Anda di halaman 1dari 7

Dr.H.M.A.

Husnil Farouk,MPH,PKK Kuliah blok 21

PELAYANAN KESEHATAN KEDOKTERAN KELUARGA Pendahuluan. Pelayanan kedokteran keluarga , adalah pelayanan kesehatan/asuhan ed!s yan" d!dukun" pen"etahuan te#k!n!, se$a#a enyelu#uh %h&l!st!$', pa#!pu#na %$& p#ehens!(e', te#padu %!nte#"#ated', )e#kes!na )un"an %$&nt!n&us' untuk enyelesa!kan se ua keluhan pas!en dan kelua#"a den"an t!dak e andan" u u#, *en!s kela !n se#ta e pe#t! )an"kan ke a puan s&s!alnya. +!ka d!pe#hat!kan )atasan d! atas se"e#a te#l!hat )ah,a pelayanan d&kte# kelua#"a t!dak sa a den"an pelayanan pelayanan ked&kte#an la!nnya. Pelayanan d&kte# kelua#"a e punya! )e)e#apa ka#akte#!st!k .. /an R.0$1!nney %.23.' 0e#u uskan ka#akte#!st!k pelayanan d&kte# kelua#"a atas se )!lan a$a . Ya!tu a. le)!h en"!katkan d!#! kepada ke)utuhan pas!en se$a#a keselu#uhan, pada d!s!pl!n !l u ked&kte#an, kel& p&k penyak!t atau tekn!k4tekn!k ked&kte#an te#tentu. ). 5e#upaya en"un"kapkan ka!tan un$ulnya suatu penyak!t den"an pel)a"a! 6akt&# yan" e pen"a#uh!nya. $. 0en"an""ap set!ap k&ntak den"an pas!ennya se)a"a! suatu kese patan untuk enyelen""a#akan pelayanan pen$e"ahan penyak!t atau pend!d!kan kesehatan. d. 0e andan" d!#!nya se)a"a! klp asya#akat yan" )e#es!k& t!n""!. e. 0e andan" d!#!nya se)a"a! )a"!an da#! *a#!n"an pelayanan kesehatan yan" te#sed!a d! asya#akat. 6. D!selen""a#akan dala suatu dae#ah d& !s!l! yan" sa a den"an pas!ennya. ". 0elayan! pas!en d!te pat p#aktek, d! #u ah dan d! #u ah sak!t. h. 0e pe#hat!kan aspek su)yekt!6 da#! !l u ked&kte#an. !. D!selen""a#akan &leh se&#an" d&kte# yan" )e#t!ndak se)a"a! ana"e# da#! su )e#4su )e# yan" te#sed!a. 7. 0enu#ut /katan D&kte# /nd&nes!a % .237'. /D/ elalu! 0ukta a# ke .3 tahuh .237 d! Su#aka#ta telah pula ka#akte#!st!k pelayanan d&kte# kelua#"aa. e#u uskan

elayan! pende#!ta t!dak hanya se)a"a! &#an" pe#&#an", ela!nkan se)a"a! an""&ta satu kelua#"a dan )ahkan se)a"a! an""&ta asya#akat sek!ta#nya. ). 0e )e#!kan pelayanan kesehatan se$a#a enyelu#uh dan e )e#!kan pe#hat!an kepada pende#!ta se$a#a len"kap dan se pu#na, *auh ele)!h! *u lah keselu#uhan keluhan yan" d! sa pa!kan.

