Anda di halaman 1dari 6

Jawab semua soalan objektif berikut

1. Mengapakah pendidikan sepanjang


hayat adalah penting?
A. Membimbing kita ke jalan yang
salah
B. Membantu kita menjadi orang
yang bijak
C. Menjadikan kita disegani dan
disanjungi oleh orang ramai
D. Meningkatkan taraf pemikiran
kita demi mencapai
pengetahuan baru
2. onsep pendidikan sepanjang
hayat boleh dikaitkan dengan
konsep!!!!!!!!! di Malaysia.
A. pendidikan berterusan
B. pendidikan prauni"ersiti
C. pendidikan prasekolah
D. pendidikan di menara gading
#. Apakah kelebihan orang yang
pandai menguruskan masa?
A. $entiasa memperoleh kejayaan
dalam hidupnya
B. Dapat melakukan banyak
perkara daripada orang lain
C. Dapat menjalankan akti"iti
kehidupannya dengan tenang
dan terka%al
D. &idak memerlukan bantuan
orang lain dalam melakukan
sesuatu perkara
'. ita perlu berfikir dan bertindak
secara rasional terhadap sesuatu
perkara. $ekiranya seorang murid
menghadapi masalah( tindakan
rasional yang manakah perlu
dilakukan?
A. )endam dalam hati
B. Cari jalan penyelesaian sendiri
C. Berbincang dengan guru dan
ibu bapa
D. Cuba sedaya upaya melupakan
masalah tersebut
Usaha itu tangga kejayaan
*. )rinsip di atas sesuai dilabelkan
kepada golongan yang
A. Berfikiran matang dan terbuka
B. $entiasa berjaya dalam
kehidupannya
C. $uka belajar bersungguh+
sungguh
D. ,olongan yang tidak berputus
asa untuk mencapai kejayaan
dalam kehidupan
-. Antara berikut( perkara yang
manakah harus dihindarkan dalam
melengkapkan diri kita dengan
ilmu pengetahuan?
A. Berusaha dengan lebih gigih
lagi
B. $abar dan tabah dalam
menghadapi cabaran
C. Bertenang dan berdoa untuk
berjaya dalam kehidupan
D. Berputus asa apabila tidak
dapat melaksanakan sesuatu
perkara
.. Apakah yang dimaksudkan dengan
pembelajaran kendiri?
A. emampuan untuk menguasai
bidang yang diceburi
B. ebolehan membuat
kesimpulan sendiri terhadap
sesuatu isu dan permasalahan
C. ebolehan untuk meneruskan
pembelajaran %alaupun terdapat
pelbagai halangan
D. einginan diri untuk
mengembangkan minda ingin tahu
dan dahaga akan ilmu
/. Antara berikut( yang manakah
merupakan ciri+ciri pendidikan
sepanjang hayat?
1
0 menguruskan masa dengan bijak
00 mengambil kesempatan untuk
menjadi kaya
000 kemampuan berfikir dan
menyumbangkan idea yang bernas
01 gemar menambahkan ilmu
pengetahuan dengan membaca
A. 0( 00( dan 000 C. 0( 000( dan 01
B. 0( 00( dan 01 D. 00( 000( dan 01
2. Bagaimanakah ciri+ciri pendidikan
sepanjang hayat boleh dikaitkan
dengan salah satu daripada aspek
yang terkandung dalam sembilan
cabaran 3a%asan 2424?
A. Menjana masyarakat yang liberal
B. Menjana masyarakat yang adil dan
saksama
C. Menjana masyarakat yang berilmu
dan berdaya saing
D. Menjana pendapatan yang
lumayan dalam sektor pertanian
14. Antara berikut( yang manakah
merupakan ciri+ciri pendidikan
sepanjang hayat?
