Anda di halaman 1dari 4

SOAL : PEMANTAPAN TRANSFUSI DAN BANK DARAH

1. Proses yang terja! ! "a#orator!$% $nt$& %e%ast!&an #a'(a ara' ata$ )ro$& ara' yang
!s$%#ang&an aa"a' a%an se#e"$% !g$na&an !se#$t *+
a. Tran,$s! Dara' #. Ban& Dara'
-. Un!t Tran,$s! Dara' . PMI
e. R$%a' Sa&!t
.. Bera)a&a' &aar %!n!a" 'e%og"o#!n (an!ta j!&a !ng!n %e"a&$&an tran,$s! ara' *+
a. 1/ gr 0 #. 1112 gr 0
#. 1.1/ gr 0 . 1.12 gr 0
. 131/ gr 0
3. A)a&a' &e)anjangan ar! PTTD *+
a. Persat$an Te&no"og! Trans,$s! Dara' #. Para%eter Te&no"og! Tran,$s! Dara'
-. Pe%er!&saan Te&no"og! Tran,$s! Dara' . Para%e!s Te&no"og! Tran,$s! Dara'
e. Pe"a&sana Te&n!s Tran,$s! Dara'
4. Rang&a!an )rose$r yang !)er"$&an se#e"$% ara' !#er!&an &e)aa res!)!en !se#$t *+
a. Uj! Ko%)at!#!"!tas #. Uj! Pra Tran,$s!
-. Uj! 5a"!!tas . Uj! Kon,!r%as!
e. Uj! Tran,$s!
2. Prote!n yang a)at #ert!na& se#aga! ant!#oy serta %eng!&at ant!gen !se#$t *+
a. A""o Ag #. A$to Ag
-. I%%$nog"o#$"!n . Ant!gen
e. Ant!#oy
6. Bera)a&a' BM IgM *+
a. 2//./// #. 72/.///
-. 1//./// . 8//.///
e. 12/.///
7. D! #a(a' !n! aa"a' s!,at 9 s!,at &o%)"e%en1 &e-$a"! *+
a. B$&an Ant!#oy Non S)es!,!&
#. Per"$ !on :a an Mg $nt$& rea&s!
-. T'er%o"a#!"
. Me%#ant$ &erja #!o"og!s ant!#oy a"a% syste% !%$n
e. B$&an Ant!#oy S)es!,!&
;. <ang !%a&s$ )res!)!tas! aa"a' *+
a. Ag tera)at ! )er%$&aan se"
#. Rea&s! Ag 9 A# terja! ! )er%$&aan se" an !#ant$ o"e' &o%)"e%en
-. Rea&s! Ag 9 A# #er#ent$& ena)an #!"a Ag #ers!,at "ar$t
. Ag tera)at ! a"a% se"
e. Rea&s! Ag 9 A# #er#ent$& ena)an #!"a Ag #ers!,at t!a& "ar$t
8. Uj! go"ongan ara' 'ar$s !"a&$&an ter'aa) *+
a. Se" Dara' P$t!' #. Er!tros!t
-. Le$&os!t . Tro%#os!t
e. P"as%a
1/. =o"ongan ara' AB aa"a' !n!>!$ engan go"ongan ara' AB yg %e%!"!&! *+
a. Se" ara' %era' tan)a ant!gen1 ta)! %e%)ro$&s! ant!#oy ter'aa) ant!gen A an B
#. Se" ara' %era' engan ant!gen A ! )er%$&aan %e%#rane se"nya an %eng'as!"&an
ant!#oy ter'aa) ant!gen B a"a% ser$% ara'nya
-. Se" ara' %era' engan ant!gen B ! )er%$&aan %e%#rane se"nya an %eng'as!"&an
ant!#oy ter'aa) ant!gen A a"a% ser$% ara'nya
. Se" ara' %era' tan)a ant!gen1 ta)! %e%)ro$&s! ant!#oy ter'aa) ant!gen A
e. Se" ara' %era' engan ant!gen A an B serta t!a& %eng'as!"&an ant!#oy ter'aa)
ant!gen A %a$)$n B
11. ?!&a Aya' #ergo"ongan ara' O an I#$ #ergo"ongan ara' AB %a&a ana&nya &e%$ng&!nan
#ergo"ongan ara' *+
a. A ata$ O #. B ata$ O
[Type text] Page 1
#. A ata$ B . AB ata$ O
e. A1 B ata$ O
1.. ?!&a Aya' #ergo"ongan ara' A an I#$ #ergo"ongan ara' B %a&a ana&nya &e%$ng&!nan
#ergo"ongan ara' *+
a. A1 B1 O ata$ AB #. A1 B ata$ O
-. B ata$ O . A ata$ O
e. A1 B1 ata$ AB
13. ?!&a Aya' #ergo"ongan ara' AB an I#$ #ergo"ongan ara' AB %a&a ana&nya &e%$ng&!nan
#ergo"ongan ara' *+
a. AB #. A ata$ B
#. A1 B ata$ AB . A ata$ O
e. B ata$ O
14. ?!&a Aya' #ergo"ongan ara' B an I#$ #ergo"ongan ara' O %a&a ana&nya &e%$ng&!nan
#ergo"ongan ara' *+
a. O #. B
-. A1 B ata$ O . B ata$ O
e. AB ata$ O
12. =o"ongan ara' yang a)at !)er!&sa %er$)a&an *+
a. Fenot!)e #. =enot!)e
-. A"e" . Koo%!nan
e. R'es$s
16.
