Anda di halaman 1dari 24

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

PERINGKAT 2 SEM. 2 DAN SEM. 3JANGKAMASA PELAKSANAAN
SATU SEMESTER

JANUARI MEI 2013
TAKLIMAT UMUM
BINA INSAN GURU PPG
Pendahuluan

Komponen kursus wajib
3 kredit (120 jam)
Wajib lulus
4 fasa/peringkat

Pelaksanaan BIG Peringkat 2 (20 jam):
SEM 2 dan SEM 3
Peringkat 2 - bermula Awal semester Februari hingga
10 April 2013
Struktur Pelaksanaan BIG PPG
Bil Proforma BIG
PISMP
1 2 3 4 5 6 Jumlah
1 Peringkat Pkt 1 Pkt 2 Pkt 3 Pkt 4 4
2 Tahun
Pelaksanaan
2012 2013 2014 2015 4
3 PPG 45 10 10 35 10 10 120
JADUAL PELAKSANAAN BIG PPG

Peringkat Semester
Pelaksana-
an
Proforma Kursus Jam Juml
ah
Jam
Catatan

2

2 dan 3

WAJ 3114 (
Ceramah / Aktiviti
Kemasyarakatan )
Pro Forma Fasa 2
(10 Jam )

1. Aktiviti Di IPG :
* Taklimat Umum BIG
(1 jam)
* Taklimat Ceramah
(1jam)
* Taklimat
Kemasyarakatan
(1 jam)
3


Taklimat
dilaksanakan
oleh IPG oleh
pensyarah
kepada
pelajar PPG
(3 jam di
IPG)

(1 pensyarah
: 50 pelajar)
Samb

Peringkat Semester
Pelaksana
-an
Proforma Kursus Jam Juml
ah
Jam
Catatan
2 2 dan 3 2. Ceramah :
(kumpulan sasaran - rakan
sejawat )

A. Pembinaan Insan
Guru Yang
Seimbang
i. Guru sebagai insan
mulia

ii. Kualiti peribadi dan
profesionalisma
seorang guru

iii. Pembelajaran
berterusan dan
seluas hayat
2
Dilaknanakan
di sekolah

Pelajar PPG
boleh memilih
tajuk A, B
atau C.

Pelajar PPG
sebagai
pelaksana
Samb

Peringkat Semester
Pelaksana
-an
Proforma Kursus Jam Jumlah
Jam
Catatan
2 2 dan 3 B. Guru dan
Hubungan
Komuniti
(kumpulan sasaran -
masyarakat setempat)

i. Cabaran guru
merealisasikan
pendemokrasian
pendidikan

ii. Guru sebagai agen
perubahan
masyarakat

iii. Hubungan sekolah
dan komuniti ke
arah pembangunan
pendidikan


Dilaksanakan
di sekolah (
school based )Samb

Peringkat Semester
Pelaksana
-an
Proforma Kursus Jam Jum-
lah
Jam
Catatan

2

2 dan 3

C. Guru dan
Akauntabiliti
Profesionalisme
( kumpulan sasaran -
rakan sejawat ) :

i. Pembinaan semula
sikap ke arah
perkhidmatan
pendidikan bertaraf
dunia
ii. Guru reflektif
menjana
keberkesanan tugas
iii. Etika dan moral
profesional
iv. Dasar dan wawasan
pendidikan dan
implikasinya kepada
peranan dan
tanggungjawab guru

Dilaksana
kan di
sekolah
(school
based)

Samb

Peringkat Semester
Pelaksana
-an
Proforma Kursus Jam Jumlah
Jam
Catatan
2 2 dan 3 3. Aktiviti
Kemasyarakatan:
A. Khidmat sosial
(sasaran murid
sekolah)
1. Khidmat dan
kebajikan ( rumah
kebajikan, hospital.
Rumah anak yatim,
pusat penjagaan
warga emas dll.
2. Bantuan bencana
(banjir. Kebakaran,
bencana alam)
3. Gotong-royong(
membersihkan
tanah perkuburan ,
rumah ibadat,pusat-
pusatkomuniti,khid
mat kebajikan dll.)


