Anda di halaman 1dari 24

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Ginjal, ureter, kantung kemih dan uretra mem entuk !"!tem urinariu!. #ung!

i utama ginjal adalah mengatur $airan !erta elektr%lit dan k%m&%!i!i a!am' a!a $airan tu uh, mengeluarkan &r%duk akhir meta %li!me dari dalam darah. Urine "ang ter entuk !e agai ha!il dari &r%!e! diangkut dari ginjal melalui ureter ke dalam kandung kemih tem&at urine ter!e ut di!im&an untuk !ementara (aktu. Pada !aat urina!i, kandung kemih erk%ntrak!i dan urine akan diek!kre!ikan dari dalam tu uh le(at uretra. )e!ki&un $airan dan elektr%lit da&at hilang melalui jalur lain dan ada %rgan lain "ang turut !erta dalam mengatur ke!eim angan a!am' a!a, namun %rgan "ang mengatur lingkungan ki*mia internal tu uh !e$ara akutat adalah ginjal. #ung!i ek!kre!i ginjal di&erlukan untuk mem&ertahankan kehidu&an. Namun demikian, er eda dengan !"!tem kardi%+a!kular dan re!&irat%riu!, gangguan t%tal ,ung!i ginjal tidak menim ulkan kematian dalam (aktu "ang !ingkat. Dial"!i! -.ginjal arti,i$ial/0 dan entuk' entuk tera&i lainn"a dilakukan untuk mengganti ung!i',ung!i tertentu dari ginjal -1melt2er,34450. Gagal ginjal akut -a$ute renal ,ailure, AR#0 meru&akan !uatu !indr%m klini! "ang ditandai dengan adan"a &enurunan ,ung!i ginjal !e$ara $e&at - ia!an"a dalam e era&a hari0 "ang men"e a kan a2%temia erkem ang $e&at. Laju ,iltra!i gl%merulu! "ang menurun $e&at men"e a kan kadar kreatinin !erum meningkat !e an"ak 4,6 mg7 dl7 hari dan kadar nitr%gen urea darah !e an"ak 54 mg7 dl7 hari dalam e era&a hari. AR# ia!a di!ertai %leh %liguria -keluar urine 8 944 ml7 hari0. :riteria uliguria ini tidak mutlak ta&i erkaitan dengan ,akta ah(a rata ; rata diet %rang amerika mengandung !ekitar <44 m=!m 2at terlarut. >ika kemam&uan &emekatan urine mak!imum !ekitar 5344m=!m7 L air,maka kehilangan air % ligat dalam urine adalah 644 ml. %leh karena itu, jika keluaran urine menurun hingga 944 ml7hari, &em e anan 2at terlarut tidak da&at di ata!i dan kadar BUN !erta kreatinin meningkat. Namun, %liguria ukan gam aran &enting &ada AR#. Bukti &enelitian ter aru menge!ankan ah(a &ada !e&ertiga hingga !e&aruh ka!u! AR#, keluaran

:reated " kel%m&%k ?7A3

urine mele ihi 944 ml7hari dan da&at men$a&ai hingga 3 L7hari . entuk AR# ini di!e ut AR# keluaran'tinggi atau n%n'%ligurik. AR# men"e a kan tim uln"a gejala dan tanda men"eru&ai !indr%m uremik &ada gagal ginjal kr%nik, "ang men$erminkan terjadin"a kegagalan ,ung!i regula!i, ek!kre!i dan end%krin ginjal. Namun demikian, %!te%di!tr%,iginjal dan anemia ukan meru&akan gam aran "ang la!im terjadi &ada AR# karena a(itann"a akut -1"l+ia Ander!%n, 34460. La&%ran lengka& "ang &ertama mengenai gagal ginjal akut dituli! %leh ha$kradt !e%rang ahli &at%l%gi jerman &ada tahun 5@5A, "ang menjela!kan keadaan !e%rang tentara "ang mengalami luka trauma erat. La&%ran ini dilu&akan %rang !am&ai terjadin"a&erang dunia ke'3, &ada !aat L%nd%n menda&at !erangan jerman, dida&atkan an"ak &a!ien $hurh kidne" !"ndr%me, "aitu &a!ien'&a!ien dengan trauma erat aki at tertim&a angunan kemudian meninggal aki at gagal ginjal. T%nggak "ang &aling &enting adalah dengan dimulain"a tindakan hem%diali!i! &ada a(al tahun 5@64'an "ang amat mengurangi kematian karena k%r an trauma aki at &e&erangan dari @4B !am&ai menjadi 6B. Perkem angan &enelitian le ih lanjut menunjukkan ah(a gagal ginjal akut, "ang da&at &ulih kem ali ini terjadi juga &ada &a!ien a %rtu!, gangguan hem%dinamik, kardi%+a!kuler, !e&!i! dan er agai 2at ne,r%t%k!ik -1lamet 1u"%n%,344C0. Hal ini ditega!kan menurut &enelitian Le+in!k" dan AleDander -5@A<0, gagal ginjal akut terjadi aki at &en"e a '&en"e a "ang er eda. Terjadi 9CB dari 3344 ka!u! gagal ginjal akut erhu ungan dengan trauma atau tindakan edah, 3<B dengan er agai k%ndi!i medik, 5CB &ada kehamilan, dan @B di!e a kan ne,r%t%k!in. Pen"e a gagal ginjal akut di agi dalam kateg%ri &ra'renal, renal, &a!$arenal ->an Tam %"ang, 34430. B. TU>UAN Ada&un tujuan dari makalah ini ialah E 5. Untuk mengetahui &engertian GGA 3. Untuk mengetahui eti%l%gi GGA C. Untuk mengetahui kla!i,ika!i GGA 9. Untuk mengetahui mani,e!ta!i klini! GGA 6. Untuk mengetahui diagn%!a ke&era(atan GGA