Aya' I#$ I#$
I
o
I
#
I
o
I
o
I
o
+
I
a
I
a
I
o
+
Leng&a)! ta#e" )ers!"angan go"ongan ara' ! atas *@
a. I
o
I
o
an I
a
I
o
#. I
o
I
o
an I
a
I
#
-. I
o
I
#
an I
a
I
#
. I
o
I
#
an I
a
I
a
e. I
o
I
a
an I
a
I
#
17. Mas!' ar! ta#e" ! atas a)a&a' go"ongan ara' Aya' an I#$ *+
a. A an AB #. A an B
-. O an B . A an O
e. AB an O
1;. D! #a(a' %er$)a&an Uj! Sar!ng )aa Uj! Pra Tran,$s! Dara'1 &e-$a"! *+
a. He)at!t!s B #. He)at!t!s :
-. Penent$an =o"ongan Dara' . S!,!"!s
e. Ma"ar!a
18. Bera)a&a' rentang (a&t$ !%$n!sas! )aa saat %e"a&$&an tran,$s! ara' *+
a. 1 9 4 %!ngg$ #. . 9 2 %!ngg$
-. 1 9 3 %!ngg$ . . 9 4 %!ngg$
e. 3 9 6 %!ngg$
./. A)a&a' na%a )e%er!&saan $nt$& s!,!"!s *+
a. 5DRL #. Tetes Te#a"
-. H#SAg . Ant! 9 H:5
e. Uj! Sar!ng
.1. D! #a(a' !n! yang ter%as$& $j! )as-a tran,$s! ara'1 ya!t$ *+
a. Mene"!t! -atatan %e!s )as!en #. Pe%er!&saan =o"ongan Dara'
-. S&r!nn!ng Ant!#oy . Pe%#er!an $n!t ara' yang te)at
e. :ross%at-'
... A)a&a' genot!)e go"ongan ara' AB *+
a. I
o
I
a
an I
a
I
a
#. I
o
I
#
an I
a
I
a
-. I
o
I
a
an I
a
I
#
. I
a
I
#
saja
e. I
o
I
o
saja
.3. Perat$ran a)a&a' yang %engat$r tentang &eterse!aan #an& ara' )aa set!a) r$%a' sa&!t *+
[Type text] Page 2
a. D!n&es No%or 4.3 #. Per%en&es No%or 4.3
-. Ke)%en&es No%or 4.3 . Per%en&es No%or 3.3
e. Ke)%en&es No%or 3.3
.4. D! #a(a' !n! #$&an ter%as$& T$gas Po&o& an F$ngs! Ban& Dara' R$%a' Sa&!t ABDRSB1
&e-$a"! *+
a. Se"e&s! Donor #. Uj! S!"ang C :ross%at-'
-. Penga%#!"an Dara' . Uj! Sar!ng
e. Pe%!sa'an Ko%)onen
.2. A)a&a' syarat 9 syarat ara' yang %as!' #!sa !g$na&an j!&a %ene%$&an s$'$ ara' yang
te"a' %en-a)a! s$'$ ! atas 1/
o
: *+
a. T!a& tera)at tana 9 tana 'e%o"!sa #. Be"$% sa%)a! . ja% !&e"$ar&an ar!
