidikan dan mengambil
perhatian yang berat tentang pelaksanaannya. Dalam menjayakan hasrat penubuhan Sekolah
Bestari, tumpuan utama seharusnya diberikan kepada pembangunan prasarana teknologi,
penyediaan latihan semula guru, penyediaan bahan kursus dan format penilaian, di samping
penglibatan pihak swasta, ibu bapa dan komuniti dalam menangani tugas yang besar ini.

PPG AMBILAN KHAS MAC 2014 PJ/PK

14

EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA

4.0 GURU ABAD KE- 21


4.1 Pengenalan
Keguruan ialah satu jawatan professional seperti mana kerjaya-kerjaya lain dalam masyarakat
dunia. Sebagai guru yang profesional, guru perlu melaksanakan kerjayanya dengan sepenuh
hati, bersedia menanggung semua konsekuen yang sesuai dengan nilai profesion ini. (Dr
Ragbir Kaur a/p Joginder Sigh, 2007) Salah satu agenda penting dalam matlamat perancangan
pembangunan pendidikan bagi RMK-9 ialah membangunkan sistem pendidikan bertaraf dunia.
Dalam agenda ini kerajaan akan memperkukuhkan kurikulum sekolah yang seimbang
dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek, mempunyai disiplin yang tinggi, bersikap
kerjasama, dan mampu memainkan peranan dalam masyarakat, serta melahirkan sejumlah
sekolah yang baik dan cemerlang untuk dijadikan show case kepada negara-negara lain di
dunia. (Ucapan menteri Pendidikan Malaysia dalam Perhimpunan Bulanan Kementerian
Pelajaran Malaysia).
Dr Ismail Zain, dalam kertas kerjanya yang bertajuk Pendidikan Bertaraf Dunia ke arah
Pembestarian Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran (selepas ini di tulis p&p)
menjelaskan pendidikan bertaraf dunia sebagai wacana dalam dasar pendidikan negara yang
meletakkan proses pendidikan sebagai satu bidang yang penting dalam kehidupan seharian
khususnya di sekolah-sekolah yang berfungsi sebagai institut perkembangan ilmu.
4.2 Ciri-ciri guru berkualiti
Ciri dalam Kamus Dewan 2007 didefinisikan sebagai sifat (unsur, tanda) yang khusus pada
sesuatu atau membezakannya daripada yang lain. John Macdovalo (1993) menyatakan kualiti
sebagai memenuhi keperluan atau kehendak pelanggan. Jemaah Nazir Sekolah pula
mendefinisikan kualiti sebagai ciri-ciri atau sifat kecemerlangan yang dikehendaki oleh sesuatu
barang, alat perkakas, dan perkhidmatan (ISO8402). Maka, dapatlah dikatakan untuk
menghasilkan pendidikan bertaraf dunia, ciri-ciri guru yang berkualiti ialah guru yang memenuhi
keperluan pelajar dalam pelbagai aspek sama ada dari segi p&p, sahsiah, kemahiran,
kepakaran dan pengurusan. Oleh itu antara ciri-ciri yang perlu ada pada guru berkualiti bagi
menghasilkan pendidikan bertaraf dunia dilihat dalam rajah 1.1, guru perlulah:

PPG AMBILAN KHAS MAC 2014 PJ/PK

15

EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA

Rajah 1.1
4.2.1 Bertindak sebagai penyebar ilmu
Menurut Ragbir Kaur (2007), fungsi guru ialah mendidik murid dalam pelbagai ilmu
pengetahuan dan kemahiran daripada pelbagai disiplin dalam kurikulum sekolah. Para
guru haruslah memiliki sifat-sifat amanah, dedikasi, komited pada tugas, ikhlas, sanggup
berkorban masa dan tenaga dan mempunyai sikap membantu dan menyampaikan
seberapa banyak ilmu kepada murid-muridnya. Penekanan di sini ialah mengenai sikap
dan penampilan guru itu sendiri terhadap konsep ilmu. Guru harus mendalami ilmu
sebanyak mungkin supaya dapat menyebarkan ilmu kepada para pelajar bagi
melahirkan insan dan warganegara yang berilmu. Dalam era transformasi pendidikan
guru hendaklah menghasilkan pelajar yang mampu berfikir secara kreatif dan kritis serta
memperkembangkan potensi pelajar dalam semua aspek JERIS (Jasmani, Emosi,
Rohani, Intelek dan Sosial) bagi mencapai pendidikan bertaraf antarabangsa.

