Anda di halaman 1dari 11

P a g e | 1

Barat; kaji Islam peluk Islam


Muhammad Nuruddin bin Bashah
Muqaddimah
Mereka sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya Allah (ugama Islam) dengan mulut mereka,
sedang Allah tetap menyempurnakan cahayaNya, sekalipun orang-orang kafir tidak suka (akan yang
demikian). Dia lah yang telah mengutus asulNya (Muhammad s.a.!) dengan memba!a hidayah
petun"uk dan ugama yang benar (ugama Islam), supaya Ia memenangkannya dan meninggikannya
atas segala ugama yang lain, !alaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. (ASSoff ayat 8-9)
#ika kamu mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (musyrik yang mencerobohi kamu) itu telah
mendaapat luka yang sama. Dan demikian itulah keadaan hari-hari, kami gilirkan dia antara sesama
manusia, (supaya men"adi penga"aran) dan supaya nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-
orang yang tetap beriman (dan yang sebaliknya), dan "uga supaya Allah men"adikan sebahagian di
antara kamu orang-orang yang mati $yahid. Dan, Allah tidak suka kepada orang-orang yang %alim.
(Ali Imran ayat 140 )
Gejala Islamofobia tidak kunjun mala! mala" rafnya semakin meninkat. Ak"bar #ayi !erna"
menyiarkan maklumat ba"a$a bank di S$eeden menyenarai "itam !elanan yan bernama Ahmad dan
Muhammad
1
. %elas ia suatu diskriminasi yan dilakukan teran-teranan. Sumber &ementerian 'alam
(eeri menunjukkan bilanan !emilik nama A"mad kini adala" seramai 4)100 oran dari!ada 9 juta
rakyat *eran+is. 'i +ela"an !enerbitan ,ilem -ina (abi iaitu Innocent Of Muslims di Amerika serta di
saat !enanut Islam mulai meliberalkan aama serta menadai !rinsi! syarak atas nama kemodenan
se!erti Irsyad .anji dan Amina /adud) kita menyaksikan !ula ribuan toko" +endiaka$an dan
intelijensia 0arat memeluk Islam.
Rangking dunia nama Muhammad paling ramai
1
http://www.alarabiya.net/articles/2008/08/26/55524.html
P a g e | 2
Ak"bar 1"e 1elera!" mendeda"kan! "ack adala" nama kanak-kanak lelaki !alin !o!ular masa itu)
di!ili" untuk 2)938 bayi. Muhammad menambil ali" kedudukan #homas di tem!at kedua denan
4)991 bayi.
*ada ta"un 3010) .o"ammed menjadi nama keemaran bai kanak-kanak lelaki yan baru la"ir di
5nland dan /ales. /alau!un 6li7er tela" menatasi %a+k sele!as 14 ta"un) a!abila 7ariasi nama (abi
Islam tela" dimasukkan untuk kali !ertama) ia terus melonjak dan diberikan ke!ada 8)414 lelaki)
berbandin denan 8)924 dinamakan 6li7ers
3
.
(amun nama ini mulai jatu" dari statistik denan dikala"kan semula ole" nama -arry dan Amelia kerana
kerajaan 0ritain memisa"kan kelom!ok nama .o"ammad aar tidak men+am!urkan ejaan .u"ammad)
.o"amad) .e"emed dan sebaainya. Ini menyebabkan jumla" !emilik nama itu menjadi kuran
$alau!un "akikatnya nama Islam itu kekal terbanyak di 0ritain.
Geert /ilders !emim!in saya! kanan $arti %ebebasan Anti Islam tela" meminta kerajaan 0elanda
menanani !erkara yan dikatakannya sebaai masala" iaitu ramalan yan menyatakan se!erlima dari
(eara &esatuan 5ro!a" akan didominasi umat Islam yan akan menjadi majoriti !ada ta"un 3040.
&ini nama-nama tradisional 0elanda kuran di!ili" ole" !ara ibu ba!a.
'en -a) 7ariasi dari nama (abi .u"ammad SA/ dalam ba"asa 0elanda tela" naik ke tem!at !ertama)
kedua dan kelima menjadi nama !alin !o!ular !ada anak lelaki) menantikan nama-nama tradisional
keemaran se!erti %an) :uuk) Gijs atau 'aan. 'i !erinkat antarabansa) nama .u"ammad kini
menduduki tem!at ke 12 untuk nama anak lelaki !alin !o!ular.
