Anda di halaman 1dari 32

TOPIK INTI

MATA KULIAH : HADTIS TARBAWI


KOMPONEN : MKK
SKS : (3 SKS)
JURUSAN : TARBIYAH
PRODI : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DOSEN PENGAMPU : DRS. SUTEJA, M.Ag.

I. TUJUAN:
Mahasiswa memahami dan menghayati petunjuk Nabi
Muhammad SAW berkenaan dengan aspek keimanan,
keikhlasan dan tingkahlaku manusia muslim, baik dalam
kapasitas sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial
melalui proses pendidikan.

II. TOPIK INTI

1. Iman, Islam dan Ihsan; Pengertian dan Indikatornya


2. Nilai Keikhlasan dalam beramal dan istiqomah dalam perbuatan
3. Akhlak terpuji dan tercela dan relevansinya dalam proses
pendidikan
4. Urgensi kesehatan dalam pemeliharaan diri
5. Ukhuwan islamiyah dalam perspektif pendidikan Islam
6. Dorongan mempelajari dan mengamalkan al-Quran
7. Tanggungjawab menuntut ilmu pengetahuan
8. Dorongan mencari rizki yang halal
9. Penanaman rasa kepedulian social
10. Pengamalan ibadah shalat, puasa, zakat dan sedekah sebagai
konsep pengamalan ilmu pengetahuan
11. Amar ma’ruf sebagai pendekatan/metode pendidikan
12. Pendidikan keluarga
13. Tradisi yang baik sebagai proses pewarisan nilai
14. Istiqomah dalam memperjuangkan kebenaran

Rujukan
al-Baqri, Muhammad Fuad Abu, al-Lu’lu’ wa al-Marjan
al-Anshari, Abu Zakariya, Riyadh al-Sholihin
al-Khuli, ‘Abd. al-‘Aziz, al-Adab al-Nabawi
al-‘Asqolani, Ibn Hajar, Fath al-Bari
al-Mawardi, Adab alDunya wa al-Din.

Cirebon, 11 Juli
2009 M.
18
Rajab 1430 H.

DOSEN PENGAMPU,

DRS. SUTEJA, M.Ag.


NIP. 150 292 253
PESERTA TERDAFTAR
PERKULIAHAN SEMESTER PENDEK (SP)
MATA KULIAH HADITS TARBAWI
TAHUN 2009

1. HERU HANDOKO
2. WILAYAT AGUSTIN
3. SITI PURKHATIN
4. NINA AGUSTINA
5. DEVI AMALIA
6. ARIEF FURQON
7. ZAENAL ARIFIN
8. SUPRIYANTO
9. DIMAS M. ZAKY
10. VENI SRI L.
11. NUR VIVI HAEFAH
12. MIRAWATI YUSARTI

MASA PERKULIAHAN;
06 JULI SD. 06 SEPTEMBER 2009

WAKTU PERKULIAHAN;
SELASA JAM 14. 00 – 15.40 WIB
JUM’AT JAM 14. 00 – 15.40 WIB

TEMPAT PERKULIAHAN;
DI RUANG 27/PGMI

SISTEM PERKULIAHAN;
1. INFORMASI-DIALOG
2. RESITASI (PENUGASAN)
3. PENULISAN RESUME

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS);


WAKTU : SENIN, 07 SEPTEMBER 2009
MEKANISME : LISAN-INDIVIDUAL

Cirebon, 11 Juli
2009 M.
18
Rajab 1430 H.

DOSEN PENGAMPU,

TTD.
DRS. SUTEJA, M.Ag.
NIP. 150 292 253

DAFTAR HADIR MAHASISWA


PERKULIAHAN TAFSIR TARBAWI
SMESTER III/PAI
TA. 2009/2010
PAI A
NO. NIM NAMA LENGKAP SEKOLAH ASAL ALAMAT RUMAH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Cirebon, September
2009 M.
Romad
hon 1430 H.

DOSEN PENGAMPU,

TTD.
DRS. SUTEJA, M.Ag.
NIP. 150 292 253

DAFTAR HADIR MAHASISWA


PERKULIAHAN TAFSIR TARBAWI
SMESTER III/PAI
TA. 2009/2010
PAI A
NO. NIM NAMA LENGKAP SEKOLAH ASAL ALAMAT RUMAH
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Cirebon, September
2009 M.
Romad
hon 1430 H.

DOSEN PENGAMPU,

TTD.
DRS. SUTEJA, M.Ag.
NIP. 150 292 253

DAFTAR HADIR MAHASISWA


PERKULIAHAN TAFSIR TARBAWI
SMESTER III/PAI
TA. 2009/2010
PAI B
NO. NIM NAMA LENGKAP SEKOLAH ASAL ALAMAT RUMAH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Cirebon, September
2009 M.
Romad
hon 1430 H.

DOSEN PENGAMPU,

TTD.
DRS. SUTEJA, M.Ag.
NIP. 150 292 253

DAFTAR HADIR MAHASISWA


PERKULIAHAN TAFSIR TARBAWI
SMESTER III/PAI
TA. 2009/2010
PAI B
NO. NIM NAMA LENGKAP SEKOLAH ASAL ALAMAT RUMAH
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Cirebon, September
2009 M.
Romad
hon 1430 H.

DOSEN PENGAMPU,

TTD.
DRS. SUTEJA, M.Ag.
NIP. 150 292 253
DOSEN:
DRS. H. SUTEJA, M.Ag.
NIP. 150 292 253

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CIREBON


JURUSAN TARBIYAH
1430 H. / 2009 M.

SATUAN ACARA PERKULIAHAN


Mata Kuliah : HADITs TARBAWI
Kode Mata Kuliah : TAR.5………………
Jumlah SKS : 3 SKS
Semester : ……………..
Kelompok Mata Kuliah : MKU
Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
Status Mata Kuliah : MK WAJIB
Prasyarat : HADITS/’ULUM AL-HADITS
Dosen Pengampu : DRS. SUTEJA, M.Ag.

