Anda di halaman 1dari 10

SMK BUKIT MEWAH

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015 ( GEOGRAFI ) TINGKATAN 2


Nama : ______________________________________
Arahan : Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif.

Tingkatan : 2 ______________

Soalan1hinggaSoalan6berdasarkanpetadibawah.

C Utara
D Selatan
1

Apakah arah Kampung Wakaf dari Bukit Gambir?


A Tenggara
B Barat daya

Apakah ciri fizikal yang terdapat di bahagian


tenggara Kampung Aur?
A Kelapa sawit

C Bukit

B Paya bakau

D Masjid

Gambir

Apakah nilai bearing sudutan Kampung Gambir

C Garisan ini dilukis secara selari dari timur ke

dari Pekan Mega?

barat

A 170o

D Garisan ini hanya digunakan untuk menentukan

C 312o

waktu di sesuatu tempat


B 280o

D 350o
8

Berapakah jarak melalui jalan raya dari Kampung

Bearing sudutan merujuk kepada


A arah sesuatu objek dari kedudukan pemerhati

Wakaf ke jambatan di Pekan Mega?


A 9.0 km

C 5.5 km

B ukuran berdasarkan nilai kilometer dan meter

B 7.5 km

D 2.5 km

C persilangan antara longitud dan latitud


D penentuan jarak antara dua tempat

Apakah kegiatan ekonomi utama penduduk


Soalan 9 hingga Soalan 11 berdasarkan rajah di

Kampung Aur?

bawah.

A Perlombongan
B Perindustrian
C Perkhidmatan
D Pertanian
6

Antara berikut, yang manakah benar mengenai


peta di sebelah?
I Kebanyakan penduduk Kampung Gambir
9

beragama Islam
II Pekan

Mega

bertindak

sebagai

Apakah kedudukan M?
A 0o, 67o B

pusat

B 54o S, 63o T

pentadbiran peringkat daerah


III Tanaman utama yang terdapat dalam peta ialah

C 63o T, 54o S

kelapa sawit dan padi

D 54o B, 0o

IV Sungai Mega mengalir ke arah tenggara peta


A I, II dan III

10

Sekiranya waktu tempatan di Bandar M ialah 2.40

B I, II dan IV

pagi, apakah waktu tempatan di Bandar N?

C I, III dan IV

A 8.47 malam

D II, III dan IV

B 7.48 pagi
C 6.52 petang

Pernyataan manakah yang benar tentang longitud?

D 5.26 pagi

A Terdapat satu garisan longitud yang utama


B Nilai garisan ini dinyatakan dalam unit darjah (o
)

11 Berapakah perbezaan waktu antara Bandar M


dengan Bandar Greenwich?
A 2 jam 50 minit

B 3 jam 36 minit
C 4 jam 12 minit
D 7 jam 20 minit
12

Antara berikut, yang manakah benar tentang skala?


A Objek

atau

tempat

yang

dirujuk

untuk

15

Apakah nilai bearing sudutan masjid dari padang


bola?

menentukan arah objek atau tempat lain


B Jarak yang diukur dalam unit meter atau
kilometer

A 73o

C 85o

B 80o

D 65o

C Sesuatu faktor yang tidak tetap atau boleh

1 cm : 3 km

berubah
D Nisbah antara jarak yang dilukis pada peta
dengan jarak sebenar di

16

Berdasarkan skala di atas, berapakah jarak sebenar


Tasik Suria dari rumah Aril?

permukaan bumi
Soalan 13 dan Soalan 14 berdasarkan skala di bawah.

A 6 km

C 18 km

B 12 km

D 24 km

Nilai bearing sudutannya ialah 145o dari


Tasik Suria
13

Apakah maksud skala yang diwakili oleh rajah


di atas?

14

17

Maklumat di atas merujuk kepada

A 2 cm mewakili 1 km

A padang bola

B 1 cm mewakili 2 km

B masjid

C 1 cm mewakili 4 km

C rumah Aril

D 1 cm mewakili 10 km

D Tasik Suria

Berdasarkan skala di atas, berapakah jarak sebenar

Soalan 18 hingga Soalan 20 berdasarkan rajah di

Bandar P ke Bandar Q jika jarak pada peta ialah

bawah.