Statistik kerajaan 0elanda sebelumnya menasinkan 7ariasi nama .u"ammad denan nama
.u"ammad yan sebenar bai menelakkan kontro7ersi nama (abi .u"ammad yan memasuki senarai
30 nama !alin ramai diunakan.
Islam bukan ancaman sekularisme& orientalis $erancis
Seoran orientalis *eran+is bernama 0reno Ityan berkata Islam kini bukan lai an+aman ke!ada
sekularisme di *eran+is. 0eliau yan jua meru!akan &etua %abatan *erbandinan Aama di ;ni7ersiti
5<on 5uro!eans menatakan ba"a$a remaja-remaja .uslim bukanla" !enanas se!erti yan
di"eba"kan ole" media 0arat.
#on' Blair pelajari Islam
2
http://www.telegraph.co.u/news/unews/80!1"!8/#ohamme$%the%nations%secret%&a'ourite%name.html
P a g e | (
#amai berkata 1ony 0lair "anya berani menunka! !ujian ter"ada! Islam sele!as mele!askan ja$atan
sebaai *erdana .enteri. Ada jua menatakan beliau masi" tali barut freemason) "anya $ayan yan
dibuat untuk mendekati umat Islam. /alau a!a!un "uja" dan ana!an) a!ala" sala"nya jika kita sama-
sama menada" tanan mendoakan aar beliau suatu "ari nanti memeluk Islam se!erti ramai rakyat
0ritain lain yan berstatus +endiaka$an.
0ekas *erdana .enteri 0ritain itu menakui beliau memba+a al-=uran setia! "ari kerana akti7iti itu
membuatnya lebi" mema"ami menenai iman.
>0erusa"a ke ara" +elik iman amat !entin dalam dunia lobal)> katanya se!erti dila!orkan ak"bar
0ritain) 'aily .ail. .ala" beliau berkata) beliau memba+a al-=uran setia! "ari untuk mema"ami "al
yan berlaku di dunia kerana al-=uran memberikan !erinta" yan beruna.
Selain itu) akti7iti ini jua meyakinkan !eneta"uan beliau menenai iman yan da!at membantu dalam
tuasnya sebaai $akil di Asia 0arat me$akili *ertubu"an 0ansa-0ansa 0ersatu (*00).
Islam bercambah di Amerika
0erdasarkan data dari &ementerian *erta"anan Amerika Syarikat) dari 1.4 juta askar Amerika) lebi"
kuran 9)800 dari!adanya beraama Islam.
Sele!as !eristi$a 9?11) seramai 8 juta oran .uslim berada di Amerika Syarikat dan kini ribuan rakyat
neara itu memeluk Islam setia! ta"un. 'ila!orkan 94)000 rakyat Amerika tela" memeluk aama Islam
berikutan !eristi$a 9?11 dan ini adala" kadar tertini yan di+a!ai sejak Islam tiba di sana
9
.
@Alaa 0ayumi) *enara" -al 5"$al Arab .ajlis -ubunan Amerika-Islam (AAI#) menulis dalam "arian
Al--ayat :ondon ba"a$a bukan .uslim Amerika kini berminat untuk menambil ta"u tentan Islam.
1erda!at bebera!a tanda misalnya !er!ustakaan tela" ke"abisan buku-buku menenai Islam dan 1imur
1ena" mala" terjema"an =uran dalam 0a"asa Ineris disenaraikan sebaai jualan terbaik Amerika
4
.
'i Amerika Syarikat jua terjadi suatu BtrendC banduan memeluk Islam ketika mereka di dalam !enjara.
Antara banduan terkenal yan memeluk Islam di dalam !enjara
4
D
.al+olm E - akti7is -ak Si7il
Abdul Alim .usa - akti7is Islam-Amerika
0.G. &no++ 6ut - ra!!er Afrika-Amerika
A"arles 0rooks) %r F disabitkan denan kesala"an membunu") memeluk aama Islam sebelum
!elaksanaan "ukuman
,les" ( 0one - anota kum!ulan ra!