PPG AMBILAN KHAS MAC 2014 PJ/PK

16

EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA

4.2.2 Bertindak sebagai Pembentukan Nilai / Role Model


Nilai merupakan kriteria penting bagi mengukur mutu sesuatu benda. Menurut
Ragbir Kour (2007) guru harus membentuk murid-murid untuk memiliki akhlak yang
mulia dan mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi. Nilai-nilai yang perlu diterapkan ialah
moral, agama, terminal dan instrumental. Jadi, guru seharusnya mempunyai sifat dan
kualiti peribadi, profesional, dan sosial yang baik dan murni supaya dapat menjalankan
tugas sebagai pendidik dengan sempurna. Sebagai ibu bapa kedua kepada muridmurid, segala nilai dan tingkah laku guru menjadi contoh teladan kepada para pelajar.
Nilai-nilai murni yang ditonjolkan oleh guru di sekolah secara tidak langsung akan
diterapkan dalam jiwa pelajar. Menurut Ee Ah Meng (2003) guru yang beriltizam akan
menjadi role model kepada para pelajarnya. Secara tidak langsung, guru berkenaan
akan dapat memupuk beberapa ciri peribadi yang positif melalui amalan-amalannya di
dalam bilik darjah.
4.2.3 Bertindak Sebagai Pengamal Budaya Ilmu
Menurut Mok Soon Sang 2007, Profesor Syed Muhammad al-Altas menyatakan
ilmu merupakan sesuatu yang bermakna dan membawa penyuburan serta semangat
kepada jiwa manusia. Hal ini menunjukkan ilmu merangkumi semua aspek kehidupan
luaran dan dalam jiwa manusia. Guru sebagai pengamal ilmu perlu mempraktikkan
budaya ilmu seperti membaca, berfikir, memerhati, berkarya, bersumbangsaran, dan
bertukar fikiran serta mencari pengalaman baru (Ragbir Kour (2007)). Dalam p&p, guru
akan memindahkan ilmu yang baik, meninggikan adab murid, serta memberi petunjuk ke
arah kebenaran sebagai seorang pengamal ilmu. Sebagai seorang guru, budaya ilmu
harus menjadi kriteria utama dan harus dipupuk dalam diri supaya menjadi teladan bagi
para pelajar mencontohinya. Budaya ilmu di kalangan guru dan pelajar adalah sejajar
dengan salah satu matlamat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan
iaitu melahirkan generasi yang mencintai ilmu pengetahuan dan seterusnya menjadi
teras dan tunjang dalam amalan pendidikan seumur hidup.
4.2.3 Mengamalkan kemahiran profesional

PPG AMBILAN KHAS MAC 2014 PJ/PK

17

EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA


Guru

merupakan

tenaga

ikhtisas

di

dalam

bidang

perguruan

yang

dipertanggungjawabkan untuk mendidik murid-murid di sekolah. Oleh itu, guru yang


mempunyai kemahiran profesional serta kecerdasan emosi yang tinggi memainkan
peranan besar dalam menghasilkan generasi yang berpendidikan, berkemahiran,
berbudaya ilmu dan berakhlak selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Peranan ini
penting bagi membawa pendidikan negara Malaysia ke arah pendidikan yang bertaraf
dunia (Dr. Ragbir Kaur, 2007). Antara kemahiran yang perlu ditekankan ialah kemahiran
berfikir dan pemikiran konstruktif. Para pelajar mestilah dididik menggunakan daya fikir
tinggi dan minda untuk melahirkan pelajar-pelajar untuk belajar sepanjang hayat dan
mempunyai modal intelektual tinggi menghadapi era globalisasi. Kemahiran berfikir dan
pemikiran konstruktif perlu juga terarah kepada pandangan jauh dan luar biasa
(Mohamad bin Muda, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Guru
Kementerian Pendidikan Malaysia).