:reated " kel%m&%k ?7A3

BAB II K=N1EP )EDI1 A. Defenisi a0 Gagal ginjal akut adalah &enurunan ,ung!i ginjal !e$ara ti a'ti a ia!an"a ditandai dengan &eningkatan k%n!entra!i urea -a2%temia0 dan !erum kreatinin, %liguria -kurang dari 644 ml urine dalam 39 jam0, hi&erkalemia, dan !e agai reten!i natrium -1andra,34430. 0 Gagal ginjal akut -a$ute renal ,ailure, AR#0 meru&akan !uatu !indr%m klini! "ang ditandai dengan adan"a &enurunan ,ung!i ginjal !e$ara $e&at - ia!an"a dalam e era&a hari0 "ang men"e a kan a2%temia erkem ang $e&at -1"l+ia Ander!%n, 34460. $0 Gagal ginjal akut da&at juga dide,eni!ikan !e agai !uatu keadaan dimana terjadi &eningkatan urine dalam darah "ang di!ertai &r%duk meta %li!me "ang lainn"a, "ang kera& kali namun tidak !elalu di!ertai %leh %liguria. d0 Gagal ginjal akut adalah k%ndi!i "ang memiliki &%ten!i untuk da&at di!em uhkan. e0 Gagal ginjal akut adalah !uatu keadaan dimana terjadi !uatu &enurunan ,ung!i ginjal "ang $e&at !ehingga terjadi &enum&ukan !i!a'!i!a nitr%gen dalam tu uh. B. Epidemiologi 5. Gagal ginjal akut le ih !ering terjadi in!idenn"a tergantung dari de,ini!i "ang digunakan dalam &enelitian &%&ula!i. Dalam !uatu &enelitian di Amerika, terda&at 5A3 ka!u! gagal ginjal akut erat -k%n!entra!i !erum kreatinin le ih dari 644 )ikr%m%l7L0 dalam &erjuta %rang de(a!a !etia& tahun, dengan 33 ka!u! Perjuta "ang menda&at dial"!i! akut. 3. GGA le ih !ering terjadi &ada umur tua. C. GGA &rerenal dan nekr%!i! tu ular akut i!kemik terjadi er!amaan !erkitar A6B &ada ka!u! GGA C. Etiologi Pen"e a AR# umumn"a di agi dalam tiga kateg%ri diagn%!ti$ E ,0 A2%temia Prarenal -&enurunan &er,u!i ginjal0 a. De&le!i +%lume $airan ek!tra!el -E:#0 a !%lut 50 Perdarahan E =&era!i e!arF, trauma, &a!$a&artum

:reated " kel%m&%k ?7A3

30 Diure!i! erle ihan C0 Kehilangan $airan dari ga!tr%inte!tinal "ang erat E muntah dan diare. 90 Kehilangan $airan dari ruang ketiga G luka &angkreatiti!. . Penurunan !irkula!i arteri "ang e,ekti, 50 Penurunan $urah jantungE in,ark mi%kard, di!rimia, gagal jantung k%nge!ti,, tam&%nade jantung, em %li &aru. 30 ?a!%dilata!i &eri,er E !e&!i!F, ana,ilak!i!, % at, ana!te!i, antihi&erten!i, nitrat C0 Hi&%al uminemia E !indr%m ne,r%tik, gagal hati -!ir%!i!0 $. Peru ahan hem%dinamik ginjal &rimer 50 Pengham atan !inte!i! &r%!taglandin E a!&irin dan % at N1AID lain 30 ?a!%dilata!i arteri%l e,eren E &engham at en2im &eng%n+er!i angi%ten!in, mi!aln"a ka&t%&ril C0 = at +a!%k%n!trikt%r E % at al,a'adrenergikmi!al,n%re&ine,rin0G angi%ten!in II 90 1indr%m he&at%renal d. = !truk!i +a!kular ginjal ilateral 50 1ten%!i! arteriginjal, em %li dan tr%m %!i! 30 Tr%m %!i! +ena renali! ilateral 3. A2%temia &a!$arenal -% !truk!i !aluran kemih0 a. = !truk!i uretra E katu uretra, !truktur utetra . = !truk!i aliran keluar kandung kemihE hi&ertr%,i &r%!tatF dan kar!in%maF $. = !truk!i ureter ilateral -unilateral jika !atu ginjal er,ung!i0 50 IntraureterE atu, ekuan darah a. Ek!traureter -k%m&re!i0E ,i r%!i! retr%&erineal, ne%&la!ma kandung kemih, &r%!tat, atau !er+ik!,liga!i edah "ang tidak di!engaja atau $edera d. Kandung kemih neur%genik C. Gagal Ginjal Akut Intrin!ik a. Nekr%!i! tu ular Akut akarF, &erit%niti!,

:reated " kel%m&%k ?7A3

50 Pa!$ai!kemik E !"%k, !e&tik, edah jantung ter uka, edah a%rta -!emua &en"e a a2%temia &rarenal erat0 30 Ne,r%t%k!ik a0 Ne,r%t%k!in ek!%gen i. Ne,r%t%k!in Anti i%tik E amin%glik%!ida,am&%teri!in B ii. )edia k%ntra! teri%dina!i -terutama &ada &enderita dia ete!0 iii. L%gam eratE !i!&latin, ikl%rida mer$uri, ar!en i+. 1ikl%!&%rinE takr%limu! +. PelarutE tetrakl%rida, etilene glik%l, metan%l 0 Ne,r%t%k!in end%gen i. Pigmen intratu ularE hem%gl% in, mi%gl% in ii. Pr%tein intatu ularE miel%ma multi&el iii. Kri!tal intratu ularE a!am urat . Pen"akit +a!kular dan gl%merulu! ginjal &rimer 50 Glumer%rul%ne,riti! &r%gre!i, $e&at atau &a!$a!tre&t%k%ku! akut 30 Hi&erten!i maligna C0 1erangan akut &ada gagal ginjal kr%ni! "ang terkait'&em ata!an garam dan air $. Ne,riti! tu ul%inter!ti!ial akut 50 AlergiE eta'laktam -&eni!illin, !e,al%!&%rin0, !ul,%namid 30 In,ek!i -mi!al, &lel%ne,riti! akut0 -1"l+ia Ander!%n, 34460. F Pen"e a ter!ering D. Klasifikasi Gagal ginjal akut dikla!i,ika!ikan kedalam tiga kateg%ri umum !e!uai dengan ,a$t%r' ,akt%r &en$etu! dan gejala"ang dimani,e!ta!ikan %leh &en"akit. Kateg%ri ini adalah E 5. Prerenal Pen"e a '&en"e a &rerenal GGA meli&uti kejadian ,i!i%l%gi "ang mengaki atkan &enurunan !irkula!i - i!kemia 0 &ada ginjal. Hang &aling umum keadaan ini meli&uti hi&%+%lemia dan gagal kardi%+a!kuler G namun !etia& kejadian lain "ang men"e a kan &enurunan akut dalam %k!igena!i ginjal da&at