-. #a! 0ro$n F bekas a"li 0la+k *ant"er) sedan di!enjarakan kerana membunu" seoran
!ea$ai !olis
%eff ,ort F bekas !emim!in en A"i+ao) disabitkan !ada ta"un 1988 bersuba"at denan :ibya
untuk melakukan !erbuatan keanasan domestik
(
http://www.sultan.org/articles/con'ert.html
4
)bi$
5
http://en.wiipe$ia.org/wii/*on'ersion+to+)slam+in+,.-.+prisons
P a g e | 4
%effrey .ark 'esko7i+ - 14 ta"un menerima "ukuman !enjara teta!i dile!askan atas bukti '(A
%osG *adilla - disabitkan sebaai !enanas.
&e7in %ames
.ike 1yson F bekas juara tinju "ea7y$ei"t
#entera Israel kuasai Al (uran untuk perkasa )ionisme
0adan 1ertini Ankatan 1entera Israel menara"kan tenteranya meninkatkan !eneta"uan aama
k"ususnya kajian tentan Al =uran dan Injil. .enurut ak"bar Asharqala*sat) tujuan tenteranya diesa
mem!elajari kitab-kitab ini adala" untuk memu!uk toleransi di ka$asan *alestin yan mereka jaja". Ini
munkin seba"aian !roram untuk mem!erkuku"kan !enjaja"an mereka di tana" *alestin.
+arga "erman lunak dengan Islam
.enteri 'alam (eeri %erman iaitu ,ans $eter -riedrich tela" menyeru aar &esatuan 5ro!a" (5;)
menanjurkan dialo dan !erbin+anan denan minoriti .uslim di seluru" 5ro!a". .enurut beliau)
kaum .uslim jua berjasa ter"ada! 5ro!a" kerana kemakmuran ini jua disebabkan ole" usa"a mereka.
P a g e | 5
.enurut kenyataan beliau yan disiar ole" Al Mujtama.) kaum .uslim jika dilayan denan baik dan
adil mereka !asti akan men+etuskan keamanan dan ke"armonian. 0eliau jua menesa aar olonan
aama$an Islam se!erti Imam atau .ufti diberi !eranan se$ajarnya dalam kerajaan jika ininkan
ke"armonian ber!anjanan.
(amun beitu) sebaai .enteri sebua" kerajaan bukan Islam) beliau ber!endirian ba"a$a Islam bukan
ke!unyaan %erman dan kenyataan ini tela" dike+am ole" ribuan !enanut Islam %erman.
.enurutnyajua ) tiada sejara" Islam $ujud di %erman.
0erita "arian B1"e :o+alC mela!orkan .enteri &e$anan %erman) +olfgang /chauble tela" membela
olonan minoriti Islam neara tersebut denan menatakan ba"a$a Islam adala" seba"aian dari!ada
masyarakat dan menyeru untuk men"entikan diskriminasi anti-Islam sebaai menja$ab kenyataan
,riedri+" sebelum itu
2
.
%erman memliki antara 9.8 dan 4.9 juta oran Islam dan anka ini adala" sekitar 4 !eratus dari!ada
keseluru"an 83 juta !enduduk) menurut kajian yan dijalankan kerajaan.
$residen "erman! 0hristian +ulff !erna" meneluarkan kenyataan menatakan ba"a$a Islam adala"
seba"aian dari!ada masyarakat %erman dan berdam!in ra!at denan kebudayaan aama &ristian dan
Ha"udi.
(amun tindakan !roaktif ,riedri+" untuk menekan !en"inaan ter"ada! #asululla" !erlu kita "arai.
:a!oran #euter menyatakan .enteri 'alam (eeri %erman) -ans-*eter ,riedri+" memberita"u Der
$piegel) majala" berita minuan ba"a$a beliau akan menunakan kuasa undan-undan yan ada
!adanya bai men"alan kum!ulan yan inin menayan filem itu di %erman.
&ata beliau) kum!ulan dan oranisasi *ro 'euts+"lan "anya ma"u membankitkan kemara"an
masyarakat Islam %erman sambil menudu" *ro 'euts+"land @senaja men+ura" minyak ke dalam a!i@. *ro
'euts+"land terkenal sebaai kum!ulan yan emar melakukan !ro7okasi termasuk tunjuk !erasaan
8
.
