Anda di halaman 1dari 4

BIDANG 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA UNIT 24 : MELINDUNGI HAK KANAK-KANAK 1. 2.

DEFINISI : Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan yang sempurna. eperluan asas kanak-kanak agar kanak-kanak hidup sempurna : a! Mendapa" makanan yang berkhasia" b! Mendapa" "empa" "inggal yang sempurna #! Mendapa" pakaian d! Mendapa"kan pendidikan e! Mendapa"kan perlindungan $! Mendapa"kan kasih saying g! Dapa" merasai hidup berka%an epen"ingan keperluan asas kepada kanak-kanak : a! Dapa" melahirkan masyaraka" yang penyayang b! Dapa" melahirkan %arganegara yang ber"anggungja%ab #! Dapa" memas"ikan masa depan kanak-kanak #emerlang d! Dapa" melahirkan %arganegara yang berkuali"i e! Supaya kesiha"an mereka lebih "erjamin $! 'erupaya menga"ur keperluan hidup sendiri pada masa depan mereka g! Supaya kanak-kanak menjadi insan berguna un"uk agama, bangsa dan negara esan kanak-kanak "idak mendapa" hak makanan yang se#ukupnya : a! Meren#a"kan "umbesaran badan dan )"aknya b! ')leh mendapa" pelbagai penyaki" berbahaya #! *idup "idak gembira d! Sukar menumpukan perha"ian ke"ika belajar kerana lapar BIDANG 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA UNIT 25 : MENGHORMATI HAK WANITA 1. 2. DEFINISI : Melindungi dan mengik"ira$ %ani"a sebagai indi+idu yang b)leh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga, masyaraka" dan Negara. Di an"ara #ara memberikan layanan yang baik kepada %ani"a ialah : a! Menyediakan ra%a"an khas un"uk g)l)ngan %ani"a b! Memberi peluang pendidikan yang luas kepada g)l)ngan %ani"a #! Mengik"ira$ peranan %ani"a dalam ak"i+i"i s)#ial d! Mengik"ira$ peranan %ani"a dalam kerjaya Di an"ara sebab %ani"a diberi perlindungan : a! ,n"uk mengelakkan mereka dari dianiayai b! Fi-ikal semulajadi %ani"a yang lemah #! Mele"akkan %ani"a sebagai g)l)ngan yang perlu dih)rma"i epen"ingan memberi layanan yang baik kepada %ani"a : a! Dapa" merapa"kan jurang dengan kaum lelaki dalam bidang kerjaya b! aum %ani"a dapa" memban"u membangunkn ek)n)mi Negara #! aum %ani"a dapa" memban"u menguruskan keluarga "anpa bergan"ung kepada suami d! aum %ani"a dapa" mel)n"arkan idea dalam men#)rak dasar kerajaan

&.

(.

&.

(.

BIDANG 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

UNIT 26 : MELINDUNGI HAK PEKERJA 1. 2. DEFINISI : Mengh)rma"i, menghargai dan mengik"ira$ perkhidma"an, jasa dan sumbangan g)l)ngan pekerja dalam pembangunan Negara *ak .ekerja : a! *ak mendapa" #u"i b! *ak mendapa" gaji yang se"ara$ dengan kelulusan akademik #! *ak mendapa" perseki"aran kerja yang selama" d! *ak mendapa" ra%a"an apabila mengalami kemalangan di "empa" kerja /anggungja%ab majikan "erhadap pekerja .riha"in "erhadap isu keselama"an dan kesiha"an di "empa" kerja Menyediakan "empa" beris"ireha" dan rekreasi Memberi peluang meningka"kan kerjaya Memberi peluang meningka"kan kerjaya /anggungja%ab pekerja "erhadap majikan 'ekerjasama melakukan semua "ugas dengan be"ul dan selama" 1enis-jenis #u"i pekerja : 2u"i reha" mingguan 2u"i kelepasan am 2u"i "ahunan 2u"i saki" 2u"i bersalin epen"ingan melindungi hak pekerja di "empa" kerja : a! .ekerja merupakan sumber "enaga un"uk menghasilkan pr)duk bagi sesebuah syarika" b! .ekerja dapa" merasai mereka dihargai )leh majikan #! Dapa" mengelakkan g)l)ngan pekerja membua" m)g)k yang b)leh melumpuhkan )perasi sesuah syarika" d! Dapa" menunjukkan kepriha"inan majikan "erhadap pekerjanya e! Dapa" mengurangkan perbelanjaan syarika" jika berlaku kemalangan di "empa" kerja esan kemalangan ke a"as pekerja : a! Mengambil masa un"uk sembuh b! Mengakiba"kan penderi"aan ke%angan "eru"ama apabila "ermasuk menanggung k)s ra%a"an #! Menjejaskan pr)duk"i+i"i Negara

&.