0 Memiliki %a%asan
00 Memiliki ilmu perubatan
000 Menyediakan jadual pengurusan
masa
01 Menguasai ilmu
A 0( 00( dan 000 C 0( 000( dan 01
B 0( 00( dan 01 D 00( 000( dan 01

Penyalahgunaan dadah
11. )ernyataan di atas menunjukkan
perbuatan negatif yang dilakukan
oleh sebilangan kecil remaja di
Malaysia yang tidak mengamalkan
sikap!!!!!!!!!!!.
A empati
B baik hati
C menghargai nya%a
D sedia memaafkan
12. Bagaimanakah murid+murid
sekolah dapat mengamalkan sikap
menghargai nya%a?
A Melibatkan diri sebagai ahli
)ersatuan Bulan $abit Merah di
sekolah
B Melibatkan diri dalam pergaduhan
di sekolah
C Melibatkan diri dalam gejala buli
di sekolah
D Menuntut hak kaum masing+
masing di sekolah
1#. Antara berikut( tindakan yang
manakah disifatkan sebagai emosi
saling memahami kesusahan orang
lain?
A Memberi mangsa banjir bantuan
pakaian dan %ang
B Memba%a mangsa kebakaran ke
hospital
C Mera%at mangsa kemalangan
yang cedera
D Memahami perasaan dan
berkongsi pengalaman dengan
mangsa sesuatu bencana alam
1'. Bagaimanakah masyarakat
Malaysia menunjukkan perasaan
empati dan simpati terhadap
mangsa tsunami di negara jiran?
0 Menjadi sukarela%an yang
membantu mangsa tsunami
00 Mendermakan %ang dan pakaian
kepada mangsa tsunami
000 Menenangkan hati mangsa
tsunami
01 Membeli akhbar tempatan dan
membaca laporan kejadian tsunami
di negara jiran
A 0( 00( dan 000 C 0( 000( dan 01
B 0( 00( dan 01 D 00( 000( dan 01
2
1*. Antara berikut( yang manakah
merupakan golongan ahli
masyarakat yang harus sentiasa kita
bantu?
A Berpendapatan rendah
B Mempunyai penyakit yang agak
serius
C urang berupaya dan tidak
bernasib baik
D 5amai bilangan ahli keluarganya
1-. Antara berikut( yang manakah
menunjukkan cara+cara
menghormati orang kelainan
upaya?
0 Mengasingkan tempat makan
mereka
00 Berkongsi minat dan bakat
mereka
000 Cuba memenuhi keinginan
mereka
01 Memahami perasaan mereka
A 0( 00( dan 000 C 0( 000( dan 01
B 0( 00( dan 01 D 00( 000( dan 01
1.. Antara berikut( yang manakah
menunjukkan cara+cara menghargai
diri dan nya%a?
0 Menyokong peperangan
00 6ormati pendapat orang lain
000 &angani masalah dengan baik
01 7lakkan pertelingkahan dan
pergaduhan
A 0( 00( dan 000 C 0( 000( dan 01
B 0( 00( dan 01 D 00( 000( dan 01
1/. Antara yang berikut( yang
manakah berkaitan dengan indi"idu
yang menghargai nya%a?
A 7ddy sentiasa bertolak ansur
antara satu sama lain
B Ali selalu membiarkan orang lain
menindasnya tanpa melakukan apa+
apa
C 8amal cepat marah dan tegas jika
berlaku perbe9aan pendapat dengan
rakannya
D 0smail selalu menunjukkan
perasaan untuk mendapatkan
keadilan.
12. Antara berikut( yang manakah
boleh mengancam nya%a manusia?
A eruntuhan akhlak dan moral ahli
masyarakat
B emerosotan ekonomi
C )ertambahan kemasukan %arga
asing ke dalam negara
D )enyakit kritikal seperti Aids
24. Apakah ciri+ciri yang harus
dimiliki oleh seseorang yang
bermaruah?
0 ental fi9ikal
00 Bersopan santun
000 Berfikiran rasional
01 Melakukan perkara yang negatif
A 0( 00( dan 000
B 0( 00( dan 01
C 0( 000( dan 01
D 00( 000( dan 01
21. Bagaimanakah cara untuk
menjaga maruah negara?