1isne'land dan "ilbab
'isneyland ak"irnya membenarkan !ekerjanya memakai tudun dan menutu! aurat. Seoran !ekerja
beraama Islam 'isneyland yan menadu ba"a$a beliau tela" diminta untuk membuan jilbab di
tem!at kerja ak"irnya men+a!ai !erjanjian denan taman tema Sout"ern Aalifornia untuk memakai jilbab
yan direka k"as ole" syarikat
8
.
.enurut usatoday.+om) (oor Abdalla") 33) diberita"u beliau akan bekerja di taman tema itu sele!as
!akaian seraam dibuat dalam tem!o" lima bulan sele!as aduan. (oor Abdalla" adala" !ekerja kedua
Islam di 'isneyland yan menadu tentan ara"an untuk membuan jilbab ke!alanya.
Britain dan *anita
.enurut la!oran Sinar -arian 2 %anuari 3011) se!anjan 10 ta"un yan lalu ramai $anita 0ritain berkulit
!uti" tela" menanut Islam. .enurut ,ait" .atter) bilanan mereka bertamba" dari!ada 20 ribu
men+e+a" 100 ribu dalam tem!o" 10 ta"un. Sekitar ta"un 3010 seramai 4)300 $anita 0ritain memeluk
6
.ihat tulisan beliau $i http://en./antara.$e/#uslims%-houl$%0eel%at%1ome%in%
2ermany/!481c!580i1p642/
"
http://www.utusan.com.my/utusan/.uar+3egara/20120!1"/lu+02/4umpulan%anti%)slam%5erman%mahu%
siar%&ilem
8
http://tra'el.usato$ay.com/$estinations/$ispatches/post/2010/0!/$isney%os%hea$scar&%&or%muslim%
employee/12541(/1
P a g e | 6
Islam. Sebelum ini adik i!ar 1ony 0lair) :auren 0oot" yan jua meru!akan seoran $arta$an tela"
menisyti"ar memeluk Islam.
&aji selidik mualaf menunjukkan "am!ir dua !ertia adala" $anita) lebi" dari!ada 80I $anita berkulit
!uti" dan umur !urata mereka yan menukar aama adala" 38 ta"un
9
.
:ebi" dari!ada satu dalam em!at res!onden menaku ba"a$a ada @konflik semulajadi@ antara seoran
.uslim yan taat dan "idu! di ;&. Sembilan dari!ada se!ulu" $anita yan memeluk Islam berkata
!eruba"an aama mereka tela" memba$a ke!ada mereka ber!akaian lebi" konser7atif. :ebi" dari!ada
se!aru" mula memakai tudun ke!ala dan 4I tela" memakai burka.
:ebi" dari!ada se!aru" jua berkata mereka menalami kesukaran sele!as menukar aama kerana sika!
neatif di kalanan keluara mereka.
Muslimah kulit putih 2/ -emenisme
Abad ini bole" jua dielar era liberalism terutama dalam konteks erakan femenisme yan semakin
menjadi-jadi. 'i +ela"an itu ru!anya masi" ada ruan ke!ada kebankitan Islam a!abila ribuan $anita
0arat selain 0ritain memeluk Islam.
:u+y 0errinton di dalam majala" 1imes terbitan 9 (o7ember 1999 di ba$a" tajuk &he $pread of a
'orld (reed berkata) semakin ramai rakyat 0ritain terutamanya $anita) memeluk Islam denan jumla"
mereka yan besar dianarkan di antara 10)000 "ina 30)000 oran. ,enomena yan sama jua sedan
melanda Amerika Syarikat. Seterusnya beliau menjelaskan) JStatistik menunjukkan bai setia! lima
oran yan memeluk Islam di Amerika) em!at dari!ada mereka adala" $anita.C
/anita-$anita 0arat memili" Islam sele!as meli"at ejala-ejala neatif melanda 0arat denan
da"syatnya. Sebaai +onto") !eninkatan kes-kes jenaya") keruntu"an sistem kekeluaraan)
!enyala"unaan dada" dan ketai"an arak. 0eliau jua berkata) mereka kaum ter"ada! disi!lin Islam di
sam!in jaminan keseja"teraan "idu! yan terda!at di dalam ajarannya.
:a!oran Aolumbia (e$s Ser7i+e (Aensi 0erita Aolumbia) ole" (e7ine .abro menunjukkan semakin
ramai $anita Amerika keturunan Se!anyol memeluk Islam kerana tertarik denan kemurnian ajarannya.