I. SK / KD Tujuan
Standar Kompetensi (SK)
1. Mahasiswa mampu membaca dengan baik dan benar, hadits-hadits tentang
tentang
Iman, Islam dan Ikhlas, Akhlak Terpuji-Tercela, Tanggungjawab Seorang Ilmuwan,
Amar Ma’ruf- Nahy Munkar serta Istiqomah
2. Mahasiswa mampu menterjemahkan dengan baik dan benar hadits-hadits tentang
Iman, Islam dan Ikhlas, Akhlak Terpuji-Tercela, Tanggungjawab Seorang Ilmuwan,
Amar Ma’ruf- Nahy Munkar serta Istiqomah
3. Mahasiswa mampu menjelaskan hadits-hadits tentang
Iman, Islam dan Ikhlas, Akhlak Terpuji-Tercela, Tanggungjawab Seorang Ilmuwan,
Amar Ma’ruf- Nahy Munkar serta Istiqomah sesuai kaidah Ilmu Hadits.
4. Mahasiswa mampu menjelaskan isi/kandungan hadits hadits-hadits tentang
Iman, Islam dan Ikhlas, Akhlak Terpuji-Tercela, Tanggungjawab Seorang Ilmuwan,
Amar Ma’ruf- Nahy Munkar serta Istiqomah
5. Mahasiswa mampu mengaplikasikan pesan universal hadits hadits-hadits tentang
Iman, Islam dan Ikhlas, Akhlak Terpuji-Tercela, Tanggungjawab Seorang Ilmuwan,
Amar Ma’ruf- Nahy Munkar serta Istiqomah dalam kehidupan sehari-hari.

Kompetensi Dasar (KD)


Mahasiswa mampu menjelaskan pesan universal hadits Nabi SAW hadits-hadits
Tentang Iman, Islam dan Ikhlas, Akhlak Terpuji-Tercela, Tanggungjawab Seorang
Ilmuwan, Amar Ma’ruf- Nahy Munkar serta Istiqomah

II. DESKRIPSI MATA KULIAH


1. Hadits tentang Iman, Islam dan Ihsan
2. Hadits tentang Peningkatan Kualitas Kepribadian Individu Peserta Didik
3. Ilmu Pengetahuan dan Tanggungjawab Moral-Sosial Ilmuwan (Kepedulian Sosial)
4. Hadits tentang Amar Ma’ruf-Nahy Munkar sebagai Pendekatan/Metode
Pendidikan
5. Hadits tentang Istiqomah sebagai Proses Perjuangan Menegakkan Kebenaran dan
Keadilan

III. PENDEKATAN
Pendekatan : Konstruktivisme dan Inkuiri.
Metode : Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi, dan Pemecahan
Masalah
Tugas : Laporan Individu dan Kelompok
Media : OHP, Infocus, Power Point, e-Learning.
IV. EVALUASI

No. Kegiatan %
1 Tatap Muka 5 %
2 Tugas Terstruktur 15 %
3 Tugas Mandiri 15 %
4 Ujian Tengah Smester 25 %
5 Ujian Akhir Smester 40 %
Total 100 %

V. RINCIAN MATERI PERKULIAHAN TIAP PERTEMUAN

Pertemuan ke Materi Perkuliahan


1 Hadits tentang Iman, Islam, dan Ihsan
2 Hadits tentang Ikhlash
3 Hadits tentang Akhlak terpuji dan tercela
4 Hadits tentang Urgensi Kesehatan dan Pemeliharaan Diri
5 Hadits tentang Ukhuwah Islamiah Perspektif Pendidikan Islam
6 Hadits tentang Mempelajari dan mengamalkan al-Quran
7 Hadits tentang Tanggungjawab Menuntut Ilmu
8 Hadits tentang Mencari Rizki yang Halal
9 Hadits tentang Penanaman Rasa Kepedulian Sosial
10 Hadits tentang Pengamalan Ibadah sebagai Konsep Aplikasi Ilmu
11 Hadits tentang Amar Ma’ruf Nahy Munkar sebagai Pendekatan/Metode Pendidikan
12 Hadits tentang Pendidikan Keluarga
13 Hadits tentang Tradisi yang baik sebagai proses pewarisan nilai
14 Hadits tentang Istiqomah memperjuangkan kebenaran
15 UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

VI. DAFTAR BUKU/KITAB


Wajib:
1. al-Baqi, Muhammad Fuad Abu, al-Lu’lu’ wa al-Marjan
2. al-Anshari, Abu Zakariya, Riyadh al-Sholihin
3. al-Khuli, ‘Abd. al-‘Aziz, al-Adab al-Nabawi
4. al-‘Asqolani, Ibn Hajar, Fath al-Bari
5. al-Mawardi, Adab alDunya wa al-Din.
Anjuran
1. al-‘Asqolani, ibn Hajar, Fath al-Bar
2. al-Ayniy, Badr al-Din, Syarh Shohih al-Bukhori
3. al-Bukhori, Shohih al-Bukhori
4. al-Hanbali, Ibn Rojab, al-Tuhfah al-Robaniyyah Syarh al-Arba’in al-Nawawiyah
5. al-Hanbali, Ibn Rojab, Fath al-Bar
6. al-Kalabadzi, Bahr al-Fawaid
7. Muslim, Shohhah Muslim
8. al-Nawawi, al-Arba’in al-Nawawiyah
9. al-Nawawi, Syarh Muslim
10. al-Syanqity, Muhammad Amin, Jami’ al-‘Ulum wa al-Hikam
11. al-Sayuthy, Jalal al-Din, al-Jami’ al-Shoghir fi Ahadits al-Basyir wa al-
Nadzir

Dosen Pengampu,

DRS. SUTEJA, M.Ag.


NIP. 150 292 253

Mengetahui :

Ketua Jurusan Tarbiyah, Ketua Prodi PAI,

DR. H. ABDUL LATIF, M.Pd. DRS. SUKLANI, M.Pd.


NIP. 150 207 744 NIP. 150 232 517

PROFIL DOSEN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CIREBON

Nama Lengkap : Drs. H. Suteja, M.Ag.


NIP. : 19630305 199903 1 001
Pangkat/Gol. Terakhir : IV/a (Lektor Kepala)
Jabatan Fungsional : Pembina Utama
Alamat Surat : Jl. Melati II 42 B GSI Tukmudal Sumber
Kabupaten Cirebon
Tilp. Rumah/HP. : (0231) 322 784/081324963444
Home Base : Pendidikan Agama Islam
Mata Kuliah Ampuan Utama
(sesuai SK ) : Metodologi Studi Islam

Mata Kuliah Ampuan Alternatif : 1. Tasawuf


2. Ilmu Kalam
3. Tafsir Tarbawi
4. Hadits Tarbawi
Rek. BRI : 1318-01-000257-50-2.
NPWP : 14. 293. 025. 4-426. 000

PENDIDIKAN
Jenjang Lembaga Tanggal Lulus ProgramStudi/
Konsentrasi
SD SD NEGERI 2 SUMBER 1976
MTs MTs NEGERI CIWARINGIN 1979/
1980
MA MA NEGERI CIWARINGIN 1982/
1983 IPS
S1 IAIN SGD DI CIREBON 1990 PAI
S2 IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA 2000 DIROSAH ISLAMIAH
(STUDI ISLAM)
S3 UIN SGD BANDUNG STUDI PENDIDIKAN ISLAM (SPI)

PENGALAMAN MENGAJAR (DI STAIN Cirebon sejak 1995)


1. MSI (Metodologi Studi Islam)
2. Tasawuf
3. Sejarah Peradaban Islam
4. Ilmu Kalam
5. Filsafat Umum (Barat)
6. Filsafat Islam
7. Filsafat Ilmu
8. ‘Ulum al-Quran
9. ‘Ulum al-Hadits
10. Tafsir al-Quran
11. Tafsir Tarbawi
12. Hadits Tarbawi

suteja
DOSEN:
DRS. H. SUTEJA, M.Ag.
NIP. 150 292 253

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CIREBON


JURUSAN TARBIYAH
1430 H. / 2009 M.