:reated " kel%m&%k ?7A3

ma!uk dalam kateg%ri ini, "ang kadang'kadang digam arkan !e agai &rerenal a2%temia -Hudak I gall%, 34430. 3. Intrarenal Kateg%ri intrarenal GGA meli&uti kejadian'kejadian ,i!i%l%gi "ang !e$ara lang!ung mem&engaruhi ,ung!i dan !truktur jaringan ginjal. Hal ini !ering men$aku& kejadian'kejadian "ang men"e a kan keru!akan jaringan inter!ti!ium dan ne,r%n. Ginjal kehilangan kemam&uan untuk mengek!kre!ikan !am&ah nitr%gen "ang diha!ilkan dari meta %li!me &r%tein. Keru!akan tu ulu! menim ulkan ketidakmam&uan untuk meningkatkan urine. >uga, ila k%ndi!i' k%ndi!i "ang men"e a kan gagal &rerenal mengaki atkan keru!akan jaringan ginjal -Hudak I gall%, 34430. C. P%!trenal Kareg%ri &%!trenal meli&uti % !truk!i &ada aliran urine dari dukti! k%legeniti! &ada ginjal !am&ai %ri,i!ium uretra ek!ternal, atau aliran darah +ena dari ginjal. = !truk!i mungkin era!al dari &en"e a anat%mi atau ,uing!i%nal l%k ganggli%ni "ang mengganggu !u&lei anat%mi ke !"!tem &erkemihan. Pen"e a '&en"e a anat%mi ia!an"a kejadian'kejadian !e&erti !triktur, tum%r atau atu. = !truk!i +ena renali! ilateral jarang terjadi, namun juga dikateg%rikal !e agai &en"e a 34430. E. Factor risiko =rang dengan k%ndi!i ri(a"at &en"akit mem&un"ai re!ik% "ang tinggi erkem angn"a GGA !e&erti E 5. Hi&erten!i 3. Gagal >antugn K%nge!i, C. Dia ete! 9. )iel%ma 6. In,ek!i Kr%nik <. Gangguan )iel%&r%li&erati, -(((.G%%gle.$%.id0. GGA &%!t renal. Ini !ering terlihat !ekunder terhada& ne%&la!ma intra a d%men dan &en"e a '&en"e a iatr%geni$ -Hudak I gall%,

:reated " kel%m&%k ?7A3

<

F. Tanda dan gejala 5. Tanda a. H"&erten!i . A d%menE tam&ak mem e!ar, kandung kemih tidak n"eri &ada reten!i urine kr%nik. $. Dehidra!i dengan hi&%ten!i &%!tural dan tidak ada udem&eri,er. d. Pu$at, er$ak, memar, &eteki, &ur&ura, dan hidung erdarah menunjukkan adan"a in,lama!i atau &en"akit +a!kular, em %li atau di!!eminated intra+a!kular :%agulati%n. e. Peri$ardial Ru 3. Gejala a. Pr%duk!i Urine 50 Anuria 30 =ut&ut "ang urine ti a'ti a "ang menunjukkan erkurang !e$ara adan"a ertaha& % truk!i akut, gl%merul%ne,riti! akut dan erat , atau %klu!i arteri ginjal akut. kemungkinan mengindika!ikan . )ual, muntah $. Dehidra!i d. Pu!ing -(((.De&ke!.g%.id7 ank data,344A0. G. Prognosis 5. Pr%gn%!i!n"a le ih dekat di kaitkan dengan &en"e a "ang menda!ari .Pada gagal ginjal &rerenal, k%rek!i &enurunan +%lume, mem%nit%r tekanan +ena !entral ketika di &erlukan ,"ang !eme!tin"a mengha!ilkan &er aikan "ang !egera &ada ,ung!i ginjal. Namun &ertama kali ATN erkem ang , dan &ada ka!u! GGA "ang lain ,&a!ien !ering mengalami %liguri untuk e era&a hari atau minggu. 3. >ika tidak ada hal "ang !igni,ikan &ada ,ung!i ginjal dalam < !am&ai * minggu, hal ini erarti !tadium akhir dalam gagal ginjal teta&i &emulihan jarang terlihat. terjadin"a !triktur uretra atau % truk!i kandung

kemih, mi!aln"a h"&er&la!ia &r%!tat enigna.

:reated " kel%m&%k ?7A3

C. Kelang!ungan hidu& GGA tergantung &en"e a ,dan angka kematian tinggi -94' *4 B 0 &ada &a!ien dengan gagal %rgan multi&le. Kematian mamungkinkan jika GGA dikaitkan dengan kegagalan le ih dari tiga !i!tem %rgan . 9. Dalam !uatu k%munita! angka kematian &a!ien GGA le ih rendah - 54'C4B0 6. Pr%gn%!i! meningkat dengan &enanganan "ang $e&at dan agre!i,. Hal ini terma!uk k%rek!i &en"e a &rerenal !e&erti hi&%+%lemia atau &ema!angan !tent melalui "&a!! % !truk!i &ada &en"e a &%!t renal . <. Pa!ien "ang mem utuhkan dial"!i! mem&un"ai angka kematian "ang tinggi hal ini men$erminkan !uatu k%ndi!i "ang le ih aik dari ha!il &eng% atan. A. Pemulihan dari gl%merul%ne,riti! da&at tangani te(rlam at atau tidak adekuat. *. Dengan &era(atan "ang inten!i, , angka kematian er+aria!i dari A,6B !am&ai 94B dan diluar &era(atan inten!i, dari 4 !am&ai 5A B. @. 1i!tem &enilaian The A$ute Ph"!i%l%gi and :hr%ni$ Health E+aluati%n II -APA:HE II 0 menunjukkan !uatu &r%gn%!i! . &ada !k%r antara 54 !am&ai 5@ angka kematian <4 B teta&i !k%r di ata! 94, angka kematiann"a mendekati 544 B. 54. 1i!tem lain "ang mem antu mengidenti,ika!ikan &r%gn%!i! dan untuk mem antu mengkla!i,ika!ikan untuk tujuan &enelitian di!e ut RI#LE dan telah di kem angkan %leh The A$ute Dial"!i! Jualit" Initiati+e K%rkgr%u&. C item &ertama "aitu re!ik%, keru!akan dan kegagalan ginjal . Dua "ang terakhir adalah ha!il akhir atau kehilangan dan !tadium akhir gagal ginjal . 55. Indikat%r &r%gn%!i! jelek terdiri dari umur tua ,gagal %rgan multi&le,%liguria,hi&%ten!i,!ejumlah tran!,u!i dan gagal ginjal kr%nik "ang akut -(((.)edi$a 1t%re.$%.id0. H. Patofisiologi Pada gagal ginjal akut terjadi ketidakmam&uan ginjal untuk mem,iltra!i !i!a uangan, &engaturan $airan dan mem&ertahankan ke!eim angan kimia. )enurut te%ri ne,r%n utuh, kehilangan ,ung!i ginjal n%rmal aki at dari &enurunan jumlah ne,r%n "ang er,ung!i dengan te&at. Gam aran kru!ial dari te%ri ini adalah ah(a er+aria!i .&a!ien ia!an"a &ulih jika ditangani dengan !egera, teta&i kemungkinan ketergantungan dial"!i! jika di