5.4 cm?
A 5.4 km
B 8.2 km
C 10.8 km
.

D 16.2 km
Soalan 15 hingga Soalan 17 berdasarkan rajah di
bawah.
18

Berapakah jumlah penduduk di Taman Setia Permai


pada tahun 2010?

A 1850 orang

C 1000 orang

C Taraf hidup rendah

B 850 orang

D 580 orang

D Pengangguran
23

19

Berapakah perbezaan jumlah penduduk berbangsa

Apakah faktor yang mempengaruhi kepadatan


penduduk di Lembah Klang?

Melayu dengan penduduk berbangsa Cina?

I Pusat pertanian

A 850

II Pusat pentadbiran

B 600

III Pusat perdagangan

C 250

IV Pusat pelancongan pantai

D 100

A I dan II
B II dan III

20

Kaum yang mempunyai jumlah penduduk seramai

C III dan IV

300 orang ialah

D I dan IV

A Melayu
B Cina

24

C India

Pilih padanan yang benar mengenai faktor-faktor


yang mempengaruhi kepadatan penduduk di Malaysia.

D lain-lain
Kawasan

Soalan 21 dan Soalan 22 berdasarkan rajah di bawah.

I Kuantan
Peluang pekerjaan

II Lembah Kinta

III Lembah Klang

Faktor
Pelabuhan bebas cukai
Perlombongan bijih timah
Kawasan perindustrian

IV Dataran Kedah-Perlis Penanaman padi


Tajuk

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV

Kemudahan awam
21

Peluang pendidikan

Apakah tajuk yang sesuai untuk rajah di atas?

D II, III dan IV


25

A Kepentingan sumber mineral

Georgetown berpenduduk padat?

B Kitaran sumber mineral

A Pertanian

C Faktor-faktor migrasi penduduk

B Perikanan

D Langkah-langkah mengatasi masalah

C Perindustrian

pencemaran
22

Berdasarkan rajah di atas, apakah X?


A Lebihan tenaga buruh
B Kemudahan sosial

Apakah kegiatan ekonomi yang menyebabkan

D Perlombongan
26

Antara berikut, yang manakah benar mengenai


taburan penduduk di Malaysia?

I Penduduk di bandar-bandar utama lebih padat

A Dasar kerajaan

daripada penduduk

B Sumber mineral

luar bandar

C Taraf kesihatan baik

II Penduduk padat di kawasan perindustrian

D Pusat pendidikan negeri

III Taburan penduduk tidak sekata


IV Taburan penduduk sekata

30

A I, II dan III

Kebanyakan sistem pengangkutan darat dibina di


kawasan tanah pamah kerana

B I, II dan IV

A dapat memendekkan masa perjalanan

C I, III dan IV

B pusat tumpuan industri

D II, III dan IV

C mengelakkan berlakunya banjir


D kos pembinaan murah

27

Apakah peranan kerajaan dalam mempengaruhi


taburan penduduk di Malaysia?

31

A Memajukan kawasan perindustrian

Antara berikut, yang manakah merupakan kesan


negatif pembandaran di Malaysia?

B Menyediakan peluang pendidikan

I Pasaran barang secara meluas

C Membuka petempatan baru seperti FELDA

II Pencemaran udara meningkat

D Mengurangkan kadar inflasi

III Kadar sewa rumah meningkat


IV Kualiti perkhidmatan perubatan meningkat

Soalan 28 dan Soalan 29 berdasarkan peta di bawah.

32

A I dan II

C III dan IV

B II dan III

D I dan IV

Pertambahan semula jadi penduduk meningkat


apabila
A bilangan penduduk berkurangan
B terdapat migrasi secara besar-besaran
C jumlah kelahiran melebihi jumlah kematian
D jumlah kematian melebihi jumlah kelahiran

28

Apakah

ciri

taburan

penduduk

di

kawasan
Pertambahan penduduk menyebabkan banyak

berlorek?

kawasan hutan diterokai untuk memenuhi

I Berpenduduk sederhana

keperluan penduduk.