!
http://www.$ailymail.co.u/news/article%1(4(!54/100%000%)slam%con'erts%li'ing%,4%6hite%women%een%
embrace%#uslim%&aith.html
P a g e | "
:a!oran San ,ran+is+o A"roni+le (-arian San ,ran+is+o) bertarik" 30 .ei 3001 ole" .i+"ael *aulson
!ula menjelaskan ramai $anita di 0oston memeluk Islam dan menikut ajaran yan diba$a (abi
.u"ammad s.a.$.
Islam bercambah di Itali
'i *eran+is dan 5nland) yan !alin !o!ular memeluk Islam adala" bekas !enyanyi !o! Aat Ste7ens
(Husuf Islam). &eadaan yan sama turut berlaku di Itali kini a!abila ramai selebriti berali" ke!ada aama
Islam untuk men+ari ketenanan ro"ani.
.enurut Abdurra"man di *usat Islam .ilan) saban "ari ada sa"aja indi7idu yan datan bertanyakan
maklumat lebi" lanjut menenai Islam dan inin memeluk Islam. .ereka datan dari seluru" neara)
dari !elbaai kelas dan latar belakan yan berbeKa) dan mereka semua mem!unyai sebab-musabab yan
berbeKa untuk melakukannya
10
.
Golonan &ristian Itali yan tela" memeluk Islam kini terdiri di kalanan jurutera) artis) +endekia$an
dan !elajar. 1erda!at indi7idu yan tela" memeluk Islam "anya kerana mereka berka"$in denan
seoran .uslim) manakala selebi"nya adala" semata-mata alasan loik intelek atau kajian aama.
1erda!at jua kes masyarakat Itali yan men+ari-+ari dimensi kero"anian yan tela" "ilan dalam
kebanyakan masyarakat 0arat.
$erancis kempen henti tagih alkohol
'i mana sa"aja kita berdiskusi isu !en"araman arak !asti akan kedenaran isu "ak asasi kaum bukan
.uslim dan "ak mereka untuk minum dan menunakan arak. /alau!un arak keli"atan se!erti "ak asasi
bai kaum bukan Islam) jelasnya arak bukan suatu yan diana! !ositif bai masyarakat mereka.
Sebaai +onto") *eran+is kini berusa"a untuk menurankan !enjualan arak di kalanan rakyatnya.
/alau!un trend menurun dalam !enunaan alko"ol dalam 10 ta"un yan lalu) *eran+is kekal sebaai
!enuna utama alko"ol di dunia. Satu dalam setia! 14 kematian di sana adala" berkaitan denan
alko"ol
11
.
Seba"aian dari!ada !un+a !enurunan dalam !enambilan alko"ol adala" disebabkan "ak istime$a
untuk menyulin alko"ol kini ter"ad) iklan arak dika$al) +ukai ke atas minuman keras tela" meninkat)
mala" !emandu yan dida!ati mabuk di"ukum denan "ukuman yan berat. &ini kerajaan *eran+is
berusa"a men+ari formula untuk menurankan !enambilan alko"ol di kalanan rakyatnya.
/aintis 3kraine peluk Islam
*erkembanan Islam di ;kraine +uku! !esat dan "am!ir setia! minu akan terda!at rakyat ;kraine
memeluk aama Islam di *usat Islam &yi7.
0aru-baru ini *usat Islam dikunjuni ole" saintis ;kraine bernama 1imitr' Boliako4 yan meru!akan
seoran saintis muda dalam bidan fiKik. 0eliau menyatakan !en"ijra"annya ke!ada Islam iala" "asil
dari kajian sains terutamanya dalam bidan fiKik.
.enurut 'imitry) beliau melakukan kajian bersama !asukan saintis yan ber$iba$a dalam bidan kajian
La+uum *"ysi+s diba$a" kelolaan $rof Nikola' %osiniko4 yan meru!akan !elo!or dalam bidan
tersebut. &ajian mereka adala" untuk membuktikan teori tentan !utaran bumi di!aksinya dan mereka
tela" berjaya membuktikan teori itu.
10
http://www.islamawareness.net/7urope/)taly/turns.html
11
http://www.ncbi.nlm.nih.go'/pubme$/400"86!