:reated " kel%m&%k ?7A3

ke!eim angan antara gl%meruli dan tu ulu! di&ertahankan. Bila junlah ne,r%n erkurang !am&ai jumlah "ang adekuat untuk mem&ertahankan ke!eim angan h%me%!ta!i!, terjadi gangguan ,i!i%l%gi!. Gagal ginjal akhirn"a mem&engaruhi !emua !i!te(m tu uh karena ketidakmam&uan ginjal melakukan ,ung!i meta %likn"a dan untuk mem er!ihkan t%k!in dari darah ->an Tam %"ang, 34430. Be era&a te%ri telah diajukan untuk menjela!kan &enurunan aliran darah ginjal dan G#R aik &ada &er$% aan dengan mau!ia mau&un he(an. Ta&i tidak !atu&un dari mekani!me'mekani!me diata! "ang da&at menjela!kan !emua a!&ek' a!&ek GGA "ang er&aria!i itu. 1$hier dan :%nger -5@*<0 meringka!kan ukti ; ukti "ang mendukung dan tak mendukung dari ma!ing' ma!ing mekani!me itu. Te%ri % !truk!i tu ulu! men"atakan ah(a NTA mengaki atkan de!kuama!i dari !el'!el tu ulu! "ang ne,r%tik dan materi &r%tein lainn"a, "ang kemudian mem entuk !ilinder'!ilinder "ang men"um at lumen tu ulu!. Pem engkakan !elular aki at i!kemia a(al, juga ikut men"%k%ng terjadin"a % !truk!i dan mem&er erat i!kemia. Tekanan intratu ullu! meningkat, !ehingga tekanan ,iltra!i gl%merulu! menurun. = !truk!i tu ulu! da&at meru&akn ,akt%r &enting &ada GGA "ang di!e a kan %leh l%gam erat, etil%n glik%l atau i!kemi erke&anjangan. Hi&%te!i! ke %$%ran tu ulu! men"atakan ah( ,iltra!i gl%merulu! teru! erlang!ung n%rmal teta&i $airan tu ulu! %$%r keluar dari lumen melalui !el'!el tu ulu! "ang ru!ak dan ma!uk kedalam !irkula!i &eritu ular. Keru!akan mem ran a!ali! da&at terlihat &ada NTA "ang erat.aliran darah t%tal -RB#0 da&at erkurang C4B dari n%rmal &ada GGA %liguria. Tindakan RB# ini da&at di!ertai G#R "ang e!ar. Hal ini da&at dilihat &ada ginjal n%rmal kira'kira @4B darah didi!tri u!i di k%rtek! dan 54B menuju ke medula. Ginjal da&at memekatkan kemih dan menjalankan ,ung!in"a. 1e alikn"a &ada GGA &er andingan antara di!tri u!i k%rtek! dan medula ginjal menjadi ter alik, !ehingga terjadi i!kemia relati, &ada k%rte! ginjal. I!kemik ginjal da&at mengakti,a!i !i!tem renin'angi%ten!in dan mem&er erat i!kemia k%rtek! !etelah hilangn"a rang!angan a(al. Kadar renin tinggi ditemukan &ada k%rtek! luar ginjal tem&at dimana i!kemia &aling erat terjadi !elama ter erlang!ungn"a GGA &ada manu!ia -1lamet 1u"%n%, 34450.

:reated " kel%m&%k ?7A3

Hi&%+%lemia

Ne,r%t%k!in

?a!%k%ntrik!i Gangguan ,ung!i gl%merulu!

Keru!akan Tu ulu!

RB#

= !truk!i

G#R

Gangguan !ekre!i ,iltra!i

Reten!i air dan 2at terlarut Gam ar . Pat%,i!i%l%gi GGA I. anifestasi klinis =liguria, anuria jarang ditemukan ke$uali jika terjadi % !truk!i, edema, geli!ah, k%nge!ti !irkula!i darah aritmia jantung karena hi&erkalemia, kejang "ang di!e a akan merta %lik. Letargi Pu$at Kejang )untah Tidak mau makan atau an%rek!ia hi&%natremia atau hi&%kal!emia takhi&nea aki at a!id%!i!

:reated " kel%m&%k ?7A3

54

)eningkatn"a BUN dan kreatinin 50 #a!e =liguria 7anuria >umlah urin erkurang hingga 54 ml !ehari, &ada a"i, anak'anak erlang!ung !elama C !am&ai 6 hari, teda&at gejala'gejala uremia -&u!ing, muntah, a&ati!, ra!a hau!, &erna&a!an ku!!maul, anemia, kejang0. Hi&erkalemia, hi&er,%!tatemia, hi&%kal!emia, hi&%natremia, dan a!id%!i! meta %lik. 30 #a!e Diuretik Pada ,a!e ini urine ertam ah !etia& hari hingga menjadi &%liuria. Hal ini di!e a kan karena kadar ureum tinggi didalam darah -diure!i! %!m%tik0 ,aal tu ulu! elum aik, &engeluaran $airan erle ihan. Terjadi hi&%natremia karena kehilangan natrium melalui tu ulu! "ang ru!ak. Laman"a ,a!e ini erlang!ung !elama 3 minggu. C0 #a!e Pen"en uhan atau #a!e &a!ka Diurretik Pada ,a!e ini &%liuria erkurang demikian juga gejala uremia, ,ung!i gl%mer%lua dan tu ulua erang!ur'ang!ur mem aik -1andra ),34430.