Dr.H.M.A.Husnil Farouk,MPH,PKK Kuliah blok 21

$. 0en"uta akan pelayanan kesehatan "una en!n"katkan de#a*at kesehatan se&pt! al un"k!n, en$e"ah t! )ulnya penyak!t dan en"enal se#ta en"&)at! d. 0en"uta akan pelayanan kesehatan sesua! den"an ke)utuhan dan )e#usaha e enuh! ke)utuhan te#se)ut se)a!k4)a!knya. e. 0enyed!akan d!#!nya se)a"a! te pat pelayanan kesehatan t!n"kat pe#ta a dan bertanggung jawab pada pelayanan kesehatan lan*ut. Tujuan pelayanan dokter keluarga. .. Tu*uan u u . Sa a den"an tu*uan pelayanan ked&kte#an atau pelayanan kesehatan asya#akat, ya!n! te#,u*udnya keadaan sehat )a"! set!ap an""&ta kelua#"a. 7. Tu*uan khusus a. te#penuh!nya ke)utuhan kelua#"a akan pelayanan ked&kte#an yan" le)!h e6ekt!6. Dala enan"an! suatu asalah kesehatan pe#hat!an t!dak hanya d!tu*ukan pada keluhan yan" d!sa pa!kan sa*a, tetap! pada !nd!(!du pas!en se)a"a! anus!a seutuhnya, dan )ahkan se)a"a! )a"!an da#! an""&ta kelua#"a den"an l!n"kun"annya as!n"4 as!n". ). te#penuh!nya ke)utuhan kelua#"a akan pelayanan ked&kte#an yan" le)!h e6!s!en. /n! d!se)a)kan ka#ena pelayanan d&kte# kelua#"a le)!h en"uta akan pelayanan pen$e"ahan penyak!t se#ta d!selen""a#akan se$a#a enyelu#uh, te#padu, dan )e#kes!na )un"an. entuk keluarga. Kelua#"a adalah Un!t te#ke$!l dala asya#akat/k& un!tas, yan" te#d!#! da#! sua !4!ste#!, atau sua ! 8 !ste#! dan anak4anaknya, atau ayah dan anak 8 anaknya, atau !)u dan anak 8 anaknya. % UU.N&..9 th .227'. 5entuk kelua#"a )anyak a$a nya, enu#ut G&lden)e#" %.239' ada 2 )entuk kelua#"a.. Kelua#"a /nt! %nu$lea# 6a !ly'. Adalah kelua#"a yan" te#d!#! da#! sua !, !ste#!, se#ta anak4anak kandun". 7. Kelua#"a )esa# %e:tended 6a !ly'

Dr.H.M.A.Husnil Farouk,MPH,PKK Kuliah blok 21

Adalah kelua#"a yan" d!sa p!n" te#d!#! da#! sua !, !ste#! dan anak4anak kandun"nya, *u"a te#d!#! da#! sanak sauda#a la!nnya )a!k enu#ut "a#!s (e#t!kal dan ataupun enu#ut "a#!s h&#!;&ntal. <. Kelua#"a $a pu#an %5lended 6a !ly' Adalah kelua#"a yan" te#d!#! da#! sua !, !ste#!, anak4anak kandun" dan anak t!#!. =. Kelua#"a enu#ut huku u u % $& &n la, 6a !ly' Adalah kelua#"a yan" te#d!#! da#! p#!a dan ,an!ta, yan" t!dak te#!kat dala pe#ka,!nan syah se#ta anak4anak e#eka t!n""al )e#sa a, >. Kelua#"a &#an" tua tun""al %s!n"le pa#ent 6a !ly' Adalah kelua#"a yan" te#d!#! da#! p#!a atau ,an!ta, un"k!n ka#ena telah )e#$e#a!, )e#p!sah, d!t!n""al at! atau un"k!n t!dak pe#nah en!kah, se#ta anak4anak e#eka t!n""al )e#sa a. ?. Kelua#"a h!dup )e#sa a % $& une 6a !ly' Adalah kelua#"a yan" te#d!#! da#! p#!a, ,an!ta dan anak4 anak yan" t!n""al )e#sa a, )e#)a"! hak dan tan""un" *a,a) se#ta e !l!k! kekayaan )e#sa a. @. Kelua#"a se#!al %se#!al 6a !ly' Adalah kelua#"a yan" te#d!#! da#! p#!a dan ,an!ta yan" telah en!kah dan un"k!n telah punya anak, tetap! ke ud!an )e#$e#a! dan as!n"4 as!n" en!kah la"! se#ta e !l!k! anak4anak den"an pasan"an as!n"4 as!n", tetap! se uanya en"an""ap se)a"a! satu kelua#"a. 3. Kelua#"a "a)un"an % $& p&s!te 6a !ly' Adalah kelua#"a yan" te#d!#! da#! sua ! den"an )e)e#apa !ste#! dan anak4 anaknya %p&l!"a !' atau !ste#! den"an )e)e#apa sua ! dan anak4anaknya %p&l!and#!' yan" h!dup )e#sa a. 2. Kelua#"a t!n""al )e#sa a %$&ha)!tat!&n 6a !ly' Adalah kelua#"a yan" te#d!#! da#! p#!a dan ,an!ta yan" h!dup )e#sa a tanpa ada !katan pe#ka,!nan yan" syah. Fungsi keluarga. Pent!n" d!ketahu!, ka#ena den"an e aha ! 6un"s! yan" d! !l!k! kelua#"a dapatlah d! an6aatkan t!dak hanya dala end!a"n&sa asalah kesehatan yan" d!hadap! &leh an""&ta kelua#"a, tetap! *u"a &leh en"atas!/ enyelesa!kan asalah set!ap an""&ta asya#akat. Aun"s! kelua#"a )anyak a$a nya, d! /nd&nes!a 6un"s! kelua#"a d!)edakan atas 3 a$a % PP n&, 7. tahun .22='. .. Aun"s! kea"a aan