P a g e | 8
'imitry meneta"ui terda!at ri$ayat "adis dari (abi .u"ammad sa$ tentan kajian yan tela"
dibuatnya. 0eliau mula yakin ba"a$a !eneta"uan yan terda!at lebi" dari 1)400 ta"un yan lalu "anya
munkin berasal dari 1u"an yan men+i!ta bumi itu sendiri.
Sekitar ta"un 3001) kutub manet bumi bereser dari tem!atnya "ina men+a!ai jarak 300 km dalam
setia! erakan. Ini bermakna bumi denan !enaru" daya manet tersebut menjadikan dua kutub manet
beranti tem!at. *endek kata erakan !utaran bumi akan menara" !ada ara" yan berla$anan. &etika
itu mata"ari akan terbit (keluar) dari ara" 0aratM
Ilmu !eneta"uan dan maklumat se!erti ini tidak dida!ati 'imitry dalam buku-buku atau didenar dari
mana!un akan teta!i "anya termaktub dalam "adis dan ayat Al =uran sa"aja.
0eliau menda!ati maklumat tersebut dari sebua" "adis yan diri$ayatkan ole" Abu -uraira") ba"a$a
#asululla" sa$ bersabda)
N&idak akan ter"adi kiamat sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya, apabila ia telah terbit
dari barat dan semua manusia melihat hal itu maka semua mereka akan beriman, dan itulah !aktu
yang tidak ada gunanya iman seseorang yang belum pernah beriman sebelum itu.O (#i$ayat 0uk"ari
dan .uslim dari Abu -uraira". 'an ri$ayat A"mad) Abu 'a$ud dan Ibn .aja")
Roger 5araud' Asal %omunis akhirn'a Muslim
#oer Garaudy (la"ir di .arseille) 18 %ulai 1919D umur 98 ta"un) iala" !enaran yan berasal dari
*eran+is dan meru!akan seoran !enolak isu -olo+aust Ha"udi. Garaudy iala" seoran komunis yan
+uba mendamaikan .ar<isme denan aama &ristian &atolik !ada era 1980-an dan kemudian
meninalkan kedua doktrin itu dan memeluk aama Islam !ada ta"un 1983 denan nama #ajaaC
Garaudy.
*ada 1998) .a"kama" *enadilan *eran+is mendak$anya bersala" di atas !ertudu"an menyankal
kejadian -olo+aust dan ditudu" memfitna" bansa Ha"udi. .a"kama" menyuru"nya membayar denda
sebanyak ,, 130)000 (P40)000) untuk bukunya !ada ta"un 1994 iaitu Mitos dan )olitik Israel.
.enyokon !andanan sejara$an re7isionis *eran+is) #obert ,aurisson) buku itu menyatakan ba"a$a
selama -olo+aust) oran-oran Ha"udi tidak !erna" dibunu" beramai-ramai dalam bilik as ole" *arti
(aKi %erman se!ertimana yan didak$a ole" Ha"udi
13
.
$rofesor +ilhelm /chul6e dan %ajian /embelihan
0arat mem!ersoalkan mena!a Islam membenarkan !erbuatan kejam dan anas ter"ada! "ai$an a!abila
!ersoalan !enyembeli"an termaktub dalam kitab-kitab fiQ" Islam.
0arat termasuk akti7is "ak asasi "ai$an menana! !erbuatan menyembeli" "ai$an yan dilakukan
umat Islam mem!amerkan sika! tidak ber!erikemanusiaan kerana kononnya banyak dara" ditum!a"kan
ole" kaum .uslim ketika amalan korban !ada Aidilad"a.
1udu"an sedemikian +uba dijustifikasi ketika kem!en keanasan sibuk dilan+arkan ole" 0arat dan
mereka menunakan alasan amalan korban ini sebaai satu dari!ada "uja" mereka membuktikan
kononnya Islam menajar umatnya menjadi anas.
'i 0arat) undan-undan mereka mem!eruntukkan su!aya "ai$an dikenakan da"ulu kejutan elektrik di
ke!ala bai memastikan "ai$an itu !ensan terlebi" dulu sebelum ia dibunu". Selain itu) kononnya
tindakan mereka itu bertujuan untuk men"alan binatan berasa sakit sebelum ia mati.
'alam Sura" al-.aida" ayat 4) Alla" menyatakanR
12
http://&rontpagemag.com/2012/bruce%bawer/roger%garau$y%&rom%stalinist%to%islamist/
P a g e | !