II Dasar kerajaan
III Kegiatan ekonomi utama ialah perikanan
IV Kawasan luar bandar yang dimajukan
A I, II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV

33

Berdasarkan pernyataan di atas, apakah kesan


daripada kegiatan tersebut?
I Kehilangan hasil hutan berharga
II Kepupusan flora dan fauna

29

Apakah faktor kawasan P berpenduduk padat?

III Kemusnahan kawasan tadahan

IV Menggalakkan industri pembuatan perabot

37

Antara berikut, faktor yang manakah

A I, II dan III

C I, III dan IV

mempengaruhi lokasi petempatan awal di

B I, II dan IV

D II, III dan IV

Malaysia?
I Bentuk muka bumi
II Jumlah penduduk
III Perindustrian

Perubahan semula jadi = Kadar X Kadar kematian

IV Keselamatan

penduduk

A I dan II
B II dan III

34

Berdasarkan maklumat di atas, apakah X?

C III dan IV

A Migrasi

D I dan IV

B Kelahiran
C Kematian kasar
D Pertambahan penduduk
35

Antara berikut, tindakan yang manakah

Kadar kenal huruf rendah

Lebihan penduduk

Kemiskinan

membolehkan penduduk Malaysia mendapat


rawatan yang lebih baik?

38

I Menambahkan bilangan kakitangan perubatan

seperti maklumat di sebelah?

II Menambahkan kemudahan rawatan pakar

A Jepun

III Menggalakkan perancangan keluarga

B Singapura

IV Menyediakan lebih banyak hospital dan klinik

C Bangladesh

A I, II dan III

C I, III dan IV

D New Zealand

B I, II dan IV

D II, III dan IV


39

36

Negara manakah yang mempunyai ciri penduduk

Mengapakah amalan perancangan keluarga tidak

Antara negara-negara berikut, yang manakah


mempunyai sumber yang melebihi keperluan

berkesan di Malaysia?

penduduk?

I Lebih ramai wanita melanjutkan pelajaran ke

I Kanada

peringkat tinggi

II Brazil

II Keengganan wanita mengamalkan perancangan

III Jepun

keluarga

IV Australia

III Kurang kempen perancangan keluarga

A I, II dan III

C I, III dan IV

IV Bantahan daripada sesetengah agama

B I, II dan IV

D II, III dan IV

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

40

Apakah faktor-faktor yang membezakan


petempatan bandar dan petempatan luar bandar?
I Jenis kaum
II Jumlah penduduk

III Fungsi petempatan


IV Kepadatan penduduk
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
41

Apakah kesan daripada penduduk berkurangan

44

dalam sesebuah negara?

Gambar di atas boleh dikaitkan dengan


penyelesaian masalah

I Peningkatan jumlah warga tua

A petempatan setinggan

II Kurang kemudahan perubatan

B perumahan di luar bandar

III Taraf hidup yang lebih baik

C kos pembinaan rumah yang tinggi

IV Peluang pekerjaan yang banyak

D pencemaran alam sekitar

A I, II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV

45

Antara berikut, penerokaan sumber mineral yang


manakah

42

Apakah kepentingan telekomunikasi di negara ini?

mempengaruhi

pertumbuhan

bandar-

bandar di Malaysia?

I Meningkatkan integrasi nasional

I Bijih timah

II Meninggikan kos perniagaan


III Mempercepatkan penghantaran dan penerimaan
maklumat

III Perak

II Petroleum

IV Nikel

A I dan II

C III dan IV

B II dan III

D I dan IV

IV Meningkatkan kecekapan sistem pentadbiran


negara
A I, II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV

Denai

Jalan tidak
berturap

46
43

Apakah faktor yang menyebabkan pola petempatan

Jalan
berturap

Berdasarkan rajah di atas, apakah X?


A Jalan kereta api

di

B Lorong jalan kaki


kawasan kampung berselerak?