1e$ara Klini! GGA di agi dalam C ,a!e "aituE

!. Pemeriksaan Diagnostik 5. Ri(a"at mun$uln"a gejala'gejala "ang 3. La %rat%rium, "ang menunjukkan erhu ungan dengan gl%merul%m,riti!, gangguan ,ung!i ginjal-hi&erkalemia, ur%&ati % !trukti,, tert&a&ar %leh 2at'2at ne,r%t%k!ik. hi&%natremia, a!id%!i! meta %li$, hi&%kal!emia, anemia, a!%temia0. C. Pemerik!aan BUN dan kreatinin. 9. 1$an renal. 6. Urine E a0 ?%lume ia!an"a 8 944 ml739 jam 0 Karna E memerah, k%t%r, !edimen ke$%klatan $0 Bj 8 5.434 d0 PH E le ih e!ar A,C6 e0 =!m%lalita! E kurang dari C64 m=!m7kg ,0Natrium E ia!an"a menurun tta&i da&at le ih dari 94 mEg7L

:reated " kel%m&%k ?7A3

55

g0 Bikar %nat E meningkat ila ada a!id%!i! meta %li$. h0 1D) E mungkin ada karena in,ek!i, atu, trauma, tum%r i0 Pr%tein E Pr%teinuria derajat tinggi -C ; 9 L 0 j0 Karna tam ahan E ia!an"a tanda &en"akit ginjal atau in,ek!i. <. Darah E a0 0 HB E menurun &ada adan"a anemia 1D) E !ering menurun

$0 PH E a!id%!i! meta %lik d0 BUN 7 kreatinin meningkat &ada &r%&%r!i ra!i% 54 E 5 e0 =!m%lalita! !erum E le ih e!ar dari 3*6 m=!m7kg ,0 Kalium E meningkat karena adan"a reten!i g0 Natrium E ia!an"a meningkat, teta&i da&at er+aria!i K. Penatalaksanaan 1ejumlah da,tar N1# meru&akan &etunjuk untuk &enatalak!aan "ang aik dengan hara&an gagal ginjal akut ter!e ut da&at $e&at diidenti,ika!i dengan &eng% atan "ang $e&at dan te&at. 5. K%ntr%l akut &ada ke!eim angan $airan - hindari +%lume "ang erle ihan atau kurang 0 a. Penilaian "ang akurat &ada %ut&ut urine &enting untuk men$egah +%lume erle ih atau kurang. . Ke an"akan &a!ien adalah %liguri dan !e$ara umum di erikan +%lume $airan "ang !ama dengan %ut&ut hari !e elumn"a, tam ahan ek!tra &aling !edikit 644 ml jika ada deman. $. 1itua!in"a da&at eru ah dengan $e&at dan %leh karena itu &enilaian klinik dilakukan !etia& hari, di uthkan &engukuran erat adan dan m%nit%r :?P d. Diuretik tidak mengu ah &engeluaran rutin &ada GGA teta&i deuretik d%!i! tinggi da&at meru ah GGA =gliguri menjadi GGA tam&a =gliguri, "ang erman,aat jika dianal"!i! tidak ter!edia. D%!i! ,ur%!emik da&at di&akai 544 mg &erhari. Dalam hal ini angka kematian meningkat &ada %rang "ang meneruma deuretik teta&i hal ini men$erminkan tingkat ke&arahan &en"akit di andingkan e,ek !am&ingna"a. Pengguanaan deuretik mem utuhkan e+alua!i "ang le ih lanjut. e. Udem &aruE di utuhkan %k!igen k%n!entra!i tinggi, m%r,in I?, ,ur%!emik -364 mg0, d%!i! tinggi di erikan le i dari 5 jam. Da&at juga dilakukan hem%diali! atau hem%,iltra!i, +entila!i tekanan &%!iti, jalan na,a! dan +ena!ek!i -544'344 ml 0 jika &a!ien dalam keadaan ek!tremi!. ,. >ika terda&at hi&%ten!i, n%radrenalin dan &a!%&re!!in dan !%dium, &em erian nutri!i. g. Tidak ada kejadian untuk &enggunaan in,lu!e d%&amine d%!i! rendah. :reated " kel%m&%k ?7A3 53

3. Pengukuran !etia& hari !erum elektr%lik, &em ata!an &enggunaan &%ta!!ium dan !%dium, &em erian nutri!i. a. Pem ata!an &%ta!!ium !ekarang ini !elalu di utuhkan dan ter ata! kurang dari 64 mm%l7hari. . H"&erklemia akut da&at ditangani dengan in,u! deDtr%!7in!ulin dan kal!ium gluk%na!. $. Dalam jangka (aktu "ang lama, ikatan &%ta!!ium da&at digunakan jika dianal"!i! tidak ter!edia dengan $e&at. d. Pem erian !%dium !eharu!n"a ter ata! &ada *4 mm%l7hari, tergantung dari an"akn"a kehilangan $airan. e. A!id%!i! da&at diata!i dengan &em ata!an &r%tein, %leah karena itu &em erian &erhari &aling !edikit 5 g &r%tein dan kualita! tinggi &erkil% gram erat adan "ang di &erlukan untuk &emeliharaan nutri!i "ang adekuat. ,. Penting untuk &emeliharaan nutri!i "ang adekuat, le ih aik melalui rute enteral, teta&i dengan &arenteral nutri!i jika di&erlukan. g. Ek!kre!i &%!ta, terganggu &ada ginjal %leh karena itu &em ata!an diet !angat di&erlukan. Gagal ginjal dengan &%liuri di erikan !u&lemen intra +ena $airan, &%ta!!ium, dan &%!,at. h. 1%dium ikar %nat da&at digunakan untuk menanagani a!id%!i!, teta&i da&at menjadi le ih uruk jika !%dium erle ihan. i. Ke!eim angan nitr%gen da&at menjadi k%m&lek!, khu!u!n"a h"&erkata %lik dan kemungkinan &endarahan ga!tr%inte!tinal, dan diare. C. Pen$egahan In,ek!i. a. Pa!ien gagal ginjal mudah terkena in,ek!i. . 1e&!i! &en"e a C4B !ama&ai A4 B kematian &ada &a!ien dengan nekr%!i! tu ular akut. =leh karena itu &emantauan !e&!i! !anagt &enting, hindari in,u! intra+ena, kateter kandung kemih, re!&irat%r dianjurkan. 9. Gangguan haem%!ta!i!E &endarahan akti, mem utuhkan G a. Tran,u!i darah . Dem%&re!!in intra+enaE &eningkatan akti+ita! &em ekuan ,akt%r ?II. Pada gagal ginjal akut terda&at &emendekan (aktu &endarahan. D%!i! ulang mem erikan e,ek "ang le ih !edikit. $. #re!h ,r%2en &la!ma dan &latelet. 6. Pen$egahan &erdarahan ga!tr%inte!tinal Perdarahan ga!tr%inte!tinal er&%te!ial men"e a kan kematian &ada GGA, &enanganan &r%&ilak!i! untuk mengurangi !ekre!i a!am "ang &ada umumn"a diindika!ikan. <. Perhatikan d%!i! % at dan hindari % at ; % at ne,r%t%k!ik a. D%!i! haru! di atur dan di &antau !e!uai dengan le+el % at. . = at ne,r%t%k!ik !e&erti N1AID! dan amin%glik%!ida, !eme!tin"a di hindari A. Penanganan !&e!i,ik"ang te&at erda!arkan &en"akit intrin!ik ginjal. a. Tr%m %!i! akut arteri renal - &ada ,ung!i !atu ginjal 0 da&at ditangani dengan &em edahan atau dengan angi%&la!t" dan !tenling.