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Mata Kuliah : TAFSIR


Kode Mata Kuliah : PAI 318
Jumlah SKS : 3 SKS
Semester : VI (ENAM)
Kelompok Mata Kuliah : MKU
Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
Status Mata Kuliah : MK WAJIB
Prasyarat : ………….
Dosen Pengampu : DRS. SUTEJA, M.Ag.
VI. SK / KD Tujuan
Standar Kompetensi (SK)
1. Mahasiswa mampu membaca dengan baik dan benar ayat-ayat al-Quran
tentang Tuhan (ketuhanan), risalah, manusia (kemanusiaan) dan alam.
2. Mahasiswa mampu menterjemahkan dengan baik dan benar ayat-ayat al-
Quran tentang Tuhan (ketuhanan), risalah, manusia (kemanusiaan) dan alam.
3. Mahasiswa mampu mentafsirkan ayat-ayat al-Quran sesuai kaidah-kaidah
Ilmu Tafsir.
4. Mahasiswa mampu menjelaskan isi/kandungan ayat-ayat al-Quran tentang
Tuhan (ketuhanan), risalah, manusia (kemanusiaan) dan alam.
5. Mahasiswa mampu mengaplikasikan pesan universal ayat-ayat al-Quran
tentang Tuhan (ketuhanan), risalah, manusia (kemanusiaan) dan alam dalam
kehidupan sehari-hari.

Kompetensi Dasar (KD)


Mahasiswa mampu menjelaskan pesan universal ayat-ayat al-Quran tentang Tuhan
(ketuhanan), risalah, manusia (kemanusiaan) dan alam.

VII. DESKRIPSI MATA KULIAH


6. Ayat-ayat al-Quran tentang Allah (Uluhiyah dan Rububiyah Allah)
7. Ayat-ayat al-Quran tentang Risalah (Kesempurnaan Risalah Nabi Muhammad)
8. Ayat-ayat al-Quran tentang Manusia sebagai Hamba dan Khalifah Allah
9. Ayat-ayat al-Quran tentang Alam

VIII. PENDEKATAN
Pendekatan : Konstruktivisme dan Inkuiri.
Metode : Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi, dan Pemecahan
Masalah
Tugas : Laporan Individu dan Kelompok
Media : OHP, Infocus, Power Point, e-Learning.

IX. EVALUASI

No. Kegiatan %
1 Tatap Muka 5 %
2 Tugas Terstruktur 15 %
3 Tugas Mandiri 15 %
4 Ujian Tengah Smester 25 %
5 Ujian Akhir Smester 40 %
Total 100 %

X. RINCIAN MATERI PERKULIAHAN TIAP PERTEMUAN

Pertemuan ke Materi Perkuliahan


1 Surat al-Fatihah
2 Ayat-ayat tentang Uluhiyah Allah SWT
3 Ayat-ayat tentang Rububiyah Allah SWT
4 Ayat-ayat tentang Risalah Nabi Muhammad SAW
5 Ayat-ayat tentang Manusia Makhluk Biologis
6 Ayat-ayat tentang Manusia Makhluk Emosional
7 Ayat-ayat tentang Manusia Makhluk Intelektual
8 Ayat-ayat tentang Manusia Makhluk Spiritual
9 Ayat-ayat tentang Keunggulan Manusia/Keutamaan
10 Ayat-ayat tentang Kelemahan Manusia
11 Ayat-ayat tentang Percaya Diri dan Tidak Putusasa
12 Ayat-ayat tentang Keadilan
13 Ayat-ayat tentang Kejujuran
14 Ayat-ayat tentang Kepedulian Sosial
15 Ayat-ayat tentang Alam Kawniyah (Cosmos)

VI. DAFTAR BUKU


Buku Wajib:
1. Al-Quran dan Terjemahannya, Depag RI
2. Tafsir al-Quran al-‘Adzim (Ibn Kastir)
3. Tafsir al-Jalalayn (al-Mahalli – al-Suyuthi)
4. Tafsir Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil (al-Baydhawi)
5. Tafsir al-Thabari (Ibn Jarir al-Thabari)
6. al-Kasysyaf (al-Zamahsyari)
7. Ruh al-Ma’ani (al-Alusi)
8. Tafsir al-Qurthubi (al-Qurthubi)
9. Shufuwwat al-Tafasir (Ali al-Shabuni)
10. Tafsir al-Maraghi (Mushthofa al-Maraghi)

Buku Anjuran
1. Murah Labid (al-Nawawi al-Jawi)
2. Fi Dzilal al-Quran (Sayyid Quthb)
3. al-Manar (Rasyid Ridho’)
4. al-Azhar (Hamka)
5. al-Mishbah (Quraish Shihab)

Dosen Pengampu,

DRS. SUTEJA, M.Ag.


NIP. 150 292 253

Mengetahui :

Ketua Jurusan Tarbiyah, Ketua Prodi PAI,

DR. H. ABDUL LATIF, M.Pd. DRS. SUKLANI, M.Pd.


NIP. 150 207 744 NIP. 150 232 517

PROFIL DOSEN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CIREBON

Nama Lengkap : Drs. H. Suteja, M.Ag.


