Anda di halaman 1dari 2

BORANG SOAL SELIDIK

Nama Penilai:______________________________________
Tarikh:____________
Institusi:___________________________________________
Sila isikan petak penilaian / potong mana yang tidak berkaitan dan
kembalikan soal selidik ini setelah lengkap.
A) Latar belakang responden
1) Nama Responden :
__________________________________________________
) !mur :__________
") Peker#aan :____________________
$) %antina : & 'elaki / Perempuan )
() )angsa :
a. *elayu & )
b. +ina & )
,. India & )
d. -sli & )
e. 'ain.lain/ nyatakan : __________
0) Status Perkah1inan:
a. )u#ang & )
b. )erkah1in & )
,. )er,erai & )
d. )alu & )
Sila tandakan pada petak yang disediakan saha#a.
Soalan 2aTidak
3uru pada 4aman kini bersikap pro5esional dalam
tugasan mereka.
3uru memiliki ,iri.,iri sebagai pendidik yang se#ati.
3uru penyebab utama peningkatan masalah disiplin
sekolah.
3uru tidak men#alankan tugas mereka dengan betul.
3uru bertanggung#a1ab atas tindakan yang diambil.
-nak.anak anda menyukai guru yang menga#ar.
Pro5esion guru hanya sebagai pro5esion yang mudah
untuk men,ari ker#a segera semata.mata.
3uru pada masa kini memiliki keperibadian mulia.
3uru tidak patut melibatkan diri dengan akti6iti kurang
sihat.
3uru turut sama melakukan salah laku seperti anak
murid.
Tarikh :_____________
Tandatangan/,op :_________________