:reated " kel%m&%k ?7A3

5C

. Perit%neal dial"!i! ia!an"a di gunakan jika hem%diali!i! tidak ter!edia . $. Pada &a!ien "ang !e$ara hemidinamik tidak !ta il , tehnik diali!i! "ang erke!inam ungan - mi!aln"a hem%dia,iltra!i 0 le ih aik dari&ada hem%dili!i! intemintten dan le ih e,ekti, dik%ntr%l ke!eim angan $airann"a . *. Indika!i dial"!i! &ada gagal ginjal akut. a. Adan"a gam aran klinik urinema - mi!an"a &erikarditi! ga!triti!, hi&%termia , !erangan "ang ti a ; ti a atau en$e&hal%&ath" 0 . Reten!i $airan "ang eraki at udem &aru E ketidak mam&uan untuk menurunkan +%lume "ang erle ih dengan diuretik dengan +%lume urine di a(ah 344mL dalam 53 jam. $. Hi&erkalemia erat - &%ta!!ium di ata! <,6 mm%l7L atau di a(ah 534 mm%l7L0 d. Gangguan a!am a!a "ang erat -&H di a(ah A,40 "ang tidak da&at dik%ntr%l dengan !%dium ikar %nat. e. Gagal ginjal "ang erat - urea le ih dari C4 mm%l7L, kreatinin le ih dari 644 mikr%m%l 7L0. ,. Kera$unan % at "ang da&at diali!i! -(((.De&ke!.g%.id7 ank data,344A0.

:reated " kel%m&%k ?7A3

59

BAB III K=N1EP KEPERAKATAN A. Pengkajian 5. Ri(a"at Ke!ehatan a. A&akah &ernah menderita &en"akit ginjal - gl%mer%lu'ne,riti!, nekr%!i! tu ular, % !truk!i &em uluh darah ginjal 0 . A&akah &ernah ada % !truk!i !aluran kemih 3. Pengkajian ,i!ik a. Tanda +ital . TB ; BB $. Keadaan umum klien d. Pengkajian mulai ujung ram ut !am&ai ujung kaki e. Regi%n :%!t%+erte rali!, regi%n 1u&ra &u ik C. 1irkula!i a. Hi&%ten!ia7hi&erten!i . Di!trimia jantung $. Nadi lemah, hi&%ten!i %rt%!tatik d. Edema jaringan -terma!uk &eri%r ital,dll0 e. Pu$at, ke$enderungan &erdarahan ,. Di!ten!i +ena jugulari!, nadi kuat 9. Neur%!en!%ri a. Gangguan !tatu! mental . Kejang, ,a!kikula!i %t%t akti,ita! kejang $. 1akit ke&ala, &englihatan ka ur d. Kram %t%t7 kejang 6. Perna&a!an a. Na&a! &endek . Taki&nea, di!&nea, &eningkatan ,rekuen!i &erna&a!an, kedalaman $. Batuk &r%dukti, E !&utum kental, merah'muda

:reated " kel%m&%k ?7A3

56

<. Elimina!i A. Peru ahan (arna urine a. Peru ahan &%la erkemih - &eningkatan ,rekuen!i,&%liuria,%liguria 0 . Di!uria, ragu'ragu, d%r%ngan, reten!i $. A d%men kem ung, diare, k%n!ti&a!i d. Ri(a"at h"&er&la!ia &r%!tate, atu *. )akanan7$airan a. Peru ahan turg%r kulit7kelem a an . Edema $. )ual,muntah,an%rek!ia,n"eri ulu hati d. Peningkatan atau &enurunan BB M -edema,dehidra!i0 e. Diet "ang di erikan ,. Penggunaan deuretik @. N"eri7ken"amanan a. Perilaku erhati'hati7di!trak!i,geli!ah . N"eri tu uh,!akit ke&ala 54. Akti,ita! I i!tirahat a. Keletihan . Kelemahan $. )alai!e d. 1u!ah tidur, mudah ter angun e. Kelemahan %t%t, kehilangan t%nu! 55. Keamanan a. Adan"a reak!i tran!,u!e . Demam $. Petekie, area kulit ekim%!i! d. Pruritu!, kulit kering

:reated " kel%m&%k ?7A3

5<

B. DIAG"#$A KEPE%A&ATA" 5. Gangguan ke!eim angan $airan dan elektr%lit ginjal,reten!i air. 3. N"eri dan gangguan ra!a n"aman &erdarahan &ada traktu! urinariu!. C. Ri!ik% &enurunan $ardia$ %ut&ut erhu ungan dengan kele ihan $airan, ketidak!eim angan elektr%lit a!id%!i! erat, e,ek uremik 9. Gangguan &emenuhan nutri!i erhu ungan dengan &em ata!an diet, &eningkatan ke utuhan meta %li$ 6. Ri!ik% in,ek!i erhu ungan dengan de&re!i &ertahanan imun%l%g", tindakan erhu ungan dengan tidak mengenal !um er in,%rma!i, in,a!i,, malnutri!i <. Kurang &engetahuan !alah inter&reta!i in,%rma!i C. PE%E"CA"AA"'I"TE%(E"$I Ada&un ren$ana ke&era(atan "ang diteta&kan erda!arkan diagn%!a ke&era(atan "ang telah dirumu!kan !e agai erikut E 5. Gangguan ke!eim angan $airan dan elektr%lit Tujuan E )enunjukkan haluaran urine te&at dengan erat jeni!7ha!il la %rat%rium mendekati n%rmal, erat jeni! n%rnal, tanda +ital dalam ata! n%rmal, tidak ada edema. Inter)ensi a. A(a!i denjut jantung, TD, dan :?P. Ra!i%nal E Takikardi dan hipertensi terjadi karena (1) kegagalan ginjal untuk mengeluarkan urine, (2) pembatasan cairan berlebihan selama mengobati hipovolemia/hipotensi atau perubahan fase oliguria gagal ginjal, dan atau (3) perubahan pada system rennin angiotensin! " penga#asan invasive diperlukan untuk mengkaji volume intravaskuler, khususnya pada pasien dengan fungsi jantung buruk! erhu ungan dengan in,ek!i, edema , erhu ungan dengan di!,ung!i