3

Dilaksana-
kan di
sekolah
(school
based)
Samb

Peringkat Semester
Pelaksana-
an
Proforma Kursus Jam Jum-
lah
Jam
Catatan
2
2 dan 3
4. Refleksi dan
pelaporan untuk
aktiviti 2 dan 3


210


Pelajar PPG
dikehendaki
Membuat
refleksi dan
pelaporan
JADUAL PELAKSANAAN BIG PPG

Peringkat Semester
Pelaksana-
an
Proforma Kursus Jam Julah
Jam
Catatan

2

2 dan 3

WAJ 3114
( Bengkel / Aktiviti
Kemasyarakatan )
Pro Forma Fasa 2
(10 Jam )

1. Aktiviti Di IPG :
* Taklimat Umum BIG
(1 jam)
* Taklimat Bengkel
(1jam)
* Taklimat
Kemasyarakatan
(1 jam)
33 jam -
dilaksanakan
di IPG KTI

Taklimat
dilaksanakan
oleh IPG oleh
pensyarah
kepada
pelajar PPG

(1 pensyarah
: 50 pelajar)
Samb
Peringkat Semester
Pelaksana
-an
Proforma Kursus Jam Jumla
h
Catatan

2

2 dan 3

2. Bengkel
(kumpulan asaran
pelajar PPG)
Bengkel Etiket dan
Sosial:
a. Pengucapan
awam
b. Kesantunan
berbahasa
c. Tertib / adab di
meja makan
i. Pengendalian
Majlis
ii. Etika
berpakaian

3

Dilaksana-
kan di
sekolah
(school
based)

Pelajar
PPG boleh
memilih
SATU tajuk
a. b atau c
untuk
dilaksana-
kan

Samb

Peringkat Semester
Pelaksana-
an
Proforma Kursus Jam Jum-
lah
Jam
Catatan
2 2 dan 3 3. Aktiviti
Kemasyarakatan
( kumpulan sasaran
murid )
1. Khidmat kepada
komuniti

i . Kelas tambahan

ii. Klinik subjek
bimbingan /
pembelajaran

iii. Kempen kesedaran
( AADK, ASNB dan
sebagainya )3Dilaksana-
kan di
sekolah
(school
based)

Pelajar PPG
memilih
SATU tajuk
untuk
dilaksanakan


Samb

Peringkat Semester
Pelaksana
-an
Proforma Kursus Jam Jumlah
Jam
Catatan22 dan 34. Membuat
refleksi dan
pelaporan
aktiviti 2 dan 3


110


Pelajar PPG
dikehendaki
membuat
pelaporan

Unjuran Pelaksanaan Pentaksiran BIG PPG
Fasa Program/
Aktiviti
Intrumen Mark
ah
Jumlah Wajaran
1 Perkhemahan Laporan Aktiviti
Perkhemahan
Portfolio
Rakaman
Penilaian pihak sekolah
30
30
30
10
100% 30
2 Kursus/Bengkel/
Seminar/Kajian
Kes
Laporan Aktiviti
Portfolio
Rakaman
Penilaian pihak sekolah
30
30
30
10
100% 20
3 Perkhemahan Laporan Aktiviti
Perkhemahan
Portfolio
Rakaman
Penilaian pihak sekolah
30
30
30
10
100% 30
4 Lawatan
Benchmarking/Akti
viti Khidmat
Masyarakat
Laporan Aktiviti
Portfolio
Rakaman
Penilaian pihak sekolah
30
30
30
10
100% 20
Borang penilaian
1. Lampiran A dinilai oleh penyelia Unit Koku
2. Lampiran B dinilai oleh penyelia Unit Koku
3. Lampiran C - dinilai oleh guru besar
sekolah (sulit)
Sila sertakan rakaman video sebagai bukti
Semua dokumen di atas hendakalah dihantar
dalam portfolio individu pelajar kepada penyelia
masing-masing
CATATANGuru pelatih yang sedang bertugas
sebagai pegawai di PPD dan JPN
hendaklah melaksanakan BIG secara
menumpang di sekolah berhampiran.
CADANGAN J/K PELAKSANA DAN BIDANG TUGAS
Struktur J/K
Pengerusi : Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan
Kokurikulum
Setiausaha : Pelajar PPG;
Bendahari : (lantikan sekolah)
Ahli jawaankuasa:
Pengerusi J/K Kerohanian dan Moral
Pengerusi J/K Peralatan
Pengerusi J/K Makanan
Pengerusi J/K Aktiviti
Pengerusi J/K Kebajikan dan Keselamatan
** dilantik mengikut keperluan aktiviti atas nasihat
Guru Besar.
Samb

