Anda di halaman 1dari 2

Apakah konsep kendiri ?

"Konsep kendiri adalah semua persepsi anda terhadap diri anda sendiri, dari segi kebolehan,
kesukaan, personaliti, kemahiran dan lain-lain lagi tentang anda".
"Apabila maklumat yang anda terima bertentangan dengan konsep kendiri anda, anda menjadi
cemas, bimbang, begitu juga dengan orang lain yang menerima maklumat yang berlawanan".
Konsep kendiri positif
Pelajar yang mempunyai penghargaan kendiri yang tinggi merupakan pelajar yang berminat dan
bermotivasi untuk belajar serta mempunyai matlamat kerjaya untuk masa hadapan. Pelajar juga
melihat diri mereka sebagai orang yang berkebolehan dan mahukan kepuasan dalam membuat
keputusan kerjaya.
Kelebihan konsep kendiri tinggi/positif
1. apat menilai diri mereka dengan positi! dan percaya bahawa mereka lebih cekap"berkebolehan.
#. $ertindak dengan positi!.
%. &emikul tanggungjawab.
'. &enahan perasaan kekecewaan dengan baik.
(. )asa dapat mempengaruhi persekitaran.
*. $erasa bangga dengan perlakuan sendiri.
+. Pencapaian gred yang tinggi.
,. -ebih bersedia menerima risiko.
.. &enerima diri dengan lebih positi!.
1/. &enghargai diri sendiri serta menyedari kekuatan 0 kelemahan diri.
Kesan negatif konsep kendiri/Penghargaan kendiri yang rendah dan negatif
1. &ereka cenderung untuk merasa bersalah.
#. 1akut kepada kegagalan.
%. 2ering merasa bimbang dan cepat berkecil hati.
'. Ada kaitan dengan pencapaian akademik yang rendah.
(. 1idak gemar kerja yang mencabar.
*. Kurang keyakinan dan kebolehan untuk membuat tugasan yang lebih mencabar.
+. Kurang berminat untuk mendapatkan maklumbalas.
,. &elihat diri sebagai orang yang kurang menarik dari segi personaliti.
Konsep kendiri rendah
1. &udah rasa kecewa.
#. 2ering menyalahkan orang lain kerana kesalahan diri.
%. &engelak situasi yang sukar.
'. 1erdapat kaitan antara gangguan dalam pemakanan dengan konsep kendiri yang rendah.
(. &udah mengikut orang lain.
Hubungan antara konsep kendiri dan penghargaan kendiri dengan ibu bapa
1. Pelajar yang mempunyai penghargaan kendiri yang tinggi mendapat sokongan daripada ibu bapa
mereka iaitu ibu bapa sentiasa mengambil tahu dan mengambil berat tentang pelajaran mereka.
#. )emaja yang mempunyai hubungan yang rapat dengan ibu bapa mempunyai penghargaan kendiri
tinggi.
%. 1erdapat korelasi yang kukuh antara dimensi-dimensi tingkah laku menyokong ibu bapa 3seperti
kemesraan !i4ikal, sikap menyokong, keakraban, hubungan yang berkekalan5 dengan
penghargaan kendiri remaja.
'. Penghargaan kendiri remaja berkait rapat dengan corak perhubungan dalam keluarga dan juga
korelasi yang positi! antara penghargaan kendiri yang tinggi dengan gaya ibu bapa yang autoritati!.
(. &inat, galakan dan sokongan ibu bapa terhadap anak merupakan penentu penting bagi
penghargaan kendiri.
*. 2emakin remaja merasakan perlakuan mereka dikawal oleh ibu bapa, semakin rendah
penghargaan kendiri mereka. Anak perempuan lebih bergantung kepada ibu bapa dalam
mengukuhkan penghargaan kendiri.
Membina konsep kendiri
1erdapat kanak-kanak menahan diri daripada menuju ke arah yang mereka inginkan melalui
perkataan atau bahasa yang digunakan seperti "saya jahat" atau tidak berguna dan sebagainya. Kita
boleh membantu anak sedar bahawa bukan diri mereka yang "jahat" atau tidak berguna, tetapi
perlakuan yang khusus sahaja.
6ubungan dengan orang lain memainkan peranan yang penting dalam pembentukan konsep
kendiri anak. 2ebagai contoh jika anak gagal mendapat kawan, ini boleh menjejaskan konsep kendiri
mereka. &enerang tentang diri seperti matlamat, nilai, kekuatan dan kelemahan, gaya hidup dan lain-
lain. 7okus kepada pengenalan diri dan mempunyai idea bahawa "saya bangga menjadi saya".
Anak menyedari tentang anggota badan boleh membantu dalam pembentukan konsep kendiri
untuk mengetahui mengenai diri, anak perlu sedar perasaan diri, tahu mimik muka sendiri, bagaimana
ia bergerak, relaks, mesej-mesej anggota badan.
Aktiviti untuk menunjuk arah tujuan diri, tentang apa yang ingin dicapai dan siapa yang mereka
mahu jadikan contoh. Apakah matlamatnya dan pelan tindakannya 8
ipetik daripada 9-
&embina Kendiri :nggul $erkarisma
Amer 2hakir ;ainol
Kaunselor :i1& 2egamat.

Anda mungkin juga menyukai