:reated " kel%m&%k ?7A3

5A

. :atat &ema!ukan dan &engeluaran akurat. Terma!uk $airan .ter!em un"i/ !e&erti adikti, anti i%ti$. Ukur kehilangan GI dan &erkirakan kehilangan tak ka!at mata, $%nt%h erkeringat. Ra!i%nal E $erlu untuk menentukan fungsi ginjal fungsi ginjal, kebutuhan pengggantian cairan, dan oenurunan resiko kelebihan cairan! %atatan " &ipervolemia terjadi pada fase anurik pada ''(! $. A(a!i erat jeni! urine. Ra!i%nal E )engukur kemampuan ginjal untuk mengkonsentrasikan urine! $ada urine! d. Ren$anakan &enggantian $airan &ada &a!ien, dalam &em ata!an multi&el. Berikan minuman "ang di!ukai !e&anjang 39 jam. Berikan $%nt%hn"a &ana!, dingin, eku. Ra!i%nal E )embantu menghindari periode tanpa cairan, meminimalkan kebosanan pilihan yang terbatas dan menurunakan rasa kekukrangan dan haus! e. Tim ang BB tia& hari dengan alat dan &akian "ang !ama. Ra!i%nal E $enimbangan berat badan harian adalah penga#asan status cairan terbaik! $eningkatan berat badan lebih dari *,+ kg per hari di duga ada retensi cairan ! ,. Per aiki &en"e a "ang da&at kem ali karena GGA, $%nt%h mem&er aiki &er,u!i jantung, memak!imalkan $urah jantung, menghilangkan % !truk!i melalui &em edahan. Ra!i%nal E )ampu mengembalikan ke fungsi normal dari disfungsi ginjal atau membatasi efek residu! g. Berikan7 ata!i $airan !e!uai indika!i Ra!i%nal E )anajemen cairan diukur untuk mengganti pengeluaran dari semua sumber ditambah perkiraan kehilangan yang tak tampak (metabolisme dan diaporesis)! 'agal prerenal(a,otemia) diatasi dengan penggantian cairan dan/atau vasopresor! $asien oliguria er+aria!i gagal intra renal, berat jenis biasanya sama/kurang dari 1,*1* menunjukkan kehilangan kemampuan untuk memekatkan

:reated " kel%m&%k ?7A3

5*

dengan volume sirkulasi adekuat atau kelebihan cairan yang takresponsif terhadap pembatasan cairan dan diuretik memerlukan dialisis!

a. 1ia&kan untuk diali!i! !e!uai indika!i Ra!i%nal E -ilakukan untuk memperbaiki kelebihan dan volume, untuk ketidakseimbangan menghilangkan toksin! 3. N"eri dan gangguan ra!a n"aman Tujuan E mengurangi ra!a n"eri dan gangguan ra!a n"aman Inter)ensi a. Kaji tingkat n"eri dan gangguan ra!a n"aman -di!uria, ra!a ter akar !aat urina!i, n"eri dan gangguan ra!a n"aman &ada a d%men, n"eri &ada &inggang, !&a!me kandung kemih0. Ra!i%nal E )emberikan data dasar untuk mengevaluasi keberhasilan intervensi dan progresivitas dispungsi! . Anjurkan a!u&an $airan -ke$uali jika terda&at k%ntraindika!i0. Ra!i%nal E )eningkatkan urine yang encer dan pembilasan traktus urinarius inferior! $. Anjurkan rendam duduk dalamair hangat. Ra!i%nal E )eredakan gangguan rasa nyaman setempat dan meningkatkan relaksasi! d. La&%rkan &eningkatan ra!a n"eri &ada d%kter. Ra!i%nal E -apat menunjukkan progrevitas disfungsi, kambuhnya disfungsi, atau tanda tanda yang tidak diharapkan (misal. perdarahan, batu ginjal)! e. Berikan analge!ik dan anti!&a!m%dik !e&erti "ang dire!e&kan untuk mengurangi n"eri dan !&a!me. Ra!i%nal E -apat diresepkan untuk mengurangi nyeri dan spasme. elektrolit, asam/basa,

:reated " kel%m&%k ?7A3

5@

,. Kaji &%la urina!i !erta &raktek h"giene dan men"am&aikan intruk!i tentang &%la urina!i !erta &raktek h"giene "ang direk%menda!ikan. Ra!i%nal E $engosongan kandung kemih yang tertunda dan praktek higiene yang buruk turut menimbulkan gangguan rasa nyaman serta nyeri yang terjadi sekunder akibat disfungsi renal atau traktus urinarius!

C. Ri!ik% &enurunan $ardia$ %ut&ut Tujuan E Untuk mem&ertahankan $urah jantung di utuhkan %leh TD dan den"ut jantung7irama dalam Inter)ensi a. A(a!i TD dan ,rekuen!i jantung Ra!i%nal " /elebihan volume cairan, disertai dengan hipertensi (sering terjadi pada gagal ginjal) dan efek uremia, meningkatkan kerja jantung dan dapat menimbulkan gagal jantung! $ada ''(, gagal jantung biasanya dapat kembali! . = !er+a!i EKG untuk &eru ahan irama Ra!i%nal E $erubahan pada 0/' dapat menjadi bukti pada respons terhadap berlanjutnya $. Au!kulta!i un"i jantung Ra!i%nal E Ter entukn"a 1C dan 19 menunjukkan kegagalan. d. Kaji (arna kulit, mem ran muk%!a, dan da!ar kuku. Perhatikan (aktu &engi!ian &eri,er. Ra!i%nal E $ucat mungkin menunjukkan vasokontriksi atau anemi! 1ianosis mungkin berhubungan dengan kongesti paru dan/atau gagal jantung. gagal ginjal/akumulasi toksin dan ketidak seimbangan elektrolit! ata! n%rmal &a!ien, nadi &eri,er kuat, !ama dengan (aktu &engi!ian ka&iler.

