Anda di halaman 1dari 3

RUBRIK PERMARKAHAN

ASPEK

LEMAH (0-5)

SEDERHANA (6-8)

CEMERLANG(9-10)

PENILAIAN
Kerelevenan

Pendahuluan:

Pendahuluan:

Pendahuluan:

Sangat tidak menarik.

Kurang menarik dan terlalu

Sangat menarik

Terlalu ringkas.
Tidak sesuai dengan

umum.
Sesuai dengan kehendak

kehendak soalan.
Tiada perkaitan dengan isu

Menimbulkan minat pembaca untuk

soalan.

terus membaca
Jelas dan sesuai dengan kehendak

Ada perkaitan dengan isu yang

yang dibincangkan dalam

dibincangkan dalam isi

isi.

karangan.

Mengandungi isu yang

soalan.
Ada perkaitan dengan isu yang
dibincangkan dalam isi karangan,
Ditulis dalam satu perenggan
Tidak mengandungi isi-isi

boleh dijadikan sebagai isi


karangan

karangan.

Isi:

Isi:

Isi:

Tiada perkaitan dengan

Kurang isi utama.

Isi banyak dan bertepatan dengan

kehendak soalan.
Tidak berfokus kepada isu
utama.
Huraian tiada.

Huraian ada tetapi tiada


sokongan atau contoh.
Ada isi yang tidak berkaitan.
Kurang berfokus kepada isi
8

kehendak soalan.
Mengikut tema dengan baik.
Hurian jelas berserta contoh yang
banyak.

Contoh atau sokongan

utama.

Berfokus kepada isi utama.

tiada.
Penutup:

Penutup:

Penutup:

Tidak menarik.

Kurang menarik.

Sangat menarik.

Tidak berjaya melakukan

Berjaya menyimpulkan isi-isi

Berjaya menunjukkan pemikiran

kesimpulan terhadap isi-isi


utama.

utama.
Terlalu ringkas.

Terdapat isi baharu.


Pengolahan

Tiada perkaitan atau jalinan

reflektif.
Tigak mengandungi isi baharu.
Ditulis dalam satu perenggan.

Kurang perkaitan atau jalinan

Perkaitan antara isi dengan

antara isi dengan huraian,

antara isi dengan huraian, isi

huraian, isi dengan isi dan

isi dengan isi dan

dengan isi dan perenggan

perenggan dengan perenggan

perenggan dengan

dengan perenggan.

adalah amat jelas.

perenggan.
Isi tidak ditulis dalam
perenggan-perenggan.
Ada pendahuluan dan
penutup sahaja.

Ada bahagian pendahuluan dan


isi-isi.
Tiada bahagian penutup.
Isi ditulis dalam perenggan
tetapi tidak disusun berdasarkan
keutamaan.

Bahagian pendahuluan, isi-isi dan


penutup dinyatakan dengan baik.
Isi ditulis dalam perenggan dan
disusun berdasarkan keutamaan.

Bahasa

Penggunaan tatabahasa
dan ejaan yang sangat
lemah.
Laras bahasa sangat tidak

Penggunaan tatabahasa dan


ejaan yang baik tetapi terhad.

yang amat baik serta meluas.

Laras bahasa kurang sesuai dan

Laras bahasa yang amat sesuai

tidak tetap.

sesuai dengan kehendak

Tulisan kurang kemas.

soalan.

Terdapat sedikit kesalahan

Tulisan amat tidak kemas

Penggunaan tatabahasa dan ejaan

ejaan.

dan sukar difahami.


Kesalahan ejaan yang
ketara dan banyak.

10

dan bertepatan dengan kehendak


soalan.
Tulisan kemas.
Tiada kesalahan ejaan.