4.2.4 Bersifat profesional dan peka dengan segala perkembangan pendidikan


Craft (2002) menyarankan bahawa untuk menjadi pendidik yang profesional,
seorang guru perlu peka terhadap inisiatif pendidikan yang terkini. Guru yang
profesional juga sentiasa mengikuti perkembangan terhadap kajian-kajian lampau dan
terkini bagi mengemaskinikan pengetahuan dan kemahiran p&p guru. Mak Soon Sang
(2007), menegaskan guru hendaklah melengkapkan diri dengan menguasai kemahiran
menggunakan internet untuk memperolehi maklumat tentang perkembangan matematik
dan pedagogi pengajaran masa kini di samping membimbing murid-murid menggunakan
internet sebagai p&p. Selain itu guru perlu mengaplikasikan teknologi maklumat (ICT) di
dalam bilik darjah melalui program SLE (Smart Learning Environment) yang bertujuan
meningkatkan pengetahuan guru terhadap penggunaan ICT. Antaranya aplikasi word
processing, spreadsheet, database, desktop publishing, dan graphing (Dr Ranbir Kaur
a/p Joginder Sigh, 2007).
4.2.5 Mengamalkan pengajaran efektif
Mak Soon Sang (2007) mengenal pasti ciri-ciri pengajaran efektif dari segi perancangan,
pelaksanaan, dan penilaian pengajaran.

PPG AMBILAN KHAS MAC 2014 PJ/PK

18

EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA


(a) Perancangan pengajaran
Clarke dan Cutler (1990) menyatakan keberkesanan pengajaran bergantung
kepada

perancangan,

pembelajaran. Oleh

pelaksanaan,

penilaian

terhadap

proses

dan

objektif

itu, mengenalpasti objektif pengajaran merupakan salah satu ciri

kualiti pengajaran yang diperlukan dalam perancangan. Cohn et al, (1987) selanjutnya
menyokong pendapat ini dengan menyatakan guru harus membuat refleksi kendiri untuk
menilai objektif

pengajarannya setelah selesai melaksanakan pengajaran. Oleh

itu guru harus mempunyai kemahiran dalam memilih strategi p&p yang sesuai kerana ia
merupakan

suatu rancangan untuk melaksanakan aktiviti p&p juga mahir dalam

penggunaan kaedah dan teknik mengajar untuk menyampaikan isi pelajaran dengan
cara yang

berkesan, kerana pemilihan kaedah dan teknik mengajar yang sesuai

akan menjamin keberkesanan pengajaran serta pencapaian objektifnya secara


optimum.
(b) Pelaksanaan pengajaran
Mok Soon Sang (2002), mengatakan peranan guru dalam pelaksanaan dan
kejayaan

proses

pengajaran

dan

pembelajaran

meliputi

tugas-tugas

seperti

menganalisis objektif dan isi kandungannya, menentukan keperluan pelaksanaan seperti


melengkapkan diri dengan kemahiran mengajar dan penyediaan bahan-bahan
pelajaran, merancang dan melaksanakan pengajaran, membuat penilaian untuk
mengenalpasti
pelaksanaan

kelemahan
pengajaran

dengan
dengan

tujuan
membuat

meningkatkan

keberkesanan

pengubahsuaian

dalam

dalam

rancangan

mengajar.
(c) Penilaian pengajaran
Yap, Wan, dan Ismail (1985) dalam Kertas Kerja oleh Profesor Dr. Saedah Siraj
mentakrifkan penilaian dalam pendidikan dan pembelajaran sebagai satu aktiviti untuk
mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif
p&p. Ingham (dalam Saedah Siraj, 2000) menyarankan supaya pendidik membuat
penilaian dan menghargai perbezaan setiap individu kerana setiap perbezaan itulah
yang akan menentukan cara setiap individu itu belajar dan juga boleh memberi
pengalaman pembelajaran kepada masing-masing.
4.3 KESIMPULAN

PPG AMBILAN KHAS MAC 2014 PJ/PK

19

EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA


Oleh yang demikian, dalam menuju pendidikan bertaraf dunia, guru adalah agen
terpenting dalam merealisasikan pendidikan anak bangsa Malaysia dalam mengharung cabaran
di tahap yang lebih tinggi. Pengisian guru yang berkualiti seperti yang di bentangkan iaitu guru
perlulah bertindak sebagai penyebar ilmu, pengamal budaya ilmu, guru sebagai role-model,
mengamalkan pengajaran efektif, peka dengan segala perkembangan pendidikan, dan
mengamalkan kemahiran profesional mampu menyediakan generasi muda untuk menghadapi
kemungkinan-kemungkinan yang berupa masyarakat industri, ekonomi yang global, kebanjiran
teknologi tinggi dan sentiasa bertambah canggih, penggunaan komputer sebagai keperluan
urusan harian dan limpahan maklumat sejagat. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Mohamad
bin Muda, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan
Malaysia dalam ucapannya, para pendidik adalah wahana yang boleh menentukan corak
manusia yang mampu menghadapi alaf baru, abad ke-21.
5.0 PELAJAR ABAD KE -21
Dunia pada hari ini berhadapan dengan pelbagai cabaran untuk mencapai kemajuan
pada tahap tertinggi. Setiap ahli komuniti dalam sesebuah masyarakat atau negara itu, perlu
bersaing untuk menghadapi cabaran tersebut. Pelajar juga merupakan golongan komuniti yang
perlu bersedia berhadapan dengan cabaran dan persaingan pada abad ke 21. Terdapat
pelbagai pendapat yang telah mencirikan pelajar abad ke 21 ini. Terdapat 19 ciri-ciri pelajar
abad ke 21 iaitu