:reated " kel%m&%k ?7A3

34

e. Perhatikan terjadin"a nadi lam at hi&%ten!i, kemerahan, mual7muntah, dan &enurunan tingkat ke!adaran -de&re!i 11P0. Ra!i%nal E $enggunaan obat (antasida) mengandung maknesium dapat mengakibatkan hipermagnesemia, potensi disfungsi neuromuskular dan risiko henti nafas/jantung! ,. 1elidiki la&%ran kram %t%t, ke a!7ke!emutan &ada jari, dengan kejang %t%t, hi&ere,lek!ia.N Ra!i%nal E 2euromuskular indikator hipokalemia, yang dapat juga mempengaruhi kontraktilitas dan kerja jantung! g. Pertahankan tirah aring atau d%r%ng i!tirahat adekuat dan eri antuan dengan &era(atan dan akti,ita! "ang diinginkan. Ra!i%nal E )enurunkan konsumsi oksigen/kerja jantung. h. A(a!i &emerik!aan la %rat%rium -kalium, kal!ium !erta magne!ium0. i. Berikan ata!an $airan !e!uai indika!i Ra!i%nal E %urah jantung tergantung pada volume sirkulasi dan fungsi otot miokardial! 9. Gangguan &emenuhan nutri!i kurang dari ke utuhan Tujuan E )em&ertahankan7meningkatkan erat adan !e&erti "ang diindika!ikan %leh !itua!i indi+idu, e a! edema. Inter)ensi a. :atat !tatu! nutri!i &a!ienE turg%r kulit, tim ang muk%!a mulut, kemam&uan menelan, adan"a mual7muntah atau diare. Ra!i%nal E 3erguna dalam mendefenisikan derajat masalah dan intervensi yang tepat! . Kaji &%la diet &a!ien "ang di!ukai7tidak di!ukai Ra!i%nal E )embantu intervensi kebutuhan yang spesifik, meningkatkan intake diet pasien! $. )%nit%r intake dan %ut&ut !e$ara &eri%dik. Ra!i%nal E )engukur keefektifan nutrisi dan cairan. d. Anjurkan makan !edikit dan !ering erat adan, intekrita! i!ing u!u!, ri(a"at

:reated " kel%m&%k ?7A3

35

Ra!i%nal E )emaksimalkan intake nutrisi dan menurunkan iritasi gaster. e. Rujuk ke ahli gi2i untuk menentukan k%m&%!i!i diet. Ra!i%nal E )emberikan bantuan dalam perencanaan diet dengan nutrisi adekuat untuk kebutuhan metabilik dan diet! ,. Bi$arakan dengan tim medi! untuk jad(al &eng% atan 5'3 jam !e elum7!etelah makan. Ra!i%nal E )embantu menurunkan insiden mual dan muntah karena efek samping obat! g. A(a!i &emerik!aan la %rat%rium -BUN,al umin !erum,natrium, kal!im0. Ra!i%nal E 2ilai rendah menunjukkan malnutrisi dan perubahan program terapi. 6. Ri!ik% in,ek!i Tujuan E )engidenti,ika!i inter+en!i untuk men$egah7menurunkan ri!ik% &en"e aran in,ek!i. Inter)ensi a. Tingkatkan $u$i tangan "ang aik &ada &a!ien dan !ta,. Ra!i%nal E )enurunkan risiko kontaminasi silang. . Hindari &r%!edur in,a!i,, in!trumen, dan mani&ula!i kateter tak meneta&, ka&an&un mungkin, gunakan teknik a!e&tik &urulen. Ra!i%nal " )embatasi introduksi bakteri kedalam tubuh! -eteksi dini/pengobatan terjadinya infeksi dapat mencegah sepsis! $. Berikan &era(atan kateter rutin dan tingkatan &era(atan &erinal. Pertahanan !i!tem draina!e urine tertutu& dan le&a!kan kateter tak meneta& !e!egera mungkin. Ra!i%nal E )enurunkan kolonisasi bakteri dan resiko 41/ asenden. d. D%r%ng na,a! dalam, atuk dan &engu ahan &%!i!i !ering. Ra!i%nal E )encegah atelektaktis dan memobilisasi sekret untuk menurunkan resiko infeksi paru! ila mera(at7memani&ula!i I?7area in+a!i,. U ah !i!i7 alutan &er &r%t%k%l. Perhatikan edema, draina!e

:reated " kel%m&%k ?7A3

33

e. Kaji integrita! kulit -Rujuk ke DKE gagal GinjalE Kr%ni!, DKE Integrita! kulit, Keru!akan0. Ra!i%nal E 0kskoriasi akibat gesekan dapat menjadi infeksi sekunder. ,. A(a!i tanda +ital. Ra!i%nal E -eman dengan peningkatan nadi dan pernafasan adalah tanda peningkatan meskipaun sepsis laju metabolik dan proses inflamasi, dapat terjadi tanpa respon deman!

g. A(a!i &emerika!aan la %rat%rium, $%nt%h 1DP dengan di,en!ial. Ra!i%nal E )eskipuan peningkatan 1-$ dapat mengindikasikan infeksi umum, leukositosis umum terlihat pada ''( dan dapat menunjukkan inflamasi/cedera pada ginjal, perpindahan diferensial kekiri !e!uai indika!i. Ra!i%nal E )emastikan infeksi dan identifikasi organisme khusus, membantu pemilihan pengobatan infeksi paling efektif! <. Kurang &engetahuan Tujuan E Pa!ien mem&un"ai &engetahuan !erta &emahaman mengenai &r%!edur !erta te! diagn%!tik !erta &erilaku "ang dihara&kan. Inter)ensi a. Kaji tingkat &emahaman &a!ien "ang &aling akhir mengenai te! diagn%!tik dan &r%!edur "ang akan dilak!anakan. Ra!i%nal E )emberikan dasar bagi penjelasan serta pendidikan selanjutnya dan memberikan indikasi mengenai persepsi pasien terhadap prosedur pemeriksaan! . Berikan &enjela!an "ang ,aktual tentang te! diagn%!tik dengan i!tilah dan aha!a "ang di&ahami &a!ien. Ra!i%nal E $emahaman terhadap apa yang disampaikan akan meningkatkan kepatuhan dan kerjasama pasien! $. Kaji &emahaman &a!ien terhada& ha!il'ha!il te! !etelah te! diagn%!tik dilakukan. menunjukkan infeksi! h. A(a!i !&e!imen untuk kultur dan !enti+ita! dan erikan anti i%tik te&at

:reated " kel%m&%k ?7A3

3C

Ra!i%nal E /ekha#atiran dapat mengganggu kemampuan pasien untuk memahami informasi dan hasil hasil tes yang disampaikan dokter dan petugas kesehatan lainnya! d. Kuatkan kem ali in,%rma!i "ang telah di!am&aikan ke&ada &a!ien mengenai ha!il'ha!il te! dan im&lika!i agi &era(atan tingkat lanjut. Ra!i%nal E )emberikan kesempatan kepada pasien untuk menjelaskan masalahnya dan mengantisifasi pera#atan tindak lanjut!

:reated " kel%m&%k ?7A3

39