>Diharamkan kepada kamu (memakan) bangkai, dan darah, dan daging babi, dan binatang-binatang
yang disembelih kerana yang lain dari Allah, dan yang mati tercekik, dan mati dipukul, dan mati
"atuh, dan mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih,
dan yang disembelih atas nama berhala.>
Islam menajar su!aya sembeli"an dilakukan denan !isau tajam bai memoton ba"aian le"er untuk
memutuskan dua urat utama atau urat mareh. &aeda" ini dikaji ole" !akar %erman.
*rofesor +ilhelm /chul6e dan rakann'a! 1r ,a6im di Sekola" *erubatan Leterinar) ;ni7ersiti
-anno7er) %erman) men+ari kaeda" terbaik !roses mematikan "ai$an bai menda!atkan dain yan
bersi" dan sear.
&ajian itu bertajuk) >(ubaan untuk mengesan kesakitan dan rasa sedar mengikut kaedah
kon*ensional dan agama ketika menyembelih lembu atau kambing>) menyim!ulkan kaeda" Islam
adala" yan terbaik kerana lebi" ber!erikemanusiaan. .ereka menyim!ulkan ba"a$a amalan
mengenakan kejutan elektrik ke atas hai*an sebelum dibunuh seperti 'ang diamalkan oleh Barat!
mendatangkan kesakitan 'ang amat sangat pada hai*an
17
.
1(
'alam kajian itu) bebera!a alat !enesan di!asan di !elbaai tem!at !ada otak "ai$an. Alat itu dimasukkan
menerusi !embeda"an k"as dan "ai$an terbabit dibiarkan untuk !uli" selama bebera!a minu. 0ebera!a ekor
"ai$an itu disembeli" menikut kaeda" Islam menunakan tindakan !antas) memoton urat le"er denan !isau
tajam. 0ebera!a ekor "ai$an lain dibunu" menikut kaeda" barat menunakan *istol &ejutan (A0*).
&etika ujian dijalankan) rekod ele+troen+e!"alora!" (55G) dan ele+tro+ardioram (5AG) di+atatkan bai
meneta"ui keadaan otak dan jantun semua "ai$an terbabit ketika !roses !enyembeli"an dan kaeda" A0*. -asil
ujian menda!ati menurut kaeda" Islam)
tia saat !ertama ketika disembeli") 55G tidak men+atatkan sebaran !eruba"an !ada raf sama se!erti sebelum
!enyembeli"an.
-ai$an itu tidak berasa sebaran kesakitan ketika atau sebaik saja !isau memoton urat le"er terbabit.
;ntuk tia saat kedua) 55G men+atatkan keadaan tidur lena atau tidak sedar diri. Ini disebabkan banyak dara"
menalir keluar dari badan.
Sele!as enam saat) 55G men+atatkan !aras sifar) menunjukkan "ai$an itu tidak merasai sebaran kesakitan.
&etika mesej otak (55G) jatu" ke !aras sifar) jantun masi" mene!am dan badan "ai$an masi" da!at bererak
akibat tindak balas dari!ada saraf tunjan) menyebabkan semua dara" keluar dari badan "ai$an men"asilkan
dain yan selamat untuk dimakan.
%ika kaeda" 0arat menunakan kaeda" A0*)
"ai$an dikesan terus !ensan sebaik saja menerima tembakan A0* dan 55G menunjukkan ba+aan amat sakit !ada
"ai$an itu.
%antun "ai$an itu ber"enti berdenyut lebi" a$al sele!as terkena kejutan berbandin "ai$an yan disembeli".
&eadaan itu menyebabkan banyak dara" mas" terkum!ul dalam dain dan ia sebenarnya tidak selamat untuk
dimakan.
&ajian terbaru jua menunjukkan kaeda" 0arat dan bukan Islam) jadi !un+a ke!ada !enularan $abak !enyakit lembu
ila dari!ada "ai$an ke!ada manusia demikian kajian yan dijalankan ole" ;ni7ersiti 1e<as AS. dan Aensi
P a g e | 10
#agata #agasone dan kajian kulit
*rofessor #agata #agasone) &etua %abatan Anatomi dan 5mbrioloi di ;ni7ersiti of S"ian .ai di
1"ailand tela" menu+a! dua kalima" sya"ada" semasa *ersidanan *erubatan Saudi &e-8 di #iyad".