"e%ar! )en!ng!n
-. Kantong ara' %as!' tert$t$) . ?a(a#an A an B #enar
e. ?a(a#an A an : #enar
.6. Uj! Kon,!r%as! =o"ongan Dara' %engg$na&an )r!ns!) *+
a. Ra)! #. B!o)"ate
-. Metoe =e" . ?a(a#an A an : #enar
e. ?a(a#an B an : #enar
.7. D! #a(a' !n! %er$)a&an %etoe )e%er!&saan Uj! Sar!ng1 &e-$a"! *+
a. B!o)"ate #. Uj! :e)at
-. Ra)! . Ag"$t!nas! Part!&e"
e. ELISA
.;. M!nor Test )aa :ross%at-' aa"a' *+
a. DP D RS #. DP D R:
-. D: D RS . D: D R:
e. T!a& Aa ?a(a#an <ang Benar
.8. Mayor Test )aa :ross%at-' aa"a' *+
a. DP D RS #. DP D R:
-. D: D RS . D: D R:
e. T!a& Aa ?a(a#an Benar
3/. <ang !%a&s$ RS )aa Mayor Test aa"a' ..+
a. Res!)!en Ser$% #. Res!)!en Se"
-. Donor P"as%a . Donor Se"
e. T!a& Aa ?a(a#an <ang Benar
31. Bera)a rea&s!&a' yang tera)at a"a% :ross%at-' *+
a. 2 #. 7
-. 3 . 4
e. 6
3.. Reagen a)a&a' yang !g$na&an )aa saat )e%#$atan s$s)ense er!tros!t 20 *+
a. Bo>!ne a"#$%!n ./0 #. Na:" /180
-. :oo%#s Ser$% . :oo%#s :ontro" :e""
e. Na:" /1/80
33. At$ran )aa saat %e"a&$&an sentr!,$ge aa"a' *+
a. 1/// r)% se"a%a 1/ %en!t #. 34// r)% se"a%a 1/ et!&
-. 1/// r)% se"a%a 1 %en!t . 34// r)% se"a%a 1 %en!t
e. 1/// r)% se"a%a 1// et!&
34. Has!" )e%er!&saan !&ata&an t!a& -o-o& ata$ !n-o%)at!#"e #!"a *+
a. M ADB an % ADB #. M AEB an % AEB
-. M ADB an % AEB . M AEB an % ADB
e. T!a& Aa ?a(a#an <ang Benar
32. Reagen a)a&a' yang !g$na&an )aa :ross%at-' ta'a) . *+
a. Na:" /180 #. Bo>!ne A"#$%!n ./0
-. :oo%#s Ser$% . :oo%#s :ontro" :e""
e. T!a& Aa ?a(a#an <ang Benar
36. A)a&a' #a'an )e%er!&saan :ross%at-' *+
[Type text] Page 3
a. Ser$% an Le$&os!t 20 #. Ser$% an Er!tros!t 20
-. Ser$% an Tro%#os!t 20 . P"as%a an Er!tros!t 20
e. P"as%a an Le$&os!t 20
37. Has!" :ross%at-' !&ata&an 5a"! )aa saat $j! 5a"!!tas a)a#!"a *+
a. :ross%at-' I1 II an III ag"$t!nas! )os!t!, an Uj! 5a"!!tas ag"$t!nas! )os!t!,
#. :ross%at-' I1 II an III ag"$t!nas! negat!, an Uj! 5a"!!tas ag"$t!nas! )os!t!,
-. :ross%at-' I1 II an III ag"$t!nas! )os!t!, an Uj! 5a"!!tas ag"$t!nas! negat!,
. :ross%at-' I1 II an III ag"$t!nas! negat!, an Uj! 5a"!!tas ag"$t!nas! negat!,
e. T!a& Aa ?a(a#an Benar
3;. Reagen a)a&a' yang !g$na&an $nt$& Uj! 5a"!!tas *+
a. Na:" /180 #. Bo>!ne A"#$%!n ./0
-. :oo%#s Ser$% . :oo%#s :ontro" :e""
e. Er!tros!t 20
38. At$ran !n&$#as! )aa :ross%at-' ta'a) .1 ya!t$ *+
a. 37
o
: se"a%a 12 %en!t #. 37
o
: se"a%a 1/ %en!t
-. 37
o
: se"a%a 1 %en!t . 37
o
: se"a%a 1/ et!&
e. 37
o
: se"a%a 12 et!&
4/. A)a&a' yang ana "a&$&an j!&a :ross%at-' ta'a) 1 ag"$t!nas! negat!, an :ross%at-' ta'a) .
ag"$t!nas! )os!t!, *+
a. Me"anj$t&an &e :ross%at-' ta'a) 3 #. Me"anj$t&an &e Uj! 5a"!!tas
-. T!a& %e"anj$t&an ta'a) se"anj$tnya . Me%#$at s$s)ense er!tros!t 20
e. T!a& Aa ?a(a#an <ang Benar
[Type text] Page 4

Anda mungkin juga menyukai