NIP. : 150 292 253
Pangkat/Gol. Terakhir : IV/a (Lektor Kepala)
Jabatan Fungsional : Pembina Utama
Alamat Surat : Jl. Melati II 42 B GSI Tukmudal Sumber
Kabupaten Cirebon
Tilp. Rumah/HP. : (0231) 322 784/081324963444
Home Base : Pendidikan Agama Islam
Mata Kuliah Ampuan Utama
(sesuai SK ) : Metodologi Studi Islam

Mata Kuliah Ampuan Alternatif : 1. Tasawuf


2. Ilmu Kalam
3. Tafsir Tarbawi
4. Hadits Tarbawi

PENDIDIKAN
Jenjang Lembaga Tanggal Lulus ProgramStudi/
Konsentrasi
SD SD NEGERI 2 SUMBER 1976
MTs MTs NEGERI CIWARINGIN 1979/
1980
MA MA NEGERI CIWARINGIN 1982/
1983 IPS
S1 IAIN SGD DI CIREBON 1990 PAI
S2 IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA 2000 DIROSAH ISLAMIAH
(STUDI ISLAM)
S3 UIN SGD BANDUNG STUDI PENDIDIKAN ISLAM (SPI)

PENGALAMAN MENGAJAR (DI STAIN Cirebon sejak 1995)


1. MSI (Metodologi Studi Islam)
2. Tasawuf
3. Sejarah Peradaban Islam
4. Ilmu Kalam
5. Filsafat Umum (Barat)
6. Filsafat Islam
7. Filsafat Ilmu
8. ‘Ulum al-Quran
9. ‘Ulum al-Hadits
10. Tafsir al-Quran
11. Tafsir Tarbawi
12. Hadits Tarbawi

suteja

PENGANTAR ILMU AL-QURAN

DOSEN:
DRS. H. SUTEJA, M.Ag.
NIP. 150 292 253
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CIREBON
JURUSAN TARBIYAH
1430 H. / 2009 M.

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Mata Kuliah : ‘ULUM AL-QURAN


Kode Mata Kuliah : Sta. 104
Jumlah SKS : 2 SKS
Semester : I (satu)
Kelompok Mata Kuliah : MKU
Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
Status Mata Kuliah : MK WAJIB
Prasyarat : -
Dosen Pengampu : DRS. SUTEJA, M.Ag.

I. SK / KD Tujuan
Standar Kompetensi (SK)
1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan pengertian tafsir dan ta’wil.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan cara turunnya al-Quran
3. Mahasiswa mampu menjelaskan sebab turunnya al-Quran.
4. Mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi ayat al-Quran.
5. Mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi surat al-Quran.
6. Mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan ayat muhkam dan mutasyabbih.
7. Mahasiswa mampu menjelaskan kemu’jizatan al-Quran.
8. Mahasiswa mampu menjelaskan ilmu-ilmu yang terkandung didalam al-Quran

Kompetensi Dasar (KD)


Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tafsir dan ta’wil, cara dan sebab turunnya
al-Quran, klasifikasi ayat dan surat al-Quran, ayat muhkam dan mutasyabbih, serta
kemu’jizatan al-Quran.

II. DESKRIPSI MATA KULIAH


1. Tafsir dan Ta’wil
2. Cara dan Sebab Turunnya al-Quran
3. Klasifikasi Ayat-ayat al-Quran
4. Klasifikasi Surat-surat al-Quran
5. Nasikh Mansukh
6. Ayat Muhkam dan Ayat Mutasyabbih
7. I’jaz (Kemu’jizatan) al-Quran
8. Ilmu didalam al-Quran
9. Mufassir Generasi Pertama

III. PENDEKATAN
Pendekatan : Konstruktivisme dan Inkuiri.
Metode : Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi, dan Pemecahan
Masalah
Tugas : Laporan Individu dan Kelompok
Media : OHP, Infocus, Power Point, e-Learning.

IV. EVALUASI

No. Kegiatan %
1 Tatap Muka 5 %
2 Tugas Terstruktur 15 %
3 Tugas Mandiri 15 %
4 Ujian Tengah Smester 25 %
5 Ujian Akhir Smester 40 %
Total 100 %

V. RINCIAN MATERI PERKULIAHAN TIAP PERTEMUAN

Pertemuan ke Materi Perkuliahan


1 Pendahuluan (Silabi dan Kontrak Belajar)
2 Sejarah Penulisan, Pengumpulan dan Pembukuan al-Quran
3 Tafsir, Ta’wil dan Terjemah
4 Asbab al-Nuzul
5 Kayfiyat (Cara) Turunnya al-Quran
6 Ayat Pertama dan Terakhir Turun
7 Klasifikasi Ayat-ayat al-Quran (al-Makkiyyah dan al-Madniyyah)
8 Klasifiaksi Surat-surat al-Quran
9 Al-Muhkam dan al-Mutasyabbih
10 Fawatih al-Suwar
11 Awakhir al-Suwar
12 Munasbah al-Quran
13 I’jaz (Kemu’jizatan) al-Quran
14 Ilmu-ilmu didalam al-Quran
15 Thabaqat al-Mufassir

VI. DAFTAR BUKU


Buku Wajib:
1. al-Itqan fi ‘Ulum al-Quran (Jalal al-Din al-Sayuthiy)
2. al-Tibyan fi ‘Ulum al-Quran (Manna’ al-Qaththan)
3. Munahil fi ‘Ulum al-Quran (al-Zarqaniy)
5. Mabahits fi ‘Ulum al-Quran (Shubhi Sholih)
6. Mabahits fi ‘Ulum al-Quran (Manna’ al-Qaththan)
7. al-Tafsir wa al-Mufassirun (al-Dzahabiy)
8. al-Burhan fi ‘Ulum al-Quran (al-Zarkasyi)
9. Pengantar Ilmu al-Quran (Hasbi ash-Shiddiqie)

Buku Anjuran
1. Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul (Jalal al-Din al-Sayuthiy)
2. al-Tafsir wa al-Mufassirun (al-Dzahabiy)
3. Dalail al-I’jaz (al-Jurjani)
4. Asbab al-Nuzul (al-Wahidiy al-Naysaburiy)
5. al-Quran wa I’jazuh al-‘Ilmiy (Muhammad Isma’il Ibrohim)
6. Mu’jizat al-Quran (Mutawaliy al-Sya’rawiy)
7. I’jaz al-Quran (al-Baqilaniy)

Dosen Pengampu,

DRS. SUTEJA, M.Ag.


NIP. 150 292 253

Mengetahui :

Ketua Jurusan Tarbiyah, Ketua Prodi PAI,

DR. H. ABDUL LATIF, M.Pd. DRS. SUKLANI, M.Pd.


NIP. 150 207 744 NIP. 150 232 517

PROFIL DOSEN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CIREBON

Nama Lengkap : Drs. H. Suteja, M.Ag.