<

Dr.H.M.A.Husnil Farouk,MPH,PKK Kuliah blok 21

Kelua#"a se)a"a! ,ahana pese a!an a"a a dan n!la!4n!la! luhu# )udaya )an"sa untuk e )!na !nsan4!nsan yan" )e#! an dan taB,a kepada Tuhan Y0E. 7. Aun"s! )udaya Kelua#"a e )e#! kese patan kepada an""&tanya untuk en"e )an"kan kekayaan )udaya )an"sa yan" )e#aneka #a"a dala satu kesatuan. <. Aun"s! $!nta kas!h, Kelua#"a e )e#!kan landasan yan" k&k&h te#hadap hu)un"an anak den"an anak, sua ! den"an !ste#!, &#an" tua den"an anaknya dan hu)un"an keke#a)atan anta# "ene#as! seh!n""a )e#se ! keh!dupan yan" penuh $!nta kas!h. =. Aun"s! el!ndun"!. Kelua#"a el!ndun"! dan se"enap an""&ta kelua#"a. enu )uhkan #asa a an dan kehan"atan )a"!

>. Aun"s! #ep#&duks!. Kelua#"a e#upakan ekan!s e untuk elan*utkan ketu#unan yan" d!#en$anakan seh!n""a dapat te#$!pta u at anus!a d! dun!a yan" penuh ! an dan taB,a. ?. Aun"s! s&s!al dan pend!d!kan. Kelua#"a )e#6un"s! end!d!k an""&ta kelua#"a dan den"an ala keh!dupan elakukan penyesua!an

@. Aun"s! ek&n& !. Kelua#"a se)a"a! pendukun" ke and!#!an dan ketahanan kelua#"a. 3. Aun"s! pe )!naan l!n"kun"an. Kelua#"a e )e#!kan kese patan kepada an""&ta kelua#"a untuk ene patkan d!#! se$a#a se#as!, sela#as, dan se! )an" sesua! den"an daya dukun" ala dan l!n"kun"an. Apa)!la 6un"s! kelua#"a dapat te#laksana den"an )a!k, d!ha#apkan akan te#,u*ud kelua#"a yan" se*ahte#a. D! /nd&nes!a yan" d! aksud den"an keluarga sejahtera adalah C keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan YME, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan C% UU N&..9 tahun .227'. Tahapan4tahapan kelua#"a se*ahte#a d! /nd&nes!a % 5KK5N .22>'. .. Kelua#"a p#ase*ahte#a

Dr.H.M.A.Husnil Farouk,MPH,PKK Kuliah blok 21

Kelua#"a yan" telah dapat e enuh! ke)utuhan dasa#nya se$a#a !n! al sepe#t! ke)utuhan a"a a, pan"an, sandan", papan, kesehatan dan K5. 7. Kelua#"a se*ahte#a tahap / Kelua#"a yan" telah dapat e enuh! ke)utuhan dasa#nya se$a#a !n! al, tetap! )elu dapat e enuh! keselu#uhan ke)utuhan s&s!al ps!k&l&"!snya, sepe#t! ke)utuhan akan pend!d!kan, !nte#aks! dala kelua#"a, !nte#aks! den"an l!n"kun"an te pat t!n""al dan t#ansp&#tas!. <. Kelua#"a se*ahte#a tahap // Kelua#"a yan" telah dapat e enuh! ke)utuhan 6!s!k dan s&s!al ps!k&l&"!snya, akan tetap! )elu dapat e enuh! keselu#uhan ke)utuhan pen"e )an"annya, sepe#t! ke)utuhan untuk ena)un" dan !n6&# as!. =. Kelua#"a se*ahte#a tahap /// Kelua#"a yan" telah dapat e enuh! keselu#uhan ke)utuhan 6!s!k, s&s!al ps!k&l&"!snya dan pen"e )an"annya na un )elu dapat e )e#!kan su )an"an se$a#a te#atu# kepada asya#akat d!sek!ta#nya, sepe#t! su )an"an ate#!k dan keuan"an, se#ta se$a#a akt!6 en*ad! pen"u#us le )a"a ke asya#akatan yan" ada. >. Kelua#"a se*ahte#a tahap /// plus. Kelua#"a yan" telah dapat e enuh! keselu#uhan ke)utuhannya se#ta e !l!k! kepedul!an dan kese#taan yan" t!n""! dala en!n"katkan kese*ahte#aan kelua#"a sek!ta#nya. Untuk en"uku# sehat atau t!daknya suatu kelua#"a d!ke )an"kan suatu et&da pen!la!an sede#hana den"an na a APGAR kelua#"a % Adaptat!&n, Pa#tne#sh!p, G#&,th, A66e$t!&n, Res&l(e. ' Kete#an"an Adaptat!&n - adalah kepuasan an""&ta kelua#"a dala ene#! a )antuan da#! an""&ta kelua#"a la!n. Pe#tne#sh!p - adalah kepuasan an""&ta kelua#"a dala )e#k& un!kas!, u#un #e )uk dala en"a )!l suatu keputusan dan atau enyelesa!kan suatu asalah yan" sedan" d!hadap! den"an an""&ta kelua#"a la!nnya. G#&,th - kepuasan an""&ta kelua#"a te#hadap ke)e)asan yan" d!)e#!kan kelua#"a dala e atan"kan pe#tu )uhan dan atau kede,asaan set!ap an""&ta kelua#"a. A66e$t!&n - adalah kepuasan an""&ta kelua#"a te#hadap kas!h sayan" se#ta !nte#aks! e &s!&nal dala kelua#"a. Res&l(e - adalah kepuasan an""&ta kelua#"a te#hadap ke)e#sa aan dala e )a"! ,aktu, kekayaan dan #uan" anta# an""&ta kelua#"a.