C Jalan sungai

A Tradisi yang diamalkan

D Lebuh raya

B Cara hidup masyarakat kampung


C Pertambahan petempatan penduduk
D Amalan pemecahan milik tanah pusaka

47

Apakah kesan positif perkembangan sistem


perhubungan yang pantas dan cekap?
I Maklumat yang diperoleh akan diragui

Soalan 44 berdasarkan gambar di bawah.

kesahihannya
II Perkhidmatan perhubungan tanpa wayar
III Sistem pentadbiran bertambah cekap
IV Melancarkan sistem pentadbiran
A I, II dan III

B I, II dan IV

I Pengangguran di kawasan bandar

C I, III dan IV

II Pertumbuhan semula jadi penduduk

D II, III dan IV

III Perkembangan pesat ekonomi


IV Migrasi dari luar bandar

Melebarkan jalan raya

A I, II dan III

Membina jalan raya bertingkat

B I, II dan IV

Menggalakkan penggunaan kenderaan awam

C I, III dan IV
D II, III dan IV

48

Maklumat di atas merujuk kepada langkah-langkah


mengatasi masalah

52

A petempatan setinggan

Antara berikut, yang manakah diiktiraf sebagai


bandar raya di Malaysia?

B gejala sosial

I Melaka

C kesesakan lalu lintas

II Kota Bharu

D kemasukan pendatang asing tanpa izin

III Kuching
IV Shah Alam
A I, II dan III
B I, II dan IV

Menghubungkan bandar raya Kuching dengan

C I, III dan IV

Kota Kinabalu melalui Sri Aman, Bintulu dan

D II, III dan IV

Miri.
53
49

50

Ekspres Rail Link (ERL) diperkenalkan untuk

Maklumat di atas merujuk kepada

kemudahan

A Lebuh Raya Karak

A pekerja kilang

B Lebuh Raya Jerangau

B penumpang KLIA

C Lebuh Raya TransBorneo

C pelancong domestik

D Lebuh Raya TimurBarat

D penduduk luar bandar

Apakah kepentingan pembinaan Lebuh Raya


TimurBarat?

54

Antara berikut, manakah merupakan faktor-faktor


yang menggalakkan perkembangan ICT?

I Meningkatkan integrasi penduduk


II Memajukan industri pelancongan

I Globalisasi
II Tele-perubatan

III Meningkatkan pembangunan kawasan

III Dasar kerajaan

IV Memperluaskan perdagangan persisiran pantai

IV Perkembangan teknologi

A I, II dan III

C I, III dan IV

A I, II dan III

B I, II dan IV

D II, III dan IV

B I, II dan IV
C I, III dan IV

51

Apakah faktor yang mempercepatkan proses


pembandaran selepas merdeka?

D II, III dan IV

55

Di manakah terdapat stesen satelit bumi Malaysia

58

yang pertama?

Apakah kepentingan alat perhubungan di atas?


I Mempercepatkan urusan perniagaan

A Pulau Langkawi

II Menarik banyak pelabur asing

B Labuan

III Sistem pengangkutan semakin maju

C Kuantan

IV Dapat menyaksikan sukan secara siaran

D Melaka

langsung
A I, II dan III

56

Kad Pintar Pelbagaiguna Kerajaan (KPPK)

B I, II dan IV

yang mengandungi cip komputer untuk

C I, III dan IV

menyimpan maklumat peribadi pengguna.

D II, III dan IV

Maklumat di atas merujuk kepada

59

A ICT

I Pusat tele-perubatan

B MSC

57

Apakah objektif penubuhan MSC?


II Sistem pengangkutan pintar

C My Kad

III Pemasaran tanpa sempadan

D e-village

IV Kerajaan elektronik

Apakah kepentingan radio dan televisyen?

A I, II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV

I Mengawal budaya negatif


II Mengawal proses globalisasi

60

Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-

III Mengeratkan integrasi negara

langkah untuk mengatasi kesan negatif

IV Memupuk kesedaran rakyat

perkembangan sistem perhubungan?

A I dan II

C III dan IV

B II dan III

D I dan IV

I Akta siber
II Panduan keselamatan
III Penyelidikan

Soalan 58 berdasarkan gambar di bawah.

IV Pemantauan
A I, II dan III

C I, III dan IV

B I, II dan IV

D II, III dan IV