Bil Perkara Isi Kandungan Tindakan


1.


Mesyuarat
Perancangan
Pelaksanaan
BIG PPG


Perancangan Pelaksanaan
Program
-Lokasi program
- Tarikh program
-Perhubungan luar
-Peralatan
-Pembahagian tugas
Jurulatih/Fasilitator
-Kos
-Kebajikan/Makanan


- Pelajar PPG
dengan j/k
pelaksana BIG
PPG peringkat
sekolah.
Samb


SEMASA AKTIVITI PERINGKAT 2
Bil Perkara Isi Kandungan Tindakan
1. Taklimat
kepada
peserta
program
- Memperkenalkan
jurulatih/Fasilitator
- Pembahagian tugas kepada
peserta
-Keadaan fizikal
-Peralatan
-Status kesihatan
-Kuatermaster makanan
-Kuatermaster peralatan
-Kebajikan dan keselamatan
-Jadual pelaksanaan
-Pergerakan aktiviti
-Disiplin peserta
-Peraturan perkhemahan
-Jadual aktiviti
-Pembahagian nombor
peserta
-Pelajar PPG
Samb

Bil Perkara Isi Kandungan Tindakan
2.
Pelaksanaan
aktiviti
-Arahan tetap yang
merangkumi prosedur
sebelum aktiviti

-Melaksanakan semua
komponen dalam jadual

-Penilaian dan penulisan
refleksi

Pelajar PPG
Samb

SELEPAS AKTIVITI PERINGKAT 2
Bil Perkara Isi Kandungan Tindakan

1.

Tindakan
selepas
aktiviti

-Membuat refleksi / laporan
pelaksanaan BIG PPG

-Menyediakan dokumentasi
audio / video untuk tujuan
pelaporan dan penilaian

-Menyiapkan portfolio

-Surat penghargaan kepada
agensi yang membantu
program BIG PPG (cth: Polis,
Jabatan Hutan, jabatan
Bomba dan Penyelamat dll
jika perlu)

-Penyelaras
Program BIG
PPG IPG
PENULISAN PORTFOLIO
Kandungan
Pra Perancangan
JK Pelaksana
Peranan JK
Objektif
Latar Belakang
Demografi Pelajar
Kertas Cadangan
4W1H
Jadual Kerja
Laporan Reflektif
Analisis SWOT
Maklum balas Pelajar
Surat memohon kebenaran
Surat kebenaran daripada agensi berkaitan
FORMAT PENYEDIAAN RAKAMAN AUDIO-VIDEO

1. Pelajar boleh menggunakan sebarang perisian
pengauditan video ( video editing ) seperti Corel Video
Studio, Movie Maker, Cyberlink Power Director dan
sebagainya.

2. Dimuatnaik dalam cekera padat CD / DVD.

3. Rakaman yang gagal ditonton/dibuka akan dikira tidak
menepati kehendak penerbitan rakaman.

4. Rakaman boleh menggunakan format FLV ,Mpeg-4, AVI,
WMV dan sebarang format yang menyokong perisian
Windows atau Apple.

5. Pelajar tidak perlu menghantar papan cerita ( story
board ) bersama dengan laporan ini.

6. Tempoh rakaman adalah tidak melebih 30 minit sahaja.

Sekian

Anda mungkin juga menyukai