berupaya membuat hubung-kait, bijak menyoal, yakin berkomunikasi,

mengambil risiko, dahagakan ilmu, ingin tahu, menjana idea, fleksibel, tidak berputus asa,
mendengar dan membuat refleksi, berkemahiran kritis, menguasai kemahiran literasi, berani
mencuba, mampu berfikir sendiri, membuat inisiatif, mampu bekerja dengan orang lain,
membuat perubahan, berintegriti dan berkeperibadian tinggi.
Abad ke 21 lebih merujuk kepada waktu berlakunya revolusi teknologi yang amat
pantas. Masyarakat dunia kini hidup dalam suasana yang global dan kompleks yang dikelilingi
dengan kemudahan teknologi yang mampu memberikan impak dan transformasi kepada
masyarakat kepada dunia ICT. Dalam konteks ini, pelajar turut terlibat dalam mengalami arus
perubahan ini, di mana pelajar

perlu dibantu guru dengan membentuk serta mengekalkan

minat pelajar untuk belajar bersedia untuk berhadapan dengan dunia sebenar. Pelajar juga
perlu mempunyai rasa ingin tahu untuk mempelajari sesuatu sebagai pembelajaran jangka
masa panjang. Tujuan pemupukan rasa minat dan ingin tahu pelajar adalah perlu untuk
membolehkan pelajar boleh memberikan kesinambungan untuk pembelajaran meski pun
berada di luar institusi persekolahan. Oleh itu, pelajar perlu mempunyai ciri fleksibel untuk
PPG AMBILAN KHAS MAC 2014 PJ/PK

20

EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA


mempelajari sesuatu ilmu dan demi menghadapi sebarang cabaran yang mendatang.
http://www.21stcenturyschools.com/what_is_21st_century_education.htm
Generasi pelajar pada era milinieum lahir sekitar tahun 1980-an sehingga kini. Menurut
John Seely Brown melalui Learning in a Digital Age, pada hari ini pelajar beranggapan bahawa
ICT merupakan sesuatu yang seakan oksigen bagi mereka untuk bernafas dan merujuk kepada
bagaimana

untuk

mereka

hidup.

Pandangan

tersebut

jelas

menunjukkan

bahawa

perkembangan teknologi yang pesat berlaku kini menunjukkan kepentingan teknologi dalam
kehidupan pelajar pada hari ini.
Secara umumnya terdapat beberapa karakter atau ciri yang menunjukkan pelajar abad
ke 21. Antaranya adalah:
(i) Pelajar suka berada dalam kawalan
Dalam era masa kini pelajar masa kini tidak lagi mahu belajar secara tradisional dan
tidak berkeinginan untuk sentiasa belajar di dalam kelas. Ini kerana pelajar lebih senang
menggunakan teknologi sedia ada yang membolehkan mereka belajar pada bila-bila masa dan
boleh berkomunikasi dengan sesiapa sahaja mengikut cara mereka sendiri. Contohnya
menggunakan kemudahan internet dengan pengaplikasian i-pad, facebook atau skype ketika
sesi p&p.
(ii) Pelajar boleh membuat pilihan
Pembelajaran masa kini juga menuntut pelajar untuk meneroka sendiri bahan yang
boleh dijadikan sumber. Secara tidak langsung membolehkan pelajar untuk membuat pilihan
dalam melaksanakan tugasan mereka. Dengan menggunakan kemudahan teknologi pelajar
mampu menyempurnakan tugasan dengan pendekatan yang baharu malah lebih kreatif
mengikut cara mereka sendiri.
(iii) Pelajar belajar berorientasikan kumpulan dan sosial.
Pelajar juga mampu memperkenalkan diri dengan menggunakan media elektronik yang
sememangnya mempunyai rangkaian sosial. Dengan menggunakan rangkaian atas talian
(online) pelajar berpeluang untuk mengenali individu lain sama ada dalam skala yang kecil,
mengikuti dengan sesuatu pertubuhan komuniti dan berhubung dengan orang lain di seluruh
dunia. Kemudahan teknologi seperti ini menggalakkan pelajar untuk berkolaborasi, berkongsi