(.

0.

3.

4.

BIDANG 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

UNIT 27 : MENGHORMATI HAK GOLONGAN KURANG UPAYA 1. DEFINISI : Memberi layanan yang bers)pan kepada g)l)ngan kurang upaya supaya "idak berasa "ersisih dan mengik"ira$ mereka sebagai insan #ip"aan /uhan. 2. & ka"eg)ri )rang kurang upaya : a! b! #! d! urang upaya pengliha"an 5 "idak b)leh meliha" langsung a"au pengliha"an "erhad urang upaya pendengaran 5 pekak urang upaya per"u"uran - bisu urang upaya angg)"a 5 mengalami ke#a#a"an badan "ermasuklah kudungm berpenyaki" p)li), lumpuh dan spas"ik

&. 6rang kurang upaya merupakan ahli masyaraka" yang is"ime%a dan b)leh memban"u membangunkan Negara. (. Di an"ara pun#a-pun#a ke#a#a"an g)l)ngan kurang upaya : a! elahiran b! emalangan #! .enyaki" 0. Di an"ara usaha-usaha yang dilakukan un"uk memban"u )rang kurang upaya : a! erajaan menyediakan pelbagai kemudahan seper"i pusa" la"ihan dan ins"i"usi perlindungan khas b! Memberi peluang pendidikan hingga ke peringka" "er"inggi #! Meny)k)ng pengliba"an mereka dalam bidang ek)n)mi dan kra$"angan d! Menyediakan kemudahan pengangku"an a%am yang mesra 6 , 3. epen"ingan mengh)rma"i g)l)ngan kurang upaya adalah seper"i beriku" : a! Dapa" mengelakkan g)l)ngan ini merasa "erpinggir dalam masyaraka" b! Dapa" menaikkan semanga" mereka un"uk menunjukkan kelebihan yang ada pada mereka #! Mereka dapa" menunjukkan baka" masing-masing "anpa rasa rendah diri d! Mereka dapa" merasakan g)l)ngan seper"i mereka dihargai

BIDANG 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA UNIT 28 : HAK PENGGUNA

1. DEFINISI : Membela dan memelihara hak indi+idu un"uk menjadi pengguna yang berilmu, mendapa" perkhidma"an ser"a barangan yang berkuali"i dan "idak mudah diekpl)i"asi. 2. *ak sebagai pengguna un"uk mendapa" keperluan asas : a! b! #! d! e! $! *ak un"uk mendapa"kan pendidikan *ak un"uk mendapa"kan makanan *ak un"uk mendapa"kan pakaian *ak un"uk mendapa" "empa" "inggal *ak un"uk mendapa"kan kesiha"an *ak un"uk mendapa"kan sani"asi

&. Selain i"u, pengguna berhak un"uk : a! Menyuarakan pendapa" apabila barangan yang dibeli "idak seper"i yang dipamerkan b! Mendapa" gan"i rugi kerana ke#uaian pihak pengeluar #! Membua" pilihan agar perkhidma"an yang diberikan memuaskan d! Mendapa"kan makluma" agar perkhidma"an yang diberikan memuaskan (. 7n"ara #)n")h "anggungja%ab ki"a sebagai pengguna : a! Melap)rkan kepada pihak ber"anggungja%ab melakukan kerja pengu"ipan sampah un"uk mendapa" perseki"aran yang bersih b! Memeriksa "arikh "ama"8"arikh lupu" apabila membeli barang makanan. #! Memeriksa bahan-bahan yang "erkandung dalam barang makanan yang dibeli. d! Meran#ang pembelian iai"u memilih, dan membua" perbandingan barangan dan perkhidma"an yang diperlukan.