NIP. : 150 292 253
Pangkat/Gol. Terakhir : IV/a (Lektor Kepala)
Jabatan Fungsional : Pembina Utama
Jabatan Struktural : Sekretaris Prodi PAI
Alamat Surat : Jl. Melati II 42 B GSI Tukmudal Sumber
Kabupaten Cirebon
Tilp. Rumah/HP. : 081324963444/081324249499
Home Base : Pendidikan Agama Islam
Mata Kuliah Ampuan Utama
(sesuai SK ) : Metodologi Studi Islam (MSI)

Mata Kuliah Ampuan Alternatif : 1. Tasawuf


2. Ilmu Kalam
3. Tafsir Tarbawi
4. Hadits Tarbawi

PENDIDIKAN
Jenjang Lembaga Tanggal Lulus ProgramStudi/
Konsentrasi
SD SD NEGERI 2 SUMBER 1976
MTs MTs NEGERI CIWARINGIN 1979/
1980
MA MA NEGERI CIWARINGIN 1982/
1983 IPS
S1 IAIN SGD DI CIREBON 1990 PAI
S2 IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA 2000 DIROSAH ISLAMIAH
(STUDI ISLAM)
S3 UIN SGD BANDUNG STUDI PENDIDIKAN ISLAM (SPI)

PENGALAMAN MENGAJAR (DI STAIN Cirebon sejak 1995)


1. MSI (Metodologi Studi Islam)
2. Tasawuf
3. Sejarah Peradaban Islam
4. Ilmu Kalam
5. Filsafat Umum (Barat)
6. Filsafat Islam
7. Filsafat Ilmu
8. ‘Ulum al-Quran
9. ‘Ulum al-Hadits
10. Tafsir al-Quran
11. Tafsir Tarbawi
12. Hadits Tarbawi

suteja

PENDIDIKAN BERBASIS AL-QURAN

DOSEN:
DRS. H. SUTEJA, M.Ag.
NIP. 150 292 253
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CIREBON
JURUSAN TARBIYAH
1430 H. / 2009 M.

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Mata Kuliah : TAFSR TARBAWI


Kode Mata Kuliah : TAR 304
Jumlah SKS : 3 SKS
Semester : III (tiga)
Kelompok Mata Kuliah : MKK
Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
Status Mata Kuliah : MK WAJIB
Prasyarat : TAFSIR/’ULUM AL-QURAN
Dosen Pengampu : DRS. SUTEJA, M.Ag.

I. SK / KD Tujuan
Standar Kompetensi (SK)
1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ayat tentang ilmu pengetahuan
2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ayat tentang fitrah
3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ayat tentang kewajiban belajar
4. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ayat tentang tujuan pendidikan
5. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ayat tentang subyek pendidikan
6. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ayat tentang obyek pendidikan
7. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ayat tentang metode pembelajaran
8. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ayat tentang lingkungan pendidikan

Kompetensi Dasar (KD)


Mata kuliah Tafsir Tarbawi termasuk MKK (Mata Kuliah Keilmuaan dan Ketrampilan).
Diharapkan, dengan mata kuliah ini, para mahasiswa dapat memahami kalimat-kalimat
tertentu dalam al-Quran yang berkenaan dengan pendidikan dengan benar, kemudian
dapat menerapkan dalam kehidupan.
II. DESKRIPSI MATA KULIAH
1. Ayat tentang kewajiban belajar mengajar,
2. Ayat tentang tujuan pendidikan,
3. Ayat tentang subyek pendidikan,
4. Ayat tentang obyek pendidikan,
5. Ayat tentang metode pembelajaran., dan
6. Ayat tentang lingkungan pendidikan.

III. PENDEKATAN
Pendekatan : Konstruktivisme dan Inkuiri.
Metode : Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi, dan Pemecahan
Masalah
Tugas : Laporan Individu dan Kelompok
Media : OHP, Infocus, Power Point, e-Learning.

IV. EVALUASI
No. Kegiatan %
1 Tatap Muka 5 %
2 Tugas Terstruktur 15 %
3 Tugas Mandiri 15 %
4 Ujian Tengah Smester 25 %
5 Ujian Akhir Smester 40 %
Total 100 %

V. RINCIAN MATERI PERKULIAHAN TIAP PERTEMUAN


Pertemuan ke Materi Perkuliahan
1 Pendahuluan
2 Ayat tentang Ilmu Pengetahuan
3 Ayat tentang Fitrah Manusia
4 Ayat tentang Kewajiban Belajar Mengajar
5 Ayat tentang Tujuan Pendidikan
6 Ayat tentang Subyek Pendidikan
7 Ayat tentang Obyek Pendidikan
8 Ayat tentang Metode Pembelajaran
9 Ayat tentang Lingkungan Pendidikan
10 Ayat tentang Manusia (1) Makhluk Biologis
11 Ayat tentang Manusia (2) Makhluk Emosional
12 Ayat tentang Manusia (3) Makhluk Psikologis
13 Ayat tentang Manusia (4) Makhluk Spiritual
14 Ayat tentang Kurikulum Pendidikan Qurani
15 Ayat tentang Kompetensi Pendidik (Guru)

VI. DAFTAR BUKU


Buku Wajib:
1. al-Adib, Ali Muhammad al-Husein, Manhaj al-Tarbiyah ‘ind al-Imam ‘Ali, Beirut,
Dar al-Katib al-‘Arabi, 1979.
2. al-Jazairi, ‘Abdurrahman Rhalib, al-Tarbiyah al-Jinisyah fi al-Islam, Mesir,
al-Dar al-Mishriyah, 1992.
3. al-Jurjani, Ta’lim al-Muta’allim fi Thariq al-Ta’limwa al-Ta’allum, t.p.,
t.th.
4. Madkur, Ali Ahmad, Manhaj al-Tarbiyah fi al-Tashawwur al-Islami, Beirut, Dar
al-Nahdhah al-‘Arabiyah, 1990.
5. Muthawi’, Ibrahim ‘Ishmat, Ushul al-Tarbiyah, Jeddah, Dar al-Syuruq, 1982.
6. al-Nahlawi, Abdurrahman, Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibih, Beirut,
Dar al-Fikr, 1982.
7. al-Sya’rani, Muhammad Mutawalli, al-Tarbiyah al-Islamiyah, Lebanon, Dar al-
Jayl, 1978
8. al-Syaibani, Mohammad al-Toumi, Falsafah Pendidikan Islam, terj., Jakarta,
Bulan Bintang, 1975.
9. al-Attas, Syed M. Naquib, Fisalafat dan Praktik Pendidikan Islam, terj.,
Bandung, Mizan, 2003
9. Abdullah, Abdurrahman Shalih , Landasan dan Tujuan Pendidikan Menurut al-Quran
serta Implementasinya, 1991
Buku Anjuran
1. al-Baydhawiy, Nashir al-Din Abu Sa’id ‘Abdullah bin ‘Umar bin Muhammad al-
Syayraziy, Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil (Tafsir al-Batdhawiy), Beirut, Dar
Shadir. t.th.
2. al-Ghazali, Abu Hamid, Ihya’ ;Ulumal-Din, Vol. III.
3. Ibnu Katsir, Imaduddin Abu al-Fida, Tafsir Quran al-‘Adzim, Beirut, Dar al-
Fikr, t.th.
4. al-Jalalain, al-Imam, Tafsir al-Quran al-‘Adzim, Surabaya, Ahmad Nabhan,
t.th.
5. al-Jamali, Mohammad Fadhil, Filsafat Pendidikan dalam al-Quran, terj., 1986
6. al-Maraghi, Ahmad Mushthafa, Tafsir al-Maraghi, Beirut, Dar Ihya’ al-Turats
al-‘Arabi, t.th.
7. al-Nawawiy, Murah Labid, Bandung, al-Ma’arif, t.th.
8. al-Sayuthiy, Jalal al-Din, al-Jam’ al-Shaghir fi Ahadits al-Basyir al-
Nadzir, Beirut, Dar al-Katib al-‘Arabiy, 1976.
Dosen Pengampu,