PPG AMBILAN KHAS MAC 2014 PJ/PK

21

EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA


ilmu, pendapat serta pandangan dengan rakan lain dan seterusnya mampu membentuk identiti
pelajar itu sendiri.
(iv)Pelajar adalah inklusif
Pelajar pada era 21 ini juga mampu bertoleransi dengan semua lapisan masyarakat
sama ada dari segi kepelbagaian kaum, kepercayaan dan jantina. Informasi yang dikongsikan
meliputi pelbagai sudut dengan menggunakan pelbagai carian ensiklopedia dan topik.
Pencarian maklumat juga turut diperluaskan pelajar, sama ada menggunakan sumber laman
web atau rangkaian tertentu yang boleh diaplikasikan daripada pencarian asal dan belajar
mempelajari sesuatu yang baru.
(v) Pelajar sentiasa cuba menggunakan teknologi digital.
Pendedahan terhadap media digital kepada pelajar zaman sekarang dilihat semakin
meluas. Ini menyebabkan sebahagian daripada kehidupan pelajar terdedah kepada ICT yang
perlu diakses oleh pelajar untuk menyokong pembelajaran serta memudahkan mereka untuk
mendapatkan apa yang diinginkan pelajar. Di samping itu juga pelajar boleh menggunakan
kemudahan ICT seperti komputer riba, telefon tangan, radio dan sebagainya untuk dijadikan
sebagai fungsi untuk mendapatkan maklumat. ICT yang ada juga mampu berperanan sebagai
penambahbaikan bahasa pelajar, membuat jadual sendiri serta menjadi alat komunikasi pelajar
dalam kehidupan seharian pelajar.

Gambar 1: Pelajar
menggunakan

kemudahan

teknologi dalam p&p


(vi) Pelajar berfikir dengan
cara yang berbeza.
Sebagai pelajar yang
hidup pada era globalisasi,
seharusnya pelajar perlu memahami bagaimana teknologi baru boleh

diterima dan diguna

pakai. Contohnya dalam mencari sesuatu maklumat, tidak sekadar menggunakan satu tapak
medium sahaja seperti menggunakan google sahaja, tetapi sepatutnya mempelbagaikan dan
memperluaskan pencarian maklumat tersebut dengan menerokanya dengan lebih mendalam.

PPG AMBILAN KHAS MAC 2014 PJ/PK

22

EDU3093 GURU DAN CABARAN SEMASA


(vii) Pelajar berani mengambil risiko
Pelajar alaf 21 ini berani mengambil risiko terhadap apa yang dilakukan, malah sanggup
mencuba sekiranya apa yang dilakukan tidak memberikan hasil yang memuaskan. Ini
bermaksud pelajar telah beralih daripada mentaliti biasa kepada mentalilti yang sanggup
menanggung risiko dan akibat.
(viii) Pelajar lebih menghargai masa dalam kehidupan
Apabila wujudnya kemudahan teknologi, maka lebih mudah pelajar untuk mengetahui
apa yang berlaku di sekeliling mereka. Ini secara tidak langsung telah mendidik pelajar untuk
menghargai masa dalam kehidupan yang ada. Pelajar juga mampu menguruskan masa dengan
melaksanakan perkara-perkara yang berfaedah dan memberi kesan yang positif kepada
mereka.
Kelahiran pelajar yang berfikiran serta bermotivasikan

alaf 21 mampu membawa

pendidikan negara maju seiring dengan matlamat negara untuk menjadi sebuah negara maju
mengikut acuan sendiri. Ciri-ciri pelajar abad 21 sememangnya perlu diterapkan dalam pelajar
Malaysia pada hari ini tanpa mengabaikan nilai-nilai insaniah bagi memastikan pelajar Malaysia
mampu maju dari pelbagai aspek.

PPG AMBILAN KHAS MAC 2014 PJ/PK

23

Anda mungkin juga menyukai