A Meninggikan diri agar dihormati
oleh orang lain
B $entiasa cuba untuk menyumbang
sesuatu untuk pembangunan negara
C Membangkang pembaharuan yang
dilakukan untuk negara
D Menjaga diri dan tidak bergaul
dengan kaum lain
22. $ebagai seorang remaja( apakah
perkara yang dapat dilakukan untuk
memelihara maruah dan nama
negara?
A 7lakkan diri daripada terlibat
dengan gejala sosial seperti
penggunaan dadah
B Bekerja sambilan selepas %aktu
persekolahan untuk tambah
pendapatan
3
C Menyebarkan maklumat penting
negara melalui internet kepada
rakan di luar negara
D Belajar bersungguh+sungguh untuk
menyambung pengajian di luar
negara dan menyertai gerakan anti
kerajaan
2#. )eningkatan kadar jenayah
pastinya akan mencalarkan maruah
negara. Antara berikut( yang
manakah merupakan kesan
daripada peningkatan tersebut?
0 :egara disegani ramai di mata
dunia
00 emerosotan ekonomi
000 )elancong asing berkurangan
mela%at negara kita
01 tidak ramai pelabur asing melabur
di negara
A 0( 00( dan 000 C 0( 000( dan 01
B 0( 00( dan 01 D 00( 000( dan 01
2'. Mengapakah kita perlu tanamkan
perasaan cinta akan keamanan
dalam ji%a kita?
0 Dapat bekerja dengan tekun
00 Dapat berfikir dengan baik
sebelum membuat keputusan
000 Dianggap sebagai seorang yang
berkedudukan dalam masyarakat
01 $entiasa dapat menga%al perasaan
dan diri kita
A 0( 00( dan 000
B 0( 00( dan 01
C 0( 000( dan 01
D 00( 000( dan 01
2*. Apakah kesannya sekiranya
negara tidak mampu mengekalkan
keamanan?
0 7konomi negara akan terus
meningkat
00 Menjatuhkan imej negara di mata
negara luar
000 Berlaku pergaduhan dan
perpecahan dalam masyarakat
01 Masyarakat tidak dapat hidup
dengan aman dan tenteram
A 0( 00( dan 000 C 0( 000( dan 01
B 0( 00( dan 01 D 00( 000( dan 01
2-. 5estu ibu bapa perlu diperoleh
sebelum dilangsungkan
perkah%inan supaya
A %ujudnya persefahaman antara
golongan ibu bapa dan bakal
menantu
B pasangan boleh meminta bantuan
daripada mereka sekiranya terdesak
C ibu bapa tahu siapa yang patut
dipersalahkan jika berlaku perkara
tidak diingini
D anak dan bakal menantu dapat
hidup bahagia
2.. Antara berikut( yang manakah
menunjukkan seseorang yang
sesuai untuk berkah%in?
A Ali yang berjumpa dengan calon
bakal isteri
B 8amal yang menamatkan pengajian
di institusi pengajian tinggi
C Amin yang mencapai umur 2*
tahun dan ada calon pasangan
D 8ohan dan Mei ;i yang memahami
peraturan hidup berkeluarga dan
berpendapatan stabil
2/. Apakah ciri+ciri utama seorang
calon pasangan yang baik?
A. Ada rupa( gaya( dan kaya
B. Berpe%atakan menarik( kurang
pendidikan agama dan panas baran
C. Berpegangan agama(
berpengetahuan dan ke%angan
stabil
D. )ilihan ibu bapa( masih menuntut
di institusi pengajian tinggi dan
asal daripada keluarga kaya
22. Mengapakah kesihatan fi9ikal
dan mental yang baik merupakan
4
satu daripada persiapan membina
keluarga?