DRS. SUTEJA, M.Ag.


NIP. 150 292 253

PROFIL DOSEN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CIREBON

Nama Lengkap : Drs. H. Suteja, M.Ag.


NIP. : 150 292 253
Pangkat/Gol. Terakhir : IV/a (Lektor Kepala)
Jabatan Fungsional : Pembina Utama
Alamat Surat : Jl. Melati II 42 B GSI Tukmudal Sumber
Kabupaten Cirebon
Tilp. Rumah/HP. : (0231) 322 784/081324963444
Home Base : Pendidikan Agama Islam
Mata Kuliah Ampuan Utama
(sesuai SK ) : Metodologi Studi Islam

Mata Kuliah Ampuan Alternatif : 1. Tasawuf


2. Ilmu Kalam
3. Tafsir Tarbawi
4. Hadits Tarbawi

PENDIDIKAN
Jenjang Lembaga Tanggal Lulus ProgramStudi/
Konsentrasi
SD SD NEGERI 2 SUMBER 1976
MTs MTs NEGERI CIWARINGIN 1979/
1980
MA MA NEGERI CIWARINGIN 1982/
1983 IPS
S1 IAIN SGD DI CIREBON 1990 PAI
S2 IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA 2000 DIROSAH ISLAMIAH
(STUDI ISLAM)
S3 UIN SGD BANDUNG STUDI PENDIDIKAN ISLAM (SPI)

PENGALAMAN MENGAJAR (DI STAIN Cirebon sejak 1995)


1. MSI (Metodologi Studi Islam)
2. Tasawuf
3. Sejarah Peradaban Islam
4. Ilmu Kalam
5. Filsafat Umum (Barat)
6. Filsafat Islam
7. Filsafat Ilmu
8. ‘Ulum al-Quran
9. ‘Ulum al-Hadits
10. Tafsir al-Quran
11. Tafsir Tarbawi
12. Hadits Tarbawi

suteja

FILSAFAT KETUHANAN

DOSEN:
DRS. H. SUTEJA, M.Ag.
NIP. 150 292 253
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CIREBON
JURUSAN TARBIYAH
1430 H. / 2009 M.

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Mata Kuliah : ILMU KALAM


Kode Mata Kuliah : STA 501
Jumlah SKS : 3 SKS
Semester : V (lima)
Kelompok Mata Kuliah : MKDU
Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
Status Mata Kuliah : MK WAJIB
Prasyarat : …………………….
Dosen Pengampu : DRS. SUTEJA, M.Ag.

I. SK / KD Tujuan
Standar Kompetensi (SK)
1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Aqidah Islamiah
2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Lahirnya Ilmu Kalam
3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Akal dan Wahyu
4. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Konsep Iman
5. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Kasab dan Ikhtiar
6. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Keadilan Allah
7. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Perbuatan dan Sifat Allah
8. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Melijat (ru’yat) Allah

Kompetensi Dasar (KD)


Mata kuliah Tafsir Tarbawi termasuk MKDU (Mata Kuliah Dasar Umum). Diharapkan,
dengan mata kuliah ini, para mahasiswa dapat memahami

II. DESKRIPSI MATA KULIAH


1. Aqidah Islamiah
2. Kelahiran Ilmu Kalam dalam Islam
3. Doktrin Madzhab Khawwarij
4. Qodariyyah
5. Jabbariyyah
6. Murji’ah
7. Mu’tazilah
8. al-Asy’ariyah
9. al-Maturidiyah

III. PENDEKATAN
Pendekatan : Konstruktivisme dan Inkuiri.
Metode : Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi, dan Pemecahan
Masalah
Tugas : Laporan Individu dan Kelompok
Media : OHP, Infocus, Power Point, e-Learning.

IV. EVALUASI

No. Kegiatan %
1 Tatap Muka 5 %
2 Tugas Terstruktur 15 %
3 Tugas Mandiri 15 %
4 Ujian Tengah Smester 25 %
5 Ujian Akhir Smester 40 %
Total 100 %

V. RINCIAN MATERI PERKULIAHAN TIAP PERTEMUAN

Pertemuan ke Materi Perkuliahan


1 Pendahuluan
2 Aqidah Islamiah
3 Persoalan Teologis didalam Ilmu Kalam
4 Proses Lahirnya Ilmu Kalam
5 Akal dan Wahyu
6 Konsep Iman
7 Kasab dan Ikhtiar Manusia
8 Kedailan Allah
9 Perbuatan Allah
10 Sifat Allah
11 Melihat (ru’yat) Allah
12 Doktrin Khawwarij (Foundamentalisme)
13 Dokrin Mu’tazilah (Rationalisme)
14 Doktrin Jabbariyyah (Fatalisme)
15 Doktrin al-Asy’ariyyah (Scholastisme)

VI. DAFTAR BUKU


Buku Wajib:
al-Asy’ary, Abu al-Hasan, al-Ibanah ‘an Ushul al-Diyanah
Abu Zajrah, Tarikh al-Madzahib al-Islaiyyah
al-Syahrastani, al-Milal wa al-Nihal
Ahamad Amin, Dhuha al-Islam
Ahamad Amin, Fajr al-Islam
Ali Sami, Nasy’at al-Fikr al-Falsafiy fi al-Islam
Harun Nasution, Teologi Islam
Harun Nasution, Akal dan Wahyu
Harun Nasution, Teologi Rasional
Hanafi, Teologi Islam

Buku Anjuran
‘Abbas ‘Aqqad, Haqaiq al-Islam
al-Tawbikhiy, al-‘Aqidah fi al-Quran
Mujtaba Musawiy, Dirasat fi Ushul al-Islam
Muhammad Syaltout, al-Islam ‘Aqidah wa Syari’ah
M. Sa’id Romdhon al-Buwthiy, al-Salafiyah
‘Athif al-’Iraqiy, al-‘Aql wa al-Tannwir

Dosen Pengampu,

DRS. SUTEJA, M.Ag.