>

Dr.H.M.A.Husnil Farouk,MPH,PKK Kuliah blok 21

Pelayanan kedokteran !enyeluruh. "Holisti#$ D!#! pelayanan ked&kte#an enyelu#uh.

.. *en!s pelayanan yan" d!selen""a#akan a. d!t!n*au da#! kedudukannya dala s!ste kesehatan ada < a$a pelayanan ked&kte#an ya!tu pelayanan ked&kte#an t!n"kat pe#ta a, pelayanan ked&kte#an t!n"kat ke dua, pelayanan ked&kte#an t!n"kat ke t!"a. Pelayanan ked&kte#an enyelu#uh adalah pelayanan yan" en$akup ket!"a t!n"kat pelayanan te#se)ut. ). d!t!n*au da#! pe#anannya dala en$e"ah penyak!t. D!)edakan atas l! a a$a - ya!tu pen!n"katan de#a*at kesehatan, (health promotion', pen$e"ahan khusus % spesific protection', d!a"n&s!s d!n! dan pen"&)atan tepat %early diagnosis and promt treatment', pe )atasan $a$at % dissability limitation', se#ta pe ul!han kesehatan %rehabilitation'. Pelayanan enyelu#uh adalah en$akup kel! a pelayanan ked&kte#an te#se)ut. 7. tata$a#a pelayanan pelayanan d!laksanakan t!dak se$a#a te#k&tak4k&tak ela!nkan se$a#a te#padu %!nte#"#ated' dan )e#kes!na )un"an %$&nt!n&us'. Pen"e#t!an te#padu )anyak a$a nya, yan" te#pent!n". a. )e#kes!na )un"an dala a#t! pe enuhan ke)utuhan pas!en. Te#"antun" pada k&nd!s! pende#!ta, )!la dala keadaan sehat e )utuhkan pelayanan pen!n"katan de#a*at kesehatan dan pen$e"ahan penyak!t, tetap! )!la telah *atuh sak!t !a e )utuhkan pelayanan pen"&)atan. Sedan"kan )!la telah se )uh e )utuhkan pelayanan pe ul!han. Kese ua *en!s pelayanan te#se)ut se ua te#sed!a. ). )e#kes!na )un"an dala a#t! ,aktu penyelen""a#aan pelayanan te#se)ut te#sed!a set!ap saat, <. pusat pe#hat!an pada ,aktu enyelen""a#akan pelayanan pe#hat!an *u"a )e#s!6at enyelu#uh te# asuk pada ,aktu kelua# untuk en"atas! penyak!t. en$a#! *alan

=. pendekatan pada penyelen""a#aan pelayanan. Pendekatan yan" d!"unakan en$akup pendekatan 6!s!k, s&s!al.

ental

Dr.H.M.A.Husnil Farouk,MPH,PKK Kuliah blok 21

entuk pelayanan dokter keluarga. .. Pelayanan d&kte# kelua#"a se)a"a! )a"!an da#! pelayanan #u ah sak!t %h&sp!tal )ased' 7. Pelayanan d&kte# kelua#"a d!laksanakan &leh kl!n!k d&kte# kelua#"a. <. Pelayanan d&kte# kelua#"a d!laksanakan elalu! p#aktek d&kte# kelua#"a % 6a !ly p#a$t!$e' Pelayanan pada praktek dokter keluarga. .. pelayanan #a,at *alan. 7. pelayanan #a,at *alan, kun*un"an dan pe#a,atan pas!en d! #u ah. <. pelayanan #a,at *alan, kun*un"an dan pe#a,atan pas!en d! #u ah, dan pelayanan #a,at !nap #u ah sak!t.

Anda mungkin juga menyukai