0eliau tela" menda!at "idaya" a!abila diketa"ui kajian !ara saintis yan !akar dalam bidan kulit
(dermatoloi) tela" lama diterankan di dalam Al =uran lebi" 1)400 ta"un yan lalu.
%a$a!annya iala" ayat Al =uran sura" ke 4 ) ayat ke 42 yan bermaksud R
N$esungguhnya orang-orang yang menolak ayat-ayat +ami. +ami akan membakar mereka dalam api
neraka, &iap-tiap kali kulit mereka terbakar hangus. +ami akan gantikan kulit mereka dengan kulit
yang baru supaya mereka dapat merasa a%ab sengsara itu, Dan (ingatlah) sesungguhnya Allah adalah
Maha +uasa, lagi Maha ,i"aksana-. (An-(isaaC 4R42)
0eliau kaum a!abila Al =uran ribuan ta"un lalu tela" men+eritakan funsi saraf sakit) rese!tor dan
sebaainya berkenaan kulit. Alla" menjelaskan akan tukarkan kulit yan "anus denan kulit yan baru
menandakan !eneta"uan Alla" ba"a$a saraf sakit ada !ada kulit. %ika kulit suda" tiada baaimana
munkin manusia merasai sakit lai. :oik inila" yan memba$a beliau menemui -idaya".
Islam pen'elesai masalah dunia
.o"ammed Akbar) seoran ulama dari India) men+adankan ba"a$a masala" masa kini ber!un+a
denan keaalan sistem ka!italis.
0eliau jua ber!enda!at *eristi$a %urubank *anik ta"un 1908) &emelesetan 5konomi 0esar 1939)
Gejala 0la+k S$an ta"un 1988 serta krisis !ada ta"un 3000 yan menanu ekonomi lobal semua
disebabkan ole" ka!italisme. 0eliau o!timis ba"a$a masala" bole" diselesaikan denan menunakan
dua !rinsi! utama Islam iaitu Al-=uran dan Sunna"
14
.
0ukan sa"aja beliau mala" ;lamaC terkenal se!erti Imam -assan Al 0anna) Syed =utb) Abdul &arim
Taidan) Abd =adir Auda") .u"ammad Al G"aKali dan .u"ammad =utb tela" lama melaun seruan
aar dunia kembali menerima sistem Islam mala" seruan tersebut di"alakan ke!ada !emerinta" neara
umat Islam terutama Arab yan menanut fa"aman sosialisme dan sekularisme.
*enunaan Syaria") atau undan-undan aama Islam) kini kian berkemban di 0ritain) denan beribu-
ribu umat Islam mem!raktikannya untuk menyelesaikan !ertikaian setia! ta"un
14
.
'ianarkan 84 majlis Syaria" bero!erasi di 0ritain) menurut la!oran 1"ink 1ank Ai7itas !ada 3009.
*emeriksaan .akanan &anada. :a!oran ini amat menem!arkan kerana tisu otak dan saraf tunjan adala" ba"aian
kaeda" Islam jua memastikan saluran udara) keronkon dan dua urat le"er di!oton tan!a menjejaskan saraf
tunjan.%ika saraf tunjan ter!utus) fiber saraf ke jantun akan rosak menyebabkan jantun ter"enti dan dara" akan
terkum!ul di dalam dain.
14
http://www.thenational.ae/news/uae%news/e8perts%say%islam%can%&i8%global%&inancial%woes
15
http://www.bbc.co.u/news/u%1652244"
P a g e | 11
:a!oran 'ailymail.+o.uk mendak$a terkini terda!at kelom!ok komuniti Islam di 0ritain yan tela"
berani menam!al !oster dan stiker Kon !erlaksanaan syaria" Islam di mana tiada arak) rokok) judi atau
!erla+uran di Kon tersebut. &elom!ok ini diana! !elam!au di 0ritain $alau!un usa"a mereka ini
berani) dibuat se+ara aman dan ik"las.
Muhammad Nuruddin bin Bashah
31 Laluan Permai Puteh 8,
Taman Siputeh Permai,
31560 Siputeh, Perak.
01 6!"1368
Akaun GIRO : 07100 29- 00006952-7
IC : 820102-02-5203