NIP. 150 292 253

Mengetahui :

Ketua Jurusan Tarbiyah, Ketua Prodi PAI,

DR. H. ABDUL LATIF, M.Pd. DRS. SUKLANI, M.Pd.


NIP. 150 207 744 NIP. 150 232 517

PROFIL DOSEN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CIREBON

Nama Lengkap : Drs. H. Suteja, M.Ag.


NIP. : 150 292 253
Pangkat/Gol. Terakhir : IV/a (Lektor Kepala)
Jabatan Fungsional : Pembina Utama
Alamat Surat : Jl. Melati II 42 B GSI Tukmudal Sumber
Kabupaten Cirebon
Tilp. Rumah/HP. : (0231) 322 784/081324963444
Home Base : Pendidikan Agama Islam
Mata Kuliah Ampuan Utama
(sesuai SK ) : Metodologi Studi Islam

Mata Kuliah Ampuan Alternatif : 1. Tasawuf


2. Ilmu Kalam
3. Tafsir Tarbawi
4. Hadits Tarbawi

PENDIDIKAN
Jenjang Lembaga Tanggal Lulus ProgramStudi/
Konsentrasi
SD SD NEGERI 2 SUMBER 1976
MTs MTs NEGERI CIWARINGIN 1979/
1980
MA MA NEGERI CIWARINGIN 1982/
1983 IPS
S1 IAIN SGD DI CIREBON 1990 PAI
S2 IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA 2000 DIROSAH ISLAMIAH
(STUDI ISLAM)
S3 UIN SGD BANDUNG STUDI PENDIDIKAN ISLAM (SPI)

PENGALAMAN MENGAJAR (DI STAIN Cirebon sejak 1995)


1. MSI (Metodologi Studi Islam)
2. Tasawuf
3. Sejarah Peradaban Islam
4. Ilmu Kalam
5. Filsafat Umum (Barat)
6. Filsafat Islam
7. Filsafat Ilmu
8. ‘Ulum al-Quran
9. ‘Ulum al-Hadits
10. Tafsir al-Quran
11. Tafsir Tarbawi
12. Hadits Tarbawi

suteja

DOSEN:
DRS. H. SUTEJA, M.Ag.
NIP. 150 292 253
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CIREBON
JURUSAN TARBIYAH
1430 H. / 2009 M.

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Mata Kuliah : ILMU TASAWUF


Kode Mata Kuliah : STA ……….
Jumlah SKS : 3 SKS
Semester : …………….
Kelompok Mata Kuliah : MKU
Program Studi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
Status Mata Kuliah : MK WAJIB
Prasyarat : Filsafat Islam
Dosen Pengampu : DRS. H. SUTEJA, M.Ag.

I. SK / KD Tujuan
Standar Kompetensi (SK)
1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Lahirnya Tasawuf
2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Perkembangan Tasawuf
3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Sumber-sumber Tasawuf
4. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Tasawuf Akhlaqi/Salafi
5. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Tasawuf Falsafi
6. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Tasawuf ‘Irfani
7. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Maqam dan Ahwal
8. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Tasawuf vs. Kalam
9. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Tasawuf vs. Filsafat
10. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Tasawuf vs. Fiqih
11. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Thariqoh Shufi
12. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Tasawuf Nusantara
13. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Kontemporer

Kompetensi Dasar (KD)


Mata kuliah Tafsir Tarbawi termasuk MKDU (Mata Kuliah Dasar Umum). Diharapkan,
dengan mata kuliah ini, para mahasiswa dapat memahami

II. DESKRIPSI MATA KULIAH


1. Lahir, Perkembangan dan Sumber-sumber Tasawuf Islam
2. Tasawuf Akhlaqi, Falsafi dan ‘Irfani
3. Maqom dan Ahwal Sufi
4. Tasawuf dan Ilmu-ilmu Keislaman Lainnya
5. Tariqat Sufi
6. Tasawuf Nusantara
7. Tasawuf Kontemporer

III. PENDEKATAN
Pendekatan : Konstruktivisme dan Inkuiri.
Metode : Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi, dan Pemecahan
Masalah
Tugas : Laporan Individu dan Kelompok
Media : OHP, Infocus, Power Point, e-Learning.

IV. EVALUASI
No. Kegiatan %
1 Tatap Muka 5 %
2 Tugas Terstruktur 15 %
3 Tugas Mandiri 15 %
4 Ujian Tengah Smester 25 %
5 Ujian Akhir Smester 40 %
Total 100 %

V. RINCIAN MATERI PERKULIAHAN TIAP PERTEMUAN

Pertemuan ke Materi Perkuliahan


1 Pendahuluan
2 Pertumbuhan (Lahir) Tasawuf
3 Perkembangan Tasawuf
4 Sumber-sumber Tasawuf
5 Tasawuf Akhlaqi/’Amali/Salafi
6 Tasawuf Falsafi
7 Tasawuf ‘Irfani
8 Maqom dan Ahwal Shufi
9 Tasawuf vs. Kalam
10 Tasawuf vs. Filsafat
11 Tasawuf vs. Fiqh
12 Tariqoh Shufi
13 Tasawuf Nusantara
14 Tasawuf Kontemporer
15 UAS

VI. DAFTAR BUKU


Buku Wajib:
1. ‘Awarif al-Ma’arif (al-Suhrawardi)
2. al-Ta’arruf li Madzhab Ahl al-Tashawwuf (al-Kalabadzi)
3. al-Risalah al-Qusyayriyyah (al-Qusyayriy)
4. Islam Sufistik (Alwi Shihab)
5. Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam (Simuh)
6. Sufisme Jawa
7. Misticisme (Harun Nasution)
8. Tasawuf dalam Quran (Mir Valiudin)
9. Islam Mistik (Julian Baldick)
10. Tasawuf dari Sufisme Klasik ke Neo-Sufisme (Rivary Siregar)

Buku Anjuran
1. Pasang Surut Aliran Tasawuf (AJ Arbery)
2. al-Hikam (Ibn ‘Athoillah al-Sakandary)
3. Miftah al-Shudur (‘Abd. al-Qodir al-Jaylaniy)
4. Sirr al-Asrar (‘Abd. al-Qodir al-Jaylaniy)
5. al-Tashawwuf wa al-Hayat al-‘Ashriyyah (al-Qorniy)
6. Pengantar Ilmu Tasawuf (Abu Bakar Atjeh)

Dosen Pengampu,

DRS. H. SUTEJA, M.Ag.