0 Dapat me%ujudkan suasana
rumah tangga yang harmoni
00 &idak ambil tindakan yang melulu
sekiranya berlaku pertengkaran
000 $upaya kita ditakuti oleh bakal
pasangan kita
01 $upaya bakal pasangan kita tidak
berani untuk meluahkan perasaan
yang terpendam
A 0 dan 00
B 0( 00( dan 000
C 0( 000( dan 01
D 00( 000( dan 01
#4. Apakah kepentingan untuk
mematuhi peraturan perkah%inan
mengikut undang+undang negara?
A. $upaya bakal pengantin dapat
memilih tarikh yang sesuai untuk
berkah%in
B. $ebagai panduan kepada suami
dan isteri tentang tanggungja%ab
masing+masing
C. $upaya bakal pengantin dapat
membuat persediaan yang lengkap
sebelum urusan nikah dijalankan
D. $upaya bakal pengantin tahu
jumlah perbelanjaan yang
diperlukan untuk urusan
perkah%inan mereka
#1. Antara berikut( perlakuan yang
manakah menunjukkan sikap
seorang isteri yang boleh
dicontohi?
A. Berbelanja tanpa had
B. $elalu keluar rumah tanpa
pengetahuan suami
C. &idak suka mendengar dan
berbincang masalah dengan suami
D. Mengamalkan cara berkomunikasi
yang baik dengan suami
#2. Antara berikut( yang manakah
merupakan ciri+ciri ibu bapa yang
cemerlang?
A. $elalu memarahi anak+anak dan
melarang mereka bergaul dengan
masyarakat
B. Memberikan kebebasan
sepenuhnya kepada anak+anak
C. Mampu menyediakan makanan
yang sedap( pakaian yang mahal
dan kehidupan me%ah
D. Menjadi contoh yang baik kepada
anak+anak serta mampu mendidik
anak+anak sehingga berjaya
##. Mengapakah keluarga yang
bahagia dapat menjamin negara
yang maju dan sejahtera?
0. 3ujud keamanan dalam
masyarakat yang menyumbang
kepada perkembangan ekonomi
negara
00. Me%ujudkan masyarakat
penyayang
000. Me%ujudkan perhubungan yang
erat antara kaum
01. Biasanya keluarga bahagia terdiri
daripada golongan yang
berkedudukan dalam masyarakat
A 0( 00( dan 000
B 0( 00( dan 01
C 0( 000( dan 01
D 00( 000( dan 01
#'. Apakah kemungkinan yang akan
berlaku sekiranya pasangan
berkah%in secara terburu+buru
tanpa membuat persediaan yang
sebaiknya?
A. <rusan rumah tangga sentiasa
lancar
B. )asangan akan hidup bahagia
tanpa masalah
C. Mudah mencapai persefahaman
dalam sesuatu perkara
5
D. $ukar untuk menangani masalah
kerana kekurangan pengetahuan
tentang peranan suami atau isteri
#*. Apakah peranan dan
tanggungja%ab seorang isteri atau
ibu dalam sesebuah keluarga?
A. Memastikan keperluan asas ahli
keluarga mencukupi
B. 0steri yang bekerja boleh
menggajikan pembantu rumah
untuk menjaga anak+anak
C. Bergantung sepenuhnya kepada
suami
D. Mengambil keputusan sendiri
untuk melakukan sesuatu tanpa
berbincang dengan suami
#-. 0bu bapa perlu menyempurnakan
empat keperluan penting untuk
anak+anak iaitu keperluan fi9ikal(
mental( emosi dan rohani.
A. Betul
B. $alah
#.. )erasaan empati ialah menyelami
dan memahami emosi orang lain
A. Betul
B. $alah
#/. Membantu mangsa yang ditimpa
kemalangan merupakan contoh
cinta akan keamanan.
A. Betul
B. $alah
#2. Menjaga maruah ialah
memelihara dan memberi perhatian
terhadap kehormatan dan harga diri
A. Betul
B. $alah
'4. ursus praperkah%inan adalah
penting bagi membantu
menyediakan pasangan
menghadapi kehidupan berumah
tangga
A. Betul
B. $alah
+$=A>A: &AMA&+
6