Mengetahui :

Ketua Jurusan Tarbiyah, Ketua Prodi PAI,

DR. H. ABDUL LATIF, M.Pd. DRS. SUKLANI, M.Pd.


NIP. 150 207 744 NIP. 150 232 517

PROFIL DOSEN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CIREBON

Nama Lengkap : Drs. H. Suteja, M.Ag.


NIP. : 150 292 253
Pangkat/Gol. Terakhir : IV/a (Lektor Kepala)
Jabatan Fungsional : Pembina Utama
Alamat Surat : Jl. Melati II 42 B GSI Tukmudal Sumber
Kabupaten Cirebon
Tilp. Rumah/HP. : (0231) 322 784/081324963444
Home Base : Pendidikan Agama Islam
Mata Kuliah Ampuan Utama
(sesuai SK ) : Metodologi Studi Islam

Mata Kuliah Ampuan Alternatif : 1. Tasawuf


2. Ilmu Kalam
3. Tafsir Tarbawi
4. Hadits Tarbawi

PENDIDIKAN
Jenjang Lembaga Tanggal Lulus ProgramStudi/
Konsentrasi
SD SD NEGERI 2 SUMBER 1976
MTs MTs NEGERI CIWARINGIN 1979/
1980
MA MA NEGERI CIWARINGIN 1982/
1983 IPS
S1 IAIN SGD DI CIREBON 1990 PAI
S2 IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA 2000 DIROSAH ISLAMIAH
(STUDI ISLAM)
S3 UIN SGD BANDUNG STUDI PENDIDIKAN ISLAM (SPI)

PENGALAMAN MENGAJAR (DI STAIN Cirebon sejak 1995)


1. MSI (Metodologi Studi Islam)
2. Tasawuf
3. Sejarah Peradaban Islam
4. Ilmu Kalam
5. Filsafat Umum (Barat)
6. Filsafat Islam
7. Filsafat Ilmu
8. ‘Ulum al-Quran
9. ‘Ulum al-Hadits
10. Tafsir al-Quran
11. Tafsir Tarbawi
12. Hadits Tarbawi

suteja

KETENTUAN
SITEMATIKA PENULISAN MAKALAH TAFSIR TARBAWI
SMESTER III PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
JURUSAN TARBIYAH STAIN CIREBON
2009/2010

OLEH: DRS. SUTEJA, M.Ag.

BAB I PENDAHULUAN
A. Teks dan Terjemah Ayat
B. Penjelasan Mufrodat/Kosa Kata Ayat
C. Asbab al-Nuzul (Sebab-sebab Turun) Ayat

BAB II TAFSIR AYAT …… Q.S. …….


A. Ahli Tafsir Klasik
B. Ahli Tafsir Modern
C. Tafsir Tematis (Ahli Didik Muslim)

BAB III PEMBAHASAN


(NILAI KEPENDIDIKAN DALAM AYAT …… Q.S. ……

BAB IV KESIMPULAN

Bahan Bacaan
Lampiran Ayat al-Quran
Lampiran Hadits

Cirebon, 01 Oktober 2009


Dosen Pengampu MK

Drs. Suteja, M.Ag.


NIP. 150 292 253

Mengetahui :

Ketua Jurusan Tarbiyah, Ketua Prodi PAI,

DR. H. ABDUL LATIF, M.Pd. DRS. SUKLANI, M.Pd.


NIP. 150 207 744 NIP. 150 232 517
KETENTUAN PENULISAN MAKALAH
KELAS UNGGULAN (PAI-A/III)

‫الفهرس‬

‫ مقدمة‬: ‫ول‬
ّ‫الباب ال‬
‫نصّ الية و الترجمة‬ .‫أ‬
‫إيضاح المفردات‬ .‫ب‬
‫أسباب النزول آية‬ .‫ج‬ .....

‫ تفسير الية‬: ّ‫الباب الثاني‬


.‫أ‬ ‫عند المقسرين المنقدمين‬
.‫ب‬ ‫عند المقسرين المؤخرين‬
.‫ج‬ ّ‫التفسير المضوعي‬

‫ية من الية‬ ّ‫ البحث عن قيمة ال‬: ‫الثالث‬


ّ‫تربو‬ ‫ الباب‬......
‫ الحلصة‬: ‫الباب الرابع‬
‫المراجع‬

Cirebon, September 2009


Dosen Pengampu MK,

Drs. Suteja, M.Ag.


NIP. 150 292 253
Mengetahui :

Ketua Jurusan Tarbiyah, Ketua Prodi PAI,

DR. H. ABDUL LATIF, M.Pd. DRS. SUKLANI, M.Pd.


NIP. 150 207 744 NIP. 150 232 51

MATERI PEMBELAJARAN PPL 1


TA. 2008/2009
OLEH: DRS. SUTEJA, M.Ag.

• KOMPETENSI PAEDAGOGIS
1. MEMEILIKI WAWASAN KEPENDIDIKAN
2. MEMAHAMI KARAKTER PESERTA DIDIK
3. MENGEMBANGKAN KURIKULUM/SILABUS
4. MELAKUKAN PEMBELAJARAN YANG DIALOGIS
5. MEMANFAATKAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
6. MELAKUKAN EVALUASI BELAJAR
7. MENGEMBANGKAN POTENSI PESERTA DIDIK

• KOMPETENSI KEPRIBADIAN
1. MANTAP
2. STABIL
3. DEWASA
4. BIJAKSANA
5. BERWIBAWA
6. BERAKHLAK MULIA
7. MENJADI TELADAN

• KOMPETENSI SOSIAL
1. KOMUNIKATIF
2. BERGAUL SECARA EFEKTIF DENGAN PESERTA DIDIK
3. BERGAUL SECARA SANTUN DENGAN MASYARAKAT

• KOMPETENSI PROFESIONAL
(MENGUASAI MATERI PEMBELAJARAN SECARA LUAS DAN
MENDALAM)

CATATAN;
TITIK BERAT LULUSAN S1 :
PENGUATAN KOMPETENSI PROFESIONAL

BEBAN TUGAS GURU MI/SD : 18 – 20 SKS


BEBAN TUGAS GURU MTs/SMP : 36 – 40 SKS
BEBAN TUGAS GURU MA/SMA : 36 – 40 SKS

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CIREBON


JURUSAN TARBIYAH
PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
2009 M./1429 H.